Handlare i Norrbo

Det här är ett försök till sammanställning av det stora utbud av yrkeskunnigt folk som funnits i socknen. Här finns naturligtvis stora luckor och framförallt saknas det bilder för att kunna göra den här sidan mer intressant.

Sammanställningen är på intet sätt komplett. Den visar bara de titlar som vi funnit i släktboken.

Vi vet att man vill se hela familjebilden och inte enbart den familjemedlem som är vår huvudperson. Det hade naturligtvis varit mycket enklare att bara snuttifiera det hela, men det ger naturligtvis mer information att få se huvudpersonens hela familj.

Vi vill på det här sättet minnas alla dessa yrkesutövare som genom sina gärningar fått vårt samhälle att fungera. För att hedra deras minne ännu bättre efterlyser vi bilder och mer information.

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig. 


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan

 

Konsum i Norrbo

 

Text: Albin Gunsth 1986
Utlånad av: Yngve Olsson
Avskrift: Viveca Sundberg

Konsumentkooperationen som varuförmedlare (butiker) fann ganska tidigt av detta århundrade grogrund i det lilla Norrbo. Åtminstone år 1905 fanns en konsumtionsförening verksam i Norrbo. Allmänheten av idag har ganska ringa och svävande kännedom därom, var och när så var fallet.

Vid Näsvikens handelsförenings årsstämma den 11 mars 1934 var Kooperativa förbundets dåvarande arkivarie Axel Pålman föredragshållare och yttrade därvid ”År 1905 hade Norrbo konsumtionsförening årssammanträde med föredrag och föredragshållare var jag.” K. F:s historiska arkiv har inte något arkivmaterial som kan lämna uppgift om denna förening annat än ett registerkort med följande anteckning: Hålsjö konsumtionsförening 1906 – 11/12 1908. Stadgar 1907.

Dock värdefullt i och för sig, då därmed visas att föreningen finns registrerad på riksnivå. Därför visas här hur föreningens verksamhetstid och var den bedrivits tagits fram.

Först och främst en intervju den 25/6 1986 med en av de få personer som ännu minnes den tiden. Nämligen fru Sigrid Westberg. (f. 12/4 1896). Det var i hennes hem det började, nuvarande Hålsjö 1:18, det var en gård efter byvägen mitt emot nuvarande ekonomibyggnad och på samma sida av vägen som den.

Godtemplarlogen Hålsjö Borg som bildades 11/5 1902 hyrde lokal i denna gård. De byggde egen lokal 1903, nuvarande Folkets Hus och flyttade in där på hösten samma år. Efter detta hyrde Hålsjö konsumtionsförening den lokal som logen disponerat. Lokalen var inrymd i gårdens västra del.
Gården stod med långsidan mot vägen. All den stund arkivarie Pålman var där vid årsstämma 1905, måste således verksamheten börjat 1904.

Enligt S. W. köpte Erik Eriksson (ersa) hemmanet med denna gård när han gifte sig 17/11 1907 och rev denna gård och använde den vid byggande av den nya gården. Det är känt att Erik Hallén var handelsföreståndare med Karin Jansson som biträde. Detta har bekräftats av hans levande dotter Karin Håkansson, Hålsjö.
Enl. en anteckning i Gävleborgs läns försäkringsregister för Norrbo hade lanthandlaren Olof Andersson Trollin anmält flyttning den 1/9 1908 till konsumtionsföreningens lokal, han var därefter föreningens föreståndare. Enl. S. W. var denna lokal en gård på Hålsjö s2 kallad Mogabacken, efter vägen till Gammelsträng något öster om nuvarande konsum.

Om man återgår till försäkringsbolagets register finner man antecknat att konsumtionsföreningens handelsverksamhet upphört 1/5 1910.

Föreningens verksamhetstid blir efter detta hos Hålsjö 1:18 1904 – 1/9 1908 och hos Hålsjö s2, Mogabacken 1/9 1908 -1/5 1910.
Enl. S. W. köpte Karl Larsson denna gård Mogabacken och rev den och byggde ny gård på nuvarande Hålsjö 2:26. Dessa uppgifter stämmer överens med att de nya ägarna till föreningens lokaler tecknat sig för försäkring av nya byggnaden respt. 1909 och 1911. Det kan med dessa framtagna uppgifter visas att det lilla Norrbo varit tidigt igång med att anamma den kooperativa rörelsen.

Liksom även Näsviken som startade sin första kooperativa förening ”Union” 20 oktober 1907, så bör man ha i minnet att Kooperativa Förbundet bildades som de kooperativa föreningarnas riksorganisation först den 5 september 1899, och lagen om ekonomiska föreningar i Sverige endast några år tidigare 1895 antagits av riksdagen.

Av vilken anledning Hålsjö konsumtionsförening upphörde 1910 är varken känt eller utforskat. Däremot är det beskrivit att föreningen ”Union” gick i konkurs 26 maj 1919. Det förtjänar nog beaktas att Kooperativa förbundet först 1904 började bedriva affärsverksamhet, tiden dessförinnan var nog närmast att betrakta som agenturverksamhet men inte minst värdefull var nog dess samordnande och rådgivande uppgift för föreningarna uti landet. Det var långt senare som kooperativa förbundet satte igång industriell produktion år 1922. I vart fall reorganiserades aldrig Hålsjö konsumtionsförening.

I Näsviken däremot slog sig intresserade personer samma och bildade ny förening Näsvikens Handelsförening redan samma år som ”Union” upphört. Det har beskrivits hur denna förening börjat sin verksamhet mycket försiktigt och blygsamt, bl. a. genom att ta hem och dela en strömmingslåda och hur som de lyckats skrapa ihop 4 800 kronor i startkapital liksom de nu vis av skadan visste hålla hårt på att köpa och sälja skulle vara utan kredit. Det kom att visa sig att denna nya förening blev bestående. Redan första året hade 67 medlemmar anslutit sig till föreningen som då kunde redovisa en omsättning med dryga 68 000 kr.
Intresset och framgången gjorde att 10 år efter starten 1928 var medlemstalet 416 och omsättningen 316 000 kr. Sedan 1927 hade butik öppnats även i Sörforsa och 1929 även i Hamre.

Nu i början av 1930 – talet hade kooperativt intresserade Norrbobor vädjat om informationsmöte för att utröna intresset för kooperativ butik i Norrbo. Vid detta möte fick tre personer i uppdrag att ordna med teckningslista för att vinna visshet om hur stort intresse som fanns. Resultatet blev 74 tecknade.
De som ombesörjde listorna var Olof Persson, Ängebo gård, Jonas Persson, Hålsjö och Jonas Grym i Backmo. Styrelsen anskaffade då en varubuss som började sina turer i oktober 1933.Bild ur Näsvikens Almanack från 2011. Där berättas att konsumbussen anskaffades 1933 och dess chauffören var Einar, efternamn saknas. Var det möjligen Einar Malmqvist?


Varubussen besökte:
Måndagar: Gammelsträng, Bästdal och Backmo.
Tisdagar: Trogsta-Klångsta-Matnäs-Mickje-Sunnanbäck-Lumnäs-Rödmyra-Tronbo-Ölsund-Björkmo.
Onsdagar ingen tur.
Torsdagar: Tussmora-Långgatorna-Simabo-Bästdal-Stensgärde-Backmo.
Fredagar: Sågbäcken-Hamre-Smedsgården-Vålsta-Rumsta-Forsa station-Rolfsta.
Lördagar: Hålsjö-Norrbobyn.

Eftersom Forsa och Norrbo kommuner vid den här tiden ännu voro självständiga och föreningen hade både kontor och butiker i Forsa beslöts att inrätta fast butik i Norrbo för att uppfylla de krav lag och förordningar ställde vid kringförande av varor inom kommunen.

Då uppfördes en kiosk i Hålsjö på Albin Gunsths område som öppnades 1/5 1937. Det upplag av varor för försäljning som varit inrättat i Ängebo gård vid varubussens start upphörde när den så kallade Norrbo depån i Hålsjö öppnades.

Kiosken förestods av fru Gunborg Gunsth, och konstaterade styrelsen i 1938 års verksamhetsberättelse ”Att den visat ett över förväntan gott omsättningsresultat, nära 10 400 kr”. Nu kom 1939 ett nytt världskrig som trots att Sverige icke var inblandad ändå förde med sig besvärligheter såsom restriktioner och ransoneringskort. Som bland annat gjorde att varubussens turer måste upphöra fr. o. m 15/6 1940.

För att kompensera kunderna i Norrbo för de uteblivna tjänsterna, upprättades en butik i Gammelsträng i Jonas Krings stora mangårdsbyggnad, nuvarande Gammelsträng 6:17. Denna butik öppnades den 1/6 1940. Jonas Kring ställde även upp att med häst och fordon transportera varor från Näsviken till denna butik och till depån i Hålsjö.

År 1941 den 10/10 öppnades butik även i Byberg som då blev föreningens sjätte butik. När alla butikerna varit igång 1942 hade den sammanlagda omsättningen kommit upp till 697 000 kronor varav i Gammelsträng 45 600 kronor och i Hålsjö depån 34 700 kronor.
År 1944 inköpte föreningen en tomt centralt belägen i Hålsjö, i avsikt att där uppföra en butik anpassad för ortens behov.
Dessa planer verkställdes icke all den stund handlaren Erik Tenggren erbjöd föreningen sin stora handelsfastighet minst lika centralt i belägen som föreningens tomt. Denna fastighet Hålsjö 2:40 förvärvades av föreningen 1/4 1946. Föreningens förut inköpta tomt såldes till polisman Gustaf Friberg.

Handlaren Erik Tenggren hade dessförinnan även sålt sin i Norrbobyn belägna filial Norrbobyn 20:1 till handlare Alrik Törnblom från Bjuråker.
Ungefär samtidigt köpte föreningen handlare Sigrid Perssons i Gammelsträng varulagret i samband med att hon anställdes som butiksföreståndare vid föreningens butik i Gammelsträng. Kiosken i Hålsjö lades ner i samband med inköpet av Tenggrens. 1946 års resultaträkning visade att föreningen för första gången hade överskridit en miljon i omsättning samt att föreningen hade 940 medlemmar varav i Norrbo 139.

Under tiden därefter rationaliserades butikerna Hamre och Byberg bort liksom även blev fallet med butiken i Gammelsträng 30/4 1959. Härmed hade Näsvikens Handelsförening en butik i Norrbo och två i Forsa nämligen huvudbutiken i Näsviken och butiken i Sörforsa. Utvecklingen mot stordrift inom svenskt näringsliv medförde att man inom kooperationen diskuterade föreningsstrukturen.
Det diskuterades ett förslag om endast en förening inom regionen alltså endast en förening i hela länet. Slutligen blev resultatet att fem föreningar i Hälsingland fusionerades med länsföreningen Alfta och Gävle.
Näsvikens Handelsförening kom att fusioneras med Iggesunds föreningen den 1 januari 1969. När detta skrives är Norrbo en av de tre butiker som utgör tredje distriktet som utgöres av den forna Näsvikens Handelsförening vilket distrikt vid 1985 års slut hade 1 125 medlemmar och en sammanlagd omsättning av i runt tal 15 880 150 kronor varav omsättningen i Norrbo butiken 3 733 900 kronor.

Iggesunds konsum har förutom de tre nämnda butikerna ytterligare 2 självbetjäningsbutiker Enånger och Lindefallet, samt den stora varuhallen i Iggesunds brukssamhälle. Den senare omsatte 1985 ensam 19 277 800 kronor. Föreningens totala omsättning uppgick till 43 330 900 kronor varav 8 170 780 kronor utgöres av mervärdesskatt. Med ett medlemsantal av 3 105 och har i medeltal 46 stycken anställda för denna varuförmedling.

Denna lilla historik är som framgår av inledningen avsedd att kortfattat skildra konsumentkooperationen i Norrbo, hur den började och fortfarande bedriver verksamhet i det lilla Norrbo.
Tyvärr är det inte möjligt att räkna upp alla dem som gjort insatser, dels som förtroendevalda och dels anställda. Ett par undantag måste dock ske utan att därmed förringa de andras insatser, nämligen att Astrid Andersson Åslin började som helt ung sin tjänst i Hålsjö butiken då föreningen förvärvade densamma och hela tiden varit den trogen till dess hon 1985 drabbades av sjukdom, som omöjliggjorde fortsatt arbete i butiken.
Ej heller kan man underlåta framhålla, att nuvarande Domuschefen i Hudiksvall Yngve Olsson började som biträde just i denna butik på våren 1950.

Slutligen skall nämnas de affärschefer som lett Näsvikens Handelsförenings öden och sedermera Iggesunds.
Den som nämns som affärschef under gamla föreningen ”Union” år 1907-1919 är Martin Jansson. Som första chef sedan 1919 när Näsvikens Handelsförening bildades, var Knut Oltzen som anställdes 1925 och 1932 efterträddes av Gunnar Signell, som 1955 efterträddes av Hilding Schyssler, som när fusionen med Iggesunds förening 1 januari 1969 blev denna förenings chef.
Han avgick i och med 1974 års verksamhetsår och efterträddes av Alf Forslund som fortfarande är föreningens affärschef.
Då det slutligen gäller butiksföreståndare i Norrbo är dessa redan nämnda evad det avser den första föreningen Hålsjö konsumentförening 1904-1910.
Sedan Näsvikens Handelsförening började sin verksamhet i Norrbo, genom varubussens turer, så var Gustaf Olsson både chaufför och butikschef på den.

Butiken i Gammelsträng
Gustaf Olsson           1/6 1940 – 1/10 1942
Albin Gunsth             1/10 1942 – 15/5 1946
Sigrid Persson           15/5 1946 – 31/5 1950
Sigbritt Andersson    31/5 1950 – 1/8 1951
Lars Hansson            1/8 1951 – 1/9 1955
Thure Johansson       1/9 1955 – 30/4 1958
Astro Johansson        30/4 1958 – 30/4 1959
Då lades butiken ner.

Hålsjö butiken f. d. Tenggrens
Robert Hamrén         1/4 1946 – 1/4 1949
Sten Hagström         1/4 1949 – 15/5 1950
Göte Mattsson          15/5 1950 – 31/5 1955
Torgny Lindgren       31/5 1955 – 1/12 1956
Tage Jonsson            1/12 1956 – 30/4 1986
Ann-Christine Eriksson 30/4 1986 – 18/5 1992 Konsum lades ner.
Göran Bredin            18/5 1992 – sept. 1993 Norrbo Livs AB i konkurs.
Affären utarrenderas till 1/6 1995 då den tas över av Norrbo Framtid ekonomisk förening. Affären Norrbo Livs, drevs av Christina Skov och Lena Eldh till maj 1997 då leverantörskulderna 300 000 blev för mycket och butiken fick stängas.

November 1997 säljs hela fastigheten på exekutiv auktion för 200 000 kronor till fastighetsbolaget Skeback AB. Bolaget ägs av Gösta Backström som är snickare och hans kompanjon som är rörmokare.

Hudiksvalls Tidning 27 juni 2002
Butiksbiträde Annelie Kring berättar att hon jobbat i handelsboden i 15-tal år och överlevt inte mindre är sju ägare av butiken.

 

Hålsjö – Gammelsträng

13Å26 Olof Jonsson Holmstrand, * 22/1 1826 i Norrbobyn, Norrbo.
G. 26/5 1852. Bonde o. handlare i V. Hålsjö ss14, Norrbo. † 9/6 1876 (försvann den 9/6 1876 under en båtfärd över S. Dellen och trol. drunknad)
2U6 Carin Pehrsdotter, *15/12 1824, d. t. bonden P. Jonsson i Bästdal 2, Norrbo. † 1/3 1903

År 1852 köptes Holmstrands-gården av en lanthandlare Olof Jonsson-Holmstrand. 

I ett okänt antal år vid sekelskiftet bedrev Olof Andersson-Trolin lanthandel i samma gård. Denne Olof Andersson lade ner lanthandeln vid Holmstrands i början av 1900-talet och flyttade till Nordingrå, varifrån han återkom senare och förestod en affär åt en butikskedja som kallades Handelsföreningen vid ”Mogakerstes”. (En numera riven gård vid Mogabacken).

2Y22 Mats Jonsson Norin, *20/11 1852, s. t. bonden J. Matsson i Hålsjö s7, Norrbo. G. 22/5 1877. Handlare o. bonde i Ö. Hålsjö s3, Hålsjö 63 † 17/11 1918.
17 Carin Nilsdotter, *9/2 1850, d. t. bonden N. Eriksson i Ö. Hålsjö s3.
† 25/1 1925.
Jonas, *30/7 1878                                              27

Mattis Norin bedrev under 23 år diversehandel vid sin gård från slutet av 1800-talet. Där var Erik Eriksson biträde år 1893. Sedan byggde han handelsboden vid Konsum omkring 1907(enl. A. Gunsth). Denna butik innehades därefter av Erik Tenggren, innan den övertogs av Kooperativa föreningen.

no-077-erik-t-gren

Erik Tenggren född 15 maj 1902 i Ryssland. Handlande. Ordf. i valnämnden, revisor av kommunens räkenskaper. Källa: Porträttgalleri från Hälsingland 1936.


Uppgifter saxade ur en dagbok från sept. 1901 – aug. 1902


hin-012-nota
Norrbo skolkassa har köpt Krita, kimrök, såpa och andra städartiklar.

hin-013-nota
Per Eriksson i Flatmo

hin-014-nota
Lars Friberg i Brunkänge

hin-015.nota-klacken
Jonas Schavon på Klacken.

hin-016-stormyra
Gunsth i Stormyra

hin-017-april-02

Lars Glad Sandmyren och soldat Ström i Fönebo

hin-018-02
Trävaruhandlare Jon Jonsson.

hin-019-longby
E. Thillander i Långby

hin-020-dragmyra
Daniel Kring i Dragmyra


HP den 13 November 1906


gpno-050-holsjo
Erikssons lanthandel i Hålsjö 1905. Erik Eriksson till vänster.
Bilden ägs av Norrbo, sockenbilder


 

hin-026-e-eriksson


hin-005-tengrens

hin-003-almanack

 

hin-022-konsum
Okänd och Yngve Gunsth. Bilden ägs av Inger Gladh


 

hin-031-1977
Bild ur HT den 9/3 1977.
De tre som arbetar i denna Konsum-butik som står pall mot affärsdöden ute på landsbygden är  Tage Jonsson, Maj-Liss Lust och Astrid Åslin.

Ombyggd Konsumaffär i Norrbo skall ge bättre kundservice

Det var 1950 som Konsum i Norrbo senast gjorde sin större ombyggnad och övergick till snabbköp. Genom den nya affärsingången på husets gavel kommer man till en utökad och ombyggd snabbköpsaffär som på tisdag denna vecka får sin officiella invigning


HT den 28 november 1989

 


Ingvar Hellzén är föreståndare vid konsumbutiken i Norrbo. Han hoppas att Norrboborna ska handla mer på hemmaplan och kan visa upp en nyrustad butik för kunderna.
Foto: Stefan Westerlund

 


HT den 8 maj 1992

hin-027-klipp

Konsum blir ICA i Norrbo.

Helena och Göran Bredin har köpt Konsumbutiken i Norrbo och driver rörelsen vidare. Dock inte under kooperationens vingar, utan genom Ica-rörelsen. I ny regi startar butiken den 18 maj. Tack vare att tre ortsbor gick i borgen kunde affären genomföras. På bilden ses Christina Eriksson, längst t. h. Hon representerar Konsumföreningen Iggesund som Norrbo butiken tillhört. Göran Bredin som är inflyttad från Stockholm men född 1944 i Lundby Västergötland är väl förtrogen med Norrbo då han under ett antal år drivit taxirörelse där.
– Tidigare hade jag full körning för tre bilar. Nu är en kvar. Göran och Lena Bredin fortsätter med taxi – och en anställd.


HT den 15 september 1993. Text o bild: Jan Olsson

hin-032-1993
Norrbo Livs AB i konkurs

Det var på egen begäran som Göran Bredin på torsdagen försatte Norrbo Livs AB i konkurs vid Hudiksvalls tingsrätt. Bredin säger sig ha kommit på obestånd – mycket tack vare en allt för stor lagerhållning och dålig köptrohet. Därmed kunde Bredin smita från sitt ansvar och låta de som trott på honom – borgenärerna stå för notan. Han var inget annat än en skicklig lycksökare som lät andra stå för det ekonomiska. Göran Bredin avled i Göteborg den 4 maj 2016.


HT den 2 juni 1995. Text o bild: Jan Olsson

hin-033-1995
Visst har Norrbo en framtid – och framför allt en butik. Eldsjälar i den ekonomiska föreningen som nu driver affären är Christina Skov som här ger Lena Eldh (i kundvagnen) en skjuts framåt.

Nu är det full skjuts på affären i Norrbo igen.

-Norrbo har en framtid och framför allt en livsmedelsbutik! Den utgör ju en livsnerv för hela socknen. I hela Norrbo socken finns 254 hushåll. Av dessa är 115 anslutna till föreningen.


HT den 5 maj 1997. Text o bild: Jan Olsson

hin-036-1997
Konkurs hotar Norrbo Framtid

Sedan drygt tre veckor tillbaka är affären i Hålsjö, Norrbo stängd. Detta med anledning att dess ägare, den ekonomiska föreningen Norrbo Framtid, fått ekonomiska problem. Butiken har helt enkelt gått för dåligt. Köptroheten har minskat och priserna stigit i höjden. Föreningen tror sig dock kunna se ett ljus i mörkret.


HT den 29 november 1997. Text: Lennart Ersson. Foto: Jan Olsson

hin-034-1997
Tillbommat i Norrbo sedan i våras.

Nytt hopp för butiken

Häromdagen såldes gamla Konsumhuset i Norrbo på exekutiv auktion hos kronofogdemyndigheten i Hudiksvall. Köpare var det lilla lokala Skeback Fastighet AB och nu väcks hoppet om att det skall bli nytt liv i butiken igen.
Gösta Backström som tillsammans med en kompanjon står bakom fastighetsköpet. Huset gick för bara 200 000 kronor trots ett taxeringsvärde på 350 000 kronor och bedömt marknadsvärde av 250 000 kronor. Det var bara tre personer som infunnit sig till auktionen och enbart Skeback Fastigheter som bjöd. Och banken accepterade priset.
Gösta Backström tycker själv att det var rätt pris på huset.  Förutom affärslokaler med kontor och annat på totalt 200 kvadratmeter finns två lägenheter på fyra respektive två rum och kök. Det finns kakelugn och öppen spis. På gården dessutom en bagarstuga.


HT torsdagen den 27 juni 2002. Text o bild: Inge Gardh

hin-035-2002
En trotjänare och en trogen kund. Anneli Kring, ung veteran i Norrbo handelsbod, tar betalt av Valter Källman, 95 år gammal stamkund i affären.

Sommarjobbet som varat i 15 år

Trots att hon i ålder bara är en tidig 30-plussare har hon under sina år som anställt, överlevt inte mindre än sju ägare av handelsboden. Fast själv har hon aldrig haft några funderingar på att ta över. Jag är ingenting för skrivbordsarbete, erkänner Anneli Kring, som annars får göra det mesta av sysslorna i en handelsbod. Prissätta, packa upp, beställa, stå i charken och – inte minst – ta betalt.

 

Andra handelsbodar 

I äldre tider var affärslivet mycket begränsat på landsbygden. Det var inskrivet i lagen att köpmanskap och handel var förbehållet städerna. I mitten av 1800-talet upphävdes dessa bestämmelser och lanthandel började komma igång. Under självhushållens tid behövdes inte så mycket köpvaror. Saknades något fick man inhandla det vid någon stadsresa eller genom ombud.

Små handelsbodar har funnits på flera ställen.

5V16 Erik Olsson, *19/6 1868, s. t. bonden O. Larsson i Gammelsträng s3, Norrbo. G. 22/9 1889. Handlare i Gammelsträng. † 31/5 1933
10Å11 Margreta Glad, *20/5 1868, d. t. sold. A. Glad i Sandmyra, Norrbo. † 15/2 1941
Olof, *5/2 1887, † 18/4 1891 (scharlakansfeber)
Lars Erik, *23/4 1889                                         19
Olof, 14/8 1892, † 1/10 1892
Anders Olof, *20/3 1894. G. 3/12 1916. Bonde i Långby 63, Forsa.
Johan, *16/7 1897                                             20

 

Norrbobyn


Hudiksvalls Posten den 9 maj 1899

—18Å5— Uppgifter ur Norrbo släktbok

14Y12 Jonas Blom, *5/5 1860, s. t. sold. P. Blom i Ö. Hålsjö, Norrbo.
G. 3/11 1886. Måg o. bonde i V. Norrbobyn 16, »Prosts». † 1/4 1937.
3 Karin Ericsdotter, *26/7 1864, d. t. bonden E. Ersson i V. Norrbobyn 16. † 11/6 1930
Anna, *22/2 1887                                             6
Per Erik, *19/3 1889. Utfl.
Karl Johan, *24/6 1892                                      7
Magnus, *24/4 1895                                          8


9Y11 Magnus Jonsson Östberg, *28/9 1819, s. t. fjärdingsman J. Andersson i V. Norrbobyn 15, Norrbo. G. 8/11 1846. Handlare i V. Norrbobyn. Utfl. t. Ljusdal 1883.
21U4 Anna Matsdotter Blom, *11/12 1820, d. t. korp. M. Blom i Norrbobyn. Utfl. t. Ljusdal 1883.
Jonas Olof, *22/5 1848. Utfl. t. Gävle 1864.
Magnus Mathias, *10/5 1851, † 11/10 1858 (maginflammation)
Erik August, *3/6 1856. Utfl. t. Ljusdal 1883.
Magnus Mattias, *25/6 1860. Utfl. t. Ljusdal 1883.


I Norrbobyn fanns det under 1860-1870-talen två handelsbodar. En man vid namn Magnus Östberg köpte ett hemman i västra Norrbobyns s15, (24D4) ”Gammelhjortens”, och det har berättats att han rev den gamla gården och lät bygga en ny på andra sidan landsvägen, där förutom bostaden, kontor och magasin inrymdes. Gammelhjordens låg på Orrens ägor och Orr-Uno berättar att han tagit bort rester efter huset och fyllt igen brunnen. Östberg och sonen Erik August, började i liten skala med mjöl och toppsocker och en del andra dagligvaror. Men efter hand som köpbehovet och konsumtionen steg utökades sortimentet. De drev affären till 8/1 1883, då de sålde hemmanet och flyttade till Ljusdal. Den nye ägaren (2F17) Pehr Andersson från Tå i Bjuråker, var enbart bonde och hyrde ut handelsboden till bagare och handlare Anders Enström. Den 6/6 1911 tog sonen Jonas Persson (Pipar-Jonke) över gården.
Det var i  ”Pipars” i Norrbobyn som (37L1 Forsa släktbok) Anders Enström från Långby, startade sin filial. Omkring sekelskiftet tog hans son Leonard (Leo) Enström över verksamheten. Deras huvudaffär låg i Långby Forsa och de körde foror med häst varje vecka till Norrbobyn. Ett kvinnligt bodbiträde vid namn Ester Bäcklund förestod filialen. 1926 lades handelsboden ned.

hin-025-karta

Norrbobyns bebyggelse före laga skifte. Sub 15= Gammelhjortens. 15= Pipars
Karta ur Norrbo skriften ”gård & bygd genom 100 år”.

gpno-018-norrbo-b-pipars
Gården Pipars i Norrbobyn 39. Bilden utlånad av Anna Östberg

gpno-009-pipars-affaf

Norrbobyn Pipars affär 1925. Bakom disken står Ester Bäcklund. Senare blev hon lärarinna i Njuparne, Bjuråker.


Handelsboden vid Norrboån.

År 1867 flyttade värmlänningen (1Z15) Per Persson till Norrbo ån. Varor från Hudiksvall kom med ångbåt över Dellen till bryggan vid Norrboån. Genom sjöförbindelsen blev han även grossist och tog hem varor till andra köpmän i bygden.


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 2/10 1884

TILL SALU

Ett krono skattehemman om 6 öresland med inbergad gröda säljes billigt, hvarom uppgörelse snart kan träffas med handlanden P. Persson i Norrbo.

Denna förmånliga egendom, som nyligen undergått laga skifte, har åbyggnader i godt skick brandförsäkrade för 8,000 kronor samt omkring 300 tlnd till afverkning duglig utskog, utom hemskog till husbehof, bördig och stark jord och är belägen vid allmän landsväg och ångbåtshamn
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


Hudiksvalls Posten den 7 november 1899


Då Per Persson avled år 1906 tog  sonen, Emil Persson över affärsrörelsen och fortsatte den till omkring 1926, då den lades ner.

1Z15. Pehr Pehrsson, *24/11 1832 i Dalby sn, Värml. Infl. fr. Hudiksvall 1867. G. 26/12 1866. Handl. i Vedmyra 1:24, Norrbo. † 10/5 1906.
10 Catharina Abrahamsdotter, *9/5 1839, d. t. husman J. A. Hansson i Norrboån, Norrbo. † 18/8 1927.
Anna Catharina, *11/2 1865, † 15/7 1924
Maria Christina, *27/2 1867. Utfl. t. Sundsvall 1895.
Sigrid Mathilda, *13/3 1869. Bos. i Vedmyra
Pehr Johan »Persson», *4/6 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893.
Brita Vilhelmina, *10/10 1875                              (X4)52F2
Clara Charlotta, *10/5 1878. Utfl. t. Sandarne, Söderhamn, 1903.
Carl Emil, *25/4 1881. Handl. i Norrbo ogift. Död 20/11 1959

hin-002-norrbo-on

 

 

hin-024-jans-norrbob
Jans i Norrbobyn, våren 2015

4Y20 Jonas Jonsson Nordlund, *9/8 1847, s. t. gästgiv. J. Jonsson i Ö. Norrbobyn 4, Norrbo. G. 18/11 1869. Nämndeman o. handlare i Ö. Norrbobyn 4. † 1/4 1921.
27Å4 Brita Olsdotter, *1/2 1845, d. t. sold. O. Nordqvist i V. Norrbobyn.
† 5/10 1925.
Helena, *13/1 1870, † 25/10 1893 (lungsot)
Anna, *3/6 1877                                                28


Jonas Nordlunds handelsbod i gården ”Jans”, i Ö. Norrbobyn.
Butiken varade bara några år och i slutet av 1800-talet lades den ner.


—20E6—

3 GUSTAF ANTON FALK, * 7/12 1836, s. t. kronolänsman N. P. Falck i Kyrkbyn, Bjuråker. G. 2/8 1865. Handl. i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1869.
(X8) BRITA ELISABET CHRISTINA IGGSTRÖM, * 19/7 1839 Forsa, Gävleb. Infl. 1865. Utfl. t. Forsa 1869.
ANNA MARGRETA * 26/7 1866. Utfl. t. Forsa 1869
NILS GUSTAF * 24/3 1869. Utfl. t. Forsa 1869

 

En handlare Stockberg från Delsbo, köpte f d fanjunkare ”Rasks” gård i Norrbobyn omkring 1920 och öppnade handelsbod där. Han for med häst och vagn eller släde med varor till andra byar. 1927 sålde han gården och flyttade till Delsbo för att öppna affär där och då lades butiken i Norrbobyn ner.

hin-023-raskens
F.d. fanjunkarns, Norrbobyn 115, våren 2015


—9J26—

22 Olof Stockberg, * 25/7 1874, s. t. jordbr.-arb, J. Stockberg i Lillsjön. G. 1/12 1907. Handl. Bos. i Mora, Delsbo. † 13/2 1941,
45S1 Lovisa Elfrida Hedman, * 12/10 1876, d. t. mjöln. O. H. Hedman i Björka, Delsbo.
Signe Lovisa * 28/6 1909. Utfl. t. Hudiksvall 1932
Gunhild Elfrida * 13/7 1912
Anna Linnéa * 16/8 1913, † 1/9 1939
Bricken Ottilia * 18/9 1915, † 21/2 1937
Valfrid Herman * 17/1 1917. Utfl. t. Sandviken 1936
Selma Maria * 21/5 1920, † 17/6 1943

 

Tre handelsbodar lades ned under åren 1926-1927.

 

Då det byggdes en ny skola i Norrbobyn köpte Erik Eriksson f. 1868, i Hålsjö den gamla skolan och inredde den till affärslokal. Han hade sin huvudaffär i Hålsjö och en föreståndarinna för butiken i Norrbobyn, som för övrigt var hans dotter Anna Eriksson f. 1906. I mitten av 1930-talet överlät Eriksson de båda affärerna till en av sina anställda, Erik Tenggren, som fortsatte rörelsen till 1946 då (11C18) Alrik Törnblom från Bjuråker köpte affären i Norrbobyn. 1965 lades affären ned för gott.

6U10 Erik Eriksson *10/12 1868 i Norrbobyn. G. 4/2 1900. Handlare. i Ö. Hålsjö, Norrbo. Död 18/10 1947
12Å13 Kjerstin Jonsdotter *16/5 1869 trol. d. t. torp. J. Ersson i Stensgärde, Norrbo. † 7/8 1930.
Sigrid *9/12 1903                                              16Å10
Anna *22/1 1906. Handelsförest:a. Utfl. t. Sth. 1938
John *21/7 1907. Utfl. t. Järvsö 1932
Verner *2/2 1910                                                              12
Folke *13/4 1913                                               13


hin-007-anna-eriksson
Anna Eriksson

hin-008-anna-eriksson
Anna Eriksson

hin-009-annons

 

 

I ”Daniels-Byggningen”, numera ägd av Jan Erik Forsberg i Ersas, hade Handelsföreningen affär en tid. Föreståndare där var Erik Hallén, med Karin Jonsson som biträde. Hon var för övrigt dotter till dåvarande barnmorskan. Denna affär öppnades 1905.


3Y19 Nils Eriksson, *2/1 1870, s. t. husman E. Nilsson i Ö. Hålsjö.
G. 21/10 1894. Handlare i Bästdal, Norrbo. Utfl. t. Rödön Jämtl., 1905.
(Z43) Ingrid Nilsdotter, *27/1 1859 i Rätans sn, Jämtl.
Erik Albin, *22/12 1895. Utfl. t. Rödön 1905.
Albert Anton, *10/6 1898. Utfl. t. Rödön 1905.


En affär har funnits i Bästdal, som innehades av Niskens-Nils och Ingrid. Den övertogs av Hamréns. Numera nedlagd.

24Y8 Alfred Gunst Hamrén, *26/4 1879, s. t. sold. O. Gunst i Stormyra. G. 12/11 1905. Sold. nr 93 vid Forsa komp. Häls. reg. Sen. handlare i Kilen 1, Bästdal, Norrbo. † 6/1 1942.
3Y16 Kristina Eriksdotter, *16/6 1887, d. t. husman E. Nilsson i Ö. Hålsjö, Norrbo.
Elis Reinhold, *20/4 1906, † 7/7 1927
Tilda Ragnhild, *7/4 1909                                    12
Gregor Leander, *1/5 1911                                  13
Nils Robert, *24/11 1912                                     14
Bertil Emanuel, *13/9 1914                                  18
Hanna Margreta, *25/4 1918                                15
Stina Gunhild, *14/4 1920                                   16
Karin Maj-Britt, *22/1 1922. Sjuksköterska. Utfl. t. Hudiksvall 1946.


24Y14 Nils Robert Hamrén, *24/11 1912, s. t. handl. A. Hamrén i Kilen 1, Bästdal, Norrbo. G. 16/8 1936. Handlare i Bästdal. Utfl. t. Hudiksvall 1949.
7Å43 Elsa Danielsson, *18/4 1916, d. t. bonden P. Danielsson i Hålsjö sss14, Norrbo.
Alva Mariann, *2/4 1936. Utfl. t. Forsa 1944.


24Y18 Bertil Emanuel Hamrén, *13/9 1914, s. t. handl. A. Hamrén i Bästdal, Norrbo. G. 23/6 1943. Handlare Bos. i Bästdal.
(Y49) Hanna Caisen Sofia Werre, *20/12 1920 i Sundsvall.
Hans Göran, *29/9 1945


hin-060-hamrens
En bild från Facebook publicerad av Curre Hamrén som skrev:

En bild från vår lanthandel. Jag har naturligtvis många minnen från den här tiden. Jag kommer särskilt ihop återbäringen. Jag har själv suttit inne på kontoret och räknat kassakvitton som kunder lämnade in. Det var ett ganska trist arbete som mina föräldrar tyckte att jag kunde bidra med. Nåt nyttigt fanns det säkert även med det. Sifferminnet övades upp!

 

hin-006-hamrens
Hamréns. Bilden utlånad av Elisabeth Sund i Berga, Söderala

Personerna på bilden är från höger Alfred Gunst Hamrén, hans maka Kristina och därefter Jacob Gunst, yngre bror till Alfred. Barnen är från höger sonen Elis f. 1906 och dottern Tilda f. 1909. Övriga gubbar på bilden är okända för mig.

På flygfotot av Hamréns  står i bildtexten att gården flyttades från Stormyran 1912. Det är aningen missvisande.
I bilden strax ovanför flygfotot ser man när den sista tredjedelen av fastigheten i Bästdal blir byggd (mycket sannolikt just 1912 att döma av de båda barnens ålder). Och just den tillbyggnaden gjordes med virke från huset i Stormyran där Alfred Hamrén hade vuxit upp. Men resterande delar av fastigheten är tidigare byggda på plats i Bästdal utan koppling till det 1912 nedplockade huset på Stormyren.
Personerna på bilden är från höger Alfred Gunst Hamrén, hans maka Kristina och därefter Jacob Gunst, yngre bror till Alfred. Barnen är från höger sonen Elis f. 1906 och dottern Tilda f. 1909.
Hälsningar,
Kjell-Åke Hamrén

 

hin-004-hamrens
Hamréns Bästdal 18.

1912 blev tillbyggnaden uppförd av virke från Stormyran.Bild ur Näsviken almanacka 2006, av Edwin Medevik


—2F25—

(X8) OLOF ANDERSSON, * 29/3 1854 i Forsa, Gävleb. G. 7/12 1902. Handl. i Ö. Hålsjö, Norrbo.
† 20/10 1920
16 ANNA JONSDOTTER, * 1/2 1878, d. t. torp. J. Olsson i Krokstubba, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1922
SIGNE * 2/11 1903                                           43
MARGARETA * 27/7 1908. Utfl. t. Forsa 1922

 

Krok-Erske har haft affär uppe vid ”Sjuas-Per-Eriks”, nuvarande Skäres.

 

no-021-klipp

Albin Gunsth skriver att Fredrik Eriksson hade uppfört ett magasin på Hålsjö 4:16 och hade handel där 1924.

En man vid namn Fredrik Eriksson bedrev affärsrörelse i Halléns. Affären var inrymd i den länga som är sammanbyggd med logen och magasinet som numera är rivet, stod längre ut på tomten.

11Y15 Nils Olof Persson, *22/2 1896, s. t. bonden P. Pehrsson i Gammelsträng s6, Norrbo. G. 12/11 1922. Handlare i Gårdsskiftet 1, Gammelsträng.
3Å41 Sigrid Åslin, *(18/5) 15/5 1900, d. t. bonden P. Åslin i V. Hålsjö ss14, Norrbo.
(X8) Gunhild Kristina Berglund, *3/10 1930 (fosterd.)


I Gammelsträng hade Nils Olof Persson Affär, först hos ”Änjars”, sedan i den gård där han sedan bodde. (Stig Borgs gård).

I nuvarande Ingvars Hanssons gård hade Konsum filial. Den öppnades 1937 och lades ner 1946. Ägare av gården då och föreståndare för filialen var Albin Gunsth.

Även i ”Sjuas” (Åke Krings), öppnade Konsum filial en tid.

Einar och Svea Dellenhags café i Hålsjö är värt att ihågkommas. Någon gång under 1950-talet blev Café ”Åttkanten” flyttat från kanalbron i Näsviken till Hålsjö. Svea berättar att man fick dela på huset för att kunna frakta det på lastbil till Hålsjö

hin-030-cafe
Café ”Åttkanten” vid kanalbron i Näsviken.

hin-029-cafe
Här har Einar och Svea ännu inte börja bygga sin fina tegelvilla. Bild ur Sveas samling

Hin-028-cafe
Bilden är från 1968 och visar både caféet och Dellenhags hus, Hålsjö 29.
Bild ur Dellenhags samling.

 

 

hin-001-frimodigs
Frimodigs i Gammelsträng 102

År 1953 köpte Märta och Arnold Frimodig ett bageri i Gammelsträng. Drygt 60 år senare, den 5 april 2012,säger Märta Frimodig till Hudiksvalls Tidning, att nu är det dags att sluta, jag fyller ju 85 år i midsommar, säger hon.

Källa:
Gård och bygd genom 100 år.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

5 kommentarer

 1. handelsmannen som ni kallar Leo Engström är troligen min svärfarfar och heter Enström och inte Engström.
  Hälsningar Britta Enström

  1. Hej Birgitta. Tack snälla du för att du rättade till den här fadäsen.
   Nu måste jag passa på och fråga om det finns några bilder från affären i Norrbo eller i Forsadalen eller så.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Hej Dellenportalen !
  Det var ju intressant att läsa vad farfar Albin Gunsth hade skrivit /Ann-Marie Bergström Gunsth

 3. Hej!
  På flygfotot av Hamréns här ovan står i bildtexten att gården flyttades från Stormyran 1912. Det är aningen missvisande.
  I bilden strax ovanför flygfotot ser man när den sista tredjedelen av fastigheten i Bästdal blir byggd (mycket sannolikt just 1912 att döma av de båda barnens ålder). Och just den tillbyggnaden gjordes med virke från huset i Stormyran där Alfred Hamrén hade vuxit upp. Men resterande delar av fastigheten är tidigare byggda på plats i Bästdal utan koppling till det 1912 nedplockade huset på Stormyren.
  Personerna på bilden är från höger Alfred Gunst Hamrén, hans maka Kristina och därefter Jacob Gunst, yngre bror till Alfred. Barnen är från höger sonen Elis f. 1906 och dottern Tilda f. 1909.
  Övriga gubbar på bilden är okända för mig.
  Hälsningar,
  Kjell-Åke Hamrén

  1. Hej Kjell-Åke!
   Tack för den informativa tillrättavisningen, den behövdes verkligen. Hoppas det går bra för dig i den här värmen.
   Hälsningar, Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *