Lönnbränneriet i Bjuråker 1906

ang-069-Kus

Ängebo 22 Kus

Tidigare 6550
Ängebo 18:1, 22:3

Gården som varit trebyggd uppfördes 1886. Ekonomibyggnaderna uppfördes 1885.

Ängebo telefonväxel har legat här.
Under ett år eller så medan rivning av det gamla huset pågick och det nya huset blev klart lär Ängebo telefonväxel ha legat här. 1924 flyttades växeln tillbaka till Ängmans, Ängebo 78.

3F17 Jonas Jonsson-Engström född 7/2 1832 och bosatt i ”Kus” Kyrkbyn 2, lät uppföra byggnaderna men sålde fastigheten 1887 till Iggesunds Bruk.
1909 tog sonen Jonas Jonsson född 24/4 1877 över arrendet.

—3F17— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

11 JONAS JONSSONENGSTRÖM, * 7/2 1832, s. t. bonden J. Jonsson i Kyrkbyn 2, Bjuråker. G. 24/10 1858. Änkl. o. omg. 6/5 1869. Bonde i Kyrkbyn 2, »Kus». † 24/3 1912.
41F8 BRITA OLOFSDOTTER, * 14/9 1832, d. t. torp. O. Grubb i Norrberg, Bjuråker. † 29/9 1860 (barnsbörd).
5H8 CARIN PEHRSDOTTER, * 23/2 1848, d. t. husman P. Pehrsson i Norrhavra, Bjuråker. † 1930.
MARGTA * 27/9 1860                                        19B21
JONAS * 21/4 1877                                           23
PEHR * 18/7 1879. Jordbr.-arb. † 30/1 1945


GEFLE DAGBLAD DEN 28/12 1905

En polisrazzia i Bjuråker – Ett lönnbränneri påträffadt

Spaningarna ledde till det resultatet att ett lönnbrännerinäste påträffades i en illa beryktad bondgård i Ängebo, ”Kus-Jons” kallad. Där anträffades en hel del bränneriutensilier och brännvinsingredienser. Innehafvarne af stället landbonden Jon Jonsson och hans hustru samt två vuxna söner anhöllos.


ÖLANDSBLADET DEN 6/1 1906

Lönnbränning sedan 1860.
Den förut omtalade julrazzian i Bjuråker, som ledde till anhållandet af lönnbrännare familjen i Ängebo.

I fredags afton häktades lönnbrännarligans chef, 70-årige landbonden Jon Jonsson — ”Kus-Jon” och hans 57-åriga hustru Karin Persdotter, och i lördags middag fingo det värda parets båda söner, resp. 27 och 26 år, dela sina föräldrars öde.

Man rent af häpnar inför de fakta, som genom ”Kus-Jons” och hans hustrus bekännelser samt de hållna undersökningarna i Ängebo kommit i dagen. Här omtalas nämligen att inom familjen idkats lönnbränning som födkrok regelbundet ända sedan husbehofsbränningens afskaffande 1860


GEFLE DAGBLAD DEN 3/1 1906

Lönnbränneriet i Bjuråker

Ruskiga ineriörer  (Från vår korrespondent)

Det raska ingrepp, som stadsfiskal Arvidsson under juldagarna gjorde till stäfjande af det själfsvåld och de olagligheter, som af en del illa kända individer begåtts inom Bjuråker, opåtalda af ordningsmakten därstädes, och som på senaste tider visat sina sorgliga verkningar i mord, dubbelmord och mordförsök, ha nu resulterat däri att hela lönnbrännare familjen från Ängebo samt de för mordförsöket mot arbetaren Lars Jonsson Brandt i Norrhafvra anhållna erkänt och inmanats i häkte.

I fredags afton häktades lönnbrännarligans hufvudman 70-årige landbonden Jon Jonsson (”Kus-Jon”) och 57 åriga hustru Karin Persdotter och i lördags fingo det snygga parets båda söner Jonas och Per om respektive 28 och 26 år dela sina föräldrars öde. I söndags, nyårsafton, häktades bondsonen August Jonsson, soldatsonen Olof Brink och ”arbetaren” Lars Hedman, samtliga från Ängebo, efter eget erkännande för delaktighet i det förutnämnda mordförsöket.

(Äfven här hade som mordvapen användts ett trästycke; en rund granvedsspak)

Rent häpnadsväckande äro de upplysningar, som genom lönnbrännarfamiljens bekännelser kommit i dagen. Så har man t.ex. fått veta, att inom släkten idkats lönnbränning alltsedan husbehofsbränningens upphörande! Vid nämnda tidpunkt ägde ”Kus-Jons” fader ett hemman i Bjuråkers kyrkby och där hade han under många år idkat husbehofsbränning. Då denna förbjöds fortsatte gubben att bränna i lönndom. Och ”affären” gick bra oaktadt länsmannen och fjärdingsmannen tillika med ”vördig prästerskapet” voro boende i bränneriets omedelbara närhet. Den nu häktade sonen Jon öfvertog 1875 gården och fortsatte jämväl lönnbrännerigeschäftet, till en början i Kyrkbyn och sedermera i Ängebo, där han genom laga skifte i slutet af 1870-talet fick ett hemman, hvilket han dock snart sålde till Hudiksvalls trävarubolag och blef sedan arrendator af gården. Då denna gård ligger ett godt stycke afsides från de öfriga gårdarna i byn har lönnbrännarefamiljen naturligtvis här känt sig mera säker för efterspaningar, så mycket mera som man visste att ordningsmaktens representanter inom bygden voro ganska makliga utaf sig och föga böjda att själfmant ingripa, där ej fullt tydliga skäl eller direkta angifvelser förelåge.

Här i afkroken brände Kusfolket i lugn och ro sitt brännvin, två à tre gånger om året, därest ej sädes- och potatisskörden slog fel. Hit samlades också all drägg och allt slödder som fanns inom socknen och dess grannskap och här gick det ganska vildt till mången gång. Här planlades månget dåd och här försågo sig ”hjältarna” med det kvantum satis som skulle ge dem mod till de planerade illgärningarnas utförande. Och åklagaremakten? Ja, den — väntade tills dåden anmäldes! Och dock talades det ganska högt och allmänt om hvad som försiggick i Kusgården. De närmast boende hederliga människorna gingo i ständig ängslan och fruktan. På sista tiden hade emellertid förhållandena blifvit sådana, att man föresatt sig att till hvarje pris söka bli kvitt eländet. Man hade därför beslutat sig för att hos Hudiksvalls trävarubolag påyrka Kus-Jonsfamiljens aflägsnande från gården. Emellertid kom helt oförmodadt en ny handlingskraftig åklagare till distriktet och kapade med ett enda snitt den otäcka samhällsbölden.

Vid förnyad undersökning i torsdags togs i beslag hela bränneriattiraljen, hvilken hade gömts undan på skilda platser i backarna omkring gården. ”Grejorna” utgöras af en liten pannhuf af koppar med tvänne rör af samma metall cirka 20 verktum långa och 1 tum i genomskärning. Vidare en pannring (hvars ena afslagna ben ersatts af en gråsten), en större kopparkittel och ett afkylningskar af trä samt fyra stycken rör, afsedda att inpassas i pannhufsrören, äfvensom några lösa träbottnar.

(Se exempel på liknande brännvinskokare).

Något dylikt beslag har icke, efter hvad man nu kan erinra sig, gjorts inom Helsingland sedan 1884, då ett lönnbränneri upptäcktes — jämväl då i Bjuråker.


Fader JONAS JONSSON, * 7/2 1832 i Bjuråker. Häktad 29/12 1905 för lönnbränning. Fängelse 2 månader från den 23/1 1906 till 23/3 1906

Moder KARIN JONSSON eller PERSSON, * 23/2 1848 i Bjuråker. Häktad 29/12 1905 för lönnbränning. Den 20/1 1906 af Delsbo tingslags häradsrätt ställd på fri fot.

Son JONAS, * 21/4 1877 i Bjuråker. Häktad 30/12 1905 för lönnbränning. Den 20/1 1906 af Delsbo tingslags häradsrätt ställd på fri fot.

Son PER, * 18/6 1879 i Bjuråker. Häktad 30/12 1905 för lönnbränning. Den 20/1 1906 af Delsbo tingslags häradsrätt ställd på fri fot.


På mordförsöket:

Bondson AUGUST (AUGUSTINUS) JONSSON, * 28/8 1878 i Bjuråker. Häktad 31/12 1905 för mordförsök/misshandel. 1 års straffarbete från 23/1 1906 till 23/10 1906

Soldatson OLOF BRINK, * 29/9 1881 i Bjuråker. Häktad 31/12 1905 för mordförsök/misshandel. 1 år, 4 månader och 12 dagar straffarbete från 13/2 1906 till 22/2 1907

Arbetaren LARS HEDMAN, * 21/1 1881 i Bjuråker. Häktad 31/12 1905 för mordförsök/misshandel. 1 års straffarbete från 23/1 1906 till 23/10 1906
Källa och avskrift Viveca Sundberg


GEFLE DAGBLAD DEN 22/1 1906

Domarna i Bjuråkersmålen

LÖNNBRÄNNERIMÅLET.
Landbonden Jon Jonsson (”Kus-Jons”) dömdes i lördags i Hudiksvall för lönnbränning till två månaders fängelse och att jämlikt k. förordningen den 8 februari 1887 utgifva tillverkningsskatt för under de två senaste åren företagna sex lönnbränningar, beräknade efter 30 liter per gång à 65 öre, eller tillhopa 3,510 kronor. Äldsta sonen Jonas dömdes för byteshandel med brännvin till 45 kronor böter såsom för olaga brännvinshandel, äfvensom att utgifva 56 kronor och 25 öre i försäljningsafgift. (Jonas har erkänt bl.a. att han bytt bort ett halfstop hembränt brännvin mot en hare). Hustru Jonsson och sonen Per frikändes från ansvar.

Före domens afkunnande anförde stadsfiskal Arvidsson att häktandet af familjen Jonsson skett jämväl i afsikt att ställa dess medlemmar under åtal för stöld af brännvin. Ehuru skäl förefunnes för misstanken att åtminstone hustru Jonsson och sonen Jonas vore delaktiga i en från arrendatorn Magnus Nilsson i Brännbo i maj sistlidet år begången brännvinsstöld, förefunnes nu ej närmare utredning i saken, hvarför åklagaren för närvarande ej förde talan mot de häktade rörande detta.


SEFFLETIDNINGEN DEN 24/1 1906

Domstolsärenden

Bjuråkersdåden.
I lönnbränningsmålet mot landtbonden Jon Jonsson i Ängebo, Bjuråker, hans hustru och två söner, hvilka alla varit häktade, har utslag nu afkunnats efter rannsakning i Hudiksvall under fredagen och lördagen, hvarvid de alla erkänt sig lika skyldiga i lönnbränningen. Jon Jonsson, som enligt lagen om tillverkning af brännvin i detta fall äfven är ansvarig för hustruns och sönernas förbrytelser, dömdes till två månaders fängelse samt att betala tillverkningsskatt för 5,400 liter med 3,500 kronor.

Hustrun och sönerna frikändes och skulle omedelbart försättas på fri fot.

Äldste sonen, Jonas, dömdes att för byteshandel med brännvin böta 45 kronor, hvilka böter emellertid skulle anses aftjänade genom den tid han suttit häktad, samt att utgifva 56 kronor och 25 öre i försäljningsafgift. Jon Jonsson skall kvarstanna i häkte tills domen vunnit laga kraft.

Källa och avskrift: Viveca Sundberg


—3F5— Bjuråkers släktbok

11H3 JONAS ANDERSSON, * 6/2 1774, s. t. bonden A. Jonsson i Ö. Stråsjö, Bjuråker. G. 1/1 1797. Bonde i Kyrkbyn 2, »Kus», Bjuråker. † 23/10 1836 (bröstfeber).
3 ANNA HANSDOTTER, * 7/11 1768, d. t. bonden H. Påhlsson i Kyrkbyn 2, Bjuråker. † 28/1 1826 (feber).
BRITA * 21/10 1797                                          8H14
HANS * 1/9 1799                                              8
ANDERS * 24/9 1800                                         9
PEHR * 9/11 1803                                             10
JONAS * 2/10 1805                                           11
OLOF * 6/11 1811                                             12
ANNA * 29/6 1814                                            2D13


—3F11—

5 JONAS JONSSON, * 2/10 1805, s. t. bonden J. Andersson i Kyrkbyn 2, Bjuråker. G. 1/1 1828. Änkl. o. omg. 23/6 1833. Bonde i Kyrkbyn 2, »Kus». † 23/6 1878 (lunginflammation).
20G5 CATHARINA JONSDOTTER, * 11/7 1788, d. t. bonden J. Larsson i Ängebo 1, Bjuråker. † 23/12 1832 (tvinsot).
5E6 MARGTA ANDERSDOTTER, * 10/2 1808, d. t. bonden A. Pehrsson i Bricka, Bjuråker. † 8/1 1875 (förkylning).
ANNA * 4/8 1829                                              8
JONAS * 7/2 1832                                             17


—3F23—

17 JONAS JONSSON, * 21/4 1877, s. t. bonden J. Engström i Kyrkbyn 2. G. 12/6 1910. Arr. i Ängebo 157, Bjuråker.
4C7 INGRID MARTA WEDMARK, * 15/8 1883, d. t. husman N. E. Wedmark i Furuberg, Bjuråker
KARIN EUGENIA * 10/2 1909. Utfl. t. Sundsvall 1929
JONAS ALBERT * 2/10 1911. † 9/2 1914
NILS ALRIK * 16/1 1915                                    26
JONAS ALGOT * 29/10 1917. Utfl. t. Delsbo 1945
MÄRTA ELVIRA * 15/2 1920. Utfl. t. Njurunda 1947
ÅKE MAURITZ * 1/10 1923

En hembränningsapparat från Kus finns på Muséet i Hudiksvall.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, – mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen till Bränvinsnäste sprängt 1905.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *