Vägar i Forsa

Alla har vi synpunkter på våra vägar, så var det förr och så är det nu. Enbart livets väg blir till medan du går.
Här av vi hämtat det mesta om vägarna i Forsa ur den utomordentligt intressanta boken, SKÅLLA MED OMNEJD I FORSA SOCKEN. Boken berättar så noggrant och ingående om vägar och backar i Forsa, så vi tycker att många fler ska få möjlighet att ta del av denna kunskapskälla.

Innan vi fick järnvägar var det bara knalla och gå, så var det för Per-Olof  Ståhl i Bjuråker. Han var soldat och fångvaktare på Långholmens fängelse i Stockholm.  Under sju år fotvandrade han varje höst och vår de mer än 40 milen mellan hemmet i Bjuråker och Långholmen i Stockholm. Så var livet då.


Läs om Cronstedts milstenar.


Läs historik om Riksväg 84.


Gävleborgs läns vägars historia.


Länsstyrelsen Gävleborg, och våra vägar


Lista över länsvägar i Gävleborgs län.


Högertrafik 1967
Klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967 infördes högertrafik i landet.
Brevlådor och mjölkbryggor (om sådana var i bruk) fick flyttas över till höger sida.
Se trafikomläggningen på Youtube.


Post – och husnummer
1968 infördes postnumret i landet för att underlätta all postsortering.


2006 kom nästa förändring. Postnumret ersattes med ett fastighetsnummer som ingår i ett officiellt register för att underlätta för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m. fl. att snabbt hitta rätt.


Besök sidan om Bil- och väghumor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

Källa:
SKÅLLA MED OMNEJD I FORSA SOCKEN, sidor 29 – 48
En bok vi verkligen kan rekommendera

 


När den nya vägen mellan Lund och Iggesund byggdes i början av 1920-talet kom många arbetare från andra trakter och gjorde äran stridig om forsaflickornas gunst. Ibland blev det bråk med socknens egna pojkar.

Källa:
Boken FORSA, sidan 193

 

 

Vägbygge över Lillböleströmmen i Näsviken

 

SVENSKA TIDNINGEN DEN 29/5 1852

Väg- och Vattenbyggnadsarbeten

Väganläggning Söder om sjön Södra Dellen, i sträckningen från Hudiksvall igenom Norra Helsingland till Jemtland och Herjeådalen, till förkortande af den nuvarande vägen. Härtill äro 18,666:32 kbo anvisade.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

HT den 22 mars 1956

 

HT den 6 december 1960


Lantmätare Håkan Zetterberg, Hudiksvall studerar kartan över Ofärneområdet tillsammans med hemmansägare Per Berglöf, Sörviksta.

 

 

HT Onsdagen den 12 april 1961


Bitr. lantbruksdirektören Lennart Zetterlund, t. v. och vägingenjör John Alm, Gävle studerar tillsammans  med fru Gun Mossberg, Iggesund de två alternativen för den nya Forsa-vägen.

 

 

 

 


Här kantas vägen av hagar och staket och vid kyrkan ser vi kyrkstallar och skäktverk.


Vägarbete vid Norrviksta. Bilden lånad från Forsa/sockenbilder

 


Underhåll av den vackra landsvägsbron vid Forsa kyrka är i huggen sten med välvda fundament. Bron hör till den gamla landsvägen vid kyrkan. Stenhuggeriarbetena skall vara gjorda av samme Karl Johan Lust, som deltog i byggandet av Djupdalstunnlarna och bron i Sunnanbäck.

Uppgifter ur Forsa släktbok

—10 K 15—
(I50) KARL JOHAN TEDDER LUST, * 3/10 1866 i Klinte sn, Gotland. G. 23/10 1887. Korpral i Ransta, Forsa. † 5/4 1949.
14 KERSTIN FRISK, * 16/8 1863, d. t. soldat Olof Frisk i Töfsäter. † 11/5 1941.
54A4 BRITA ELISABET ERIKSSON LUST, * 26/1 1894 (fosterdr) – 3R1.
D. t. husman Per Ersson i Mickje.

 


Här är kyrkströmmen med kyrkstallar fortfarande en orörd idyll

 

HT den 29 juli 1961

 

 

HT Torsdagen den 23 november 1961

 

 

HT den 2 oktober 1969


Vägteknikerna Pelle Velin och Henry Matsson samt vägmästare Kjell Holmberg har i första hand hållit i byggnationerna av den nya riksvägen. Asfalteringen började i Veda och är nu framme vid vägporten över Ofärnevägen där trion vägbyggare står.

 

 

Hudiksvallsposten den 21 mars 1939

  

Uppgifter ur Forsa släktbok:

—21 H 10—

(X6)6S11 ERIK KNAPP, * 10/8 1897, s. t. bonden Jonas Knapp i Knaggälve 1, Dels.bo. G. 23/6 1921. Fl. t. Forsa 1924. Arrendator i Hedsta 6, Forsa. Sen. i Hedsta s3. † 19/3 1939.
(X6)7N11 KARIN LARSSON, * 4/10 1896, d. t. bonden Lars Johan Andersson i Smedsbo 6, Delsbo. † 28/2 1965.
ERIK GUSTAF, * 5/4 1919.
JONAS OSKAR, * 13/4 1923.                             82A13

 


Tomtaladan var en gång i tiden ett välkänt begrepp.

 

 

Åkre-kroken


Många minns säkert när vägen gick så här i Åkre. Samma plats nedan, som vägen ser ut nu


Den stora gården är Åkre 97 A.

 

 


Karta från ca 1910. Bild ur Tore Dalins samling

 

 

Väghållningssten

Väghållningsstenar är markeringar av varierande utformning som förr stod uppställda utmed allmänna vägar och visade den vägsträcka som markägaren var skyldig att hålla i farbart skick.

Redan på medeltiden hade bönderna och jordägare olika väglotter att sköta. År 1628 fick det nyinrättade Lantmäteriet uppgiften att göra längder för så kallade väglottsdelningar. I dessa delningslängder förtecknades den aktuella vägsträckan, som skulle underhållas av markägaren. Vägavsnitten markerades med väghållningsstenar. Vägmarkeringarna (som oftast var av trä) utformades efter markägarens smak. Vanligen förekom gårdsnamn eller ägareinitialer, uppgift om gårdens storlek i mantal samt en pil som markerar åt vilket håll underhållet sträcker sig. Att jordägaren skötte sin plikt kontrollerades årligen genom vägsyner, bönder som inte gjorde ett fullgott arbete fick protokollförda anmärkningar.

År 1891 fick Sverige sin första väglag som trädde i kraft 1895, där stadgades för första gången om väghållningsstenar. Enligt den nya lagen blev de nyinrättade väghållningsdistrikten ansvariga för väghållningen. I 30 § heter det angående väghållningsstenar: ”Vid ändpunkterna af hvarje till underhåll indeladt vägstycke skola väghållaren anbringa tydliga märken, angifvande den fastighet, som har vägstyckets underhåll sig ålagdt.”

Skyldigheten att underhålla vägarna låg på bönderna som brukade jorden. För att hålla reda på turordningen använde man sig av s k plogklubbor. Man ”ägde” klubban under den vecka man hade ansvaret. Några använde plogklubban som en stafettpinne som överlämnades till nästa gård efter fullgjord plogtur.

Så långt det var möjligt hade man sedan urminnes tider strävat efter att lägga vägarna där marken var torr och fast. Med fördel drogs de utmed rullstensåsar eller andra höjdsträckningar.

I 1734 års gästgivarförordning talas det om att landsväg skall läggas där den behövs och att den skall dras fram på jämnaste och genaste sätt.

År 1790 kom en förordning om vintervägsunderhåll som sade att varje socken skulle bilda ploglag bland dem som bodde närmast den stora landsvägen. De som ingick i ploglaget fick ersättning av socknens övriga invånare.
Ploglag sammankallades med särskilda budkavlar; plogklubbor. På kavlarna fanns medlemmarnas initialer. Ansvarig för ploglaget var snöfogden och han var i sin tur ansvarig inför länsman.

Snöplogar började inte komma i allmänt bruk förrän vid 1700-talets mitt.

Den 7 juni 1934  kom så förordningen om vägdistrikt, som övertog underhållet och byggandet av vägar och broar m.m. Detta blev en stor lättnad för bönderna som blev fri en tung belastning.

Väghållningsstenar är liksom milstolpar en fornlämning som skyddas enligt lag.

 

 

Väghållningsstenar


Ett stycke från gården Långby 51 finns en väghållningssten.


Så här ser stenen ut i juli 2020

 

 


Långby 27, vid vägskälet mot Kalvhaga finns en väghållningssten.


Texten på stenen är svår att tyda

 


Vid Kalvhaga 138 finns en väghållningssten. Den blå markeringen

 

 

 


Vid Överbyn 201 finns en väghållningssten. Det blå märket

 

 


Vid Långgatan, Hamre 23, finns en väghållningssten


Den här stenen har en vackert inhuggen något svårtolkad text.

 


Vid det röda R-märket finns en väghållningssten

 

 


Vid Smedsgårdsbacken 225, finns en Väghållningssten


Stenen från 1862 har en välbevarad text

 

 


 

 


Den här väghållningssten nära Hummel-Stinas, Vålsta 35, kunde inte hittas (juli 2020), möjligen har den blivit flyttad vid den verksamhet som varit längs vägkanten. Berätta gärna om du vet något.
Vill bara påminna om att väghållningsstenar är fornlämningar och är skyddade enligt lag

 

 


På backkrönet intill bron över Rolfstaån står en väghållningssten. Det blå märket

Väghållningssten, 0,7 m h och 0,1-0,4 m br. På den V sidan, mot vägen, är inristat R och OFP samt några vittrade svårtydda tecken. Stenen påträffades vid vägförbättringsarbete. Den har sannolikt flyttats från sin ursprungliga plats vid tidigare vägarbeten och är nu rest vid fyndplatsen. (Dnr 326-1428-2009).

 

 


Den här vägstenen är flyttad till Tomta, var den tidigare har stått är okänt

 

 

 
Ett stycke  från Klockartäkten, Rolfsta 20, på andra sidan landsvägen finns en väghållningssten

Väghållningssten, 0,6 m h, 0,3-0,4 m br och 0,25-0,35 m tj. Stenen har inskriptioner på 2 sidor. På V sidan, mot vägen, är inristat HSTA, N5 samt ett bomärke. På N sidan är inristat LiS. Stenen påträffades vid vägförbättringsarbete och har sannolikt flyttats från sin ursprungliga plats vid tidigare vägarbeten. Den är nu rest vid fyndplatsen. (Dnr 326-1428-2009).


Detta är den ovan beskrivna stenen

 

 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR, VÄGSAMFÄLLIGHETER OCH VÄGFÖRENINGAR I FORSA

Källa:
Arkiv- och föreningsinventering i Forsa/Hög,1993/1994, sidor 269-271.

Samfällighetsföreningarna är samtliga bildade efter 1974 men bygger ofta på en äldre sammanslutning. Förvaltningsformen är samfällighetsförvaltning. Vissa här uppräknade vägsamfälligheter har ombildats till samfällighetsföreningar och finns både som äldre sammanslutning (vägsamfällighet) och som samfällighetsförening.

Förkortningar:
ga Gemensamhetsanläggning
VSF Vägsamfällighet. Laga förrättning enligt enskilda väglagen
SMF Samfällighetsförening. Laga förrättning enligt anläggnings-och samfällighetslagen
VFE Vägförening. Laga förrättning enligt enskilda väglagen (tätortsvägar).


SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR
Fränö SMF Fränö ga: 1; väg
Höckensvägens SMF Forsa-Lund ga: 1; körytor och grönytor
Kalvhaga- Söderängs SMF Kalvhaga ga: 1; väg Föreningens ursprung är en vägsamfällighet bildad 1951
Långby SMF Långby ga: 2; utfartsväg, Långby ga: 3; skogsbilväg, Långby ga: 4; utfartsväg för fritidsområde
Mikje-Näsets SMF Hudiksvall-Mikje ga: 1; väg
Norrhoga SMF Norrhoga ga: 4; vägar
Norrviksta SMF Norrviksta ga: 1; väg
Trogsta-Nansta-Bybergs SMF Hudiksvall Nansta ga: 1; utfartsvägar
Trogstavägens SMF Hudiksvall Trogsta ga: 2; vägar, Hudiksvall Trogsta ga: 3; väg samt vändplats, Hudiksvall Trogsta ga: 4; väg
Södra Bybergs SMF Byberg ga: 1; väg
Sördellens SMF Långby ga: 6; vattentäkt, vattenverk med pump mm…, Långby ga: 8; vägar, parkeringsplatser, vändplatser och allmän platsmark, Långby ga: 9; bad- och båtplatser med tillhörande tillfartsväg, båtuppläggningsplats, pir och småbåtsbryggor.
Veda SMF Veda ga 1; väg
Överby SMF Överbyn ga: 3; vägar

VÄGFÖRENINGAR
Lunds VFE 1962 – 1964 bildades föreningen
Näsvikens VFE 1970 – 1971 bildades föreningen

VÄGSAMFÄLLIGHETER
Backen-Frägsta – Norrhoga – Åkre VSF
Björkmo – Dellåkvarns VSF
Bäcks VSF
Hansebodarnas VSF
Hedsta – Rumsta – VSF 1954 bildades vägsamfälligheten
Hembergs VSF
Hillens VSF 1949 bildades vägsamfälligheten
Ilsbo – Forsa VSF
Norrhoga – Fläckänge VSF
Oferne – Nyvallsvägens VSF
Rumsta – Vålsta VSF 1965 bildades vägsamfälligheten
Trogsta – Nansta – Bybergs VSF
Trogstavallens VSF
Vallavallens VSF
Veda – Blaxås VSF

 

 

Personer som arbetat med våra vägar enligt Forsa släktbok:

—5 A 20—

12 KARL ERIK JOHANSSON, * 8/3 1938, s. t. kyrkogårdsmäst. K. G. Johansson i Norrviksta. G. 19/6 1959. Vägarb. i Berglock
(X18) BRITT MARIE HELLBERG, * 4/8 1940 i Hudiksvall
KARL ANDERS, * 31/5 1962


—73 A 11—

(X18) KURT ÅKE JONSSON, * 21/2 1945 i Hudiksvall. Vägarb. i Lund
10 GUNHILD KRISTINA VANNBERG, * 8/8 1947, d. t. Paul Tryggve Wannberg i Lund
HANS ÅKE, * 8/9 1965.
CAMILLA ANNA KRISTINA, * 14/1 1970


—13 B 15—

18B9 ERIK JONSSON, * 13/6 1890, s. t. bonden Jon. Ersson i Bäck 4. G. 3/12 1922. Vägvakt i Byberg. † 15/10 1959.
112A2 BRITA KRISTINA MODIN,* 7/5 1893, d. t. husman Anders Modin i Vålsta. † 24/4 1966.
ERNST HERBERT, * 1/9 1914, s. t. kolare Olof Edvard Johansson, * 5/12 1891, Idenor. † 28/4 1915.
AINA KRISTINA, * 6/6 1921                              31.
ASTRID HELENA, * 27/11 1927.
KARIN LYDIA, * 3/12 1932. † 18/7 1934.


—102 D 1—

(AC29) GEORG EVERT NILSSON, * 5/7 1899, i Umeå, Vb. G. 22/12 1933. Infl. fr. Särna 1934. Vägmästare i Hedsta, Forsa.
(O31) EDIT VIOLA MILL, * 12/6 1899 i Kungshamns sn. Göt.
HANS EVERT EVERTSSON, * 12/7 1934.


   —25 E 3—

(X4)39A17 ANDERS GERHARD IMBERG, * 24/9 1881, s. t. kolare Johan Imberg i Frisbo, Bjuråker. G. 14/4 1907. Infl. 1907. Husman i Norrviksta, Forsa. Vägarb. † 3/7 1966.
1 GERDA EMILIA CARLBERG, * 25/12 1881, d. t. husman J. F. Carlberg i Hedsta. † 21/4 1966.
HANS FREDRIK, * 17/3 1908.
OLGA LINNEA, * 25/9 1909. Fl. t. Hudiksvall 1927.
BARBRO MARGRETA, * 12/4 1911                         4.
LILLY MARIA, * 3/2 1913. Fl. t. Ljusdal 1936.
ASTRID GUNBORG, * 15/10 1914. Fl. t. Ösmo 1936.


—25 E 4—

(X6)19S39 JONAS KLAR, * 9/6 1901, s. t. soldat Jonas Klar i Edsäng, Delsbo. G. 12/9 1929. Vägarb. i Harv, Forsa. † 4/10 1957
3 BARBRO MARGRETA IMBERG, * 12/4 1911, d. t. husman A. G. Imberg i Norrviksta.
SIV ELSA, * 12/10 1929.


—32 E 5—

2 JOHAN ARVID NYMAN, * 22/9 1902, s. t. kolare Erik Nyman i Rödmyra. G. 2 ggr. Vägarb. i Bäck.
4T8 BRICKEN CECILIA LARSSON, * 22/9 1899, d. t. skomak. Lars Jonsson i Ransta. G. 22/5 1927. † 1/11 1932.
(X19) LYDIA LUNDBERG, * 21/2 1903 i Hälsingtuna. Änka e. handl. E. N. Strömqvist i Hälsingtuna. Sömmerska. Omg. 9/3 1933.
ERIK BIRGER NYMAN, * 20/12 1925                      4T8.
LARS EVERT NYMAN, * 10/7 1927. † 13/4 1928.
LARS EVERT NYMAN, * 10/2 1929. † 26/9 1929.
SVEN BÖRJE STRÖMQVIST, * 27/2 1928.
KJELL INGEMAR NYMAN, * 20/8 1933.
OLOF ENAR, * 19/4 1936.


—44 E 5—

(X6)24N21 OLOF OLSSON, * 26/10 1907, s. t. jordbr.arb. Olof Olsson, Nordanäng, Delsbo. Chaufför vid vägstyrelsen. Vaktmästare vid församl.huset.
3 MARTA PALM, * 6/11 1900, d. t. byggmästare Anders Palm i Hedsta. G. 27/10 1929.
ERIK OLOF, * 8/4 1931.
ANDERS ÅKE, * 11/ 10 1937.
BROR VILHELM, * 19/8 1939. † 23/1 1940.


—74 E 2—

1 NILS ALFRED BERGSTRÖM, * 27/8 1909, s. t. bonden Nils Bergström i Venås 4, Delsbo. G. 19/7 1937. Vägarb. i Byberg.
(X6)31N19 ANNA LINNEA BODIN, * 29/8 1915, d. t. bonden Johannes Bodin i Sjömyra 8, Delsbo.
NILS TAGE,* 17/2 1937.


—100 E 1—

(X4)38F1 ISAK HJALMAR BACKLUND. * 15/3 1892, s. t. torpare Svante Backlund i Norrberg, Bjuråker. G. 20/9 1931. Mjölnare i Övernjöte, Njutånger. Jordbr.arb. i Klångsta s2, Forsa. † 5/6 1965 i Lund.
(Y48) ALMA SOFIA KARLSSON, * 29/8 1894 i Stöde, V.norrl. † 15/11 1973.
KARL VIKTOR KARLSSON, * 18/7 1913 i Stöde. Styvson. Infl. 30/10 1965 fr. Torp,
V.norrl. Vägarb. i Lund.


—116 E 1—

(Y54) JONAS EMIL (WIKMAN) ÖHLÉN, * 24/4 1883 i Torps sn. V.norrl. G. 30/3 1913. Infl. 1924. Vägmästare i Norrviksta, Forsa. Fl. t. Överkalix, N.b. 1934.
(Y54) ANNIE MATILDA BLOMBERG, * 20/7 1885 i Torps sn.
SIGRID JEANNE ELISABET, * 3/7 1913. Fl. t. Överkalix.
MOLTKE LENNART ALEXANDER, * 5/7 1915. Fl. t. Överkalix.
STIG BRUNO LEOPOLD, * 1/10 1928. Fl. t. Överkalix


—50 G 2—

1 ANDERS ANDERSSON, * 4/11 1889, s. t. arb. J. A. Andersson i Forsån. G. 3/6 1922. Vägarb. i Skarmyra.
48E2 ANNA KATRINA KARLSSON, * 7/7 1897, d. t. arb. K. A. Karlsson i Skarmyra.
BRITA KRISTINA, * 5/8 1922                                 30Ö5.
BENGT AUGUST, * 14/10 1925.


—60 G 4—

1 ERIK HOLGER PETTERSSON, * 23/3 1912, s. t. Oskar August Pettersson i Lund. Vägarb. i Lund.
21Å1 ELSA INGEBORG LARSSON, * 10/12 1911, d. t. rättare R. V. Larsson i Lund. Fl. t. 21Å4.
107Ä1 FANNY CHARLOTTA LJUNGMAN, * 28/8 1917, d. t. montör Joh Fritiof Ljungman.
115X1 VIOLA BIRGITTA ANDERSSON, * 8/2 1916, d. t. fabr.arb. Brita Andersson i Lund. G. 26/6 1942.
SIV MAJBRITT, * 26/9 1930                              21Å4.
INA FANNY INGA MARIA, * 11/2 1939.
IRJA BIRGITTA, * 23/6 1945.


—60 G 5—

(X1)11F2 KARL SIGFRID SVENSSON, * 9/4 1911, kyrkbyn, Alfta, s. t. Olof Svensson. Vägarb. Sen skogsarb. i Kyrkbyn, Alfta.
1 SALLY MARIA PETTERSSON, * 22/7 1916, d. t. Oskar August Pettersson i Lund. G. 4/9 1943, m. Verner Ågren                                    60G3.
SOLVIG MARGARETA, * 6/2 1936                       3 o. 7.
(X1)4F6 FRIDA JOHANNA KRAFT, * 15/12 1916, d. t. Skogsarb. Hans Kraft i Flät 2, Alfta. G. 16/3 1943.
BIRGIT INGEGERD, * 7/11 1944.


—90 G 3—

2 OLOF HILDING KARLSSON, * 18/8 1905, s. t. skomak. Karl Jansson i Lund. G. 8/6 1937. Vägarb. i Byberg.
(X6)18N28 ANNA KRISTINA SVENSSON, * 12/5 1915, d. t. bonden Sven Ersson i Källeräng 4, Delsbo. Infl. 1935.
OLOF INGVAR HILDINGSSON, * 2/11 1935          9.
lNGRID MARIANNE HILDINGSSON, * 5/2 1938     11.
ELSI KRISTINA, * 27/3 1942                             12.
KARL ERIK, * 9/9 1944                                     13.
BRITT MARIE, * 20/2 1947                                14.
SVEN ÅKE, * 10/8 1951.
BO HILDING, * 9/7 1954.


—90 G 4—

2 KARL VILHELM KARLSSON, * 6/4 1908, s. t. skomak. Karl Jansson i Lund. G. 25/8 1934. Vägarb. i Lund.
89G1 MARTA TERNEBORG, * 26/9 1907, d. t. arb. Per Terneborg i Lund.
KARL GUNNAR KARLSSON, * 25/6 1933. † 10/4 1945.
EVY LILIAN, * 18/2 1941                                  10.


—92 G 7—

EINAR OLOF MORGAN LUNDIN, * 12/7 1891. G. Vägmästare i Veda. † 26/7 1962.
2 EMMA KRISTINA MAJSTRÖM, * 1/9 1895, d. t. snickare Olof Majström i Veda.


—35 H 14—

13 HELENA MICKAELSSON, * 28/7 1903, d. t. torpare Michel Danielsson i Häggnäs. Textilarb. i Skarmyra. Fl. t. Iggesund 1934. G. 6/1 1935 m. vägarb. Karl Rudolf Åkerström (X31)15S10.
BENGT GÖTE, * 4/8 1925. † 20/1 1926.
94G5 JOHAN INGEMAR, * 10/11 1926. Fl. t. Iggesund.
(X31)15S10 KARL SIGVARD, * 3/2 1931. † 21/1 1932.


—46 H 1—

(R127) GUSTAF URBAN BROMAN, * 4/11 1939 i Lidköping. G. 14/6 1959. Vägmästare i Hamre.
(O16) KARIN MARGARETA JANSSON, * 3/1 1941 i Carl Johan, Göteborg.
LISA CHARLOTTA, * 2/9 1959.
ANNA CHRISTINA, * 10/4 1963.
LARS ERIK ANDREAS, * 24/11 1968.


—42 L 6—

(W21) JOSEF PERSSON, * 16/1 1899 i Ludvika, Kopp. Infl. 1925. G. 11/4 1925. Torpare o. vägarb. i Sunnanbäck.
4 ANNA OLSSON, * 30/11 1902, d. t. kolare Olof Olsson i Långsbo.
103Å5 ANDERS MARTIN, * 3/4 1921. Styvson.
INGRID VIOLA, * 6/2 1925.
ERIK ÅKE, * 22/3 1927.
ANNA-LISA, * 14/8 1929.
ASTRID, * 2/9 1933. † 3/9 1933.
KARIN LILLY BIRGITTA, * 29/11 1934.
MARY MARGARETA, * 17/1 1938.


—7 M 5—

4 ERIK ANDERSSON, * 13/5 1908, s. t. Anders Erik Johansson Springare i Mickje. G. 26/11 1933. Vägarb. i Klångsta.
(X6)13N15 FRIDA LAURENTIA NILSSON, * 13/4 1905, d. t. bonden N. J. Nilsson i Svedja, Delsbo.
NILS ERIK ASTOR, * 19/3 1934                         8.


—36 O 1—

(W7) JOHAN ROBERT SCHANTZ (SCHOUG), * 18/1 1832 i Falun. G. 11/10 1861. Löjtnant vid väg- o. vattenbyggn.kåren, Hamre 7
(X4)19B4 CHARLOTTA NICOLINA BERG, * 12/12 1833, d. t. bruksinspektor Jonas Niklas Berg i Strömbacka, Bjuråker


—7 S 1—

(X19) ANDERS OLOF DAHLBERG, * 7/4 1873 i Hälsingtuna. G. 17/9 1899. Infl. fr. Rogsta 1921. Snickare o. Väg­arb. i Skarmyra, Forsa. † 1/11 1941.
(X6)2O9 KARIN KJÄLLIN, * 4/11 1879, d. t. bonden Anders Källin i S. Sannäs, Delsbo. † 31/8 1965.
ERIK EDVIN, * 17/8 1897. Emigr. t. USA 1923.
ANNA KRISTINA, * 1/4 1903                             17L2.
ADA MARIA, * 18/3 1906. Textilarb.
ERNST SIGFRID, * 15/2 1908                            3.
ASTRID OLAVA, * 26/1 1910                             2.
KARIN ADELA, * 18/3 1916. Fl. t. Sundbyberg 1935.
MARGIT, * 25/2 1921. Adoptivdotter. Fl. t. Stockholm 1937. (D. t. Agnes Sofia
Lindberg i Hudiksvall).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—7 S 3—
1 ERNST SIGFRID DAHLBERG, * 15/2 1908, s. t. snickare A. O. Dahlberg i Skarmyra. G. 28/6 1940. Vägarb. i Norrviksta.
11J1 ANNA LINNEA LYSÉN, * 14/9 1909, d. t. stationskarl Gustaf Herman Lysén, Forsa.
EVA MARGARETA, * 11/11 1943.


—4 T 17—

8 JONAS LARSSON, * 24/l 1902, s. t. skomak. Lars Jonsson i Ransta. G. 13/10 1946. Vägarb. i Trogsta.
35H17 MÄRTA SUNDBERG, * 11/9 1905, d. t. bonden Anders Sundberg i Häggnäs s1.
BERNT OVE, * 3/1 1947.


—22 T 16—

(X15)13Y7 ROLF HUGO SJÖDIN, * 5/1 1946, s. t. bonden Nils Herman Sjödin i Andersfors, Hassela. Vägarb. i Lund.
7 ASTRID KRISTINA JONSSON, * 16/3 1948, d. t. chaufför Nils Gösta Jonsson i Lund. Textilarb. i Lund.
ROLF MIKAEL, * 20/3 1968.
MARIA KRISTINA, * 20/7 1970.


—48 T 1—

(X22) ALFRED NIKOLAUS UNDÉN, * 20/3 1900 i ldenor. Vägförman i Töfsäter. † 22/6 1957.
54A6 MARTA PERSSON,* 27/2 1896, d. t. husman Per Eriksson i Mickje. † 18/1 1972.
MARTA, * 31/10 1917. † 31/10 1917.
ELIN MARGRETA, * 22/6 1929                           22N26.


—127 U 2—

(Y49) BO GÖRAN ENSTRÖM, * 9/7 1940 i Sundsvall.
1 – G. 8/6 1963. Vägarb. i Lund.
14T12 KARIN GERD FRIBERG, * 2/8 1941 i Bergsjö, d. t. arrendator Carl Friberg i Östertanne.
MARIA KARINA, * 10/4 1966.


—18 W 2—

(X1) KARL SIGFRID SVENSSON, * 9/4 1911, fr. kyrkbyn, Alfta. Vägarb. – 60G5.
1 KARIN LINNEA SAHLIN, * 11/12 1915, d. t. bonden Johan Emanuel Sahlin i Vålsta, Forsa. Hamre. G. 6/12 1939                         3.
JOHN ELIS, * 25/1 1936.


—70 Y 1—

GUSTAF NAPOLEON MORSING, * 4/8 1829. 2 g. 8/10 1868. Kapten vid väg- o. vattenbyggn.kåren. Smedsgården
(L119) EBBA VILHELMINA DAHLBERG, * 14/5 1849 i Vinslöf, Kristianstad län.
HORTENSIA MARIA JOHANNA, * 6/7 1859 i Södertälje.
CARL FREDRIK, * 3/10 1860 i Södertälje.
EUGENIE NAPOLEONTINE HEDVIG, * 31/3 1862 i Södertälje
JENNY CLARISSE AURORE, * 26/1 1864 i Upsala.
AGNES MARIE ALICE, * 4/10 1865 i Upsala.
PAUL THOMAS, * 29/7 1867 i Upsala.
PAUL PHILIP, * 29/1 1871 i Danmarks sn. Upps. län.
PAUL GUSTAF, * 5/11 1874 i Danmarks sn. † 27/1 1875


  —89 Z 1—

(X1)3B30 JONAS PERSSON, * 9/4 1897, s. t. bonden Per Olsson i Gäddvik 8 14, Alfta. G. 7/10 1944. Vägarb. i Gäddvik, Alfta samt Åkre, Forsa.
(B58) IRMA LINNEA LANDSTEDT, * 10/7 1914 i Norrsunda, Stockholms län.
RUT MAJLIS LANDSTEDT, * 18/3 1939 i Gävle, Styvdotter.
ELSA GUN-BRITT, * 7/1 1945                            13F10.


—108 Z 1—

(X25)18K31 JONAS JONSSON, * 11/2 1873, s. t. Margta Hansdotter i Föränge, Järvsö. G. 6/11 1900. Vägarb. i Åkre, Delsbo. Sen. tegelslagare fl. t. Arbrå 1902. Emigr. t. Amerika 1903.
(X6)3K18 SIGRID OLSDOTTER, * 17/1 1873, d. t. soldatdottern Sigrid Olsdotter i Västanäng, Delsbo. Fl. t. Lund, Forsa 1909. † 19/8 1950.
KRISTINA, 24/7 1901                                       (X6)18T21.
Tv. JONAS HELMER, * 1/11 1903                       8L8.
Tv. OLOF ALBERT, * 1/11 1903                          2.


—100 Å 7—

22T7 NILS OLOV JONSSON, * 4/10 1951, s. t. chaufför Nils Gösta Jonsson i Lund. G. 23/2 1973. Vägarb.
5 ANN-KRISTIN MAJT LINNEA NYGREN, * 29/6 1951, d. t. E. J Nygren i Veda.
6 – Tid. g. o. skild 11/10 1972. Omg.
LOLA SUSANNA NYGREN, * 9/8 1972.


—101 Å 3—

2 BERNHARD EDVIN LINDBERG, * 4/3 1906, s. t. skogsarb. Karl Lindberg i Långby. G. 16/5 1931. Vägarb. i Övernäs
(X20)18R1 JENNY LINNEA BÄCKLUND, * 27/12 1908, d. t. rättare Anders Bäcklund i Hög.
ANNA LISA MARGRETA BÄCKLUND, * 5/5 1929.
INGEGERD MARIA, * 28/3 1931.
KARIN ULLA-BRITT, * 5/9 1933.


—43 Ä 1—

(X19) PER ANDERSSON, * 2/1 1883 i Hälsingtuna. G. 18/7 1907. Infl. 1916. Vägarb. i Bäck, Forsa. Kusk i Lund. † 1/10 1971.
(X22) FRIDA JOHANNA UDDÉN, * 17/4 1885 i Idenor. † 18/5 1946
ERIK HELMER, * 26/10 1907                             2.
ELLEN KRISTINA, * 29/1 1909.
ANDERS BERTIL, * 14/12 1911. † 9/11 1919.
VERA MARGRETA, * 1/3 1913. Fl. t. Danderyd, Sth 1937.
PER MARTIN, * 20/9 1915. † 15/12 1918.
PER BERTIL, * 28/1 1920                                  5.
NILS MARTIN, * 20/6 1922.
YNGVE SIGMUND, * 6/5 1924                           4.
ANNA ELISABET, * 27/8 1925                            3.
FRIDA KATRINA, * 19/4 1927.
BO LENNART, * 27/3 1931.


—91 Ä 6—

3 SVEN BÖRJE WEDMARK, * 8/5 1931, s. t. skogsarb. Nils Holger Wedmark i Töfsätter. Vägarb. i Norrviksta.
(118) LISBET ASTRID MARIA ÖSTERLUND f. KARLSSON, * 8/10 1931 i Ekeby, Gottl. G. 28/10 1954 m. Sven Herbert Österlund, * 18/3 1919 i Uppsala. Skild 21/5 1962.
HELENA EVA MARI, * 25/4 1966.

 

Andra vägbyggare var stenarbetarna som byggde broar och trummor

—2E2—
102C1 KARL AXEL OSKAR WALLIN, * 20/8 1889, s. t. soldat Axel Ludvig Wallin i Långby. G. 19/2 1916. Stenarb. i Lund. † 26/4 1961.
1 BRITA BRAX, * 1/9 1889, d. t. Olof Brax i Töfsätter. † 30/7 1963.
OLOF EDVIN, * 14/9 1907. Styvson. † 23/8 1916.
AXEL HOLGER, * 21/3 1913                                  7E5.
OLOF HARRY, * 14/4 1916                                   3.
BRITA HILLEVI, * 17/4 1922                                 4.


—21E2—

1 OLOF MALMQVIST, * 14/12 1869, s. t. husman Mats Olof Malmqvist i Hillsta. G. 4/5 1894. Stenarb. i Funsta. Småbrukare i Hillsta. † 10/7 1955.
19A3 ANNA FORSSTRÖM, * 17/7 1869, d. t. arb. Lars Forsström i Prästgården. † 9/1 1949.
ELIN, * 4/2 1896                                                10.
JOHAN EINAR, * 15/9 1897                                  7.
OLOF ALGOT, * 28/8 1899                                   6.
ANNA MARIA, * 14/8 1901. Fl. t. Skellefteå 1924.
KARL SIGVARD, * 26/2 1904                                8.
MARTA KRISTINA, * 27/7 1906. Mejerinna. † 15/7 1971 i Lund. Og.
AXEL RUDOLF, * 6/2 1909. Sågv.arb. i Hillsta. † 26/1 1941.
LARS HERMAN, * 11/7 1912. Sågv.arb.                  11.


—22E4—

AXEL LEONARD BERG, * 17/3 1858 i Stockholm. G. 9/5 1885. Stenarb. i Byberg. Fl. t. Delsbo 1912. Bonde i Stenbo 2, Delsbo. † 18/7 1913.
(X6) KERSTIN MARCHE, * 24/9 1863, d. t. soldat Jonas Marche i Oppsjö. Delsbo. Fl. t. Forsa 1916, t. Jättendal 1937. † 2/2 194 7.
BRITA AXELINA, * 18/7 1885                                90G2.
PER ADOLF, * 23/6 1887. † 9/1 1890.
JOHAN LEONARD, * 23/9 1889                             10.
ANNA KRISTINA, * 4/10 1891. Fl. t. Kumla 1912.
AMANDA MARGRETA, * 30/9 1894. Fl. t. Västerås 1916
MATILDA OLIVIA, * 14/3 1897                              11.
PER VIKTOR, * 25/2 1900                                    12.
SIGNE AUGUSTA, * 9/9 1902                                13.
KNUT OSKAR, * 1/12 1909.


—22E10—

4 JOHAN LEONARD BERG, * 23/9 1889, s. t. arb. Axel Leonard Berg i Byberg. G. 15/4 1911. Stenarb. i Byberg. Fl. t. Hammar, Ör. län. 1911.
(T32) AMANDA PERSSON, * 4/10 1876, i Kumla, Ör.
PER EMANUEL, * 13/2 1911. † 23/2 1911.


—35E4—

(X7)8H18 ERIK BURMAN, * 25/9 1865, s. t. husman Jonas Nilsson Burman i Borka, Enånger. G. 10/11 1912. Stenarb. i Skarmyra. † 20/6 1942.
2 KRISTINA VILHELMINA LINDGREN, * 23/2 1877, d. t. bryggare P. D. F. Lindgren i Hillen. † 19/3 1935.


—64E2—

1 OLOF JOHANSSON, * 4/1 1872, s. t. husman Johan Olsson i Rumsta. G. 15/5 1904. Stenarb. i Hamre. Emigr. t. Amerika 1910.
94C1 BRITA KRISTINA LARSDOTTER, * 27/8 1874, d. t. Brita Larsdotter i Harv. Emigr. t. Amerika.


—122E2—

KARL ANDERSSON LILJA, * 1/8 1844. Stenarb. i Bäck. † 11/7 1914.


—136E1—

(X47) ERNST AROSELL, * 3/7 1884 i Valbo. G. 2/5 1919. Stenarb. fr. Hofors bruk. Fl. t. Hofors 1919.
(X6)43J7 KARIN STRAND, * 20/7 1889, d. t. soldat Per Strand i Edsäng, Delsbo. Fabr.arb. i Lund.
VINCENT VALENTIN, * 14/7 1912.
RUTH LINNEA, * 24/4 1914                                  (X6)13N19.
HULDA AXELINA, * 19/10 1918.


—53G1—

(T24) FREDRIK PETTERSSON BURGMAN, * 6/11 1852 i Hjulsjö, Örebro län. G. 6/1 1885. Stenarb. i Bjuråker, sen. i Hamre, Forsa. Infl. 1919. † 22/3 1922.
(X4)41B1 MARIA MAGDALENA BURGMAN, * 26/3 1856, d. t. kopparslagare J. Burgman i Näset, Bjuråker. † 10/12 1926 i Övernäs.
HEDVIG, * 30/1 1878 – 2.
VIKTOR LEONARD, * 24/7 1885. Fl. t. Hudiksvall 1906.
KLARA MATILDA MARGARETA, * 3/3 1898. Fl. t. Hälsingtuna o. Vij 214


—73G3—

1 OLOF ANDERSSON, * 6/2 1882, s. t. stenarb. Anders Olsson i Hedsta. G. 17/11 1910. Stenarb. i Norrviksta. † 5/1 1940.
19A4 ANNA ERIKSSON, * 18/6 1883, d. t. torpare Erik Ersson i Böle.
44E2 Fosterdotter t. soldat Erik Palm i Hedsta. † 19/6 1948.
SIGNE, * 6/2 1910.
VERNER, * 17/8 1911. † 20/8 1912.
ANNA LINNEA, * 15/2 1913. Sjuksköt:a. Fl. t. Hudiksvall 1936

—4—

1 JOHAN ANDERSSON, * 26/12 1887, s. t. stenarb. Anders Olsson i Hedsta. G. 3/1 1910. Stenarb. i Norrviksta. † 19/9 1951.
(X18) IDA KAROLINA BERGGREN, * 24/12 1876 i Hudiksvall. † 30/3 1939.
JOHAN EDVIN JOHANSSON, * 11/3 1903. Styvs.   6.
JOHAN MELKER JOHANSSON, * 4/5 1910            7.

—5—

1 LARS ANDERSSON, * 22/6 1894, s. t. stenarb. Anders Olsson i Hedsta. G. 29/2 1929. Stenarb. i Norrviksta.
(X7)15S6 ADA HELENA ÅKERSTRÖM, * 15/12 1901, d. t. fiskare Anders August Åkerström i Finnika, Enånger. Fabr.arb. i Lund. Hush:a. † 30/12 1969 i Bäck 1:25.
GUNHILD SOFIA ANDERSSON, * 18/2 1924         8.
ESTER ELISABET ANDERSSON, * 19/12 1928.

—7—

4 JOHAN MELKER JOHANSSON, * 4/5 1910, s. t. stenarb. Johan Andersson i Norrviksta. Stenarb. i Berglock.


—29K1—

(S26) OLOF OLSSON, * 27/6 1845 i Gräsmark, Värml. Änkl. 16/7 1894. Stenarb. i Klockarsvedja. † 10/4 1917.


—9X1—

(X9)24H41 ANDERS MATSSON, * 19/9 1863 i Färila, s. t. husman Mats Matsson i Lillskog. Stenarb. i Bäck. † 31/8 1952.


—81X1—

(X14) JOHN ISIDOR BERGQVIST, * 14/12 1894 fr. Tosäter, Harmånger. Stenarb.
(X19) BRITA VILHELMINA SJÖSTEN, * 22/4 1897 i Hälsingtuna. Skarmyra.
JOHN AXEL, * 16/5 1919.


—75Å1—

102C1 EINAR LUDVIG ISEDOR WALLIN, * 23/11 1890, s. t. soldat Axel Ludv. Wallin. G. 1/7 1919. Stenarb. i Lund. † 18/3 1966.
(X33)9Å35 ANNA LARSSON, * 28/7 1891, d. t. bonden Lars Jonsson i Norrbobyn s19, Norrbo. † 17/12 1968.
LARS ERIK, * 25/3 1916                                   68C5.
MARY ERIKA, * 30/11 1919.


—11C4—

2 OLOF NORDELL, * 3/9 1857, s. t. soldat Per Nordell i Skarmyra. G. 2/6 1884. Stenarb. i Skarmyra. † 8/7 1940.
43E1 BRITA JONSDOTTER, * 6/6 1860, d. t. torpare Jonas Björk i Utnäs. † 31/5 1905.
KRISTINA, * 19/9 1884. Fabr.arb. i Lund.
MARGRETA, * 25/4 1893                                  31A12.
PER, * 13/2 1895. Fl. t. Överluleå 1913.
JOHAN, * 19/7 1896.
HERMAN, * 18/9 1899. Fl. t. Bollnäs 1917.


—20C4—

(E144) PER AUGUST LUNDBERG, * 14/10 1850 i Östra Harg, Ög. Stenarb. i Hamre.
(X7) MATILDA KATRINA BLIXT, * 16/3 1855, st. dr. t. Per Blixt i Boda, Enånger.
4B38 2 – Tid. g. o. änka.
AMANDA MATILDA, * 11/8 1887.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *