Soldater i Bjuråker

Av Bjuråkers rotar ingick 19 i Forsa kompani och 24 rotar i Delsbo kompani.

Många av våra soldater finns inte med i våra släktregister.

Vilka var Bjuråkers soldater, vilka har deltagit i krig, vilka var trumslagare, klarinettblåsare, fältskär, o. s. v. Dom här har vi hittat.

Det här är Bjuråkers sockenflagga. Den förekom på en kompanifana för Hälsinge tremänningar, tillverkad 1675 och numera förvarad på Töjhusmuseet i Köpenhamn.

Bilden på flaggan är från Wikipedia där det finns mer att läsa.


Läs om soldater, soldattorp, soldatlöner m. m.


Läs om soldat Stål från Skålsvedja.


Militärisk ordlista.


Hälsinge regemente historia.


Rysk – Svenska krig.


Troligen finns det bilder på soldater och mycket annat på Bjuråkers sockenbilder.


Profoss: Person som höll ordning vid kompaniet eller regementet och verkställde utdömda straff.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

 


I Bjuråkers kyrka mellan två värjor sitter Lindqvists sabel.

5E3 Påhl Pehrsson-Lindqvist 10/8 1736, s. t. bonden P. Påhlsson i Kyrkbyn 5, Bjuråker. Gift o. bos. i Ängebo, Bjuråker. Anst. som sold. vid 1. Majorens komp., Häls. reg. Krigskommenderad till Pommern 1760, där Lindqvist jämte några kamrater under strid blev tillfångatagna av preussiske kavallerigeneralen Bellings krigsfolk. De tvingades taga krigstjänst vid hertigen Braunschveig Berwern och kapten von Putkammers kompanier, vilka hörde dels till Fredrich den Endes, dels till prins Henrichs armécorpser. De insattes i kriget mot Österrike och genomkämpade en rad blodiga strider i Schlesien, Saxen och Böhmen.
Vid 7-åriga krigets slut 1762 måste Lindqvist kvarstanna i garnisonstjänst i Stettin, där han kom att vistas i 17 år. Rymningsförsök straffades hårt, icke mindre beslöt han dock att tillsammans med en finsk soldat rymma därifrån. Med båt kommo de utför Oderströmmen o. Grosse Hoff till Svenska Pommern. Under de 14 dagar som flykten varade måste de ligga gömda om dagarna och voro vid framkomsten fullständigt uthungrade. Lyckligt hemkommen på hösten 1779 antog han ånyo svensk krigstjänst, med kommendering t. Karlskrona 1783.
Deltog 1788 i ryska kriget i Finland. Återkom på hösten till Stockholm med ryska fångar, där han av Gustaf III erhöll avsked med pension. Han nämnes som tapper krigsman, god o. vänfast, karlavulen och reslig till växten ända in i ålderdomen.
En sabel med Fredrich den Endes namnchiffer, vilken av Lindqvist burits under hans 17-åriga fångenskap och medföljt hem, hänger nu på kyrkväggen i sakristian, tidigare ovanför soldatbänkarna.
Bouppteckningen efter hustrun är 6 sidor lång medan maken Påhls bouppteckning upptar några få personliga saker på en sida. Enl. husförhörslängd vistades han sista tiden hos Påhl Andersson ”Styvs” i Ängebo.
Enl. dödboken avled han i Ängebo den 19/11 1821 (ålder).
Gift 29/10 1780 med 5B2 Carin Jonsdotter 1/1 1753, d. t. bonden J. Larsson i Björsarv 1, Bjuråker. Död 5/7 1816 (ålder)
Fem barn:
Pehr 6/10 1781 – 6/10 1781 (allm. svaghet)
Carin 8/12 1782 – 6/7 1860. Gift med 25C14 Pehr Hansson. Bonde i Ängebo (Grubbens)
Jonas 19/10 1785 – 17/6 1864. Gift 1815 Torp. i Långmor ”Lindqvists”, Bjuråker.
Pehr 24/12 1786
Cherstin 15/5 1792 – 8/6 1792

 

 


Uppgifter ur Bocken 1964/65

Av Bjuråkers rotar ingick 19 i Forsa kompani och 24 rotar i Delsbo kompani.


 

INDELNINGSVERKETS TILLKOMST OCH ROTERINGEN 

Helt kort kan sägas om man bortser från ännu äldre tider att redan Hälsingelagen på 1600 talet gav besked om allmogens skyldighet vid krig. Där var föreskrivet att varje vapenför man från 18 års ålder skulle vara beredd med fem vapen, svärd eller yxa, järnhatt, sköld, harnesk, båge (armborst) med tre tofter pilar.

På 1600-talet upprättades, mantalslängder i varje socken över alla män från 15 till 50 års ålder, att användas för utskrivningar till krigstjänst. Riksdagen beviljade utskrivningar alltefter som krigen kom och antalet utskrivna togs ofta ut efterhemman som tex. En på var femte hemman o.s.v. Detta medförde stora svårigheter för jordbruket när männen togs ut. Allmogen i Hälsingland hade till 1652 års riksdag anhållit om befrielse från utskrivningar och önskade hellre hålla ett visst antal ständiga knektar (soldater), vilka var något som tillämpades bland annat i båtssocknarna, ja även i Finland. Riksdagen biföll framställningen.

Det var dock först den 9 augusti 1682 som överenskommelse träffades med allmogen i Hälsingland och Gästrikland. Det skedde i Mo socken. Vid denna överläggning representerades kungen av Överstelöjtnanten friherre Göran Sperling och böndernas ombud från samtliga socknar inom området. Vid beslutet förelåg kontrakt undertecknade med böndernas bomärken. Möjligheten till underskrift hade skett vid tingen på olika platser, dit bönderna varit kallade. Förutom dessa kontrakt upprättades dokument om överenskommelse med samtliga socknars sigill undertecknade av guvernören Sperling samt signerad av länsmannen och två tolvmän från varje socken. Norrbo representerades av länsman Jan Andersson från Hålsjö. Denna överenskommelse om knekt håll Hälsingeregemente bekräftades av konung Karl XI den 9 sept. 1682.

Uppgifter ur boken, Några blad ur Norrbos historia, av Albin Gunsth.

 


Lithénsgården på Bjuråkers Forngård.

På platsen har en soldat Lithén bott

(1E3) Lars Larsson Lithén född 1677, s. t. bonden Lars Olofsson och hans hustru Gertrud Ersdotter i Kyrkbyn 1, Bjuråker.  1698 soldat nr 34 vid Delsbo komp. Hälsinge reg. 1700 kommenderad till Duved och Järpen. Man  befarar danska angrepp över gränsen i Jämtland. 1701 Det stora Nordiska kriget börjar. 1703 utnämnd till Corporal vid No 97 och deltar i fältslagen mot ryska armen vid Saladen. 1705 i försvaret av Mitau, som dock intas av ryssen. 1706, utnämnd till sekund förare. 1708 utnämnd till andre fältväbel. 1709 deltar i slaget  vid Poltava. Fången hos ryssarna. 1718 vistas som fånge i Moskva. 1722 hemkom efter 13 år i fångenskap. Återgick med Förares indelning och rotelön. 1722 Litén bosatt i Gärde by i närheten av Forngården. Området kallas ännu för ”Litens backar”. 1723 gift med Brita Jonsdotter från Frösön, änka efter soldaten Jöns Olofsson Tjärman. 1723 på julafton föds dottern Gertrud. 1724 avlider dottern den 18/1 och hustrun Brita den 16/9. 1727 omgift med Sigrid Olofsdotter f. 1690 fr. Solbergs by, i Njurunda sn. änka efter J. Grubb i Kyrkbyn, Bjuråker. Hon avled av ålder den 19/10 1782. 1728 den 20/9 föds sonen Lars.
1730 25/3 avlider soldaten Lars Litén, endast 53 år gammal och begravs i Bjuråker.
Lars Liteen hade en tvillingbror, Anders, som också blev soldat med namnet Lindroth.
Detta skriver Harry Persson i Bjuråkers-Blad 2008.

 

 

Soldaten som blev kyrktjuv


Läs om fängelsebyggnaden Hålsjö 10.  Den ligger bara ett kort stycke från den plats där Skivars, Gästgivaregården låg tidigare och där troligen tingsrätten höll till.

Byggnaden har under 16- och 1700-talet tjänat som arrestlokal, ett tillfälligt fängelse.

Delsbo tingslag omfattade socknarna Delsbo, Bjuråker och Norrbro (det vill säga Dellenbygden). Under 1600- och 1700-talen hölls tingen oftast hos länsmannen, som många gånger också var gästgivare.


Soldaten som blev kyrktjuv

I ett protokoll från tingsrätten i Norrbo 1729 berättas om soldaten Jonas Sakrisson Berg, som blev dömd till strängt straff för stöld i Bjuråkers kyrka 1728.

Länsman Olof Gerdberg hade efter att ha bevistat gudstjänsten vid påskhögtiden, haft uppsikt över backstugufolket runt kyrkan för att se om det förekom någon olovlig försäljning av brännvin eller öl. Något sådant hade man inte iakttagit.

Senare om aftonen begav han sig till fältväbeln Lars Liténs stuga för att med honom röka en pipa tobak och ta ett stop öl. Han frågade då Lars Litén, om han hade sett något otillbörligt. Det hade inte Litén gjort.

Eftersom Liténs stuga låg helt nära kyrkan, hade de uppsikt över kyrkvallen och omgivande område. Från östra fönstret får de då syn på en man, som kommer från prästbostället och styr stegen mot kyrkan och försvinner bakom gaveln. Litén trodde att soldaten, som han kände igen, gick och lade sig att vila bakom kyrkan, där soldaterna brukade vila sig om söndagarna.

Måndagen därpå reste kyrkoherde Rogstadius från Norrbo till Bjuråker för att hålla katekesförhör med soldaterna, som han brukade göra. Då hade man saknat soldaten Jonas Berg. Han uppgav att han varit sjuk och inte kunde närvara och hade legat i en lada. Han hade i stället legat hos pigan Marita, som enligt protokollet ”lemnat honom den frihet att hela natten ligga hos sig, men bedyrat att inget köttsligt umgänge förevarit”.

Först på tisdagen upptäcktes stölden i kyrkan. Det var landbonden Lars Persson, som sett att fönstret till sakristian var sönderslaget.

Komminister Nordelius underrättades som i sin tur varskodde länsmannen Olof Gerdberg och kyrkoherde Rogstadius. Alla begav sig till kyrkan och kunde konstatera att någon hade brutit sig in i sakristian och stulit kollektpengar och dessutom druckit av nattvardsvinet. När man räknade ihop pengarna fann man, att det fattades 173 daler 16 öre kopparmynt. Berg använde pengarna till att betala gamla skulder samt till att inköpa brännvin. Han hade också gömt en del pengar; under en sten ute på en täkt och under golvet på sockenstugan.

På tisdagseftermiddagen begav sig länsman Gerdberg och Lars Litén till Bergs rotebonde Hans Jonsson i Avholm för att ta fast honom. Det lyckades med lite list. Länsmannen gömde sig under täcket i en släde, som fältväbel Litén körde. Och när Berg trodde, att det bara var Litén, som kom för att prata med honom, vågade han visa sig. Han blev då häktad och förd till  arresten.

Fängelsebyggnaden, arresten med de metertjocka väggarna

Under tiden i häktet hände dramatiska saker. Berg lyckades fly och höll sig undan fyra dagar. Rymningen berodde på att fångvaktaren var en 60-årig gammal gubbe, Anders Hansson från Änga, samt två småpojkar på 12-13 år. De lyckades inte hindra Berg från att smita ut i skogen efter ett ”dassbesök”, då han strök av sig hand- och fotbojor, som voro dåligt låsta.

Dommaren yrkade på dödsstraff. Detta omvandlades dock till 9 gatlopp samt 3 år på Marstrands fästning.

Efter avtjänat straff tog Berg tjänst som soldat i Wåla, Uppland.

Text: Harry Persson i Bjuråkers-Blad 2008.
Avskrift: Åke Nätterö 

 

Soldat 115 Rapp

 


Erik Lie med Rapps knekttavla

Många historier om gamla knektar lever ännu i friskt minne. Det gäller inte minst inom ”krigarsocknarna” Delsbo och Bjuråker, där traditionen hållit sig levande längre än i många andra orter.

En traditionsbärare med speciellt intresse för detta ämne är 75-årige Erik Lie, kyrkbyn, Bjuråker. Liksom brodern Lars f.d. chef för Bjuråkers hemvärn eller Norrbo hemvärnsområde, som det hette till att börja med, har han hållit krigartraditionerna vid liv, bl.a. som gruppchef inom samma område.

En dag, när vi råkas, berättar han om soldaten 115 Rapp, som var en mästare i att dra fingerkrok, och visar den soldattavla, som en gång var uppsatt på Rapps soldatstuga i Bricka.

*) Rapp var bror till min farfar, berättar Lie och visar ett fotografi av soldaten, som ingen i hela kompaniet kunde besegra i den från forna dagar välbekanta idrottsgrenen, som kallas fingerkrok

Han var född på den gård, jag nu äger, kyrkbyn 6:1 eller Byn nr 1, som var registreringsnummer för ”Lars-Lars” före laga skiftet.

Han var stark, fortsätter Lie. Det var ingen på kompaniet, som lyckades dra ut hans finger. Men så var det en filur, som kom att tänka på att det på ett annat kompani på Mohed också fanns en soldat, som ingen kunde besegra i fingerkrok – men det berodde på, att han hade ett självkrokigt finger, som inte gick att räta ut. Om Rapp finge honom till motståndare, skulle han allt stå sig slätt, tänkte filuren.

När de båda fingerkroksmästarna omsider träffades, föreslog Rapp, att de skulle stå på var sida om kasernplanket och dra genom öppningen mellan spjälorna. Kampen började. Rapp lät den andre dra för att känna, vad han gick för, sedan drog han själv allt vad han förmådde.

–  Hjääälp, ropade den andre … det är självkrokigt …

–  Ja, men dé ska bli rakt nu, sa Rapp och drog tills fingret på motståndaren raknade.

Det var sista gången någon på allvar vågade utmana Rapp i fingerkrok.

– Alla på regementet kände Rapp, fortsätter Lie. Han var ute på flera kommenderingar. Hemma i Bricka arbetade han som skomakare, och så var han intresserad av fiske. Han hade en ålkista i Brickabäcken mellan Bricka och Långmyrsjön. Fick annan fisk i den också, men fisken fick vara ifred. Han trodde att det var några okynniga pojkar, som tog den, och bestämde sig för att hålla vakt en natt för att se, vilka det var, och ge dem en åthutning. Han spikade ihop en brits av störar mellan två träd, bäddade åt sig med granris och lade sig på pass.

Men det var inga pojkar, inte … Bäst han låg där och kikade, fick han se, vem det var som tjuvvittjade. Det var bamsefar själv – en björn, som plockade upp fisken ur ålkistan och slukade den begärligt.

–  När han berättade om den här natten för far och oss pojkar, brukade vi fråga, om han inte var rädd. Nääj, det var han inte. Fast han brukade ha en fällskaftkniv i fickan. Sen björnen kalasat på fisken, gick han sin väg, och när han gått klättrade Rapp ned från britsen och gick hem till sitt även han.

Men hans soldatstuga står ännu kvar. Väggarnas stockvirke är visserligen brädpanelat, och den gamla knekttavlan, som var fastsatt på väggen med ett vred, har tagits bort. Vid det här laget skulle den för länge sedan ha huggits upp till ved som de flesta andra, om inte Lie tagit hand om den.


Soldat 115 Rapp

Text och bild ur Bocken 1968/69 av Bror Jonsson


Rapps soldattorp i Subbak, Bricka. Huset brann ner 1939. På bilden Carl och Ella Palm, cyklisten okänd.

Uppgifter ur Delsbo -Bjuråker – Norrbo släktregister

*) – 8 B 12 – Pehr Jonsson-Rapp * 28/1 1831, s.t. bonden J. Larsson i Byn 1, ”Lars-Lars”, Bjuråker.
Gift 1/1 1855. Anst. som sold. nr 115 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Bricka, Bjuråker † 7/2 1911
25C18 Brita Olofsdotter * 9/9 1822 d.t. bonden O. Andersson i Lia, Bjuråker. † 11/10 1900
ANNA * 29/8 1856 – 39A24

 

 

AFTONBLADET DEN 15/2 1871

Aflidne veteraner.

Från Hudiksvall skrifves den 11 Februari: En nu för tiden allt mera ovanligt högtidlig begrafning firades den 15 sistlidne Januari i Bjuråker, då stoftet af tvenne män af svenska armén, som bivistat 1813 års fälttåg i Norge, invigdes åt jorden med militärisk honnör, nemligen förre korporalen Olof Isaksson Mörk, född 17/3 1793, † 5/1 1871 och afskedade soldaten Per Brun, född 20/2 1785, † 5/1 1871 båda i lifstiden kända såsom fromma, redbara och oförvitliga män. Femtio man af Forssa och Delsbo kompanier voro beordrade att dervid tjenstgöra och fördelades så, att ungefär hälften bar de begge likkistorna och gick i sorgställe samt den andra hälften slöt sig till processionerna och gaf gevärssalut. Efter de tre mullskoflarnes nedkastande på likkistorna aflossades den första salfvan och efter välsignelsen den andra. Befälet dervid fördes af en underofficer, men närboende officerare hade äfven infunnit sig att hedra de gamla regementskamraterna genom att sluta sig till sorgtågen. Efter gudstjänstens slut erhöllo de tjenstgörande vid den militäriska begrafningen förplägning, och derjemte utdelades af en den aflidne korporal Mörks söner, ångbåtsbefälhafvaren P. Isak Mörk, till hvar och en af manskapet en gratifikation af 1 rdr rmt. Högtidligheten hade samlat en ovanligt stor menniskomassa, som kyrkogården knappast rymde.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Alla uppgifter nedan är hämtade ur BJURÅKER – DELSBO – NORRBO släktregister

 


A.

7Y13 Olof Adamsson född 23/5 1797, soldat nr 27 vid Hälsinge regemente. Död 16/5 1848 Gift med Sigrid Andersdotter född 31/3 1802 i Njuparne. Död 13/4 1877.
Två barn:
Anna 29/6 1825 Gift med Lars Larsson från Stråsjö. Bosatt en kort tid i Slättjärn
Margta 5/2 1827 Gift med Pehr Olsson – Dahlbom i Skärås Tre barn


– 48A4 –
Jonas Olof Alcén *  /1 1763, s. t. klockare J. H. Alcén i Gärde, Bjuråker. G. 1830 Serg. vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Ånga, Bjuråker  †  18/7 1862 (förkylning).
Johanna Dahlgren * 3/9 1801 i Orsa sn. Kopp.  † 9/11 1870 (förstoppning).
Johanna Dahlgren 23/11 1819 (fosterdotter) 43A8
Anna Chatarina  13/4 1830  † 16/1 1833 (tvinsot).
Anna Chatarina  5/7 1833 – 7


40C5 Johan Andersson-Altberg * 17/6 1799, s. t. bruksarbetare Lång i Moviken. G. 1825. korp. nr 124 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Spångmyra, Bjuråker. † 20/6 1853 (lungsot).
8H4 Margta Pehrsson * 18/2 1793, d. t. bonden P. Pålsson i V. Stråsjö, Bjuråker. † 28/2 1854 (skag).
Anna 12/5 1827 – 30G16

 


B.

—3 Å 4—

Johan Berg, *1692. Härst. okänd. G. 3 ggr. Sold. vid Häls. reg. »Karolin». Bos. i Stråsjö, Bjuråker. (Förfrös sina ben i norska fjällen 1719, gick resten av sitt liv på träben.) † 23/2 1773. (andtäppa)
(X4)26GIII Kerstin Matsdotter, *1680, trol. d. t. bonden M. Matsson i Tjärna 1, Bjuråker. † 175..
Anna Olofsdotter, *1688. Härst. okänd.
1 Carin Stephansdotter, *1/4 1715, d. t. bonden S. Danielsson i Norrbobyn 3, Norrbo. † 8/7 1787 (kolik)


27A11 Johan Henriksson – Bom 1/2  1791 i Njuparne. Soldat vid Hälsinge reg. Nämns 1841 som torp. I Tormyra. Gift 1/4 1827 med Kjerstin Friberg född 17/3 1799 i Norrbobyn.
Två barn:
Johan Pehrsson – Thorell ( fosterson) 14/11 1823 i Stöde. Utfl. t. Ljusdal 1845
Jonas Pehrsson (fosterson) 12/11 1825 i Stöde. Utfl. t. Sthlm 1846
Fadern avled 25/9 1861 och hustrun den 18/12 1864


—44 Å 3—

2 Pehr Bom, *16/1 1803 i Norrbo sn, Gävleb. G. 183.. Sold. nr 118 vid I. Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Alsjö, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1846.
(X4)29G5 Anna Pehrsdotter, *(14/8) 14/5 1810, d. t. nämndeman P. Jonsson i Alsjö, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1846
Erik, *22/8 1832                                               (X1)12M1


Ca 1800 – 1830
24D1 Johan Björn född 1764 inflyttad år 1800 från Ulvsjön i Stöde. Gift 3 ggr. Soldat vid Hälsinge regemente. Död 15/12 1830.
Hustru 1. Brita Olsdotter född 1739 Bos. i Stöde. Död 1779
Hustru 2. Ingrid Pehrsdotter född 1759 Inflyttad från Stöde. Död 10/9 1812.
Hustru 3. Christin Andersdotter född 11/4 1771 i Norrgimma. Gift 4/6 1815. Död 7/12 1836
Barn:
Brita 1765 Gift 1796 med Anders Olofsson Kolare i Frisbo ”Björs” Troligen här.
Eric 1769 Bodde kvar och blev soldat liksom fadern
Pehr 1/3 1773 Tog troligen över efter sin stupade broder.
Carin 1784 Okänd vistelseort
Anders 25/11 1807 Anställd som gardist 1821 i Stockholm
Ca 1791 – 1808
24D2 Sonen Eric Johansson Björ–Gyll född 1769
Gift 9/10 1791. Soldat nr. 121 vid Hälsinge regemente. Död 8/9 1808 efter inflammation efter en blessyr som han erhöll i slaget vid Lappfjärd. (anfader till Sonja Kroon Björgyll med sommarhus i Frisbo)
Hustru Carin Mårtensdotter född 1763 i Lits i Jämtland. Död ./4 1840
Fem barn:
Ingrid 22/9 1792 Gift med Pehr Olofsson Ehn Arb. I Strömbacka
Jonas 27/12 1794 Gift 1831 med Carin Jonsdotter Landbonde i Gammelsträng 7.
Mårten 5/7 1799 Gift 1829 med Carin Månsdotter Utflyttad till Bergsjö 1835
Cherstin 6/4 1801 Gift 182. med Olof Finnström Bos. i Sörgimma
Brita 22/4 1804 Gift 182. med Samuel Andersson – Pihl Kolare i Nipen


—1 Å 6—

(X6)19P7 Johan Olofsson Knif, *31/3 1807, s. t. bonden O. Johansson i Strandäng 1, Delsbo. Infl. 1831. G. 23/8 1833. Änkl. o. omg. 30/9 1866. Kol. Bos. i Lensjö, Bjuråker. † 20/10 1866 (förstoppning).
5 Kjerstin Andersdotter, *27/1 1812, d. t. sold. A. Fröjd i Frisbo, Bjuråker. † 20/2 1862.
(X4)19G7 Margta Ersdotter, *27/11 1815 i Lindbo, Bjuråker. † 15/1 1884 (magsår)
Olof »Blom», *30/12 1833. Sold. nr 34 vid Delsbo komp. Häls. reg. † 6/1 1866.
Anders, *19/12 1834                                         7
Johan, *5/2 1837                                              8
Jonas »Sving», *30/3 1839. Emigr. t. N. Amerika 1882. † 20/9 1906.
Carin, *4/12 1841. Emigr. t. N. Amerika 1867.
Margta, *30/3 1844                                           14
Kristina, *26/12 1853                                        (X4)24B2
Erik, *5/8 1857, † 20/4 1858

66D1 Soldat Eric Göransson – Blad född 1769. Inflyttad omkring år 1800 från Söderhamn. Soldat vid Hälsinge regemente bosatt i Lennsjö.
Gift med Anna Catarina Samuelsdotter – Söderbom född 1778 i Gävle . Soldat Eric Blad död 17/1 1824. Änkan omgift med Pehr Pehrsson född 1773 i Nordanbo, Hassela. Torpare i Lennsjö troligen i gård 11, Masens.
Tre barn:
Sara 1796 Utflyttad till Bergsjö
Hans 7/4 1806 Torpare i Lennsjö. Gård 14. Utflyttad 1847 till Sjömyra i Delsbo
Christina Elisabeth 30/4 1813 Gift 1840 med Lars Olofsson – Strand. Kolare i Stormyra


Erik Erssonfödd 30/9 1759. Inflyttad omkring 1785. Död 24/4 1819 i bröstfeber
Gift med Karin Persdotter 1760 Hon avled den 18/9 1825.
Tre barn:
Johan Brant 27/2 1788 Soldat nr 128 vid Häls. Reg. Död i Fredriksstad, Norge 11/12 1814.
Elisabeth 5/3 1797 Utfl. t. Hassela 1812
Pehr 21/8 1883 Gift 1830 med Anna Jonsdotter dotter t. soldat Id. Bosatta hos Idens i Skärås


49D1 Peter Brink * 22/1 1793, s. t. Helena Andersdotter i Moviken. G. 2 ggr. Sold. nr 127 vid 1 Majorens komp. o Forsa komp. Häls. reg. Bos. i Njuparne, Bjuråker. † 3/3 1866
47H2 Anna Cajsa Bäckström * 24/7 1794, d. t. plåtsmed J. Bäckström i Hedvigsfors, Bjuråker. † 27/5 1853.
10C9 Anna Maria Larsdotter * 7/6 1824, d. t. kol. L. Olofsson i Sniptorp, Bjuråker. † 10/4 1910
Barn:
Johan Eric 10/10 1819 † 7/8 1821
Christina Elisabet 21/12 1822 – 2
Catharina Margareta 6/8 1825. Utfl. t. Hudiksvall 1852
Johan Petter 3/1 1827 † 4/9 1828 (bröstsjuka).
Johanna 26/12 1829 † 22/4 1831
Johan Petter 21/1 1837. Utfl. t. Hudiksvall 1854
Brita Margareta, tv 31/3 1859 Utfl. till Hudiksvall 1872
Margareta Christina, tv 31/3 1859 utfl. till Hudiksvall 1877
Lars Johan 10/12 1866 † 9/8 1882 (febris typhoides).


49D3 Per Erik Brink född 31/3 1845, son till Christina Elisabeth Brink i Njuparne. Soldat nr 125 vid Forsa kompani, Hälsinge regemente. Bosatt i Norrberg och Ståläng. Död 17/5 1908
Gift 10/6 1867 med 26A15 Anna Jonsdotter född 5/11 1846 i Ängebo. Död 10/3 1905
Nio barn
Jonas 20/6 1868 Emigr. till USA 1888
Pehr 13/11 1870 – 23/11 1870
Anna 21/6 1872 Gift 1896 med Anders Mårtensson Torpare i Berge, Bjuråker
Pehr 20/9 1875 Gift 1904 med Kristina Katrina Ferm. Soldat o torpare i Tallbacken, Bjuråker
Erik 27/9 1877 – 18/9 1889
Olof 29/9 1881 Emigr. till USA 1908
Ella 10/3 1884  Piga i Lia från 1909. Hushållerska i Lia vid sin död 31/5 1937.
Johan 5/7 1887 Gift 1917 med Hilda Lundgren Fjärdingsman i Svedjebo 5:5
Erik 22/8 1891 Skogsarbetare i Ängebo. Dödad 34/6 1929


49D4 Pehr Brink * 20/9 1875, s. t. soldat Per Erik Brink i Norrberg. G. 17/1 1904. Sold. nr 125 vid Forsa komp. Häls. reg. och torparei Tallbacken, Bjuråker. † 27/12 1937
Kristina Katrina Ferm, * 21/6 1879 i Hassela, Gävleborg. Infl. 1902
Barn:
Per Arvid 20/4 1901 – 6
Olof Henning 5/8 1903 – 7
Johan Valfrid 9/10 1905 Arr. i Bjuråker
Erik Gunnar 2/10 1908 – 8
Karl Viktor 29/3 1911 – 11
Lars Knut 15/5 1912 – 10
Jonas 2/3 1915 Jordbruks. arb. i Bjuråker
Anna Astrid Linnéa 6/3 1918
Ivar Hjalmar 25/12 1922


36A2 Trumslagare Anders Johansson – Bergström född 1794, son till torparen Joh. Philipsson i Sigfridstorp, Ljusnarsberg i Örebro län, inflyttad till Bjuråker omkring 1825.
Det var han som byggde det här torpet 1827. Trumslagare och soldat nr 111 vid Hälsinge regemente. (Kommenderad till Norge 1814) Död 15/12 1852.
Gift 1825 med 6H10 Anna Andersdotter född 24/4 1799 dotter till skräddare A. Andersson i Västansjö. Död i bröstsjukdom 12/2 1879.
Sex barn
Anders 12/8 1826 Gift 1859 med Margareta Olsdotter från Delsbo. Bonde i Sjömyra i Delsbo
Johan 39/3 1828 Gift 1858 med Ingrid Pehrsdotter från Delsbo. Landbonde i Norrhavra 8.
Erik 15/11 1829 Gift1858 med Carin Olofssdotter från Långede. Torpare i Ytterhavra
Pehr 23/3 1833 Gift 1884 med Brita Jonsdotter från Nordanäng i Delsbo. Bonde i Ytterhavra
Kjerstin 3/6 1835 Gift 1862 med Hans Olsson – Nylander. Torpare i Långede i Delsbo
Brita 1/4 1839 – 11/3 1840


20A21 Jonas Pehrsson-Larm (Björkén) * 25/6 1863 i Östermarks sn, Värml. G. 25/11 1888. Korpral nr 150 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Våtmor, Bjuråker Änkl. o omg. 10D17
9 Margareta Elisabet Forslin * 4/4 1862, d. t. P. Forslin i Österbo. Bjuråker † 24/9 1894 (galoperande lungsot).
Pehr Hjalmar Björkén 12/10 1888 Skogsarb. bos. i Hedvigsfors, Bjuråker
Jonas Oskar Björkèn 4/7 1893 Skogsarb. bos. i Hedvigsfors, Bjuråker.


45H2 Lars Pålsson-Bjurberg * 12/5 1732, s. t. soldat P. Spångman i Sjövik. G. 1759. Änkl. o omg. 1792 Sold. vid Prem. Majorens komp. Häls. reg. Bos. i Västansjö, Bjuråker. † 18/2 1800 (lungsot).
Brita Pehrsdotter *1722 i Hassela sn. † 1/10 1789 (lungsot).
39F2 Brita Olsdotter-Svedin * 21/1 1752, d. t. båtsman O. Åsberg i Tuna, V.-norrl. Styvd. t. klock. P. Svedin i Kyrkbyn, Bjuråker. Änka e. sold. H. Lek i Västansjö. † 28/9 1821 (slag).
Hans 22/11 1795 – 3


47E2 Jonas Brandt * 3/10 1810 Infl. fr. Delsbo sn. G. 12/8 1832 Sold. nr 30 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i V. Stråsjö, Bjuråker. † 24/8 1899 (ålder).
1 Margta Hansdotter-Berglund * 17/11 1811. d. t. smeden H. Berglund i Ängebo, Bjuråker. † 30/6 1892 (ålder).
15 Barn:
Brita 16/9 1832 † 3/1 1833
Jonas 11/9 1833 – 3 se nedan
Hans 6/4 1836 † 30/3 1849
Brita 27/5 1838 – 10C34
Carin 25/10 1840 – 45A4
Anders 2/11 1841 † 17/3 1842 (bråck)
Anders 18/11 1842 Arb. i V. Stråsjö † 7/11 1902
Margta 9/2 1844 – 23H17
Anna 16/1 (26/1) 1846 – 21E10
Olof 3/8 1847 † 5/12 1847
Hans 3/6 1849 – 4
Olof 28/7 1851. Utfl. t. Bergsjö 1873
Gertrud 27/10 1852 – 10Å14
Lars 19/2 1854 † 17/3 1854 (smittkoppor)
Lars 12/10 1855 – 5


47E3 Jonas Brandt * 11/9 1833, s. t. soldat J. Brandt i V. Stråsjö G. 20/1 1878. Sold. nr 46 vid Häls. reg. Ar. Bos. i Norrhavra, Bjuråker.  † 3/7 1908.
13B5 Elsa Christina Larsdotter-Häll * 10/5 1839, d. t. sockenlappen L. Jonsson i Berge, Bjuråker. † 16/12 1916
Barn:
Jonas 22/5 1870 – 6
Lars 15/6 1872 – 7
Margreta 2/6 1877 – 4C13
Anders 18/11 1879 – 8


36H2 Jöns Jönsson-Buhsman * 1706, trol. i Medelpad. Soldat vid Häls. reg.. Bosatt i Sjövik, Bjuråker.
21GVI Johanna Hansdotter * 1709, trol. d. t. husman H. Hansson i Lensjö, Bjuråker.
Barn:
Margta 5/8 1737 – 1E7
Cherstin 27/11 1739 – 2D5
Jöns 29/10 1741, † 1742


—21 U 14— 

8 Anders Gustaf Blomberg *29/9 1829 i Norrbo. G. 2 ggr. Korp. nr 127 vid Häls. reg. Bos. i Lia, Bjuråker. † 9/3 1903.
(X4) 23H9 Kjerstin Johansdotter *19/4 1821, d. t. sold. J. Djerf i Norrdala, Bjuråker. † 22/5 1880 (vattusot).
(X4)22D5 Anna Larsdotter *3/2 1846, d. t. husman L. Larsson i Holmberg, Bjuråker. G. 20/2 1881. † 25/3 1917.
Carin *24/6 1842. Okänd vistelseort.
Jonas *1/10 1843. Utfl. t. Färila 1863. † 6/5 1864.
Pehr *14/9 1846, † 17/7 1847 (kikhosta)
Margta *8/6 1848                                            17
Kjerstin *7/12 1849. Okänd vistelseort.
Anna Elisabet *18/6 1851                                 (X4)6H31
Brita *29/4 1853                                             (X4)44B44
Pehr, tv. *22/9 1855, † 22/9 1855
Anders, tv. *22/9 1855, † 22/9 1855
Sigrid *25/6 1859, † 25/6 1859
Pehr *16/4 1881, † 11/8 1921

 


C.

21E6 Carl Fredrik Carlström född 1796 i Sundsvall bosatt på Dragåsen. Soldat nr. 117 vid Delsbo kompani. Häls. Reg.
Gift med Carin Johansdotter född 30/11 1806 i Mon 1, Västansjö.
Elva Barn:
Carl Johan 14/12 1826 Soldat – Lif  Gift 1882 med Anna Andersdotter Bosatt i N. Lia
Maja Christina 1/2 1828 – 10/5 1828
Carin Margareta 3/8 1829 – 20/11 1829
Johan Erik 20/1 1831 Utflyttad till Ragunda, Jämtland 1858
Carin 12/2 1834 – 5/5 1834
Carin 13/8 1835 – 16/1 1858
Elisabet Margareta 20/11 1836 Ogift Fyra barn. Utflyttad till Forsa 1911
Magnus 12/8 1842 Gift 1867 Pråmstyrare Bosatt i Högmyra, Moviken
Jonas 22/6 1845 Soldat. Gift 1867 med Anna Brant Bosatt i Frisbo Emigr. N. Amerika
Nils 3/4 1849 – 5/5 1849
Nils Olof Werner 16/6 1854 Emigr. t. N. Amerika 1879
Fadern Carl Fredrik avled i fristula urina den 1/4 1865. Modern Carin avled 20/1 1882


6D3 Jonas Boberg * 173.. Infl. fr. Högs sn. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker † 1809.
1 Anna Göransdotter * 13/5 1735, d. t. sold. G. Spång i Spångmyra, Bjuråker. † 25/4 1812 (lungsot).
Barn:
Jonas 14/12 1764 – 5
Carin 12/12 1768 – 28G4
Lars 24/9 1771 – 6

 


D.

—9 Å 26—

(Z27) Erik Dahl, *182 i Linsälls sn, Jämtl. G. 1843. Änkl. o. omg. 1847. Sold. vid Häls. reg. Bos. i V. Stråsjö, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1852.
17 Brita Danielsdotter, *8/9 1818, d. t. smeden D. Dahlström i Norrberg, Bjuråker. † 14/6 1847.
(X4)35C4 Kjerstin Lindbom, *13/8 1812 i Tjärna, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1852.
Margreta Catharina, *13/1 1841. Utfl. t. Ljusdal 1852
Carin, *14/9 1844. Utfl. t. Forsa 1869
Margta, *18/7 1846. Utfl. t. Ljusdal 1852
Brita, *12/5 1849. Utfl. t. Ljusdal 1852
Pehr Erik, *28/2 1851. Utfl. t. Ljusdal 1855


8F13 Eric Eriksson – Dahl född 19/10 1789, son till bonden P. Eriksson i Ramsjö 4, Bjuråker. Soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Snipåsen. Död 18/8 1886
Gift 9/7 1815 med 34C1 Ingrid Johansdotter född 10/5 1784, dotter till kolaren J. Andersson i Sniptorp. Död 5/12 1850
En dotter:
Kjerstin 2/2 1819 Gift 183. med Jonas Larsson i Furuberg. Emigrerat till N. Amerika 1869


3G4 Erik Larsson – Dahl 30/5 1783 son till bonden Lars Eriksson i Spångmyra 2, Bjuråker.
Soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Tomsjö, död 1809 under krigstjänst i Finland.
Gift 8/8 1808 med 25C4 Margta Andersdotter 1/12 1781 dotter till korpral A. Dahl i Våtmor, Bjuråker. Änka och omgift med Olof Stock. Död 7/10 1859
3G4 – 1Z2 Olof Stock född i Norrbo 30/5 1787. Soldat nr 120 vid Delsbo kompani, Hälsinge regemente. (Omnämnes som en tapper soldat. Deltagit i striderna vid Lappo, Oravais och Hörnefors bro 1808 – 1809 samt i Norge 1814.) Bosatt i Tomsjö. Död i lungsot 25/10 1857.
Gift med ovannämnda Margta Andersdotter
Två barn:
Sigrid 20/8 1817 Gift 1845 med Pehr Molin bonde och skräddare i Lia 5.
Anders 25/6 1820 Bonde under Tomsjö 1.


3B6 Mårten Jonsson-Dahl * 24/7 1757, s. t. kyrkvakt. J. Mårtensson i Berge, Bjuråker. G. 5/10 1791. Sold. nr 30 vid Delsbo kom. Häls. reg. Deltagit i finska kriget 1788-1790, bl. a. vid Värälö år 1792. Erhöll avsked 1807. Bos. i Stråsjö, Bjuråker. † 4/2 1837 (influensa)
13G1 Anna Nilsdotter * 7/12 1755, d. t. husman N. Olsson i V. Stråsjö, Bjuråker † 3/2 1837 (Influensa).


25C4 Anders Pehrsson (Stopp) Dahl, * 13/3 1755, s. t. sold. P. Ellberg, i Svågholm, (Friggesund), Bjuråker. G. 28/12 1777. Korp, vid Häls. reg. Bos. i Våtmor, Bjuråker. † 6/4 1832 (ålder).
11E5 Ella Andersdotter * 30/12 1755, d. t. bonden A. Erikssoni Lia 7, Bjuråker. † 20/1 1847
Barn:
Margta 6/4  1778 † 14/6  1778
Margta 1/12 1781 – 3G4
Sigrid 31/ 1 1784 † 2/7 1840 (håll o stygn).
Pehr 1785
Anders 12/12 1789 – 12
Erik 23/12 1791 – 13
Jonas 16/5 1795 Utfl t. Hassela
Påhl 27/4 1798 Utfl. t. Hassela 1814.


3D3 Anders Eriksson-Djerf * 30/3 1738, s. t. sold. E. Lillberg i Gärde. G. 1765. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gärde (Kyrkbyn), Bjuråker. † 7/4 1783 (håll o stygn).
20GV Kjerstin Påhlsdotter * 15/8 1729. d. t. bonden P. Jönsson i Kyrkbyn 2. Änka e. skomak. E. Hansson, Gärde, Bjuråker.  † 30/11 1800 (bröstverk).
Erik 27/7 1766 – 5

 


E.

11E6 Jonas Jonsson – Elg född 1737 son till soldat J. Berghult i Sjövik. Anställd som soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Ramsjö. Död 6/3 1810 Gift 1760 med (11E3) Margta Eriksdotter född i Lia 5, 9/6 1732. Död 4/2 1816
Tre barn:
Sigrid 5/6 1762 Död genom olyckshändelse den 7/6 1791
Eric 13/7 1764 Gift 1791 Cherstin Olofsdotter Nybyggare o torpare i Nyåker, Bjuråker
Jonas 17/12 1767 Gift 1812 med Ingrid Jonsson Bonde i Daläng 1.


49E5 Jonas Eld född 22/8 1859, son till Olof Eriksson-Warg-Lindberg, i Lia.
Utflyttat till Sörviksta i Forsa 1878. Soldat vid Hälsinge regemente. Rymt hemmet 1893. (Frånskild 1921). Den 6/2 1922 flyttar han till Hissmofors Rödön i Jämtland. Där arbetar han som kusk. Död i Hägra 3, Hissmofors Rödön den 7/12 1934. Enligt Sveriges dödbok var han född 22/1 1859.
Gift 4/5 1884 med 45E5 Sigrid Jonsdotter född 11/6 1858, dotter till Jonas Persson Fröjd i Gårdsmyra. Utflyttat med sin nyfödda dotter till Sörviksta i Forsa 3/11 1884. Återflyttat med tre barn till dragsved i Bjuråker den 21/10 1894. Prästen skriver att hon vistats i Lia (5) 8 år. Död 14/3 1947
Tre barn:
Marta 23/8 1884 Gift 1904 med 27E3 Jonas Rask, bonde i Ängebo
Jonas Eld 26/6 1886. Blev en av Bjuråkers mest kända fotografer. Gift o bosatt i V. Stråsjö
Anders Olof Verner Sjöberg 18/8 1894. G.1915 m Marta Kristina Söder. Bonde i Dragsved 9:5.


25C2 Pehr Ellberg * 1726, s. t. P. Ellber o. h. h. Anna Cajsa Ellberg, Infl. fr. Finland 1753. G. 1750. Sold, vid Häls. reg. (Bevistat Pommerska kriget). Bosatt i Tomsjö Svågholm/Friggesund), Bjuråker. † 18/10 1796 (slag).
Margreta Andersdotter-Stillberg * 1724 i Örebro. † 6/9 1815 (ålder).
Barn:
Pehr 1752 – 3
Anders 13/3 1755 – 4
Jonas 1758
Hans 15/9 1763 – 5
Anna 26/4 1766 – 6
Erik 8/3 1769 – 7

 


F.

—1 Å 5—

(X8) Anders Fröjd, *25/1 1778 (1785). Infl. fr. Forsa. G. 19/4 1812. Sold. nr 32 vid Häls. reg. Bos. i Frisbo, Bjuråker. † 23/5 1814 under krigstjänst i Göteborg.
3 Carin Larsdotter, *23/1 1778, d. t. bonden L. Knäpp i Karmansbo, Bjuråker. Änka o. omg.                                                                   (X4)6H20
Kjerstin, *27/1 1812                                          6


—22 U 16—

11 Olof Andersson-Fröjd *26/4 1826, s. t. sold. A. Ond i Svedjebo.
G. 20/4 1865. Sold. nr. 123 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Norrdala, Bjuråker. † 21/11 1906.
(X4)2E6 Carin Jonsdotter *16/5 1842, d. t. torp. J. Pehrsson i Norrdala.
† 12/7 1917.


—8 T 11—

21A2 Jonas Andersson-Friberg, * 25/12 1825, s. t. kol. A. Pihl i Njupan. G. 1857. Sold. vid Järvsö komp., Häls. reg. Bos. i Frisbo, sen. dagakarl. Bos. i Moviken, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
6 Carin Christina Jonsdotter, * 12/11 1826, styvd. t. bonden O. Olsson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Catharina Christina * 25/11 1857. Emigr. t. N. Amerika 1868
Brita Margreta * 25/11 1860. Emigr. t. N. Amerika 1868
Anna Maria * 14/12 1864. Emigr. t. N. Amerika 1868


– 23H20 –

Jonas Mårtensson – Friberg född 18/7 1873 i Frisbo möjligen på den här platsen. Jonas var tredje barnet i en barnaskara på tio barn. Han blev soldat nr 33 vid Delsbo kompani och bosatt på Skallmyrvallen.
Gift 15/2 1902 med Brita Christina Ersdotter född 1/11 1871 i Stormyrvallen. Änka efter A. O. Rosell i Holmberg. Frånskild från Jonas 1949 avled hon 26/10 1959. Jonas Friberg avled i Vissland, Medelpad den 23/10 1957.
Fyra barn:
Karl Valter 11/9 1902 – 16/7 1992 Gift och bosatt i Blixbo
Erik Reinhold 10/12 1903 Bosatt i Moräng Han avled i Järvsö 14/11 1977
Edla 16/2 1905. Skallmyr – Edla som hon kallades, var en känd valljänta. Död i Moviken 1967
Martin 6/1 1912 Gift och utflyttad till Bergsjö 1945. Han avled i Friggesund 25/9 1993


55H1  Lars Fast född 1750. Inflyttad från Torp i Västernorrland. Kolare och soldat vid Hälsinge reg. Gift med Sara född 1748. 1792 flyttar familjen till Torp, främre Nordanede, Medelpad, där Lars Fast avled 25/6 1816 i andtäppa.=asma.
Åtta barn:
Nils 24/9 1776
Erik 19/1 1778 Gift 1801 med Christina Maria ås från Kyrkbyn i Bjuråker. Bosatta i Skärås
Abraham 16/10 1779
Lars 22/9 1781 – 13/10 1792 (magsjukdom)
Cherstin 7/4 1784
Carin 16/2 1786
Jonas 7/11 1787
Olof 5/8 1790 – 29/8 1790.


21D2 Carl Andersson-Frisk född 1793, son till husman Anders Nordman i Berg, Jämtland.
Inflyttad 1807. Soldat nr 117 vid Hälsinglands regemente. Bosatt i Lia, Bjuråker. (Deltagit i byggandet av Göta-o Hjälmare kanal, därefter krigskommenderad till Norge 1814.) Död 3/10 1863.
Gift med 43F1 Cherstin Olofsdotter född 20/10 1791, dotter till soldat O. Flygt i Ö. Stråsjö, Bjuråker. Död 7/4 1871.
Sju barn:
Brita 1/2 1818 Gift 1847 med Erik Mattsson-Bylund. Husman sen nybyggare i Björsarv.
Olof Äng 1/12 1820 – 21/4 1903
Margta 29/12 1821 Gift 1848 med Anders Jonsson-Hök. Husman i Svedjorna
Kjerstin 4/4 1825 Gift 1849 med Anders Larsson Landbonde i Änga 8, sen i Näppänge 1.
Anders 17/1 1829 Tog troligen över gården och jorden efter fadern
Carl 13/3 1831 Gift 1855 med Carin Larsdotter. Husman i Haggatan, Bjuråker
Ella 27/9 1834 Gift 1863 med Erik Warg, soldat samt skräddare i Lia


25C8 Pehr Pehrsson-Frisk * 16/9 1777, trol, s. t. sold. P. Korp i Gårdsnyra, Bjuråker. G. 16/10 1803. Korp. nr 117 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Moviken, Bjuråker. Död under krigstjänst i Finland 4/12 1808  (nervfeber).
49E1 Kjerstin Månsdotter * 26/2 1777, d. t. sold. M. Jern i Bricka, Bjuråker. † 23/8 1861 (sängliggande i 23 år).
Barn:
Anders 20/9 1804 † 3/10 1804 (håll o stygn).
Kjerstin 19/11 1805 – 43B2
Anna 15/10 1808 – (X33) 21U9


12F1 Erik Oskar Flykt * 9/9 1840 i Rengsjö, s.t. rustmästare o kronolänsman i Mo, Söderala och Rengsjö, Per Olof Flygt. Infl. 1871 Gift 27/12 1863. Änkl. o omg. 3/12 1892. Serg. vid Häls. reg. Bos. i Tjärna, Bjuråker.  † 2/12 1930
Lovisa Olsdotter-Kejzer, * 21/4 1832 i Nordmark, Värml. † 13/10 1891 (Lungsot).
39A17 Carin Imberg * 6/4 1868 * d.t. kolare Imberg i Frisbo, Bjuråker. † 4/1 1938.
Barn:
Gustaf Abraham Kejzer 2/10 1861 (styvson) Serg. vid V-norrl. bev.-bat. † 21/6 1887
Ida Margareta 16/6 1864 Utfl. t. Hällesjö, Jämtl. 1884.
Lydia Erika 18/5 1867 Pensionatinnehav. i Spångmyra
Oskar Erhard 3/1 1875 – 2
Johan Edmund 16/11 1893 – 3
Anna Juliana 1/7 1895 Utfl. t. Ström. Jämtl.1920
Karl Fredrik 16/7 1896 Utfl. t. Forsa 1915
Hugo Albert 24/7 1898 Utfl. t. Valla, Göt. o. B. 1920
Lovisa Margareta 27/9 1900 Utfl. t. Eggeby 1918
Olof Simund 28/10 1902 Utfl. t. Istrum. Skarab. 1920
Bror Erik 6/5 1906 Utfl. t. Forsa 1928
Hilda Linnea 10/5 1911 – 10B32


43B1 Erik Färdig född 22/11 1780, son till soldat A. Styf i Ängebo. Inflyttad från Norrbo 1769. Soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Tomsjö. Död 25/12 1808 (nervfeber)
Gift med 24Å1 Anna Hammarström född 1/10 1779, dotter till byggmästare J. Hammarström i Norrbobyn. Änka 1808 omgift 1810 med P. Pehrsson – Färdig.
Två barn:
Kjerstin 9/8 1807 – 30/10 1807
Eric 1/2 1809 Korpral Gift 183. med Kjerstin Pehrsdotter. Bosatt i Sördala, Bjuråker
50D2 Pehr Pehrsson – Färdig född 27/4 1781, son till kolaren P. Johansson i Norrgimma. Korpral 117 vid Forsa kompani Hälsinge regimente. (Deltog 1808 – 1814 i striderna vid Lappfjärd, Oravals, Umeå o Hörnefors) Bosatt i Tomsjö. Död 24/2 1862 (olyckshändelse)
Gift 1810 med änkan efter E. Färdig, Anna Hammarström. Hon avled 14/2 1853
En dotter:
Carin 5/3 1812 Gift 184. med bonden Olof Andersson i Sördala


7F13 Jonas Jonsson – Frank född 17/5 1855, son till korpral J. Svensk i Tomsjö. Korpral nr 128 vid Forsa kompani. Bosatt i Gärde, Bjuråker och år 1880 bosatt i Tomsjö. Död 13/5 1928
Gift 2/5 1880 med 15B14 Lovisa Pehrsdotter – Forselius född 4/11 1850 i Norrdala. Död 10/5 1924.
Tre barn:
Anna Katarina 29/11 1879 Gift 1900 med Erik Olof Olsson i Näset, Västansjö
Brita Lovisa 2/6 1884 – 3/6 1884
Karolina 2/6 1887 Hushållerska i Norr Lia. Fem barn


10C1 Hans Hansson-Flinta (Hjelte), * 1694, härst. okänd. G. 172.. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svedjebo, Bjuråker.
Margareta Hansdotter, * 1697. Härst. okänd. † 1753
Lars 10/2 1728 – 12/7 1730
Lars 15/5 1731, soldat bos. i Lia


38H2 Måns Olofsson-Flinta * 1710. Infl. fån Bergsjö sn. Gift 15/5 1742. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker † 1742
1. Karin Olsdotter * 17/6 1717, d. t. skomakare O. Olofsson i Bergsjö. Ämnk o omg. 41F2.
Måns 24/1 1742 – 5D6.


31B4 Pehr Olof Jonsson-Fält * 10/5 1825, s. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund, Bjuråker. Gift 1849. korp. nr 10 vid Delsbo komp. sen serg. vid Forsa komp,  Häls. reg.  samt rättare i Friggesund, Bjuråker.  † 10/7 1889 (hjärnfeber).
7Ef Anna Olsdotter * 10/6 1828. d. t. bonden O. Eriksson i Frisbo 2, Bjuråker.  † 16/3 1893 (hjärtlidande).
Jonas Olof 2/6 1855 – 8


61B2 Lars Pehrsson-From * 1737, trol. s. t. soldat P. Ståbij i Tjärna, Bjuråker. G. 1762. Änkl. o omgift 1/1 1801. Sold. vid Häls. reg. Bost. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 26/5 1806 (Vattusot).
38G1 Margtha Larsdotter * 1735, d. t. kol. L. Adersson i Hedvigsfors † 10/6 1800 (håll o stygn).
10C2 Brita Larsdotter * 3/3 1767, d. t. sold. Svala i Lia, Bjuråker. Änka o omgift – 5D9
Barn:
Margta 10/6 1774 † 12/4 1782 (kikhosta).
Margta 5/1 1806 – 62B1


15E7 Olof Larsson-Fors * 17/12 1753, s. t. sold. L. Höök i Västansjö. Bos. i Änga, Bjuråker † 2/12 1826 (dödande fall i brunn).
Kjerstin Pehrsdotter * ./2 1748, infl. f. Forsa † 12/2 1821 (ålder).
Brita Jonsdotter * 1798, d. t. torp. J. Jonsson o h. h. Sigrid Jonsdotter i Viken, Hede sn. Jämtland G. 6/10 1821. Änka o omg. 1842 -18B11
Barn:
Lars 5/12 1781 – 8
Juliana 1785 Utfl. t. Forsa
Pehr 1574 1789 † 23/11 1798 (feber).
Olof 1792
jonas Olof 20/6 1820 † 2/7 1827 (KONVULSIONER).
Sigrid 31/5 1829 – 26G16
Brita Christina 15/9 1833 – 18B11


17A2 Pehr Nordström-Frid * 1782, s. t. skomak. J. Nordström i Österbo, Bjuråker. G. 1806. Sold. nr 150 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Gärde, Bjuråker.  † 6/11 1808 i Finland under krigstjänst.
22U1 Catharina Schavon * 15/3 1779. d. t. capitaine J. H. v. Schvon i Kykkbyn, Bjuråker. Änka o omg. † 8/3 1858
Nils Stål * 2/6 1787 i Färila sn, Hälsingland. G. 27/1 1810 Sold. vid Häls. reg. Deltagit med beröm i finska o norska fälttågen 1808-1814. Bos. i Gärde, Bjuråker † 23/12 1843 (ålder).
Barn:
Cajsa Margareta 3/10 1805 – 6
Johan tv 2/10 1808 – 7
Inga tv 2/10 1808 – 14Y9

 


G.

Tjärna 419 6:10 Grip-torpet

—10D18—

8 JOHAM FREDRIK NORELLGRIP, * 21/1 1865, s. t. skrädd. F. J. Norell i Tå. G. 1/12 1895. Sold. nr 126 v. Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Tjärna 65, Bjuråker. † 15/12 1928.
19H9 SIGRID MÅRTENSDOTTER, * 29/9 1872, d. t. torp. M. Englund i Berge, Bjuråker.
MARGRETA KRISTINA * 22/4 1896                       (X6)11N30
JOHAN FREDRIK * 22/7 1897                              25


24C7 Jon Erik Grip * 5/12 1849 i Strömbacka G. 27/9 1874 Änkling o omgift 9/5 1880. Soldat nr 126 vid Forsa Kompani. Bos. i Skärås, Bjuråker. Emig. t. N. Amerika 1888
14H10 Christina Sjöstrand, * 3/3 1843 i Bollnäs, änka efter sold. P. Tjerneld i Delsbo. † 6/2 1873 (lungsot).
Anna Eriksdotter * 29/10 1849 i Bergsjö sn, † 16/1 1888 (kräfta).
Anders Erik 12/12 1875 Emigt. t. N. Amerika 1888
Anna Maria 23/6 1877 – 18C3 Emigr. t. N. Amerika 1883
Jonas 5/5 1879 Emigr. t. N. Amerika 1888
Brita Margareta 20/3 1881 Emigr. t. N. Amerika 1888


45A5 Olof Olsson-Glad * 1/2 1842, s. t. husman O. Johansson i Berge, Bjuråker. Gift 16/5 1864. Sold. nr 122 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Berge † 29/10 1919.
47E2 Carin Jonsdotter 25/10 1840, d.t. sold. J. Brandt i V. Stråsjö, Bjuråker. † 17/5 1921
Barn:
Olof 11/6 1865 – 5
Margareta 3/8 1867  †22/1 1868
Margta 15/9 1869 – 10B14
Anna 6/12 1872 – 4B29
Jonas 1/12 1873 † 10/8 1890 (drunknat).
Anders 13/8 1876 † 12/1 1877 (bröstsjukdom).
Karin 1/10 1878 † 26/5 1879 (magplågor).
Karin 7/3 1880 – 6
Hans 11/2 1882 – 7 Han var med vid Tannadråpet 1899. Han tog över fastigheten, Berge 246 efter föräldrarna och gifte sig 19/7 1908 med Johanna Fredrika Sundberg från Lingåsen i Bjuråker.


—28C4—
2 JOHAN ERIK LINDQVIST-GADD, * 3/12 1871, s. t. torp. E. Lindqvist i Norrdala, Bjuråker. G. 29/10 1905. Torp. i Norrdala. Utfl. t. Gävle 1931. † 24/5 1939.
24A16 BRITA JOHANSDOTTER, * 9/8 1880, d. t. landbonde J. Sund i Norrhavra, Bjuråker. († i Norrhavra 122, 7/8 1949)
ERIK JOHAN * 13/5 1906. † 26/11 1913


JOHAN ERIK GADD – INDELT SOLDAT PÅ REGEMENET I GÄVLE

av Jan-Olof Strandberg, redaktör.

Det är inte många av de indelta soldaterna som förärats en egen minnessten, Johan Erik Gadd är en av dem. Dessutom finns minnesstenen på det gamla regementsområdet i Gävle. Indelningsverket som 1901 beslutades att avvecklas mellan 1902 och 1914 innebar inte att alla de gamla indelta soldaterna försvann ur rullorna. Många blev kvar i tjänst i olika befattningar och de sista som ”muckade” var hederssergeanten J. A. Sääf och Erik Krig, båda fyllde 80 år 1960 och Sääf var då fortfarande verksam vid förrådet. Ända fram till 1940 fanns nio indelta soldater i tjänst. Äldst var furir Norén som då var 65 år och tjänstgjorde som dagkorpral vid 10. kompaniet. De övriga åtta tjänstgjorde hos tygofficeren, köksföreståndaren och övriga hos kasernofficeren som dagkorpraler.

Fram till 1939 fanns även Johan Erik Gadd i tjänst på regementet där han det året fullgjorde den sista tjänstgöringen och ”föll på sin post” den 24 maj. Det är först i Bocken 1965 uppgifter om Johan Erik Gadd framkommer och den minnessten som restes tio år efter dödsfallet. Av texten framgår att stenen restes på den plats där han segnade ned, strax nedanför 500 meters vallen på den gamla skjutbanan. Vem var Johan Erik Gadd?

Bildtext: Minnessten Johan Erik Gadd – rest 1949. Korpralen nr. 14 Lust högg in följande inskription: Soldaten nr. 131 Johan Erik Gadd, Forsa kompani, född 3/12 1871 dog här 24/5 1939.


Karta över platsen för minnesstenen


Karta över skjutbanorna från 1953.

Enligt släktboken var Johan Erik Lindqvist-Gadd son till torparen Erik Henriksson-Lindqvist i
Norrdala, Bjuråker och gifte sig den 29 oktober 1905 i Norrdala med Brita Johansdotter. Hon
var född den 9 augusti 1880 och dotter till landbonden J. Sund i Norrhavra, Bjuråker. Johan
Erik hade två systrar, Anna Christina född 1864 och Brita Margareta född 1875.

Johan Erik flyttade till Gävle 1931 och lämnade hustrun kvar i Bjuråker. De båda fick en son,
Erik Johan född 13 maj 1906 som dog sju år gammal den 26 november 1913. Hustrun dog av åderförkalkning den 7 augusti 1949, tio år efter Johan Eriks bortgång. Enligt samma soldatakt i centrala soldatregistret var Gadd vid frånfället korpral och till yrket torpare. Han blev antagen vid Forsa kompani 1898 vid roten i Ramsjö. Han står dessförinnan som värvad vid Svea artilleriregemente i Stockholm, 4:e batteriet, mellan 24 februari 1892 och 28 oktober 1895.

När han lämnade Stockholm stod han som ”lös person” och Gadd var tillbaka till Hälsingland och bodde i Delsbo mellan 23 oktober 1896 och 5 februari 1897 då han återvände till Bjuråker för att året efter bli antagen som indelt soldat. Kan vara så att han samtidigt även övertog torpet i Norrdala efter pappan. Vid dödstillfället var han kyrkobokförd på ”Kungsbäck B 8/1”.

I Söderhamns Tidning finns dagen efter olyckan, den 25 maj, en notis om händelsen. ”Indelte 68-årige soldaten Johan Erik Gadd och en värnpliktig kommo körande med ett lass sten på fältet, varvid vagnen råkade komma ned i ett dike. Gadd tog tag i vagnen för att söka få upp den, men segnade ned därvid på marken. Gadd är känd för sina stora kroppskrafter, men tydligen blev ansträngningen nu för stor för den gamle mannen. Han torde ha drabbats av hjärtförlamning eller dylikt. Han fördes i ambulans till lasarettet men var vid framkomsten dit redan död.”

I artikeln liksom i Bocken från 1965 står det att han var ogift, vilket därmed kan korrigeras då han både var gift och hade haft en son som gick bort för tidigt. Enligt dödboken dog Gadd av ”Cardiosclerosis” som är åderförkalkning i hjärtats blodkärl (enligt Rötter på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida).

KÄLLOR:
Bocken 1940, Bocken 1965.
Centrala Soldatregistret.
Söderhamns Tidning, 25 maj 1939.


H.

2Y12 Michael Holmstrand född 19/10 1800 i Hålsjö. Soldat nr 126 vid Delsbo kompani, Hälsinge regemente. Gift 14/4 1822 med Anna Larsdotter född 3/11 1798 i Änga 16, Bjuråker.
Fyra barn:
Jacob 10/7 1822 Gift 1850 måg och bonde i Ängebo1. Hustru Carin Larsdotter
Lars 26/7 1826 Gift 1861 med Christina Sundfors Torpare i Norrberg, Bjuråker
Pehr 10/2 1833 Gift 1857 måg o bonde i Tjärna 7 o 8. Hustru. Brita Andersdotter.
Brita 21/8 1835 Gift 1864 med Pehr Påhlsson – Strid. Utfl. t. Bergsjö 1886
Fadern Michel avled 24/3 1873. Hustrun Anna avled 21/2 1859 i kräfta.


32F1  Anders Petter Iggström-Hägg * 10/3 1858, s.t. Michael Iggström, torp. i Slättjärn, Bjuråker. Gift 20/10 1881. Blev 1880 sold. nr 23 vid Häls. reg. Bos. i Bredåker, Delsbo. Anders Petter fick arbete på tegelbruket vid Klubbo, där han blev känd för sin styrka och uthållighet. † 6/6 1934
Brita Pehrsdotter, *6/1 1855, d. t. torp. P. Holm i Norrbobyn, Norrbo. † 29/1 1931
Pehr »Hägg», *3/4 1881. Sold. nr 39 vid Häls. reg. tog avsked från regementet 1907 då han tog         värvning som volontär i armén i Belgiska Kongo.† 8/4 1913
Karin, *11/4 1883. Utfl. t. Ilsbo 1915
Johan, *15/6 1886. Utfl. t. Hudiksvall 1906
Anna, *6/10 1889. Utfl. t. Nacka, Sth. 1911
Sigrid, *25/11 1892                                    36
Maria, *26/3 1897, † 3/12 1934


45B2 Sonen Gustaf Hedlund född 28/7 1828. Soldat nr 30 vid Delsbo kompani, Hälsinge regemente. Bosatt i Ramsjö. Död 1/12 1873
Gift 5/6 1854 med (1E14) Carin Larsdotter född 6/9 1833, dotter till bonden L. Larsson i Tjärna 7. Död 29/4 1914
Fyra barn:
Karin 12/8 1854 Gift 1879 med Erik Danielsson-Djerf. Bosatt i Skålsvedja
Lars 24/5 1857 Byggmästare Gift 1893 med Anna Olsdotter Bosatt i Svedjebo 7
Anna 22/9 1859 – 23/9 1859
Kjerstin 25/5 1866 Utflyttad till Forsa 1888


15E1 Olof Olofsson-Hällberg 1693 Härst. okänd. Soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Lia, Bjuråker
Hustru lV Brita Larsdotter 1698 Troligen dotter till bonden L. Pehrsson i Lia 9
Fyra barn:
Ingrid 10/11 1721 Gift med 26E2 Anders Pehrsson Lindqvist, soldat o bosatt i Lia senare i Svedjebo, Bjuråker.
Lars 1727
Olof 19/3 1732 Okänd vistelseort
Margtha 12/5 1735 Gift med 15E3A Hans Starck, bosatt i Tjärna senare i Västansjö, Bjuråker


1G1 Carl Andersson-Hjälte 170.. Trol. s. t. finnen A. Påhlsson i Sniptorp. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Ängebo.
Christina Gustafsdotter 171.. Härst. okänd.
Två barn:
Påhl 12/4 1735 – 2/2 1794 (styvs.). Kol. i Dala, Bjuråker
Anders 7/5 1738 – 18/7 1798 (lungsot). Bos. i Ängebo.

1G6 Anders Carlsson-Hägg 7/5 1738, s. t. sold. C. Hjelte i Ängebo, Bjuråker. Anst 1767 som sold. vid Häls. reg. Avsked 1783. Bos. i Ängebo. Död 18/7 1798.
Gift 1766 med 6B3 Brita Larsdotter 9/11 1738, d. t. sold. L. Jonsson-Bäck I Björsarv, Bjuråker. Död 11/2 1818.
Fyra barn:
Eric 15/9 1766 – 11/7 1836. Gift. Bos. i Ängebo
Lars 10/6 1774 – 21/11832. Gift. Torp. i Norrberg, Bjuråker.
Anders 17/4 1778 – 13/1 1854. Gift. Torp. o. husman i V. Stråsjö ”Häggs”, Bjuråker.
Jonas 21/8 1780 – 20/9 1780.


35G11 Anders Thomansson-Hjälte * 26/7 1752, s.t. Th. Hindriksson i Trossnarven. G. 1782 Soldat vid  Majorens komp. Häls. reg. Bos. i Norrberg, Bjuråker † ./2 1790 i Pojo sn, Finland (feber).
28G1 Cherstin Pehrsdotter * 13/7 1743, d.t.  bonden P. Berghult i Tjärna 3, Bjuråker.† 6/1 1820 (ålder).


3D5 Erik Andersson-Hjelte * 27/7 1766, s. t. sold. A. Djerf i Gärde, Bjuråker G. 21/11 1792. Anst 1788 som sold. (korp.) nr 131 vid Delsbo kom. Häls. reg. Deltog i slagen vid Wäräla, Anjala och Kettis. Återkom 1791. Deltog åter i kriget och var med vid Lapptjärn och Kalajokki. Erhöll avsked 1811. Kyrkvakt 1812, Bos. i Gärde. † 19/8 1838 (bröstfeber).
(X33) 20U2 Carin Pehrsdotter * 18/4 1767, d. t. husaren P. Friberg i Norrbo † 16/12 1853 (ålder).
Barn:
Anders 20/11 1793 – 7
Anna 1/1 1796 † 4/5 1797 (skada i ögat)
Anna 24/3 1798 – 41A4
Pehr 12/3  1801 – 1A6
Carin 5/2 1804 – 5D13
Margta 30/7 1806 – 1F13
Jonas 22/1 1816 – 8


14B3 Anders Pehrsson-Hed * 18/9 1787, s. t. sold. P. Plåt i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 12/4 1812 Kropral nr 116 vid Delsbo komp. Häls. reg. Deltagit i ryska o norska fälttågen, sen anst. som kyrkvaktare. Bos. i Västansjö, Bjuråker. † 7/7 1862 (ålder).
23H4 Anna Nilsdotter * 29/9 1786, d. t. nybyggare N. Johansson i Söderdala, Bjuråker † 29/11 1848 (huvudvärk)
Barn:
Carin 14/1 1813 – 6H15
Anna 3/3 1816 – (X6) 32M6
Pehr 7/5 1818 – 5
Margta 5/12 1820 – 26A21
Anders 21/1 1824 – 6
Nils 13/8 1826 – 7
Olof 19/9 1828 – 8


15E3 Lars Olsson – Höök * 1727, s. t. sold. O. Hällberg i Lia, Bjuråker. Gift 175. , Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västansjö, Bjuråker. † 176.
57G1 Ella Andersdotter * 30/5 1731, d. t. sold. A Tranberg i Västansjö. Änka o omg. 54C1
Olof 17/12 1753 – 7

 

I.

J.

8F1 Murare Erik Jonsson från Sjövik född 27/11 1753 Bonde i Ramsjö 2. Död 16/1 1803
Gift 1785 med 8G3 Kerstin Nilsdotter från Spångmyra född 14/1 1764. Död 19/9 1807
Sex barn:
Jonas 20/8 1786 soldat (Bevistat finska o norska fälttågen 1808 – 1814) gift bosatt i V. Stråsjö
Nils 21/1 1788 Gift 1808 med Brita Pehrsdotter i Ramsjö 1 Bonde, Höks
Erik 19/10 1789 Soldat bosatt i Snipåsen. Gift 1815 med Ingrid Johansdotter
Brita 12/9 1791 Gift med soldat Johan Glad i Stråsjö. Utflyttad till Torp 1831
Pehr 19/5 1795 Ersson- Udd. korpral Gift 1825 med Catarina Hübinette Bosatt i Moviken
Lars 13/1 1801 Öde okänt


37H1 Olof Jonsson-Jägare * 1700. Infl. från Ljusdal. Sold. vid Majorens komp. Häls. reg. Bosatt i Ramsjö, Bjuråker. † 22/6 1768 (håll o stygn).
Anna Nilsdotter * 1696. Infl. från Ljusdal.  † 1729
5DIV Carin Larsdotter * 15/3 1903, d. t. bonden L. Påhlsson i Gårdsmyra 2, Bjuråker. Gift 1731  † 17/11 1783 (ålder).
Barn
Jonas 13/1 1723 Okänd vistelseort
Kjerstin 18/10 1730 – 1F6
Anna 8/4 1736 – 43G2

 


K.

—1 Å 3—

2 Lars Ersson Knäpp, *3/9 1744, s. t. bonden E. Larsson i Norrbobyn 1, Norrbo. G. 1769. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Strömbacka, sen. bonde i Karmansbo, Bjuråker. † ./12 1789 under krigstjänst i Pojo, Finland.
(X4)2F3 Cherstin Larsdotter, *1741, trol. d. t. bonden L. Larsson i Näppänge 2, Bjuråker. † 25/2 1829 (ålder)
Lars, *12/3 1775                                              4
Carin, *23/1 1778                                             5
Cherstin, *22/12 1780                                       (X4)2H5


11E10 Soldat Pehr Larsson – Krants född 5/6 1754 på Trossnarven i Bjuråker. Gift 1775 med soldatdotter Margta Olofsdotter född 15/7 1745 i Avholm.
Tre barn:
Lars 31/12 1777 Gift 1806 med Carin Pålsdotter Måg och bonde i Lia 5 (7) Utstugan
Olof 4/6 1778 – 11/8 1797 (fick av våda en kniv i låret)
Brita 15/1 1781 Gift? med soldat Johan Örn. Bosatt i Avholm
Fadern Soldat Krans avled i Åbo Finland 24/8 1789 (feber) Modern Carin avled 13/1 1820.Maria och Jonas Krantz båda i 90-årsåldern vid sin stuga i Anderbo 53.

Jonas Jonsson – Krans föddes i Sumås den 4/9 1856. Han blev soldat nr 73 vid Hälsinge regemente. Gifte sig 30/1 1881 med Maria Johansdotter född här 29/3 1856.
Enl. en tidningsintervju med den 90-årige Jonas bodde de som nygifta i hans knekttorp i Hovra i Delsbo. Maria hade bl.a. tjänst hos Jonas kompanichef, den originelle kapten Tore Härdelin på Nordanäng. I tre år bodde de i sitt soldattorp i Delsbo, till de att Jonas 1884 tog avsked och makarna flyttade till Moviken
Sex barn:
Jonas 30/3 1881 Gift 1907 med Anna Katarina Wikberg fr. Moviken. Utflyttad 1920
Johannes 1/8 1882 Utfl.t. Harmånger 1908
Emma Viktoria 2/7 1887 Utflyttad
Edla Regina 2/5 1890 Gift 1915 med Jonas Strid
Anna Elvira 9/7 1892 Utfl. t. Harmånger 1911
Lydia Irene 27/4 1897 – 2/11 1979 Gift 10/1 1915 med Karl Schmidt 24/8 1889-19/12 1970 från Moviken. De bodde i Näsviken och fick sex barn: Sixten 6/8 1916, Svea Maria Karolina 5/9 1917, Sven Erik Konrad 12/11 1918, Karl Börje 23/6 1928, Mildred Ingegerd 7/12 1930 och Karl Brynolf Uno 3/3 1933.


6D6 Lars Jonsson – Knäck född 24/9 1771 tog över efter sin morbror som avled 1795. Gift 2 ggr. Soldat vid Hälsinge reg. Bosatt i Västansjö. Död 30/7 1807 (håll o stygn)
56H1 Margta Larsdotter född i Ljusdal 1750. Änka efter soldat J. Lång i Västansjö. Död 1816
Hustru 2. Christina Andersdotter ./2 1795 i Voxna Död 29/8 1869
Barn
56H1 Jonas Jonsson – Hök 25/7 1786 (styvson), soldat. Gift 1811 bosatt i Våtmor
Lars Larsson 3/3 1875 soldat Gift 1825 bosatt i Västansjö
Olof Larsson 19/9 1807 Bruksarbetare i Friggesund Utflyttad 1830 (rymt)
Christina Voxell 14/3 1819 (styvdotter) Gift 1850 med Johan Hansson kolare i Njuparne
Pehr Sjögren 19/4 1822 (styvson) soldat Gift 1861 med Gertrud Larsdotter, bosatt i Våtmo


1H6 Lars Jonsson-Kraft* 1773, s.t. nybyggare J. Larsson i Oxåen. Gift 28/10 1798. Anst. 1799 som soldat nr 150 vid Delsbo komp. Häl. reg. Deltog i flera slag under kriget 1808-09 i Finland o blev sårad i högra höften under slaget vid Oravais. Kommenderad 4 ggr t. Stockholm. Avsked 1812. Därefter kolare bos. i Hästnäs, Moviken o sen i Vadtjärn, Bjuråker. † 9/6 1837 (vattusot).
15A3 Catharina Wård * 16/3 1778, d.t. hammarsmed A. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1850.
Jonas 1799 G. o Utfl. t. Bergsjö 1824
Anders 4/6 1811 – 8
Brita 11/4 1815 Utfl. t. Bergsjö 1839


25C 3 Pehr Pehrsson-Knif (Korp), * 1752 i Helsingfors, Finland, o. s. t. sold. P. Ellberg i Svågholm (Friggesund), Bjuråker, G. 1776. Anst. 1776 som sold. vid Häls. reg. Bos. i Gårdsmyra (Subback), Bjuråker. (Kommenderad 2 ggr till Karlskrona).  † 18/1 1796 (rödfeber).
26E2 Brita Andersdotter * 22/7 1756, d. t. sold A. Lindqvist i Lia, Bjuråker. † 22/3 1837 (ålder).
Barn:
Pehr 16/9 1777 – 8
Anders 15/2 1779 – 9
Jonas 13/12 1781 -10
Olof ”Ulf” 11/8 1784. Soldat vid Häls. reg. † 15/2 1809 (nervfeber).
Margta 6/8 1786 – 6H21
Ingrid 31/7 1789 – 5A6
Brita 24/2 1792  – 19B3
Eric 15/8 1793 † 23/8 1797 (feber).

 


L.

– 4A24 –August Lundqvist född 16/4 1854 i Lövångers socken, Västerbotten. Soldat nr. 29 vid Hälsinge regemente. Tidigare bosatt på Strömbacka.
Gift 26/10 1879 med Ella Danielsdotter född 24/2 1845 i Avholm.
Tre barn:
Per Olof 13/2 1877 – 6/7 1877 (scharlakansfeber)
Daniel Gustaf 9/6 1885 Utflyttad till Bergsjö 1911
Brita 25/8 1888. Evangelist. Under 1910 – talet bodde hon i gård 6 visar kvarlämnade brev.
Fadern August Lundqvist avled 28/4 1922 och modern Ella avled 8/7 1922


49E7 Erik Olsson Lund född 18/2 1848, son till husman O. Lindberg i Lia. Inflyttad från Forsa 1876. Soldat nr 131 vid Forsa kompani Hälsinge regemente. Bosatt i Lia. Död 7/5 1920
Gift 1/12 1872 med 1B6 Carin Andersson född 3/6 1835, dotter till bonden A. G. Källman i Nybo1, Bjuråker. Död 20/12 1907
Fyra barn:
Margreta 2/1 1874 Gift 1897 med Erik Eriksson-Medin i Moviken. Sen bosatt i Sörlia.
Anders Olof 24/9 1876 . 8/12 1876 (bröstfeber)= Lunginflammation
Juliana 30/3 1880 – 10/9 1881 (scharlakansfeber)
Olof 25/12 1883 Gift 1907 med Anna Svensdotter. Arrendator i Norrlia 2:3


13E17 Jonas Mårtensson-Lek född 8/7 1777, son till bonden M. Jonsson i Lia 7. Anställd 1803 som soldat nr 87 vid Första Majorens kompani Hälsinge regemente. Kommenderad 1806 och 1807 deltog i finska kriget 1808-1809 och norska kriget 1814 – 1817. Avsked 1817. Bosatt i Lia. Död 25/6 1837 (håll o stygn). = Lunginflammation.
Gift 1806 med 7Å7 Ella Jonsdotter född 19/12 1775, dotter till bonden J. Eriksson i Norrbobyn 14, Norrbo. Död 25/3 1842 (håll o stygn).
Sju barn:
Jonas 7/ 1806 – 10/10 1806
Jonas 3/10 1808 Gift 1856 med Carin Jonsdotter-Nordin. Kolare bosatt i Fönebo
Pehr 14/2 1811 Gift 1838 med Sigrid Jonsdotter. Husman, bosatt i Suggback.
Erik 8/10 1813 Gift 1844 med Margta Olofsdotter Husman i Tomsjö sen i Ramsjö.
Mårten 19/11 1815 – 16/11 1896
Margeta 4/4 1817 – 12/7 1817
Johan 11/11 1818. Utflyttat


21E13 Carl Johan Carlström-Lif född 14/12 1826, son till soldat C. F. Carlström i Dragåsen, Skärås. Soldat nr 123 vid Forsa kompani Hälsinge regim. Bosatt i Skärås sen i Lia, Bjuråker. Död 23/1 1911.
Gift 26/1 1851 med 22U11 Anna Andersdotter född 30/10 1824, dotter till A. On

d i Svedja, Bjuråker. Död 14/2 1902.
Nio barn:
Carin 14/4 1851 Gift 1881 med Lars Erik Östlund, jordbruksarbetare i Hedvigsfors
Ingrid 21/8 – 8/9 1855
Anders 16/6 1854 – 25/6 1854
Anna 14/6 1855 – 14/8 1855 (kikhosta)
Anna 18/12 1856 – 27/5 1857
Anders 10/10 1858 Gift 1882 med Anna Ersdotter.
Carl Fredrik 19/10 1861 – 16/8 1864 (scharlakansfeber)
Carl Johan 22/3 1863 – 22/4 1863
Ingrid 9/7 1867 – 17/6 1886 (kikhosta)


1G26A Jonas Eriksson-Ljung 7/4 1795, trol. s. t. sold. E. Modd i Ängebo, Bjuråker. Sold. nr 130 vid 1. Majorens komp., Häls. reg. Bos. i Ängebo. Utfl. t. Njurunda 1834.
(Y33) Sigrid Englund 9/10 1777. Infl. fr. Njurunda. Åter utfl. 1834.
Tre barn:
Axel ”Svanberg” (styvs.) 6/4 1804. Stud. i Hudiksvall.
Inga Kajsa 23/5 1819. Utfl. t. Njurunda 1834.
Pehr Olof 6/12 1821. Utfl. t. Njurunda 1834.


24G4 Olof Hansson-Lek f. 1765, s.t. torp. H. Olofsson o. h. Carin Pehrsdotter i Stakholm, Hassela sn. G. 1788. Trumslagare vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. Död ./2 1790 i Pojo sn. Åbo län, Finland.
Anna Johanna Svedin f. 6/11 1760, d.t. klockare P. Svedin i Kyrkbyn. Änka o omg. – 10C31
Hans 16/1 1789. Utfl.


23H6 Nils Lejon * 1786 i Bollnäs Gift 1812. Sold. nr 122 vid Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker † 8/11 1861 (ålder).
4 Kjerstin Nilsdotter * 11/12 1780, d. t. nybygg. N. Tranberg i Söderdala, Bjuråker. † 12/3 1862 (ålder).
Barn:
Jonas Jonsson 25/7 1805 (styvs.) Utfl. t. Tuna sn, V-norrland. 1821.
Nils 9/7 1813 – 11
Anna 15/8 1817. Bos. i Avholm † 20/9 1891 (slag).
Per ”Holmqvist” 19/3 1920 Sold. nr 118 vid Delsbo kompani † 21/3 1850.
Margta 11/8 1823 – 10C19


56H1 Jonas Nilsson-Lång * 1761 s. t. gardisten Nils Svahn o h Carin Jonsdotter i Åkre by, Ljusdals sn. G. 1785. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västansjö, Bjuråker. (Dödskjuten vid Savolax, Finland, den 3/5 1790.
Margta Larsdotter * infl. fr. Ljusdal. Änka o omg. – 6D6.
Jonas 25/7 1786 – 6D6


3D1 Eric Olofsson-Lillberg * 1706. Trol. s. t. bonden O. Andersson i Gärde 2, Bjuråker G. 2 ggr.. Sold vid Häls. reg. Bosatt i Gärde, Bjuråker. † 1770
Margreta Andersdotter * 1701 Härst. okänd † 174..
3B1 Carin Mårtensdotter * 18/5 1715, d. t. bonden O. Olofsson i Berge 3, Bjuråker G. 1752 † 7/1 1800 (ålder).
Barn:
Olof 17/2 1731 † 16/11 1732
Brita 26/6 1733 † 26/11 1736
Olof 29/9 1735 – 2
Anders 30/3 1738 – 3
Brita 10/6 1740 – 29G4
Erik 20/1 1760 – 4

 


M.

1G12 Eric Andersson-(Karg) Modd 15/9 1766, s. t. sold. A. Hägg i Ängebo, Bjuråker. Anst. 1787 som sold. nr 146 vid Delsbo komp., Häls. reg. (Deltog i finska kriget 1788-1790). Bos. i Ängebo. Död 11/7 1836 (lungsot).
Gift 26/9 1791 med 29G2 Ingrid Jonsdotter 20/10 1769, d. t. bonden J. Pehrsson i Tjärna 4, Bjuråker. Död 25/1 1850 (nervfeber).
Åtta barn:
Brita 11/10 1791 – 25/8 1872. Gift med 25C12 A. Andersson-Skänk. Sold. Bos. i Ängebo.
Jonas 7/4 1795. Sold. Bos. i Ängebo. Utfl. t. Njurunda 1834.
Anders 29/8 1796 – 10/10 1843. Gift. Sockenskomak. Bos. i Lia, Bjuråker.
Pehr 17/1 1799 – 10/7 1872. Gift. Bruksnybygg. i Gröndal, Bjuråker.
Lars 1/8 1802 – 12/11 1880. Gift. Torp. i Klovan, Bjuråker.
Anna (tvilling) 27/2 1805. Gift med 35C5 J. Andersson. Torp. i Avholm. Utfl. t. Forsa 1879.
Margta (tvilling) 27/2 1805. Gift med 6F14 E. Jonsson. Bonde i Kyrkbyn 3, Bjuråker.
Erik 23/9 1809 – 19/5 1870. Gift. Kol. Bos. i Njuparne, sen. torp. i Norrberg, Bjuråker.

 


N.

—3 Å 64—

21 Lars Pehrsson Nordström, *22/2 1812, s. t. husman P. Wittlock i Snipåsen, Bjuråker. G. 1833. Sold. nr 115 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Änga. Utfl. t. Sättna, V.-norrl. 1840.
(X39) Johanna Wiström, *19/5 1803 i Rogsta sn, Gävleb. Utfl. t. Sättna 1840.
Maria Magdalena Matsdotter, *1/4 1827. (Styvd.) Utfl. t. Sättna 1840.
Olof Mathias, *19/3 1833. Utfl. t. Sättna 1840.
Ingrid Brita, *2/8 1838. Utfl. t. Sättna 1840.


—56 S 6—

(X3) Lars Norell, * 17/10 1825 i Bergsjö, Gävleb. G. 28/10 1864. Sold. nr 112 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Skärås, Bjuråker. † 18/6 1910.
1 Anna Carlsdotter, * 2/10 1827, d. t. sold. C. G. Gran i Sannäs, Delsbo. † 15/12 1913.
Pehr * 9/6 1867                                                10


12G9 Joseph Andreas Nordlinger 19/3 1813 son till bruksinspektor P. Nordlinger i Strömbacka. Anställd som soldat nr 10 (Korpral) vid Delsbo kompani Hälsinge regemente. Nämns som nämndeman, häradsdomare, landstingsman och bonde i Lia 16 (8), “Norr-Nirs” Bjuråker. Död 16/4 1900.
Gift 18/10 1846 med 12G7 Kjerstin Pehrsdotter 2/4 1817 dotter till bonden P. Olofsson i Lia 16, Bjuråker. Död 22/8 1893 (ålder)
Ett barn:
Brita 15/12 1848, gift med 7G10 Jonas Olofsson, måg och bonde i Lia 8, senare nämnd som gårdsägare i Västansjö, Bjuråker

 

O.

—22 U 11—

7 Anders Olsson-Ond *14/3 1791, s. t. bonden O. Andersson i Fönebo, Norrbo. G. 18/8 1822. Sold. nr 112 vid Häls. reg. Bos. i Svedjebo, Bjuråker. † 7/2 1882 (bröstsjukdom)
(X4)23H4 Ingrid Nilsdotter *8/5 1788, d. t. torp. N. Tranberg i Söderala, Bjuråker. † 1/1 1841.
Anna *30/10 1824                                           (X4)21E3
Olof *26/4 1826                                              16
Anders *21/2 1828                                          17
Ingrid *2/3 1830                                             (X4)39A8


14D5 Carl Fredrik Herman Ortman, * 11/9 1856 d. t. Anna Margareta Charlotta Ortman i Sångmyra, Bjuråker. G. 26/8 1881. Serg. vid Häls. reg. Bos. i  Kyrkbyn, Ovanåkers sn. Utfl. t Bollnäs 1886.
Vilhelmina Kristina Björling * 18/6 1861, d. t. handl. o målarmäst. P. S. Björling i Östanå, Ovanåkers sn, Gävleborg. (Voxnasläkt).
Barn:
Fredrik Hjalmar 19/3 1883, Maria Vilhelmina 29/11 1884, Hildur Amalia 11/7 1886, Signe Olivia 30/9 1888, Lilly 188.. Utfl. till Bollnäs


3B3 Jonas Orre * 5/5 1753 Korpral vi Häls. reg. † 14/7 1790 vid Anjala, Finland.


 


P.

14B2 Pehr Andersson Plåt född 15/1 1761, s. t. kol. A. Pehrsson i Alsjö, Bjuråker. Gift 22/10 1786. Sold. nr 123 vid Forsa komp. Häls. reg. (Bevistat ryska krigen 1788 och 1808. Har även deltagit i striderna vid Anjala bro, Humeljokki, Kaipias och vid Lappfjärd, där han blev sårad). Bos. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 18/2 1841
43A2 Catharina Andersdotter f. 1760, d.t. kol. A. Norberg i Österbo, Bjuråker.
Barn:
Anders 18/9 1787 Korpral nr 116 vid Delsbo komp.
Pehr 22/1 1793
Brita Margareta 17/2 1799


21E2 Jacob Pira, f. 1775. infl. från Järvsö. Fältväbel vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. År 1803 utfl. t. Ljusdal  där han nämns som kronofogde
Greta Beata Falck. f. 1779, d.t. kronolänsman S. Falck i Kyrkbyn, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1803.
Inga Elisabet 24/11 1802 – 10D4

 

Q.


R.

—4 Å 10—

6 Pehr Olsson Rönnqvist, *29/1 1803, s. t. sold. O. Snäll i Båtlänningen, Norrbo. G. 1830. Sold. nr 112 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Svedjebo, Bjuråker. † 25/7 1863 (bröstinflammation)
(X4)4A22 Carin Olofsdotter, *5/10 1801, d. t. sold. O. Djerf i Avholm, Bjuråker. † 4/11 1864 (vattusot)
(X4)41E6 Brita, *1/1 1839 (Fosterd.)                   (X4)25A9


2E28 Göran Rönn född 17/8 1829. Infl. fr. Forsa. Anst. Som soldat nr. 117 vid Delsbo kompani, Häls. Reg. Bosatt i Lia. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Gift 1858 med 2E16 Ella Jonsdotter född 7/7 1834, dotter till soldat J. Tång i Ö. Stråsjö. Emigr. t. N. Amerika 1868
Två barn
Gölin 15/7 1858 Emigr. t. N. Amerika 1868
Jonas 25/6 1863 Emigr. t. N. Amerika 1868


37P18 Lars Johan Djurman-Ros född 20/11 1865, son till bruksarbetare N. Djurman i Hedvigsfors. Antogs till indelt soldat 1884 då han flyttade till Rosbacken. Soldat nr 116 vid Delsbo kompani, Hälsinge Regemente. Död 11/1 1943
Gift 30/10 1887 med 13B8 Matilda Margareta Häll född 20/6 1849, dotter till sockenlapp Lars Jonsson i Berge Bjuråker. Död 6/2 1899.
Hennes son Lars Petter Häll född 17/9 1872. Död här 28/3 1893.(lungsot)
Gemensamt barn:
Nils Johan 25/9 1888 -12/10 1888
Änkeman och omgift 27/6 1909 med 10J14 Kerstin Jonsdotter född 13/11 1880, dotter till bonden Jonas Larsson Lönn och hans hustru Kerstin Jonsdotter, (Margit Arvidssons farfar o farmor) i Änga 2, Delsbo. Död i Linfläck 2:14 den 21/4 1960.
Två barn:
Jonas 16/12 1906 (styvson) Gift 8/12 1935 med 18N20 Märta Karlsson. Bosatt i Linfläck, Delsbo. Deras dotter Anna Margit född 29/3 1937, gift 1966 med Karl Ingel Arvidsson.
Anna Margareta 1/5 1910 Utflyttat till Hudiksvall 1934. Död 1936 genom drunkningsolycka vid Långsjön söder om Hudiksvall.


6D5 Jonas Jonsson-Ros * 14/12 1764, s. t. soldat J. Boberg i Sjövik, Bjuråker. G. 1788. Änkl. o omg. 182.. Bosatt i Våtmor, Bjuråker. Sold. 132 vid Majorens komp. Häls. reg. Bevistat 1788-1789 års fältslag. Deltagit i 1808 års krig (11 drabbningar). † 6/7 1851.
6F1 Gölin Olsdotter * 16/12 1762, d. t. bonden O. Påhlsson i Näppänge, Bjuråker. † 4/10 1822 (ålder).
40A12 Margta Johansdotter * 3/10 1796, d. t. Joh. Kork i Österbo, Bjuråker † 31/1 1871
Barn:
Anna 22/2 1790 † 26/7 1799 (gallfeber).
Gölin 20/11 1791 – 26E5
Jonas 27/8 1793 Utfl. t. Forsa 1809
Olof ”Storm” 11/2 1796 Sold. nr 16 vid Häls. reg. Bosatt i Lia
Lars 2/11 1798 – 37
Påhl 23/5 1801 – 9
Erik 4/1 1827 – 10
Lars 15/11 1833 – 11


6D37 Lars Ros * 2/11 1798 s. t. sold. J. Ros i Våtmor G. 1823 Sold. nr 126 vid 1 Majorens komp. Häls. reg. Bos. i Haggatan, Bjuråker. † 28/6 1831 (drunknat).
1F10 Carin Larsdotter * 9/3 1798 d. t. bonden L. Larsson i Kyrkbyn, Bjuråker. Änka. o omg. 32H1
Barn:
Gölin 2/9 1824 † 17/5 1848
Lars 7/2 1826 † 19/5 1826
Carin 21/11 1829 – 21D4


65D2 Johan Petter Hübinette –Rask var född på Strömbacka 15/1 1850. Fanjunkare vid Hälsinge regemente. Gift 16/11 1873 med Christina Fröjd född 24/4 1852 i Moräng.
I maj 1850 flyttade familjen från Strömbacka till ”Hybbens” på kyrkbacken i Hassela. Därifrån flyttade de till Brunkänge 1875. Tio år senare 1885 (troligen som ett resultat av laga skifte) flyttade de till Norrbobyn och tog då troligen sitt hus med sig. 1914 flyttade familjen Rask från Norrbobyn till Nestors i Kyrkbyn, där makarna levde återstoden av sina liv.
Tolv barn:
Alfred 6/10 1874. Lantbrevbärare, gift med Margareta Jonsdotter i V. Hålsjö ss13 i Norrbo.
Gustaf 11/2 1876. Utflyttad till Stockholm
Carl 17/1 1878. Ångbåtsförare på Dellen. Bos. i Hålsjö, flyttat till Forsa 1929.
Pehr 8/11 1879. Utflyttat till Ljusdal 1897
Matilda 7/11 1881. Gift 22/8 1909 med handlaren J. V. Boman i Åmot i Ockelbo.
Hulda 26/2 1884. Utflyttad till Ovansjö 1901
Jenny 30/11 1886. Utflyttat till Ramnäs, Västmanland 1915.
Ester 21/9 1888. Gårdsägare i Kyrkbyn i Bjuråker
Gerda 28/4 1890 – 24/4 1906
Erik Arvid 26/4 1894 – 20/7 1898
Hildur Johanna 23/10 1897 – 1/2 1898

Fadern Johan Petter avled 14/7 1930 och hustrun Christina avled 29/3 1934. De ligger begravda i familjegraven på Norrbo kyrkogård.
Huset kallas idag för ”Nestors” kyrkbyn 1:4

 


S.

—1GVIII—

VI JONAS SVALA, * 31/10 1716. Trol. s. t. P. Christoffersson i Sniptorp. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Tjärna, Bjuråker.
26E1 MARGTA PEHRSDOTTER, * 1724. Trol. d. t. husman P. Andersson i Lia, Bjuråker.
NILS * 1747. Okänd vistelseort
KARIN * 1749. Okänd vistelseort
OLOF * 1750. Okänd vistelseort


—10 Å 22—

6 Jonas Eriksson Svärd, *5/5 1792, s. t. kronobonde E. Johansson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 1810. Sold. nr 121 vid Häls. reg. Bos. i Västansjö, Bjuråker. † 9/5 1828 (drunknat i Svågaälven)
(X3) Anna Pehrsdotter, *26/10 1785. Infl. fr. Bergsjö. † 3/12 1868 (ålder)
Eric, *9/12 1811, † 31/12 1811 (hjärtsprång)
Carin, *30/11 1812                                           (X4)26A13
Eric, *14/2 1816                                               23
Ella, *19/12 1821                                             (X4)34B2


4F8 Soldat Jonas Svärd född i Forsa år 1780. Gift 5/5 1801 Änkling och omgift 10/8 1845. Anställd som korpral nr 114 vid Hälsinge regemente. Han deltog i slaget vid Hörnefors 1809 och fälttåget till Norge 1814. Död 14/6 1859.
1:a hustrun 4F4 Carin Ersdotter född 13/5 1770, dotter till bonden E. Larsson i Västansjö 4. Död i bröstfeber (lunginflammation) 31/10 1842.
2:a hustrun 47F2 Sara Samuelsdotter född i Moviken 10/3 1803. Död av ålder 18/10 1883
Tre barn:
Jonas 3/8 1801 Måg o Bonde i V. Stråsjö
Brita 25/7 1803 Gift med Jonas Pehrsson torpare i Nyåker. Ramse
Erik 3/4 1805 Gift med Sigrid Jonsdotter. Bosatt i Svedja, Bjuråker
Carolina Jonsdotter –Svärd 16/8 1837 Hon kom att bo i Sallandersgården som låg strax nedanför


—7 Y 10—

7 Adam Olsson Slug, *24/12 1767, s. t. nybygg. O. A. Groth i Baggtjärn. G. 9/1 1791. Sold. nr 124 vid Häls. reg. Bos. i Slättjärn »Slugs», Bjuråker. † 13/1 1824 (bröstfeber)
(X4) 26G5 Anna Jonsdotter, *22/1 1759, d. t. vargeringskarl J. Jonsson i Näppänge, Bjuråker. † 20/2 1841 (ålder)
Sara, *27/11 1791, † 25/3 1792 (håll o. stygn)
Carin, *5/5 1793                                             1Z8
Olof, *23/5 1797                                             13


14A3 Erik Sporrk född 15/12 1806 i Hjulsjö socken, Östergötland. Soldat nr. 111 vid Hälsinge regemente.
Gift 1829 med Margareta Jakobsdotter född 15/11 1795 i Norrdala i Bjuråker. Hon avled 1/9 1868.
Änkling och omgift den 30/11 1870 med Brita Olsdotter född 30/5 1812 i Sunnansjö, Delsbo. Änka efter kyrkvärd O. Persson i Långsbo 1, Delsbo. Äktenskapet barnlöst.
En dotter i första giftet.
Carin född 16/10 1831 Gift 1860 med Pållas – Olle Persson. Bosatt i Hästnäs
Pållas Olle avled 1903 och Carin, känd som Pållasmora avled den 23 Nov. 1917.


21L6 Jonas Zachrisson – Sjö född 8/8 1828, son till soldat Zacharias Blixt i Ede, Delsbo.  Soldat nr 83 vid Hälsinge regemente. Han var först bosatt i N. Långsbo och flyttade härifrån till Skärås. Här bodde han åren 1854-1881 vilket framgår av hans dagbok, där han skrev ner utförda dagsverken och erhållna ersättningar. Han var gift två ggr, och avled 8/11 1908.
46N7 Första hustrun, Margta Ersdotter född 14/8 1818, dotter till soldat E. Kring i Högtomt i Delsbo. Hon avled i kolik 1/9 1879.
2D10 Hustru nr 2, Anna Jonsdotter född 14/9 1817, dotter till nybyggare J. Eriksson i Klovan, Bjuråker. Tidigare gift o Änka. Omgift 31/7 1881. Död i slag 2/1 1894
Sex barn:
Erik Jönsson 26/8 1842. Dräng i Vedmyra 4, Bjuråker Död 3/2 1872
Brita 15/12 1846 Gift 1872 med Johan Johansson – Fält, kolare i Anderbo
Zacharias 16/9 1849 Utflyttad till USA
Karin 17/4 1854 Gift 1876 med Tjoven – Fredrik Sundberg. Arrendator i Lingåsen
Jonas 4/9 1856 Krans Gift 1881 Soldat i Delsbo, Bosatt i Moviken och Anderbo
Margta 18/2 1861 Gift 1898 med Per Falk i Skärås. Sonen Jonas blev känd som Sjö-Jonke


6D1 Göra Påhlsson-Spång * 1706. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Spångmyra (Sjövik), Bjuråker
10EIII Margta Larsdotter * 1693. Trol. d. t. bonden L. Olofsson i Lia 4, Bjuråker
Lars 14/3 1732 – 2
Anna 13/5 1735 – 3


6D2 Lars Göransson – Svedmark född 14/3 1732, son till soldat Spång i Spångmyra.  Anställd som soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Västansjö, kanske just här. Död 21/4 1795.
Gift 1758 med 1E4 Carin Pålsdotter född 18/12 1730, som dotter till P. Larsson i Västansjö Död 10/10 1789
Änkling och omgift 1790 med 20A1 Carin Andersdotter född 2/4 1756, dotter till kolaren A. Johansson i Norrgima. Död 2/6 1799 (feber)
Fem barn
Jonas Grubb 24/6 1769 Soldat vid Hälsinge reg. Död .. 12 1789 i Porjo i Finland Om det var här som soldat Jonas Grubb växt upp kan det kanske förklara varför platsen kallats för Grubbens.
Dotter tv 20/3 1780 – 20/3 1780
Sven tv 20/3 1780 – 26/3 1780
Jonas 19/11 1791 Gift 1819 Sågverksarbetare, bosatt i Svågholm, nu Friggesund.
Anders 8/5 1793 – 20/8 1793 (koppor)


44A3 Erik Persson-Staf född 26/12 1787, son till torparen P. Sten i Kölsjön, Hassela. Anställd som soldat nr 35 vid Delsbo kompani Hälsinge regemente. Bosatt i Lia. Död 17/6 1847. (slag)
Gift 10/11 1811 med 10Å6 Margta Eriksdotter född 5/12 1787, dotter till E. Johansson i Norrbobyn. Död 9/12 1833. (lungsot)
Omgift 16/11 1834 ned 35G16 Carin Jonsdotter född 8/3 1805, dotter till nybyggare J. Clementsson i Brännås. Emigrerat till N. Amerika 1866
Åtta barn:
Carin 25/8 1813 Gift 1847 med Olof Petter Andersson. Torpare i Ängebo
Pehr 15/8 1815 Gift 1846 med Anna Jonsdotter. Bonde i Västansjö.
Margta 24/6 1818 Gift 1854 med Anders Carlsson Frisk. Husman i Stav Hansas i Sörlia
Elisabet 14/7 1821 – 2/4 1862 (kräfta) En dotter, Marget född 25/12 1852.
Erik 30/5 1823 Gift 1846 med Sigrid Jonsdotter. Bonde i Lia 6.
Jonas 30/12 1830 Gift 1855 med Carin Andersdotter. Bonde i Bricka 6
Brita 6/1 1838 – 14/2 1838
Olof Staf 9/2 1841 Emigrerat till Nord Amerika 1866


30G12 Olof Jonsson-Staf född 19/2 1817, son till bonden J. Jonsson i Lia. Soldat nr 35 vid Delsbo kompani, Hälsinge regemente. Bosatt i Svedjebo sen kyrkvaktmästare i Subbak. Död 3/7 1898.
Gift 1840 med 14E7 Brita Olofsdotter född 15/1 1803, dotter till husman O. Pehrsson i Ramsjö, Bjuråker. Död 13/12 1885 (gikt).
Två barn:
Carin 31/8 1841 Gift 1881 med Nils Olsson-Snar. Torpare i Bricka s11.
Anna 3/4 1846. Emigrerat till Amerika 1868


32H1 Engelbrekt Stål * 1795 i Tännäs, Hede, Jämtl. G. 1832. Sold. nr 129 vid Häls. reg. Bos. Haggatan, Bjuråker. † 26/4 1855 (olyckhändelse under byggnadsarbete.)
6D37 Carin Larsdotter * 9/3 1798 d. t. bonden L. Larsson i Kyrkbyn 3, Bjuråker. Änka e. sold L. Ros i Haggatan † 17/2 1877 (bröstsjukdom).
Barn:
Kjerstin 3/1 1832 – 2
Lars 19/3 1835 † 28/9 1841
Pehr 22/8 1838 † 7/1 1837 (bröstsjukdom).


49E8  Olof Olsson-Stål född 6/6 1852, son till O. Lindberg ovan. Soldat nr 112 vid Delsbo kompani Hälsinge regemente. Bosatt i Sörlia. Död 7/1 1933
Gift 9/4 1882 med 13E19 Sigrid Pehrsdotter född 1/1 1847, dotter till husman P. Lek i Suggback, Bjuråker. Död 13/2 1928


43BI Anders Styf född 1736. Infl. fr. Ramsjö sn, Gävleb. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ängebo, Bjuråker. Död 1791
44G1 Kerstin Paulsdotter 14/4 1737, d. t. sold. P. Buhsman i Svedjebo, Bjuråker. Död 15/6 1820 (ålder)
Tre barn:
Pehr 12/4 1769 – 1781
Påhl 6/7 1775 – 18/7 1822. Gift. Husman i Ängebo ”Styfs”, Bjuråker.
Eric 22/11 1780 – 25/12 1808. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Tomsjö, Bjuråker


22HVII Jonas Jonsson-Ståbi * 1709 trol. s.t. bonde J. Pehrsson i Änga 12, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Tjärna, Bjuråker.
Kerstin Larsdotter * 1711 Okänd härst.
Barn:
Birgitta 1743 okänd visdelseort
Jonas 22/2 1745 – 18/1 1746
Anna 28/2 1748 – 8G5
Christina 6/5 1751 – 2D5
Carin (1/1) 16/12 1753 – 14E4


61B1 Pehr Ersson-Ståbij * 1702 Härst. okänd. Soldat vid Häls. reg. Vosatt i Tjärna, Bjuråker.
35G4 Brita Larsdotter * 1709 trol. d. t. bonden L. Matsson i Stråsjö 6, Bjuråker.
Lars 7/6 1737 – 2
Pehr 27/9 1739 † 14/7 1741


40G1 Christian G. Skog född ./3 1787 i Stockholm. Inflyttad 1814. Soldat nr 31 vid Hälsinge regemente. (Blev blesserad under 1814 års norska krig) Bosatt i Tomsjö. Död 21/6 1857
Gift 22/3 1812 med Johanna Christina Bergman född 1786 i Stockholm. Död 4/12 1865
Sju barn:
Jonas 7/3 1813 Utflyttad till Ljusdal 1854
Erik 15/8 1817 – 30/1 1818
Anna 28/2 1819 – 16/3 1819
Erik 23/2 1821 – 20/7 1876
Anna 8/3 1824 Gift 1850 med Anders Jonsson – Tång. Emigrerat till N. Amerika 1867.
Carin 16/1 1828 Gift 1851 med Pehr Forselius. Emigrerat till N. Amerika 1891


7F6 Jonas Jonsson – Svensk född 1/12 1814, son till bonden J. Larsson i Tomsjö 5. V. Korpral vid Hälsinge regemente. Bosatt i Tomsjö. Död i kräfta 13/6 1892.
Gift 1847 med 1E16 Carin Jonsdotter född 30/8 1813, dotter till J. Tång i Ö. Stråsjö. Död 28/10 1880.
Två barn:
Anna 4/8 1848 Gift 1873 med soldat Anders Andersson – Skans i Hedvigsfors
Jonas 17/5 1855 Korpral Gift 1880 med Karin Jonsdotter


39A13 Anders Eriksson – Ström  “Ström-Ante” f. 5/1 1830, s. t. kol. E. Imberg i Frisbo, Bjuråker. Korpral nr 150 vid Forsa komp. Häls. reg. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Fönebo 1880. Död 3/4 1920.
Gift 31/10 1852 med 3Å16 Sara Christina Jacobsdotter f. 6/2 1828, d. t. nybyggare J. Ersson i Fönebo, Norrbo. Död 1/1 1883.(bröstinflammation).
Omgift 18/12 1883 med 49E3 Kjerstin Larsdotter f. 17/6 1857 i Lia Bjuråker. Död 2/3 1942.
Barn:
Anna Christina 23/8 1853
Sara Brita 9/8 1855 Utfl. t. Bergsjö 1878
Catharina Margreta 5/2  1858
Maria Elisabeth 11/8 1860 – 11/12 1860
Anders Olof tv 6/6 1862
Eric Jacob tv 6/6 1862 Utfl. t. Bergsjö 1884
Johan Gustaf 16/5 1866 Utfl. t. Bergsjö 1892
Lars Albert 27/3 1887


17A9 Olof Ström* 5/7 1798 i Ljusdals sn, Gävleborg. G. 3/1 1847. Sold. nr 115 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Näppänge, Bjuråker.  † 31/1 1847 (bröstsjukdom).
3 Anna Nordström * 19/11 1817, d. t. skomak. J. Nordström i Gärden, Bjuråker  † 20/7 1878 (underlivsplågor).
Barn:
Sigrid Catharina 15/9 1842 – 12
Anna Greta 8/9 1846  † 3/4 1847
Catharina 12/2 1849


60B1 Mickael Mickelsson-Stålcrantz * 1709. Infl. fr. Forsa. Korpral vid Delsbo komp. Häls. reg. Bosatt i Västansjö, Bjuråker. † 1744
Anna Ersdotter * 1712. Infl. från Forsa, gävleb. Änka o omg. – 12E3
Barn:
Hans 5/8 1733
Erik 6/7 1735 † 16/5 1743
Margta 25/12 1737 – 10C2


10C2 Lars Hansson-Svala * 15/5 1731 s. t. sold. H. Flinta i Svedjebo, Bjuråker. G. 1764. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Lia, Bjuråker.  † 27/2 1803 (ålder).
60B1 Margta Mickelsdotter * 25/12 1737, d. t. korp. M. Stålcrantz i Västansjö, Bjuråker. † 31/5 1790 (ledverk).
Barn:
Påhl 12/6 1763 – 31
Michael 24/3 1765 Dräng i Forsa sn. † 13/ 1789
Brita 3/3 1767 – 61B2
Anna 3/11 1768 – 3
Carin 4/12 1771 † 1/5 1804 (lungsot)
Jonas (10/10) 10/4 1773 – 17
Lars 9/7 1775 – 4
Margta 21/3 1778 † 4/9 1808 (lungsot).
Kjerstin 4/3 1780 – 27A3
Hans 29/5 1784 † 17/7 1785


25C7 Erik Pehrsson-Skänk * 8/3 1769, s. t. sold. P. Ellberg i Svågholm, Bjuråker. G. 16/10 1796. Sold. nr 129 vid Häls. reg. (krigskommenderad 1808-1814). Bos i Friggsund (Svågholm). † 12/6 1850 (ålder).
3A5 Brita Jönsdotter * 29/3 1771, d. t. bonden J. Jonsson i Ramsjö 1, Bjuråker. † 22/4 1847 (ålder).
Barn:
Pehr 10/7 1797 – 16
Margta 3/4 1800 – 4H24
Brita tv, 28/2 1810 – 40A13
Eric tv. 28/2 1810 † 28/2 1810


15E3A Hans Starck * 1731. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Tjärna, se i Västansjö, Bjuråker.
1 Margta Olofsdotter * 12/5 1735, d. t. sold. O. Hällberg i Lia, Bjuråker.
Olof 1755 † 1756
Hans 1758 Okänd vistelseort


– 5 S 99- Hassela släktbok
Per Eric Färdig – Stolt * 16/6 1836, s. t. bonden Daniel Färdig i Änga 8, Bjuråker. G. 25/10 1863. Soldat vid Häls. reg. bos. i Lia Bjuråker. † 2/8 1909
Kjerstin Larsdotter *20/2 1843, d. t. kolare Lars Strand i Stormyra, Bjuråker. † 4/8 1937
Lars Erik 15/10 1864 – 100
Anna Brita 2/11 1867 G. m. Johan Eriksson i Moviken, Bjuråker (X4) 6H36
Per Daniel 19/1 1872 – 101


45 H 1 Påhl Matsson-Spångman * 1708 Infl. fr. Hassela sn. Sold. vid Häs. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker
Agneta Erichdotter,  * 1710. Infl. fr. Hassela sn.
Lars 12/5 1732 – 2
Brita 8/7 1743 † 9/7 1743

 


T.

1E 7 Jonas Påhlsson-Tjerman * 16/1 1754, s. t. husman P. Larsson i Västansj. G. 1760. Sold. vid Häls. reg.. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 25/11 1791 (olyckshändelse under byggnationsarbete).
36H2 Margta Jönsdotter * 5/8  1737, d. t. sold. J. Buhsman i Sjövik.
Påhl 5/7 1761 – 11


46D1 Gummund Gummundsson-Tjerman 1705. Infl. fr. Ljusdal. Gift 3 ggr. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Kyrkbyn. Sen. bos. i Tjärna o. Ängebo, Bjuråker. Död 1765.
6G1 Gertrud Larsdotter 1715. Trol. d. t. bonden L. Erichsson i Spångmyra 5, Bjuråker. Död 1734.
Gertrud Ersdotter 170.. Härst. okänd. Död 1749.
Carin Påhlsdotter 1700. Härst. okänd. Död 6/10 1779.
Sex barn:
Carin 7/10 1728. Gift med 44F3 Anders Svahn. Änka o. omg. med 67C1 Pehr Muhr.
Sigrid 14/11 1730 – 8/1 1731
Sigrid 9/3 1733 – 28/12 1796. Gift med 13G1 Nils Olofsson. Husman i V. Stråsjö.
Anna 15/12 1737 – 15/2 1809. Gift med 29G2 Jonas Pehrsson. Bonde i Tjärna.
Gertrud 20/6 1747 – 17/8 1747
Karin 28/8 1748 – 1783 (styvd.) Gift med 26A3 H. Andersson. Kol. Bos. i Österbo, Bjuråker.


28G3 Soldat Jonas Persson – Tjärman född i Tjärna 3, den 7/10 1739. Gift 1761. Änkling och omgift 1812. Korpral vid Hälsinge regemente. Sen anställd som kyrkvakt. Bosatt i Näset. Död 6/7 1812
4H5 Första hustrun, Carin Olsdotter 9/2 1741, dotter till soldat Olof Orre i Västansjö. Efter mer än 50 års äktenskap avled hon i lungsot den 17/4 1811
44F2 Andra hustrun, Den unga Brita Jonsdotter 29/8 1778, dotter till kyrkvakt. J. Hellbom i Västansjö. Änka kort tid efter bröllopet. Omgift 1815. Änka 1820. Omgift 1821 med 36C4 Hans Eriksson, husman i Mon 3, Västansjö.
Sju barn:
Pehr 29/1 1763 Gift 1790 med Carin Jonsdotter Husman bosatt i Västansjö
Lars 14/1 1766 Gift 1793 Bonde här i Näset 1, Tjärmans, sen bosatt i Västansjö
Jonas 29/6 1776 Soldat med soldatnamnet Blixt Gift 1798 Död i Finland 14/11 1809
Carin 15/7 1774 – 22/2 1780 (koppor)
Brita 20/5 1779 Gift 1805 med Påhl Andersson, husman i Ängebo, Styfs.
Olof 25/12 1780 Gift 1810 med Anna Matsdotter från Västansjö 9. Torpare i Lennsjö
Carin 15/7 1782 Gift 1808 med Lars Olofsson – Fors. Torpare i Lennsjö.


– 9 A 12 – Vid sekelskiftet 1900 bor i Moviken soldaten Abraham Abrahamsson – Trygg född  4/12 1847.  Han var son till kolare Abraham Thomasson i Anderbo. Trygg var soldat 119 vid Delsbo kompani. Han gifter sig den 16/2 1869 med Anna Christina Ersdotter född 28/4 1845 i Nianfors.
Barn:
Anna Elisabeth 23/9 1869. Utfl. t. Enånger 1892
Carl Fredrik 8/12 1872 Utfl. t. Ljusdal 1901
Erik Alfred 15/9 1875 – 31/7 1935
Hjalmar 9/5 1879 Utfl. t. Los 1910
Tekla Amanda 8/3 1882 G. 13/3 1904 med Jonas Ros från Aggtjärn Se deras bröllopsfölje vid skolan
Oskar Martin 26/7 1884 Utfl. t. Uppsala 1903
Fritz Albert 25/6 1887
Gunnar Robert 12/10 1891 – 1/4 1897


37D5 Erik Johan Jönsson – Träff, född 10/8 1859, son till Kolaren Johannes Finne i Furuberg. Soldat nr 111 vid Delsbo kompani, Hälsinge regemente. Bosatt i Österbo. Utflyttat till Hassela 1922.
Gift 1/5 1887 med 43B3 Anna Brita Hammarström född 24/7 1868, dotter till P. E. Hammarström i Alsjö i Bjuråker. Död 26/12 1920.(kräfta)
Sju barn
Per Erik Gottfrid 21/12 1887 Gift med Anna Katarina Gullich. Bosatt i Våtmor.
Anna Kristina Ingeborg 31/5 1891 Utflyttat till Hassela 1911
Anna Alida 8/3 1894 Utflyttat till Hassela 1919
Georg Ferdinand 21/5 1896 – 13/9 1901
Neli Axelina 26/4 1900 Utflyttat till Hög 1918
Märta Johanna 1/12 1903 Utflyttat till Hassela 1921
Gunnar Valfrid 13/3 1909 Skogsarbetare bosatt i Blixbo 1:2


54C1 Eric Tiger * 1735 i Attmar, Medelpad. Infl. 1756. G. 13/5 1760. Sold. vid Delsbo komp. Häl. reg.. Kommenderad till Pommern 1760. Samma år fånge i Tessin, Mecklengburg. Tvingad taga tjänst  vid general Lavalts regemente, deltog i slaget vid Reinits i Schlesien, där hans vänstra tumme blev bortskjuten. Tillfångatagen av Kejsliga Österrikets armé och förd till Svaben. 1763 sold. under general König Äggs regemente och sänd till Italien. Avsked. 1763. Reste hem på egen bekostnad och inställde sig vid Delsbo komp. Korpral 1770. Bos i Norrberg, Bjuråker. † 16/4 1807 (vattusot).
15E3 Ella Andersdotter * 30/5 1731, d. t. sold. A. Tranberg i Västansjö, Bjuråker. Änka e. sold. L. Höök i Västansjö. † 25/10 1811 (ålder).
Brita 1769 – 6E5


1E11 Påhl Jonsson-Tång * 5/7 1761, s. t. soldat Tjerman i Sjövik, Bjuråker. G. 21/10 1787. Soldat vid Häls. reg. Bos i Sjövik. † 28/4 1830 (håll o stygn).
2A5 Carin Eriksdotter 15/1 1761, d. t. bonden E. Hansson i Avholm 2, Bjuråker. (Blind) † 28/1 1838.
Barn:
Margta 16/8 1788 – 15
Jonas tv 17/7 1791 – 16
Eric 17/7 1791 † 9/7 1792 (håll o stygn).
Pehr 31/3 1793 – 17
Carin 23/4 1795 – 28G9
Erik 3/5 1797 – 18
Brita 14/7 1799 – 18A
Ella 14/5 1801 † 19/1 1802 (kikhosta).


1E16 Jonas Tång * 15/7 (17/7) 1791. s. t. P. Tång i Sjövik G. 17/4 1812. Änkl. o omg. 1852. Soldat nr 122 vid 1 majorens komp. Häls. reg. Bos. i Ö. Stråsjö Bjuråker.  † 1/12 1873 (ålder).
11E3 Albertina Magdalena Boman * 1788 i Sthlm, Fosterd. t. bonden A. Jonsson i Stråsjö. † 27/12 1849
9Å8 Brita Jacobsdotter-Nordin * 12/3 1792, d. t. kol. J. Ersson i Norrdala, Bjuråker. Änka efter smidesmästare. A. Nordin i Hedvigsfors, Bjuråker. † 27/8 1887. (ålder).
Barn:
Carin 30/8 1813 – 7F6
Brita 17/1 1816 – 23H12
Margta 15/9 1818 – 24H3
Påhl 19/5 1821 – 20
Anders 30/10 1823 – 21
Kjerstin 26/9 1826 – 4H32
Ella 19/1 1830 † 10/4 1830 (håll o stygn)
Ella 7/7 1834 – 28

 


U.

6D19 Severin Udd född 13/8 1888, son till Erik Udd. Soldat nr 129 vid Forsa kompani, Hälsinge regemente. Bosatt i Njuparne. Severin bor här i eget hus på gränsen mot Kus i Sörlia.
Huset är nu är bortflyttat
7F19 Karolina Frank född 2/6 1887, dotter till korpral J. Frank i Gärde. Hushållerska i Sörlia 2:7. Död 5/6 1946
Fem barn:
Jonas Erik 11/12 1911. Utflyttat till Hälsingtuna 1936
Karin Anna Lovisa 13/10 1921 – 15/2 1944
Anders Eskil 21/3 1925.47E6 Utflyttat till Västanfors 1946
Elsa Margareta 5/5 1926 – 4/12 1937
Eira 26/11 1931 Gift 1951 med Lars Johan Larsson. Eira avled 14 maj 2012.

 


V.

 

21E10 Jonas Carlström-Wass * 22/6 1845, s. t. soldat C. Fr Carlström i Skärås. G. 21/4 1867, Sold. nr 112 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Frisbo, Bjuråker. Hela familjen Emigr. t. N. Amerika 1880
47E2 Anna Brandt * 26/1 1846, d. t. sold. J. Brandt i V. Stråsjö, Bjuråker.
Barn:
Carin 9/9 1867 † 6/12 1867
Margreta 8/12 1868
Anna 7/10 1871
Johan Gottfrid 10/4 1873
Carl Fredrik 8/11 1875
Nils Olof 4/7 1878


49E3 Eric Warg född 7/5 1768, son till 13E6 Mårten Jonsson i Lia 7. Soldat nr 129 vid hälsinge regemente samt skräddare bosatt i västra Lia. Död 6/3 1867 (lungsot)
Gift 1811 med 49E1 Carin Månsdotter född 15/5 1782, dotter till soldat M. Jern i Våtmor. Död 22/1 1862 (långvarig sjukdom)
Omgift 1863 med 21D2 Ella Carlsdotter född 27/7 1834, dotter till soldat C. Frisk i Lia Död 2/5 1924.
Åtta barn:
Olof 2/9 1812 – 28/2 1821
Kjerstin 28/8 (20/8) 1814 Gift 1837 med Lars Larsson Torpare i Linneråsen.
Mårten 4/12 1816. (Dödad vid stensprängning å Hedvigsfors Bruk den 23/8 1849. Skottet gick av under laddningen varvid han slungades 9 famnar).
Erik 16/9 1819 Gift änkling och omgift 1876 med Carin Hansdotter. Sockenskräddare i Lia.
Olof 18/6 1822 Gift 1846 med Margta Larsdotter Husman i Lia.
Brita 27/2 1825 – 6/8 1834 (värk)
Kjerstin Larsdotter 17/6 1857 Gift 1883 med Anders Eriksson-Ström Utfl. t. Fönebo 1883.
Carin 23/4 1864 Gift 1895 med Johan Vilhelm Olsson byggnadsarbetare i Norrlia.

 


X. Y. Z.

21L6 Jonas Zachrisson född 8/8 1826 i Delsbo. Soldat nr 83 vid Hälsinge regemente.
Första tiden bor de i N. Långsbo. Därefter på Sumåsvallen där rester efter huset och jordkällaren under huset, fortfarande finns kvar.
Gift första gången med Margta Ersdotter född 14/8 1818 i Högtomt i Delsbo. Hon avled i kolik den 1/9 1879. Änkling och omgift 31/7 1881 med Anna Jonsdotter född 14/9 1817. Hon avled 2/1 1894 (slag)
Sex barn:
Erik Jönsson 26/8 1842 Dräng. Död 3/2 1872
Brita 15/12 1846 Gift med Johan Johansson – Fält i Anderbo
Zacharias 16/9 1849 Uppväxt på Sumåsvallen. Utflyttad till USA.
Karin 17/4 1854 Gift med Fredrik Sundberg – Tjoven kallad. Bosatt på Lingåsen
Jonas 4/9 1856 Soldat Jonsson –Krans. Gift med Maria. Bosatt i Moviken och Anderbo.
Margta 18/2 1861 Blev gift med Per Falk och bosatt på gården
Fadern Jonas Zachrisson avled den 8/11 1908.

 


Å.

20A6 Anders Mattsson-Åsberg född 9/11 1804 i Dragåsen. Soldat nr 117 vid Delsbo kompani, Hälsinge regemente.
Gift 1837 med Anna Larsdotter född 29/4 1814 i Västansjö?, Bjuråker
Tre barn:
Mats 16/3 1837 – 7/6 1878 Gift 1875 med Maria Pehrsdotter – Englund. Tre barn.
Anna 9/3 1841 – 8/10 1853
Anders 31/10 1849 Tog över gården efter föräldrarna
Fadern Anders avled 5/12 1867 och modern Anna avled 25/11 1900


29C5 Johan Åström var född i Anderbo 27/4 1816. Gift 14/8 1845 i Edsänge. Infl. från Ljusdal 1848. Den 20 okt.1845 utarrenderar ägarna till Näppänge nr 1 och 2, 4 tunnland odlingsbar jord på 50 år till korpralen vid Delsbo kompani nr 136 Johan Åström, hans hustru och arvingar. Omkring 1850 bygger han ett torp i Hotta, Moviken.† 28/10 1900
29C2 Margta Andersdotter född.12/4 1822, d.t. torp. A. Bröms i Källsjösjön, Bjuråker.† 16/11 1904
Fem barn:
Anders Olof 31/5 1845 Gift 1866 med Anna Brita Englund Utflyttat till Njutånger 1873
Johan 5/11 1847.  Emig. t. N.Amerika  1882
Anna Helena 29/8 1852 Gift 1878 med Olof Pettersson. De tog över gården
Pehr Erik 13/2 1858 Gift 1879 med Sigrid Katarina Hagbom bos. i Norrbobyn *
Carl 16/9 1861 Emigr. till Nord Amerika

 

Ä.


Nils Ängman

41A 5 Nils Ängman född 24/10 1859, son till Nils Johansson-Blom i Svedjebo. Serg. vid Hälsinge reg.  Utfl. till Alfta sn. 1880 sen utfl. t. USA


Ö.

13E21 Mårten Östlin född i Ljusdal 15/11 1836. Soldat vid Järvsö kompani i Hälsinge regemente. Sen måg och torpare i Ramsjö. Död 13/9 1904
Gift 4/10 1863 med dottern i huset Ella Ersdotter född 12/7 1845. Död 13/11 1910
Tre barn:
Olof 13/8 1865 – 14/9 1865
Erik 10/7 1867 Han tog över gården efter föräldrarna
Marget 6/7 1877 Gift 1898 med Hans Nystedt i Furuberg


Vi avslutar med lite militärhumor, klicka på namnet.

Matin Ljungs – Olga.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel. 0653-60062

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *