Soldater i Forsa

Alla Forsas soldater finns inte med i släktboken, men en del har vi hittat.

Det som skiljer den här sammanställningen från krigsarkivets strikta soldatregister, är att vi beskriver soldatens hela familjebild. Det har naturligtvis krävt mer arbete och tagit mycket längre tid, men de blir lättare att identifiera och ger mer information till deras släktingar.

Vi vill gärna ha bilder och mer information om enskilda soldater, hjälp oss om du kan!Kyrktornet i Forsa år 1914.
Mannen t v  vänster är okänd. Löjtnant Ivar Härdelin. Order genom semaforering (Ljung).


Läs om Per Säll i Hillsta.


Läs om Lång-Lasse vars värja finns bevarad i Forsa kyrka


Läs om Soldat 74 Berg i Vålsta.


Bilder på soldater och mycket annat finns på Forsa sockenbilder.


Hälsinge regemente historia.


Rysk – Svenska krig.


Profoss: Person som höll ordning vid kompaniet eller regementet och verkställde utdömda straff. Profossen hade boställe och ingick i kompani eller regementsstaben.


Pipare: Benämning för flöjtblåsare


Fältskär: Läkare som ingår i regementsstaben.


Fältväbel: Underofficersgrad vid infanteri och dragoner som svarade för admitsrativt arbete.


Förare: Lägsta underofficersgraden


Läs om soldater, soldattorp, soldatlöner m. m.


Militärisk ordlista.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 


Uppgifter ur Bocken 1964/65


 

INDELNINGSVERKETS TILLKOMST OCH ROTERINGEN 

Helt kort kan sägas om man bortser från ännu äldre tider att redan Hälsingelagen på 1600 talet gav besked om allmogens skyldighet vid krig. Där var föreskrivet att varje vapenför man från 18 års ålder skulle vara beredd med fem vapen, svärd eller yxa, järnhatt, sköld, harnesk, båge (armborst) med tre tofter pilar.

På 1600-talet upprättades, mantalslängder i varje socken över alla män från 15 till 50 års ålder, att användas för utskrivningar till krigstjänst. Riksdagen beviljade utskrivningar alltefter som krigen kom och antalet utskrivna togs ofta ut efterhemman som tex. En på var femte hemman o.s.v. Detta medförde stora svårigheter för jordbruket när männen togs ut. Allmogen i Hälsingland hade till 1652 års riksdag anhållit om befrielse från utskrivningar och önskade hellre hålla ett visst antal ständiga knektar (soldater), vilka var något som tillämpades bland annat i båtssocknarna, ja även i Finland. Riksdagen biföll framställningen.

Det var dock först den 9 augusti 1682 som överenskommelse träffades med allmogen i Hälsingland och Gästrikland. Det skedde i Mo socken. Vid denna överläggning representerades kungen av Överstelöjtnanten friherre Göran Sperling och böndernas ombud från samtliga socknar inom området. Vid beslutet förelåg kontrakt undertecknade med böndernas bomärken. Möjligheten till underskrift hade skett vid tingen på olika platser, dit bönderna varit kallade. Förutom dessa kontrakt upprättades dokument om överenskommelse med samtliga socknars sigill undertecknade av guvernören Sperling samt signerad av länsmannen och två tolvmän från varje socken. Norrbo representerades av länsman Jan Andersson från Hålsjö. Denna överenskommelse om knekt håll Hälsingeregemente bekräftades av konung Karl XI den 9 sept. 1682.

Uppgifter ur boken, Några blad ur Norrbos historia, av Albin Gunsth.Soldattavla för 52 korpralen J. Lindberg
Text och bild ur Bocken 1964/65

Kompaniorder av den 7/10 1864 utfärdade av kompanichefen, H. S. von Wolcker, följande bestämmelser angående uppsättande av soldattavlor.

Manskapet anbefalles att å sina torp eller boställen uppsätta en tavla å den sida därå, som vetter åt närmaste väg, upptagande regementets, kompaniets samt karlens nummer och namn.


100 C 2— Forsa släktbok:

1 JONAS LINDBERG, * 28/10 1822, s. t. regementsmusiker Joh. Lindberg i Hedsta.
G. 2 ggr. Korpral i Kalvhaga. † 15/1 1910.
31S6 KARIN PERSDOTTER, * 16/4 1826, d. t. bonden Per Andersson i Söderäng 2. G. 1852. † 18/12 1857.
2H7 KERSTIN JONSDOTTER, * 19/10 1837, d. t. gästgiv. Jon Jonsson i Hamre 2. G. 1859. † 10/6 1874.
PER, * 23/9 1853. † 6/11 1853.
PER, * 4/12 1854                                            6K4.
BRITA, * 24/7 1863                                         3.
JONAS, * 8/7 1866                                          5K14.
OLOF, * 27/8 1870                                          27L13.
Tv. JOHAN, * 5/6 1874. † 29/7 1874.
Tv. KARIN, * 5/6 1874. † 30/7 1874.Hudiksvalls Nyheter den 3 juli 1903

Läs mer om de starka soldaterna And. Smith och Schödin, nedan under bokstaven S.


I generalmönsterrullan av 1783 för Forsa socken, Rote 6, Berglock, hittar vi Jon Nilsson Klar, nu Strid, 31 år 5 mån, 5 dag, gift.
Vi vill veta mer om den här tappre krigaren. Var bodde han, när avled han, vilken var hans fru, hans barn, etc. Det gick inte att hitta honom varken på nätet eller i släktboken. Efter timmar av letande i arkiven hittade Viveca Sundberg honom till slut, sedan var det inte så svårt att även hitta honom i släktboken.

—41 A 1—

NILS ANDERSSON TIGER, * 1726. G. 1750. Soldat i Hedsta. † 1758
(X31) BRITA OLSDOTTER, * 1718 i Iggesund. † 23/8 1806
Tv. JOHAN, * 23/5 1752                                        2
Tv. ANDERS, * 23/5 1752
OLOF, * 28/3 1754                                               4

—2—

1 JOHAN STRID, * 23/5 1752, s. t. soldat Nils Tiger i Hedsta. G. 17/11 1782. Soldat i Berglock. Kyrkvaktare. † 29/4 1837. Blev tilldelad tapperhetsmedalj i fält 1790.
2M2 INGRID OLSDOTTER, * 18/5 1754, d. t. bonden Olof Ersson i Matnäs 2. † 3/3 1840
NILS, * 1/1 1786. † 7/2 1786
BRITA, * 15/7 1787                                         8C4
KERSTIN, * 12/11 1788                                    3
NILS, * 30/7 1791. † 29/10 1791
OLOF, 9/10 1792                                             7
JAN, * 7/10 1794                                             8

Skjutbanan i Rolfsta


Karta över Rävberget där Rolfsta skjutbana har legat. Vid AXA. f. finns fortfarande lämingar kvar som minner om verksamheten.

Vår ynnest etc. Uti skrivelse den 3 juli 1914 har Ni gjort framställning i fråga om dispositionen efter löpande arrendeperiods slut den 14 mars 1915 av det moot ett årligt arrende av 500 kronor för statsverkets räkning utarrenderade förra kompanichefsbostället 1 mantal Rolfsta n:r 1 i Forssa socken av Gävleborgs län och därvid överlämnat till ärendet hörande handlingar och kartor, däribland en av distriktslantmätaren G. O. Hellegren åren 1912-1913 upprättad karta över egendomen.

Av handlingarna inhämtas: bland annat, att egendomen har sina ägor förlagda i sex skiften, nämligen så kallade Brudsvalarna, gårdsskiftet, ägan Gårdsänget, Balzarhagen, hemskogsskiftet vid Djupdal och fäbodeskiftet vid Hansebodarna.

Uppskattningsmännen hava föreslagit att egendomen — med undantag av de å berörda karta med litt A x B betecknade områden, motsvarande ägofigurerna n:r 6, av 7 och del av 8 samt hemskogsskiftet vid Djupdal och Fädebodeskiftet vid Hansebodarna ävensom en mindre holme i Rolfstaån, kallad kaninholmen — måtte uppdelas och försäljas i nio här nedan upptagna lotter, nämligen:

Beteckning å kartan Ägofigurer å kartan Areal hektar Saluvärde kronor
AXA Av 7, av 8. 9-40,

Av 48, av 51, av 52,

53-71 av 72,

73-77 av 78, av 82, av 114, av 115, 116-121 av 122, 125-134 av 135

och av 148

34.8825 21.780
Axa 1-5 1.3028 875

 

AXb Av 48, 49, 50 av 51,

Av 52, av 72, av 78,

79, av 80, av 81,

Av 82

1.5455 550
AXC Av 105, 106-108,

110-113, av 114,

Av 115, av 122, 123

3.620 1.220
AXO Av 135, av 136,

137-146 av 148,

Av 153

4.966 2.200

 

AXe 161-174, av 136, av

147, av 153, av 154,

Av 156, av 157,158,

160

5.4545 1.360
AXf Av 80, av, 81, av 82,

83-90, 92-102, 102a,

103, 104, av 105,

Av 148, 149-152, av

153, av 154, av 156,

Av 157, av 159

13.852 3.735
AXg 175-193 5.429 2.600
Axh 194-215 3.811 1.300

I Eder förberörda skrivelse har Ni, efter av Eder föranstaltat ny saluvärdering av viss del av lotten litt A x B eller en skogsbacke, omfattande å kartan ägofigurerna n:r 6 samt delar av n: r 7 och 8 om tillhopa 3.403 hektar, hemställt, bland annat, att nämnda skogsbacke måtte tilläggas lott AXA, vars saluvärde därför borde höjas till 25.600 kronor.

Då vi låtit detta ärende Oss föredragas, hava Vi förordnat, att, sedan egendomen blivit delad i tio lotter, omfattande en den med litt AXA betecknade lotten med tillägg av merberörda skogsbacke om 3.403 hektar, en återstoden av litt A x B samt de övriga åtta de med litt Axa, AXb, AXc, AXd, AXe, AXf, AXg OCH AXh betecknade ägolotterna,
dels sistnämnda åtta ägolotter må var för sig upplåtas enlligt kungörelsen den 17 oktober 1913 angående grunder för upplåtande av egnahemslägenheter från vissa kronoegendomar och med iakttagande av de i brevet till Eder samma dag meddelade närmare bestämmelse i fråga om tillämpningen av berörda grunder,
dels den med litt AXA betecknade ägolotten jämte merberörda skogsbacke skall genom Eder försorg å offentlig auktion till den högstbjudande försäljas under de i brevet den 29 maj 1874 stadgade villkor med tillträdesrätt för köpare den 14 mars 1915,
dels ock egendomen i övrigt med undantag av till statsbanedelen Ljusdal-Hudiksvall exproprierad mark må i kronans ägo bibehållas för att ställas under skogsstatens särskilda vård för att förvaltas som kronopark, skolande vid försäljningarna av lotterna litt AXA,  och AXC göras förbehåll om skyldighet för köpare att respektera och skydda den rätt Forssa skytteförening har till den inom dessa områden upplåtna skjutbana ävensom om enahanda skyldighet för köpare av lotten litt AXC beträffande den i jorden därstädes framdragna vattenledning till huvudgården eller lotten litt AXA.

          De vid Eder skrivelse fogade handlingar och kartor återställas.

Stockholms slott den 24 juli 1914
Gustaf/Johan Beck-Friis

Till domänstyrelsen, angående disposition av f.d. militärbostället Rolfsta n:r 1 i Gävleborgs län.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Källa: Lantmäteriet
Avskrift: Viveca SundbergHUDIKSVALLSPOSTEN DEN 30/8 1898

Forsa skytteförening hade i söndags anordnat täflingsskjutning å sin skjutbana under anslutning af ett tjugotal skyttar. Skjutningen, som började kl. 8 f.m. och företogs med 12 skott mot 5-ringad tafla på 200 meters afstånd, utföll sålunda:

Mårten Mårtensson i Smedsgården 1:sta pris ett remingtongevär för 51 points.
Jonas Andersson, Hedsta, 2:dra pris 6 kr. för 51 p.
Anders Frisk, Hedsta, 3:dje pris 4 kr. för 50 p.
Oskar Winberg, Rolfsta, 4:de pris 3 kr. för 48 p.
Anders Larsson, Hillsta, 5:te pris 2 kr. för 45 p.
Aug, Forslöf, Hamre, 6:te pris 1 kr. 50 öre för 44 p.
Sundell, Forsån, 7:de pris 1 kr. för 43 points.

Efter täflingens slut samlades skyttarne kl. 3 e.m. i Forsaparken, dit äfven allmänheten hade tillträde, hvarefter dansen tråddes med lif och lust af både unga och gamla.
Avskrift: Viveca Sundberg


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 27/9 1898

Forsa skytteförenings insatsskjutning, till hvilken föreningar från angränsande socknar inbjudits, försiggick i söndags. Skyttarne samlades å föreningens skjutbana kl. half 9 f.m., hvarefter täflingarne, två till antalet, togo sin början å 200 meters afstånd mot 20-ringad tafla och 6 skott i reglementerade ställningar, samt fortgingo till middag under gynsam väderlek.

Kl. half 3 e.m. samlades skyttarne och allmänheten, cirka 300 personer, till fest i Forsaparken, som var flaggprydd och efter mörkrets inbrott eklärerades med kulörta lyktor, marschaller och bengaliska eldar, hvilket allt gjorde ett storslaget intryck i den vackra höstkvällen. Dansen började kl. 4 e.m., äfvensom servering af kaffe och läskedrycker med flere godsaker. Resultatet af dagens täflingar tillkännagafs kl. halv 7 e.m., då föreningens ordförande, kapten P. Sjölund, verkställde prisutdelningen.

I första täflingen deltogo 19 skyttar.
1:a pris för 88 p. A. Frisk, Hedsta, 6 kr
2:dra pris för 78 p. G. Widmark, Hamre, 5 kr.
3:dje pris för 78 p. S. Stjernström, 4 kr.
4:de pris för 76 p. Oskar Winberg, Rolfsta, 3 kr.
5:te pris för 75 p. Gustaf Larsson, Hillsta, 2 kr.
6:te pris för 71 p. H. Westberg, Hedsta, 1 kr.
7:de pris för 70 p. M. Mårtensson, Smedsgården, 1 kr.

I andra täflingen deltogo 8 skyttar.
1:sta pris för 92 p. A. Frisk, Hedsta, 3 kr.
2:dra pris för 81 p. Jonas Andersson, Hedsta, 2 kr.
3:dje pris för 69 p. Aug. Forslöf, 1:75 kr.
4:de pris för 65 p. Anders Olsson, Norrbo, 1:25 kr.

Efter täflingens slut framhöll kapten Sjölund i kraftiga och väl valda ordalag den stora fosterländska betydelse, som ligger i den frivilliga skytterörelsen samt påpekade det behjärtansvärda uti att regering, landsting, kommuner och enskilde så frikostigt understödja denna rörelse. Härefter utbringades lefve för såväl dagens pristagare som för skytterörelsens framgång, hvarefter dansen efter ett kortare afbrott vidtog och fortgick till kl. 11, då uppbrott skedde.

Glädjande att omnämna, var uppförandet i allo berömvärdt, skrifves till Hudiksvallsposten.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Hudiksvallsposten den 10 juli 1898


Utflygt till Forsa på jernväg. På inbjudning av forsabor intages en enkel sexa i forsaparken.
Återresa till staden kl. 11.


Hudiksvallsposten den 10 maj 1900


HUDIKSVALLS NYHETER DEN 6/4 1901

Forsa skytteförening

Ordinarie årssammanträde med Forssa skytteförening hölls i söndags å gästgifvaregården i Forssa därvid följande ärenden förekommo:

Årsredogörelsen och revisionsberättelsen upplästes och godkändes därvid af revisorerna föreslagen ansvarsfrihet tacksamt beviljades.

Åt styrelsen för föreningen uppdrogs att söka erhålla statsanslag för uppförande af skjutpaviljong å skjutbanan eller därest anslag ej kunde erhållas af föreningens medel låta uppföra en paviljong. Härefter vidtog val af styrelse därvid följande personer valdes:

Till ordförande:
disponenten Berthold Rasch i Näsviken (far till Herman Rasch)

Till styrelseledamöter:
hemmansägare Jonas Andersson i Hedsta
inspektor O. Malm i Forssa
kommissionslandtmätaren R. Rosenlöf i Smedsgården
handlanden C. J. Ellström i Hamre

Suppleanter för styrelsen:
inspektor Olof Nyberg vid Forssa ångsåg
kronojägaren Gyllenhammar i Hamre

Revisorer:
kassör C. Rasch vid Forssån
hr A. Sundberg i Stafåker

Suppleanter för revisorerna:
bokhållaren P. Löfvenmark vid Forssa ångsåg
rättaren Carl Gustafsson vid Forssån

Instruktör:
länsman Stertman

Materialförvaltare och banmästare:
arrendatorn O. Winberg i Rolfsta
urmakaren O. Widmark i Hamre

Att jämte ordföranden representera föreningen vid årsmötet i Gäfle valdes arrendatorn O. Winberg med urmakaren O. Widmark till suppleant och anslog föreningen 30 kr till resebidrag för representanten.

Beslöts att under kommande år 60 skott skulle af föreningen lämnas gratis till hvarje skytt mot förbehåll att minst detta antal skott af skytten lossades.

Åtta nya medlemmar ingingo efter sammanträdets slut i föreningen, hvadan densamma nu räknar omkring 70 aktiva medlemmar.

Efter sammanträdets slut vidtog en af föreningen anordnad talrikt besökt och mycket lyckad fäst med dans, som fortsatte till fram på småtimmarne.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

Soldater enligt Forsa – Hög släktregister

A.

—6 A 3—

44T9 OLOF ASP, * 12/8 1813, s. t. soldat Olof From i Töfsätter. G. 1840. Soldat i Norrviksta. † 11/4 1874
18H4 ANNA PAULSDOTTER, * 13/9 1808, d. t. bonden Paul Larsson i Hedsta 1.† 30/3 1903
OLOF, * 21/8 1851. † 24/1 1872 og.


—84A4—

(X20)4Z8 JONAS SPRING, * 1/2 eller 2/12 1787, s. t. bonden Nils Ersson i Åsak 4, Hög. G. 1821. Korpral i Sunnanbäck. I fält i Finland 1809 o. i Norge 1814. † 6/6 1869.
3 ANNA MATSDOTTER, * 28/8 1800, d. t. korpral Mats Löf i Rödmyra, Forsa. † 13/5 1876.
MATTIAS, * 24/4 1823. † 12/6 1825.
BRITA, * 24/3 1828. † 26/9 1904.
MATTIAS, * 25/8 1830. † 7/12 1830.
SIGRID, * 14/9 1832                                       6M7.

HUDIKSWALLS WECKOBLAD DEN 21/6 1862

Landtwärnister från 1808-09

Jonas Nilsson med lantwärnist-namnet Flink och soldatnamnet Spring, är född i Åsak i Högs socken 1787; blef jemte twå andra ynglingar från Hög landtwärnist 1808 och deltog med de öfriga kamraternas marscher och öfningar efter hwad förut är beskrifwet. Beordrades på hösten 1808 att jemte 30 landtwärnister följa en transport af 220 fågna Ryssar till Borås och tillryggalade hela denna långa wäg, klädd endast i egna sommarkläder, utslitna och förstörda. Provianteringen under wägen war usel och knapp; twå klent tillmätta mål mat för dagen samt några styfwer såsom tobakspenning war allt som bestods.

Hemkom till socknen Julafton 1808 och lät följande år wärfwa sig till soldat, hellre än att gå ut såsom landtwärnist. Deltog med utmärkt beröm, enligt afskedspassets witsord, uti träffningarne wid Hörnefors och Umeå i Juni och Augusti 1809; bewistade med lika utmärkelse fälttåget i Norge 1814 och fick 1836 på grund af sjuklighet afsked ur krigstjensten. Bor för närwarande i Sunnanbäcks by i Forssa och uppbär i pension 24 rdr rmt. För 6-7 år sedan träffades han af slag i wenstra sidan, är numera mycket sjuklig och klen samt till följe deraf arbetsförtjensten ganska ringa.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


—99 A 1—

60A14 ANDERS PERSSON ASP, * 28/8 1842, i Norrbo s. t. soldat Per Frank. G. 2 ggr. Soldat i Norrhoga. Forsa. † 2/8 1916.
11N9 ANNA KRISTINA WIGIUS, * 23/5 1841, s. t. bonden Per Sam. Wigius. i Norrhoga 2. G. 1/5 1864. † 4/11 1889.
(X19) BRITA TINGELÖF, * 15/1 1874, i Hälsingtuna. Fl. t. Falun 1936. G. 2/3 1912.
BRITA, * 24/9 1864                                         2.
MARGTA, * 19/12 1866. † 1/1 1867.
MARGTA, * 6/11 1867                                      3.
PER, * 5/10 1871. Fl. t. Aneboda, Kronob. län. 1910.
ANDERS, * 3/8 1874. † 14/10 1874.
(X19) OLOF HALLGREN, * 24/1 1894. Styvson.
ANNA VIKTORIA, * 30/8 1908. Styvdr. † 9/6 1917.
ELSA KRISTINA, * 8/8 1912. Fl. t. Borlänge 1935.
ANDERS ARNOLD, * 7/9 1916. Fl. t. Falun 1935.


—9 C 6—

3 PER ASP, * 4/8 1775, s. t. soldat Jonas Pihl i Sörhoga. G. 21/3 1801. Soldat i Smedsgården. † 1809.
23L1 ELISABET MICHELSDOTTER, * 8/11 1753, d. t. bonden Michel Matsson i Långby 3.
14C2 – Tid. g. o. änka 1/3 1797. Omg. 21/3 1801.
Ånyo änka o. omg. 20/5 1812                                7K4.


  —12 C 1—

PER ASPLÖF, * G. 14/2 1731. Soldat i Trogsta.
28H1 INGRID MATSDOTTER, * 20/9 1706, d. t. bonden Mats Olsson i Hillen 1.
ANNA, * 21/ I I I 7 28, d. t. Elsa Gabrielsdotter.
INGRID, * 7/8 1731                                         10K3.
ANNA, * 3/2 1733. † 20/3 1734.
LARS, * 30/4 1735.
MATS, * 10/2 1738. † 18/6 1743.


—39 C 1—

2F1 PER MICHELSSON ASPLÖF, * 23/9 1714, s. t. bonden Michel Persson i Flatmo 2. G. 9/9 1750. Soldat i Fränö.
4T1 MALIN JONSDOTTER, * 3/12 1719, d. t. bonden Jon Olofsson i Trogsta 1. † 13/11 1763.
MICHEL ASP, * 8/10 1755. Soldat i Rumsta. † 1790
JONAS SKYTT, * 5/2 1757. Soldat i Hedsta. † 1790.


—97 C 1—

(X31)2S22 JONAS ERIK BENGTSSON ALM, * 25/1 1877, s. t. båtsman Bengt Glad i Njöte. Njutånger. Soldat i Matnäs. † 17/12 1906. 22N16 – (Bror t. Jacob Glad).
(X31)15S3 HANNA ÅKERSTRÖM, * 14/6 1879, d. t. arb. Erik Åkerström i Iggesund. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
EDLA SOFIA, * 26/8 1902. † 9/8 1903.
HILDA MARGRETA, * 11/5 1901. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
KARIN KRISTINA, * 23/6 1904. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
ERIK UNO, * 27/4 1906. Fl. t. Hälsingtuna 1909.


—99 C 1—

(X23) ANDERS PERSSON AHL, * 18/8 1868, s. t. torpare Per Olsson i Ilsbo sn. G. 1/6 1907. Soldat i Hedsta, Forsa. † 13/12 1920.
(X14) ANNA BRITA OLSDOTTER, * 21/3 1879, i Harmånger sn. † 20/2 1922.
KARIN, * 22/6 1909. † 17/10 1909.
ANNA KATRINA, * 7/12 1911. † 2/8 1912.


—117 C 1—

ANDERS ANDERSSON, * G. 16/4 1699. Soldat i Trogsta.
ELISABET JAKOBSDOTTER, * fr Böle.
ERIK, * 17/12 1699.


—1 F  2—

1 LARS LARSSON, * 20/6 1699, s. t. bonden Lars Larsson i Flatmo 1. G. 2 ggr. Bonde i Flatmo 1. (Förut soldat Asplöf). † 14/2 1782.
23S1 BRITA OLOFSDOTTER, * 27/1 1700, d. t. bonden Olof Olofsson i Stenbo. G. 23/6 1726. † 19/6 1750.
17B1 GÖLIN NILSDOTTER, * 13/9 1711, d. t. bonden Nils Eriksson i Bäck 3. G. 15/9 1751. † 14/10 1759.
KERSTIN, * 26/5 1727. † 23/8 1727.
MARGARETA, * 4/7 1728                                     4C1.
OLOF, * 13/3 1731                                             3.
LARS, * 5/12 1737                                              11.


  —146 G 1—

OLOF ANDERSSON, * omkr. 1660? Soldat i Norrviksta.
ANNA OLOFSDOTTER, *
LISBETH, * 1691. G. 1823 m. Båtman Olof Olofsson Flinta i Hålsänge, Enånger.
(X7) 6H2. † 16/2 1742.


—33 H IV—

III OLOF ANDERSSON, * (1670), trol. s. t. bonden Anders Eriksson i Hillsta 4. Soldat o. bonde i Hillsta 4 enl. 1700-1710 års jdbk.
ANDERS, * 6/1 1698                                        1
OLOF, * 16/2 1703                                          25L1.
KERSTIN, * 17/11 1707                                    7K2.


—30 L 16—

(X6)28J5 JONAS ALM, * 31/10 1879, s. t. arb. Per Jonsson Alm i Håknorrbo, Delsbo. G. 23/6 1907. Fl. t. Forsa 1909. Soldat. Bonde i Långby sss7, Forsa. † 10/5 1973.
(X33)9Ä34 KRISTINA OLSDOTTER, * 31/8 1884, d. t. bonden Olof Backsten i Norrbobyn s9, Norrbo. † 29/12 1939.
(X39) NANNY EMILIA FRIMANSSON, * 2/3 1908 i Rogsta. G. 9/2 1941.
BLENDA KRISTINA, * 15/2 1908                        27.
AINA MARGRETA, * 23/3 1913. † 18/6 1934.
PER EMIL, * 28/4 1918. T. Delsbo 25/11 1937.
AINA ANN-MARIE, * 27/4 1948. Fl. t. Brännkyrka, Stockholm 29/9 1954.
ASTRID ANNA SOFIA, * 6/10 1935. Adoptivdtr.    28
J. ALMS moder:
(X6)35L3 GRETA ANDERSDOTTER STARK, * 13/5 1848. Änka 6/6 1920. † 14/3 1923.


—10 N 13—

5 NILS ASP, * 6/1 1790, s. t. bonden Nils Henriksson i Norrhoga 1. G. 1822. Soldat i Hedsta. Deltog i fälttågen 1808-1809 o. 1813-1814. Med i slaget vid Oravais. † 2/4 1846.
45S3 BRITA JONSDOTTER, * 9/2 1791, d. t. bonden Jon Ersson i Sörviksta 1. † 27/4 1863.
MARGTA, * 17/10 1828                                    45S7.


—72 O 1—

OLOF OLSSON ALM, * G. 6/4 1712. Soldat i Stafåker
BRITA MATSDOTTER, *
OLOF, * 12/2 1713 – (X7)1F3. † 27/3 1789 i Finnika 1, Enånger


 —73 O 1—

ANDERS JOHANSSON ASP, * Fr. Röros, Norge. G. 24/4 1715. Soldat
INGEBORG KNUTSDOTTER, * Fr. Röros, Norge


—1 S 2—

1 OLOF ANDERSSON, * 1671, s. t. bonden Anders Olofsson i Skarmyra 1. G. 21/11 1709. Soldat o. bonde i Skarmyra 1. † 16/2 1729.
SIGRID ERIKSDOTTER, * 1679. Fr. Hamre. † 9/1 1739.
ANNA, * 18/2 1712                                          3.
BRITA, * 25/8 1714. † 31/3 1773. Og.


—26 S VI—

NILS ANDERSSON, * (1660). Soldat o. bonde i Sunnanbäck 1 1690-1710.


—18 T 3—

18R2 OLOF JONSSON, * 31/3 1760, s. t. bonden Jon Matsson i Rumsta 4. G. 13/4 1788. Bonde i Trogsta 7. † 20/10 1843.
82A2 INGRID ANDERSDOTTER, * 6/3 1768, d. t. korpral Anders Qvick i Trogsta. † 7/7 1832.
ERIK, * 10/9 1789                                           4.
  JONAS AHL, * 4/3 1792. Soldat. † 11/1 1814 i Göteborg.
BRITA, * 11/9 1795                                         15T1.
ANNA, * 2/3 1799. † 3/3 1799.


—94 X 1—

JOHAN PETER ASP, * 11/2 1787, barnhusbarn fr. Stockholm. Uppfostr. hos bonden Nils Persson i Fränö 2. Og. Soldat, sen. dräng i Matnäs. † 10/7 1823.

 


B.

—26 Y 1— Norrbo släktbok

(X8) Anders Blom, *174.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hamre, Forsa sn, Hälsingland.
(X8) Kjerstin …………, *175.. Härst. okänd.
Anders, *3/8 1778                                            2


—1 A 4—

12R6 JÖNS BLOM, * 17/6 1814, s. t. bonden Per Jonsson i Rumsta 2. G. 2 ggr. Soldat i Rumsta. † 20/12 1890
3 GRETA KAJSA NORDKVIST, * 1/11 1814, d. t. hjulmak. Olof Nordkvist i Åkre.
G. 5/11 1844. † 28/2 1869
142A1 SIGRID JONSDOTTER, * 10/12 1836, d. t. husman Jon Andersson i Ransta. G. 13/5 1873. † 26/7 1916
PER OLOF, * 11/3 1848
JONAS, * 22/4 1855                                         5
JONAS JONSSON, * 16/9 1863. Styvson              6


—4 A 13—

2 NILS BARSK, * 11/7 1840, s. t. soldat Per Palm i Norrviksta. Soldat i Söderäng.
† 14/10 1927


—10 A 8—

GUSTAF ADOLF BERG, * 9/3 1862 i Malax, Finland. G. 14/12 1890. Soldat i Överbyn. † 13/4 1917
6 ANNA LINDSTRÖM, * 30/7 1867, d. t. korpral Karl Lindström i Överby.
† 5/4 1949
GUSTAF ADOLF, * 7/11 1888. † 9/1 1889
BRITA LOVISA, * 13/1 1895                              17
KARL ALFRED, * 12/11 1899                             1F16
PER ANTON, * 29/6 1902. Furir. † 1/9 1928
GUSTAF EDVIN, * 29/8 1905. † 30/7 1916
JOHAN EMIL, * 22/11 1907. † 27/11 1907


—22 A 1—

(X23) ANDERS BERG, * 25/10 1716, s. t. soldat Thomas o. Hu. Ingrid Hansdotter i Ilsbo. G. 2 ggr. Soldat i Berglock. † 15/2 1788
5HIX ANNA LARSDOTTER, * 18/4 1715, d. t. landbonden Lars Larsson i Hamre 5. G. 12/4 1741. † 13/5 1782
15C1 MARGTA OLSDOTTER, * 8/7 1756, d. t. soldat Olof Ljung i Hillsta. G. 1/12 1782. † 21/5 1785
INGRID, * 19/8 1743. † 10/6 1747
KARIN, * 7/5 1745. † 15/6 1747
LARS, * 21/2 1748
INGRID, * 4/11 1749. † 5/6 1752
ANDERS, * 9/8 1751
THOMAS, * 29/11 1753. † 24/3 1759


—31 A 2—

(X31)1M6 ANDERS BERG, * 17/3 1786, s. t. bonden Olof Jonsson i Mekrossla s1, Njutånger. G. 7/12 1810. Soldat i Sunnanbäck. † 28/12 1814 i Fredrikstad, Norge.
1 MARGTA ANDERSDOTTER, * 14/9 1776, d. t. soldat Anders Löf i Trogsta. 82A8 — tid. g. o. änka 1809. Omg. 1810. † 18/2 1856
Tv. OLOF, * 31/7 1811                                     3
Tv. KARIN, * 31/7 1811                                    54A5


—33 A 3—

1 ERIK BRODIN, * 17/3 1813, s. t. soldat Per Skål i Långbyn. G. 2 ggr. Soldat i Långbyn. † 22/7 1878
25N1 ANNA JONSDOTTER, * 15/6 1805, d. t. bonden Jon Ersson i Näset 3. G. 1837. † 4/1 1857
28H5 BRITA ERSDOTTER, * 20/11 1816, d. t. bonden Erik Andersson Klang i Hillen 1. G. 1857. † 6/10 1894
PER, * 27/11 1837. Dräng i Söderäng. † 26/10 1857
BRITA, * 15/9 1840                                         76E1
MARGTA, * 2/6 1847                                        22N15


 —36 A 1—

(X31) JÖNS BERGMAN, * ?/8 1714, s. t. nämndeman Jöns Ersson i Njutånger. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. 1736 – 1765. Bos. i Klångsta. † 6/6 1788
35T2 KERSTIN JONSDOTTER, * 13/8 1710, d. t. soldaten o. bonden Jon Persson Ståbi i Tronbo 1. G. 11/10 1738. † 22/5 1776
141A1 o. 38H1 MARGRETA OLSDOTTER, * 3/1 1720, d. t. soldat Olof Larsson Hall i Vålsta. 38H1 — g. 1753 m. Per Höglund i Häggnäs. Änka 1764. Omg. 29/12 1776. † 10/1 1804
HELENA, * 28/10 1739
HELENA, * 27/5 1744
ERIK, * 8/6 1746                                             2
INGRID, * 17/12 1747. † 25/5 1748
KERSTIN, * 11/12 1749. † 6/3 1788

—2—

1 ERIK BJÖRK, * 8/6 1846, s. t. soldat Jöns Bergman i Klångsta. G. 15/11 1767. Soldat i Norrviksta. † 30/10 1769
5B6 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 27/10 1737, d. t. husman Anders Andersson Bergman i Berglock. Änka o. omg. 25/10 1786          3
MARGRETA, * 9/3 1770. † 24/4 1852


—37 A 2—

1 HALVARD BLANK, * 14/3 1789, s. t. soldat Sven Korp i Björkmo. G. 2 ggr. Korpral i Söderäng. † 16/1 1862
19N4 HELENA OLSDOTTER, * 31/5 1781, d. t. kolare Olof Jakobsson i Näcksjö s2. G. 1/4 1812. † 25/7 1854
15T1 INGRID JOHANSDOTTER, * 6/4 1824, d. t. bonden Johan Matsson i Trogsta s7. G. 1856. † 11/10 1893
MARGTA, * 26/12 1815                                    4T9
OLOF, * 19/12 1821                                         6
LARS, *6/4 1824                                             30L4


—41 A 5—

3 JOHAN BERGLÖF, * 29/8 1820, s. t. soldat Erik Fält I Bäck. Soldat. Fl. t. Örnsköldsvik 1846.


—43 A 1—

CARL BELLEKE, * 1735, Reserv soldat i Byberg
13B2 HELENA JONSDOTTER, * 4/7 1727, d. t. bonden Jonas Thomsson i Byberg 2.
KARIN, * 11/1 1753
12B1 ELLA HANSDOTTER, * 18/10 1711, d. t. bonden Hans Jonsson i Byberg 1. og. † 7/11 1774
KARL, * 9/5 1753                                            2


—48 A 3—

LARS BLOM, * 15/8 1818, s. t. Greta Lena Hedström i Hillsta. Soldat 1836. † 11/1 1839


—55 A 1—

(X7)18D17 NILS ERIK BÄCKLIN, * 25/2 1856, styvson t. husman Johan Petter Bäcklin i Ö. Bäckmora, Enånger. Infl. 1875. Soldat i Överby


—61 A 1—

(W7) JOHAN BRANDT, * 1748 i Falun. G. 5/11 1769. Soldat i Byberg. † 1790
12T2 KERSTIN ERSDOTTER, * 25/11 1742, d. t. bonden Erik Persson i Trogsta 4. † 24/10 1817
ANNA, * 17/9 1770. † 5/10 1770
ERIK, * 12/10 1771                                         2
ANNA, * 26/12 1773                                        9C4
KERSTIN, * 7/9 1776                                       22N12
MARGTA, * 28/4 1778                                      36H12
ANDERS, * 11/9 1781                                      9T8
JOHANNES, * 9/8 1784. † 5/1 1785
JOHANNES, * 13/12 1785. † 24/2 1786


—62 A 1—

(W37) PER BROMAN, * 18/1 1780 i Svärdsjö, Kopp. (X31)6J8 — Infl. 1814 fr. Iggesund. Soldat i Utnäs. Fl. t. Torp, V. Norrl. 1819. Smed vid Långvinds bruk, Enånger. † 26/7 1850
(X31)6J5 ELISABET JONSDOTTER, * 20/12 1782, d. t. bonden Jon Larsson i Iggesund 6. † 8/5 1857
CAJSA GRETA. * 12/1 1805 i Ore.
LARS ERIK, * 29/10 1807. Fl. t. Hamrånge 1833
JONAS, * 5/12 1814                                         (X7)11D12
PER ULRIK, * 5/12 1817. Smed vid Långvinds bruk — (X31)6J15
ANDERS GUSTAF, * 12/5 1821                          (X7)5N2


—69 A 1—

CARL FREDRIK BLOMBERG, * /5 1718, trol. s. t. fältväbel Jonas Blomberg i Åbo, Finland. G. 7/9 1746. Soldat i Backen, Forsa. † 22/5 1796
13B2 KARIN JONSDOTTER, * 6/12 1718, d. t. bonden Jonas Thomsson i Byberg 2. † 6/6 1798
ANDERS, * 4/6 1747                                        4.
ANNA, * 10/7 1750. † 7/6 1752
JONAS, * 24/10 1755                                       2.
ERIK, * 28/3 1758. † 2/4 1759
ERIK, * 3/7 1760. † 9/8 1773.
PER, * 11/6 1763. † 21/7 1788.


—69 A 4—

1 ANDERS BLOM, * 4/6 1747, s. t. soldat Carl Fredr. Blomberg i Backen. G. 24/5 1767. Soldat i Hamre. † 17/5 1818.
19R2 KERSTIN MATSDOTTER, * 9/10 1743, d. t. bonden Mats Michelsson i Rumsta 5. † 25/5 1818
MATS, * 11/8 1767. † 5/10 1767
MATS, * 28/11 1768. † 31/12 1768
JONAS, * 2/4 1770                                          21Ö1
MARGTA, * 9/8 1771                                        9
Tv. KARIN, * 14/7 1774. *† 11/9 1774
Tv. DÖDFÖDD FLICKA, * 14/7 1774 †
KARIN, * 22/10 1775. † 5/10 1777
ANDERS, * 31/8 1778                                      (X33) 26Y2.
† 7 /8 1852 i Norrbo
MATS, * 16/2 1782.
KARIN, * 24/7 1786                                         85A3


—79 A 4—

2 NILS BLOM, * 4/4 1792, s. t. soldat Erik Ed i Lund. G. 1825. Soldat o. bonde i Trogsta 8,                         21T9. † 10/1 1869
30H9 MAGDALENA JONSDOTTER, * 24/7 1795, d. t. bonden Jon Nilsson i Trogsta 3. Sen i Hillsta 1. † 9/8 1880
MARGTA, * 3/5 1827 – 25A1.
JONAS, * 19/8 1829 – 21T9.
KRISTINA, * 23/6 1832. † 29/4 1893


—85 A 1—

(X7) OLOF BOM, * 25/2 1753, s. t. husman Michel Olsson i Tosäter, Enånger. G. 30/1 1780. Soldat i Lumnäs. Deltagit i kriget mot Ryssland 1788-1790. † 25/4 1823.
27R1 BRITA ANDERSDOTTER, * 21/1 1759, d. t. L.bonden Anders Olsson i Rödmyra s1. † 15/9 1839.
BRITA, * 25/8 1781                                         2L5.
MICHEL, * 25/9 1785                                       3.
SIGRID, * 15/7 1792                                       11B5.
ANDERS, * 30/8 1797                                      2


—85 A 7—

(X19) OLOF BOIJ, * 17/12 1863 i Hälsingtuna. Infl. fr. Ilsbo 1900. lnfl. fr. Hög 1915. G. 5/10 1890. Soldat o bonde i Hillsta s1. † 28/12 1939
5 BRITA DAHLIN, * 25/1 1868, d. t. soldat Jonas Dahlin i Nansta. † 6/4 1942.
JOHAN VILHELM, * 12/3 1891. Hovslagare i Enånger 1926.
ERIK JOHAN, * 2/8 1893                                       8.
ANNA KRISTINA, * 19/9 1897. Fl. t. Hudiksvall 1926 – 9.
BRITA BARBRO, * 18/12 1919.


—86 A 3—

18N3 PER BLOMBERG, * 1/3 1740, s. t. bonden Olof Persson i Näcksjö 1. G. 21/10 1764. Soldat i Bäck. † 30/1 1811.
1 CECILIA PERSDOTTER, * 11/6 1740, d. t. soldat Per Lustig i Hamre. † 12/9 1815.


—93 A 2—

5B6 MATS BRINK, * 4/12 1740, s. t. husman Anders Andersson Bergman i Berglock. G. 16/10 1774. Soldat i Häggnäs. † 1789 i Finland.
1 MARGRETA PERSDOTTER, * 10/9 1745, d. t. furir Per Ljungman i Klångsta. † 15/4 1824.
KARIN, * 9/2 1777                                          6M18.
BRITA, * 23/5 1780                                         94A1.
ANDERS, * 18/1 1783. † 21/8 1785.
ANDERS, * 5/5 1787                                        3.


—102 A 1—

(X31) MICHAEL BORG, * 7/7 1810, i Njurånger. G. Soldat i Skarmyra. † 2/11 1855 i Delsbo.
(X22) HELENA ERSDOTTER, * 10/7 1811, d. t. fiskare Erik Hammare i Idenor. † 23/12 1855.
ERIK, * 18/5 1838                                           48E1.
KATARINA, * 26/11 1843                                   2.
PER, * 1/9 1851                                              11N8.


—103 A 1—

PER BERGBOM, * G. 28/10 1733. Soldat.
MARGRETA PERSDOTTER, * 1711.
KRISTINA, * 20/3 1733.
OLOF, * 7/3 1736. † 6/4 1743.
PER, * 12/1 1739                                            2.


—103 A 4—

2 PER BERG, * 18/9 1770, s. t. soldat Per Jernberg i Trogsta. G. 21/5 1802. Soldat 1788-1811, Mickje. Bevistat två svåra krig. † 5/1 1842.
5M4 KERSTIN PERSDOTTER, * 29/4 1778, d. t. bonden Per Persson i Mickje 1. † 29/7 1836.
PER, * 1/7 1803. † 1/7 1803.
PER, * 23/6 1804. † 23/6 1804.
PER, * 6/4 1807. † 21/4 1807.
BRITA, * 29/11 1809                                        5.


—108 A 1—

(X31) PER BJUR, * 9/1 1766, i Njutånger. G. 23/10 1791. Soldat i Flatmo. † 11/5 1852.
1F3 CECILIA OLSDOTTER, * 1/1 1764, d. t. bonden Olof Larsson i Flatmo 1. † 26/2 1838.
KARIN, * 16/7 1792. † 7/8 1792.
KARIN, * 12/10 1793                                       10A1.
OLOF, * 1/1 1797                                            2.
ANNA, * 24/6 1800.
BRITA, * 13/3 1803                                         113A2.
PER, * 11/12 1805                                           3.


—115 A 1—

JONAS BOM, * 1783. G. 6/11 1806. Soldat i Flatmo.
(X20)4Z8 SIGRID NILSDOTTER, * 26/6 1777, d. t. bonden Nils Ersson i Åsak 4, Hög
JONAS,* 7/11 1808.
MARGTA, * 31/12 1811.


—117 A 2—

1 OLOF BRANDT, * 7/12 1807, s. t. Brita Olsdotter i Veda. G. 1836. Soldat i Ytternäs. † 31/7 1897.
28S1 MALIN OLSDOTTER, * 6/12 1804, d. t. bonden Olof Andersson i Sunnanbäck 3. † 7/1 1892.
BRITA, * 1/11 1839                                         29L13.
MARGTA, * 29/11 1841                                    42T10.
Tv. OLOF, * 21/5 1845                                     5M9.
Tv. ANNA, * 21/5 1845. † 27/7 1845.


—120 A 1—

JON JONSSON BYSTRÖM, * G. 17/7 1710. Soldat i Hillsta. † 1712 i Pommern.
KARIN ERIKSDOTTER, * 29/6 1687, d. t. soldat Erik Nilsson i Hillsta. Änka o. omg. 15/6 1718 – 2.
ERIK, * 3/10 1711                                           13B4.
KERSTIN, * 25/1 1713                                     16S3.


—121 A 1—

(X39) OLOF BYSTRÖM, * 4/5 1697, s. t. bonden o. sockenskrivaren Mats Olsson i Okna, Rogsta. G. 2 ggr. Soldat 1717-1753, Nansta. † 7/10 1782.
(X14) CHRISTINA GRUBB, * 30/11 1697, d. t. Komminister Wilh. Grubb i Harmånger. G. 1722. † 17/2 1757.
11S1 BRITA ERIKSDOTTER, * 30/7 1711, d. t. bonden Erik Olofsson i Smedsgården 1. G. 16/10 1757. † 30/9 1783.


—128 A 1—

ISAK JAKOBSSON BYSTRÖM, * 16/5 1718 i Strömsby, Sysmars sn., Finland. G. 2 ggr. Soldat i Hamre. † 13/2 1809.
HELENA SIMONSDOTTER, * 1712, Finland. G. 1747. † 31/1 1786.
5K3 CECILIA GERMUNDSDOTTER, * 31/12 1743, d. t. bonden Germund Ersson i Kalvhaga 5. G. 12/10 1786. † 9/2 1824.
ERIK, * 25/12 1750. Båtsman o. bonde i
Rådsla s3, Njutånger                                        (X31)3R9.
KARIN, * 21/12 1755                                       2.


—134 A 4—

2 JONAS BERG, * 4/9 1755, s. t. soldat Olof Bohm Fors i Medvik. G. 24/10 1779. Soldat i Flatmo.
137A1 KARIN JAKOBSDOTTER, * 10/7 1754, d. t. soldat Jakob Palmstrand i Överbyn. Familjen fl. t. Ilsbo 1787.
OLOF, * 3/10 1781. † 18/12 1781.
KARIN, * 27/10 1782. † 22/1 1785.
INGRID, * 22/1 1786.


—144 A 1—

PER JOHANSSON BERGMAN, * 10/9 1694. G. 15/11 1730. Soldat i Hedsta. † 10/12 1732.
39S1 KERSTIN HANSDOTTER, * 17/7 1702, d. t. bonden Hans Larsson i Sörhoga 2. Omg. 28/4 1736 2.
KARIN, * 29/11 1732                                       15B6.


—148 A 1—

ERIK ERSSON BANTLER, * 31/5 1677. G. 28/5 1718. Soldat i Hillsta 1703-1735. Sårad vid Poltava, undkom till Bender. † 25/4 1754.
KRISTINA JAKOBSDOTTER, * 17/2 1699, d. t. tullnär Jakob Karenius i Åbo. † 13/7 1778.
ANDERS CHARENIUS, * 30/5 1725. † 9/7 1743.


  —32 O 1—

ARVID JOHAN von BENTEN, * 1691 i Stockholm. G. 28/8 1726. Sergeant. Sårad o. fången vid Poltava 1709. Löjtnant 1718. Fr. 1721 i Bolle, Bergsjö. † 19/5 1745.
GERTRUD COYET, * 17/3 1697, d. t. major Gustaf Adolf Coyet. † 19/9 1771 i Ovanåker.


  —156 A 1—

(S65) NILS GUSTAF BOM, * 30/10 1861, i Sunne, Värml. G. 20/8 1891. Soldat i Veda.
(X22) INGA KRISTINA BROLUND, * 4/2 1874 i Idenor.
GUSTAF ADOLF, * 17/12 1890.


—5 B 5—

ANDERS BERGMAN, * /9 1663. Soldat 1687. Underofficer. Länsman 1691. Bonde i Frägsta 1 1695. Bonde i Trogsta 8 till 1700. Bonde i Berglock 1 1700-1730. G. 2 ggr. † 8/3 1745.
3 ANNA PERSDOTTER BANTLER, * 1652, d. t. sadelmak. Per Bantler i Söderhamn.
21TIV – (änka efter bonden Anders Eliasson i Trogsta 8). † 7/4 1736.
(X31) HELENA ANDERSDOTTER, * 6/8 1696, d. t. båtsman Anders Carlsson Trofast i Nordmyra, Njutånger. G. 1736. † 10/12 1777.
ANNA, * 14/8 1691                                          3S3.
ANDERS, * 3/12 1692                                      6.
MATIAS, * 9/6 1696. † 6/9 1696.
Anders Bergmans moder ELIN begrovs 14/1 1700.


  —4 C 1—

5B6 ANDERS BERG, * 12/9 1732, s. t. husman Anders Andersson Bergman i Berglock. G. 2 ggr. Soldat 1758-1780 i Flatmo. † 16/8 1798.
1F2 MARGTA LARSDOTTER, * 4/7 1728, d. t. bonden Lars Larsson i Flatmo 1. G. 4/5 1760. † 25/1 1792.
79A1 BRITA ANDERSDOTTER, * 22/8 1757, d. t. kyrkvaktare Anders Skytt i Hedsta. G. 30/9 1792. † 13/12 1799.
KARIN, * 1/11 1761                                         79A5.
LARS, * 25/9 1763. † 5/2 1764.
Tv. ANDERS, * 3/5 1765. † 4/9 1765.
Tv. BRITA, * 3/5 1765. † 21/8 1765.
BRITA, * 10/11 1766                                       24L6.
ANDERS, * 8/9 1771. † 25/11 1775.


 —5 C 1—

PER BERGMAN, *. G. 2 ggr. Soldat i Långbyn.
KERSTIN LARSDOTTER, *. G. 2/12 1694. † 26/11 1699.
MARGRETA LARSDOTTER, *. G. 3/6 1700.


—8 C 3—

LARS BOLD, * 1767. G. 26/5 1793. Soldat i Bäck. † 1809.
2 MARGRETA GÖRANSDOTTER, * 21/8 1764, d. t. soldat Göran Hansson Sund i Söderäng. † 29/5 1844.
LARS, * 20/8 1793                                          (X20)12J1.
JONAS, * 10/5 1795.                                       Trol. (X6)16S4.
PER, * 17/8 1799. † 22/11 1860. Og.
ERIK, * 12/2 1803                                           5.


—9 C 5—

2D1 ANDERS BRINK, * 20/5 1780, s. t. hjulmakare Anders Isaksson i Böle. G. 16/10 1803. Soldat i Hillsta.
3 MARGTA JONSDOTTER, * 24/5 1778, d. t. soldat Jonas Pihl Sörhoga. Änka o. omg.  4E1.
ANNA, * 2/1 1805                                           11H6.
Karin, * 4/8 1807                                            7.


  —10 C 1—

OLOF HANSSON BRÄNNING, * G. 15/1 1712. Soldat i Kalvhaga.
MARGIT CHRISTIANSDOTTER, * 1690. Änka o. omg. – 2
KERSTIN, * 5/9 1712
KRISTINA, * 19/1 1715.
CARIN, * 12/3 1719                                         (X33)6Å3 o. 6Z1. † 16/2 1799 i Norrbo


—37 C 1—

(U43) AUGUST VILHELM BRANDT, * 6/4 1833 i Sala, Västm.län. G. 2 ggr. Soldat i Mickje. † 29/9 1883.
11M2 MARGTA OLOFSDOTTER, * 20/12 1840, d. t. husman Olof Ersson i Mickje. G. 19/4 1860. † 13/5 1874
(X7) ANNA KRISTINA NILSDOTTER, * 16/7 1848 i Enånger. G. 25/10 1875. † 9/7 1892.
OLOF, * 3/11 1860                                          5.
ANDERS, * 28/9 1863                                      2.
PER, * 9/4 1866                                              22N11.
MARGTA, * 3/4 1869                                        107A1.
AUGUST, * 15/9 1877. † 3/3 1881.
NILS ERIK, * 24/3 1880                                    4.


—100 C 3—

2H8 LARS GUSTAF BJÖRK, * 13/12 1869, s. t. mjölnare Per Högman i Vålsta. G. 2/5 1897. Soldat i Kalvhaga. † 10/9 1950.
2 BRITA LINDBERG, * 24/7 1863, d. t. korpral Jonas Lindberg i Kalvhaga. † 9/1 1948.
JONAS AUGUST, * 8/1 1885. Styvson. † 14/8 1890.
ANNA KRISTINA, * 31/1 1898                            67Å8.
OLOF HERMAN, * 29/12 1899                            4.
BRITA KAROLINA, * 31/10 1903. † 26/4 1914.


—103 C 11—

(S4) ANDERS BJÖRK, * 21/5 1859, i Boda, Värml. G. 26/4 1886. Soldat i Hamre.
2 ANNA ELIN KRISTINA WINBLAD von WALTER, * 7/6 1860, d. t. fanjunkare C. fr. Winblad v. Walter. i Hamre. Familjen emigr. t. Amerika 1892.
ANNA, * 19/2 1886.
ANDERS JOHAN, * 25/4 1887. † 16/4 1890.
KARL EDVARD, * 18/3 1889.
ANDERS JOHAN, * 4/3 1891.


  —127 C 1—

ERIK ERSSON BERG, * /9 1681. G. 6/12 1724. Soldat i Nansta. Var med vid Liesna o. Poltava. † 4/5 1751.
KERSTIN ANDERSDOTTER, * 1674. † 15/3 1755.


 —128 C1—

OLOF BERG, * 27/2 1767. Soldat i Näcksjö. † 6/1 1790, i Finland.


—129 C 1—

OLOF NILSSON BERG, * /9 1725. G. 17/2 1752. Reservsoldat i Nansta.
KARIN PERSDOTTER, * /9 1719.
KARIN, * 28/10 1753                                       (X20) 4Z11.
MARGARETA, * 8/7 1756.


—15 D 6—

5 JONAS GÖRANSSON BLAND, * 6/7 1805, s. t. skomak. Göran Göransson i Kalvhaga. G. 29/4 1838. Soldat i Söderäng. † 17/5 1873.
(X20)3P10 BRITA JONSDOTTER, * 6/3 1815, d. t. skomak. Jonas Edberg i Tåsta, Hög. † 21/2 1902.


—19 D 2—

1 GUSTAF REINHOLD BERG, * 26/9 1875, s. t. garvare Per Ludvig Pålman i Vålsta. G. 13/3 1898. Soldat i Vålsta. † 3/2 1954.
(X23) BRITA JOHANSDOTTER, * 3/3 1873 i Ilsbo sn. † 30/7 1945
PER JOHAN, * 3/1 1896                                    3.
ERIK ALBIN, * 26/5 1898. † 20/6 1921.
NILS GUSTAF, * 12/2 1901                               4.
MARTA KRISTINA, * 16/1 1903                          8C9.
SVEN LUDVID, * 14/5 1905                               5.
ANNA INGEBORG, * 12/12 1906                        17R3.
KLAS VIKTOR, * 21/10 1908. † 9/2 1909.
BRITA HELENA, * 5/4 1910                               18R10.
KARL OTTO, * 26/5 1913                                  8.
ANDERS VIKTOR, * 27/9 1915.


—43 E 1—

(X6)1L8 JONAS BJÖRK, * 26/2 1821, s. t. torp. Per Olofsson i Oppsjö, Delsbo. G. 2 ggr. Soldat i Hamre. Torpare i Utnäs. † 12/4 1905.
(X6)1O16 MARGTA JONSDOTTER, * 26/11 1818, d. t. torpare Jon Jonsson i Delsbo. G. 3/11 1844. † 28/2 1871.
35H1 MARGTA MICHELSDOTTER, * 13/1 1841, d. t. bonden Michel Larsson i Häggnäs 1.
51C1 Tid. g. o änka. Omg. 29/10 1871. † 12/9 1900.
MARGTA, * 26/6 1845                                         52G1.
lNGRID, * 16/10 1847                                         (X20)1R1 o. (X6)59L2.
PER, * 15/9 1851. † 13/4 1921.
ANNA, * 10/2 1855                                             15T5.
BRITA, * 6/6 1860                                              11C4.
St.dr. KRISTINA CHARLOTTA, * 5/1 1867               2.
JOHAN, * 17/8 1873                                           10T7.
ZACHRIS, * 28/12 1880. Fl. t. Harmånger 1908.
OLOF BERNER, * 11/3 1886. Fl. t. Harmånger 1900.


—52 G 1—

(X33) PER PERSSON BERG, * 20/3 1847 i Norrbo. G. 19/4 1868. Soldat i Böle. † 8/2 1905.
43E1 MARGTA JONSDOTTER, * 26/6 1845, d. t. torpare Jonas Björk i Utnäs. † 22/4 1928.
PER, * 6/1 1868                                              2.
JONAS, * 7/5 1870                                          3.
INGA KATRINA, * 8/10 1876                             51G2.
GRETA STINA, * 5/5 1881. † 23/10 1882.
ANNA MARGRETA, * 5/5 1886                            4.


—56 G 2—

1 ANDERS LARSSON BORG, * 1/1 1852, s. t. arb. Lars Andersson i Trogsta. G. 22/2 1874. Soldat i Lumnäs, Forsa. Fl. t. Delsbo 1895.
Sen. bonde i Svedja, Delsbo                                   (X4)10D7.
(X4)44A6 MARGRETA CARLSDOTTER, * 25/12 1852, d. t. Elisabet Ersdotter Staf i Lia, Bjuråker. † 30/7 1913.
LARS, * 19/8 1874. † 19/9 1874.
ANNA ELISABET, * 26/2 1876                            (X6)34K3.
ANDERS, * 18/4 1878. † 29/4 1878.
ANDERS, * 13/9 1879. † 11/6 1897.
MARGRETA, * 13/11 1881                                 (X6)35K2.
KRISTINA, * 11/3 1885                                    (X6)10D16.
KAROLINA, * 30/12 1887                                  (X6)34K3.
LARS ERIK, * 24/10 1891. † 24/1 1910.
KLARA MARIA, * 13/10 1894                             3.
EMMA CECILIA, * 18/3 1898.


—16 H 2—

9TVI OLOF OLOFSSON BERGBOM, * 10/5 1694, s. t. bonden Olof Andersson i Trogsta 3. G. 28/12 1718. Bonde i Harv 1 enl. 1720-1730 års jdbk. Sen. soldat. † 27/6 1766.
45SVI ANNA MATSDOTTER, *  /11 1691, d. t. bonden Mats Andersson i Sörviksta 1. † 28/8 1768
ANNA, * 28/2 1720. † 4/12 1769.
CECILIA, * 17/11 1724


—33 H 1—

IV ANDERS OLOFSSON BANTLER, * 6/1 1698, s. t. bonden Olof Andersson i Hillsta 4. G. 2 ggr. Soldat o. Bonde i Hillsta 4. † 26/11 1748.
22NVI KERSTIN JONSDOTTER, * 6/2 1695, d. t. bonden Jon. Svensson i Näset 1. G. 6/1 1719. † 5/8 1737.
146A1 KARIN ANDERSDOTTER, * 1/9 1698, d. t. soldat Anders Elg i Veda. G. 15/10 1738. † 29/8 1773.
MARGTA, * 1/11 1719                                      7.
BRITA, * 2/7 1724                                           59A2.
OLOF, * 18/2 1730.
KERSTIN, * 10/7 1732. † 16/4 1735.
ANDERS, * 26/5 1740                                      31A1.


—33 H 7—

(X1) OLOF HANSSON BANTLER, * 29/10 1710 i Gäddvik, Alfta. G. 7/12 1740. Soldat o. bonde i Hillsta 4. † 17/11 1756
1 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 1/11 1719, d. t. bonden Anders Olofsson Bantler i Hillsta 4.
OLOF, * 20/11 1741                                        18N8.
KERSTIN, * 17/7 1743. † 23/9 1817.
HELENA, * 20/5 1745                                       9H1.
BRITA, * 5/5 1747. † 30/5 1803                        119C1.
MARGRETA, * 17/8 1749                                  11S9.
ANDERS, * 11/9 1751. † 21/6 1752.
KARIN, * 2/3 1754                                          (X33)3A7.
HANS, * 13/12 1756. † 7/6 1758.


—10 K 13—

8 CARL ALBERTSSON BLIXT, * 2/7 1843, s. t. bonden Albert Olsson i Klångsta 2. Soldat i Rumsta. † 19/10 1930.


—18 K 1—

15B11 LARS BÄCKMAN, * 20/11 1790, s. t. sadelmakare Anders Bäckman i Bäck. G. 1822. Soldat o. husman i Kälkebo. † 21/5 1832.
104A1 MARGTA PERSDOTTER, * 29/12 1788, d. t. profossen Per Öhrn i Byberg.
66A2 Änka 1814. Omg. 1822. † 20/8 1868.
KRISTINA CHARLOTTA, * 24/7 1823                   30E1.
BRITA, * 12/10 1825. Fl. t. Hudiksvall 1847.
MARGRETA, * 20/3 1830                                  30E1.


—18 N 6—

3 ERIK BÄCK, * 17/7 1761, s. t. bonden Olof Persson i Näcksjö 1. G. 28/5 1786. Soldat i Ölsund. Krigstjänst 1788. † 13/10 1830.
6U1 BRITA ERSDOTTER, * 20/6 1755, d. t. soldat Erik Hedman i Utnäs. † 17/2 1825.
MARIA, * 10/5 1787                                         9.
KARIN, * 24/11 1791                                       5M8 o. 3U14.
BRITA, * 14/9 1795                                         85A2.
ERIK, * 6/9 1799                                             7.
OLOF, * 12/10 1802                                        92A1.


—18 N 14—

8 ANDERS BERG, * 27/2 1767, s. t. skomak. Olof Olsson i Näcksjö. Soldat i Näcksjö


—63 O 1—

PER BERGSTRÖM, * Soldat
MARGRETA PERSDOTTER, *
KERSTIN, * 13/8 1731


—45 A 4—

2 ERIK BERGSTRÖM, 20/2 1779, s. t. soldat Anders Mobäck i Rumsta. G. 1819. Korpral i Kalvhaga, Forsa. Fr. 1822 bonde i Näset 2, Delsbo. — (X6)27S1. † 28/6 1849
(X7) SIGRID ERSDOTTER, * 6/2 1788 i Enånger.
ERIK, * 25/2 1820. † 8/6 1892 i Näset 1, Delsbo
MAGDALENA, * 25/8 1822                                (X6)22P30
MARGTA, * 4/10 1824                                      (X6)11J15
ANDERS, * 18/2 1833                                      (X6)27S2


—64 O 1—

ANDERS BJÖRK, * G. 15/1 1716. Soldat i Fränö.
KERSTIN NILSDOTTER, *
ANNA, * 4/3 1718


 —65 O 1—

ANDERS ANDERSSON BJÖRK, 1665. Soldat i Mickje. † 8/1 1741


 —66 O 1—

JAKOB BJÖRK, * 14/5 1707. Soldat i Byberg. † 19/6 1788
BRITA, * G. 21/2 1728. † 14/12 1763
(X3) BRITA JONSDOTTER, * 28/11 1715, d. t. soldat Jon. Sabel i Kitte, Bergsjö. Tid. g. m. båtsman Nils Wiman i Rogsta. Omg. 16/6 1765. † 10/5 1782
OLOF, * 16/3 1730. † 30/3 1743


—67 O 1—

JAKOB ERIKSSON BJÖRKMAN, * G. 10/11 1717. Soldat fr. Bjuråker
BRITA JONSDOTTER, *


—68 O 1—

PER OLSSON BOGREN, * Soldat
MARGRETA, *  /2 1713. † 3/7 1743 i Matnäs


 —69 O 1—

JONAS BRODIN, * 10/8 1719. G.  /5 1738. Reservsoldat i Trogsta
KERSTIN NYMAN, * 9/9 1717
JONAS, * 11/3 1740
MÄRTA, * 2/5 1742
MARIA ELISABET, * 29/9 1746. † 10/3 1751
OLOF, * 30/10 1750 i Forsa
JOHANNES, * 3/7 1752 i Forsa


—50 S 3—

(X4)49E5 LARS OLSSON BLANK, * 2/1 1850, s. t. husman Olof Warg Lindberg i Lia, Bjuråker, G. 4/11 1874. Soldat i Sörviksta. Kyrkväkt. † 29/11 1932.
2 KERSTIN ERSDOTTER, * 22/1 1850, d. t. husman Erik Olsson i Sörviksta. † 1/6 1934.
BRITA, * 5/1 1876                                           4.
OLOF, * 4/5 1877. † 8/3 1890.
ERIK, * 24/12 1880. † 15/3 1890.
SELMA MARGRETA, * 13/4 1886. † 29/4 1890.


—8 T 1—

OLOF ERIKSSON BYSTRÖM, * 18/12 1688. G. 20/2 1726. Soldat o. Bonde i Trogsta 2. † 8/3 1765.
20H2 ANNA LARSDOTTER, * 3/11 1704, d. t. bonden Lars Jonsson i Hedsta 3. † 26/7 1781.
ERIK, * 27/10 1727                                         2.
KERSTIN, * 11/2 1733                                     16T2.
KARIN, * 19/11 1734. † 27/12 1735.


  —10 T 1—

(Y8) OLOF BORR, * 28/5 1760. s. t. länsman Olof Öberg i Borgsjö sn. Medelpad. G. 2 ggr. Soldat i Trogsta. Krigstjänst 1789-1790 o. 1808-1809. Bonde i Trogsta s3 o. s7. † 25/11 1850.
8T2 KARIN ERSDOTTER, * 30/5 1767, d. t. bonden Erik Olsson i Trogsta 2. G. 28/10 1796. † 14/4 1824.
KAROLINA LUNDBÄCK, * 11/6 1790 i Stockholm. G. 1824. † 15/2 1873.
OLOF, * 23/7 1797                                          16H10.
KERSTIN, * 5/10 1799. † 27/7 1800.
KERSTIN, * 5/12 1801                                     trol. (X6)9S3.
ERIK, * 7/2 1804                                             5.
JONAS, * 16/4 1807. † 19/7 1810.
JONAS, * 5/9 1825                                          6.
KARIN, * 6/10 1828                                         3.


—14 T 3—

(X19) JONAS BORG, * 1786, s. t. husman Per Olsson i Ullsätt, Tuna sn. G. 20/11 1810. Soldat i Skarmyra. † 11/2 1855.
14N3 HELENA ERSDOTTER, * 4/9 1772, d. t. bonden Erik Svensson i Norrviksta 1.
2 – Änka 1809. Omg. † 24/4 1858.
ERIK, * 14/1 1812.


—21 T 9—

79A2 NILS BLOM, * 4/4 1792, s. t. soldat Erik Ed i Lund. G. 1825. Soldat i Nansta. Bonde i Trogsta 8. 4 ö.l. 1 1/2 p.l. † 10/1 1869.
30H9 MAGDALENA JONSDOTTER, * 24/7 1795, d. t. bonden Jonas Nilsson i Trogsta 3 o. Hillsta 1. † 10/8 1880.
MARGTA, * 3/5 1827.
JONAS, * 19/8 1829                                        10.
KRISTINA, * 23/6 1832. † 29/4 1893.


  —29 W 1—

(S1) KARL HERMAN BLOMSTER, * 30/9 1858 i Alster, Värml. G. 6/11 1880. Soldat i Veda.
(S79) ANNA JOHANSDOTTER, * 7/3 1860 i Väse, Värml.
MARINA, * 21/11 1881.
ANNA ALBERTINA, * 21/2 1886.
KARL JOHAN, * 8/8 1887.
HILMA JOSEFINA, * 22/11 1889.
HULDA VILHELMINA, * 13/5 1892.


—68 Y 1—

(S12) OLOF LARSSON BRANDT, * 26/1 1856 i Dalby, Värml. Soldat i Åkre.


—28 Ö 1—

5L3 ANDERS LARSSON BERG, * 23/2 1789, s. t. bonden Lars Olsson i Lund 1. G. /5 1828. Soldat i Överby. † 15/3 1873.
69C3 MARGTA ANDERSDOTTER, * 8/9 1788, d. t. soldat Anders Rehn i Överby. † 17/11 1873.
LARS, * 21/7 1830


—1 C 2—

3 JOHAN BERG, * 6/6 1728, s. t. soldat Anders Sten i Bäck. G.26/10 1755. Trumslagare i Bäck. † 29/7 1782.
22H1 CECILIA JONSDOTTER, * 7/7 1728, d. t. bonden Jon Ersson i Hedsta 4. † 9/12 1810
MARGRETA, * 2/8 1756                                    69A2.
CECILIA, * 23/1 1758. † 12/3 1759.
CECILIA, * 23/7 1763. † 12/11 1763.
CECILIA, * 3/7 1765                                        31Ö1.
Tv. ANDERS, * 3/7 1768. † 8/7 1770.
Tv. JONAS, * 3/7 1768                                     3.


—40 T 2—

(Z4) JÖNS OLSSON BERG, * 4/1 1690 i Bergs sn, Jämtl. G. 1720. Trumslagare vid Häls.reg. Bonde i Töfsätter 1. † 8/7 1758.
1 KERSTIN NILSDOTTER, * 12/6 1699, d. t. bonden Nils Michelsson i Töfsätter 1. † 12/5 1785.
OLOF, * 18/8 1722. † 1722.
KARIN, * 19/9 1723                                         45T1.
KERSTIN, * 5/2 1726                                       8T2.
MARGRETA, * 8/2 1729.
OLOF, * 13/12 1731                                        3.
NILS, * 5/12 1733. † 14/6 1743.
JÖNS, * 11/9 1736. † 17/6 1743.
BRITA, * 23/9 1739                                         60A4.


—18 B 2—

1 ANDERS OLOFSSON BÄCKNER, * 7/10 1688, s. t. bonden Olof Andersson i Bäck 4. G. 4/7 1723. Kyrkoherde i Enånger – Njutånger. † 25/5 1767.
(X7) MARGARETA JERFF, * 1699. d. t. kyrkoherde Michael Jerff i Enånger.
MICHAEL BÄCKNER, * 3/2 1728. Med. doktor. Fältsjukhusläkare i Pommern.
     † 22/3 1759, i Stralsund (fläckfeber).
DOROTEA, * 21/7 1724. G. m. kyrkoherde Lars Norelius, Sigtuna.
BRITA CECILIA, * 28/10 1725. † 4/9 1743.
JOHAN, * 1727. Skomakare i Enånger.
MARGARETA, * 13/4 1729.
MARIA, * 25/6 1731. G. m. komminister Altin i Harg.
JUSTINA, * 24/11 1732. G. m. prosten Sundius i Ljusdal.
ANDERS,* 22/12 1736. † 18/3 1737.
GUNILLA, * 28/2 1739. † 25/5 1739.
INGA ULRIKA, * 11/12 1741. † 5/8 1747.


—32 M 7— Delsbo släktbok

3 Jonas Ersson-Bom, * 3/1 1830, s. t. sold. E. Hägg i Norrväna, Delsbo. G. 13/5 1855. Sold. nr 118 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Frisbo, Bjuråker. † 19/10 1856 (kolera) under kommendering till Gotland.
(X4)11D3 Inga Cajsa Samuelsdotter, * 1/3 1832, d. t. arb. S. Djerf i Friggesund, Bjuråker. Änka o. omg. † 26/12 1914.
(X6) Johan Åström, * 19/2 1837 i Delsbo. G. 26/6 1863. Husman i Frisbo, sen. kol. i Lingås, Bjuråker. † 27/10 1910.
Anna Catharina, * 2/7 1855                                (X4)58C2
Samuel * 19/9 1856, † 13/3 1859
Brita * 15/9 1863, † 9/8 1865 (bränd av lut)
Jonas * 20/5 1866                                            10
Sigrid Karin * 2/8 1874                                      (X4)10D13


—12 N 2—

41A4 OLOF OLSSON BORR, * 25/5 1786, s. t. korpral Olof Käck i Nansta. G. 30/10 1811. Korpral i Backen. Bonde i Norrhoga s2. 4 ö.l. 6 p.l. † 20/12 1877.
10N5 MARGTA NILSDOTTER, * 30/8 1780, d. t. bonden Nils Henriksson i Norrhoga 1. † 4/5 1871.
MARGTA, * 22/5 1816                                      11N9.
OLOF, * 21/1 1819. † 7/5 1819.
ANNA, * 18/2 1820                                          4.
OLOF, * 11/11 1823                                        6.


—122 C 1—

PER LARSSON BALTZAR, * 15/6 1660. G. 2 ggr. Sergeant i Smedsgården. Sen. i Backen. † 8/12 1745.
BRITA LARSDOTTER, * † 10/4 1720.
(X20)7DVI MARGRETA ERIKSDOTTER, * /2 1687, d. t. bonden Erik Andersson i Gåcksäter 4. G. 6/11 1720. † 7/7 1773.
PER FORSBOM, * 4/8 1700                                    46S3

 


C.

—29 H 9—

2 CHRISTOPHER CAMPBELL, * 2/1 1736, s. t. korpral Wilhelm Campbell i Hillen 2. G. 17/9 1758. Soldat i Sörviksta. Bonde i Hillen 2. † 15/12 1777.
23A1 SIGRID JONSDOTTER, * 2/2 1734. d. t. soldat Jonas Fors i Frägsta. Omg. 22/4 1784 m. Per Ersson i Trogsta 4                               12T3.
ELIAS, * 14/5 1760                                         10.
STINA, * 22/9 1771. † 4/10 1773.


—122 A 1—

CARL CAMPBELL, * 1593, fr. Argyllshire, Skottland.
Klanen Campbell känd sedan 800-talet. (Carl Campbell härstammar troligen fr. Earl Colin of Argyll). G. Krigs­fånge i Ryssland i 3 år. Major vid Kronobergs reg. † Juhletijd 1632.
ELIN JACOBSDOTTER,
JACOB CAMPBELL, * † Före 30/4 1658.
DAVID CAMPELL, *                                          2.

—2—

1 DAVID(DANIEL) CAMPBELL, * trol. s. t. major Carl Campbell. G. Fänrik i Duseborg, Gammalkils sn. Ög. † 1688 eller tidigare.
CATHARINA GRUBBE, * 21/11 1637, i Kalmar d. t. vice landshöfding o. president. Christoffer Larsson Grubbe (adl. ätten nr 335) o. Kjerstin Stjernfelt.
CHRISTOFFER CAMPBELL, * 25/8 1662. Furir i Näs, Jämtland 3.
WILHELM CAMPBELL, * 8/11 1668.
MARGARETA KRISTINA, * 26/3 1671.
DAVID CAMPBELL, * 2/2 1673. Löjtnant v. Östgöta reg. † 3/1 1705.
BARBRO CAMPBELL, * 11/3 1675.
CONSTANTINUS CAMPBELL, * omkr 1669. G. 7/5 1693 m. Elisabeth Gyllenollon.
Rustmästare. Änkl 6/11 1693. Omg. 16/12 1698 m. Maria Persdotter Grubbe *   1671.

—3—

2 CHRISTOFFER CAMPBELL, * 25/8 1662, s. t. fänrik David Campbell i Gammalkil, Ög. G. 2 ggr. Furir i storgården, Näs sn., Jämtland. † 10/3 1743 i Forsa.
Z37 MARGRETA LARSDOTTER, * 1668 trol. i Näs. † 9/7 1735.
BRITA JONSDOTTER, * G. 12/11 1738.
KRISTINA, * 1702                                           (X33)14Å2.
CATHARINA, * 2/8 1708.
WlLHELM, * 1/2 1711                                      29H2.

 


D.

—16 A 1—

45S1 ERIK DAHLSTRÖM, * 18/12 1720, s. t. bonden Olof Mattsson i Sörviksta 1.
G. 16/10 1748. Soldat i Nansta. † 14/3 1763
17A2 SIGRID LARSDOTTER, * 30/3 1725, d. t. soldat Lars Räf i Utnäs. † 9/12 1784
OLOF, * 15/9 1749                                          2
KERSTIN, * 5/7 1752                                       3
BRITA, * 23/9 1754                                         104A1
CECILIA, * 14/9 1757                                      5A4


—18 A 1—

OLOF DRAGON, * 1729 (23/1 1735) s. t. Ryttare Hans Harman vid Östgöta kavalleri o. Sigrid Olofsdotter. G. 24/6 1758. Soldat i Nansta. † 6/12 1788
84A1 MALIN OLOFSDOTTER, * 5/4 1733, d. t. soldat Olof Ström i Smedsgården. † 22/5 1793
HANS, * 8/10 1763                                          6C2
OLOF, * 6/11 1764                                          45T2
MARGTA, * 17/9 1770                                      44A3


—27 A 2—

1 OLOF ”STRID” DAHLENFELDT, * 20/11 1874, s. t. soldat Lars Olof Strid i Flatmo. G. 16/9 1902. F.d. gardist. Fabr.arb. i Flatmo. † 8/6 1952
6K19 MARGRETA LARSDOTTER, * 29/4 1878, d. t. husman Lars Nilsson i Kalvhaga. † 22/2 1958
MARTIN VALDEMAR, * 4/11 1902                       3
OLGA MATILDA, * 14/11 1903                           4
LARS EINAR, * 30/11 1904. † 25/12 1904
LARS EINAR, * 17/2 1906                                 5
HENRIETTA KATARINA, * 16/8 1907                   16Ö7
OLOF VERNER, * 28/9 1908
KARL GÖSTA, * 7/3 1914                                  6
MÄRTA ELIDA, * 24/4 1916 — 4F10 o. 4F11


—32 A 1—

ERIK DUNDER, * Soldat i Bäck
OLOF, * 13/7 1695

—2—

JOHAN DUNDER, * Soldat i Bäck
BRITA JONSDOTTER, *
OLOF, * 18/9 1718
CARIN, * 1719 — (X33)3Å3 o. 13Å3


—38 A 1—

(X22) MATS DAHLBLOM, * 27/12 1731, s. t. båtsman Mårten Mollberg i Berge, Idenor. G. 20/3 1768. Soldat i Veda. † 12/8 1818
5K3 ANNA GERMUNDSDOTTER, * 29/1 1739, d. t. bonden Germund Eriksson i Kalvhaga 5. † 30/1 1817
KARIN, * 299 1769. † 7/9 1773
ANNA, * 17/7 1771. † 28/12 1800
MARGTA, * 22/1 1773. † 29/12 1847
MÅRTEN, * 16/5 1774. † 7/9 1775
MATIAS, * 1/9 1775                                         29H5
KARIN, * 26/8 1777. † 3/8 1778


—40 A 1—

(X29) OLOF DOLCK, * 1778, s. t. soldat Berg i Mo sn., Gävleb. län. G. 2 ggr. Soldat i Sunnanbäck. † 3/10 1840
(X17) KARIN SVENSDOTTER, * 1784, d. t. soldat Sven Stoman i Hede, Härjedalen 2. G. 22/4 1810. † 7/12 1874
BRITA, * 11/11 1808 i Norrala                           37A4


—41 A 7—

2 OLOF DAHLIN, * 9/10 1792, s. t. soldat Johan Strid i Berglock. G. 2 ggr. Korpral i Berglock. † 3/10 1868
7L4 APOLLONIA ANDERSDOTTER, * 17/1 1799, d. t. bonden Anders Larsson i Lund 2. G. 1824. † 15/3 1860
40T4 ANNA NILSDOTTER, * 26/2 1815, d. t. bonden Nils Olsson i Töfsätter 1. G. 1861. † 22/7 1898
ANNA, * 16/10 1826                                        100A1
INGRID, * 19/3 1828                                       1D4
JOHAN, * 11/8 1830                                        31L3


—44 A 7—

4 ANDERS DAHLBERG, * 25/5 1826, s. t. pigan Anna Matsdotter i Tomta. G. 2 ggr. Soldat i Långby. † 11/7 1913
30L3 CECILIA OLSDOTTER, * 27/9 1833, d. t. bonden Olof Jonsson i Långby s7. G. 1856. † 16/4 1894
49C1 KARIN GLANS, * 9/11 1869, d. t. soldat Per Erik Glans i Långby. G. 25/5 1896. † 13/7 1920
ANNA, * 8/8 1856                                            74C2
BRITA, * 6/7 1860                                           8
KARL JOHAN, * 21/1 1896. Anst. v. Upplands art. reg. 1915


—7 W 1—

12A1 ANDERS DAHLBERG,* 10/5 1801, s. t. korpral Per Rask i Kalvhaga. G. V. korpral i Veda. † 5/11 1876.
60A12 KARIN ANDERSDOTTER, * 14/12 1801, d. t. soldat Anders Knekt (Wik) i Veda. G. 1827. † 11/5 1847.
12R6 BRITA PERSDOTTER, * 23/2 1817, d. t. bonden Per Jonsson i Rumsta 2. † 23/8 1883.
PER, * 6/5 1829. Husman i Veda. † 14/7 1906.
BRITA, * 12/6 1831. † 16/6 1832.
KARIN, * 10/4 1834. † 16/12 1835.


—85 A 5—

64A1 JONAS DAHLIN, * 8/9 1833, s. t. torpare Daniel Danielsson i Bäck. G. 15/4 1859. Soldat i Nansta. † 7/3 1910
4 MARGTA OLSDOTTER, * 11/7 1840, d. t. soldat Olof Lust i Nansta. † 23/2 1927
KRISTINA, * 14/4 1860                                    6.
DANIEL, * 11/6 1865                                       3N11.
BRITA, * 25/1 1868                                         7.


—106 A 1—

ANDERS JONSSON DAHLBOM, * G. 24/11 1717. Soldat i Björkmora. † 1718 i Norska Kriget.
BRITA LARSDOTTER, * 29/9 1689, d. t. soldat Lars Matsson Busk i Sunnanbäck. † 29/5 1773.
JONAS ÖRN, * 17/8 1718                                  2.


—139 A 1—

OLOF JONSSON DAHLSTRÖM, * G. 30/4 1732. Soldat i Lumnäs.
(X20) ANNA GABRIELSDOTTER, * 22/7 1711 i Hög.
Fl. t. Hög 1777 – (X20)6A2. † 7/8 1777.
KERSTIN, * 12/8 1732. † 2/9 1732.
KERSTIN, * 16/4 1733                                     (X20)6A2.
ELISABET, * 7/1 1738.
JONAS, * 3/7 1739                                          2.


—140 A 1—

JONAS DAHLUND, * /12 1707. G. 7/10 1733. Soldat i Överbyn. † 4/8 1734.
ANNA JOHANSDOTTER,
BRITA, * 2/3 1733.


  —40 C 1—

DANIEL DANIELSSON, * omkr. 1670. Soldat i Berge (Långbyn 1).
SARA, * 10/7 1694.
DANIEL, * 23/8 1697.
Tv. SIGRID, * 16/10 1700.
Tv. HELENA, * 16/10 1700.


—1 K 15—

80A1 ANDERS DAHLBOM, * 15/8 1730, s. t. soldat Per Fagerberg i Söderäng. G. 17/10 1756. Soldat i Kalvhaga o. i Näset. † 21/5 1758.
1K2 KARIN OLSDOTTER, * 21/2 1738, d. t. bonden Olof Ersson i Kalvhaga 1. † 1/2 1817.
PER, * 10/1 1757                                            16.


– 51 O 1 –

ANDERS DANIELSSON, * G. 15/1 1721. Förare.
KRISTINA STRÖGER, *


 

—77 D 1—

LARS PERSSON DAHLSTRÖM, * 30/11 1690. G. 6/1 1716. Soldat o. skomakare i Böle. † 7/9 1755
(X15) ELISABET PERSDOTTER, * 1/11 1688 i Hassela. † 21/2 1761
ANNA, * 25/12 1717. † 4/5 1787
PER, * 8/9 1720                                              114A2


  —80 O 1—

SIMON JOHANSSON DRAKE, * G. 24/4 1715. Soldat i Nansta
KERSTIN OLOFSDOTTER, *


  —6 W 1—

22Ö2 ANDERS JONSSON DELIN, * 6/10 1817, s. t. soldat Jonas Frisk i Övernäs. G. 27/10 1847. Soldat i Veda. † 17/10 1891.
4W4 MARGTA JONSDOTTER, * 19/6 1819, d. t. bonden Jon Andersson i Veda 4. † 26/11 1884.
KERSTIN, * 9/11 1848. † 29/4 1925. Og.
BRITA, * 4/10 1850. † 4/10 1850.
BRITA, * 15/2 1854. † 23/7 1928. Og.
MARGTA, * 4/8 1856. Småskollärarinna. † 19/11 1926.


—38 Ö 1—

(Y54) NILS PETTER DAHL, * 20/11 1853 i Torps sn. V.norrl. G. 19/11 1880. Korpral o. fjärdingsman i Överby. † 25/12 1929.
(X20)9J1 BRITA OLSDOTTER, * 18/2 1841, d. t. husman Olof Larsson i Hjortsta, Hög. † 8/7 1924.
BRITA KRISTINA, * 15/8 1884. Strykerska          31Å3.

 


E.

—5 A 4—

3 JONAS ELF, * 19/1 1758, s. t. soldat Olof Kongsman i Mickje. G. 19/2 1786. Soldat o. klarinettblåsare i Norrviksta. Krigstjänst 1788-1790. Deltog i 1808 års krig.† 13/4 1834
16A1 CECILIA ERSDOTTER, * 14/9 1757, d. t. soldat Erik Dahlström i Nansta.† 19/1 1830
OLOF, * 29/12 1786                                         (X20)30R1
JONAS, * 26/11 1788. † 30/12 1788
JONAS, * 23/9 1791                                         5
Tv. ERIK, * 21/6 1794. † 12/61799
Tv. SIGRID, * 21/6 1794. † 30/11 1794
ANDERS, * 18/12 1796                                     1B12
ERIK, * 15/7 1799                                           11S6
SIGRID, * 12/1 1803                                       4A2 o. 100C1


—7 A 1—

(X39) OLOF EK, * 1731 i Rogsta. G. 2 ggr. Soldat i Fränö. † 29/3 1808
39Y1 KERSTIN JOHANSDOTTER, * 17/7 1730, d. t.v. korpral Johan Palm i Veda. G. 16/11 1760. † 19/5 1776
(Y57)(X39) ULRIKA JONSDOTTER GRANBERG, * 12/7 1748, d. t. båtsman Jon Strömberg, Tuna, Medelpad. Infl. fr. Rogsta. G. 7/9 1777. † /10 1831
INGRID, * 5/7 1761                                         (X20)65R1
OLOF, * 11/7 1765                                          6Ö1
KERSTIN, * 24/9 1778. † 10/12 1778
MARGRETA, * 18/1 1780                                  42E1
Tv. ANNA, * 13/2 1783. † 18/3 1783
Tv. KERSTIN, * 13/2 1783. † 19/4 1783
JONAS, * 27/9 1784
BRITA, * 5/12 1786                                         2
JOHANNES, * 26/8 1788. † 24/11 1791
ULRIKA, * 13/1 1792


—109 O 1—

(X6)17M8 PER ERIK EDLUND, * 3/10 1824, s. t. fanjunkare Erik Persson Edlund i Näsbyn, Delsbo. G. 15/11 1861. Furir på Rolfsta, Forsa. Fl. t. Delsbo 1846. Sergeant i Vij, Delsbo. † 20/5 1914
(X6)47O1 KERSTIN JONSDOTTER, * 27/1 1829, d. t. Sofia Östblom i Näset, Delsbo. † 10/9 1913
ERIK JAKOB, * 20/12 1856. † 5/8 1935
ANNA CECILIA, * 26/3 1858                              (X6)11J28
KRISTINA ELISABET, * 20/12 1862                    (X6)17M19
PER, * 18/5 1868                                            (X6)17M20


—9 A 5—

9M6 JONAS OLSSON ED, * 31/5 1844, s. t. dräng Olof Jönsson i Ölsund. G. 2 ggr. Soldat i Veda. Fl. t. Delsbo 1910 (X6)38P23 † 31/7 1928
(X6)38P17 ANNA JOHANSDOTTER, * 5/1 1852, d. t. husman Johan Johansson i Rimskog, Delsbo. G. 24/10 1880. Frånskild 8/6 1892. † 2/12 1899
4 ANNA NILSDOTTER, * 5/3 1865, d. t. husman Nils Johansson i Veda. G. 5/11 1893. † 29/7 1937
PER JOHAN, * 7/12 1877
ANNA, * 30/4 1881. Fl. t. Luleå 1899
JONAS, * 9/7 1883                                          6
ANNA KATARINA, * 29/12 1884
KRISTINA, * 8/3 1886. Fl. t. Luleå 1906
JONAS ERIK, * 23/5 1889 (styvs.)                      20
JOHAN ALFRED, * 10/7 1887 (styvs.) Fl. t. Nederkalix 1904
JOHAN BERTOLD, * 3/4 1892 (styvs.) Fl. t. Nederkalix 1905
EMMA TERESIA, * 2/5 1892, d. t. Anna Nilsdotter
KARL, * 30/8 1893. † 9/9 1893
OSKAR BERTHOLD, * 20/1 1894. † 7/5 1894
OSKAR BERTHOLD, * 8/7 1895. † 22/11 1895
LINNEA LYDIA, * 14/1 1897. † 9/2 1897
BERTHOLD, * 5/7 1897. Fl. t. Bjuråker 1919
VILHELM ISIDOR, * 26/4 1900                           (X6)38P34
AINA LYDIA, * 13/6 1903                                  (X6)38P35
FRIDA OLIVIA, * 8/1 1905                                10
NILS OLOF LARSSON, * 27/2 1887. † 10/12 1889, s. t. Anna Nilsdotter


—42 A 6—

2 OLOF ELF, * 30/7 1790, s. t. murmästare Sven Malm i Fränö. G. 1818. Soldat i Hamre. † 23/12 1864
11S4 ANNA JONSDOTTER, * 20/4 1786, d. t. bonden Jon Olofsson i Smedsgården. † 29/11 1850
JONAS, * 3/12 1826                                         7


 —52 A 1—

ERIK OLSSON EHN, * 1693. G. 4/10 1719. Korpral i Trogsta. † 9/10 1725
KERSTIN ERIKSDOTTER, *
KERSTIN, * omkr. 1720                                    (X7)4B3

—2—

ERIC EN, * Korpral i Trogsta.
KARIN ANDERSDOTTER.
BRITA, * 1724                                                3


 —74 A 1—

(X4) JONAS OLSSON ELD, * 22/8 1859 i Bjuråker? G. 4/5 1884. Soldat i Sörviksta. Fl. t. Bjuråker 1894. Skild 1921.
(X4)45E3 SIGRID FRÖJD, * 11/6 1858, d. t. torpare Jonas Fröjd i Ö. Storås, Bjuråker. † 14/3 1947
MARGTA, * 23/8 1884                                      (X20)9P10.
JONAS, * 26/6 1886                                        (X4)45E10.
ANDERS OLOF VERNER SJÖBERG, * 18/8 1894     (X4)45E11


—79 A 2—

1 ERIK ED, * 17/12 1764, s. t. soldat Anders Skytt i Hedsta. G 4/5 1791. Soldat i Lund. † 3/10 1806 i Stockholm.
2S3 MARGRETA ERSDOTTER, * 27/8 1756, d. t. bonden
Erik Olsson i Skarmyra 2.                                      78A2
Änka 1789. Omg. 1791 † 4/3 1838.
NILS, * 4/4 1792                                              4.
KATARINA, * 2/7 1794. † 4/8 1794.
KARIN,* 8/7 1796                                           18T7.
MARGTA, * 10/12 1798.
ANDERS, * 1/8 1801                                        58C1.
ERIK, * 30/5 1805. † 16/9 1808


—103 A 6—

5 PER ED, * 9/1 1835, s. t. soldatdotter Brita Berg i Mickje. G. 30/11 1862. Soldat i Häggnäs. Fl. t. Iggesund 1877.                               (X31)10F1. † 25/3 1914.
KARIN MARGRETA MÅNSDOTTER, * 15/4 1832. † 28/11 1918.
PER ERIK, * 4/7 1860. † 16/9 1866.
MARGTA, * 26/9 1862. Fl. t. Iggesund                (X31)10F2.
BRITA, * 26/6 1869. Fl. t. Iggesund                    (X31)10F3.


—105 A 1—

MICHEL ERSSON ELGSTEN, * G. 29/12 1717. Soldat i Vigsta.
BRITA MATSDOTTER, * /5 1698.
MICHEL, * 18/1 1719.


—112 A 3—

3D3 ERIK JONSSON EK, * 16/8 1843, s. t. skräddare Jon Jonsson i Överby. G. 26/10 1869. Soldat i Smedsgården. † 29/4 1923.
1 BRITA LARSDOTTER, * 18/3 1847, d. t. soldat Lars Modin i Smedsgården. † 18/5 1931.
LARS, * 8/6 1870. † 3/7 1882.
JONAS, * 3/8 1872. † 16/7 1882.
ERIK, * 31/8 1874. † 9/7 1882.
MARTA, * 5/1 1878. † 7/7 1882 .
BRITA, * 8/12 1880. Hush:a i Hillsta. † 11/4 1955.
Tv. LARS, * 30/3 1883. Emigr. t. N. Amerika 1902.
Tv. MÄRTA, * 30/3 1883                                   5.
ERIK, * 16/11 1888. Emigr. t. N. Amerika 1906.


—118 A 1—

CLAS EKSTRÖM, * 1675. G. 29/4 1706. Soldat i Veda.
(X35) BRITA ERIKSDOTTER, * Ovansjö.
ERIK, * 20/11 1706. † 14/10 1729 i Berglock.
MARGTA, * /10 1712                                        2.
CLAS, * 25/5 1714. Dräng i Berglock. † 10/10 1740.


—119 A 2—

1 LARS JÖNSSON ELGSTRÖM, * 1/2 1728, s. t. soldat Jöns Flygare i Bäck. G. 12/4 1751. Soldat i Skarmyra. † 26/4 1773.
INGRID ERSDOTTER, * 26/11 1721, d. t. Ingrid Hansdotter i Trogsta. † 29/11 1793.
JÖNS, * 25/6 1755.
ERIK, * 23/12 1756. † 1/2 1760.
Tv. ERIK, * 27/6 1763. † 8/7 1763.
Tv. LARS, * 27/6 1763. Möjl.                             50C1.


—131 A 1—

JONAS ELFSTRÖM, * 12/1 1694 i Östergötland. G. 2 ggr. Soldat vid 15 års ålder. Bos. i Skarmyra, Forsa. Deltog i striderna vid Gadebusch o. Tönningen. Rymt fr. fångenskap i Danmark. † 19/6 1787.
(X19) MARGTA JONSSON, * 10/11 1693, d. t. bonden Jon Persson i Tuna sn. G. 4/10 1722. † 14/1 1779.
A2 KARIN MATSDOTTER, * 12/8 1724, i Arbrå.       (X20)6P3
– tid. g. m. bonden Måns Persson i
Västanåker 1, Hög. Änka 3/4 1773. Omg. 10/10 1779.
JONAS, * 28/9 1724                                        14701.
BRITA, * 25/12 1726.
ANDERS, * 10/3 1729. † 8/8 1730.
ANDERS, * 10/2 1732                                      (X20)38R1.
INGRID, * 24/12 1733                                      134A2.
MARGRETA, * 13/5 1737                                  2.


 —68 C 1—

(B98) JULIUS ELG, * 8/4 1862 i Valö, Sth.l. Infl. fr. Hudiksvall 1885. G. 28/10 1885. soldat i Nansta. Emigr. t. N. Amerika.
13B23 MARGTA JONSDOTTER, * 24/1 1862, d. t. husman Jon Olsson i Byberg. † 22/12 1938.
ANN KRISTINA, * 22/12 1881                            10A10.
IDA MARIANA, * 30/4 1886                               2.
PER JOHAN, * 28/5 1888. † 25/2 1889.
PER JOHAN, * 20/3 1890                                  3.
KARL HERMAN, * 7/2 1892. Emigr. t. Amerika 1909.
JONAS ERIK, * 14/5 1895, fl. t. Säter.
JULIUS RIKARD, * 20/4 1895                            4.
ODÖPT FLICKA, * 1/1 1894. † 7/1 1894.
MARTA TERESIA, * 27/4 1905, d. t. Margta Jonsdotter ovan u.ä.


  —105 C 1—

OLOF ELF, * 31/8 1833, s. t. Karin Olsdotter i Byberg. G. 6/4 1862. Soldat i Byberg.
5L11 KARIN JOHANSDOTTER, * 18/2 1840, d. t. soldat Johan Löf i Vålsta.
PER, * 7/12 1862.
JOHANNES, * 11/10 1867.
KARIN, * 19/3 1867. † 17/9 1867.
OLOF, * 29/7 1868.


  —115 C 1—

(X23) OLOF ELG, * 6/10 1791, i Ilsbo, s. t. soldat Nils Rönn Ilsbo. Soldat i Flatmo o. Klångsta. † 2/11 1814, i Fredriksstad, Norge.


—3 H 18—

5 PER ELF, * 25/11 1813, s. t. bonden Anders Persson i Hamre 3. G. 1830. Soldat i Byberg. † 15/3 1852.
(X33) KARIN OLSDOTTER, * 12/10 1807 i Norrbo. † 15/10 1884.
OLOF, * 31/8 1833.
ANDERS, * 2/2 1839. † 27/6 1841.
ANDERS, * 18/9 1841.


—22 H VII—

VI JÖNS ERIKSSON, * (1660), möjl. s. t. bonden Erik Mårtensson i Hedsta 4. G. 11/4 1697. Soldat o. bonde i Hedsta 4 1695-1710.
(X19) ANNA HELGESDOTTER, * 1665, fr. Måsta, Tuna sn. † 21/8 1733.
KARIN, * 1686                                                13B2.
JONAS, * 18/7 1693.
NILS, * 2/3 1699. † 16/4 1699.
INGRID, * 20/7 1700.
NILS, * 1/11 1701.
JÖNS, * 21/6 1703. † 13/9 1703.
ANNA, * 4/7 1704.
OLOF, * 3/4 1707.


  —161 H 1—

(X35) OLOF ELD, * 1787 i Ovansjö. Soldat i Hamre.
FRANZ BERNHARD LOVESON, * 26/4 1824          2.


—2 L 9—

18B5 JOHAN ERSSON, * 29/3 1796, s. t. bonden Erik Olsson i Bäck 4. Soldat i Berglock. Bonde i Lumnäs 2. Sen. bonde i Trogsta 7   18T7.


—31 R 1—

(X4) JOHAN OLOF ED, * 1/6 1830 i Bjuråker. G. 25/10 1852. Soldat i Skarmyra Landbonde i Rödmyra s1. 5 ö.l. 18 p.l.
1S6 BRITA SVENSDOTTER, * 21/9 1826, d. t. bonden Sven Johansson i Skarmyra 1. † 25/10 1879.
OLOF, * 18/10 1853. † 26/11 1853.
BRITA, * 20/11 1854                                       2.
ANNA, * 10/4 1862 – (X31)5G29. † 11/3 1923.
OLOF, * 18/2 1864. † 15/8 1864.
SVEN, * 10/6 1867                                          35C2.


—20 Ö 17—

9Ä1 ERIK ED, * 18/8 1863, s. t. kolare Johan Erik Ersson i Rödmyra. G. 17/11 1889. Soldat i Rödmyra. † 15/9 1927.
16 CECILIA OLSDOTTER, * 25/2 1868, d. t. husman Olof Jonsson i Övernäs. † 12/2 1958.
JOHAN ALFRED, * 13/10 1889. Emigr. t. Amerika 1908
ERIK OLOF, * 15/2 1891. Emigr. t. Amerika 1910.
(Y44) ERNST EDVIN LODEN, * 14/12 1905. Fosterson.- 10Ä1.


—39 Ö 1—

(X4)19H6 ANDERS ANDERSSON ENGLUND, * 25/9 1829, s. t. bonden Anders Larsson i Änga 8, Bjuråker. Änkl. 9/3 1858. Soldat. Omg. 1860. Husman i Övernäs. † 5/7 1891.
(X4)6F13 SIGRID OLSDOTTER, * 24/5 1835, d. t. sågställ. Olof Jonsson, Alsjö såg, Bjuråker. † 7/3 1908.
KERSTIN, * 28/12 1869. Fabr.arb.


—30 J 1—

(AC29) MAURITZ EDELSTAM, * 15/6 1813, s. t. landshöfding Gustaf Fahlander Edelstam (Adlad 1809). G. 15/8 1844. Kapten vid Hälsingereg. Stins vid Forsa station 1870. † 9/1 1875.
(X44) JOHANNA EMILIA STOLPE, * 24/9 1823, d. t. organist Johan Stolpe i Torsåker. † 16/6 1887 i Norrköping.
EDLA CAROLINA, * 29/11 1845.
JOHAN GUSTAF MAURITZ, * 5/12 1847. Polismästare i Norrköping.
HELENA ELISABET, * 9/2 1850. Poststationsförest. i Stocka. † 10/2 1909.
ERNST LUDVIG, * 4/4 1854                               2.
OTTO EVALD, * 18/9 1856. † 11/8 1866.
AXEL EMIL, * 26/11 1859. † 28/7 1863.
SOFIA EMILIA, * 14/11 1863. † 23/3 1878.

 

F.

—27 Å 1— Norrbo släktbok

(X8) Jonas Franc, *175.. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Forsa sn, Hälsingland.
(X8) Cecilia Johansdotter, *175.. Bos. i Forsa sn.
Olof, *9/9 1787                                                2


—4 A 1—

19H3 ERIK FORSS, * 24/7 1764, s. t. bonden Per Persson i Hedsta 2. G. 13/4 1789. Soldat i Klångsta. † 22/1 1849
125A2 CECILIA ERSDOTTER, * 22/9 1759, d. t. soldat Erik Westerberg i Rumsta. † 19/11 1835
ERIK, * 20/1 1790
PER, * 16/3 1793. † 13/10 1794
PER, * 5/10 1795                                            2
MARGTA, * 10/1 1798  † 26/5 1891                            (X33)26Y2
KRISTINA, * 3/3 1800                                      10K9


—9 A 1—

JOHAN FYHR, * 2/2 1728, s. t. sergeant Thyr vid Östgöta reg. G. /5 1752. Soldat i Lund. † 15/4 1791
(X14) KARIN DANIELSDOTTER, * 1733 fr. Strömsbruk, Harmånger. † 30/10 1822
MARGTA, * 30/3 1754                                      77C1 o. 5K10
JOHAN, * 14/2 1758
DANIEL, 1/5 1760                                            8
MATTIAS, * 10/6 1763                                     2
ANDERS, * 26/12 1765                                     63C1
Tv. BRITA, * 10/6 1768. † 30/6 1814
Tv. MAGDALENA, * 10/6 1768. † 12/1 1769
MAGDALENA, * 27/2 1770. † 25/5 1770
OLOF, * 27/11 1772. † 30/4 1774


—11 A 1—

35H5 JONAS FLANK, * 28/4 1753, s. t. bonden Olof Jonsson i Häggnäs 1. G. 27/2 1780. Soldat i Byberg. † 30/5 1823
1H2 CECILIA JOHANSDOTTER, * 18/6 1752, d. t. bonden Johan Olsson i Hamre 1. † 8/1 1819
JOHANNES, * 29/8 1780. † 3/10 1780
ANNA, * 1/3 1783. † 29/11 1794
JOHANNES, * 11/9 1785
OLOF, * 9/9 1787                                            7
JONAS, * 25/7 1790                                         2
CECILIA, * 22/10 1793. † 15/7 1794
ANDERS, * 10/10 1795                                     5


—16 A 2—

1 OLOF FORS, * 15/9 1749, s. t. soldat Erik Dahlström i Töfsätter. G. 2/11 1783. Soldat i Fränö. † 1784
2D1 SARA GRETA ANDERSDOTTER, * 3/7 1762, d. t. hjulmak. Anders Isaksson i Böle. Omg. 13/4 1788.                                          42A2
SIGRID, * 19/9 1784                                       7K4 o. 60A13


—17 A 3—

2 LARS LARSSON FORSSTRÖM, * 1/1 1728, s. t. soldat Lars Räf i Utnäs. G. 28/4 1751. Soldat i Lumnäs. † 17/3 1754
2S2 KERSTIN OLSDOTTER, * 30/9 1727, d. t. bonden Olof Eriksson i Skarmyra 2. 75A1 – änka 8/9 1748 o. omg. 1751. † 12/5 1803
LARS, * 4/7 1752                                            19H4


—23 A 1—

35HVI JONAS FORSS, * 21/2 1695, s. t. bonden Olof Larsson i Häggnäs 1. G. 3 ggr. Soldat i Frägsta. I krigstjänst i Norge 1718 o. i Finland 1740 – 1743. † 14/3 1772
(X7) SIGRID SVENSDOTTER, * 1692 i Hökberg, Enånger. G. 12/2 1721. † 29/4 1732
4HVI ANNA ERSDOTTER, * 4/4 1701, d. t. bonden Erik Jonsson i Hamre 4. G. 1/11 1732. † 23/6 1745
18T1 KARIN ANDERSDOTTER, * 21/12 1704, d. t. landbonden Anders Gustafsson i Rolfsta. 38C1 – änka, omg. 12/1 1746. † 2/2 1782
OLOF, * 14/12 1721
KARIN, * 17/3 1723. † 20/7 1723
KARIN, * 30/4 1724. † 7/1 1725
PER, * 28/11 1725
JONAS, * 13/2 1727. † 2/8 1727
BRITA, * 21/11 1728. † 26/6 1730
BRITA, * 5/2 1731. † 20/5 1731
SIGRID, * 2/2 1734                                         29H9 o. 12T3
ERIK, * 27/10 1735                                         (X20)4D6
JONAS, * 19/1 1738                                         2
LARS, * 18/9 1740                                          1F4
Tv. ANNA, * 7/1 1747. † 17/9 1773
Tv. ANDERS, * 8/1 1747. † 10/1 1747
ANDERS, * 17/9 1750                                      11F4


—23 A 2—

1 JONAS FORSBERG, * 19/1 1738, s. t. soldat Jonas Forss i Frägsta. G. 16/10 1763. Soldat i Hillen. † 19/11 1786
114A1 ANNA PERSDOTTER, * 20/7 1736, d. t. soldat Per Hillerström i Långby. 114A2 – tid. g. o. änka 1761. Omg. † 22/5 1815
ANNA, * 20/8 1766                                          2N4
KERSTIN, * 24/10 1769                                    113A1
KARIN, * 6/4 1773. † 1/2 1820


—28 A 3—

(B2) ANDERS FALK, * 24/8 1770, s. t. torpare Anders Andersson i Almunge, Stockholm. G. 10/5 1795. Soldat i Norrviksta. † 5/12 1847
2 MARGRETA PERSDOTTER, * 25/2 1766, d. t. soldat Per Åhs i Smedsgården. † 18/6 1848
ANNA, *29/11 1795                                         34C2
PER, 23/11 1797                                             (X20)8J2
HELENA, * 29/8 1799                                       5
BRITA, * 24/11 1801                                       11S13
MARGARETA, * 12/3 1804. † 26/3 1804
MARGTA, * 22/6 1805. † 23/3 1880


—29 A 2—

(X43) JOHAN FLEUR, * 30/11 1789 i Söderhamn. G. 1821. Soldat i Ransta. † 11/3 1855.
1 BRITA MATSDOTTER, * 30/5 1792, d. t. soldat Mats Ström i Skarmyra. † 20/7 1875
MATIAS, * 8/6 1821                                         3
BRITA, * 5/11 1824                                         5Ö1
REBECKA, * 19/7 1830                                     5M6


 —31 A 1—

33H1 ANDERS ANDERSSON LÖF, * 26/5 1740, s. t. bonden Anders Olsson Bantler i Hillsta 4. G. 8/6 1767. Soldat i Trogsta. † ?/10 1784
84A1 MARGTA OLSDOTTER, * 6/6 1740, d. t. husman Olof Olsson i Norrviksta o. hu. Margreta Hansdotter. † 10/12 1813
KARIN, * 30/11 1767. † 14/5 1768
KARIN, * 2/10 1769
OLOF, * 24/10 1770                                         28S1
ANDERS, * 26/3 1772                                      7
Tv. HANS, * 29/1 1774. † 20/3 1777
Tv. PER, * 29/1 1774                                       14
NILS, * 3/9 1775. † 3/9 1775
MARGRETA, * 14/9 1776                                  2 o. 82A8
MICHAEL, * 16/7 1778. † 24/11 1778
BRITA, * 15/7 1783. † 18/8 1785


—35 A 1—

LARS FREDIN, * 17/5 1820, G. 14/5 1847. Soldat i Stavåker. † 1/12 1873
KERSTIN ERSDOTTER, * 16/3 1825. Änka o. omg 9/5 1878 — 2
KARIN, * 29/9 1847                                         3
ERIK, * 31/8 1849
OLOF, * 6/7 1856. Jordbr.arb. † 4/4 1930
ANNA, * 13/8 1859                                          60D2
KERSTIN, * 13/1 1866                                     13B24


—41 A 3—

ERIK FÄLT, * 1782, s. t. kakelugnsmak. Erik Lundvall I Gävle. G. 2 ggr. Soldat i Bäck. † 22/5 1874
2 KERSTIN JOHANSDOTTER, * 12/11 1788, d. t. soldat Johan Strid i Berglock. G. 1815. † 23/6 1856
18B6 KERSTIN JONSDOTTER, * 20/11 1820, d. t. bonden Jon Ersson i Bäck 4. G. 1857. † 5/12 1890
JOHAN, * 29/8 1820                                        5
KERSTIN, * 20/9 1825                                     10F7


—44 A 3—

1 JONAS FYR, * 31/7 1771, s. t. soldat Johan Stark i Bäck. G. 26/10 1797. Soldat i Bäck. † 1808
18A1 MARGTA OLOFSDOTTER, * 17/9 1770, d. t. soldat Olof Dragon i Nansta. Omg. 14/5 1811                                                           46T1
ANNA, * 5/1 1799. † 27/4 1851


—49 A 2—

1 OLOF FRIDLUND, * 19/7 1816, s. t. soldat Anders Hed i Veda. G. 2 ggr. Soldat, kyrkvaktare i Nansta. † 2/8 1900
26T2 BRITA ANDERSDOTTER, * 28/9 1817, d. t. bonden Anders Olsson i Trogsta 11. G. 24/4 1841. † 24/8 1867
20C1 MARGTA LARSDOTTER, * 24/12 1849, d. t. skräddare L. P. Hedin Klang i Byberg. G. 24/4 1868. † 1/6 1927
ANDERS, * 22/5 1841                                      16S7
OLOF, * 14/10 1847. † 15/7 1851
OLOF, * 23/3 1855. † 18/4 1861


—51 A 1—

34L2 JOHAN ANDERSSON FLYGT, 11/12 1847, s. t. bonden Anders Johansson i Långby 10. G. 9/11 1870. Soldat i Söderäng. † 21/1 1931
(X4) ANNA BRITA JOHANSDOTTER, * 10/10 1848 i Bjuråker. † 16/5 1934
JOHAN, * 14/11 1872
ANDERS FERDINAD, * 23/11 1876                     1K11 o. 9A10
PER GUSTAF, * 15/4 1886                                 2

—2—

1 PER GUSTAF FLYGT, 15/4 1886, s. t. soldat Johan Flygt i Söderäng. G. 22/12 1918. Furir, sen. flottn.arb. i Söderäng. † 22/8 1955
(Y11) HENNY ELISABET JONSSON, * 4/11 1898 i Ed, V. Norrl. † 20/6 1963
JOHAN AMANDUS, * 25/5 1915. Fl. t. Ed V. Norrl. 1925
GUSTAF VILHELM, * 29/8 1919
GUNNAR FERDINAND, * 1/12 1921                     3
Tv. PER ARNE * 22/3 1928. † 7/11 1928
Tv. GUNHILD ANNA OLIVIA, * 22/3 1928             4
BO IVAR, * 29/10 1934
Tv. ASTRID MARGRETA, * 16/5 1936. † 17/5 1936
Tv. PER ÅKE, * 16/5 1936. † 17/5 1936


—53 A 2—

1 JOHANNES FRID, * 21/3 1794, s. t. soldat Jonas Snabb i Trogsta. G. 2 ggr. Korpral i Sörviksta. Kyrkvaktare. † 23/7 1869
9F5 BRITA NILSDOTTER, * 21/10 1803, d. t. bonden Nils Persson i Fränö 2. G. 1829. † 11/4 1861
26T2 CECILIA ANDERSDOTTER, * 25/2 1807, d. t. bonden Anders Olsson i Trogsta 11. 56C13 — g. 1839 m. soldat Per Äng. Änka 21/11 1851. Omg. 1/5 1863. † 16/5 1900.
JONAS, * 11/10 1832                                       13Ö4
ANNA, * 18/8 1834                                          11R3
KARIN, * 30/12 1837                                       57C1


—54 A 3—

1 LARS FORSSELL, * 17/7 1801, s. t. soldat Anders Lind i Utnäs. G. ?/5 1834. Soldat i Hillsta. † 5/12 1881
19K1 MARGTA LARSDOTTER, * 20/7 1804, d. t. skräddare Lars Ström i Kälkebo. † 19/10 1876
LARS, * 10/8 1835                                          4N7
BRITA, * 27/1 139                                           4M13


—59 A 1—

PER JOHANSSON FLINK, * 16/5 1693. G. 1/11 1715. Soldat i Veda. † 9/4 1761
MARGRETA JANSDOTTER, * 14/2 1681
JONAS, * 2/6 1726. † 14/10 1726
PER, * 23/4 1729                                            2
MARGRETA, * 21/1 1732. † 1/9 1732
JONAS, * 30/11 1734


—60 A 5—

1 OLOF FYR, * 12/1 1745, s. t. soldat Daniel Råbock i Ransta. G. 1/3 1767. Soldat i Hillsta. † 26/5 1789


—64 A 3—

1 OLOF FORSS, * 23/10 1840, s. t. husman Daniel Danielsson i Bäck. G. 24/4 1863. Soldat i Bäck. † 7/1 1931
58G1 MARIA CARLSDOTTER, * 20/4 1842, d. t. Carl Johan Ung i Sunnanbäck. † 8/11 1921
DANIEL, * 8/10 1863                                       5
KARIN, * 22/9 1865                                         10A4
BRITA, * 23/11 1869                                       52C3
OLOF, * 18/7 1873. † 5/3 1876
OLOF, * 6/5 1876                                            4
ANNA, * 11/11 1878                                        6
JOHAN BAJARD, * 14/12 1880. Soldat. Emigr. t. Amerika
AMANDA, * 26/10 1883                                    92G3
MATILDA, * 9/9 1886                                       7

—4—

3 OLOF FORS, * 6/5 1876, s. t. soldat Olof Fors i Bäck. G. 2 ggr. Soldat, sen stationsförman i Näsviken. Fl. t. Hudiksvall 1928. † 5/11 1950


—66 A 2—

1 ERIK FRID, * 5/6 1784, s. t. soldat Per Skålbäck i Tronbo. G. 30/5 1811. Soldat i Kälkebo. † 23/12 1814 i Norge
104A1 MARGTA PERSDOTTER, * 29/12 1788, d. t. profoss Per Öhrn i Byberg. Änka o. omg. 1822                                                       18K1
PER, * 19/9 1811
ERIK, * 28/4 1813                                           3


—78 A 1—

29C2 OLOF FORSMAN, * 12/8 1722, s. t. Karin Mårtensdotter i Häggnäs. G. 26/10 1746. Soldat i Veda. † 25/4 1800
9C1 KARIN PAULSDOTTER, * 17/9 1722, d. t. soldat Påhl Päron i Stavåker
NILS, * 30/9 1747. † 17/6 1752.
KARIN, * 10/3 1750. † 18/6 1752.
NILS, * 5/7 1755                                             2.
Tv. OLOF, * 8/9 1758. † 2/4 1759.
Tv. KARIN, * 8/9 1758. † 31/3 1759.
PAUL, * 18/10 1760                                         3.
PER, * 3/11 1763                                            4.
KARIN, * 1/3 1767. † 29/5 1767.


—78 A 4—

1 PER FORSMAN, * 3/11 1763, s. t. soldat Olof Forsman i Veda. Soldat i Åkre. † 1790


—79 A 3—

1 OLOF FAST, * 1/12 1768, s. t. soldat Anders Skytt i Hedsta. G. 2 ggr. Soldat i Hedsta 1789-1811. † 17/11 1843
BRITA ERSDOTTER, * 15/2 1754, d. t. pappersmästare Erik Strömberg, Östanå bruk, Njutånger.
150A2 Tid. g. 1782. Änka 1789. Omg. 3/5 1791. † 15/7 1835.
69A6 MARGTA JOHANSDOTTER, * 7/8 1812, d. t. arrendator Johan Pamp i Hedsta 5. G. /5 1837. Änka o. omg. 1848                              6.
MARGRETA, * 22/1 1792                                  (X20)5J6.
BRITA, * 12/7 1793. † 10/3 1794.
BRITA, * 7/2 1797                                           15D7.


—80 A 1—

PER ERSSON FAGERBERG, * 1709. Soldat i Söderäng. † 26/3 1743.
(X3) MARGRETA ANDERSDOTTER, * /7 1700, d. t. soldat Anders Olsson i Bergsjö. † 18/5 1773.
ERIK, * 5/12 1727                                           2.
MARGRETA, * 24/7 1728 † 28/4 1730.
ANDERS, * 15/8 1730                                      1K15.
BRITA, * 27/8 1732                                         82A4.
MARGRETA, * 28/3 1735                                  12B8.
PER,* 14/3 1738. † 29/1 1746.
HELENA, * 1/8 1743                                        8C2.

—2—
1 ERIK FAGERBERG, * 5/12 1727, s. t. soldat Per Fagerberg i Söderäng. G. 20/12 1747. Soldat i Stenbo. † 9/11 1782
47O1 KARIN PERSDOTTER, * 11/5 1718, d. t. soldat Per Gram i Fränö. † 3/11 1790
MARGRETA, * 13/3 1749
PER, * 31/5 1751
JULIANA, * 26/1 1754
ERIK, * 5/2 1757.


—88 A 1—

69C2 ANDERS FORSLUND, * 15/11 1795, s. t. skomakare Erik Ersson Wik i Bäck. G. 1824. Soldat i Häggnäs. † 12/1 1867.
10K7 MÄRGTA OLSDOTTER, * 26/11 1798, d. t. bonden Olof Michelsson From i Klångsta 2. † 9/3 1881
KERSTIN, * 6/10 1825                                     6N6.
HEDVIG CHARLOTTA, * 29/5 1831                     2N13.
MARGTA, * 21/3 1834. † 26/7 1920.
BRITA, * 3/6 1841                                           38S5.


—89 A 1—

(X31) ERIK SPARF FORSLÖF, * 15/7 1792, i Njutånger. G. 1811. Soldat i Björkmo. † 16/2 1871.
(X22) HELENA PERSDOTTER, * 14/8 1789, d. t. husman Per Olsson i Idenor. † 30/10 1854.
STINA, * 14/10 1811.
BRITA, * 26/12 1813                                       2S7.


—101 A 2—

1 LARS FRED, * 2/12 1737, s. t. soldat Olof Hassel i Veda. G. 25/5 1766. Soldat i Veda. † 23/3 1817.
21T5 INGRID PERSDOTTER, * 2/3 1733, d. t. bonden Per Ersson i Trogsta 8. † 7/10 1820.
ANNA, * 12/11 1766                                        2K4.
PER, * 3/3 1770. † 18/4 1770.
PER, * 2/5 1772. † 24/6 1772.
INGRID, * 24/11 1773                                     31H5.


—114 A 2—

77O1 PER LARSSON FORSBERG,* 8/9 1720, s. t. soldat Lars Persson Dahlström i Böle. G. 3/10 1756. Soldat i Hillen. † 1761.
1 ANNA PERSDOTTER, * 20/7 1736, d. t. soldat Per Hillerström. Änka o. omg. 16/10 1763 – 23A2.
PER FORSBLAD, * 17/3 1758.
Länsman i Ava, Delsbo                                     (X6)66T1.


—119 A 1—

JÖNS OLSSON FLYGARE, * Soldat i Bäck. † 1742.
(X31)8N1 ANNA MATSDOTTER, * 18/5 1692, d. t. bonden Mats Olsson i Nordmyra 2, Njutånger. † 2/4 1778.
LARS, * 1/2 1728                                            2.
ANNA, * 2/1 1734                                           4.
MATTIAS, * 19/1 1736                                     3.


—119 A 3—

1 MATS FLYGARE, * 19/1 1736, s. t. soldat Jöns Flygare i Bäck. G. 24/6 1758. Soldat i Bäck. Drunknade i Dellen okt. 1791. Begr. 24/6 1792.
18N2 MARGRETA PERSDOTTER, * 21/3 1724, d. t. bonden Per Olofsson i Näcksjö 1. † 15/1 1796.
DOROTEA, * 3/5 1759. † 22/5 1759.
MATTIAS, * 24/6 1760. † 24/8 1760.
PER, * 17/1 1764. † 12/5 1768.
OLOF, * 26/2 1766. † 13/9 1773.


—120 A 2—

LARS ERIKSSON FLYGARE, * 1689. G. 15/6 1718. Soldat i Hillsta. † 21/12 1732.
KARIN ERIKSDOTTER, * 29/6 1687, d. t. soldat Erik Nilsson i Hillsta 1 – förut g. Änka 1712. Omg. † 18/9 1778.
ANNA, * 29/9 1722                                          3N3.
KARIN, * 10/5 1726. † 21/6 1730.
MARGRETA, * 23/9 1729. † 7/11 1733.
LARS, * 11/1 1733. † 21/2 1733.


  —134 A 1—

JÖNS LARSSON FLYGARE, * Soldat i Bäck.
KRISTINA MATSDOTTER, *
ANDERS, * 13/10 1730.
OLOF, * 18/3 1732                                          2.

—2—

1 OLOF FORS, * 18/3 1732, s. t. soldat Jöns Larsson Flygare i Bäck. G. 13/10 1754. Soldat i Medvik. † 4/9 1811.
131A1 INGRID JONSDOTTER, * 24/12 1733, d. t. soldat Jon Elfström i Skarmyra. † 16/3 1814.
JONAS, * 4/9 1755                                          4.
OLOF, * 25/10 1757. † 19/1 1759.
ANNA, * 19/7 1763.
OLOF, * 22/9 1764. † 19/5 1768.
MARGRETA, * 17/4 1768                                  135A1.
INGRID, * 27/7 1771                                       15D3.
OLOF, * 17/3 1775                                          3.
ANNA, * 2/1 1778. † 15/5 1778.


  —136 A 1—

OLOF FLINK, * /5 1734, (förut Olof Persson Palm). G. 3 gr. Soldat i Flatmo. † 17/1 1804.
9K1 INGRID ANDERSDOTTER, * 9/10 1722, d. t. bonden Anders Ersson i Klångsta 1. G. 25/3 1761. † 22/11 1779.
137A1 KERSTIN JAKOBSDOTTER, * 13/11 1748, d. t. soldat Jacob Palmstand i Långbyn. G. 8/10 1780. † 20/7 1796.
KARIN ERSDOTTER, * 13/4 1763, d. t. soldat Erik Leije? o. hu. Margreta Olofsdotter i Överby. G. 15/10 1797. † 11/1 1838.
KARIN, * 2/5 1761. † 30/5 1761.
PER, * 5/2 1763.
JAKOB, * 5/12 1781.
OLOF, * 30/12 1785                                        2.
JONAS, * 9/1 1791                                          2S6.


—137 A 2—

LARS OLSSON FORSMAN, * 9/1 1739. G. 6/2 1763. Soldat i Överbyn.
(X33) KARIN JONSDOTTER, * /1 1730, i Norrbo. I – änka 1761 o. omg. 1763. † 9/2 1809.
OLOF, * 10/10 1763. † 9/2 1775.
SIGRID, * 20/4 1766                                       2H12.


  —138 A 1—

(X47) ANDERS FRID, * 1766, i Tolvfors bruk, Valbo. G. 20/4 1791. Soldat i Nansta. † 20/6 1831.
27L3 SIGRID JONSDOTTER, * 4/9 1765, d. t. bonden Jon Andersson i Långbyn 6. † 10/7 1837.
MARGRETA, * 29/10 1791                                 6.
JONAS, * 27/3 1794                                        2.
KERSTIN, * 6/7 1797.
ABRAHAM, * 8/7 1800                                      10.
SIGRID, * 18/7 1804                                       9.
ANDERS, * 25/2 1807.


  —142 A 1—

(X31)1K4 OLOF FLANK, * 30/7 1769, s. t. bonden Carl Ersson i Kvavtjärn 1, Njutånger. G. 10/4 1795. Soldat i Ransta. † 29/11 1832.
23S3 SIGRID OLSDOTTER, * 17/6 1770, d. t. bonden Olof Jönsson i Stenbo. † 10/4 1844.
CARL, * 10/2 1796                                          13B12.
OLOF,* 27/1 1798                                           6L1.
BRITA, * 26/3 1803                                         5.
SIGRID, * 15/9 1805                                       3.
ERIK, * 20/9 1807                                           2.

—2—

1 ERIK FLANK, * 20/9 1807, s. t. soldat Olof Flank i Ransta. G. 1831, Soldat i Björkmo. † 10/5 1845.
2D2 STINA ERSDOTTER, * 22/6 1803, d. t. soldat Erik Pihl i Fränö. Änkan emigrer. t. Amerika 1846, med sina 4 då levande barn. De anlände till New Yorks hamn 15/9 1946. I passagerarlistan kallas de Plank i st. f. Flank.)
ANNA, * 28/9 1831. † 30/7 1832.
OLOF, * 7/7 1833.
ERIK, * 25/6 1835.
SIGRID, * 12/5 1837. † 1/10 1837.
ANNA, * 16/8 1838.
KARL, * 14/3 1842. † 14/9 1844.
KRISTINA, * 18/8 1845.


—142 A 7—

(X25)43S28 PER ANDERSSON FRISÉN, * 26/3 1869, s. t. bonden Anders Andersson, S. Säljesta, Järvsö. G. 2/3 1896. Soldat i Stavåker, Forsa. Emigr. t. N. Amerika 1903.
6 HELENA KAROLINA JONSDOTTER, * 19/12 1870, styvdotter t. husman Jon Jonsson i Häggnäs. Fl. t. Järvsö 1895.
AUGUST, * 15/4 1895. Emigr. t. Amerika
JULIA KATRINA, * 26/12 1897. Emigr. t. Amerika.
ELIN AGNES, * 20/1 1900. Emigr. t. Amerika.


  —149 A 1—

PER NILSSON FALK, * 1661. G. 2 ggr. Soldat o. kyrkvaktare i Skarmyra. † 2/1 1749.
MARGRETA ERIKSDOTTER, * 1662. † 21/9 1735.
(X23) ANNA SVENSDOTTER, * 10/6 1694, d. t. bonden Sven Olsson i Hogland Ilsbo sn. 5L1 – änka 31/3 1731. Omg 2/12 1736. † 12/2 1777.
Tv. KERSTIN, * 28/6 1697. † 8/4 1773 og.
Tv. CECILIA, * 28/6 1697
KARIN, * 7/10 1705                                         5B6


—41 O 1—

JOHAN FALK, * 17/10 1725, s. t. murarmästare i Stockholm. G. 18/7 1797. Sergeant vid Häls.reg. Med i Pommerska kriget i 6 år. † 13/7 1800
(A2) KATRINA LARSDOTTER TILLANDER, * 1740 i Arbrå. † 8/2 1821


  —3 C 1—

17Y1 KARL FROM, * 8/12 1779, s. t. soldat Per Johansson Spång i Norrbo. G. 22/10 1811. Soldat i Rumsta. † 3/5 1853.
(X4) ANNA NORDSTRÖM, * 28/5 1786, d. t. skomakare Johan Jonsson i Hedvigsfors, Bjuråker. † 2/4 1860.
BRITA, * 2/8 1812                                           14R7.
ANNA KRISTINA, * 27/10 1815                          7N6.


—6 C 2—

18A1 HANS FORS, * 8/10 1763, s. t. soldat Olof Dragon i Nansta. G. 29/10 1786. Soldat i Medvik. † 1788 i Helsingfors.
1 KARIN PERSDOTTER, * 16/8 1760, d. t. Per Andersson Bergman i Berglock. Omg. 1791 -12F8. Omg. 1805 – 2D8.
KARIN, * 10/11 1787. † 14/7 1791.


—48 C 2—

1 JONAS FORSLÖF, * 11/2 1769, s. t. soldat Per Nilsson Råbock i Vålsta. G. Stud. 1788, pvgd 1794, komminister i Rogsta 11/3 1812. † 8/4 1817.
(X49) ELISABET GUSTAVA JORDAN, * 1779, d. t. kyrkoherde H. F. Jordan i Årsunda.
PER HERMAN, * 1/9 1799                                 3.
ANNA GUSTAVA, * 1/10 1801                            4.
NILS JONAS, * 15/9 1809                                 5.


—50 C 1—

119A2 LARS FRISK, * 23/6 1763. Möjl. s. t. soldat Lars Elgström i Skarmyra. G. 30/3 1788. Soldat i Nansta. † 1790.
3N4 SIGRID JOHANSDOTTER, * 7/10 1763, d. t. bonden Johna Michelsson i Nansta 3. Änka o. omg. 28/4 1791                                    30H10.
INGRID, * 5/12 1788                                       2T5.


—55 C 2—

1 ERIK FRISK, * 10/2 1783, s. t. soldat Per Wikstrål i Nansta. Soldat i Nansta.


 —66 C 1—

(X15)1Z190 PER FÄLT, * 16/3 1850, s. t. soldat Stefan Gahn i Bjåsta, Bergsjö. G. 14/4 1873. Infl. 1888. Soldat i Långby. † 4/6 1900.
(X3)34J1 BRITA JONSDOTTER, * 4/3 1847, d. t. bonden Jon Olofsson i Bjåsta 12, Bergsjö. † 9/9 1919.
SIGRID KATRlNA, * 18/4 1874                           1G2.
JONAS ERIK, * 29/5 1880                                 2.
PER JOHAN, * 13/7 1884. † 3/4 1889.


—92 C 1—

(X25) PER ERIK FRISK, * 26/9 1859, Järvsö. G. 26/4 1886. Soldat i Vålsta, Forsa. Emigr. t. Amerika 1901.
ANNA ELISABET NILSDOTTER RODAS, * 24/11 1860 i Mustasaari, Åbo län, Finland. † 26/9 1953.
JOHANNA MARIA, * 3/4 1890. † 3/2 1891.


  —101 C 1—

(X6)26J8 ERIK FRANK, * 11/8 1877, s. t. bonden P. E. Lönn i N. Sannäs 7, Delsbo. G. 7/6 1908. Soldat sen. Nattvakt vid Linspinneriet i Lund. Fl. t. Delsbo 1923 o. t. Forsa 1944, Matnäs. † 26/11 1949.
(X6)12R11 SIGRID OLSSON, * 18/5 1882, d. t. husman Olof Persson i Krusänga, Delsbo. † 20/11 1924.
KRISTINA LINNEA, * 6/2 1909                           (X6)26J21.
ANNA MARIA, * 29/2 1912                                70E2.
SIGRID ESTER INGEBORG, * 24/12 1913            (X4)45A10.
BROR HELGE, * 14/3 1917.
SIGNE VIOLA, * 2/3 1921. Fl. t. Örgryte.
ERIK VIDAR, * 11/6 1924.


—4 D 3—

(U30) NILS FLINK, * /11 1741, krögarson fr. Köping, Västm. län. G. 25/3 1770. Soldat i Bäck o. Berglock. Deltog i 1788-1789 års ryska krig. † 15/1 1817.
2 KARIN JANSDOTTER, * 13/6 1743, d. t. smed Johan Schmidt i Lund, Forsa. † 17/5 1827.
CECILIA, * 1/11 1771. † 19/12 1847.
JOHANNES, * 6/8 1774                                    9K10.
INGRID, * 17/10 1778                                     15B7.
KARIN, * 8/11 1781. † 2/6 1785.


—40 E 2—

1 ANDERS PERSSON FRISK, * 2/2 1870, s. t. husman Per Persson i Häggnäs. G. 13/4 1903. Soldat. Sen. byggmästare i Hedsta. † 6/6 1933 i Mikje. Fl. t. Njutånger 1913.
16H7 MARTA JONSDOTTER, * 1/5 1878, d. t. bonden Jon Matsson i Harv 1. † 25/1 1941.
BRICKEN EDIT, * 18/4 1904                                 3.


—43 E 2—

(B10) SALOMON LÖFSTRÖM – FALK, * 22/2 1861 i Börstils sn., Stockholm. G. 31/10 1886. Soldat i Töfsäter. Fl. t. Hälsingtuna 1896.
1 KRISTINA CHARLOTTA BJÖRK, * 5/1 1867, std. t. torpare Jonas Björk i Utnäs.
MÄRTA ELIN, * 26/1 1887. Fl. t. Hälsingtuna.
JONAS ERIK, * 11/12 1889. Fl. t. Hälsingtuna.
HILMA KRISTINA, * 17/6 1893. Fl. t. Hälsingtuna.
KARL ALGOT, * 30/3 1896. Fl. t. Hälsingtuna.


—10 F 13—

24N10 NILS ERIKSSON FLANK, * 14/7 1821, s. t. skomakare Erik Nilsson i Näset. G. 1854. Soldat i Fränö. † 20/10 1902.
11B5 BRITA JONSDOTTER, * 16/11 1825, d. t. bonden Jon. Olsson i Björkmo 2. † 14/1 1906.
JONAS, * 2/10 1855                                            14.
ERIK, * 15/6 1860. † 19/6 1860.


—33 G 1—

(X31)3H1 ANDERS FREDRIK FAST, * 28/4 1873, s. t. arb. Johan Erik Olsson vid Iggesunds bruk. G. 20/11 1904. Soldat. Sen. bonde i Lumnäs 1. † 5/9 1955.
4A12 (Bror med Erik Olof Lod i Klångsta).
32G1 HULDA VILHELMINA GUSTAFSDOTTER, * 4/11 1880, d. t. Gustaf Andersson i Sunnnanbäck. † 26/9 1955.
JOHAN FREDRIK, * 21/5 1905. Fl. t. Sveg 1937.
ALMA VILHELMINA, * 21/8 1906                        12L4.
ANNA LINNEA, * 8/12 1907                               2.
HULDA KAROLINA, * 10/3 1910.
KARL GUSTAF, * 5/11 1912                               (X31)42D4.
SVEA KRISTINA,* 10/6 1916                             17S12 o. 13.
NILS MARTIN, * 7/10 1918.
SVEN ELOF, * 20/11 1920                                 (X31)45H1.


—35 H 16—

9 ERIK FREDIN, * 4/5 1812, s. t. bonden Erik Månsson i Häggnäs 1. Soldat i Hamre. † 13/6 1841.


—1 K 3—

(X9) ZACHARIAS HALVARSSON FLYGARE, * 7/1 1719, s. t. Halvard Jonsson i Färila. G. 11/10 1747. Soldat i Flatmo. Bonde i Kalvhaga 1. † 17/6 1793.
2 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 29/10 1727, d. t. bonden Olof Ersson i Kalvhaga 1. † 5/1 1800.
OLOF, * 26/11 1747. † 24/3 1748.
ANDERS, * 27/12 1748                                    5.
OLOF, * 29/9 1750                                          4.
JONAS, * 11/11 1754                                       53A1.
PER, * 23/6 1764                                            110C2.
KERSTIN, * 25/10 1765. † 4/12 1765.
KARIN, * 17/4 1771                                         12A1.


—6 K 22—

32S4 ANDERS JOHAN ANDERSSON FLYGT, * 3/7 1875 i Hille sn., s. t. Anders Jonssons 1:sta hustru. G. Soldat, flottn.arb., bonde i Kalvhaga sss6. † 14/2 1958.
(S15) KRISTINA JOHANSDOTTER, * 17/9 1867 i Ekshärads sn., Värml. † 18/12 1939.
GERDA MARGARETA, * 29/12 1894                    24.
ANNA KRISTINA, * 14/12 1896                          25.


—10 K 14—

9 OLOF FRISK, * 3/1 1831, s. t. Husman Michel Olsson i Klångsta. G. 3 ggr. Soldat i Hamre, sen. i Töfsätter. † 2/2 1904.
136A2 MAGDALENA OLSDOTTER, * 31/3 1824, d. t. soldat Olof Kring i Sunnanbäck. G. 25/5 1854. † 18/6 1854.
40T4 KERSTIN NILSDOTTER, * 17/9 1817, d. t. bonden Nils Olsson i Töfsätter 1. G. 1856. † 24/11 1884.
40E1 MARGTA PERSDOTTER, * 13/12 1857, d. t. husman Per Persson i Häggnäs. G. 1887. † 30/3 1888.
NILS, * 23/9 1858. † 2/4 1862.
KERSTIN, * 16/8 1863                                     15.


—22 N 9—

1 JAN FRIMODIG, * 4/9 1726, s. t. bonden Johan Nilsson i Näset 1. G. 24/7 1757. Soldat i Näset. Krigs tjänst i Pommern o. Finland. † 15/5 1781.
16T1 KARIN ANDERSDOTTER, * 9/1 1734, d. t. bonden Anders Matsson i Trogsta 1.
ANDERS NÄSLUND, * 25/1 1765 – 145A3. Komminister i Järvsö.
CECILIA, * 26/3 1769                                      45S6.
BRITA, * 22/1 1773. † 24/10 1773.
JOHAN, * 13/5 1775. † 10/9 1780.
ERIK, * 1/10 1778                                           12.


  —91 O 1—

LARS FELLMAN, * G. 15/7 1716. Soldat i Veda
BRITA OLOFSDOTTER, *
OLOF, * 10/3 1719


  —96 O 1—

MATS FRISK, * G. 17/7 1710. Soldat i Hamre
ANNA OLOFSDOTTER, *


  —97 O 1—

(Z4) ANDERS FROM, * 14/12 1791 i Berg, Jämtl. G. 2 ggr. Soldat o. torpare. † 2/7 1849
(Z4) BRITA NILSDOTTER, * Fr. Berg. 2:dra hu. Barnlös


  —99 O 1—

ANDERS MICHELSSON FURMAN, * 1696. Soldat. † 28/2 1726


—100 O 1—

JAN FYRBERG, *  /2 1730. Reservist i Rumsta
ANNA LARSDOTTER, * 20/10 1717
OLOF, * 14/11 1751. † 6/5 1752


—101 O 1—

ERIK MÅRTENSSON FÄRDIG, * G. 21/12 1712. Soldat i Nansta
KERSTIN MICHELSDOTTER, * 1678. † 23/9 1728


—47 S 8—

1 KARL FRISK, * 3/2 1790, s. t. bonden Erik Carlsson i Sörviksta 3. Soldat i Sörviksta. † 5/11 1814.


—44 T 9—

6A1 OLOF FROM, * 22/4 1774, s. t. soldat Per Ström i Kalvhaga. G. 28/5 1802. Soldat i Töfsätter. † 11/5 1851.
3 ANNA NILSDOTTER, * 30/11 1776, d. t. bonden Nils Jonsson i Töfsätter 3. † 30/4 1851.
MARGTA, * 18/7 1802                                      (X31)4L22.
NILS, * 25/11 1803                                         10.
BRITA, * 21/3 1805                                         (X31)8E24.
PER, * 17/11 1807.
ANNA, * 5/12 1810.
OLOF, * 12/8 1813                                          6A3.
LARS, * 3/1 1816.


—2 W 10—

PER FERM, * 27 /11 1766, s. t. bonden Mats Ersson i Veda 2. Soldat i Flatmo.


—49 Z 4—

2 ANDERS OLOF ERIKSSON FRANK, * 26/9 1875, s. t. husman Erik Olsson i Böle. G. 6/6 1905. Soldat sen. skogsarb. i Forsån. † 20/4 1957.
(X23) ANNA LOVISA MALMSTRÖM, * 19/4 1882. Infl. fr. Ilsbo. Fl. t. Hudiksvall 1920.
59Ö1 D. t. Karl August Malmström i Övernäs.
HANNA ADRIANA, * 24/1 1907. Fl. t. Rogsta 1929 – 5.
SIGRID ALICE, * 22/9 1908. † 13/5 1916.
ANDERS TYKO, * 22/8 1910. † 13/11 1910.


—1 Ö 3—

1 JONAS LARSSON FAGER, * 10/7 1703, s. t. bonden Lars Jönsson i Ölsund 1. G. 2 ggr. Soldat i 20 år. Från 1737 bonde i Ölsund 1. † 11/1 1785.
9F1 SIGRID PERSDOTTER, * 21/5 1703, d. t. bonden Per Nilsson i Fränö 2. G. 19/5 1728. † 29/6 1773.
60A1 ANNA DANIELSDOTTER, * 5/8 1735, d. t. soldat Daniel Råbock i Ransta. G. 16/5 1776. † 6/9 1782.
103A2 (Tid. g. o. skild fr. soldat Per Jernberg i Trogsta).
LARS, * 20/4 1728.
PER, * 3/1 1730. † 1/4 1730.
KERSTIN, * 6/12 1730. G. 3/10 1762 m. Olof Larsson i Nordmyra 2 – (X31)8N5
JONAS, * 17/12 1733                                       4
ANNA, * 31/3 1736                                          44A1
PER, * 21/2 1740. † 17/3 1742.
SIGRID, * 16/11 1742                                      28N1 o. 2L4.
MARGARETA, * 19/11 1745. † 18/8 1759.


—3 Ö 1—

33A1 JOHAN PERSSON FRID, * 23/7 1821, s. t. soldat Per Skål i Långby. G. 14/4 1846. Soldat i Ölsund. † 20/2 1901
13B10 ANNA JONSDOTTER, * 28/1 1816, d. t. bonden Jon. Olsson i Byberg 3. † 10/7 1888.
PER, * 2/7 1846                                              76C2.
JONAS, * 20/1 1852                                         2
Tv. CECILIA, * 23/2 1855                                 20A4.
Tv. MARGTA, * 23/2 1855                                 11C3.
ANNA, * 22/7 1858                                          35T13.

—2—

1 JONAS FRID, * 20/1 1852, s. t. soldat Johan Frid i Ölsund. G. 26/10 1875. Soldat i Ölsund. † 6/7 1908.
(X6)26J4 MARGTA LÖNN, * 12/10 1855, d. t. soldat Erik Persson Lönn, Gåsbacka, Delsbo. † 25/3 1912.
JOHAN, * 7/3 1876                                          3.
ERIK, * 31/3 1879. † 26/8 1898.
ANNA KRISTINA, * 11/6 1882                            37T3.
JONAS, * 2/7 1889. Flottn.arb. † 5/4 1962. Og.
PER EDVARD, * 13/9 1892. † 16/2 1911.
TILDA MARGRETA, * 25/4 1897. † 9/5 1913.


—39 A 1—

16H3 OLOF FERM, * 19/2 1740, s. t. bonden Mats Nilsson i Harv 1. Klarinettblåsare i Överby. Deltog i Pommerska kriget. † 9/11 1785
15Ö1 ANNA LARSDOTTER, * 15/12 1744, d. t. bonden Lars Jonsson i Överby 5.
MATTIAS, * 8/12 1768                                     16Ö1
LARS, * 11/4 1772. † 1/8 1775
LARS, * 29/10 1777                                         (X20)5D5
ANDERS, * 25/8 1780. † 26/8 1780
ANDERS, * 20/10 1781                                     2


—81 A 1—

PETER OLOFSSON FUNCK, * /12 1669. Fältväbel i Söderäng. † 9/6 1735
MARGRETA ERIKSDOTTER, * /8 1668. † 14/2 1747
MARGRETA, * 21/8 1697                                  18B3.
KERSTIN, * 25/10 1710                                    16H3

 

G.

—9 A 11—

2 FRANS GRIP, * 12/5 1792, s. t. soldat Mats Stolt i Ölsund. G. 1820. Soldat i Töfsätter. † 2/2 1866
35T5 KERSTIN LARSDOTTER, * 17/9 1792, d. t. bonden Lars Ersson i Tronbo.† 1/8 1878
MATS, * 12/6 1819. † 12/7 1819
KARIN, * 15/8 1822. † 13/3 1907
LARS, * 24/3 1828                                          16


—20 A 6—

(W23) LARS OLOF GRAN, * 26/12 1864 i Malung, Kopp. G. 30/10 1887. Soldat o. bryggare i Forsån. † 10/10 1948
3 MARGRETA CARLSDOTTER, * 20/9 1863, d. t. torpare Carl Carlsson i Rolfsta. † 8/3 1947
KRISTINA LINNEA, * 15/6 1888. † 7/3 1908
BRICKEN ELIDA, * 2/8 1892. Fl. t. Stockholm 1911
IRMA MARGRETA, * 4/3 1894. Sjuksköterska. † 17/10 1918
ANNA MATILDA, * 29/10 1896. Fl. t. Borgsjö 1913
LARS OLOF, * 27/6 1899. Sjöman
KARL MARTIN, * 20/9 1901. Fl. t. Enköping 1934. † 24/10 1963
JOHAN VERNER, * 17/8 1905. † 14/4 1928


—42 A 4—

ERIK GRIP, * 7/12 1780. G. ?/5 1818. Soldat i Veda. † 11/12 1862
17S4 BRITA JONSDOTTER, * 13/5 1772, d. t. bonden Jon Andersson i Stavåker 2. 3 — änka 30/12 1814. Omg. † 29/1 1841
Erik Grip är ej född i Forsa, om kyrkböckernas uppgift om hans födelsedatum är rätt.
Dödboken för 1862 har den felaktiga uppgiften att Erik Grip är son t. bonde Hans Ersson i Hamre 4. Men dennes son Erik Hansson * 7/12 1780, avled 17/3 1853 i Hillen 1 — 28H6


—109 A 1—

(X26) NILS GUNST, * 20/2 1769, Jättendal. G. 24/6 1795. Soldat i Frägsta.
(X3)14A2 KRISTINA JOHANSDOTTER NARF, * 21/10 1769, d. t. smed Johan Narf vid Franshammars bruk Hassela.
LARS, * 11/11 1795.
KATARINA, * 18/8 1799                                   108A2.


—127 A 1—

LARS JOHANSSON GÄLLMAN, * 1680. G. 1701. Soldat i Långbyn. † 4/3 1740.
BRITA OLOFSDOTTER, * 6/1 1686, d. t. bonden Olof Olofsson o. hu. Margreta Persdotter i Flatmo. † 18/1 1771.
KARIN, * 24/10 1722                                       2.
JOHANNES, * 18/8 1724. † 28/11 1729.
LARS, * 28/5 1727                                          18H3.
BRITA, * 4/4 1729                                           84A2.


—128 A 2—

(X31) MICHEL GRILL, * 1748, smedson fr. Njurånger. G. 30/10 1785. Soldat i Långbyn. † 27/2 1818.
KARIN ISAKSDOTTER, * 21/12 1755, d. t. soldat Isak Byström i Hamre. Barnlös. † 26/1 1833.


—130 A 1—

10K8 OLOF ALBERTSSON GRADIN, * 13/8 1823, s. t. bonden Albert Olsson i Klångsta 2. G. 22/5 1853. Soldat i Ransta. † 20/7 1874.
KARIN OLSDOTTER, * 15/2 1833.
Omg. 18/4 1881                                                  7.
OLOF, * 29/8 1853                                          28S6.
ALBERT, * 12/1 1855                                       2.
KRISTINA, * 5/8 1858. Fl. t. Hudiksvall 1878.
BRITA, * 4/12 1861. † 26/8 1865.
HEDDA CHARLOTTA, * 26/2 1865                                     8.
BRITA, * 20/10 1867.
KARIN, * 14/7 1870.
MARGTA, * 1/7 1873. † 10/10 1881.


  —143 A 1—

5W2 JONAS OLSSON GRAM, * 8/10 1727, s. t. bonden Olof Hansson i Veda 5. G. 12/4 1751. Soldat i Sörhoga.
29H1 MARGRETA STEFANSDOTTER, * 29/3 1723, d. t. bonden Stefan Mattsson i Hillen 2. Änka o omg. 12/5 1754                             2.
OLOF, * 28/9 1751. † 30/6 1752.


—144 A 2—

OLOF LARSSON GRAM, * 1692. G. 3 ggr. Soldat o. skräddare i Nansta. † 24/10 1742.
MALIN ANDERSDOTTER, * 1691. † 16/1 1725.
BRITA PERSDOTTER, * 1692. G. 13/4 1726. † 8/3 1735.
39S1 KERSTIN HANSDOTTER, * 17/7 1702, d. t. bonden Hans Larsson i Sörhoga 2. 1 – änka. omg. 28/4 1736. † 15/5 1772.
BRITA, * 2/5 1737                                           5B8.


—1 B 14—

7 NILS GRYM, * 25/3 1786, s. t. bonden Nils Larsson i Backen. G. 1816. Soldat i Nansta. † 13/10 1851.
68A3 SIGRID PERSDOTTER, * 31/7 1778, styvdr. t. soldat Per Strid i Nansta. † 5/1 1855.
ANNA, * 19/6 1819. † 23/8 1840.


  —49 C 1—

(Y57) PER ERIK GLANS, * 7/8 1835 i Tuna sn., V.norrl. (född Söderlund). G. 2 ggr. Soldat i Långby. Emigr. t. Amerika 1880.
(Y39) KAJSA STINA SCHNITT, * 26/9 1832 i Selånger, V.norrl. G. 13/11 1859. † 13/11 1869.
20A1 KARIN CARLSDOTTER, * 7/9 1849, d. t. rustmäst. Carl Magnus Lax i Långby.
37E2 – Änka 5/8 1871. Omg. 20/10 1872.
ELISABET AUGUSTA, * 18/4 1859.
JONAS PETER, * 19/7 1860.
ANNA BRITA, * 13/1 1862.
NILS OLOF, * 12/3 1864. Emgr. t. N. Amerika 1872.
MARGRETA KRISTINA, * 29/10 1866                   22L8.
KATRINA, * 9/11 1869                                     44A7.
MATILDA, * 20/7 1873. † 8/9 1874.
CARL MAGNUS, * 5/4 1875. † 18/9 1875.
ERIK, * 23/10 1876. † 13/1 1877.
CARL MAGNUS, * 29/3 1878.


  —63 C 1—

9A1 ANDERS GRIP, * 26/12 1765, s. t. soldat Johan Fyhr i Lund. G. 2 ggr. Soldat i Rumsta, Forsa. Bonde i Korpåsen 5, Hassela             (X15)12S1.
BRITA HANSDOTTER, * 22/11 1764, d. t. soldat Hans i Hedsta. G. 25/10 1791. † 4/6 1803.
(Y10) ANNA OLOFSDOTTER, * 1778, d. t. Olof Eriksson i Moby, Dal, V.norrl. G. 28/12 1803.
JOHANNES, * 24/7 1792. Bonde i Korpåsen 5,
Hassela                                                          (X15)11S3.
ANDERS, * 11/9 1796. † 18/12 1826.
BRITA, * 21/10 1799.
KARIN, * 26/5 1803. † 18/7 1803.
KATARINA, * 14/8 1806.
ANNA MARGRETA, * 22/1 1812.


—15 D 4—

2 LARS GÖRANSSON, * 26/12 1763, s. t. skomak. Göran Persson i Kalvhaga. Soldat.


—3 H 12—

5 MATS GRYM, * 13/6 1808, s. t. bonden Anders Persson i Hamre 3. G. 1838. Soldat i Hamre. † 11/7 1845.
10K7 BRITA OLSDOTTER, * 30/5 1812, d. t. bonden Olof Michelsson From i Klångsta 2. Änka o. omg. 26/6 1849                                    97E1.
ANDERS, * 17/7 1842. † 17/7 1856.


—27 L 13—

100C2 OLOF JONSSON GOD, * 27/8 1870, s. t. korpral Jonas Lindberg i Kalvhaga. G. 19/7 1901. Soldat i Kalvhaga. Sen. Bonde i Långby 6. Fl. t. Hedemora 1917. † 1/10 1950.
12N4 ANNA OLSDOTTER, * 6/10 1864, d. t. husman Olof Jakobsson i Norrhoga. † 21/12 1943


—101 L 1—

ÅKE GÄLLMAN, * G. 26/12 1739. Soldat i Långbyn.
(Z7) MARGTA HANSDOTTER, *  /8 1704. Ryttadotter fr. Brunflo, Jämtl. † 22/1 1783.
INGEBORG ÅKESDOTTER, * /9 1738                   2.


—22 N 16—

(X31)2S22 JAKOB GLAD, * 22/3 1871, s. t. båtsman Bengt Glad i Njöte, Njutånger. G. 1/11 1894. lnfl. 1891. Soldat i Sunnanbäck. Fl. t. Harmånger 1914.
15 ANNA PERSDOTTER, * 6/3 1874, d. t. husman Per Persson i Björkmo. † 20/1 1912.
PER EDVARD, * 22/6 1892. † 23/3 1901.
JON ERIK, * 9/1 1894. † 17/1 1894.
JONAS GUNNAR, * 11/5 1895                            17.
HILDA MARGRETA, * 22/2 1897. Fl. t. Rogsta 1915.
ANNA ELLJDA, * 23/11 1898                             36L4.
SVEN HELGARD, * 17/12 1899. Fl. t. Harmånger 1914
JENNY KAROLINA, * 11/11 1903                        18.
IDA MARlA, * 14/10 1906. Emigr. t. N. Amerika 1912.
PER EDVARD, * 27/12 1907. † 11/5 1908.
JOHAN OLOF, * 14/2 1909. Fl. t. Harmånger 1914.


—26 N 2—

(X31)4M12 JONAS GRADIN, * 22/9 1854, s. t. bonden Jonas Jonsson i Västtjärn s1. G. 29/3 1880. Soldat i Häggnäs.
1 KERSTIN JONSDOTTER, * 26/9 1854, d. t. bonden Jon Jonsson i Näset s3.
JONAS, * 26/8 1880
JOHAN VILHELM, * 7/4 1882
MARIA KRISTINA, * 2/8 1883


  —47 O 1—

PER LARSSON GRAM, * 16.. .G. 8/8 1714. Soldat i Fränö.
KARIN JOHANSDOTTER, * 16.. .
LARS, * 10/1 1715                                          2
KARIN, * 11/5 1718                                         80A2


—102 O 1—

OLOF GIEDDA, * G. 24/7 1710. Soldat i Byberg
MARGITA JONSDOTTER, *


 —104 O 1—

OLOF GRANAT, * Soldat
BRITA PERSDOTTER, * 1693. † 8/3 1735


 —105 O 1—

LARS JONSSON GRÖNBERG, * G. 10/2 1717. Soldat
(X20)7G1 KARIN GERMUNDSDOTTER, * 1675, d. t. bonden Germund Hansson i Hjortsta 5, Hög. † 4/4 1745 i Kalvhaga


—10 R II—

I BJÖR MÅNSSON GNABB, * (1540), trol. s. t. bonden Måns Björsson i Rumsta 1. Soldat. Bonde i Rumsta 1 enl. 1570-1600 års jdbk. 1596 ägare t. 4 kor
PER, * (1570)                                                 III


—19 W 3—

1 JOHAN AUGUST GRAD, * 15/6 1847, s. t. husman Jonas Lindblom i Wålsta. G. 1/12 1871. Soldat i Vålsta. † 11/5 1907.
KARIN OLSDOTTER EDLING, * 26/2 1844. † 17/6 1917
JOHAN AUGUST, * 19/4 1872                            4.
MARGARETA MATILDA, * 2/11 1874. † 3/5 1888.
OLOF VILHELM, * 17/7 1877                             5.
IDA KRISTINA, * 5/2 1882 – 42D1.
GUSTAF HJALMAR, * 9/6 1884                           6.


—22 Ö 3—

2 PER JONSSON GRYM, * 11/8 1825, s. t. korpral Jonas Frisk i Övernäs. G. 1852. Soldat i Hillen. † 28/4 1903.
BRITA OLSDOTTER, * 3/2 1823. † 11/4 1905.
26E1 KERSTIN LARSDOTTER, * 5/1 1857. Fosterdotter – 26E2

 

H.

—5 A 6—

5 ERIK HALLIN, * 29/12 1833, s. t. husman Jonas Elf i Lumnäs. G. 12/10 1859. Soldat i Rödmyra. † 18/6 1870
1S6 ANNA SVENSDOTTER, * 23/9 1831, d. t. bonden Sven Johansson i Skarmyra 1. Änka o. omg. 5/11 1871                                        5T1
JONAS, * 12/2 1864. † 10/9 1864
BRITA, * 6/6 1865                                           (X31)29G6


—13 A 1—

(S24) ISAK HÅRD, * 9/7 1860 i Grava sn., Värmland. G. 23/10 1887. Soldat i Bäck. † 3/1 1896
18B7 MARGTA ERSDOTTER, * 17/5 1857, d. t. bonden Erik Jonsson i Bäck 4. † 14/6 1926
ERIK HENNING, * 16/10 1887. † 1/12 1890
HERMAN, * 26/3 1889. † 1/12 1890
ERIK HENNING, * 29/8 1891                             2
ANNA LOVISA, * 14/8 1894                               35H18


—10 R 4—

(X20) MICHEL HILLERSTEN, * 1686, s. t. bonden Olof Michelsson i Baldra, Hög. G. 8/11 1724. Korpral i Rumsta. Till Gadebusch 1712, Tönningen 1713. Fånge i Danmark 8 år. † 23/12 1773
1 ANNA SIGRIDSDOTTER, * 1/5 1700, d. t. fänrik Sigfrid Lekatt i Rumsta 1.
OLOF, * 9/8 1725
MARGRETA, * 6/2 1728. † 1/10 1728
MARGRETA, * 21/10 1729                                 5
PER, * 3/10 1732
MICHAEL, * 19/6 1737
BRITA, * 24/4 1741


—15 A 1—

2T1 JONAS HILLERSTEN, * 13/3 1720, * s. t. bonden Erik Olofsson i Tomten 1.
G. 16/3 1746. Soldat i Trogsta. † 28/2 1758
(X43) SIGRID PERSDOTTER, * 24/8 1718, d. t. faktorismed Per Smidt i Söderhamn. † 17/5 1797
PER, * 7/4 1746. † 18/6 1752
MARGRETA, * 15/2 1748                                  30L1
ELISABET, * 22/7 1749                                    15Ö2
HELENA, * 13/3 1751                                       19N4
PER, * 27/6 1756                                            19N3
ERIK, * 13/11 1757                                         2


—29 A 8—

3 JONAS MATSSON HED, * 2/9 1846, s. t. soldat Mats Svedin i Matnäs. G. 11/4 1871. Soldat i Rumsta. † 8/1 1931
12R18 KARIN LARSDOTTER, 1/12 1845, d. t. husman Lars Persson i Vålsta. † 7/2 1938
ANNA, * 11/6 1872                                          9
JONAS, * 17/2 1875                                         10N15
KARIN, * 19/7 1878. Emigr. t. Amerika 1907
LARS, * 17/3 1881                                          10
Tv. BRITA, * 12/12 1884. † 19/7 1923
Tv. DÖDFÖTT GOSSEBARN, * 12/12 1884. † 12/12 1884
HELENA, * 29/3 1888                                       7A4
KRISTINA. * 1/1 1892. Fl. t. Amerika 1911


—5 D 9 — Bergsjö – Hassela släktbok

Anders Petter Hansson Smidt * 4/3 1867, s.t. Hans Lindell i N. Älgered, o h. h. Brita Maria Wiberg från Anderbo i Bjuråker. Gift 1893 soldat vid Häls. reg. bos. i N. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. USA 1905. † 28/6 1909.
Anna Norell * 21/2 1868, d.t. And. Norell i Trångfors, Bergsjö. † 14/2 1937.
KLARA SCHMIDT * 10/10 1893  – 10H24
AXEL VIKTOR * 3/1 1897 – 10
KARL TEODOR * 23/9 1902 † 31/8 1906
TYRA MARIA * 21/12 1904 † 3/8 1906


—27 T 1—

10K8 ALBERT ALBERTSSON SCHÖDIN, * 24/6 1821, s. t. bonden Albert Olsson i Klångsta 2. G. 2/5 1845. Soldat i Trogsta. † 22/8 1911.
41A8 KARIN JOHANSDOTTER, * 14/7 1823, d. t. soldat Johan Trygg i Mickje. † 5/1 1903.
HEDDA LOTTA, * 28/2 1847. † 4/10 1848.
HEDDA CHARLOTTA, * 14/8 1849                       8U2.
JOHAN, * 9/12 1851. † 4/11 1873.
ALBERT, * 26/9 1854                                       2.
OLOF, * 29/7 1857.
Tv. KARL FREDRIK, * 14/9 1862.
Tv. KARIN, * 14/9 1862                                    3.
JONAS, * 27/9 1865. Emigr. t. Kanada 1929.


—34 A 4—

3 KARL FREDRIK WALLBERG HED, * 16/10 1879, s. t. P. E. Wallberg i Norrviksta. G. 15/4 1907. Soldat i Lund. Fl. t. Borgsjö, V. Norrl. 1912
4Ä10 MARIA KRISTINA QVIST, * 5/1 1887, d. t. soldat Anders Qvist i S. Långsbo, Delsbo. † 14/1 1911
ERIK HERMAN, * 17/2 1906. Fl. t. Borgsjö
TYRA VIKTORIA, * 17/3 1908. † 19/8 1908
KARL HILDING, * 22/2 1910. † 2/8 1910


—49 A 1—

(W29) ANDERS HED, * 5/1 1792, s. t. soldat Olof Olsson i Rättvik. G. 31/10 1815. Soldat i Veda. † 5/2 1852
42A3 MARGTA NILSDOTTER, * 6/12 1792, d. t. soldat Nils Krut i Veda. † 27/3 1886
OLOF, * 19/7 1816                                          2
KARIN, * 31/3 1819                                         3


—65 A 1—

CARL GUSTAF HATT, * 2/2 1789, s. t. skräddare Erik Pihl i Stockholm. Fr. Barnhuset t. Forsa 1795. Soldat i Nansta 1810. † 20/7 1811


-68 A 4—

3 OLOF HÄLL, * 17/2 1781, styvson t. soldat Per Strid i Nansta. G. 30/4 1807. Soldat i Nansta. † 1808 i Finska kriget.
1L3 HELENA JOHANSDOTTER, * 15/11 1781, d. t. bonden Johan Matsson i Lumnäs 1. Omg. 17/10 1811                                             76A1
PER, * 31/5 1808                                            10H4


—78 A 2—

1 NILS HATT, * 1/7 1755, s. t. soldat Olof Forsman i Veda. G. 8/11 1778. Soldat i Björkmora. V. korpral i Skarmyra. † 1789.
2S3 MARGTA ERSDOTTER, * 27/8 1756, d. t. bonden Erik Olsson i Skarmyra 2. Omg. 4/5 1791           79A2.
ANNA, * 3/10 1773                                          60A4
(Mor Brita Jönsdotter, * 23/9 1739)                    60A4
PER, * 4/12 1779. † 24/7 1785.
ERIK, * 11/10 1781. † 24/7 1785.
NILS,* 11/9 1784. † 19/8 1785.
PER, * 15/7 1786.


—87 A 1—

16H3 MATS HED, * 31/7 1753, s. t. bonden Mats Nilsson i Harv 1. G. 19/10 1791. Soldat i Nansta 1776-1791. Deltog i Finska kriget 1788-1790. † 16/1 1799
4N3 KARIN PERSDOTTER, * 19/6 1760, d. t. bonden Per Persson i Nansta 4. † 12/12 1844.
PER GRAN, * 20/9 1792. Soldat. † 12/11 1819.
NILS, * 17/10 1795                                         2.
KARIN, * 1/2 1799                                          26A5.


—90 A 1—

(W7) ERIK HALL, * 1779, i Falun. G. 1804. Soldat i Hillsta. † 4/1 1856, i Delsbo.
(X29) ANNA GRETA ÖSTMAN, * 1774, d. t. vävaren Olof Östman i Mo, Gb. län. † 6/4 1848.
KARIN, * 3/4 1805                                          30C1.
LENA, * 1809                                                  (X6)6M1.
MARGTA, * 5/12 1812                                      2.


—98 A 2—

1 NILS HOLMQVIST, * 14/6 1812, s. t. dräng Nils Nilsson o. Karolina Lundbäck i Trogsta. G. 2 ggr. Soldat  i Rumsta. † 3/10 1899.
19H6 MARGTA PERSDOTTER, * 19/12 1816, d. t. bonden Per Nilsson i Hedsta 2. G. 9/5 1839. † 20/5 1864
103A3 MARGTA NILSDOTTER, * 8/7 1827, d. t. korpral Nils Brandt i Trogsta. G. 8/12 1864. † 15/1 1903.
PER, * 25/1 1840. Bos. i Långby 10. † 14/8 1929
NILS, * 14/11 1843                                         34L4.
* Infl. fr. USA. 8/5 1895.


—96 A 1—

(C30) PER ERSSON HUMBLA, * 25/1 1688, husmansson fr. Hållnäs. G. 3 ggr. Båtsman i Västland 1710. Soldat i Ölsund, Forsa 1720. † 14/1 1773.
(C78) KARIN ERSDOTTER, * 29/9 1691, d. t. Erik Ersson i Västland. G. 14/2 1714.
BRITA JONSDOTTER, * 17/12 1699. Änka o. omg. 15/4 1744. † 29/5 1753.
(Z17) KARIN JONSDOTTER, * 5/3 1709 i Hede. G. 16/12 1753. † 19/6 1788
MARGARETA, * 16/11 1714.
ERIK, * 12/9 1716.
PER, * 1/6 1719                                              80E2.
JOHAN, * 13/6 1722.
KARIN, * 25/11 1723


—97 A 1—

(X4)5D41 PER ERIK HÅRD, * 25/12 1880, s. t. bonden Lars Larsson i V. Norrbobyn s17, Norrbo. G. 3/10 1903. Soldat i Norrbo. Fl. t. Forsa 1906.
(X4)9F8 KARIN RÖNNQVIST, * 27/4 1878, d. t. kolare Johan Rönnqvist i Sylkvarn, Bjuråker.
PER JOHAN, * 18/1 1904.
ERIK BERTIL, * 3/2 1906.


—100 A 1—

(Z50) ERIK HED, * 8/4 1831, s. t. bonden Anders Ersson fr. Sveg. G. 19/10 1859. Soldat i Rumsta. † 9/4 1869.
41A7 ANNA OLOFSDOTTER, * 16/10 1826, d. t. korpral Olof Dahlin i Berglock. † 24/3 1896.
OLOF HED, * 25/10 1862                                  9F8.
ANDERS, * 15/9 1864                                      11R7


—101 A 1—

OLOF PERSSON HASSEL, * 1699. G. 5/12 1731. Soldat i Veda. † 4/10 1765.
1W1 ANNA LARSDOTTER, * 6/10 1704, d. t. bonden Lars Olofsson i Veda 1. † 12/5 1779.
PER, * 2/11 1732                                            25L2.
KERSTIN, * 8/10 1735. † 7/5 1757.
LARS, * 2/12 1737                                          2.
OLOF, * 12/2 1741                                          3K3.


—113 A 1—

12F9 PER HlLLBERG, * 16/8 1753, s. t. soldat Erik Hillberg Hillsta. G. 11/5 1794. Soldat o. skräddare i Hillsta. † 3/2 1825.
23A2 KERSTIN JONSDOTTER, * 24/10 1769, d. t. soldat Jon Forsberg i Hillen. † 22/1 1835.
JONAS, * 4/4 1795                                          2.
ERIK, * 3/8 1798                                             28T1.
KARIN, * 18/8 1801                                         138A2
ANNA, * 29/4 1811.


—114 A 1—

PER OLSSON HILLERSTRÖM, * G. 13/10 1728. Soldat i Långbyn
14ÖVI KERSTIN LARSDOTTER, * 6/11 1709, d. t. bonden Lars Larsson i Överbyn 4. Änka o. fl. t. Delsbo 1776.
LARS, * 26/8 1731                                          12K1.
MARGARETA, * 21/2 1733                                 3.
ANNA, * 20/7 1736                                          2.
OLOF, * 18/5 1739                                          (X6)7O2.


—145 A 1—

GABRIEL HILLBERG, * 14/12 1698, s. t. Anders Gabrielsson i Böle. G. 5/4 1727. Soldat i Böle. † 16/4 1733.
11B1 MALIN ERSDOTTER, * 2/10 1701, s. t. bonden Erik Persson i Björkmo 2. † 27/11 1775.
KERSTIN, * 27/7 1728. † 9/6 1730.
ERIK, * 26/10 1730. † 9/6 1732.
ANDERS, * 30/1 1733                                      2.


  —146 A 1—

ANDERS HELG, * Soldat i Veda.
MARGRETA PERSDOTTER, *
KARIN, * 1/9 1698                                          33H1.


—147 A 1—

PER HENRIKSSON, * G. 5/11 1693. Soldat i Flatmo. † 21/10 1694.
BRITA OLOFSDOTTER, * Hamre.
OLOF, * 26/7 1694.
MARGRETA, * 7/9 1695                                    2.

—2—

PER HAMMAR, * Soldat i Kalvhaga.
1 MARGRETA PERSDOTTER, * 7/9 1695, d. t. soldat Per Henriksson i Flatmo. † 4/7 1735.
BRITA, * 3/1 1729.
PER, * 14/3 1731.
ANNA, * 25/12 1733.


—131 A 2—

JOHAN HÖRNBOM, * 30/3 1724. G. 2ggr. Soldat i Trogsta.
6F3 ANNA MICHELSDOTTER, * 22/12. 1727, d. t. bonden Michel Michelsson i Frägsta 1. G. 23/10 1763. † 18/1 1769.
KARIN, * 8/2 1765                                          53A1.
1 MARGRETA JONSDOTTER, * 13/5 1737, d. t. soldat Jon Elfström i Skarmyra. G. 11/8 1771. † 28/11 1785.
Johan Hörnboms barn före äktenskapen:
MARGRETA, * 26/5 1756. † 8/7 1756. (mor: Brita Persdotter i Frägsta)
CECILIA, * 3/4 1758. † 1/5 1758. (mor: Cecilia Olsdotter i Vigsta)
KARIN, * 8/2 1765.


—141 A 1—

OLOF LARSSON HALL, * Soldat i Vålsta.
BRITA TOSELIA, *
MARGITA, * 3/1 1720                                       38H1 o. 36A1.
ELISABET, * 16/1 1727.


—9 C 2—

1 NILS HAMMAR, * 19/9 1725, s. t. soldat Pål Nilsson Päron i Stavåker. G. 3 ggr. soldat i Frägsta. † 17/5 1810.
10N3 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 16/3 1720, d. t. bonden Anders Smedberg i Norrhoga 1. G. 30/9 1750. † 20/11 1755.
2W2 KERSTIN ERSDOTTER, * 12/7 1731, d. t. bonden Erik Matsson i Veda 2. G. 3/10 1756. † 19/1 1787.
(X20)2D2 MARGTA OLSDOTTER, * 12/1 1747, d. t. bonden Olof Jonsson i Glimsta 2, Hög. G. 19/10 1787. † 21/7 1824.
ANNA, * 14/11 1755 – (X7)15D2 (G. 24/10 1779) 8.
ERIK, * 1/8 1757. Fl. t. Hög 1774. [Möjl. (20)3E5].
PER, * 28/6 1768. † 3/7 1768.
NILS, * 2/7 1770.


—9 C 4—

3 JONAS HED, * 5/5 1773, s. t. soldat Jonas Pihl i Sörhoga. Kyrkvaktmästare. Soldat i Sörviksta. G. 5/1 1801. Krigsfånge 1808. † 31/3 1853.
61A1 ANNA JOHANSDOTTER, * 26/12 1773, d. t. soldat Johan Brandt i Byberg. † 8/8 1860.
HEDVIG, * 25/10 1801. † 10/8 1819.
JOHAN, * 29/1 1804. Guldsmed i Söderhamn.
JONAS, * 20/1 I 1806. Kopparslagare i Hudiksvall.
KERSTIN, * 5/12 1810. † 13/5 1831.
MARGTA, * 4/12 1813                                      14A2 o. 8
ANDERS, * 7/3 1817                                        25T2.


—16 C 2—

1 JOHAN HURTIG, * 4/11 1840, s. t. soldat Erik Skön i Flatmo. G. 3/11 1870. Soldat i Långby.
(X4)15E9 GRETA STINA FORSS, * 7/5 1845, d. t. bruksarb. Jonas Forss i Strömbacka, Bjuråker. † 17/11 1887.
MARGRETA, * 15/2 1876.


—17 C 1—

JOHAN ERSSON HELLMAN, * G. 5/6 1734. Landbonde i Hillen. Sen. soldat i Funsta.
1L1 BRITA MÅRTENSDOTTER, * 12/3 1699, d. t. bonden Mårten Nilsson i Lumnäs 1. † 23/11 1779.
MAGDALENA, * 25/9 1735. † 7/1 1740.
MARGRETA, * 17/2 1739. † 12/1 1742.


—31 C 1—

JONAS HAMBERG, * 23/8 1693. G. 18/11 1722. Soldat o. kyrkvaktare i Sörhoga. † 4/6 1777.
11S1 ANNA ERSDOTTER, * 3/9 1698, d. t. bonden Erik Olofsson i Smedsgården 1. † 21/2 1784.
ERIK, * 30/9 1723.
JOHAN, * 5/12 1725                                        (X31)5M6.
HELENA, * 11/10 1728                                     12F5.
JONAS, * 18/8 1731.
BRITA, * 7/7 1733                                           31H4.
OLOF, * 26/3 1737. † 12/4 1743.
PER, * 22/1 1740                                            (X31)7J61.
OLOF, * 14/3 1744                                          30S5


—33 C 1—

(X4)21D11 KARL GUSTAF HÄGG, * 14/7 1868, s. t. Husman Karl Frisk, Haggatan, Bjuråker. G. 24/7 1910. Soldat i Övernäs, Forsa. Fl. t. Bjuråker 1918 o. t. Bergsjö 1945. † 28/2 1960.
(X4)56B4 MARGRETA KRISTINA AMANDA BYLUND, * 8/1 1881, d. t. torp. Per Olof Bylund i Furuberg, Bjuråker. † 9/7 1963.
ELIN KATRINA, * 9/6 1904. Fl. t. Bjuråker, sen.    (X15)1Z210.
KARL GÖSTA, * 12/9 1920. Fl. t. Enånger 1944


—52 C 1—

(X6) ANDERS HELIN, * 11/8 1804 i Delsbo. G. 1834. Soldat i Trogsta. † 20/5 1881.
21Ö? KARIN JONSDOTTER, * 12/9 1802, d. t. landbonden Jonas Andersson i Övernäs 2. † 17/1 1868.
13T5 – ERIK ANDERSSON, * 3/1 1834, s. t. Brita
Ersdotter i Trogsta 5                                        23Ö1.
KARIN, * 13/10 1835                                       2.
KARIN PERSDOTTER, * 1/4 1845. Fosterdotter     6.


—56 C 1—

42C3 PER PERSSON HILLERSTRÖM, * 4/12 1720, s. t. soldat Per Skytt i Stavåker. G. 2 ggr. Soldat i Åkre. Deltog i bataljer i Finland, Pommern etc. Kyrkvaktare i Smedsgården. † 1/8 1797.
71A1 ELISABET JAKOBSDOTTER, * 21/10 1720, d. t. soldat Jacob Paulin i Stavåker. G. 29/3 1747. † 25/4 1793.
23L3 ELISABET MICHELSDOTTER, * 8/11 1753. d. t. bonden Michel Matsson i Långbyn 3. G. 1/11 1793. Omg. 1801                      9C6.
Omg. 1812                                                          7K4.
† 9/3 1825.
MARGRETA, * 12/6 1747                                  2H5.
PER, * 22/12 1749.
JAKOB, * 31/5 1755.
KERSTIN, * 29/9 1757. † 15/11 1757.
JOHAN, * 2/12 1766                                        2.


—80 C 1—

22LII HANS HÄRNBOM, * 15/7 1703, s. t. bonden Hans Persson i Långbyn 2. G. 5/11 1732. Soldat i Klockarsvedja.
ANNA DANIELSDOTTER, * 30/11 1708.
Änka o. omg. 3/5 1744                                         20B2 .
DANIEL SMEDBERG, * 25/12 1733 -124A1


  —123 C 1—

35H4 JOHAN HILLERSTEN, * 3/10 1736, s. t. bonden Jonas Andersson i Häggnäs 1. G. 3/8 1766. Soldat i Lumnäs. † 2/2 1807.
MARGRETA ANDERSDOTTER, * 30/6 1721, Sunnanbäck. † 26/4 1811.


—12 D 2—

1 PER HÖGVALL, * 21/6 1793, s. t. husman Johan Högvall i Mickje. G. 9/8 1814. Soldatnamn Eng. Husman i Mickje. † 25/1 1874.
5A7 KERSTIN PERSDOTTER, * 30/10 1779 d. t. Anna Olofsdotter i Häggnäs. † 14/12 1816.
ANNA, * 31/1 1815. † 18/1 1826.


—1 E 5—

2 PER FORS HÅDELL, * 22/2 1881, s. t. arb. Jonas Hådell i Böle. G. 12/5 1904. Soldat, sen förman i Böle. † 29/4 1937.
20G11 SELMA KRISTINA ENGSTRÖM, * 29/4 1882, d. t. arb. Patrik Engström vid Ångsågen
ELVIRA, * 14/9 1906
GERDA, * 21/3 1909. Fl. t. Stockholm 1931.


—5 E 2—

1 KARL GUSTAF (JUNKE) HJORT, * 15/9 1874, s. t. snickare Otto Ludvig Junke i Byberg. G. 5/4 1903. Soldat i Byberg. Emigr. t. Amerika 1907, med familjen.
37E5 BRITA JONSDOTTER, * 14/9 1876, d. t. husman Jon Jonsson i Funsta.
KARL EDVIN, * 7/11 1903.
OLOF SAMUEL, * 29/11 1905.


—72 E 2—

1 OLOF HJELM, * 4/5 1838, s. t. torpare Olof Andersson i Rolfsta. Soldat i Flatmo.


—12 F 9—

1 ERIK HILLBERG, * 25/1 1720, s. t. bonden Olof Eriksson i Funsta 2. G. 23/10 1748. Soldat i Hillsta. Krigsfånge i Pommerska kriget. † 3/3 1799.
31H2 KARIN PERSDOTTER, * 1/5 1717, d. t. bonden Per Svensson i Hillsta 2. † 1/6 1796.
BRITA, * 25/9 1749                                            47A1.
KARIN, * 13/9 1750. † 19/10 1750.
OLOF, * 7/1 1752. † 8/6 1752.
PER, * 16/8 1753                                               113A1.
KARIN, * 7/10 1754. † 26/4 1756.
KARIN, * 8/9 1756.


—137 G 1—

(X18) KARL PETTER HELLMAN, * 3/5 1845 i Hudiksvall. G. 26/5 1872. Arb. Kalvhaga. Soldat.
(X27) BRITA PERSDOTTER, * 26/10 1844 i Ljusdal.
(X27) KARL OSKAR HALL, * 3/8 1873. Fosterson.


  —106 O 1—

(X39) ANDERS HALLMAN, * Bro, Rogsta. G. 22/7 1710. Soldat
(X39) MARGRETA JONSDOTTER, * Bro, Rogsta


—107 O 1—

OLOF HANSSON, * Soldat i Söderäng
KARIN, * 27/8 1716


—108 O 1—

MATTIAS HELSING, * G. 20/10 1707. Soldat
MARIA HANSDOTTER, *


  —112 O 1—

ÅKE ELIASSON HELLMAN, * 11/9 1709. G. 26/12 1739. Soldat i Forsa
MARGRETA HANSDOTTER, *  /8 1704


—115 O 1—

(X33) PER PERSSON HÅRD, * G. 25/9 1748. Soldat fr. Gammelsträng, Norrbo
KARIN PERSDOTTER, * Hamre


—11 R 7—

100A1 ANDERS HED, * 15/9 1864, s. t. soldat Erik Hed i Rumsta. G. 31/5 1909. Soldat o. bonde i Rumsta ss1. † 1/11 1950
14N7 KARIN PERSDOTTER, * 9/8 1876, d. t. bonden Per Persson i Norrviksta 1. † 6/3 1958 i Hög
ANNA, * 1/3 1913                                            9
PER TEODOR, * 1/8 1914                                  10


  —13 R 1—

25L3 OLOF HOLMQVIST, * 20/5 1802, s. t. bonden Olof Persson i Långby 5. G. 1825. Soldat o. bonde i Rumsta s2. 5 ö.l. 6 p.l. † 24/5 1873
6K6 ANNA LARSDOTTER, * 17/10 1798, d. t. soldat Lars Palm i Rumsta. † 18/9 1872
(En förhörslängd anger att Olof Holmqvist var komminister, vilket torde vara fel. Han är ej prästvigd i ärkestiftet).
BRITA, * 12/1 1826. † 12/1 1826
BRITA, * 3/2 1827
ANNA, * 2/101829                                           3U15
MARGTA, * 1/5 1833                                        6L1
OLOF, * 17/3 1836. Series pastorum 31
LARS, * 15/9 1839. † 28/3 1840
Tv. SARA, * 26/4 1841. † 26/4 1841
Tv. KERSTIN, * 26/4 1841. † 26/4 1841
KERSTIN, * 15/11 1842. † 25/11 1842


—26 R 4—

9M2 JONAS HALLIN, * 21/11 1803, s. t. garvare Jöns Jonsson i Mikje. G. 2 ggr. Soldat i Rödmyra. Landbonde i Rödmyra 1. 5 ö.l. 18 p.l.
33H3 CECILIA ANDERSDOTTER, * 20/3 1796, d. t. bonden Anders Larsson i Hillsta 4. G. 1831. † 29/4 1835.
3 INGRID OLSDOTTER, * 6/8 1805, d. t. bonden Olof Salomonsson i Rödmyra. G. 20/11 1835.
Dödfödd flicka, * 14/4 1835.
OLOF, * 22/11 1837.
JONAS, * 12/4 1842                                        15N8.


—3 T 8—

7 OLOF HEDLUND, * 21/12 1824, s. t. bonden Johan Ersson i Tomten 2. G. 1852. Soldat i Funsta.
28A5 MARGTA CARLSDOTTER, * 28/8 1830, d. t. Helena Andersdotter i Smedsgården.
JOHAN, * 10/5 1858.
HELENA, * 11/6 1860.


  —45 T 1—

PER HÄGER, * 9/3 1728, s. t. artillerist Jonas Källström i Kallmo sn. G. 2 ggr. Barnlös. Soldat i Töfsätter. † 30/11 1794
40T2 KARIN JÖNSDOTTER, * 19/9 1723, d. t. bonden Jöns Olsson Berg i Töfsätter 1. G. 31/7 1757. † 13/8 1788.
(X31)26B1 MARIA JONSDOTTER, * 24/2 1758, d. t. båtsman Jon Eriksson Flink Boda i Övernjöte, Njutånger. G. 15/3 1789. Änka o. omg. 27/10 1795 – 2.


  —6 U 1—

19H2 ERIK HEDMAN, * 8/3 1726, s. t. bonden Johan Ersson i Hedsta 2. G. 27/9 1747. Soldat i Utnäs. Deltog i Pommerska kriget. † 12/10 1811.
17A2 KARIN LARSDOTTER, * 26/12 1721. d. t. soldat Lars Räf i Utnäs
JOHAN, * 6/8 1748                                          2
LARS, * 13/7 1750.
BRITA, * 20/6 1755                                         18N6.
KERSTIN, * 14/8 1757. † 17/9 1773.
ERIK, * 9/7 1763.
KARIN, * 31/7 1766. † 10/3 1767.


—5 Ä 1—

(X4)21U17 JONAS ERIK HEDMAN, * 7/12 1874, s. t. arb. Jonas Hedman i Ljusdal. G. 7/12 1902. Fl. t. Delsbo 1891. Soldat. Sen. fabr.arb. i Hamre, Forsa. † 19/7 1958.
(X39) ANNA WIMAN, * 23/10 1871 i Rogsta sn. † 24/10 1949.
SIGNE ELISABET, * 12/10 1900                         2.
JOHAN EINAR, * 10/1 1904                               3.
ANNA MARGRETA, * 19/3 1906                          4.
BROR VILHELM, * 4/9 1910.
Tv. ERIK MARTIN, * 28/11 1912.
Tv. MARTA KRISTINA, * 28/11 1912.


—98 A 2—

ERIK HOLMSTRAND, * 26/5 1729. G. 3/3 1765. Trumslagare i Norrhoga.
1 BRITA AXLING, * 23/2 1740, d. t. furir Daniel Axling i Norrhoga.
KATARINA,* 4/4 1758. (hans dr. med Stina Olsdotter i Hamre)
KATARINA, * 22/9 1766.


—118 A 2—

JOHAN HAGMAN, * 1693, s. t. bonden Philip Hagman i Larits sn. G. 3 ggr. Dragon, artillerist o. trumslagare Berglock. † 27/7 1772.
1 MARGTA CLASDOTTER, * /10 1712, d. t. soldat Clas Ekström i Veda. 3dje hu. G. 26/9 1756. † 12/4 1786.


—114 O 1—

ERIK HOLM, * 18/6 1757. Trumslagare i Långbyn


—18 C 3—

LARS HELLMAN, * 168 7. G. 1716. Fältväbel i Överby. † 10/8 1734.
BRITA NERBELIA, * 1689, d. t. handelsman Hans Persson Nerbelius i Hudiksvall.
MARGTA, * 5/9 1720                                        4.
ANDERS, * 28/2 1723.
PETER, * 31/12 1725. † 21/5 1726.


—51 E 1—

JOHAN HOLM, * 22/5 1887, barnhusbarn fr. Stockholm. G. 13/3 1811. Fosterson i Sörviksta 1. Husman i Trogsta. Med på fälttåget till Norge 1813-1814. † 1/1 1828.
12T5 MALIN ANDERSDOTTER, * 9/4 1788, d. t. bonden Anders Persson i Trogsta 4. Omg. 1830  2.
ANDERS, * 3/5 1811 – 2L13.
BRITA, * 16/10 1815                                           3.


—14 S 1—

HlNDRICH HARTMAN, * 13/9 1648 i Riga, Livland. Rustmästare 1699, förare 1700, sergeant 1701. Fältväbel 1703. Bos. i Smedsgården. † 14/10 1732.
KARIN OLOFSDOTTER, *
CHRISTOPHER * 1701                                      2.
OLOF, * 9/12 1685                                          24H1.
ANNA, * 2/11 1690                                          10N3.

—2—

1 CHRISTOPHER HINDERSSON HARTMAN, * möjl. s. t. fältväbel Hindrich Hartman i Smedsgården. 1701 trumslagare v. majorens komp. Häls. reg. i Dansk fångenskap Tönningen 1713.
HENDRICH, * 1710. † S. Å. i Segersta sn.
KATARINA, * 1711 i Segersta.


 

I.

—3 W VIII—

JOHAN ISBERG, * Fältväbel 1733-1742, löjtnants avsked 1750.
ELISABET LARSDOTTER LINDBERG, *
MARIA ELISABET, * 11/12 1725. † 21/5 1730.
JOHAN ABRAHAM, * 11/1 1728.
KATRINA ELISABET, * 7/4 1733.


– 6S1- Hassela släktbok
Jonas Id *17/5 1782 i Stöde sn, V-norrl. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Långnäs, Hassela † 24/9 1833
Gertrud Andersson * 1/5 1773 i Stöde sn, V-norrl. † 22/4 1847
Anders 22/9 1805 Utfl. t. Stöde
Nils tv 16/8 1808 – 2
Margareta tv 16/8 1808
Carin 7/10 1810 – (X3) 14A7
Jonas 24/11 1815 – 3

 

J.

—103 A  2—

1 PER JERNBERG, * 12/1 1739, s. t. soldat Per Bergbom i Nansta. G. 2 ggr. Skiljd 1769. Soldat i Trogsta. † 15/12 1802
60A1 ANNA DANIELSDOTTER, * 5/8 1735, d. t. soldat Daniel Råbock i Ransta. G. 6/2 1763. Skiljd 1769. Omg. 16/5 1776 m. bonden
Jon Larsson i Ölsund 1                                          1Ö3.
(X20)10G2 BRITA NILSDOTTER, * 15/6 1740, d. t. bonden Nils Eriksson i Holm 2, Hög. G. 26/11 1769. † 13/7 1807.
MARGRETA, * 12/2 1763. † 9/4 1794.
ERIK, * 11/3 1769. (Fader: korpral Anders Qvick i Trogsta, som dock nekat)
PER, * 18/9 1770                                            4.
NILS, * 22/10 1773. † 23/9 1778.
NILS, * 22/10 1778                                         3.


—150 A 1—

(X6) JONAS JERNBERG, * 14/9 1718, s. t. soldat Grels Jonsson, Strandäng, Delsbo. G. 2 ggr. Soldat i Bäck. † 14/8 1785.
(X33) ANNA HANSDOTTER, * 8/12 1715, d. t. bonden Hans Olsson i Kyrkbyn, Norrbo. G. 4/3 1742. † 3/7 1773.
(X23) MARGRETA THOMASDOTTER, * 1/9 1724, d. t. soldat Thomas Klang i Västtjärn, Ilsbo. G. 19/11 1775. † 9/4 1811.
GRELS, * 20/4 1745                                        4D6.
OLOF, * 16/9 1747.
HANS,* 20/3 1749. † 24/7 1752.
JONAS, * 23/1 1753                                        2.


  —88 H 1—

(X9)7A2 CARL CHRISTOFFER JERNBERG, * 4/6 1850, s. t. mjölnare o. bonde Göran Christoffer Jernberg, Stocksbo, Färila. Sergeant i Hamre.
12W9 HILDA KATRINA LÖNNBERG, * 19/3 1862, d. t. länsman Johan Lönnberg i Vålsta 1.
GÖRAN ARVID, * 4/12 1885.
AXEL VIDAR, * 12/1 1888.


—13 C 1—

(W29) JON JONSSON, * Fr. Västanby, Rättvik. Soldat.
ANNA JONSDOTTER, *
ANNA, * 29/3 1824.


  —119 O 1—

ERIK JOHANSSON, * 1655. G. 26/11 1693. Soldat i Rumsta
BRITA DANIELSDOTTER, * Fr. Arbrå
KERSTIN, * 5/1 1695
OLOF, * 11/8 1698


 

 

K.

—44 Å 1— Norrbo släktbok

(X8) Eric Klangberg, *17.. i Forsa. Sold. vid I. Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Dalen, Forsa sn.
(X8) Brita Pehrsdotter, *17.. i Forsa
Eric, *1759                                                      2


—5 A 1—

MATS OLOFSSON KONGSMAN, * 1669. G. 22/10 1699. Soldat i Stenbo. Sårad o. fången vid Liesna. † 15/7 1752
MARTA MATSDOTTER, * 1674
OLOF, * 30/3 1700                                          2


—5 A 3—

2 OLOF OLSSON KONGSMAN, * 30/5 1729, s. t. soldat Olof Åhs i Nansta. G. 9/5 1750. Soldat i Mickje. † 20/4 1774 i Stettin.
35H4 SARA JONSDOTTER, * 10/3 1732, d. t. bonden Jon Andersson i Häggnäs 1.
† 27/1 1809
ANNA, * 8/10 1750. † 20/5 1752
ANNA, * 21/8 1755                                          7
JONAS, * 19/11 1758                                       4


—28 A 4—

1 JONAS KLANG, * 13/5 1739, s. t. soldat Per Jonsson Leijon i Häggnäs. Följde Baron Pfeiff på Rolfsta t. Pommern 1788. Blev fången av ryssen. Stannade som postkusk, blev gift m. en ryska, 2 söner 1 dotter. Vid 1788 års krig mot Ryssland flydde han till Tyskland. Hemkom t. Forsa 1790 o. bosatte sig på ön. Hans gård brann ned 1820. † 13/4 1822


—37 A 1—

(Z51) SVEN KORP, * ?/3 1734, s. t. bonden Sven Ersson, Ljusnedals bruk. G. 1780. Bruksarb. i Ljusnedal. Sen. soldat i Björkmora. Infl. 1786. Deltagit i Ryska kriget 1788 — 1790. † 10/1 1829
MARGTA LARSDOTTER, * 1746, d. t. bonden Lars Olsson i Röragen, Norge. † 23/9 1822
SVEN, * 1782
KARIN, * 1784
LARS, * 24/3 1785                                          3
HALVAR, * 14/3 1789                                       2


—41 A 4—

1 OLOF KÄCK, * 28/3 1754, s. t. soldat Nils Tiger I Hedsta. G. 2/6 1776. Korpral i Nansta. † 24/4 1813
8T2 ANNA ERSDOTTER, * 10/3 1749, d. t. bonden Erik Olsson i Trogsta 2. † 10/11 1836
BRITA, * 20/7 1776                                         7N3
KERSTIN, * 4/12 1778                                     9
NILS, * 1/1 1781                                             11N5
ERIK, * 31/7 1783                                           6
OLOF, * 25/5 1786                                          12N2
ANNA, * 26/5 1795                                          11A5


—42 A 3—

1 NILS KRUT, * 23/7 1763, s. t. soldat Nils Malm I Veda. G. 2 ggr. Soldat i Veda. † 30/12 1814
18T2 KARIN OLOFSDOTTER, * 14/7 1759, d. t. bonden Olof Ersson i Trogsta 7. G.


—42 A 5—

3 NILS KLANG, * 24/8 1787, s. t. soldat Nils Krut I Veda. G. 2 ggr. Soldat i Åkre. † 10/12 1843
29H4 KRISTINA ANDERSDOTTER, * 21/7 1795, d. t. bonden Anders Jonsson i Hillen 2. G. 1823. † 8/5 1828
12T5 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 6/9 1795, d. t. bonden Anders Persson i Trogsta 4. † 14/5 1869


—43 A 2—

1 CARL KLANG, * 9/5 1753, s. t. reserven Carl Belleke i Byberg. G. 2 ggr. Soldat i Tomta. † 23/1 1821
160O1 KERSTIN CARLSDOTTER, * 4/9 1754, d. t. reserven Carl Richardsson i Kalvhaga. G. 11/5 1783. † 10/9 1815
45A2 GRETA ANDERSDOTTER, * 12/9 1763, d. t. soldat Anders Mobeck i Rumsta. 44A2 — tid. g. o. änka 14/8 1813. Omg. 1817. † 11/10 1846
HELENA, * 2/8 1783                                        5M13
KERSTIN, * 26/11 1785. † 4/10 1802
OLOF, * 24/9 1787
JONAS, * 27/10 1789. † 28/3 1792
ANDERS, * 12/1 1792                                      3
MARGARETA, * 5/2 1794. † 23/1 1817
KARIN, * 6/5 1796                                           12T7


—44 A 2—

1 MATS KNALL, * 23/4 1774, s. t. soldat Johan Stark i Bäck. G. 25/6 1797. Soldat i Åkre. † 14/8 1813 i Göteborg.
15A2 MARGTA ANDERSDOTTER, * 12/9 1763, d. t. soldat Anders Mobeck i Rumsta. Omg. 1817                                                          43A2
ANNA, * 20/7 1797                                          4
BRITA, * 15/7 1800. † 9/8 1800
BRITA, * 24/4 1802                                         6


—63 A 1—

CLAES KRAFT, * 26/11 1692. G. 4/12 1743. Fältväbel i Veda. † 12/3 1762
(X9) SIGRID SVENSDOTTER, * 10/2 1709, d. t. bonden Sven Olofsson o. h. Brita Larsdotter i Yg, Färila. † 22/11 1775
STINA, * 7/10 1744. † 29/9 1760
SVEN, * 5/4 1750


—82 A 4—

1 ERIK KLANGBERG, * 7/4 1727, s. t. soldat Per Ström i Sunnanbäck. G. 26/11 1749. Soldat i Långbyn. † 11/2 1812.
80A1 BRITA PERSDOTTER, * 27/8 1732, d. t. soldat Per Fagerberg i Söderäng. † 29/4 1805
PER, * 22/7 1751                                            104A1.
MARGRETA, * 30/4 1753                                  9.
ANDREAS, * 3/7 1755.
ERIK,* 8/10 1757. Tapperman                           (X33)44Å2.
INGRID, * 18/6 1759. † 9/4 1762.
DANIEL, * 13/7 1761                                       5.
INGRID, * 1/8 1765                                         10.
BRITA, * 20/9 1768. † 18/1 1873.
OLOF, * 2/10 1771                                          8


—82 A 6—

5 ERIK KORT, * 16/1 1792, s. t. soldat Daniel Snar i Björkmo. G. 2/2 1815. Soldat i Tronbo. † 27/7 1843
6M5 KARIN ERSDOTTER, * 8/1 1789, d. t. bonden Erik Nilsson i Mickje 3. † 13/12 1860
MARGTA, * 31/12 1813                                    9K7.
ERIK, * 9/3 1816. † 7/4 1816.
ERIK, * 4/11 1817                                           30R1.
NILS, * 5/1 1823. Dräng i Klångsta. † 30/11 1856.
DANIEL, * 27/1 1826                                       7


—85 A 3—

1 MICHAEL KRUT, * 25/9 1785, s. t. soldat Olof Bom i Lumnäs. G. 1810. Soldat i Lumnäs. † 26/1 1865
69A4 KARIN ANDERSDOTTER, * 24/7 1786, d. t. soldat Anders Blom i Hamre. † 7/4 1861
OLOF, * 19/8 1810                                          4.
KERSTIN, * 1/5 1816                                       10.
BRITA, * 5/3 1820                                           4A9


  —154 A 1—

ANDERS PERSSON KNEKT, * 23/7 1716. Soldat i Hamre


  —155 A 1—

LARS KRAFT, * 19/6 1869. Soldat i Fränö. Fl. t. Hälsingtuna 1896.


  —11 C 1—

OLOF KRING, * 5/5 1797, Bjuråker. G. 3 ggr. Soldat i Mickje. Fl. t. Arbrå 1850   (X2)14D1.
Bonde i Nordsjö 1, Arbrå. † 9/1 1867.
18B5 KARIN ERSDOTTER, * 27/11 1784, d. t. bonden Erik Olsson i Bäck 4. G. 1818. Fr.skild 1827. † 14/1 1858.
11S4 MARGTA JONSDOTTER, * 14/7 1794, d. t. bonden Jon Olsson i Smedsgården 1. G. 1828. † 4/1 1846.
31A14 HELENA PERSDOTTER, * 10/10 1813, d. t. husman Per Andersson i Mikje. G. 1/11 1852. † 6/4 1895.
ERIK, * 27/11 1816. Styvson                            5.
OLOF, * 14/1 1820. † 6/1 1830.
PER, * 30/12 1822                                           2.
KARIN, * 8/1 1826                                          30L6.
MARGTA, * 8/11 1829                                      (X2)14D2.
Åter t. Forsa 1882                                           1Z1.
OLOF, * 16/2 1834. † 28/5 1867.                       (X2)14D3
HELENA, * 14/7 1838                                       30C3.
ERIK, * 2/4 1849. † 24/3 1887.                         (X2)14D4
ANDERS, * 28/11 1850. Emigr. t. Amerika 1881   (X2)14D5.
BRITA, * 5/9 1855.                                          (X2)14D6.
Emigr. t. Amerika 1900. † 1906.


  —20 C 1—

3T7 LARS PETER KLANG, * 30/1 1827, s. t. bonden Johan Ersson i Tomten. G. 1849. Soldat i Hamre. Skräddare i Byberg. † 24/10 1920.
11A5 BRITA ANDERSDOTTER LÖF, * 22/4 1825, d. t. husman Anders Löf i Byberg. †
MARGRETA, * 24/2 1849                                  49A2.
ANDERS, * 19/4 1852                                      2.
JOHANNES, * 28/5 1855. † 31/10 1859.
ANNA, * 12/1 1858                                          3.
JOHANNES, * 14/4 1862. † 11/1 1866.
LARS PETER, * 18/8 1867.


—57 C 2—

25E1 KASPER VILANDER (CARLBERG) KRON, * 22/10 1880, s. t. husman J. F. Carlberg i Hedsta. G. 3/12 1905. Soldat i Sörhoga. † 17/12 1958.
1 HlLDA SUND, * 4/8 1883, d. t. korpral Michel Sund i Sörhoga. † 30/11 1953.
JOHAN, * 15/2 1906                              3.
HERMAN, * 12/7 1907.
VIKTOR, 14/2 1909.
PER, * 12/9 1911. † 16/7 1913.
ANNA, * 5/9 1915.
MÄRTA, * 2/10 1920


  —64 C 1—

MATS KÄCK, * 2/5 1800, s. t. Karin Matsdotter i Häggnäs. G. 1823. Soldat i Trogsta. † 25/9 1824.
21Ö1 KERSTIN JONSDOTTER, * 26/1 1795, d. t. bonden Jon Andersson i Övernäs 2. Omg. 1829             21Ö3.
JONAS, * 19/9 1823. † 14/5 1838.


—82 C 1—

S54 PETTER JOHAN KRUTH, * 23/12 1856 i Nyed, Värmland. G. 8/12 1878. Soldat i Hamre. † 10/2 1919
KAROLINA NILSDOTTER, * 16/11 1854 i Råda, Värml. † 4/3 1947
JOHAN OSKAR, * 19/1 1879                              2.
MATILDA JOHANNA BEATA, * 12/4 1880. † 12/11 1880.
NILS HERMAN, * 12/7 1881                              3.
HANNA KAJSA, * 7/11 1884. † 10/8 1889.
HULDA MARIA, * 21/7 1888. † 17/7 1889.
OLOF EDVARD, * 3/6 1891                                4.
FRIDA KAROLINA, * 2/2 1893                            72G4.
KARL EINAR, * 26/10 1896. † 29/8 1899.

—2—

1 JOHAN OSKAR KRUT, * 19/1 1879, s. t. P. J. Kruth i Hamre. G. 7/12 1906. Soldat i Lund. Fl. t. V. Haninge 1915. † 13/7 1949 i Saltsjöbaden
25E1 BERTA ELISABET CARLBERG, * 19/8 1879, d. t. husman Joh. F. Carlberg i Hedsta.
MARTA FRIDEBORG, * 17/3 1902. Fl. t. Ljusdal 1923.
ANNA KRISTINA, * 8/8 1906. Fl. t. V. Haninge.
JOHAN MARTIN, * 15/1 1908. Fl. t. V. Haninge.
KARL HILDING, * 16/4 1909. Fl. t. V. Hanmge.
KAROLINA, * 29/6 1910. Fl. t. V. Haninge. † 18/7 1910.
ADA LINNEA, * 5/6 1912. Fl. t. V. Haninge.
ERNST OLOF, * 28/4 1913. † 30/11 1913.
ERNST OLOF, * 25/1 1915. Fl. t. V. Haninge.


—15 D 3—

2 PER KRIG, * 14/9 1762, s. t. skomak. Göran Persson i Kalvhaga. G. 1793. Sadelmakare. Soldat i överbyn. † 17/3 1822.
134A2 INGRID OLSDOTTER, * 27/7 1771, d. t. soldat Olof Fors i Medvik. † 24/4 1826.
CECILIA, * 15/7 I 795 – 12A1 o. 24L7.
OLOF, * 26/3 1798. † 6/8 1798.
OLOF, * 19/5 1799.
BRITA, * 27/12 1801                                       8 o. 9.
ERIK, * 27/1 1803 – (X33)IVII soldat Hedblom. † 19/1 1876.
ANNA, * 21/8 1806.
PER, * 30/8 1811                                            7.


  —80 E 1—

JOHAN NILSSON KONGSMAN, * 1708. Soldat i Forsa. Trol. i Matnäs. † 2/5 1744.
KERSTIN HENRIKSDOTTER, * 4/6 1695, d. t. Henrik Henriksson i Stavåker.
Omg. 2/6 1745                                                       2.


—12 F 8—

5 ERIK KNEKT, * 21/3 1760, s. t. bonden Erik Persson i Funsta s1. G. 22/5 1791. Soldat i Medvik. † 27/5 1801.
6C1 KARIN PERSDOTTER, * 16/8 1760, d. t. Per Andersson Bergman i Långby.
6C2 G. 1786. Änka 1788. Omg. 1791. Änka 1801. Omg. 1805 – 2D8.
HELENA, * 9/3 1792. † 4/1 1884.                          2D8
KARIN, * 20/8 1793. † 9/1 1860. Og.


—9 M 7—

2 PER JÖNSSON KLANG, * 25/7 1806, s. t. garvare Jöns Jonsson i Mickje. G. 2 ggr. Soldat i Hamre. † 8/12 1872
9H2 SIGRID ERSDOTTER, * 27/1 1805, d. t. bonden Erik Ersson i Hamre 7. G. 1830. † 26/2 1859.
6A2 KARIN JONSDOTTER, * 7/5 1827, d. t. skomakare Jon Persson i Norrhoga. G. 10/11 1859. † 12/6 1874.
ERIK, * 15/9 1830                                           12N3.
KARIN, * 5/4 1861                                          7D2.
PER, * 25/12 1864. † 31/12 1864.


—17 Å 2—

1 OSKAR JOEL KÄLLMAN, * 13/7 1888, s. t. arb. Jon Källman i Veda. G. 20/8 1933. Korpral. Jordbr.arb. i Norrhoga.
10N14 IDA NORELL, * 23/1 1895, d. t. bonden P. E. Norell i Norrhoga 1. † 1971.


—14 R 9—

4 OLOF KÄCK, * 10/12 1825, s. t. Landbond. Jakob Persson i Rumsta 3. G. 13/5 1851. Soldat i Smedsgården.
2M5 MARGRETA PERSDOTTER, * 6/11 1818, d. t. bonden Per Olsson i Matnäs 2


—63 A 1—

CLAES KRAFT, * 26/11 1692. G. 4/12 1743. Fältväbel i Veda. † 12/3 1762
(X9) SIGRID SVENSDOTTER, * 10/2 1709, d. t. bonden Sven Olofsson o. h. Brita Larsdotter i Yg, Färila. † 22/11 1775
STINA, * 7/10 1744. † 29/9 1760
SVEN, * 5/4 1750


—27 L 11—

9M3 NILS ERIK NILSSON KRON, * 1/11 1849, s. t. skräddare Nils Lindberg i Mickje. G. 30/10 1872. Korpral. Bonde i Långby 6. † 1/10 1937.
9 MARGTA MICHELSDOTTER, * 30/5 1848, d. t. bonden Michel Andersson i Långby 6. † 1/3 1919.
NILS ERIK, * 28/12 1875                                  12.


Soldat i Ilsbo rote 135, Ilsbo släktbok

Jonas Erik Persson Kreutz. Antagen som soldat den 19/12 1870. Längd 167 cm. Korpral 1897. Interimavsked den 26/3 1897 för civilt yrke. Tjänt väl. Kommenderad till Karlsborg 1874 och Sångamo 1881. Civil som ”socknens allt i allo” Fjärdingsman.
Rotenummer 1881: Hogland nr 2, s2, Berge nr1, s1, 2, 4, s4.
Son till Catharina Jonsdotter Björk från Västtjär ss 3. Fader okänd. Bosatt i Berge. Vigd 2/12  1877 med Christina Berglund, dotter till husman i Östanå Pehr Erik Berglund och Cecilia Sundfors i Östanå nr 3.
Jonas Persson Kreutz 10/7 1852- 16/3 1926
Christina Berglund 30/7 1853-17/2 1937
Barn:
Brita Katarina 24/4 1878
Edla Cecilia 26/11 1879
Erika Margareta 1/1 1882
Inga Kristina 13/10 1884
Sara Mathilda 4/6 1890
Emma Johanna 5/5 1893


Ilsbo kyrkogård. Bilden utlånad av Sonja Kron Björgyll

 

L.

—4 A 12—

(X31)3H1 ERIK OLOF LOD, * 19/11 1864, s. t. arb. Johan Erik Olsson i Iggesund, Njutånger. G. 13/11 1887. Soldat i Klångsta. Fl. t. Njutånger 1907. † 21/8 1928
9 KARIN PERSDOTTER, * 25/8 1860, d. t. husman Per Persson i Sörviksta.
† 27/8 1950
ANNA, * 8/10 1888. † 29/12 1888
BRITA, * 4/8 1890                                           (X31)1K19
ANNA, * 1/1 1895                                            (X31)13D5


—6 A 4—

2 JONAS LIF, * 15/11 1820, s. t. skomak. Jonas Persson i Norrhoga. G. Soldat i Överby. Landbonde i Hamre 7.
3H5 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 26/11 1819, d. t. bonden Anders Persson i Hamre 3. Emigr. t. Amerika 1872
JONAS, * ¾ 1848
ANDERS, * 19/8 1850                                      6
KARIN, * 27/3 1853


—16 Ö 2—

22Ö1 ANDERS LIF, * 24/6 1793, s. t. soldat Anders Mård i Övernäs. G. 1822. Korpral o. bonde i Överby 6. 4 ö.l. 14 p.l. † 28/10 1873.
30L1 MARGTA ERSDOTTER, * 27/12 1795, d. t. bonden Erik Jonsson i Långby s7. † 29/7 1871.
ANDERS, * 30/11 1824. † 11/12 1824.
ANNA, * 4/3 1826                                           3.
MARGTA, * 10/6 1835                                      10Ö6.
ERIK, * 21/8 1837                                           2K6.


—10 A 4—

3 ANDERS LJUS, * 25/9 1861, s. t. soldat Anders Rolin i Sörviksta. G. 1/11 1885. Sjukvårdssoldat, korpral i Stavåker. † 15/3 1939
64A3 KARIN FORS, * 22/9 1865, d. t. soldat Olof Fors i Bäck. † 31/10 1961
KARL ANTON, * 18/1 1886. † 5/5 1890
JULIA MARIA, * 20/6 1887. † 3/5 1890
KARL ANTON, * 14/8 1890. Emigr. t. N. Amerika 1910
JULIA MARIA, * 2/11 1893                                112A6


—10 A 6—

1 KARL LINDSTRÖM, * 13/2 1838, s. t. husman A. G. Kjulin i Klockarsvedja.
G. 28/10 1863. V. korpral i Överby. † 30/11 1893
15Ö7 BRITA JONSDOTTER, * 29/7 1841, d. t. bonden Jon Andersson i Överby 5.
† 23/3 1916
JONAS, * 14/11 1864                                       7
ANNA, * 30/7 1867                                          8
KARIN, * 3/3 1869                                           19
ANDERS, * 5/6 1872. † 5/11 1880
BRITA, * 19/11 1874. † 24/4 1910
KARL, * 30/3 1877                                          11
ANDERS, * 2/9 1881                                        10


—33 A 4—

1 OLOF PERSSON LINDSTRÖM, * 26/7 1807, s. t. soldat Per Skål i Långby. G. 1837. Korpral i Kalvhaga. † 26/8 1878
5K6 SIGRID OLSDOTTER, * 8/9 1813, d. t. bonden Olof Olofsson i Kalvhaga 5. † 20/5 1890
3Ö1 CECILIA JOHANSDOTTER, * 23/2 1855 (fosterdotter) —20A4


—10 A 11—

6 KARL LINDSTRÖM, * 30/3 1877, s. t. korpral Karl Lindström i Överby. G. 24/11 1907. Soldat o. flottn.arb. i Kalvhaga. † 12/11 1948
(X20)8Z3 MARTA HÖGSTRÖM, * 24/6 1885, d. t. torpare Carl Fredrik Högström i Åsak, Hög. † 3/1 1965
KARL EINAR, * 8/10 1908. † 9/10 1908
KARL ISEDOR, * 24/9 1909. Emigr. t. USA 1937. † 3/3 1939
ERIK EINAR, * 1/3 1913. Flottn.arb.                   20
JOHN MARTIN, * 24/2 1916. Flottn.arb.
MARTA VIOLA, * 16/9 1919. Fl. t. Stockholm 1937
ELSA BIRGITTA, * 17/8 1922                             22
LILLY KRISTINA, * 15/12 1925                          23 o. 30L21
ANDERS SIXTEN, * 2/1 1929


—11 A 5—

1 ANDERS LÖF, * 10/10 1795, s. t. soldat Jonas Flank i Byberg. G. 1817. Soldat i Byberg. † 12/8 1853
41A4 ANNA OLSDOTTER, * 26/5 1795, d. t. korpral Olof Käck i Nansta. † 26/8 1885
CECILIA, * 25/2 1815                                      47S4
ANNA, * 2/10 1818                                          22L5
JONAS, * 16/7 1821. † 1/6 1823
BRITA, * 22/4 1825                                         20C1


—20 A 1—

KARL MAGNUS LAX, * 12/5 1788, s. t. soldat Karl Lax i Borgå, Finland. Reg.trumslagare rustmästare i Långbyn. G. 2 ggr. Fl. t. Forsa 1807. † 22/12 1848
(Y33) JULIANA OLSDOTTER, * 1768 i Njurunda. G. 26/9 1815. † 10/3 1847
24Ö1 KARIN JOHANSDOTTER, * 28/10 1817, d. t. husman Johan Olsson i Övernäs. G. 1847. Änka o. omg. 1853                                  13B12
OLOF, * 1/11 1815                                          2
CARL, * 6/7 1821                                            3
KERSTIN, * 15/9 1824. † 13/9 1825
JOHANNES, * 4/11 1826
Tv. KERSTIN, * 9/12 1847. † 21/12 1847
Tv. BRITA, * 9/12 1847                                    68E1
KARIN, * 7/9 1849                                           37E2 o. 49C1


—26 A 1—

(X4) LARS LARSSON LÄNNMAN, * 28/3 1724 i Bjuråker. G. 2 ggr. Soldat i Sunnanbäck o Mickje. † 25/4 1808.
10N2 MARGRETA ISAKSDOTTER * 31/8 1719, d. t. bonden Isak Isaksson i Norrhoga 1. G. 18/5 1745. † 30/5 1799.
ANNA OLSDOTTER, * 1766 i Härjedalen. G. 8/1 1805. † 2/2 1847.
ISAK, * 10/5 1746
LARS, * 25/1 1748                                          3
OLOF, * 20/1 1750                                          4
BRITA, * 1/1 1752. † 25/6 1752
KARIN, * 16/8 1755                                         10
ERIK, * 9/2 1757. † 8/9 1773
ANDERS, * 7/7 1763                                        2


 —28 A 1—

PER JONSSON LEJON, * G. 2 ggr. Soldat i Häggnäs
HELENA ERIKSDOTTER, * G. 24/11 1723. † 14/4 1737
BRITA ERIKSDOTTER, * 10/10 1709. G. 29/10 1737.
Änka o. omg. 21/9 1745                                        93A1
KARIN, * 12/9 1724
JONAS, * 28/10 1726. † 19/6 1728
ERIK, * 7/9 1729
PER, * 10/1 1732                                            2
INGRID, * 22/1 1733                                       11B3
KARIN, * 25/2 1737
JONAS, * 13/5 1739                                         4


—45 A 1—

(Z40) ERIK LÄNNMAN, * 6/3 1697, s. t. bonden Lars Ersson i Oviken, Jämtl. G. 7/11 1725. Soldat i Sunnanbäck. Haft krigstjänst i Norge o. Finland. † 23/1 1782
34D1 SARA JOHANSDOTTER, * 26/11 1698, d. t. skräddare Johan Nilsson i Näset. † 20/5 1782
BRITA, * 26/11 1727                                       3
JOHANNES, * 20/3 1734. † 13/11 1734
MALIN, * 23/5 1735                                         2
LARS, * 3/10 1739


—54 A 1—

(C1) ANDERS LIND, * 1765 i Alunda. G. 1/5 1796. Soldat i Utnäs. † 31/8 1814 i Örby, Herräng, Brännkyrka.
(X22) BRITA LARSDOTTER, * 16/10 1775, d. t. kolare Lars Germundsson i Idenor. † 17/11 1860
MARGTA, * 4/6 1796                                        2
BRITA, * 23/1 1798
SIGRID, * 26/12 1799                                      35C1
LARS, * 17/7 1801                                          3
CAJSA GRETA, * 16/2 1804                               4
ANDERS, * 12/7 1806                                      5
ANNA, * 11/7 1809. † 20/12 1809
ANNA, * 27/1 1811. † 15/2 1811
ANNA, * 3/6 1812. — (X6)2P17. † 31/1 1890
LOVISA, * 11/12 1814. † 4/6 1816


—57 A 1—

(X33) LARS MATSSON LUSTIG, * 1722, s. t. soldat Mats Pagg i Norrbo. G. 2 ggr. Soldat i Böle. † 27/5 1795
11N2 ANNA PERSDOTTER, * 14/1 1712, d. t. bonden Per Larsson i Norrhoga 2. G. 13/10 1754. † 23/1 1777
(X33) KERSTIN OLSDOTTER, * 28/5 1748, d. t. skomak. Olof Persson i Hålsjö, Norrbo. G. 1/10 1777. Änka o. omg. 6/6 1796 m. Jon Hartman                 11H1
OLOF, * 7/2 1779                                            2
DAVID, * 22/12 1783
LARS, * 21/11 1788. † 20/3 1789
* Enl. dödboken, men trol. * 2/4 1724                131O2


—60 A 17—

5 DANIEL LIF, * 5/10 1780, s. t. soldat Olof Fyr i Hillsta. Soldat i Fränö. † 9/12 1808


—79 A 5—

1 ANDERS LAX, * 25/12 1762, s. t. soldat Anders Skytt i Hedsta, Forsa. G. 23/11 1784. Soldat i Älgered, Bergsjö.
4C1 KARIN ANDERSDOTTER, * 1/11 1761, d. t. soldat Anders Berg i Flatmo, Forsa
ANDERS,* 21/9 1785.
MARGETA, * 4/6 1788.
GÖLIN, * 3/2 1794


—85 A 2—

1 ANDERS LUND, * 30/8 1797, s. t. soldat Olof Bom i Lumnäs. G. 1824. Soldat i Lumnäs. † 25/2 1848
18N6 BRITA ERSDOTTER, * 14/9 1795, d. t. soldat Erik Bäck i Ölsund. † 3/8 1866.
OLOF, * 25/10 1825                                        12N1.
ERIK, * 20/10 1829. † 14/7 1831


—85 A 4—

3 OLOF LUST, * 19/8 1810, s. t. soldat Michael Krut i Lumnäs. G. /5 1840. Soldat i Nansta. † 17/4 1854
3D5 KERSTIN OLSDOTTER, * 6/9 1805, d. t. skräddare Olof Andersson i Stenbo. † 28/9 1893
MARGRETA, * 11/7 1840                                  5


—86 A 1—

PER LUSTIG, * G. 17/10 1736. Soldat i Hamre. † 1740 i Finland.
20Ö2 BRITA ERIKSDOTTER, 4/3 1701, d. t. bonden Erik Matsson i Övernäs 1. † 24/1 1781
ERIK, * 31/5 1737                                           2.
CECILIA, * 11/6 1740                                      3.


—123 A 1—

PER JÖNSSON LEKATT, * G. Soldat i Långby.
KERSTIN OLOFSDOTTER, *
PER, * 12/7 1712                                            2.


—126 A 1—

OLOF ENOCHSSON LEKATT, * 1725. Soldat i Åkre. † 6/3 1743.


—127 A 2—

JONAS OLSSON LEJON, * /9 1726. G. 5/5 1751. Soldat i Långby. † 16/12 1757.
1 KARIN LARSDOTTER, * 24/10 1722, d. t. soldat Lars Gällman i Långby. † 8/9 1811.
ANNA, * 10/10 1752                                        21B1.
BRITA, * 14/7 1757. † 15/9 1779.


  —153 A 1—

(X25) PER AXEL LÖNN,* 15/6 1846, i Järvsö. Soldat i Åkre.


—18 B 13—

5 ERIK LANTZ, * 27/12 1793, s. t. bonden Erik Olsson i Bäck 4. Soldat i Bäck. † 12/12 1814, i Göteborg.


  —7 C 1—

CLAES ANDERSSON KLANGBERG, *. G. 24/7 I 726. Soldat i Kalvhaga.
1K1 BRITA ANDERSDOTTER, * 23/12 1700, d. t. bonden Anders Jonsson i Kalvhaga 1. † 4/9 1775.
KARIN, * 2/11 1726. † 14/11 1726.
ANDERS, * 11/11 1727. † 6/6 1730.
KERSTIN, * 19/4 1731                                     Trol. (X33)5Y5.
KARIN, * 28/6 1733                                         6C1.
ANDERS, * 23/8 1737. † 9/6 1738.
JONAS, * 29/2 1740. † 20/4 1740.


—14 C1—

ANDERS LITEN. Soldat.
ANNA.
ANNA ANDERSSON, * /5 1686. Piga. † 10/1 1778 i Åkre


—15 C 1—

OLOF LJUNG, * /9 1725, s. t. länsman Johan Lindberg i Västergyllen. G. 3 ggr. Soldat i Hillsta. † 30/12 1778.
LISA ANDERSDOTTER, * Fr. Stockholm.
KARIN PERSDOTTER, * /9 1719, d. t. bonden Per Ersson i Berga, Gnarp. G. 17/2 1752. † 12/1 1770.
KARIN ERSDOTTER, * 31/3 1733, d. t. bonden Erik Ersson i Smedsgården 1. G. 21/10 1770. † 8/9 1824.
MARGTA, * 8/7 1756                                            22A1.
SIGRID, * 7/8 1759                               (X20)4Z9.
ELISABET, * 13/3
JOHAN, * 10/11 1771. † 20/8 1773.
BRITA, * 4/9 1774                                 30H10.
ANNA, * 22/6 1777.


—18 C 4—

OLOF LARSSON LÖFGREN, * 24/12 1722, s. t. landbonden Lars Andersson o. Hu. Anna Olsdotter i Stavåker. G. 16/9 1750. Soldat i Kälkebo. † 28/1 1783.
3 MARGRETA LARSDOTTER, * 5/9 1720, d. t. fältväbel Lars Hellman i Överby. † 29/1 1797.
LARS RÖNN, * 23/10.1755                                (X6)38N3.
BRITA, * 27/9 1757                                         78A3


—24 C 2—

JACOB LEKATT, * 26/12 1687. G. 3 ggr. Soldat i Näcksjö. † 18/11 1762.
KARIN MATSDOTTER, * 1688. † 8/11 1739.
1 BRITA PERSDOTTER, * 10/9 1701, d. t. Per Jonsson i Klångsta.
18N12 Änka 22/3 1737. Omg. 6/7 1740. † 7/1 1762.
(X31) KERSTIN MATSDOTTER, * 15/7 1727, båtsmansänka fr. Njutånger. Omg. 15/9 1762. Ånyo änka 18/11 1762.
Omg. 1/11 1770 m. Jon Nilsson i Enånger.
OLOF, * 21/9 1718                                          3.
OLOF, * 11/6 1741                                          19N4.


  —54 O 1—

ANDERS LITÉN, * G. 2 ggr. Förare fr. Norrbo
INGRID JONSDOTTER, * † trol. 1684 eller 1685
ANNA, *
KERSTIN, * /3 1684. † 24/7 1771 i Utnäs
ANNA, * /5 1686. † 10/1 1778 i Åkre


—35 C 2—

31R1 SVEN JOHANSSON LEK, * 10/6 1867, s. t. bonden Johan Olof Ed i Rödmyra. G. 18/5 1891. Soldat i Utnäs. Flottn.arb. i Lund. † 26/12 1946.
1 KERSTIN SVENSDOTTER, * 6/9 1871, d. t. husman Sven Svensson i Utnäs. † 16/4 1945.
JOHAN OLOF, * 22/8 1891                                3.
BRITA KRISTINA, * 22/11 1892                         4.
ANNA MARGRETA, * 12/2 1895                          37C3.
SVEN HERMAN, * 8/6 1897                               5.
VILHELM, * 29/9 1899. † 20/12 1899.


—44 C 2—

PER PERSSON LJUNG, * 28/2 1731. G. 17/8 1755. Soldat i Stavåker.
1 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 16/9 1726, d. t. soldat Anders Palmstrand i Stavåker. † 23/3 1792.
ANDERS, * 19/8 1755.
MARGRETA, * 15/12 1756                                 (X20)6P8.


—61 C 1—

JON ERSSON LIND, * Soldat i Böle.
KARIN ERSDOTTER, *
GÖLIN, * 11/7 1697                                         9C1.


—65 C 2—

1 ANDERS LUST, * 24/3 1837, s. t. Brita Andersdotter i Funsta. G. 31/10 1862. soldat i Trogsta. † 21/1 1912.
86A5 ANNA ERSDOTTER, * 24/3 1840, d. t. husman Erik Ersson J:r i Sörviksta. † 10/2 1924.
OLOF, * 5/4 1865                                            3.
KERSTIN, * 17/8 1867. † 1/8 1884.
BRITA, * 21/4 1870                                         18T9
ANNA, * 9/12 1872                                          27S6.
ERIK, * 5/12 1875                                           4.
ANDERS, * 20/11 1879                                    5.
KAROLINA, * 14/5 1882                                   6.


  —75 C 1—

(X19)27E1 ERIK ERSSON LOD, * 10/10 1851, i Hälsingtuna. Bror t. Lars Ersson i Klångsta. G. 13/11 1873. Soldat i Klångsta. † 2/5 1931.
(X31) ERIKA KRISTINA ENGSTRÖM, * 26/12 1831, i Nianfors. † 9/9 1926.
KRISTINA ERSDOTTER, * 8/12 1876                   2.
27E1 LARS ERIK LARSSON, * 26/9 1889. Brorson. Fl. t. Östersund 1908.


—4 D 4—

2 PER LEJON, * 13/5 1740, s. t. smed Johan Schmidt i Lund. G. 29/12 1765. Soldat i Långbyn. † 28/9 1807.
(X33) MARGTA JACOBSDOTTER, * 31/10 1733 i Hålsjö, Norrbo. † 4/4 1827. Barnlös.


—39 G 2—

22Ö2 JONAS LUND, * 17/7 1823, möjl. s. t. korpral Jonas Frisk i Övernäs. G. 17/5 1850. Soldat i Lumnäs. † 1/4 1899.
1 MAJA-BRITA LARSDOTTER, * 27/12 1823, d. t. soldat Lars Sköld i Töfsätter. † 25/11 1901.
JONAS, * 30/9 1954


—1 K 2—

3K1 OLOF ERSSON LEJON, * 2/1 1706, s. t. bonden Erik Olofsson i Kalvhaga 3. G. 8/1 1727. Soldat 1718. Blev frödd på norska fjället 1719. Bonde i Kalvhaga. † 1/3 1767.
1 KARIN ANDERSDOTTER, * 9/9 1697, d. t. bonden Anders Jonsson i Kalvhaga 1. † 26/3 1782.
MARGRETA, * 29/10 1727                                 3.
ANDERS, * 10/2 1730. † 19/6 1730.
GERTRUD, * 15/11 1731.
ERIK, * 29/7 1736. † 6/9 1736.
KATARINA, * 21/2 1738                                   15.


—5 L 11—

5 JOHAN LÖF, * 11/3 1816, s. t. bonden Olof Johansson i Lund 1. G. 1838. Soldat i Vålsta. † 5/10 1879.
(20)6A7 BRITA ERSDOTTER, * 10/9 1814, d. t. båtsman Erik Froland i Holm, Hög sn. † 2/6 1895.
MAGDALENA, * 24/2 1839                                31A13.
KARIN, * 18/2 1840                                         105C1.
BRITA, * 19/10 1842                                       94A4.
ANNA, * 5/12 1844                                          16E1.
MARGTA, * 7/4 1848                                        67E1.
KERSTIN, * 10/11 1850                                    35C1 o. 142A4.
OLOF, * 14/5 1853. † 7/7 1857.


—24 N 1—

NILS LARSSON, *  /5 1638. Soldat o. bonde i Näset 2 år 1690. † 24/2 1724.
ERIK, * 7/5 1659                                             2.
lNGRID, * 6/11 1662                                        2S1.


—131 O 2—

1 LARS MATSSON LUSTIG, * 2/4 1724, s. t. soldat Mats Lustig i Trogsta. G. 1754. Soldat
11N2 ANNA PERSDOTTER, * 14/1 1712, d. t. bonden Per Larsson i Norrhoga 2. Jfr. 57A1. † 23/1 1777


  —152 O 1—

JOHAN LUSTIG, * Sergeant i Forsa
SARA PERSDOTTER, *
KARIN, * 1717                                                (X33)1Å2


—28 S 6—

130A1 OLOF OLSSON LING, * 29/8 1853, s. t. soldat Olof Gradin i Ransta. G. 2/3 1884. Soldat. Bonde i Sunnanbäck s3. † 20/1 1913.
10A3 BRITA ROLIN, * 3/11 1857, d. t. soldat Anders Rolin i Sörviksta. † 10/6 1940.
OLOF, * 30/3 1882                                          7.
ANDERS VILHELM, * 25/4 1884. † 30/4 1911.
JOHAN HELGAR, * 22/4 1887. † 28/1 1892.
ALBIN VALDEMAR, * 17/11 1891. Fl. t. över Luleå 1915 – 22N19.


—10 T 10—

(X3)3N11 ANDERS LJUNG, * 28/6 1849, s. t. husman Olof Hansson i Yttre, Bergsjö. Soldat i Bergsjö. Bonde i Trogsta s3, Forsa. † 17/1 1934 Ilsbo.
(X23) INGA MARGRETA JONSDOTTER BJÖRK, * 23/7 1834 i Ilsbo. G. 21/11 1875. † 29/8 1899.
JONAS OLOF, * 22/2 1878. Fl. t. Ilsbo 1898.
(X3)16F1 SARA HELENA SUNDFORS, * 26/9 1860, d. t. bonden Johan Sundfors i Söderåsen s5, Bergsjö.
(X3)1K32 (G. 16/5 1880. m. Jonas Petter Sjöström, *9/10 1854. Emigr. t. U.S.A. 1895).
SIGRID KATRINA SJÖSTRÖM, * 13/4 1889           (X3)1K46.
JONAS ERIK, * 7/2 1891. Sjöman. † 28/2 1916.
INGA KRISTINA SJÖSTRÖM, * 29/3 1893. Fl. t. Hudiksvall 1923.
JONAS OLOF LJUNG, * 3/6 1900                        (X3)1K47.
ANDERS AUGUST LJUNG, * 5/9 1901                  (X3)1K4
ANNA FREDRIKA LJUNG, * 18/12 1903. Fl. t. Hudiksvall 1929.


—12 T 11—

34E1 FRANS OSKAR LÖNN, * 1/12 1869 i Kittsburg, Illinois, USA. G. 26/11 1899. S. t. snickare Sven Jansson. Soldat o. bonde i Trogsta 4. † 20/9 1951.
33E1 KARIN OLSDOTTER, * 30/5 1875, d. t. husman Olof Svensson i Sunnanbäck. † 4/12 1967.
OLOF, * 16/7 1902                                          12.


—22 L 6—

(X31) ANDERS OLOF JONSSON LÖNN, * 29/5 1856 i Njutånger. G. 6/4 1885. Soldat i Trogsta. † 22/6 1906.
2 ANNA JONSDOTTER, * 22/5 1856, d. t. bonden Jon Jonsson i Trogsta s8. † 26/9 1942.


—9 Ä 4—

(X31) MATIAS LIND, * 18/9 1877 i Nianfors. G. 17/11 1901. Soldat i Veda, Forsa. Fl. t. Iggesund (X31)10H3. 1909 t. Bollnäs
1 BRITA JOHANSSON, * 13/5 1872, s. t. kolare Joh. E. Ersson i Rödmyra.
ANNA ELIDA, * 2/8 1897. Fl. t. Iggesund o. 1909 t. Bollnäs.
ERIK IVAR, * 4/12 1902. Fl. t. lggesund o. 1909 t. Bollnäs.
AXEL ALVAR, * 17/9 1905                                 (X31)10H7.
ESTER MATILDA, * 24/2 1909. Fl. t. Bollnäs.


—159 Ä 2—

(X4)49E5 ERIK OLSSON LUND, * 18/2 1848, s. t. husman Olof Eriksson Warg Lindberg i Lia, Bjuråker. G. 1/12 1872. Soldat i Sunnanbäck, Forsa. Fl. t. Lia, Bjuråker 1876. † 7/5 1920.
(X4)1B6 KARIN ANDERSDOTTER, * 3/6 1835, d. t. bonden A. G. Källman i Björsarv, Bjuråker. † 20/12 1907.
MARGRETA, * 2/1 1874                                    (X4)6F38.
ANDERS OLOF, * 24/9 1876. † 8/12 1876.
JULIANA, * 30/3 1880. † 10/9 1881.
OLOF, * 25/12 1883                                        4.


—23 Ö 1—

LARS LIF, * 16/1 1869. G. 2/6 1903. Soldat i Överby. † 27/8 1904.
14Ö11 MARGTA PERSDOTTER, * 18/3 1879, d. t. skomak. o. bonden Per Rapp i Överby s4. Änka o. omg. 25/2 1917                        27S6.
OLOF EDVARD SJÖBERG, * 9/3 1893. † 27/3 1901.
SVEA KRISTINA LIF, * 15/6 1904                       108Z2.
KARIN JONSSON, * 9/10 1915                           27S6.


—33 Ö 1—

1M6 PER LIF, * 3/6 1837, bonden Olof Hinriksson i Matnäs 1. G. 7/11 1862. Soldat i Överby. † 2/5 1888.
2T5 SIGRID GÖRANSDOTTER, * 5/12 1825, d. t. bonden Göran Persson i Tomten 1. † 17/10 1904.
OLOF, 22/1 1864. Agent. Fl. t. Hudiksvall 1913 – 2.


—79 Ö 1—

MAGNUS LIF, * 14/9 1869. Soldat i Överby. † 25/3 1890.


—70 A 1—

LARS LÖFQVIST. G. 1/11 1730. Trumslagare i Byberg
3S2 CECILIA PERSDOTTER, * 26/4 1699, d. t. bonden Per Svensson i Skarmyra 3. † 21/2 1741
PER,* 19/5 1732. † 19/5 1732.
CECILIA, * 31/8 1733. † 17/9 1733.
CECILIA, * 1/9 1734. †
KERSTIN, * 8/3 1736. † 12/4 1736

 

M.

—14 A 1—

(W29) OLOF MALM, * 21/3 1789, s. t. soldat Olof Ryss i Rättvik. G. 16/4 1812. Soldat i Böle, bevist. fälttågen i Finland 1809 o. i Norge 1814. † 23/10 1837
2D1 BRITA ANDERSDOTTER, * 11/2 1778, d. t. hjulmak. Anders Isaksson i Böle. † 7/12 1856
OLOF, * 18/1 1814                                          2
ANNA, * 17/12 1815. † 15/6 1845 i Söderala
MARGTA, * 7/11 1817                                      17S8
BRITA, * 20/6 1820                                         10


—48 O 1—

(S14) JOHAN MAGNUSSON, * 8/3 1863 i Eda, Värml. Sergeant i Hamre.


—24 A 1—

4A9 OLOF MOOD, * 22/2 1865, s. t. husman Per Persson i Sörviksta. G. 7/4 1901. Soldat i Åkre. † 6/11 1935
8E1 BRITA HELENA GUSTAFSDOTTER, * 28/4 1878, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. † 10/12 1950 i Smedsgården
KARL EINAR, * 20/3 1900                                 2
BRICKEN ARVIDA, * 1/8 1902                            3
ALMA KRISTINA, *18/11 1904. Telefonist            97G6
PER GUSTAF, * 26/2 1907. † 8/1 1908
KARIN ADELIA, * 2/11 1910. † 1/6 1928
OLOF GUNNAR, * 9/9 1915
ERIK INGVAR, * 22/6 1920                               5


—42 A 1—

(X9) NILS MALM, * 15/9 1762, s. t. Nils Henriksson i Färila. G. ?/11 1748. Soldat i Veda. † 17/12 1813
(Z58) MARGTA SVENSDOTTER, * 5/5 1723 i Älvros. † 5/2 1906
MARGRETA, * 20/3 1749. † 5/7 1773
SVEN, * 1750                                                 2
JONAS, * 6/1 1756
NILS, * 9/11 1757. † 21/11 1757
NILS, * 23/7 1763                                           3
MARGRETA, * 27/12 1764. † 30/7 1765
OLOF, * 10/4 1770. † 1/5 1770

—2—

1 SVEN MALM, * 1750, s. t. soldat Nils Malm i Veda. G. 13/4 1788. Murare i Fränö. † 5/1 1812
2D1 SARA GRETA ANDERSDOTTER, * 3/7 1762, d. t. hjulmakare Anders Isaksson i Böle. 16A2 — änka 1784. Omg. † 9/5 1840
MARGTA, * 7/12 1788. † 9/6 1815. Piga i Veda
OLOF, * 30/7 1790                                          6
NILS, * 31/7 1792
ANNA, * 15/11 1794                                        10F17
ANDERS, * 1/1 1797 — (X3)17B1. Soldat Anders Spjut
SVEN, * 18/2 1799                                          35C1
PER, * 28/7 1801                                            56C3
JONAS, * 12/1 1804                                         (X15)10U1


—45 A 2—

(D80) ANDERS MOBÄCK, * ?/12 1727, bondson fr. Västermo, Sörml. G. 9/5 1760. Soldat i Rumsta. † 8/12 1808
1 MALIN ERIKSDOTTER, * 23/5 1735, d. t. soldat Erik Lännman i Sunnanbäck. † 26/12 1818
GRETA, * 12/9 1763                                        44A2 O. 43A2
SARA, * 9/7 1766. † 12/9 1775
BRITA, * 28/9 1769. † 8/9 1775
ERIK, * 20/10 1771. † 11/9 1775
STINA, * 10/1 1774. † 7/9 1775
BRITA, * 25/9 1776. † 21/12 1792
ERIK, * 20/2 1779                                           4


—46 A 1—

6A1 PER MALM, * ½ 1761, s. t. soldat Per Ström i Kalvhaga. G. 2 ggr. Soldat o. kyrkvaktare. Bonde i Stavåker s2. † 1/3 1849
47A1 KARIN DANIELSDOTTER, * 22/1 1764, d. t. soldat Daniel Stolt i Klockarsved. G. 19/3 1786. † 19/10 1822
4W3 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 22/8 1779, d. t. bonden Anders Andersson i Veda 4. 18S2 — änka 1/8 1816
PER, * 19/12 1786                                           3
MARGTA, * 16/5 1792                                      2N9
DANIEL, * 13/11 1794                                      2
BRITA, * 10/9 1797                                         64A1
KARIN, * 24/11 1800                                       16T4 o. 16T5
KERSTIN, * 16/11 1804                                    (X20)4C8
JONAS, * 20/6 1808                                         4

—2—

1 DANIEL MODIN, * 13/11 1794, s. t. kyrkvaktare Per Malm i Stavåker. G. 1828. Soldat i Sörviksta. † 17/1 1835
46S5 KRISTINA OLSDOTTER, * 28/7 1806, d. t. bonden Olof Andersson i Sörviksta 2. Änka o. omg. 1836                                           27S13
PER, * 2/1 1831                                              4N8


—3—

1 PER MALM, * 19/12 1786, s. t. soldat Per Malm i Stavåker. Soldat i Böle.


—60 A 4—

1 ZACHARIAS MÅRD, * 18/4 1746, s. t. soldat Daniel Råbock i Ransta. G. 15/11 1778. Soldat i Rumsta. † 20/11 1788
40T2 BRITA JÖNSDOTTER, * 23/9 1739, d. t. bonden Jöns Berg i Töfsätter 1. † 9/12 1829
78A2 ANNA NILSDOTTER, * 3/10 1773, styvdotter, d. t. Nils Hatt. † 29/11 1850
HELENA, * 27/10 1779                                     33H4


—73 A 4—

(X38) ERIK JOHAN MÖRK, * 19/7 1858 i Rengsjö sn. G. 27/10 1882. Soldat i Hedsta. † 30/7 1911
4A2 KARIN PERSDOTTER, * 23/1 1842, d. t. soldat Per Palm i Norrviksta. † 31/12 1919
2 VENDLA ALBERTINA WANNBERG MÖRK, * 8/6 1883.
Fosterdr.                                                         5


—112 A 1—

(X33) LARS MODIN, * 12/4 1816, s. t. soldat Anders Jonsson Printz i Hålsjö, Norrbo. G. 3/6 1838. Soldat i Smedsgården. † 6/4 1860.
10N8 MARGTA ERSDOTTER, * 5/8 1819, d. t. korpral Erik Schmaltz i Frägsta, Forsa. † 16/3 1888.
ANDERS, * 21/8 1838                                      2.
BRITA, * 18/3 1847                                         3.


—151 A 1—

(X3) HANS PETTER MALM, * 28/6 1863, i Bergsjö. G. 29/10 1891. Soldat i Hamre.
S15 KARIN JÖNSDOTTER, * 7/5 1855, Ekshärad.
HELENA HENRIETTA, * 12/9 1892. Fabr.arb. i Lund.


—52 O 1—

JOHAN ANDERSSON MÖRT, * 1669. Profoss. † 1/5 1754


  —15 D 1—

(Z27) PER GÖRANSSON SVEDBERG MÖRT, * 1691 s. t. bonden Göran Mårtensson i Glöte, Linsell. G. 12/10 1729. Soldat, sen profoss i Kalvhaga. † 5/5 1779.
3K1 BRITA ERIKSDOTTER, * 9/5 1702, d. t. bonden Erik Olofsson i Kalvhaga 3. Fl. t. Ilsbo 1780. † 1783.
GÖRAN, * 3/9 1730                                         2.
ERIK, * 21/2 1733.


  —7 U 1—

HANS MICHELSSON, * G. 19/11 1699. Soldat i Utnäs.
14W6 ANNA PÅHLSDOTTER, * möjl. d. t. bonden Påhl Hansson i Vålsta 2.


—62 Y 1—

(X25) ERIK OLOF MALM, * 6/2 18S0. Soldat i Hedsta.


 —63 Y 1—

(W14) AUGUST MODIG, * 19/1 1853 i Gustafs, Kopp. Soldat i Norrviksta.


—22 Ö 1—

9K4 ANDERS MÅRD, * 27/9 1767, s. t. bonden Jon. Andersson i Klångsta 1. G. 3 ggr. soldat i Övernäs. † 26/1 1838.
31H4 ANNA ANDERSDOTTER, * 3/11 1762, d. t. bonden Anders Ersson i Hillsta 2. G. 5/5 1791. † 5/4 1809.
12B8 KERSTIN HANSDOTTER, * 7/1 1770, d. t. husman Hans Jonsson i Byberg. G. 14/11 1809. † 7/11 1824.
25L3 ANNA OLSDOTTER, * 1790, d. t. bonden Olof Persson i Långby 5. G. 1824. † 10/12 1840.
JONAS, * 20/2 1792                                         2.
ANDERS, * 24/6 1793                                      16Ö2.
KRISTINA, * 7/7 1795                                      3T2.
BRITA, * 2/10 1798                                         4K5 o. 21L8.
ANNA, * 24/12 1811. † 17/4 1816.
ANNA, * 12/3 1826                                          110A5.
MARGTA, * 11/2 1828                                      104C1.


—142 O 1—

JOHAN MÅRTENSSON, * Trumslagare i Flatmo
GERTRUD, * 2/8 1694
JOHAN, * 7/9 1697

 

N.

—31 A 4—

3 OLOF OLSSON NÖJD, * 25/2 1853, s. t. husman Olof Andersson i Mickje. G. 17/5 1880. Soldat i Böle. † 24/8 1916
(X6)19L19 BRITA PERSDOTTER HÖG, * 18/7 1859, d. t. korpral Per Hög i Norrberg, Delsbo. † 25/11 1941
OLOF, * 1/3 1882. Emigr. t. N. Amerika 1900
PER, * 21/10 1883                                           5
ANDERS ERIK, * 30/12 1885. Fl. t. Harmånger 1907
ALBERT, * 13/3 1887                                       6
JOHAN AUGUST, * 4/4 1895. Fl. t. Stockholm 1911


—58 A 3—

1 JONAS NORD, * 9/4 1737, s. t. soldat Jonas Wiger i Bäck. G. 30/11 1789. Soldat 1759-1789. Tomten. † 24/12 1796
14K2 APOLLONIA NILSDOTTER, * 12/7 1744, d. t. bonden Nils Larsson i Klångsta 3. † 3/4 1818


—75 A 4—

24Ö1 DANIEL JOHANSSON NÄSLUND, * 31/8 1819, s. t. husman Johan Olsson i Övernäs. G. 7/5 1846. Soldat i Långbyn. † 18/12 1871
3 KARIN NILSDOTTER BLADIN, * 19/1 1822, d. t. husman Nils Bladin i Kalvhaga. † 29/1 1903
JOHAN, * 4/12 1854                                        5
NILS, * 21/6 1862                                           6


—11 C 2—

1 PER NORDELL, * 30/12 1822, s. t. soldat Olof Kring i Mickje. G. 18/5 1849. Soldat i Skarmyra. † 26/6 1861.
110A3 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 16/6 1823, d. t. korpral Anders Löf i Långby. † 10/11 1895.
KARIN, * 9/8 1849                                          73G1.
ANDERS, * 24/5 1854                                      3.
OLOF, * 3/9 1857                                            4.
ANNA, * 19/2 1860                                          8F6.


—42 C 2—

PÅHL NORDMAN, * G. 29/12 1728. Soldat i Flatmo. † 1743.
1 KERSTIN MARKUSDOTTER, * 21/9 1698, d. t. soldat Markus Persson i Funsta. † 8/5 1773.
JONAS, * 16/8 1730. † 25/8 1730.
KERSTIN, * 5/10 1731                                     5A2.
PER, * 18/4 1734.
INGRID, * 7/5 1735. † 27/5 1739.
MARGRETA, * 20/2 1739- 6A1.


 —45 C 1—

(Z7) KRISTIAN NORD, * /5 1762, s. t. Per Kristiansson i Brunflo, Jämtland. G. 1791. Soldat i Häggnäs. † 20/6 1792
(Y33) MARIA ÅKERMAN, * 1758, s. t. kolare Anders Åkerman, Gullströms bruk, Njurunda sn. Omg. 11/1 1807                                46C1.
PER, * 28/3 1791. † 10/8 1794.
Tv. ANNA, * 30/1 1793                                     22N5.
Tv. MARIA, * 30/1 1793.


—120 C 1—

(X39) NILS NORMAN, * 10/4 1720, s. t. Olof Olsson i Rogsta. Soldat i Flatmo. † 11/10 1791.


  —4 E 1—

(Y39) NILS PETER NORD, * 1779, bondson fr. Selånger, V.norrl. Guldsmedsgesäll. Soldat i Medvik, Forsa. Med i krigen 1808-1814. † 27/10 1825.
9C3 MARGTA JONSDOTTER, * 24/5 1778, d. t. soldat Jonas Pihl i Sörhoga.
9C5 Tidig. g. o. änka. Omg. † 14/12 1845.
KARL PETTER, * 13/12 1815                                 35A2.


—22 L I—

PER NILSSON, * (1650). Soldat o. bonde i Långbyn 2 1690.
HANS, * (1675)                                               II.


—23 L 11—

(X33)10Å6 ERIK ERSSON NORELL, * 6/1 1797, s. t. bonden Erik Johansson i Norrbobyn. G. 3 ggr. Änkl. 27/2 1854. Soldat i Ö. Norrbobyn. † 29/3 1885.
ANNA NlLSDOTTER SKÅL, * 21/9 1820, d. t. bonden Nils Skål i Långby 3. G. 5/11 1854. † 6/1 1895.
BRITA LISA, * 6/8 1848. St. dr.                         (X4)13B7.
NILS, * 21/9 1855                                           (X33)10Å14.
JONAS, * 17/11 1863                                       (X33)10Å15.


  —147 O 1—

131A1 JONAS JONSSON NORBERG, * 28/9 1724, trol. s. t. soldat Jon. Elfström. †  /8 1754 i Helsingfors. G. 22/9 1745. Soldat i Lund
(X23) KARIN OLSDOTTER, * 27/11 1713 fr. Ilsbo
Tv. MARGRETA, * 8/6 1746. † 19/6 1746
Tv. INGRID, * 8/6 1746. † 22/6 1746
MARGRETA, * 9/9 1748


—13 T 2—

18HVII ANDERS SVENSSON NORDBERG, * 27/10 1698. s. t. bonden Sven Svensson i Hedsta 1. G. 12/1 1729. Soldat, bonde i Trogsta 5. † 15/7 1756.
1Å1 MARGRETA JÖNSDOTTER, * 24/9 1707, d. t. bonden Jöns Persson i Åkre 1. † 30/1 1787.
ANDERS, * 24/12 1729. † 14/1 1730.
KARIN, * 22/2 1731                                         14W3.
JÖNS, * 20/1 1733. † 24/3 1734.
ANNA, * 18/7 1735                                          14T1.
MARGRETA, * 9/10 1738. † 2/4 1739.
MARGRETA, * 17/2 1740. † 3/7 1743.
PER, * 27/2 1743. † 9/6 1743.
MARGARETA, * 16/6 1744                                 27S3.
BRITA, * 25/1 1747. † 23/5 1747.
ANDERS, * 29/3 1748                                      3.
BRITA, * 26/9 1750                                         20B4.


—40 T V—

IV MICHEL NILSSON, * (1640), trol. s. t. bonden Nils Hansson i Töfsätter 1. Soldat o. bonde i Töfsätter 1662-1700.
NILS, * (1670)                                                1.


—1 U 10—

9 JONAS NÄS, * 8/2 1857, s. t. husman Per Olsson i Utnäs. G. 11/4 1892. Soldat i Utnäs. † 25/3 1934.
40E1 ANNA PERSDOTTER, * 21/2 1864, d. t. husman Per Persson i Häggnäs. † 12/8 1923.


—47 Ö 1—

ERIK NORD, * 9/1 1773. G. 29/12 1795. Soldat i Överby.
MARGRETA ELISABET ANDERSDOTTER, * 25/5 1767. † 7/11 1807.
ANNA KRISTINA, * 3/12 1796. † 19/5 1866 i Hamre. Og.
ANDERS, * 12/3 1801. † 16/5 1801.
Tr. MARIA, * 23/6 1802.
Tr. MARGARETA, * 23/6 1802.
Tr. KATARINA, * 23/6 1802.
ERIK, * 3/2 1805.


—149 O 1—

(X33) PER NORDSTEDT, * 21/4 1749 i Norrbo. G. 6/2 1776.
Trumslagare i Rolfsta
(D37) MARIA BERGGREN, * 2/8 1754 i Lerbo, Sörml.

 

 

O.

—17 A 1—

LARS OLOFSSON, * (1660). Soldat i Nansta
LARS, * ./11 1690                                           2
OLOF, * 28/1 1694


—28 O 1—

ERICH OXEL, * omkr. 1680. G. 28/11 1711. Sergeant 1709. Fänrik 1712. Löjtnant 1718. Fånge 16/5 1713 vid Tönningen. Avsked 1719 o. bosatt i Undersvik. Hemkom 1714 t. Forsa. † 28/10 1745
Series past – 22 MAGDALENA SALTHENIUS, * 1678, d. t. kyrkoherde Johan Salthenius i Forsa. † 28/12 1764
KATARINA, * 27/1 1715. † 23/9 1715
ERIK JOHAN, * 1/10 1715. Sergeant i Lövvik, Undersvik – (X46)3U6. G. 3 ggr

 

P.

  —34 A 1—

PER PALM, * 5/10 1795. Soldat i Rumsta, se — 4A2
CECILIA, * 21/8 1816                                      2


—41 A 10—

9 JONAS PERSSON, * 17/8 1804, s. t. soldat Per Skott I Funsta. G. 1837. Husman i Stavåker. † 11/4 1865
3H5 MARGTA ANDERSDOTTER, * 18/6 1805, d. t. bonden Anders Persson i Hamre 3. † 9/10 1870
KERSTIN, * 21/2 1838                                     2T7


—45 A 3—

(X44) PER PERSSON PALM, * 2/7 1701, s. t. soldat Per Bergman i Torsåker, Gästrikl. G 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. 1719. Korpral i Björkmora. † 20/4 1791
ANNA OLSDOTTER, * ?/8 1699. G. 31/10 1725
1 BRITA ERSDOTTER, * 26/11 1727, d. t. soldat Erik Lännman i Sunnanbäck. G. 24/5 1761. † 5/11 1790


—69 A 2—

1 JONAS PAMP, * 24/10 1755, s. t. soldat Carl Fredrik Blomberg i Backen. Korpral i Bäck. G. 21/5 1780. Sen. sergeant i Hamre. Deltog i Finska kriget 1788-1790. † 18/3 1835
1C2 MARGTA JOHANSDOTTER, * 2/8 1756, d. t. trumslagare Johan Berg i Bäck. † 27/12 1827
ANDERS, * 10/5 1781                                      3.
JOHANNES, * 15/6 1783                                   6
KATARINA, * 23/1 1786. † 12/2 1786
Tv. KARL, * 21/4 1787
Tv. JONAS, 21/4 1787                                      5K7
Tv. Per, * 3/9 1791. † 6/11 1791.
Tv. KATARINA, * 3/9 1791                                5

—3—

2 ANDERS PAMP, * 10/5 1781, s. t. sergeant Jonas Pamp i Hamre. Soldat i Rolfsta. G. 29/4 1806. V. korpral i Klockarsveden. † 18/4 1843.
4W3 BRITA ANDERSDOTTER, * 24/8 1781, d. t. bonden Anders Andersson i Veda 4. † 23/10 1850
MARGTA, * 5/1 I 1807. † 15/2 1808
MARGTA, * 9/9 1810                                        4T6
BRITA, * 3/4 1816. † 6/5 1816
ANDERS, * 21/4 1817. † 12/9 1817
BRITA, * 30/7 1818. † 20/5 1819.
JONAS, * 27/7 1820. † 8/8 1820.
Tv. ANDERS, * 5/6 1822. † 14/7 1822
Tv. BRITA, * 5/6 1822. † 3/7 1822
ANDERS, * 21/3 1824                                      10


—71 A 1—

JACOB ANDERSSON DAHLIN PAULIN, * 1700. G. 2 ggr. Soldat i Stavåker. † 21/11 1761
17S1 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 6/1 1699, d. t. bonden Anders Jonsson i Stavåker 2. G. 30/10 1719. † 6/3 1740.
6M1 SIGRID PERSDOTTER, * 23/8 1707, d. t. bonden Per Ersson i Mikje 2. G. 5/10 1740. † 22/1 1770
ELISABET,* 27/10 1720                                    56C1
MARGARETA, * 22/7 1734
JOHANNES, * 8/6 1737
KARIN, * 18/6 1741. † 3/11 1762
HEDVIG, * 17/8 1743                                       9C3
PER, * 11/11 1745.Trumslagare. † /12 1762
JACOB, * 13/7 1748                                         2.


—72 A 1—

PER PIHL, * G. 5/10 1735. Soldat i Matnäs. † i Finland 1742.
1T1 KERSTIN JOHANSDOTTER, * 20/11 1709, d. t. bonden Johan Jonsson i Tomta 1. Omg. 29/4 1744    5M2. Ånyå änka 1745. Omg. 15/4 1750                           6Ml7
LARS, * 21/8 1736. † 11/9 1736
JOHANNES, * 18/4 1738. † 12/5 1738
PER, * 5/5 1740. † 7/7 1740


—124 A 2—

1 DANIEL PALM, * 20/7 1754, s. t. sergeant Daniel Smedberg i Norrbo. G. 2 ggr. Soldat i Överbyn. † 9/10 1818.
123A2 BRITA PERSDOTTER, * 11/9 1747, d. t. soldat Per Persson Viksten i Överbyn. G. 20/2 1780. † 9/4 1807.
(X19) KERSTIN NILSDOTTER, * 13/6 1775, d. t. båtsman Nils Åberg i Slasta, Tuna. G. 10/11 1808. † 13/4 1838.
PER, * 16/8 1780                                            12.
MARGTA, * 27/7 1782.
DANIEL, * 13/1 1786                                       3.
BRITA, * 6/8 1791                                           30H11.
NILS, * 3/9 1810                                             6.
KARIN, * 1/1 1814.


  —137 A 1—

JAKOB PALMSTRAND, * 31/12 1718. G. 27/11 1747. Soldat i Långbyn. † 21/11 1761.
(X33) KARIN JONSDOTTER, * /1 1730, Skräddardotter fr. Norrbo. Änka o. omg. 6/2 1763    2.
KERSTIN, * 13/11 1748                                    136A1.
INGEBORG, * 28/1 1751. † 22/6 1751.
BRITA, * 8/5 1752                                           12F4.
KARIN, * 10/7 1754                                         134A4.
JACOB, * 8/10 1757


—142 A 11—

6 ERIK JONSSON PRIM, * 20/12 1882, s. t. husman Jon Jonsson i Häggnäs. G. 23/11 1913. Soldat o. flottn.arb. i Häggnäs. † 25/4 1964.
(X4)21D8 KRISTINA HANSSON, * 15/4 1886, d. t. bruksarb. Hans Persson i Lia, Bjuråker. † 14/6 1963.
JOHAN, * 21/7 1916. † 22/7 1916.
JONAS IVAR, * 12/8 1918.
OLGA KRISTINA, * 7/7 1921.
BRITA LINNEA, * 27/4 1923                              18.


  —9 C 1—

PAUL NILSON PERON, * 6/1 1700. G. 3/3 1720. Soldat i Stavåker. Avsked 1757. † 8/5 1789. Bevist. fälttågen i Finland, Västerbotten o. Bohuslän.
61C1 GÖLIN JONSDOTTER, * 13/6 1697, d. t. soldat Jon Ersson Lind i Böle. † 9/1 1781.
NILS, * 28/8 1721. † 29/8 1721.
KARIN, * 17/9 1722                                         78A1.
NILS, * 19/9 1725                                           2.
Tv. JONAS, * 28/10 1728                                  3.
Tv. ANNA, * 28/10 1728. † 16/10 1788. Og.
MARGRETA, * 7/10 1731. † 17/3 1743.
ERIK, * 9/9 1734.


—9 C 3—

1 JONAS PIHL, * 28/10 1728, s. t. soldat Paul Nilsson Päron i Stavåker. G. 8/9 1765. Soldat i Sörhoga. † 19/7 1804
71A1 HEDVIG JACOBSDOTTER, * 17/8 1743, d. t. soldat Jacob Paulin i Nansta. ”Barnmorska”. † 4/6 1813.
KARIN, * 9/1 1766                                          28N2.
ANNA, * 15/10 1767. † 7/5 1768.
JACOB, * 3/6 1769. † 2/9 1773.
Tv. JONAS, * 19/5 1771. † 24/5 1771.
Tv. NILS, * 19/5 1771. † 1/6 1771.
SIGRID, * 2/7 1772. † 11/7 1772.
JONAS, * 5/5 1773                                          4.
PER, * 4/8 1775                                              6.
Tv. JACOB, * 6/3 1777. † 16/7 1777.
Tv. ANNA, * 6/3 1777. † 29/5 1777.
MARGTA, * 24/5 1778                                      5.
Tv. JACOB, * 5/8 1780. † 12/12 1780.
Tv. ANDERS, * 5/8 1780.
JACOB, * 28/8 1782.


—29 C 1—

MÅRTEN PERSSON, * Soldat i Häggnäs.
GÖLIN LARSDOTTER, *
KARIN, * 29/7 1693                                         2.


  —42 C 1—

MARKUS PERSSON, * Soldat i Funsta.
KERSTIN OLSDOTTER, *
OLOF, * 25/5 1694. † 9/9 1694.
PER, * 13/8 1695                                            3.
KERSTIN, * 21/9 1698                                     2.
OLOF, * 16/12 1700. † 5/5 1701.


  —44 C 1—

ANDERS PALMSTRAND, * G. 2 ggr. Soldat i Stavåker.
MALIN JOHANSDOTTER, * 1701. G. 21/11 1725. † 26/10 1730.
MARGRETA MATSDOTTER, * 22/8 1694. G. 2/1 1732.
KERSTIN, * 16/9 1726                                     2.
ERIK, * 28/6 1732                                           3.


—51 C 2—

JOHAN GUSTAF PALM, * 7/10 1831, s. t. skräddare Kruse i Gävle. G. 1852. Soldat i Näset. † 30/7 1859.
1 KERSTIN GÖRANSDOTTER, * 11/3 1826, d. t. soldat Göran From i Utnäs. Änka o. omg.  3.
JOHAN, * 28/6 1851                                        29L13.
KRISTINA, * 11/5 1856                                    20Ö13.


 —107 C 1—

(X10) PER ANDERSSON PALM, * 16/11 1785, i Gnarp. G. 1807. Soldat i Norrviksta, Forsa.
(X10) HELENA ANDERSDOTTER, * 7/11 1759, i Gnarp.


—108 C 1—

PER PALM, * Soldat i Rumsta.
KARIN ANDERSDOTTER, * 13/11 1760, d. t. båtsman i Gnarp. † 24/4 1825.


—2 D 2—

(X31) ERIK PIHL, * 14/12 1765, s. t. pappersmäst. Joh Pihlström i Östanå, Njutånger. G. 11/11 1792. Soldat i Fränö. † 14/2 1813.
1 ANNA ANDERSDOTTER, * 8/2 1769, d. t. hjulmakare Anders Isaksson i Böle. † 26/5 1834.
JONAS, * 15/11 1793                                       18H5.
BRITA LISA, * 7/11 1795.
ANNA, * 15/10 1799                                        3.
CECILIA, * 30/7 1801                                      (X31)27G2.
KRISTINA, * 22/6 1803                                    142A2.
ANDERS, * 2/8 1805. † 10/2 1817.
MARGTA, * 13/2 1808. † 15/2 1808.


—44 E 2—

9M6 ERIK OLSSON PALM, * 18/5 1839, s. t. Karin Ersdotter i Näset o. Olof Jönsson i Rödmyra. G. 23/10 1863. Soldat i Hedsta. † 12/4 1924.
1 ANNA ANDERSDOTTER, * 3/10 1828, d. t. husman Anders Ersson i Hedsta. † 11/3 1916.
ANDERS, * 12/8 1867                                         3.
19A4 – ANNA ERIKSSON, * 18/6 1883. Fosterdotter – 6.


—8 H IV—

III JONAS PERSSON, * (1610), möjl. s. t. bonden Per Sigfridsson i Hamre 6. Soldat. Bonde i Hamre 6 1642-1662.
MARGRETA, * (1640)                                       V.


—5 K 14—

100C2 JONAS JONSSON PANT, * 8/7 1866, s. t. korpral Jon. Lindberg i Kalvhaga. G. 11/10 1891. Soldat. Bonde i Kalvhaga 5. † 6/2 1957.
(X14) KRISTINA LARSDOTTER, * 13/8 1867 i Harmångers sn. † 1/9 1915.
JONAS ADOLF, * 23/6 1892                               15.
LARS VIKTOR, * 9/2 1898. † 29/9 1936              16.
Svärmor: STINA MARGR. JÖNSDOTTER, * 10/11 1838. d. t. husman Jöns Andersson i Harmånger. † 12/12 1925.


—6 K 6—

9K4 LARS PALM, * 17/10 1770, s. t. bonden Jon Andersson i Klångsta 1. G. 23/10 1794. Soldat i Rumsta. Avsked 1808. Bonde i Kalvhaga s6. † 19/5 1841.
5K4 ANNA ANDERSDOTTER, * 2/10 1766, d. t. bonden Anders Larsson i Kalvhaga 5. † 20/4 1853.
KERSTIN, * 22/3 1796                                     4T5.
ANNA, * 17/10 1798                                        13R1.
JONAS, * 10/1 1803                                        8.
BRITA, * 15/1 1806                                         108A3.
MARGTA, * 8/7 1810                                        7.


  —156 O 1—

(X6) ANDERS PALM, * 2/5 1823, s. t. soldat Anders Stark i Delsbo. Og. Soldat i Rumsta. † 16/5 1851


  —49 R 1—

(X33)22Y3 ANDERS JONSSON PRINTZ, * 29/11 1791, s. t. soldat Jonas Persson Nöjd i Hålsjö, Norrbo. G. 2 ggr. Soldat i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 22/11 1886.
(X33)7Y11 BRITA LARSDOTTER, * 12/2 1788, d. t. bonden Lars Persson i Ö. Hålsjö. G. 31/4 1812. † 11/11 1863.
124A12 BRITA PERSDOTTER, * 23/6 1817, d. t. husman Per Forsdal i Överby.
9H2 Tid. g. o. änka 12/2 1861. Omg. 26/11 1866. † 23/3 1896.
JONAS, * 20/9 1813                                        79A6.
LARS, * 12/4 1816. Fl. t. Forsa 1832.
MARGTA, * 18/3 1819                                      (X33)4Y17.
HELENA, * 24/9 1821                                       (X4)22A6.
ANDERS, * 27/10 1825                                     (X33)22Y11.
BRITA, * 20/7 1828. † 22/6 1845.


  —58 R 1—

(X6) ANDERS PALM, * 2/5 1823, s. t. Anders Stark o. Kerstin Ersdotter i Delsbo. Og. Soldat i Rumsta. † 16/5 1851.


—9 T IV—

III MICHEL PERSSON PYK, * (1580), möjl. s. t. bonden Per Persson i Trogsta 3. Soldat o. bonde i Trogsta 3. 1610-1631. 3 öresl. 6 p.l.
PER, * (1610)                                                 V.


—15 T 2—

1 JOHAN PRINTZ, * 5/3 1834, s. t. bonden Johan Matsson i Trogsta. G. 1858. Soldat i Trogsta. † 12/6 1863.
4T11 KAJSA BRITA ANDERSDOTTER, * 29/3 1836, d. t. bonden Anders Andersson i Trogsta 1. Änka 1863. Omg. 1870                           11A3.
ANDERS SUNDBERG, * 25/7 1868                      11A3 o. 35H17.


—21 T 10—

9 JONAS NILSSON PRINTZ, * 19/8 1829, s. t. bonden Nils Blom i Trogsta 8. G. 1854. Soldat. Bonde i Trogsta 8. 4 ö.l. 1 1/2 p.l.
22T1 KARIN NILSDOTTER, * 6/1 1837, d. t. bonden Nils Jonsson i Trogsta s8.
NILS, * 28/2 1855.


—1 O 11—

GUSTAF REINHOLD PALMSTRUCH, * 13/8 1686 i Riga, s. t. kapten Martin Palmstruch. Fältväbel vid Häls.reg. 1705. Major 1712. Svårt sårad vid Liesna 1708. Fången vid Tönningen 1708. Deltog i fälttåget mot Trondhjem 1718. Generalmajor 1751. † 13/8 1757 i Stockholm.


  —39 Y 1—

JOHAN PALM, * G. 19/10 1729. V. korpral i Veda.
2W1 INGRID MATSDOTTER, * trol. 12/3 1702, d. t. bonden Mats Eriksson i Veda 2.
KERSTIN, * 17/7 1730                                     7A1.
JOHAN, * 30/4 1734.
BRITA, * 16/9 1736. † 6/10 1736.
MATTIAS, * 1/4 1738.
ERIK, * 30/8 1739.

 

Q.

—75 A 1—

MATS OLSSON QVICK, * 14/1 1723. G. 12/6 1748. Soldat i Nansta. † 8/9 1748
2S2 KERSTIN OLSDOTTER, * 30/9 1727, d. t. bonden Olof Eriksson i Skarmyra 2. Änka o. omg. 28/4 1751                                        17A3
MATTIAS, * 18/9 1748                                     2


—4 X 1—

(U67) OLOF QVICK, * 1759, s. t. landbonden Per Olsson i Åby, Östervåla, Västmanl. 1. Änkling 1817 i Stockholm. Omg. 1822. Soldat i Klångsta, Forsa. † 10/1 1838
(X7) MARGTA OLSDOTTER, * 1780 i Larsbo, Enånger. † 16/4 1840.


—4 Ä 10—

(X6)39O1 ANDERS QVIST, * 1/4 1854, s. t. jbr.arb. Johannes Olsson, Delsbo.
4Ä3 (Bror t. Magnus Johansson). G. 8/2 1880. Soldat. Timmerman i S. Långsbo, Delsbo. † 24/2 1910.
(X46) MARGRETA AUGUSTA SUNDELL, * 8/1 1859 i Undersvik. † 14/12 1943. Lund, Forsa.
ANNA KAROLINA, * 7/3 1880                            (X6)16P26.
BEDA MARGRETA, * 25/5 1883                          129Å2
MARIA KRISTINA, * 3/1 1887                            34A4.
JOHANNA OLIVIA, * 17/6 1890. † 27/4 1891.
OLOF BERNHARD, * 18/8 1891.
GUSTAF ANDERS, * 13/6 1895                          (X6)39O4.
JOHAN ERIK, * 19/11 1898. † 24/4 1899.
CARL JOHAN, * 7/10 1900                                (X6)39O5.
AUGUSTA LINNEA, * 28/9 1904 i Forsa               (X6)17P26.

 

R.

—10 A 3—

1 ANDERS ROLIN, * 14/9 1831, s. t. husman A. G. Kjulin i Klockarsveden. G. 1852. Soldat i Sörviksta. † 14/12 1916
41A8 BRITA JOHANSDOTTER, * 10/2 1827, d. t. soldat Johan Trygg i Mickje.† 11/12 1903
KARIN, * 23/8 1852                                         46S8
BRITA, * 5/5 1854. † 11/5 1854
JOHAN, * 5/5 1855                                          27
BRITA, * 3/11 1857                                         28S6
Tv. ANDERS, * 25/9 1861                                 4
Tv. PER, * 25/9 1861
KARL, * 25/4 1865                                          5
ANNA, * 16/10 1867                                        (X20)4C22 o. (X8)35T12


—12 A 1—

(Z50) PER RASK, * 9/10 1770 i Sveg, Härjedalen. G. 2 ggr. Korpral i Kalvhaga, deltog i 1789-1790 o. 1808-1809 års fälttåg. † 3/2 1837
1K3 KARIN ZACKRISDOTTER, * 17/4 1771, d. t. bonden Zachris Halvarsson i Kalvhaga 1. G. 20/10 1794. † 6/12 1826
15D3 CECILIA PERSDOTTER, * 15/7 1795, d. t. soldat Per Krig i Överbyn. G. 1827. Omg. 1840                                                          24L7
OLOF, * 26/7 1795                                          2
MARGTA, * 15/3 1799. † 23/4 1799
ANDERS, * 10/5 1801                                      7W1
MARGTA, * 21/3 1805                                      5k11
PER, * 2/11 1828. † 7/11 1828


—14 A 2—

1 OLOF ROLIN, * 18/1 1814, s. t. soldat Olof Malm i Böle. G. 1839. V. Korpral i Sörviksta. † 17/7 1850
9C4 MARGTA JONSDOTTER, * 4/12 1813, d. t. soldat Jonas Hed i Sörviksta. Omg. 1855    8                         OLOF, * 19/11 1839                                         3
ANNA, * 25/12 1847                                        9


—17 A 2—

1 LARS LARSSON RÄF, * ./11 1690, s. t. soldat Lars Olsson i Nansta. G. 28/12 1720. Soldat i Utnäs, (frödde fötterna på norska fjället 1718) † 3/2 1774
3U1 KERSTIN HANSDOTTER, * 23/6 1695, d. t. bonden Hans Jonsson i Utnäs 3. † 11/9 1773
KARIN, * 26/12 1721                                       6U1
SIGRID, * 30/3 1725                                       16A1
LARS, * 1/1 1728                                            3
HANS, * 13/2 1732. † 29/6 1743
KERSTIN, * 29/11 1736                                    9K4
INGRID, * 20/8 1740. † 29/6 1743


—60 A 1—

DANIEL DANIELSSON RÅBOCK, * 20/9 1711. G. 7/4 1732. Soldat i Ransta. † 4/12 1754
(X39) HELENA OLOFSDOTTER, * 18/2 1712, d. t. bonden Olof Ersson i Bästa, Rogsta. † 8/5 1782
DANIEL, * 25/7 1732                                       11
ANNA, * 27/10 1734. † 1734
ANNA, * 5/8 1735                                            103A2
HELENA, * 8/10 1738. † 28/7 1743
Tv. OLOF, * 12/1 1745.                                    5
Tv. HELENA, * 12/1 1745. † 14/2 1746
ZACHARIAS, * 18/4 1746                                  4
PETER, * 15/1 1748                                         2
HINDRIC, * 16/7 1749. † 8/4 1750
HELENA, * 12/8 1750                                       18 o. 129Ä1


—82 A 8—

2 OLOF REHN, * 2/10 1771, s. t. soldat Erik Klangberg i Långbyn. G. 2 ggr. Soldat i Kalvhaga. † 1809 i Finska kriget.
3K3 INGRID OLSDOTTER, * 29/8 1767, d. t. bonden Olof Olsson i Kalvhaga s3. G. 28/8 1791. † 11/7 1798
31A1 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 14/9 1776, d. t. soldat Anders Löf i Trogsta. G. 27/1 1799. Änka. Omg. 7/12 1810                          31A2.
BRITA, * 9/1 1792                                           14R4.
MARGRETA, * 17/4 1795                                  1U8.
INGRID, * 20/4 1799                                       13B20.
ERIK, * 25/4 1803                                           5M6


—90 A 3—

2 JONAS JONSSON RÖST, * 26/3 1848, s. t. soldatdottern Margta Hall i Hillsta. G. 2/4 1873. Soldat i Skarmyra
(X25)5V29 KERSTIN MICHELSDOTTER, * 31/7 1849, d. t. torp. Mickel Olsson, Skästra, Järvsö.
ERIK OLOF, * 20/2 1876.


—91 A 1—

(B54) KARL RUND, * 1775, s. t. rättare Carl Holmberg å Bona, Munsö sn. Stockholms län. G. 28/1 1810. Soldat i Stenbo. † 13/9 1847
19H3 MARGTA PERSDOTTER, * 4/5 1767, d. t. bonden Per Persson i
Hedsta 2.                               56C2.
– tid. g. o. änka 1808. Omg. † 9/4 1845
Tv. MARGTA. * 18/1 1811. † 5/4 1888.     14R13 o. (X33)5Z1.


—132 A 1—

31H3 ERIK RAM, * 16/12 1747, s. t. bonden Erik Nilsson i Hillsta 2. G. 15/5 1774. Soldat i Matnäs. † 17/11 1784.
10K2 MARGTA JONSDOTTER, * 5/12 1742, d. t. bonden Jon Jonsson i (Klångsta 2) Sunnanbäck 1.
JONAS, * 1/2 1775. † 21/11 1795.
ERIK, * 2/3 1778. † 5/7 1778.
BRITA, * 2/5 1779. † 12/5 1779.
ERIK, * 23/7 1780. Dräng i Skarmyra. † 9/11 1836.
ANDERS, * 25/5 1784. † 27/5 1784.


—133 A 1—

(X31) OLOF RASK, * 7/5 1745, i Njutånger. G. 17/5 1769. Soldat i Lumnäs. † 1790 i Finland.
(X31) MARGTA ANDERSDOTTER, * 30/9 1730 i Njutånger.
BEATA, * 16/2 1770                                         134A3.
BRITA, * 20/9 1771                                         2.


—47 C 1—

LARS RÖDING, * soldat i Häggnäs.
KARIN PERSDOTTER, * 1672. † 9/12 1735.
BRITA, * 26/2 1723


—48 C 1—

PER NILSSON RÅBOCK, * 30/4 1730. G. 16/3 1755. Soldat i Vålsta.
ANNA JONSDOTTER, * 12/9 1731.
NILS, * 1/7 1755. Fl. t. Njutånger 1770.
JONAS, * 16/6 1764. † 29/4 1768.
JONAS FÖRSLÖF, * 11/2 1769                           2.
KERSTIN, * 20/1 1774. † 20/9 1778.


  —53 C 1—

(X33) JONAS REHN, * 1/8 1740, s. t. bonden Per Jonsson i Glugg, Norrbo. G. 15/10 1769. Soldat i Funsta. † 27/2 1782.
13B3 SIGRID JONSDOTTER, * 1/10 1746, d. t. bonden Jon Larsson i Byberg 2.
STINA, * 11/7 1770. † 15/9 1770.
ANNA, * 7/11 1771                                          11Ö4.
PER, * 31/7 1774                                            41A9.
JONAS, * 9/11 1776                                        2.
OLOF, * 13/12 1779. † 16/8 1783.


—69 C 3—

71C1 ANDERS (KATT) REHN, * 23/5 1752, s. t. reserven Nils Andersson i Veda. G. 28/10 1781. Soldat i Björkmo. † 1790.
1 SIGRID ERIKSDOTTER, * 21/6 1755, d. t. soldat Erik Wije i Överby. † 16/4 1843.
BRITA, * W/10 1782                                        5K6.
ERIK, * 14/9 1785                                           6.
MARGTA, * 8/9 1788                                        28Ö1.


—72 C 1—

(X7) LARS RÖST, * 31/10 1860 i Enånger. G. 1/1 1894. Soldat i Skarmyra. Emigr. t. N. Amerika 1902.
(X31)30F1 MATILDA ELIN, * 23/3 1873, d. t. skomak. Erik Persson Elin, Övernjöte, Njutånger.
ERIK AXEL, * 30/11 1894. † 23/7 1898.
ANNA BRITA, * 27/3 1896. † 10/9 1896.
ANDERS OLOF, * 18/6 1897. Emigr. t. N. Amerika.


—98 C 1—

(X4)6D15 PAUL HANSSON ROS, * 11/2 1854, s. t. torpare Hans Pålsson Ros i Svedjebo, Bjuråker. G. 28/1 1877. Fl. t. Forsa 1875. Soldat i Kalvhaga.
(X23) ANNA LISA QVICK, * 11/5 1848, i Ilsbo sn.
BRITA STINA, * 21/6 1877.
ANNA KAJSA, * 3/6 1879.
HILDUR MARIA, * 3/8 1880.
JOHAN AXEL, * 24/3 1882                                 (X31)42H1.
IDA JOSEFINA, * 31/10 1883.
PER ALFRED, * 21/6 1885.


—29 H 10—

9 ELIAS RAM, * 14/5 1760, s. t. bonden Christopher Campbell i Hillen 2. Soldat nr 65, majorens komp. Häls.reg. † 1/3 1790.


  —7 H 1—

BENGT RICKTEMAN, *  /8 1707. Sergeant i Hamre 5. År 1750.


  —104 L 1—

SVEN GUSTAF ROS, * 13/3 1867. Soldat i Långby. † 21/2 1890.


—100 Ä 2—

(W37) ERIK RASK, * 11/5 1861 i Svärdsjö sn. Kopp. G. 24/10 1886. Soldat i Hålsjö, Norrbo. Fl. t. Forsa 1916. Gårdskarl i Lund. † 17/1 1924.
1 MARIA SKOGBERG, * 24/1 1866, d. t. landbonden Lars Persson Skogberg i Norrbo. † 20/11 1902.
SELMA MARIA, * 13/12 1884                             (X33)2Y24.
ANNA BRITA, * 27/4 1887                                 101Ä4.
MARTA, * 26/7 1888                                        60G1 o. 9A15.
ERIK TEODOR, * 10/9 1891. Fl. t. Söråker. Rogsta 1912.
KLARA MATILDA, * 13/10 1893                          4.
LARS EDVARD, * 8/11 1895. Sjöman. Fl. t. Karlskrona 1910. † 2/8 1936.
PER OTTO, * 27/8 1897. Fl. t. Härnösand 1924.
KARL VILHELM, * 6/5 1899.
EMMA LINNEA, * 26/11 1900                             3.


—22 Ö 10—

4 JONAS LARSSON ROS, * 14/12 1857, s. t. husman Lars Jonsson Frisk i Övernäs. Soldat i Kalvhaga.


Ilsbo släktbok, sid 378
Nils Nilsson Rönn, Rote 142. Antagen som soldat här 1787. Längd 190 cm. Avsked den 10/12 1811 med underhåll. ”Bvistat förra finska kriget (1788-1790) och attairerna vid Anjala, Ummeljoki och Värilä, även senare finska kriget och norska kampanjen (1808-1809) och på förstnämnda ställe affairerna vid Lapfjärd och Oravais, samt blev vid den förra blesserad i halsen, men gick ej ur affairen, och i den senare erhöll tvenne blessyrer, den ena genom armen och den andra genom högra axeln, därav har är alldeles oförmögen att bestrida krigstjänst och sig försörja”.
Belönad med medalj för tapperhet i fält.

Son till soldat nr 47 Nils Andersson Hagel och Gölin Larsdotter i Yttre, Bergsjö. Vigd den 1/1 1788 i Bergsjö med Anna Olofsdotter Ruth, dotter till profossen Olof Ruth och Greta Pehrsdotter i Bergsjö. Bosatt i Västtjär.

Nils Nilsson Rönn 4/1 1765 – 18/10 1819
Anna Olofsdotter 4/1 1767 – 14/6 1824
Barn:
Juliana 13/12 1788
Olof 6/10 1791
Nils 29/4 1793 soldat nr 141
Margta 22/9 1795
Catharina 26/9 1798 – 16/1 1799
Anders 16/2 1800 ”Nordlöf” soldat nr 134


  —37 O 1—

JOHAN RINGELBERG, * Sergeant vid majorens kompani, sen., löjtnant. Var med på Armfelts fälttåg till Norge. † 22/1 1719 i Forsa.

 

S.

  —38 O 1—

JOACHIM PAUL SCHULTZ, * G. 11/3 1739. Sergeant vid Forsa kompani, återkom 1722 fr. fångenskap i Ryssland. Avsked 1741
BRITA STINA HALLSTEN, *


—28 Y 1— Norrbo släktbok

(X8) Daniel Danielsson Stålt, *17.. Sold. vid Maj. komp., Häls. reg. (Ej g.) Bos. i Forsa sn.
(X23) Margreta Thomsdotter, *1/9 1724, d. t. sold. Th. Klang i Västtjärn, Ilsbo. † 9/4 1811 (ålder)
(X8) Olof Jernberg, *17.. Sold. vid Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Berglock, Forsa.
Daniel, *23/3 1754                                            2


—5 A 9—

8 PER PERSSON MODIG SÖM, * 18/9 1852, s. t. Cecilia Jonsdotter i Lumnäs.
G. 6/4 1874. Soldat i Bäck. † 31/3 1932
(X4)9Å26 KARIN ERSDOTTER DAHL, * 14/9 1844, d. t. soldat Erik Dahl i Stråsjö, Bjuråker. † 12/8 1925
ERIK RICKARD, * 7/2 1873                               10
PER JOHAN, * 31/10 1874                                 11
JONAS RUDOLF, * 19/7 1878. Emigr. t. Amerika 1905
BRITA CECILIA, * 5/10 1880. Emigr. t. Amerika 1900
G. Mauer. † 16/4 1937 i San Fransisco
DANIEL GEORG, * 19/6 1882. † 2/9 1889
KARL, * 26/1 1884. † 4/5 1907
AUGUST ALFRED, * 19/12 1885. Emigr, t, Amerika 1905
KRISTINA, * 18/8 1887                                    17
95G2 KARL GUSTAF JOHANSSON, * 3/5 1901.
Fosterson                                                       12


—6 A 1—

31H3 PER STRÖM, * 28/11 1737, s. t. bonden Lars Ingemarsson i Hillsta 2. G. 11/5 1760. Soldat i Kalvhaga. † 8/9 1815
42C2 MARGARETA PAULSDOTTER, * 20/2 1739, d. t. soldat Paul Norman i Flatmo. † 14/7 1818
PER, * 1/2 1761                                              46A1
LARS, * 17/2 1764                                          19K1
KERSTIN, * 12/9 1771. † 5/9 1773
OLOF, * 22/4 1774                                          44T9
CECILIA, * 18/7 1776                                      30L2
JONAS, * 9/9 1780                                          2


—7 A 3—

2 JOHAN SNÄLL, * 1/3 1828, s. t. Brita Olsdotter i Fränö. G. 1854. Soldat i Lund. † 16/3 1868
3H5 MAGDALENA ANDERSDOTTER, * 13/7 1827, d. t. bonden Anders Persson i Hamre 3. † 1/12 1898
ANDERS, * 29/6 1859                                      1S9
JOHAN, * 22/5 1863                                        4


—8 A 1—

(X31)26G2 MATS ERSSON MÖRT SNÄLL, * 13/8 1854, s. t. Erik Ersson Mört i Bäckmora, Enånger. Infl. 1874. G. 28/12 1878. Soldat i Bäck, Forsa. Emigr. t. N. Amerika 1890
(X31) JOHANNA ERIKSSON, * ¼ 1855 i Njutånger. Emigr. t. N. Amerika 1905.
ERIK VILHELM, * 1/7 1879. Järnvägsman vid Nynäsbanan.
PER EMIL, * 6/7 1881. Emigr. t. N. Amerika 1901.
JOHAN GUNNAR, * 29/2 1884. Järnvägsman i Ösmo. Emigr. t. N. Amerika,
farmare i Woodinville, Wash. † 1974
15B6 G. i USA m. CHRISTINE SWANSSON, * 10/11 1888 i Bäck 1, Forsa.
KARL HENNING, * 10/7 1886. Emigr. t. N. Amerika 1905
ELIN ELISABET, * 28/10 1887. Emigr. t. N. Amerika 1903


—9 A 2—

1 MATS STOLT, * 10/6 1763, s. t. soldat Johan Fyhr i Lund. G. 3 ggr. Soldat i Matnäs o. Ölsund, med i finska krigen 1788 o. 1808. † 1/8 1844
13E2 KARIN FRANSDOTTER, * 19/12 1755, d. t. trädg. mäst. Frans Fransson i Matnäs. G. 16/10 1785. † 3/1 1802
3D1 BRITA ANDERSDOTTER, * 19/9 1769, d. t. skräddare Anders Olsson i Fränö. G. 4/7 1802. † 21/4 1807
67A1 INGRID NILSDOTTER, * 1/2 1772, d. t. soldat Nils Skålbäck i Utnäs.
G. 8/11 1807. † 8/3 1847
JOHANNES, * 13/1 1787. † 30/7 1787
MATTIAS, * 1/8 1788. † 15/8 1788
FRANS, * 12/5 1792                                        11
ANNA, * 19/6 1794                                          6Ö1
JOHANNES, * 28/4 1797                                   3
(i födelseboken och släktboken står det två födelsedatum på Johannes,
28/4 1797 står KARIN FRANSDOTTER som moder, 2/3 1803 står BRITA
ANDERSDOTTER)
ANDERS, * 21/5 1804. † 13/8 1805
ANDERS, * 21/8 1805. † 13/3 1806
KARIN, * 21/5 1808. † 29/7 1808
NILS, * 5/9 1810. † 4/10 1810
NILS, * 28/8 1812. † 1/2 1813
KARIN, * 21/11 1813. † 13/12 1813
KATARINA, * 13/10 1815                                  12


—9 A 8—

1 DANIEL STORM, * 1/5 1760, s. t. soldat Johan Fyhr i Lund. G. 2 ggr. Soldat i Hedsta, deltog i 1788-1790 års krig mot Ryssland. Till Norge 1808. † 10/1 1825
35H5 KARIN OLSDOTTER, * 13/5 1756, d. t. bonden Olof Jonsson i Häggnäs 1.
G. 16/3 1784. † 28/5 1815
24S1 ANNA ERSDOTTER, * 7/1 1784, d. t. torpare Erik Jönsson i Stenbo. G. 1816.
† 20/2 1859
OLOF, * 30/8 1784. † 7/8 1785
JOHANNES, * 17/6 1786
ANNA, * 12/12 1788
DANIEL, * 31/10 1791                                      64A1
KARIN, * 21/2 1794                                         6A2
MARGRETA, * 30/1 1797                                  22H3
OLOF, * 12/4 1800
ERIK, * 16/4 1819                                           74C1


—11 A 2—

1 JONAS SUND, * 25/7 1790, s. t. soldat Jonas Flank i Byberg. G. 1816. Soldat i Sörhoga, bevist. 1809 års krig i Norge 1814. † 30/12 1829
60A5 KATRINA OLSDOTTER, * 28/12 1776, d. t. soldat Olof Fyr i Hillsta.† 12/8 1861.
JONAS, * 10/3 1822                                         2


—12 A 2—

1 OLOF SNAR, * 26/7 1795, s. t. korpral Per Rask i Kalvhaga. G. 1825. Soldat i Kalvhaga. † 15/5 1869
135A1 MARGTA PERSDOTTER, * 28/6 1798, d. t. korpral Per Frisk i Långby.
† 9/10 1875
PER, * 12/10 1827                                           33L3
MARGTA, * 7/2 1829                                        31S7
OLOF, * 6/2 1831                                            1Å7
JONAS, * 1/12 1833. † 25/2 1836


—19 A 1—

6M5 OLOF SNABB, * 3/6 1780, s. t. bonden Erik Nilsson i Mickje 3. G. 30/7 1804. Soldat i Kalvhaga. † 29/1 1865
30S5 MARGTA OLSDOTTER, * 26/1 1781, d. t. bonden Olof Jonsson i Söderäng 1. † 16/3 1863
BRITA, * 17/10 1802
ERIK, * 13/12 1804                                          2
OLOF, * 1/4 1806                                            30L5
MARGTA, * 8/11 1813                                      33H5
ANNA, * 8/12 1821                                          (X20)4Z17


—26 A 4—

1 OLOF SKYTT, 20/1 1750, s. t.  soldat Lars Lännman i Sunnanbäck. G. 7/11 1784. Soldat i Sunnanbäck. † 21/2 1785
MALIN ANDERSDOTTER, * fr. Ölsund


—29 A 1—

(W24) MATS STRÖM, * 1758 i Heden, Mora, Kopp. G. 1782. Soldat i Skarmyra. † 23/1 1833
(W46) BRITA HANSDOTTER, * 1748 i Våmhus, Kopp. † 22/12 1833
MARIA, * 20/12 1784. † 30/8 1809
ANDERS, * 1789. † 4/8 1794
BRITA, * 30/5 1792                                         2


—29 A 3—

2 MATS SVEDIN, * 8/6 1821, s. t. soldat Johan Fleur i Ransta. G. 19/10 1845. Soldat i Matnäs. † 6/12 1902
25C1 KARIN JONSDOTTER, * 5/2 1818, d. t. skomak. Jonas Olsson i Sunnanbäck. † 30/10 1903
JONAS, * 2/9 1846                                          8
BRITA, * 24/9 1849                                         4
JOHAN, * 22/9 1852                                        5
OLOF, * 7/11 1859. † 14/8 1865
HELENA, * 26/10 1862                                     6


—31 A 10—

8 JONAS SÄLL, * 13/4 1829, s. t. Margta Andersdotter Äng i Trogsta. G. 1853. Soldat i Hillsta. † 11/6 1883
10N8 BRITA ERSDOTTER, 14/11 1828, d. t. korpral Erik Smaltz i Frägsta. † 24/7 1912.
Tv. BRITA, * 31/5 1853. † 27/9 1853
Tv. MARGTA, * 31/5 1853                                 11


—31 A 11—

(X2) PER SÄLL, * 20/10 1861 i Arbrå. G. 24/10 1883. Soldat i Hillsta. † 23/4 1958
10 MARGTA SÄLL, * 31/5 1853, d. t. soldat Jonas Säll i Hillsta. † 27/1 1936
ANNA BRITA, * 10/12 1883. † 14/12 1890
HILDA KRISTINA, * 15/9 1887. † 15/12 1890
JONAS ERIK, * 4/1 1892                                   12
ANNA MARIA, * 26/5 1895. † 7/10 1913

Se reportage om Per Säll.


—31 A 13—

7 ANDERS STARK, * 13/10 1794, s. t. soldat Anders Äng i Trogsta. G. 2 ggr. Soldat i Byberg. † 13/10 1877
10H1 ANNA GÖRANSDOTTER, * 21/4 1794, d. t. bonden Göran Persson i Stavåker s1. Sen i Hamre 8. G. 1819. † 3/7 1864
5L11 MAGDALENA JOHANSDOTTER, * 24/2 1839, d. t. soldat Johan Löf i Vålsta. G. 1865.
ANDERS, * 6/4 1820                                        12K6
GÖRAN, * 8/6 1822                                         18
ANNA BRITA JOHANSDOTTER, * 1/5 1880


 —33 A 1—

12F4 PER SKÅL, * 15/8 1768, s. t. bonden Per Persson i Funsta s1. G. 12/5 1803. Soldat i Långbyn. † 10/4 1825
1H5 CECILIA OLSDOTTER, * 5/12 1780, d. t. bonden Olof Johansson i Hamre 1. † 2/2 1861
PER, * 15/3 1804                                            2
Tv. OLOF, * 26/7 1807                                     4
Tv. MARGTA, * 26/7 1807                                 25L10
ERIK, * 17/3 1813                                           3
JOHAN, * 23/7 1821                                        3Ö1


—41 A 6—

4 ERIK SCHÖNBORG, * 31/7 1783, s. t. korpral Olof Käck i Nansta. 95C1 — hette förut Ström. G. 1816. Fanjunkare i Vålsta s3. † 13/11 1837
15W1 KARIN OLSDOTTER, * 8/6 1790, d. t. bonden Olof Mårtensson i Våsta 3. † 26/3 1873
BRITA, * 25/12 1812                                       16W6
OLOF, * 11/8 1818                                          95C2
ANNA, * 19/8 1821                                          12S10


—41 A 9—

53C1 PER SKOTT, 31/7 1774, s. t. soldat Jonas Rehn i Funsta. G. 19/10 1803. Soldat i Funsta. † 1808
4 KERSTIN OLSDOTTER, * 4/12 1778, d. t. korpral Olof Käck i Nansta. † 15/2 1867
JONAS, * 17/8 1804                                         10


—44 A 1—

16H3 JOHAN STARK, * 10/9 1743, s. t. bonden Mats Nilsson i Harv 1. G. 18/10 1767. Soldat i Bäck. † 10/12 1822
1Ö3 ANNA JONSDOTTER, * 31/3 1736, d. t. bonden Jonas Larsson Fager i Ölsund 1. † 9/4 1812
KERSTIN, * 23/5 1769. † 10/2 1773
JONAS, * 31/7 1771                                         3
MATHIAS, * 23/4 1774                                     2
JOHANNES, * 19/1 1777. † 15/6 1778
KERSTIN, * 7/12 1779. † 15/2 1828


—47 A 1—

20Ö3 DANIEL STOLT, * 12/4 1732, s. t. bonden Daniel Mattson i Övernäs 1. G. 2ggr. Soldat i Klockarsveden. † 10/3 1801
29H1 BRITA STEFANSDOTTER, * 13/1 1726, d. t. bonden Stefan Mattson i Hillen 2. G. 2/11 1755. † 10/7 1798
12F9 BRITA ERSDOTTER, * 25/9 1749, d. t. soldat Erik Hillberg i Hillsta. G. 27/1 1799. † 7/9 1807
KARIN, * 30/10 1756
KERSTIN, * 8/3 1759                                       5K10
DANIEL, * 6/2 1761                                         20K1
KARIN, * 22/1 1764                                         46A1
ERIK, * 11/2 1767. † 5/9 1773


—33 X 1—

JON STEFANSSON, * 1646. Korpral i Frägsta. † 15/7 1724.


—48 A 1—

(X38) JONAS SVAN, * 14/10 1784, s. t. soldat Jonas En i Rengsjö. G. 2 ggr. Soldat i Böle. † 13/10 1857
(X38) MARGTA OLSDOTTER, * 28/10 1773, d. t. husman Olof Jonsson i Höle, Rengsjö. G. 8/4 1804. † 13/8 1832
(X11) GRETA LENA HEDSTRÖM, 1783 i Gävle. G. 1834. Hennes barn — 2. † 29/6 1859
JONAS, * 18/10 1804
OLOF, * 26/7 1807


—53 A 1—

1K3 JONAS SNABB, * 11/11 1754, s. t. bonden Zachris Halvarsson i Kalvhaga 1. G. 12/11 1790. Soldat i Trogsta. † 22/1 1837
131A2 KARIN JANSDOTTER, * 8/2 1765, d. t. soldat Johan Hörnbom i Trogsta. † 24/3 1841
JOHANNES, * 24/3 1794                                   2
JONAS, * 15/11 1796                                       3


—60 A 3—

2 JONAS SPEL, * 17/4 1786, s. t. soldat Per Äng i Veda. G. 18/8 1810. Soldat i Trogsta. † 18/1 1864
(A14) ANNA MARIA FLINK, * 21/1 1787 i Maria församl., Stockholm. † 9/11 1842
PER, * 26/11 1810                                           9
JONAS, * 27/7 1813. † 17/3 1843
KARIN, * 23/11 1815. † 25/3 1819
JOHAN, * 10/4 1818                                        7
ANDERS, * 6/9 1821                                        16
KARIN, * 26/7 1824                                         56G1
ANNA, * 18/2 1827                                          31A18


—60 A 7—

3 JOHAN SMEDIN, * 10/4 1818, s. t. soldat Jonas Spel i Trogsta. G. 16/10 1842. Soldat i Tomta. Kyrkvaktare. † 16/11 1910
12 HELENA ANDERSDOTTER, * 13/1 1814, d. t. soldat Anders Wik i Veda. † 22/4 1896
JONAS, * 16/11 1842                                       8
ANDERS, * 24/6 1845                                      69C5
JOHAN, * 1/5 1848. † 20/12 1848
ANNA, * 6/10 1849. † 1/10 1871
OLOF, * 24/6 1853. † 24/6 1853
HELENA, * 4/8 1854. † 13/8 1854
HELENA, * 28/7 1855                                       9 o. 10


—61 A 2—

1 ERIK SPEL, * 12/10 1771, s. t. soldat Johan Brandt i Byberg. G. 2 ggr. Soldat i Trogsta. † 25/12 1839
34H1 KARIN ERSDOTTER, * 4/7 1761, d. t. bonden Erik Jönsson i Hillsta 4. G. 6/10 1793. † 8/3 1829
11S4 KARIN JONSDOTTER, * 7/7 1776, d. t. bonden Jon Olsson i Smedsgården 1. 6M4 — Änka 1827. Omg. 1829. † 10/3 1869
Tv. JOHANNES, * 1/8 1794
Tv. CECILIA, * 1/8 1794. † 23/8 1800
KERSTIN, * 1/11 1797                                     12T6
ERIK, * 2/9 1799                                             10T2
NILS, * 14/11 1802


—66 A 1—

35T1 PER SKÅLBÄCK, * 24/3 1713, s. t. bonden Per Eriksson i Tronbo 1. G. 2 ggr. Soldat i Tronbo. † 1808
MARGRETA JONSDOTTER, * 5/8 1714, d. t. Jon Olofsson i Rolfsta. G. 12/10 1746. † 21/8 1777
(X33) MARGTA PERSDOTTER, * 22/1 1745, d. t. bonden Per Jonsson i Norrbo. G. 25/10 1778. † 5/3 1797
Tv. KARIN, * 31/5 1747. † 13/6 1747
Tv. KERSTIN, * 31/5 1747. † 9/9 1747
KARIN 31/8 1748
PER, * 10/5 1751                                            (X6)19N1
KERSTIN, * 7/8 1755. † 4/10 1755
MARGTA, * 5/11 1757. † 16/9 1785
JONAS, 27/12 1779. † 21/9 1786
KERSTIN, * 27/1 1781
HELENA, * 11/11 1782. † 13/11 1782
ERIK, * 5/6 1784                                             2
Tv. KRISTOFFER, * 28/3 1787. † 28/3 1787
Tv. JONAS, * 28/3 1787. † 28/3 1787


 —57 A 1—

(X2) NILS SKÅLBÄCK, * 1732, s. t. soldat Erik Lindrot i Flästa, Arbrå. G. 2 ggr. Soldat i Utnäs. † 17/7 1800
18R1 INGRID MATSDOTTER, * 5/12 1732, d. t. bonden Mats Matsson i Rumsta 4. G. 11/5 1760. † 4/4 1767
35T3 KARIBN OLSDOTTER, * 16/10 1740, d. t. bonden Olof Michelsson i Tronbo. G. 18/10 1767. † 20/3 1819
ANNA, 28/12 1764. † 4/11 1765
ERIK, * 5/9 1766                                             3
OLOF, * 3/9 1768                                            2
NILS, * 13/5 1770. † 7/9 1770
INGRID, * 1/2 1772                                         9A2
KARIN, * 2/11 1774. † 21/11 1774
NILS, * 25/9 1776                                           95A1
KARIN, * 16/6 1780. † 27/1 1783


—68 A 3—

2 PER MÅRTENSSON STRID, * 25/3 1756, s. t. soldat Mårten Wikstrål i Sörviksta. Landbonde i Näcksjö 2. G. 2 ggr. Soldat i Nansta. † 1/10 1809
18N3 MARGRETA OLSDOTTER, * 10/9 1750, d. t. bonden Olof Persson i Näcksjö 1. G. 5/10 1777. † 13/2 1807
(X19) KERSTIN MÅRTENSDOTTER, * 16/3 1756, d. t. skräddare Mårten Jönsson i Tuna. G. 1785 m. båtsman Jöns Häll. Änka 1790. Omg. 23/5 1808. † 14/9 1822
SIGRID,* 31/7 1778. Styvdr.                            1B14
OLOF,* 17/2 1781. Styvs.                                 4
MARIA, * 9/8 1784. † 24/3 1785
MARIA, * 27/3 1786                                         2L6.
MÅRTEN, * 26/2 1789. † 10/2 1807


—69 A 9—

(X6) LARS SKYTT, * 11/9 1767, s. t. husman Per Enqvist i Kallmyr, Delsbo. G. 13/10 1799. Soldat i Hamre. † 25/6 1851.
4 MARGTA ANDERSDOTTER, * 9/8 1771, d. t. soldat Anders Blom i Hamre. † 21/12 1838
PER, * 5/9 1802                                              12.


—78 A 3—

1 PAUL SNYGG, * 18/10 1760, s. t. soldat Olof Forsman i Veda. G. 6/11 1785. Soldat i Hillsta. † 18/11 1800.
127A2 BRITA OLSDOTTER, * 27/9 1757, d. t. soldat Olof Löfgren i Kälkebo. † 14/6 1832.
KARIN, * 8/1 1787                                          18T4.
OLOF, * 7/10 1791. † 20/6 1800.
LARS, * 19/1 1795. † 16/3 1795.
MARGRETA, * 24/3 1798. † 27/4 1800


—79 A 1—

19H2 ANDERS JANSSON SKYTT, * 10/11 1728, s. t. bonden Johan Ersson i Hedsta 2. G. 12/4 1751. Soldat i Hedsta. Kyrkvaktare 1769. † 31/10 1806.
(X22) GÖLIN PERSDOTTER, * 1726, d. t. bonden Per Knutsson i Mellanbyn, Idenor. † 1/5 1819
JOHAN, * 6/12 1755                                        34L1.
BRITA, * 22/8 1757                                         4C1.
PER, * 25/2 1760
MARGRETA, * 15/9 1761                                  24L6.
ANDERS, * 25/12 1762                                    5.
ERIK, * 17/12 1764                                         2.
NILS, * 22/10 1766. † 8/9 1773.
OLOF, * 1/12 1768                                          3.


—82 A 5—

4 DANIEL SNAR, * 13/7 1761, s. t. soldat Erik Klangberg i Långby. G. 29/4 1788. Soldat i Björkmora.
70C1 MARGTA ERSDOTTER, * 27/9 1758, d. t. soldat Erik Wije i Utnäs. † 12/5 1823
ERIK, * 28/8 1788. † 13/9 1788.
ERIK, * 16/1 1792                                           6.
BRITA, * 29/4 1801. † 9/4 1803


—83 A 1—

ERIK JAKOBSSON SPÄNNARE, * 1670. G. 4/11 1694. Soldat i Nansta
KERSTIN OLOFSDOTTER, *.
INGRID, * 14/12 1694                                     82A1.
ANNA, * 4/3 1698                                           5A2.
KERSTIN, * 21/12 1700.


—84 A 1—

OLOF STRÖM, * 1700. G. 1/4 1730. Soldat i Smedsgården.
7F1 MARGARETA HANSDOTTER, * 4/4 1707, d. t. bonden Hans Mårtensson i Frägsta 2
OLOF, * 15/7 1730                                          2.
MALIN, * 5/4 1733                                          18A1.
BRITA, * 22/12 1735                                       5.
MARGRETA, * 6/6 I 740                                    31A1


—92 A 1—

18N6 OLOF SKÖLD, * 12/10 1802, s. t. soldat Erik Bäck i Ölsund. G. 1830. Soldat i Utnäs. † 20/8 1864.
94A1 BRITA ESTENSDOTTER, * 28/5 1808, d. t. soldat Esten Svan i Näset. † 18/11 1894
ERIK, * 5/7 1830                                             2.


—94 A 4—

2 PER SÄLL, * 3/8 1845, s. t. soldat Lars Svan i Hillsta. G. 8/11 1868. V. korpral i Veda.
5L11 BRITA JOHANSDOTTER, * 19/10 1842, d. t. soldat Johan Löf i Vålsta
BRITA, * 28/1 1871.
LARS, * 14/12 1874.
JOHAN LUDVIG, * 14/5 1878. † 20/6 1879.


—110 A 6—

5 OLOF SVAN, * 1/9 1859, s. t. soldat Johan Trygg i Lumnäs. G. 11/11 1889. Soldat i Trogsta. † 6/10 1927.
20T2 KARIN MARGRETA ERSDOTTER, * 9/10 1851, d. t. bonden Erik Olsson i Trogsta ss7. † 4/12 1929.
JOHAN, * 21/9 1890                                         7.
ANNA, * 3/3 1892. Sömmerska i Trogsta              10.


—110 A 8—

5 ANDERS STORM, * 7/8 1864, s. t. soldat Johan Trygg i Lumnäs. G. 15/11 1895. Soldat i Trogsta. Emigr. t. Amerika 1903.
(X7)14B15 KRISTINA ÅKERBLOM, * 19/2 1875, d. t. husman Olof Åkerblom i Änga, Enånger. Emigr. t. Amerika 1903.
ANNA ALFRIDA, * 2/7 1896. Emigr. t. Amerika 1903.
HULDA KATRINA, * 23/1 1899. Emigr. t. Amerika 1903.
(X7)22G13 Änkan Karin Persdotter, * 13/7 1834. Infl. 1899. (mor t. Kristina Åkerblom)


—111 A 1—

(S16) LARS JONSSON STAF, * 27/9 1836, i Ekshärad, Värml. G. 13/10 1867. Fl. t. Njutånger 1894, t. Forsa 1909. Soldat i Backen, Forsa. † 25/6 1910.
(S65) MARIA OLSDOTTER, * 24/5 1842, i Sunne, Värml. Fl. t. Sundsjö 1902.
JOHAN VILHELM, * 19/10 1863. St. s. † 8/5 1886.
PETER ALFRED, * 13/2 1868                               2.
KARL GUSTAF, * 22/1 1870                                3.
JOHANNA KATRINA, * 26/1 1873. † 9/3 1873.
HERMAN, * 11/1 1874. Fl. t. Njutånger. † 10/11 1893.
ELISABET, * 17/4 1878                                     4.
HENRIK ALBIN, * 30/12 1881. Fl. t. Sundsjö 1902.


  —34 X 1—

PER MATSSON SPÄNNARE, * 1648. Profoss i Forsa. Överbyn. † 22/9 1728.
BRITA LARSDOTTER, *
ANNA, * 1693 – (X33)8Y1. † 9/2 1770.


—124 A 1—

80C1 DANIEL HANSSON SMEDBERG, * 25/12 1733, s. t. soldat Hans Härnblom i Klockarsvedja. G. 5/10 1755. Soldat i Böle, Forsa. Sen. sergeant i Hålsjö, Norrbo. † 1786.
(X17) KRISTINA LUNDGREN, * 1731 i Hille sn. † 13/8 1808.
DANIEL, * 20/7 1754.
(mor Margreta Olsdotter i Nansta)                      2.
ANDERS, * 27/1 1756                                      (X33)44Y3.


—129 A 1—

(X6)49N8 JOHANNES SKÖLD, * 28/9 1861, s. t. soldat Fredrik Sköld i Duvnäs, Delsbo. G. 27/10 1889. Soldat i Forsa o. Delsbo. † 15/2 1853 i Lund, Forsa.
(X6)46N12 KERSTIN ERSDOTTER, * 9/2 1862, d. t. soldat Erik Kring i Sjömyra, Delsbo. † 25/2 1926.
FREDRIK, * 19/4 1888. † 15/2 1897.
MARGTA, * 22/11 1890. † 19/2 1891.
KRISTINA, * 9/5 1892                                      94G2.
ERIK JOHAN, * 20/4 1895                                 (X20)25Rl.
ANNA MARGRETA, * 16/2 1898                          2.
FREDRIK EDVIN, * 22/1 1901. † 17/10 1926.
JONAS, * 22/1 1906. Fl. t. Knutby 1934.
EMIL VALDEMAR, * 14/11 1907. Fl. t. Idenor 1943


—130 A 2—

1 ALBERT OLSSON SKÖLD, * 12/1 1855, s. t. soldat Olof Gradin i Ransta. G. 4/11 1878. Soldat i Töfsäter. † 26/2 1918.
(W14) ANNA STRAND, * 6/8 1851, d. t. torp. Daniel Danielsson i Gustafs sn, Dalarne. † 14/4 1928.
OLOF, * 12/6 1880. Emigr. t. N. Amerika 1905.
KARIN, * 18/5 1882                                         3.
ERIK ALBERT, * 21/5 1883. Emigr. t.
N. Amerika 1902                                             10.
KARL JOHAN, * 29/1 1885. Såg.v.arb. i Lund       9.
KLARA KRISTINA, * 6/3 1886. Emigr. t. N. Amerika 1906.
ANNA JULIA, * 31/12 1888. Fl. t. Hudiksvall 1906.
ALMA MARGRETA, * 24/9 1892                          110A7.
HULDA VILHELMINA, * 29/5 1894. Emigr. t. N. Amerika 1914


—138 10—

1 ABRAHAM FRIDLUND, * 8/7 1800, s. t. soldat Anders Frid i Nansta. G. 19/3 1834. Kopparslagare i Norrbobyn, Norrbo. † 7/3 1866.
(X33)32Å2 BARBRO SVAHN, * 16/9 1790, d. t. husman Nils Svahn i Norrbobyn. (barnmorska) † 21/6 1862.
JONAS SVAN, * 18/11 1810. Skomak. † 1/12 1890.
  NILS ABRAHAM SVAN, * 14/6 1817. Soldat. † 24/2 1844.
ANDERS PETTER FRIDLUND, * 20/8 1835. † 25/2 1837


—150 A 2—

1 JONAS SKRÄCK, * 23/1 1753, s. t. soldat Jonas Jernberg i Bäck. G. 27/10 1782. Soldat i Hedsta. † i finska kriget 1789.
(X31) BRITA ERSDOTTER, * 15/2 1754, d. t. pappersmäst. Erik Strömberg, Östanå bruk. Änka o. omg. 3/5 1 91                                  79A3.
JONAS, * 2/1 1786. † 13/1 1786.
ERIK, * 7/7 1787. † 22/9 1790.


—13 B 24—

23 OLOF JONSSON SNYGG, * 18/9 1856, s. t. husman Jon. Olsson i Byberg. G. 28/10 1884. Soldat i Byberg. Emigr. t. Amerika 1893.
35A1 KERSTIN LARSDOTTER, * 13/1 1866, d. t. soldat Lars Fredin i Stavåker. Emigr. t. Amerika 1892.
LARS JOHAN, * 4/2 1886. † 3/4 1886.
SIGNE KRISTINA, * 22/9 1887. † 5/10 1890.
SIGNE KRISTINA, * 16/3 1890. Emigr. t. Amerika.


—15 B 9—

7 ANDERS SÖM, * 2/9 1796, s. t. bonden Anders Larsson i Bäck 1. G. 1827. Soldat i Bäck. † 14/6 1848.
12B9 ANNA ERIKSDOTTER, * 17/3 1795, d. t. Margta Hansdotter i Byberg. † 3/12 1851.
ANDERS, * 12/9 1828                                      10.
BRITA, * 17/2 1832.

—10—

9 ANDERS SÖM, * 12/9 1828, s. t. soldat Anders Söm i Bäck. G. 1852. Soldat i Bäck. † 19/2 1875.
60E1 ANNA NILSDOTTER, * 14/9 1821, d. t. husman Nils Nilsson i Bäck. † 28/7 1900.


—1 C 1—

ANDERS STEN, * Soldat i Bäck.
MARGRETA OLSDOTTER, * 18/5 1696.
OLOF, * 1723. † 25/5 1730.
JOHAN, * 6/6 1728                                          2.
MARIA, * 6/8 1732                                          106A2.
OLOF, * 10/11 1735. † 15/2 1736.


—8 C 1—

HANS GÖRANSSON SUNDBERG, * 1715. G. 2 ggr. Smed o. soldat i Funsta. † 1765.
ANNA TIBURTIUSDOTTER, * 1707. † 5/6 1760.


—8 C 2—

1 GÖRAN HANSSON SUND, * 1742, s. t. soldat Hans Göransson Sundberg i Funsta. G. 2 ggr. Soldat i Funsta. † 21/7 1784.
80A1 HELENA PERSDOTTER, * 1/8 1743, d. t. soldat Per Fagerberg i Söderäng. G. 9/1 1763. † 23/12 1774.
12B2 KERSTIN JONSDOTTER, * 23/5 1737, d. t. bonden Jon Hansson i Byberg 1. G. 7/1 1776. † 10/12 1813
ANNA, * 22/4 1763. † 25/8 1863.
MARGRETA, * 21/8 1764                                  3.
PER, * 25/3 1767. † 21/4 1767.
PER, * 9/7 1768. † 21/6 1778.
ANNA, * 17/6 1771. † 18/5 1773.
JONAS, * 27/10 1776. † 6/9 I 799.
PER, * 3/12 1778                                            4.


  —16 C 1—

(X33) ERIK SCHÖN, * 23/6 1795. G. 1825. Soldat i Flatmo. † 7/6 1852.
34L1 BRITA JOHANSDOTTER, * 5/4 1795, d. t. bonden Johan Söm i Långby 10. † 16/3 1892.
KERSTIN, * 29/4 1826                                     1B15.
BRITA, * 19/7 1828. † 9/6 1884.
MARGTA, * 12/12 1831                                    (X20)4P7.
JOHANNES, * 4/11 1840                                   2.


 —21 C 1—

14Ö2 LARS SUND, * 24/3 1758, s. t. bonden Lars Larsson i Överbyn 4. G. 12/10 1785. Soldat i Långbyn. † 14/10 1797.
22L2 KERSTIN HENRIKSDOTTER, * 26/12 1747, d. t. bonden Henrik Abrahamsson i Långbyn 2. † 4/7 1815.
MARGRETA, * 28/12 1787. † 21/10 1788.


—22 C 1—

12B4? PER SUND, * 28/9 1806 (möjl. * 28/10 1806 o. s. t. bonden Per Larsson i Byberg). G. 2 ggr. Soldat i Sörhoga. † 8/6 1875.
32H4 ANNA ANDERSDOTTER, * 6/10 1813, d. t. bonden Anders Andersson i Hillsta 3. G. 29/10 1840. † 25/6 1867.
11A3 KARIN JONSDOTTER, * 25/12 1845, d. t. skräddare Jon Sundberg i Trogsta. G. 1868. Änka o. omg.                                              29L14.
13T7 OLOF ANDERSSON, * 28/12 1846. Fosterson – 21T12.


  —30 C 1—

35H9 MICHAEL SUNDIN, * 23/11 1804. S. t. bonden Erik Månsson i Häggnäs 1. G. 1830. Soldat i Trogsta. † 21/11 1864.
90A1 KARIN ERSDOTTER, * 3/4 1805 i Mo sn. D. t. soldat Erik Hall i Hillsta. † 8/8 1867.
MARGRETA, * 18/11 1830. † 4/7 1832.
ERIK, * 12/3 1833                                           3.
MICHAEL, * 28/2 1836. † 11/5 1837.
MICHAEL, * 16/7 1838                                     2.
MARGTA, * 24/8 1841                                      5.
OLOF, * 16/8 1845                                          4.

—2—

1 MICHAEL SVAHN, * 16/7 1738, s. t. soldat Michael Sundin i Trogsta. G. 21/4 1861. Soldat i Trogsta. † 1/5 1862
(X25) KLARA KRISTINA OLSDOTTER, * 19/1 1833 i Järvsö.
Omg. 1864 – 19H12.


  —32 C 1—

19R1 ERIK SÖDERLING,* 4/1 1721, s. t. bonden Michel Olsson i Rumsta 5. G. 5/4 1747. Soldat i Sunnanbäck. † 8/6 1774.
27S1 BRITA ANDERSDOTTER, * 28/11 1718, d. t. bonden Anders Jonsson i Sunnanbäck 2. † 10/5 1791.
ANDERS, * 12/7 1747. † 22/7 1747.
MIKAEL, * 23/12 1750. † 23/5 1752.
BRITA, * 20/7 1753                                         2 o. 3.


  —38 C 1—

ERIK SVEDBERG, * omkr. 1700. Soldat i Tomta. † 1741 i Finland.
18T1 KARIN ANDERSDOTTER, * 21/12 1704, d. t. bonden Anders Gustafsson i Trogsta 7. Omg. 12/1 1746                                    23A1.
PER HAMMARE, * 11/4 1736. Båtsman i Hög.       (X20)6A2


—42 C 3—

1 PER SKYTT, * 13/8 1695, s. t. soldat Markus Persson i Funsta. G. 21/2 1720. Soldat i Stavåker.


  —46 C 1—

(Y26) JONAS SVÄRD, * 14/12 1765, s. t. bonden Hans Jonsson i lndals sn. Medelpad. G. 2 ggr. Garvare bl.a. i Hudiksvall. Soldat 1791-1809. Skolmästare i Rumsta. † 22/1 1816.
(X18) KATRINA WALL, * 1760, d. t. fiskare Wall i Hudiksvall. G.26/4 1791. † 1/6 1806.
(Y33) MARIA ANDERSDOTTER, * 1758, d. t. kolare Anders Åkerman, i Njurunda.
Änka 20/6 1792. Omg. 11/1 1807. † 13/1 1845.
KRISTINA, * 21/3 1792. Og. † 12/3 1855.
PETRUS, * 4/6 1793.
HANS, * 17/4 1799                                          2.
KARIN, * 19/5 1803                                         29E1.
ANNA, * 16/5 1806. † 10/9 1806.
BRITA, * 10/1 1798, d. t. änkan Maria
Andersdotter Åkerman                                     39G1


—53 C 2—

1 JONAS SMALTZ, * 9/11 1776, s. t. soldat Jonas Rehn i Funsta. G. 24/10 1805. Soldat i Byberg o. Stavåker. † 1808
(X11) LISA KRISTINA FAHLBERG, * 18/1 1781, d. t. brandvakt P. Fahlberg i Gävle. Änka o. omg. 1810                                               13B21.
SIGRID, * 26/7 1806. † 3/12 1874                     (X6)59L1.


—56 C 2—

1 JOHAN STÅHL, * 2/12 1766, s. t. soldat Per Hillerström i Åkre. G. 31/3 1799. Soldat i Stenbo. † 1808.
19H3 MARGRETA PERSDOTTER, * 4/5 1767, d. t. bonden Per Persson i Hedsta 2. Omg. 28/1 1810 91A1.
ELISABETH, * 24/6 1799                                  3.
PER, * 13/11 1805                                           13.

—3—

42A2 PER SÄLL, * 28/7 1801, s. t. murare Sven Malm i Fränö. G. 1827. Soldat i Fränö 2. † 29/9 1887.
2 ELISABET JOHANSDOTTER, * 24/6 1799, d. t. soldat Johan Ståhl i Stenbo. † 17/3 1876.
SARA GRETA, * 1/2 1828                                  4.


—67 C 1—

OLOF SUND, * 1775. G. 27/3 1801. soldat i Söderhoga. † i Finska kriget 1808.
12F5 ANNA ERSDOTTER, * 7/4 1770, d. t. bonden Erik Persson i Funsta 2. † 12/4 1849.
MARGTA, * 22/9 1801                                      15W2.


 —73 C 1—

4T9 OLOF ERSSON STEN, * 23/6 1856, s. t. bonden Erik Jonsson i Trogsta 1. G. 4/4 1879. Soldat i Medvik. Timmerman i Övernäs. † 28/5 1934.
5T1 KARIN NILSDOTTER, * 4/4 1860, d. t. bonden Nils Andersson i Rödmyra o. Trogsta s1.
53A3 – (Fosterdotter t. husman Jon Jonsson i Trogsta) † 29/5 1921.
MARTA, * 24/6 1880                                        54G2.
ANNA LAVINIA, * 5/8 1882. Fl. t. Njutånger 1897.
BRITA KAJSA, * 7/10 1884.
EDLA MATILDA, * /9 1886.


  —74 C 1—

9A8 ERIK SUNDELL, * 23/4 1819, enl. förhörslängd) trol. 16/4 1819, s. t. soldat Daniel Storm. G. 24/5 1847. Soldat i Hedsta. † 5/1 1883.
3H5 ANNA ANDERSDOTTER, * 2/7 1816, d. t. bonden Anders Persson i Hamre 3. † 24/2 1893.
ANNA, * 6/8 1847 – 88G1.
ANDERS, * 7/2 1849                                        2.
KARIN, * 19/6 1853. † 25/4 1882.
MARGTA, * 15/8 1856. † 25/4 1857.


—75 C 2—

(X19) SVEN ERIK HEDLUND SNÄLL, * 27/8 1876, i Hälsingtuna. G. 3/11 1901. Soldat. Arrendator i Lund 2. † 5/9 1949.
1 KRISTINA LOD, * 8/12 1876, d. t. soldat Erik Lod i Klångsta. † 24/5 1947.
ERIK RIKARD, * 30/4 1902. Fl. t. Hudiksvall 1928.
SVEN TEODOR, * 5/9 1903. Sågv.arb.
JOHAN HELMER, * 24/4 1905                            3.
PER EDVIN, * 21/10 1906                                 4.
LARS VIKTOR, * 21/12 1908                             7.
ERIKA KRISTINA, * 27/9 1910                           14K10.
ANDERS VILHELM, * 9/4 1912                           5.
ANNA OTILIA, * 5/7 1913.
EDLA MARGRETA, * 10/3 1916. Fl. t. Högbo 1933.
OLOF VERNER, * 1/5 1920                                6.


—77 C 1—

LARS SKJÄLK, * 26/12 1765. G. 23/10 1791. Soldat i Flatmo. † 4/10 1806.
9A1 MARGTA JOHANSDOTTER, * 30/3 1754, d. t. soldat Johan Fyr i Lund. Omg. 31/10 1810                                                         2H5.
CECILIA, * 10/7 1792. † 4/8 1792.


—78 C 1—

30C5 LARS SAND, * 18/9 1863, s. t. Margta Michelsdotter i Nansta. G. 8/4 1888. Soldat i Nansta. † 20/6 1947.
7N10 ANNA CARLSDOTTER, * 2/7 1866, d. t. husman Carl Hansson i Nansta. † 31/1 1951.
MARTA, * 23/6 1888                                        2.
KARL ALBIN, * 2/3 1890                                   3.
HELENA, * 15/12 1891                                     4.
BRICKEN, * 14/12 1893                                   37T4.
KRISTINA, * 13/9 1896                                    45S9.


—18 Ö 2—

1 LARS OLOF JONSSON SANDIN, * 28/6 1885, s. t. bonden Jon Larsson i Långby ss6. G. 6/12 1908. Korpral. Fl. t. Ilsbo 1908.
(X23) INGA KRISTINA KREUTZ, * 13/10 1884 i Ilsbo sn.


—88 C 1—

27S10 ERIK STORM, * 28/5 1839, s. t. husman Mats Jonsson i Sunnanbäck. G. 5/5 1864. Soldat i Hedsta. Emigr. t. Amerika 1891.
16W6 KARIN PERSDOTTER, * 24/1 1837, d. t. landbonden Per Olsson i Vålsta s3. † 16/1 1898.
MATS, * 21/4 1865.
BRITA, * 1/9 1971. Fl. t. Njutånger 1892.
PER, * 12/12 1878                                           2.

—2—

1 PER ERIKSSON STORM, * 12/12 1878, s. t. soldat Erik Storm i Hedsta. G. 16/10 1904. Soldat i Bäck. Emigr. t. N. Amerika 1907.
18H8 ANNA KRISTINA ANDERSDOTTER, * 7/3 1878, d. t. arb. Anders Kask i Hedsta 1.
ANDERS TEODOR, * 9/11 1904. Emigr. t. Amerika.


—90 C 1—

(L48) OLA MÅNSSON SKOTT, * 28/2 1849 i Hörup, Krist. län. G. 7/2 1879. Soldat i Rumsta. † 15/3 1891.
(X46) KERSTIN OLSDOTTER, * 12/2 1842 i Undersvik. † 21/11 1900.
ALMA GUSTAVA, * 27/2 1879.
ANNA MARIA, * 4/10 1880. Emigr. t. N. Amerika 1907.
AUGUSTA OLAVA, * 6/6 1882. Emigr. t. N. Amerika 1905


—26 A 2—

1 ANDERS SKOTT, * 7/7 1763, s. t. soldat Lars Lännman i Sunnanbäck. G. 30/10 1785. V. korpral i Sunnanbäck. † 23/2 1794
5W3 BRITA JOHANSDOTTER, 22/5 1761, d. t. bonden Jan Olofsson i Veda 5. Änka o omg. 25/10 1795.                                                3
MARGTA, * 18/9 1786. † 21/10 1786
JOHANNES, * 1/11 1787. † 14/11 1787
MARGETA, * 13/11 1788. † 3/4 1789
LARS, * 25/9 1791. † 3/5 1792
ANDERS, * 26/3 1793

—3—

1 LARS SVÄRD, * 25/1 1748, s. t. soldat Lars Lännman i Mickje. G. 1/11 1772. Korpral i Frägsta. † 1790.
1B6 KARIN LARSDOTTER, * 14/1 1750, d. t. bonden Lars Larsson i Backen. † 30/3 1837.
LARS, * 12/3 1777. † 27/6 1777
OLOF, * 6/9 1778                                            5


—91 C 1—

(X19) JONAS STÅL, * 28/3 1873 i Hälsingtuna sn. lnfl. 1894. G. 16/5 1897. Soldat i Sörviksta. Fl. t. Hälsingtuna 1901.
(X19) MARGRETA LIND, * 30/11 1874 i Hälsingtuna.
ALBERT, * 7/2 1897. Fl. t. Hälsingtuna.
HOLGER, * 29/9 1901. Fl. t. Hälsingtuna.


—94 C 1—

(X3)10E23 BRITA LARSDOTTER, * 17/7 1835, d. t. torpare Lars Olofsson i Fiskvik, Bergsjö. Piga i Harv. † 2/9 1909.
  LARS ERIK LARSSON, * 1/10 1871. Soldat Skott i Rumsta. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
BRITA KRISTINA LARSSON, * 27/8 1874             64E2.


—95 C 1—

41A4 ERIK STRÖM, * 31/7 1783, s. t. korpral Olof Käck i Nansta. G. 1816. Fälväbel i Vålsta, sen. fanjunkare m. namn Schönborg             41A6.
15W1 KARIN OLSDOTTER, * 8/6 1790, d. t. bonden Olof Mårtensson i Vålsta 3. Se 41A6.
BRITA, * 25/12 1812                                       16W6.
OLOF, * 11/8 1818                                          2.
ANNA, * 19/8 1821                                          12S10.


—106 C 1—

(X18) PER STOLT, * 1779, s. t. arb. Hans Sundberg i Hudiksvall. Mjölnare vid Delåkvarn. Sen. soldat i Stenbo o. Fränö. † 10/10 1824 i Ockelbo.
(X7) ANNA PERSDOTTER, * 1784, i Hökberg, Enånger.
Omg. – 10F17.
BRITA, * 24/1 1807.
KARIN, * 15/1 1811.
ANNA, * 23/11 1818. † 1/3 1819.


  —109 C 1—

(X11) JOHAN ERIK STRÅL, * 1782, i Gävle. Soldat i Veda.
(Z26) MARGTA ANDERSDOTTER, * 1790, i Herrdal, Jämtl.
ANNA, * 14/7 1818. † 13/5 1829.
OLOF, * 1/11 1820.
SIGRID, * 27/9 1823.


—110 C 1—

JONAS JANSSON SIK, * 1749, fr. Sveg. G. 10/7 1789. Soldat i Byberg. † omkr. 1790.
BRITA OLSDOTTER, * 28/5 1756, d. t. Brita Larsdotter Björk i Byberg. Änka o. omg. 6/1 1792  2.


—111 C 1—

JONAS STYGG, * Soldat i Byberg.
18R1 ANNA MATSDOTTER, * 22/3 1747, d. t. bonden Mats Matsson i Rumsta 4. G. 9/4 1790, med Jonas Roslin                                   2.


—114 C 1—

LARS SKOG, * 29/10 1699, s. t. fänrik Michel Skog i Kalix sn. Nb. län. G. 2 ggr. Soldat i Fränö. † 24/8 1771.
MARGIT ERSDOTTER, * Änka fr. Stockholm.
(X39) KARIN OLSDOTTER, * 3/10 1710, d. t. bonden Olof Olsson i Stamnäs, Rogsta. G. 8/4 1745. † 18/2 1783.
GABRIEL, * 21/9 1737.
MICHEL, * 2/2 1747. Kopparslagare i Falun.
ANNA, * 14/10 1749. † 11/5 1800. Piga i Skarmyra.


  —118 C 1—

JOHAN STRÖM, * 23/8 1778. Soldat i Tomten.


—124 C 1—

30S7 PER OLSSON STRAND, * 5/7 1859, styvson t. bonden Olof Wåhlen i Söderäng 1. G. 8/11 1883. Soldat i Långby. † 25/12 1921.
(X31) BRITA LENA ISRAELSDOTTER, * 11/6 1852, i Nianfors. † 27/9 1932.
ANNA, * 10/7 1886. † 23/5 1890.
PER OLOF STRAND, * 24/9 1891                        (X20)12P8.


  —126 C 1—

6M12 ERIK PERSSON STRID, * 15/5 1838, s. t. bonden Per Nilsson i Mikje 3. Soldat i Flatmo. Torpare i Mikje. † 19/11 1887


—3 D 4—

3 JONAS MAGNUS SVAHN, * 7/12 1841, s. t. skräddare Jon Jönsson i Överby. G. 30/10 1870. Soldat i Trogsta.
(X4)21U14 KERSTIN BLOMBERG, * 7/12 1849, d. t. korpral A. G. Blomberg i Lia, Bjuråker. Familjen emigr. t. Amerika 1880.
JONAS, * 21/8 1872.
GUSTAF, * 12/4 1874.


—94 A 1—

ESTEN SVAN, * /1 1772. G. 17/10 1800. Soldat i Näset. † 1808.
93A2 BRITA MATSDOTTER, * 23/5 1780, d. t. soldat Mats Brink i Häggnäs. Omg. 19/12 1815                                                          3.
LARS, * 6/4 1801. † 20/8 1801.
MARGTA, * 17/7 1802                                      3D5.
LARS, * 4/12 1804                                          2.
BRITA, * 28/5 1808                                         92A1.

—2—

1 LARS SVAHN, * 4/12 1804, s. t. soldat Esten Svan i Näset. G. 2 ggr. Soldat i Hillsta. † 7/5 1872.
116A1 MAJA STINA PERSDOTTER, * 8/8 1803, d. t. soldat Per Bom i Flatmo. G. 1833. † 21/9 1858.
33H8 MARGTA ANDERSDOTTER, * 31/10 1824, d. t. husman Anders Hansson i Hillsta. G. 1859. † 22/5 1872.
LARS, * 21/4 1839. † 5/4 1859.
BRITA, * 12/2 1841. † 17/3 1841.
BRITA, * 13/9 1843.
PER, * 3/8 1845                                              4.
ANNA, * 9/1 1862. Trol.                                   10A27.


  —77 E 1—

(W19) DANIEL DANIELSSON STRAND, * 5/11 1811 i Leksand, Kopp. G. 2 ggr. Soldat o. torpare i Rolfsta, Forsa.
(W3) KARIN JOHANSDOTTER, * 25/9 1808 i Bjursås, Gustafs sn. Kopp. † 26/7 1853.
MARGTA NILSDOTTER, * 26/4 1818 i Tuna.
STINA LISA, * 17/5 1845.
ANNA, * 6/8 1851.
NILS ERIK, * 7/2 1855.


—39 G 1—

1B7 LARS SKÖLD, * 7/ 11 1790, s. t. bonden Nils Larsson i Backen 1. G. 1821. Soldat i Töfsätter. 1839 fl. t. Kölfors, Hassela – (X15)12Z1. † 25/11 1864.
46C1 BRITA JONSDOTTER, * 10/1 1798, d. t. soldat K. Nords änka Maria Åkerman. † 12/1 1891.
ANNA, * 29/6 1821                                          (X15)12Z2
MAJA-BRITA, * 27/12 1823                               2.
NILS, * 12/4 1829                                           (X15)12Z3.


—4 H 15—

(W23) ”ÅSSERS” NILS NILSSON SKÖN, * 2/1 1859 i Malung sn. Kopp. G. 6/11 1881. Soldat o. bonde i Hamre 4. † 11/1 1917.
9G1 SIGRID NORIN, * 2-0/9 1853, d. t. Jonas Norin i Böle. † 25/6 1925.
9G2 MARGRETA ELISABET NORIN, * 19/11 1893.
Fosterdr.                                                        67G2.
(W23) BRITA NILSDOTTER, * 28/7 1840. † 16/4 1900.


—30 H 10—

3 ERIK SÖM, * 21/11 1860, s. t. bonden Erik Jonsson i Hillsta 1. G. 2 ggr. Soldat i Nansta. † 9/6 1845.
3N4 SIGRID JOHANSDOTTER, * 7/10 1863, d. t. bonden Johan Michelsson i Nansta 3.
50C1 Änka 1790. Omg. 28/4 1791. † 24/4 1795.
15C1 BRITA OLSDOTTER, * 4/9 1774, d. t. soldat Olof Ljung i Hillsta. G. 5/12 1799. † 20/7 1846.
BRITA, * 10/1 1794                                         13T5.


—1 K 16—

15 PER SKRUF, * 10/1 1757, s. t. soldat Anders Dahl bom i Näset. G. 23/9 1781. Soldat i Näcksjö.
125A2 KERSTIN ERSDOTTER, * 4/7 1756, d. t. soldat Erik Westerberg i Rumsta.
KARIN, * 23/10 1781.
ERIK, * 1/8 1784.
ANDERS, * 20/1 1787.
KERSTIN, * 4/7 1792.
MARGTA, * 10/12 1793.
CECILIA, * 12/4 1797.


—2 K 9—

1 OLOF SVEDBERG, * 21/3 1728, s. t. bonden Nils Michelsson i Kalvhaga 2. G. 29/10 1749. Soldat i Kalvhaga. Krigstjänst i Finland 1751, i Pommern 1757. † 25/2 1772.
5A2 KERSTIN OLOFSDOTTER, * 28/12 1724, d. t. soldat Olof Åhs i Nansta. † 27/1 1776.
KARIN, * 23/8 1750                                         75A2.
OLOF, * 7/9 1757. Fanjunkare i Järvsö                (X25)12N2.


—10 K 16—

7F5 JONAS PERSSON SPRING, * 21/2 1823, s. t. landbonden Per Jonsson i Frägsta. G. 1848 9/7. Soldat i Klångsta. † 15/4 1900.
9 HEDVIG CHARLOTTA MICHELSDOTTER, * 18/1 1826, d. t. husman Michel Olsson i Klångsta. † 27/3 1897.
KERSTIN, * 8/8 1849                                       27E1.
PER, * 15/9 1856. † 21/2 1857.


—20 K 1—

47A1 DANIEL STAF, * 6/2 1761, s. t. soldat Daniel Stolt i Klockarsvedja. G. 28/9 1787. Soldat i Kälkebo. † 1790
36H3 ANNA MICHELSDOTTER, * 27/8 1762, d. t. lumpsaml. Michel Michelsson i Häggnäs. Omg. 27/10 1791                                   19K1.
DANIEL, * 10/11 1787                                      11R1.


  —12 L 1—

(X6) PER PERSSON SVÄRD, * 2/12 1827 i Delsbo. G. 1856. Soldat i Klångsta. † 18/11 1872.
5A5 KRISTINA JONSDOTTER, * 29/10 1827, d. t. husman Jonas Elf i Lumnäs. † 19/1 1905.
JONAS, * 2/2 1866                                          2.


—34 L 1—

79A1 JOHAN SÖM, * 6/12 1755, s. t. soldat Anders Skytt i Hedsta. G. 2 ggr. Soldat. Sen. bonde i Långbyn 10. † 2/8 1842.
21L3 KERSTIN JANSDOTTER, * 6/11 1756, d. t. bonden Johan Persson i Långbyn 1. G. 10/11 1782. † 28/6 1828.
(X33)2U3 BRITA JONSDOTTER, * 4/5 1792, d. t. bonden Jonas Persson i Bästdal 2. Norrbo. G. 2/10 1829. † 1/5 1844.
ANDERS, * 8/9 1783                                        2.
MARGTA, * 31/7 1785                                      21B2.
JOHANNES, * 25/11 1787.
PER, * 8/1 1790                                              15W2.
ANNA, * 26/2 1792                                          110A3.
BRITA, * 5/4 1795                                           16C1.
OLOF, * 6/9 1798                                            14W5.


—5 M 17—

4 PER STAF, * 27/5 1780, s. t. bonden Per Persson i Mickje 1. Soldat i Sunnanbäck. † 11/11 1801.


—9 M 2—

1 JÖNS JONSSON, * 31/7 1768, s. t. skinnare Jon Persson i Mickje. G. 28/10 1798. Garvare 1 Mickje. † 2/12 1847.
16H4 KARIN PERSDOTTER, * 4/6 1776, d. t. bonden Per Matsson i Harf. † 28/12 1850.
MARGTA, * 15/9 1799                                      35T6 o. 52E1.
ANNA, * 26/3 1801                                          1C4.
JONAS, * 21/11 1803                                       26R4.
PER, * 25/7 1806                                            7.
OLOF, * 19/5 1809                                          6.
JÖNS SPRING, * 19/2 1813. Soldat. † 22/2 1899.
NILS, * 23/6 1816                                           3.


—9 M 5—

3 JONAS STAM, * 27/1 1857, s. t. skräddare Nils Lindberg i Mickje. G. 2 ggr. Soldat i Hillsta. Fl. t. Njutånger 1918. Hyttarb. vid Iggesund. † 8/9 1933.
12K6 ANNA ANDERSDOTTER, * 27/4 1858, d. t. husman Anders Andersson i Klångsta. G. 10/4 1882. † 27/8 1887.
3Å1 MARGTA SVENDSEN, * 9/7 1872, d. t. arb. Christian Swendsen i Hillen. G. 18/4 1931.
ANDERS, * 9/8 1882                                        12K6.
MARGRETA, * 10/11 1885                                 8.
NILS ERIK, * 19/7 1887                                    20D1.


—10 N 3—

16H1 ANDERS NILSSON SMEDBERG, * 9/6 1690, s. t. bonden Nils Andersson i Harv. G. 31/3 1714. Soldat 1708. T. Pommern 1712. Korpral 1718. Bonde i Norrhoga 1. (genom köp 1727). † 22/11 1767.
14S1 ANNA HENRIKSDOTTER, * 2/11 1690, d. t. fältväbel Henrik Hartman i Smedsgården. † 14/1 1782.
ANDERS, * 13/12 1715                                    25.
KERSTIN, * 16/3 1720                                     9C2.
HENRIK, * 13/6 1723                                       4.
KARIN, * 27/4 1731.
ANNA, * 22/9 1736                                          7F3.


—18 N 11—

8 OLOF STRÅL, * 25/1 1770, s. t. husman Olof Olsson i Näcksjö. G. 22/5 1791. Soldat i Näcksjö.
5A2 ANNA OLSDOTTER, * 19/11 1763, d. t. soldat Olof Åhs i Nansta.
KERSTIN, 20/9 1791                                        (X31)8J9.
DOROTEA, 18/2 1793                                       (X31)4L6.
ANNA, * 21/1 1795.
OLOF, * 19/7 1797. † 31/10 1799.
MARGTA, * 22/5 1799. † 26/10 1799.


—19 N 5—

2 LARS STAF, * 2/7 1757, s. t. bonden Lars Olsson i Näcksjö 2. Soldat i Rolfsta. † 1784 i Karlskrona.


—24 N 9—

7 JOHAN ANDERSSON SKÖLD, * 24/10 1825, s. t. bonden Anders Johansson i Näset 2. G. 6/4 1858. Soldat i Utnäs.
MARGTA SVENSDOTTER, * 20/3 1824.
KERSTIN, * 4/3 1867.


—18 R VIII—

SVEN SIMSSON (SVENSSON), * 24/8 1651. Soldat o bonde i Rumsta 4, år 1710. † 16/9 1752. 101 år
KARIN MÅRTENSDOTTER, * 1670. † 1/12 1725
VALBORG MÅRTENSDOTTER, * 1677, fr. Fränö. G. 23/10 1726. † 16/1 1756
ANNA, * 16/11 1715. † 17/6 1735 i Trogsta


  —26 R 1—

(X2) OLOF SALOMONSSON, * 9/9 1717, s. t. soldat Salomon Thornberg i Arbrå. G. 12/1 1752. lnfl. 1752 fr. Njutånger. Landbonde i Rödmyra 1. † 25/6 1768.
(X31)6K3 ANNA OLOFSDOTTER, * 5/2 1733, d. t. bonden Olof Persson i Kyrkbyn 4, Njutånger. Omg. 30/9 1770                                   28R1.
SALOMON, * 20/3 1753                                    2.
SIGRlD, * 21/9 1755. † 12/11 1755.
ANNA, * 26/2 1758.
SIGRlD, * 1/11 1759                                        7.
OLOF, * 6/5 1763                                            6.
PER, * 9/7 1766.


  —61 R 1—

(X19) SVEN ERIK STAF, * 3/8 1863 i Hälsingtuna. G. 20/9 1889. Soldat i Rumsta.
(X3) KAROLINA KRISTINA SNAR, * 1/10 1872 i Bergsjö. Familjen fl. t. Rogsta 12/11 1891.
KARL ERIK, * 4/1 1890.
PER AUGUST, * 17/12 1890.


—2 S 6—

136A1 JONAS SÖM, * 9/1 1791, s. t. soldat Olof Flink i Flatmo. G. 1820. Soldat 1813-1823. Bonde i Skarmyra 2. † 12/3 1850.
4 ANNA NILSDOTTER, * 23/10 1786, d. t. bonden Nils Persson i Skarmyra 2.
5 – Änka 1818. Omg. † 29/12 1844.
BRITA, * 18/10 1821                                       14K6.
OLOF, * 7/10 1824. † 1/12 1855.
LARS, * 6/1 1828. † 1/5 1828.
KRISTINA, * 24/10 1829. † 28/5 1830.
KERSTIN, * 16/3 1831. † 30/1 1835.


—24 S 2—

1 JONAS STÅL, * 8/12 1787, s. t. torparen Erik Jönsson i Stenbo. Soldat. † 18/1 1814 i Göteborg.


—45 S 6—

11F3 SAMUEL STARK, * 9/7 1770, s. t. bonden Samuel Persson i Funsta 1. G. 2 ggr. Soldat i Söderviksta. † 16/1 1849.
22N9 CECILIA JOHANSDOTTER, * 26/3 1769, d. t. soldat Johan Frimodig i Näset. G. 26/10 1796. † 19/6 1809.
3 ANNA JONSDOTTER, * 24/11 1785, d. t. bonden Jonas Ersson i Sörviksta 1. G. 5/11 1811. † 14/10 1864.
CECILIA, * 20/11 1812. † 2/4 1813.


—61 G 2—

1 ERNST VILHELM SÖDERSTRÖM, * 7/12 1880, s. t. J. E. Söderström i Forsån. G. 26/12 1907. Sergeant v. Häls. reg. Sen. förman vid cementfabr. Fl. t. Gävle 1909.
53E2 EMMA MARIA ELLSTRÖM, * 15/12 1878, d. t. handl. Magnus Ellström i Övernäs.
GERTRUD MARIA, * 20/9 1908.


—56 S 1—

(X19) JONAS STÅL, * 28/3 1873 i Hälsingtuna. G. 16/5 1897. F.d. soldat i Sörviksta.
(X19) MARGRETA LIND, * 30/11 1874 i Hälsingtuna.
ALBERT, * 7/2 1897.
HOLGER, * 29/9 1901.


—18 T 7—

18B5 JOHAN SNÄLL, * 29/3 1796, s. t. bonden Erik Olsson i Bäck 4. G. 1823. Soldat i Berglock. Bonde i Trogsta 7. † 10/11 1865.
79A2 KARIN ERSDOTTER, * 8/7 1796, d. t. soldat Erik Ed i Lund. † 15/7 1862.
MARGTA, * 11/6 1821                                      3H7.
ERIK, * 24/11 1824.


—27 T 1—

10K8 ALBERT ALBERTSSON SCHÖDIN, * 24/6 1821, s. t. bonden Albert Olsson i Klångsta 2. G. 2/5 1845. Soldat i Trogsta. † 22/8 1911. Läs här om Albert Schödin.
41A8 KARIN JOHANSDOTTER, * 14/7 1823, d. t. soldat Johan Trygg i Mickje. † 5/1 1903.
HEDDA LOTTA, * 28/2 1847. † 4/10 1848.
HEDDA CHARLOTTA, * 14/8 1849                       8U2.
JOHAN, * 9/12 1851. † 4/11 1873.
ALBERT, * 26/9 1854                                       2.
OLOF, * 29/7 1857.
Tv. KARL FREDRIK, * 14/9 1862.
Tv. KARIN, * 14/9 1862                                    3.
JONAS, * 27/9 1865. Emigr. t. Kanada 1929.


—35 T 2—

JON PERSSON STÅBI, * 1655. Soldati Matnäs. Bonde i Tronbo 1 år 1720. † 7/1 1730 i Hillen.
INGEBORG PÅLSDOTTER, *
BRITA, * /9 1698                                             18R1.
KERSTIN, * 13/8 1710                                     36A1.


  —16 X 1—

(X15)14B13 JONAS SVÄRD, * 21/1 1839, s. t. husman Erik Käck i Slättberg, Hassela. G. 2 ggr. Soldat i Vrångtjärn, Hassela. † 24/11 1895.
(X15)5Y1 ANNA PERSDOTTER, * 19/1 1829, d. t. Per Persson i Skålmyråsen, Hassela. G. 3/3 1861. † 3/3 1874. 6 barn i första giftet – (X15)14B19.
(X4)22C5 BRITA MARGRETA BERGLUND, * 8/3 1859, d. t. B. Jonsson i Strömbacka, Bjuråker. G. 7/2 1878. Fl. t. Delsbo 1899.
BRITA MATILDA, * 9/1 1879. † 10/10 1883.
KRISTINA, * 22/1 1881. † 21/10 1883.
RICHARD LUDVIG, * 28/9 1883.
ANDREAS, * 17/12 1885. † 20/1 1886.
ANDREAS, * 6/2 1887.
KARL JOHAN, * 12/12 1889.
KRISTINA MATILDA, * 16/6 1892.
Tv. HILDA, * 24/5 1895 i Forsa.
Tv. HILMA, * 24/5 1895 i Forsa.


—79 X 1—

(Y56) ERIK ANDREAS SVÄRD, * 23/9 1873, Trehörningssjö, V.norrl. Soldat i Långby.


—80 X1—

(X20)8A1 HANS OLOF JOHANSSON STRAND, * 9/7 1876 i Hög, s. t. båtsman Johannes Andersson-Lia, Glimsta Hög. Soldat i Långby, Forsa.


  —12 Y 1—

PAUL OLSSON SKYTT, * G. 24/9 1738. Soldat i Hedsta. † omkr. 1741.
33HIV KERSTIN OLSDOTTER, * 17/11 1707, d. t. bonden Olof Andersson i Hillsta 4. Änka o. omg. 14/10 1744                                      7K2.


—15 Y 1—

ERIK SPÅNG, * G. 5/4 1804. Soldat i Kalvhaga.
(X33)9Y4 KATRINA ÖSTBERG, * 24/12 1770, d. t. klockare Mårten Östberg i Norrbobyn 15, Norrbo. † 2/9 1809.
MAGDALENA, * 14/6 1806. † 7/8 1806.


—17 Y 1—

(X33)10Å2 PER JOHANSSON SPÅNG, * 31/4 1755, s. t. bonden Johan Persson i Norrbobyn 4, Norrbo. G. 1779. Soldat i Bästdal, Norrbo. † 9/4 1809.
(X19) BRITA KARLSDOTTER, * 12/7 1751, d. t. bonden Karl Andersson i Slasta, Hälsingtuna. † 2/2 1819 i Klångsta.
KARL, * 8/12 1779                                          3C1.
MARGTA, * 3/1 1782                                        28C1.
KARIN, * 3/6 1784                                          4A2.
JOHAN, * 5/12 1786. Soldat. † 14/9 1808 i slaget vid Oravais.
PER, * 5/11 1789                                            (X33)10Å8.


 —46 O 1—

(E15) AXEL OTTO SPÅNGBERG, * 11/11 1843, Edeby sn, Ög. län. Sergeant, Rolfsta. Fl. t. Vaxholm 1871


 —22 Y 1—

19B2 JONAS STRÖM, * 24/11 1711, s. t. bonden Salomon Jonsson i Böle 1. Soldat. † 28/2 1758.


  —24 Y 1—

ERIK SVÄRD, * 28/1 1865 i Järvsö. Soldat i Hedsta. † 12/8 1896.


—51 Y 1—

(Y33) JOHAN PETTER TEODOR HALLING SNÄLL, * 10/11 1845 i Njurunda, V.norrl. G. 30/9 1866. Soldat i Bäck.
(Y1) BRITA MARGRETA THUNGREN, * 13/2 1844 i Alnö, V.norrl.
RUDOLF TEODOR, * 23/2 1867.
CARL JOHAN, * 18/5 1868. † 10/3 1869.
JOHAN OSKAR, * 24/11 1870.
JOHANNA MARGRETA, * 25/8 1873.


—7 A 6—

2 ANDERS SNÄLL, * 3/12 1805, s. t. Brita Olsdotter i Fränö. G. 28/4 1836. Korpral i Lund.
† 6/2 1884
12T5 BRITA ANDERSDOTTER, * 1/12 1802, d. t. bonden Anders Persson i Trogsta 4. † 21/4 1888
BRITA, * 14/7 1837. † 21/11 1844
ANDERS, * 28/7 1840. † 25/2 1842


—22 Ö 11—

2 ERIK SNAR, * 20/5 1830, s. t. korpral Jonas Frisk i Övernäs. G. 19/4 1854. Soldat i Kalvhaga.
14R4 BRITA JAKOBSDOTTER, * 7/3 1822, d. t. landbonden Jakob Persson i Rumsta 3.


—166 O 1—

(X33)23U1 LARS SCHAVON, * 4/5 1758, s. t. fältväbel Johan Hindric von Schavon i Kyrkbyn, Bjuråker. G. 1791. Trumslagare i Forsa. Fl. t. Dyrvall, V. Hålsjö, Norrbo 1783. † 21/3 1807
(X33)7Y9 MARGTA JONSDOTTER, * 5/2 1766, d. t. soldat Jon. Hastig i Norrbobyn, Norrbo. † 20/2 1836
JONAS, * 1/6 1792. † 16/1 1814
GUSTAF, * 15/1 1794. † 17/7 1795
GUSTAF, * 4/4 1796. † 8/7 1799
LARS, * 20/2 1799. † 2/11 1844
FREDRIC, * 4/1 1803                                       (X33)23U4
GUSTAF, * 19/6 1805                                       (X33)23U5


—4 Å 4—

(X5) JONAS STENBERG, * 24/12 1857 i Bollnäs. Infl. fr. Älvsbyn, Nb. 1894. G. 25/2 1883. Trumslagare. Arb. i Hillen. Fl. t. Hälsingtuna 1896
1 KATRINA MARIA BÄCKLUND, * 20/9 1863, d. t. arb. Per Bäcklund i Hillen.
JENNY KRISTINA MARIA, * 5/4 1884. Fl. t. Hälsingtuna
VALBORG, * 12/7 1886. Fl. t. Hälsingtuna
HILDUR LOVISA VIKTORIA, * 27/10 1888. Fl. t. Hälsingtuna
ESKIL LUDVIG, * 7/3 1891. Fl. t. Hälsingtuna.
HELGE LEONARD, * 27/6 1893. Fl. t. Hälsingtuna.
KNUT FRITIOF, * 23/12 1895. Fl. t. Hälsingtuna.


—82 A 3—

(X6)26S1 PER SVEDNER, * 26/12 1716, s. t. sergeant P. Svickare i Segersta. G. 2 ggr. Fältväbel i Rimskog, Delsbo. † 1789
ANNA LILJEROTH, * 1718. Fl. fr. Forsa t. Delsbo. † 1774.
1 INGRID PERSDOTTER, * 6/5 1737, d. t. soldat Per Andersson Qvick i Hamre, Forsa. G. 1774. Fl. t. Forsa 1806. † 8/7 1810 i Trogsta.
MAGDALENA, * 6/8 1755                                   (X6)2P3.
KRISTINA, * 13/11 1756 † 1780
PER SVEDNER BÄCK, * 29/7 1763                      (X6)26S2.
JONAS SVED NER, * 10/12 1769. † 6/12 1789 i Finland
LARS SVEDNER FYHR, * 29/10 1775                   (X6)26S3.
ANDERS, * 12/10 1780.


—24 O 1—

FREDRIK SINCLAIR, * G. 1706. Förare vid Häls.reg. 1693. Sergeant 1695. Fänrik 1697. Löjtnant 1700. Kapten 1701. Stupade vid Liesna 29/9 1708
BIRGITT STRÖMNER, * 22/4 1685


—22 W 1—

(X49) CARL OLOF STRANDBERG, * 15/7 1800 i Årsunda. Förare i Vålsta.
SUNDELIN, * 28/3 1801 i Wåla.


—20 Ö 3—

1 DANIEL MATSSON SKYTT, * 1682, s. t. bonden Mats Eriksson i Övernäs 1. G. 2 ggr. Förare vid Häls.reg. Sen. bonde i Övernäs 1. † 23/5 1743.
Komminister 9 CATHARINA BROMAN, * d. t. komminister Olof Broman i Forsa. G. 24/6 1715. † 10/9 1716.
30S2 KARIN ERSDOTTER, * 9/5 1696, d. t. bonden Erik Andersson i Söderäng 1. G. 16/10 1720. † 28/3 1782.
ERIK, * 21/11 1721                                         4.
MATTIAS, * 19/3 1723.
PER, * 24/7 1725                                            19B5.
INGRID, * 24/9 1727                                       30H3.
ANDERS, * 28/12 1729                                    (X6)17K2.
DANIEL, * 12/4 1732                                       47A1.
KATARINA, * 20/2 1736                                   17T3.


—10 N 8—

5 ERIK SCHMALTZ, * 6/11 1792, s. t. bonden Nils Henriksson i Norrhoga 1. G. 2 ggr. Korpral i Frägsta. † 22/2 1866.
14T2 BRITA ERSDOTTER, * 13/11 1791, d. t. korpral Erik Skräck i Skarmyra. 4W3 -o. Margta Andersdotter i Veda 4. G. 12/11 1815. † 12/2 1838.
KARIN ANDERSDOTTER, * 1806. G. 14/4 1839. † 26/5 1885
MARGTA, * 5/8 1819                                        112A1.
BRITA, * 14/1 I 1828                                       31A10


—143 A 2—

(R42) JOHAN RASK SCHMALTZ, * 24/12 1732, s. t. borgmästaren i Falköping Skarab. * i Mariestad. G. 12/5 1754. Sergeant i Sörhoga. Krigstjänst i Finland o. Tyskland. Rymt ur krigsfångenskap, återkom 1773.
29H1 MARGRETA STEFANSDOTTER, * 29/3 1723, d. t. bonden Stefan Matsson i Hillen 2. 1 – tid. g. o. änka. Omg. † 28/10 1796.
KERSTIN, * 20/2 1755                                     16T3.
JOHANNES, * 19/11 1757. † 14/9 1773.


—14 T 2—

1 ERIK SKRÄCK, * 24/1 1768, s. t. bonden Per Ersson i Trogsta 5. G. 30/10 1800. V. korpral i karmyra. † 1809.
14N3 HELENA ERSDOTTER, * 4/9 1772, d. t. Bonden Erik Svensson i Norrviksta 1. Änka o. omg. 20/11 1810                                      3.
ANNA, * 16/10 1803                                        34H3.

 

T.

—41 A 1—

NILS ANDERSSON TIGER, * 1726. G. 1750. Soldat i Hedsta. † 1758
(X31) BRITA OLSDOTTER, * 1718 i Iggesund. † 23/8 1806
Tv. JOHAN, * 23/5 1752                                        2
Tv. ANDERS, * 23/5 1752
OLOF, * 28/3 1754                                               4


—41 A 8—

2 JOHAN TRYGG, * 7/10 1794, s. t. soldat Johan Strid I Berglock. 110A11 — G. 1820. Soldat i Mickje. † 18/10 1867.
(X20)8J1 KAJSA STINA OLSDOTTER, * 2/8 1786 i Hudiksvall, d. t. båtsman Olof Åkman i Hjortsta, Hög. † 29/2 1864
INGRID, * 5/1 1821. † 27/7 1835
KARIN, * 14/7 1823                                         27T1
BRITA, * 10/2 1827                                         10A3


—50 A 1—

(X22) JOHAN TIGER, * 6/7 1736, s. t. båtsman Mårten Malberg i Idenor. G. 2 ggr. Korpral i Böle. † 26/12 1797
20B3 BRITA JOHANSDOTTER, * 17/2 1744, d. t. bonden Johan Olsson i Böle 2. G. 20/10 1765. † 23/10 1773
3H2 MALIN LARSDOTTER, * 9/12 1737, d. t. bonden Lars Larsson i Hamre 3. G. 23/5 1774. † 21/3 1823
JAN, * 6/5 1767. † 2/7 1768
MÅRTEN, * 19/9 1768. † 4/2 1769
KARIN, * 8/2 1770. † 14/2 1770
JOHAN, * 29/11 1771. † 29/5 1772
HELENA, * 15/3 1773.                                      8H3
JOHANNES, * 24/4 1775                                   2
BRITA, * 13/9 1781                                         5K11


—50 A 3—

2 JOHAN TIGER, 19/7 1812, s. t. murare Johan Tiger i Hamre. Soldat i Långby, se — 6K9


—110 A 5—

3 JOHAN ANDERSSON TRYGG, * 12/9 1833, s. t. korpral Anders Löf i Långby 1. G. 1854. Soldat i Lumnäs. † 27/1 1888.
22Ö1 ANNA ANDERSDOTTER, * 12/3 1826, d. t. soldat Anders Mård i Övernäs. † 13/11 1867.
(X22) LISA LARSDOTTER, * 21/2 1834 i Idenor. G. 19/5 1876
ANNA, * 13/6 1855                                           (X20)12P4.
OLOF, * 1/9 1859                                             6.
JOHAN, * 29/10 1861                                        9.
ANDERS, * 7/8 1864                                         8.


—110 A 11—

41A2 JOHAN TRYGG, * 7/10 1794, s. t. soldat Johan Strid i Berglock. Soldat i Mickje. – 41A8.
2 ELISABET ANDERSDOTTER, * 13/4 1783, d. t. soldat Anders Åhs i Kalvhaga. † 6/2 1868.
JOHAN, * 28/1 1815                                        9T7.


—125 A 1—

OLOF TALL, * 1687. G. 22/6 1718. Soldat i Häggnäs 1. † 1/1 1732
1B2 KERSTIN PERSDOTTER, * /3 1689, d. t. bonden Per Michelsson i Backen 1. † 7/12 1786.
CECILIA, * 25/7 1723                                      2M3.
KERSTIN, * 4/4 1726                                       2.
GÖLIN, * 2/1 1732                                          12K1


—134 A 3—

2 OLOF TRYGG, * 17/3 1775, s. t. soldat Olof Fors i Medvik. G. 18/10 1801. Soldat i Lumnäs. Stupat i strid. † 5/7 1809.
133A1 BEATA OLSDOTTER, * 16/2 1770, d. t. soldat Olof Rask i Lumnäs. † 9/5 1815.
MARGTA, * 7/2 1804. † 30/8 1857.
INGRID, * /9 1807. † 5/10 1818.


  —26 C 1—

ANDERS TROLIN, 18/1 1841. G. 6/4 1863. Soldat i Medvik.
Fl. t. Hög 1872                                                     (X20)14R1.
(W17) ANNA JÖNSDOTTER, * 28/1 1836 i Idre, Särna, Kopp.
D. t. arb. Jöns Embricksson, Älvros. † 15/11 1872.
PER, * 13/11 1866. † 32/11 1866.
PER JOHAN, * 11/5 1868. Fl. t. Hög.
JONAS, * 24/9 1870. Fl. t. Hög.


—27 C 1—

10H2 JONAS TROLIN, * 10/8 1815, s. t. bonden Jonas Göransson i Hamre 8. G. 1843. Soldat i Trogsta. † 30/8 1858.
3H5 KARIN ANDERSDOTTER, * 28/1 1811, d. t. bonden Anders Persson i Hamre 3. † 12/4 1870.
JONAS, * 28/5 1847. Dräng i Åkre 1. † 19/3 1918.


—1 F 13—

11 OLOF TURK, * 8/1 1794, s. t. husman Lars Larsson i Flatmo. Soldat i Vålsta. † 1/1 1814 i Göteborg.


—6 K 9—

50A2 JOHAN TIGER, * 19/7 1812, s. t. murare Johan Tiger i Hamre. G. 10/10 1843. Soldat. Bonde i Kalvhaga s6. † 2/9 1888.
25C1 BRITA JONSDOTTER, * 22/2 1814, d. t. Jon Olsson i Sunnanbäck. † 9/11 1904.
ANNA, * 15/11 I 843                                        10.
JOHAN, * 13/12 1845                                       30L14.
HELENA, * 16/4 1849                                       14.
JONAS, * 28/7 1854.


—2 W 9—

ANDERS TROLIN, * G. 1834. Soldat i Trogsta.
5 ANNA JONSDOTTER, * 10/11 1805, d. t. bonden Jon Matsson i Veda 2. † 30/7 1838.
MARGTA, * 29/10 1836. † 20/11 1836.


—1 O 8—

JOST TÖRNEFELT, * s. t. överstelöjtnant Anders Toresson Kullon, (adlad Törnefelt). Fältväbel vid Häls.reg. 1684. Major 1709. Stupade vid Poltava 28/6 1709


  —27 Y 1—

HANS TJÄDER, * Förare i Trogsta.
KATRINA IGGBERG, *
MARGRETA, * 17/6 1739.
ERIK, * 21/10 1744.

 

U.

—1 L 13—

9T2? NILS NILSSON UTTER, * 14/1 1695, s. t. Nils Matsson i Trogsta. G. 2 ggr. Soldat i Armfelts arme. Frödde en fot i Norska fjällen. Bonde i Nordmyra 1, Njutånger -(X31)7N9. (Köpte hemmanet 1741). † 24/3 1781.
1L1 KARIN MÅRTENSDOTTER, * 20/3 1694, Bonden Mårten Nilsson i Lumnäs 1. G. 28/1 1728. † 19/5 1766.
35T3 KERSTIN OLOFSDOTTER, * 21/1 1732, d. t. bonden Olof Michelsson i Tronbo 1. G. 1/1 1767. Änka o. Omg. 7/7 1782.
(X31)7K5 † 27/1 1816.
KARIN, * 10/1 1729                                         (X31)7N10.
ANNA, * 10/3 1731                                          (X31)7N11.
JOHANNES, * 27/11 1733. † 2/10 1740.


  —31 Y 1—

NILS NILSSON UTTER, * Soldat i Trogsta, Landbonde i Klångsta 2 o. Ransta.
MARGTA JONSDOTTER, * Ransta. Og.
JONAS, * 12/3 1725.
KARIN MÅRTENSDOTTER, * G. 28/1 1728. Fr. Lumnäs
KARIN, * 10/1 1729.
ANNA, * 10/3 1731.
NILS, * 2/2 1739.

 

V.

—9 A 3—

2 JOHAN WEDIN, * 28/4 1797, s. t. soldat Mats Stolt i Matnäs. G. 1823. Soldat i Veda. † 5/6 1834
21B1 KARIN NILSDOTTER, * 11/5 1794, d. t. bonden Nils Jansson i Böle s 2.
† 21/2 1888
NILS, * 24/11 1823                                         4
KARIN, * 21/8 1825.
G. 22/6 1851 m. smed Per Järnkrok                   (X4)32A6
ANNA, * 6/12 1827                                          17
MATIAS, * 23/8 1830                                       7
JOHAN, * 2/7 1832                                          9
Per Järnkroks o. Karin Johansdotters son:
PER * 26/9 1846                                             3K10


—58 A 1—

JONAS WIGER, * 1702. G. 1/10 1732. Soldat i Bäck. † 24/7 1746
11S1 MARGRETA ERSDOTTER, * 16/4 1707, d. t. bonden Erik Olofsson i Smedsgården 1. † 5/7 1781
ERIK, * 24/1 1735
JONAS, * 9/4 1737                                          3
HELENA, * 29/12 1738. † 23/7 1743
OLOF, * 22/8 1743
DANIEL, 12/7 1745                                          2


—59 A 2—

1 PER PERSSON WIGER, * 23/4 1729, s. t. soldat Per Flink i Veda. G. 27/10 1751. Soldat i Smedsgården. Blev fånge i Pommerska kriget, återkom ej.
33H1 BRITA ANDERSDOTTER, * 2/1 1724, d. t. bonden Anders Olsson i Hillsta 4. † 1/2 1795
ANDERS, 19/4 1752. † 20/7 1752
MARGRETA, * 6/7 1753                                    4K3
ANDERS, * 5/1 1756                                        31S5


—60 A 12—

2 ANDERS WIK (KNEKT), * 23/7 1776, s. t. soldat Per Äng i Veda. G. 19/3 1801. Soldat i Veda. † 3/10 1855
(X39) JOHANNA PERSDOTTER, * 19/8 1775 i Rogsta. † 3/7 1861
KARIN, * 14/12 1801                                       7W1
PER, * 10/6 1804
ANDERS, * 8/3 1807                                        13
BRITA, * 14/12 1810                                       4
HELENA, * 13/1 1814                                       7
OLOF, * 23/4 1817


—68 A 2—

1 MÅRTEN PERSSON WIKSTRÅL, * 12/10 1727, s. t. soldat Per Skålbäck i Trogsta. G. 15/9 1754. Soldat i Sörviksta. † 26/1 1794.
23C1 SIGRID NILSDOTTER, * 2/10 1731, d. t. soldat Nils Hedman i Hedsta. † 30/5 1813
PER, * 25/3 1756                                            3
MARGRETA, * 21/2 1757. † 24/1 1758
NILS, * 16/12 1763. † 2/8 1764
NILS, * 20/8 1768. † 7/10 1773


—69 A 5—

(X20)5J5 NILS WÅHLIN, * 31/12 1792, s. t. husman Olof Nilsson i Gåcksäter, Hög. G. 1819. Soldat i Hamre. † 7/8 1859.
2 KATARINA PAMP, * 3/9 1791, d. t. sergeant Jonas Pamp i Hamre. † 27/6 1864.
MARGTA, * 28/11 1820                                    8


—73 A 1—

(X42) ERIK WANNBERG, * 11/7 1816, s. t. färjekarl Petter Wannberg, Färjebacken, Lynäs, Söderala sn. G. 1853. Trumslagare i Hedsta. † 4/4 1892
4A2 BRITA PERSDOTTER, * 11/11 1819, d. t. soldat Per Palm i Rumsta. † 14/10 1890
KARIN, * 6/10 1853                                         2
PER, * 7/9 1855                                              3


—73 A  3—

1 PER WANNBERG, * 7/9 1855, s. t. trumslagare Erik Wannberg i Hedsta. Arb. vid linspinneriet i Lund. † 27/11 1929
(X23) ANNA PERSDOTTER, * 3/2 1859 i Ilsbo G. 10/2 1878. † 17/4 1878.
15E1 BRITA JONSDOTTER, * 16/3 1862, d. t. arb. Jon Andersson i Prästgården. Hush :a. Fabr.arb. i Lund. † 27/4 1946.
ERIK WEST, * 15/3 1878. Soldat i Åsak, Hög        (X20)9Gl6
JOHAN LEOPOLD, * 15/11 1882, s. t. Brita Jonsdotter.
OSKAR FRITIOF, * 15/9 1887, s. t. Brita Jonsdotter. † 12/1 1890
ALBERTINA VILHELMINA, * 26/7 1891                9
PER JOHAN, * 18/8 1893. † 1/10 1893
BEDA VENDLA, * 17/1 1895                              6
PER OSKAR, * 6/9 1898                                    7
EDLA KRISTINA, * 12/5 1901. † 18/9 1931
ANNA SIGNE, * 23/8 1904                                8


—82 A 10—

60A2 DANIEL WIGG, * 10/11 1771, s. t. soldat Per Äng i Veda. Soldat i Långbyn, Forsa. G. 2 ggr. Korpral i Norrväna, Delsbo. † 31/1 1857
4 INGRID ERSDOTTER, * 1/8 1765, d. t. soldat Erik Klangberg i Långbyn. G. 10/4 1792. † 3/8 1815
ANNA MÅRTENSDOTTER, * 1778. † 12/11 1865.
DANIEL, * 15/5 1791. † 5/1 1814.
PER, * 18/7 1793                                            (X6)32M2.
ERIK, * 11/7 1795                                           (X6)32M3.
ANDERS, * 6/9 1797                                        (X6)32M16
BRITA, * 3/12 1798. Fl. t. Hälsingtuna 1817.
KARIN, * 6/3 1804. † 180?.
OLOF, * 26/8 1808. † 1/12 1808.
OLOF, * 2/5 1812. † 9/6 1812.
MÅRTEN, * 18/2 1817                                      (X6)32M4.
DANIEL, * 15/1 1820. † 26/7 1822.
KARIN, * 26/6 1822


—125 A 2—

ERIK WESTERBERG, * /6 1730, s. t. Erik Göransson fr. Sörmland. G. 23/9 1754. Soldat i Rumsta. 1758-1775. † 28/6 1795.
1 KERSTIN OLSDOTTER, * 4/4 1726, d. t. soldat Olof Tall. † 13/2 1805.
KERSTIN, * 4/7 1756                                       1K16.
BRITA, * 5/1 1758                                           12T5.
CECILIA, * 22/9 1759                                      4A1.
JOHAN, * 22/10 1763. † 18/12 1763.
MARGRETA, * 20/9 1767. † 29/8 1768.


—34 C 2—

1 JONAS WIK, * 17/12 1798, s. t. Elisabet Persdotter i Rolfsta. G. 1823. Soldat i Åkre. † 28/3 1880.
28A3 ANNA ANDERSDOTTER, * 29/ 11 1795, d. t. soldat Anders Falk i Smedsgården. † 15/6 1870.
MARGTA, * 22/11 1825. † 31/12 1827.
MARGTA, * 10/2 1831                                      61E1.
JONAS, * 7/7 1835. † 20/11 1853.


—54 C 1—

PER WIKSTRÅL, * 9/11 1735. G. 19/11 1775. Soldat i Nansta. † 28/3 1805.
4T2 BRITA ERSDOTTER, * 17/12 1747, d. t. bonden Erik Persson i Trogsta 1. † 28/12 1837.
ERIK, * 10/2 1783                                           2.


  —69 C 1—

13B2 ERIK JONASSON WIJE, * 15/9 1724, s. t. bonden Jon Thomsson i Byberg 2. G. 7/10 1750. Soldat i Överby, krigstjänst i Finland, Pommern etc. † 4/5 1795.
5W2 MARGRETA OLSDOTTER, * 2/1 1723, d. t. bonden Olof Hansson i Veda 5. † 1/5 1809.
KARIN, * 17/8 1751. † 9/6 1752.
SIGRID, * 21/6 1755                                       3.
ERIK, * 9/12 1757                                           2.
KARIN, * 13/4 1763.


—70 C 1—

ERIK WIJE, * /12 1727, fr. Hassela. Soldat i Utnäs. † 6/9 1764.
(Y33) BRITA OLOFSDOTTER, * /10 1728, i Njurunda, V.norrl.
MARGRETA, * 27/9 1758.
OLOF, * /11 1760.
BRITA, * 2/7 1763.
6U1 – ERIK ERSSON, * 22/4 1767, s. t. soldat Erik Hedman i Utnäs


 —81 C 1—

46S2 ELIAS ELIASSON WIXNER, * 12/3 1709, s. t. kyrkoherde Elias Wixner i Forsa. G. 28/8 1748. Soldat i Klångsta. † 9/2 1758 i Pernau.
12T1 KERSTIN PERSDOTTER, * 14/9 1711, d. t. bonden Per Ersson i Trogsta 4. † 21/11 1777.
STINA, * 20/9 1749                                         23T2.
ELIAS, * 9/3 1756. † 12/7 1756.


  —85 C 1—

OLOF WARG, * Soldat i Överbyn
MARGRETA, * † 8/5 1698
OLOF, † 9/12 1702                                          30S3


—89 C 1—

(X7) ANDERS WASS, * 29/8 1853 i Enånger. G. 6/11 1881. Soldat i Häggnäs. † 8/1 1899.
3T2 KERSTIN ERSDOTTER, * 20/5 1847, d. t. bonden Erik Olsson i Tomten 2.
54A7 Tid. g. o. änka. † 29/6 1914.
ERIK OLOF, * 28/5 1879                                   2.
MAGDALENA, * 7/7 1882. † 17/11 1882.
ANNA KRISTINA, * 11/2 1884                            3.
ANDERS GUSTAF, * 27/12 1886. † 28/2 1893.


  —102 C 1—

(F47) AXEL LUDVIG WALLIN, * 30/12 1867, Huskvarna. G. 31/1 1889. Soldat i Långby. Fl. t. Hudiksvall. † 5/4 1900 i Forsa.
(X18) ERIKA NILLSON ÖSTLING, * 28/8 1853, i Hudiksvall. Änka
ERNST AUGUST, * 23/9 1877. Styvson.
FRANS GUSTAF, * 10/1 1883. Fl. t. Rogsta 1895.
KARL AXEL OSKAR, * 20/8 1889                        2E2.
EINAR LUDVIG ISEDOR, * 23/11 1890                75Å1.
IDA JOHANNA KRISTINA, * 27/9 1892.


—34 A 6—

2 JOHAN WALL, * 20/9 1847, s. t. Cecilia Persdotter i Hamre. G. 22/10 1876. Korpral o. skräddare i Stavåker. † 8/12 1917
(W27) ANNA HANSDOTTER, * 2/7 1846 i Ore, Kopp. † 17/3 1929
KRISTINA ELISABET, * 18/11 1876                    37Ö4
FREDRIK WILHELM, * 14/3 1879                        7
ANNA CECILIA, * 21/1 1880. Fl. t. Alfta 1898
HANS JOHAN, * 30/3 1881. Emigr. t. Amerika 1911
BRITA KATRINA, * 13/1 1883                            37Ö5
ERIK ALFRED, * 10/4 1887. † 3/9 1887
IDA MARGRETA, * 8/2 1889                              8
(W27) Svägerskan KERSTIN HANSDOTTER ÖSTLUND, * 5/1 1857. † 30/7 1920


  —70 O1—

2S1 OLOF ERSSON WIJE, * 10/3 1698, s. t. bonden Erik Olofsson i Skarmyra 2. G. 22/3 1719. Soldat i Skarmyra. † 10/1 1743
10N1 KERSTIN ISAKSDOTTER, * 23/3 1695, d. t. bonden Isak Isaksson i Norhoga 1
ERIK OLSSON WIJE, * 20/6 1732


—30 S 7—

13W2 OLOF WÅHLÉN, * 4/6 1806, s. t. bonden Jon Olofsson i Vålsta 2. Soldat. Bonde i Vålsta. G. 2 ggr. Sen. bonde i Söderäng 1. 5 ö.l. † 4/11 1893.
1D2 GRETA SUNDFORS, * 24/12 1807, d. t. smed Göran Sundfors i Lund. G. 1826. † 8/8 1864.
(X6)24N11 GERTRUD PERSDOTTER, * 28/12 1835, d. t. bonden Per Persson i Hammaren s3, Delsbo. G. 9/5 1865. † 4/3 1914.
ANNA, * 8/2 1827                                           1W6.
MARGTA, * 25/12 1828                                    8.
KRISTINA, * 19/8 1831                                    33S3.
ANNA, * 23/9 1857. † 23/12 1857.
PER OLSSON, * 5/7 1859                                  124C1.


  —8 W 1—

OLOF WEDIN, * 12/2 1816. G. 2 ggr. Soldat i Veda. † 28/2 1902.
136A2 KERSTIN OLSDOTTER, * 4/10 1814, d. t. korpral Olof Kring i Mickje. G. 27/10 1839. † 26/11 1877.
10A2 KARIN BRITA OLSDOTTER, * 18/12 1840, d. t. husman Olof Kjulin i Hillsta. G. 8/6 1879. † 18/6 1918.
ANDERS, * 24/6 1840                                      2.
Tv. OLOF, * 29/2 1848                                     4.
Tv. PER, * 29/2 1848. † 2/6 1851.


  —35 Y 1—

LARS VIKSTEN, * 1676. G. 17/2 1717. Soldat i Åkre. † 24/4 1741.
HELENA ANDERSDOTTER, *


—103 C 4—

2 CARL SAMUEL TEODOR WINBLAD von WALTER, * 13/4 1862, s. t. fanjunkare C. Fr. Winblad v. Walter i Hamre. G. 6/11 1886. Infl. fr. Norrbo 1912. Sergeant i Hamre. † 5/7 1922.
(P81) CHARLOTTA KIND, * 17/5 1860, d. t. korpral Johan Kind i Hössna. Älvsb. län. † 25/1 1912.
TORA HILDEGARD, * 22/6 1885                         8.
HJALMAR TEODOR, * 29/12 1886. Korpral. † 23/3 1913.
HELFRID CHARLOTTA, * 26/3 1889. G. 1921 m. handl. G. A. Tingelöf i Arbrå -12.
CARL HELGE, * 18/5 1894                                 (X33)43M22.
TORE HILDING, * 15/10 1901                            (X33)43M23.

 

X. Y. Z.

  —112 C 1—

(X32) ERIK ZAAR, * 1786, s. t. husman Per Jakobsson i Norra-la. Soldat i Forsa. † 4/11 1814, i Fredrikstad i Norge.

 

Å.

—26 Å 1— Norrbo släktbok

(X8) Anders Ås, *175.. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Forsa sn, Hälsingland.
(X8) Brita ……, 175.. Bos. i Forsa sn.
Jonas,
*15/8 1778                                            2


—5 A 2—

1 OLOF ÅHS, * 30/3 1700, s. t. soldat Mats Olsson Kongsman i Stenbo. G. 2 ggr. Soldat i Nansta. † 15/5 1778
83A1 ANNA SPÄNNARE, * 4/3 1698, d. t. soldat Erik Spännare i Nansta. G. 22/11 1719. † 30/11 1761
42C2 KERSTIN PÅLSDOTTER, * 5/10 1731, d. t. soldat Pål Nordman i Flatmo.
G. 5/12 1762. † 2/5 1771 (barnsbörd)
MATS, * 12/10 1720
KERSTIN, * 28/2 1724                                     2K9
OLOF, * 30/5 1729                                          3
MARGRETA, * 21/1 1732                                  36H3
ANNA, * 19/11 1763                                        18N11
INGRID, * 1/5 1771. † 3/7 1771


—28 A 2—

1 PER PERSSON ÅHS, * 10/1 1732, s. t. soldat Per Lejon i Häggnäs. G. 27/3 1758. Soldat i Smedsgården. † 22/2 1814
2T1 HELENA ERIKSDOTTER, * 9/4 1728, d. t. bonden Erik Olofsson i Tomten 1. † 13/5 1802
PER, * 15/10 1759
ERIK, * 26/10 1760
MARGRETA, * 25/2 1766                                  3


—110 A 2—

1 ANDERS ÅHS, * 22/9 1751, s. t. ryttare Zachris Dragman i Hedsta. G. 23/11 1777. Soldat i Kalvhaga. † 1789.
(X31)1P2 BRITA JONSDOTTER PIHLSTRÖM, * 6/12 1749, d. t. pappersmästare J. Pihlström Östanå bruk.                                          2A1
– syster t. Nils Pihlström. † 8/7 1836.
JONAS, * 15/8 1778                                        (X33)26Å2.   Soldat Fält.
CECILIA, * 29/11 1780                                     1A2.
ELISABET, * 13/4 1783                                    11.
BRITA, * 17/4 1786                                         21B3.
ANDERS, * 20/10 1788                                    3.


—41 T 8—

(X26) JONAS ÅBERG, * 2/9 1819, Jättendal. G. 1851. Soldat i Töfsätter.
1 KARIN JÖNSDOTTER, * 12/6 1803, d. t. bonden Jöns Olsson i Töfsätter s1. † 26/7 1870. Barnlös.

 

Ä.

—25 A 1—

(W9) ELIAS ÄNG, * 1/2 1828, i Gagnef, Kopp. G. 1854. Soldat i Trogsta. † 23/1 1878.
79A4 MARGTA NILSDOTTER, * 3/5 1827, d. t. soldat Nils Blom i Nansta. † 24/1 1903.
MAGDALENA, * 7/9 1856                                 2
KRISTINA, * 7/5 1858. Fl. t. London, England 1880.
MARGTA, * 19/6 1859. † 21/6 1861
MARGTA, * 18/12 1861.
NILS, * 30/5 1863                                          3
ANNA, * 4/8 1866                                           4.


—31 A 7—

1 ANDERS ÄNG, * 26/3 1772, s. t. soldat Anders Löf i Trogsta. G. 4/5 1794. Soldat i Trogsta. G. 4/5 1794. Soldat i Trogsta. † 20/3 1809
15O3 INGEBORG JONSDOTTER, * 25/11 1767, d. t. bonden Jon Larsson i Överby 5. † 19/12 1855
ANDERS, * 13/10 1794                                     13
JONAS, * 3/7 1797
MARGTA, * 15/1 1800                                      8
SIGRID, * 27/7 1803                                       9 o. 58E2
KARIN, * 11/7 1806                                         21


—37 A 3—

1 LARS ÄNG, * 24/3 1785, s. t. soldat Sven Korp i Björkmora. G. 1816. Soldat i Trogsta. † 28/10 1826
26S3 ANNA OLSDOTTER, * 11/6 1792, d. t. bonden Olof Jonsson i Sunnanbäck s1. Omg. 1838                                                          4
MARGTA, * 22/10 1817                                    60D1
OLOF, * 10/1 1821. † 27/12 1837
ANNA, * 13/7 1824. † 29/9 1825


—60 A 2—

1 PER ÄNG, * 15/1 1748, s. t. soldat Daniel Råbock i Ransta. G. 14/4 1771. Soldat i Veda. † 1789
15Ö2 KARIN ANDERSDOTTER, * 30/4 1748, d. t. bonden Anders Jonsson i Överby 5. † 24/4 1811
DANIEL, * 10/11 1771                                      82A10
INGEBORG, * 7/3 1774. † 17/9 1775
ANDERS, * 23/7 1776                                      12
PER, * 22/11 1777
HELENA, * 30/10 1779. † 16/12 1779
KARIN, * 3/6 1783. † 28/6 1800
JONAS, * 17/4 1786                                         3
OLOF, * 26/9 1788. Soldat Olof Lust i Norrviksta. † 4/6 1811


—56 C 13—

2 PER ÄNG, * 13/11 1805, s. t. soldat Johan Ståhl i Stenbo. G. 7/8 1839. Soldat i Trogsta. † 21/11 1851.
26T2 CECILIA ANDERSDOTTER, * 25/2 1807, d. t. bonden Anders Olsson i Trogsta 11. Barnlös. Omg. 1863                                        53A2.


—125 C 1—

(X29) PER ÄDEL, * 15/12 1825, i Mo sn. s. t. soldat Nils Ädel i Mo. Trumslagare i Hamre, Forsa.
(X41) GERTRUD LARSDOTTER BERGROTH, * 22/7 1817, i Skog.
LARS OLOF, * 12/11 1849, i Hassela.

 

Ö.

—106 A 2—

1 JONAS ÖRN, * 17/8 1718, s. t. Anders J. Dahlbom i Björkmo. G. 3 ggr. Soldat i Björkmo. † 13/10 1795.
35T1 SARA PERSDOTTER, * 26/3 1708, d. t. bonden Per Eriksson i Tronbo. G. 9/10 1739. † 11/9 1751.
1C1 MARIA ANDERSDOTTER, * 6/8 1732, d. t. soldat Anders Sten i Bäck. G. 16/3 1755. † 3/6 1778.
STINA BRASK, * 5/8 1739 i Hudiksvall. G. 8/2 1779.
SARA, * 12/2 1756.
ANDERS, * 22/2 1762                                      (X31)6V3.
JONAS, * 1/12 1765.
JOHANNES, * 18/12 1768. † 19/6 1769.
JAN, * 7/10 1770. Fl. t. Tuna 1784.


—104 A 1—

82A4 PER ÖRN, * 22/7 1751, trol. s. t. soldat Erik Klangberg i Långby. G. 8/11 1778. Profoss i Byberg. † 1789.
16A1 BRITA ERSDOTTER, * 23/9 1754, d. t. soldat Erik Dahlström i Nansta. † 15/5 1829.
BRITA, * 17/9 1779                                         36H7.
SIGRID, * 22/9 1782. † 28/7 1803.
INGRID, * 2/12 1785                                       103A3.
MARGRETA, * 29/12 1788                                 66A2 o. 18K1.


—113 C 1—

JAKOB ÖRN, * Soldat i Kalvhaga.
MARGRETA CLASDOTTER, *
LARS, * 22/9 1723. † 12/2 1724.
JOHANNES, * 14/5 1735                                   2.


—4 D 6—

150A1 GRELS ÖRN, * 20/4 1745. s. t. soldat Jonas Grelsson Jernberg i Bäck. G. 21/5 1769. Soldat i Skarmyra. † 30/9 1775 i Karlskrona.
2 INGRID JOHANSDOTTER, * 9/5 1738, d. t. smed Johan Schmidt i Lund, Forsa. † 28/4 1785.
ANNA, * 11/6 1770 – G. 21/4 1797 m. bondson Per Svensson, Kyrkbyn, Bergsjö.


Vi avslutar med lite militärhumor.

Martin Ljungs – Olga.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel. 0653-60062

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *