Disponent Martin Sörensen

 

Hudiksvallsposten 26 januari 1924

Avskrift: Viveca Sundberg


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

voja-021-sorensen
Tidningsbild på den avlidne Martin Sörensen

 

Disponent Martin Sörensen

 Hudiksvall är en personlighet fattigare. Disponent Martin Sörensen är icke mer. I onsdags eftermiddag träffades han av hjärnblödning, och som han redan förut led av hjärtlidande, som brutit hans motståndskraft, kunde han icke repa sig, utan några timmar senare, vid midnatt, avled han.

Med disponent Sörensen bortgick en märkesman sedan årtionden tillbaka på det industriella livets område, en praktisk affärsman som få, en dugande och intresserad kommunalpolitiker och en vidsynt, solid personlighet.

Disponent Sörensen var född i Hedrums församling nära Larvik i Norge den 25 mars 1858. Redan i unga år fick han anställning hos firman Treskow i Fritzehus, Larvik. När James Dickson 1891 till ett konsortium försålde Svartviks sågverk fick Sörensen anställning därstädes som inspektor. Några år senare, eller närmare bestämt 1894, intog han befattningen som överinspektor vid Hudiksvalls Trävaruaktiebolag och AB Iggesunds bruk och vid chefsskiftet 1906 blev Sörensen nämnda bolags disponent och verkställande direktör.

Sedan denna tid är disponent Sörensens livsgärning väl bekant för en var, som haft tillfälle följa honom i hans verksamhet. Under hans kraftiga och insiktsfulla ledning utvecklades, som bekant, de båda industriföretag, vars chef han var, synnerligen gynnsamt. Utmärkande för hans chefskap var, att han på alla områden, som tillhörde branscherna, sökte hålla sig på nivå med utvecklingen. Härtill voro också hans före kriget företagna vidsträckta resor en bidragande orsak; dessa resor gjorde han också att han, på sätt som skedde, kunde kraftigt utvidga marknaden för de industrier han företrädde. Genom de principer, som lågo till grund för hela affärsutvecklingen, var också under hans tid bolagets renommé i utlandet i ständigt stigande.

Omfattande utvidgningar blevo beträffande de nämnda bolagen resultatet av Sörensens verksamhet. Under hans tid anlades bl.a. de moderna sulfit-och sulfatfabrikerna vid Iggesund, likaså spritfabriken, varjämte Saltviks såg köptes.

Utom ledningen av de nämnda vidsträckta Hudiksvallsindustrierna var Sörensen livligt engagerad inom affärslivet i övrigt. Han var bl.a. medlem i styrelserna för Uddeholms och Billeruds bolag, tillhörde styrelserna för Sundsvalls enskilda bank, Norra Hälsinglands järnväg, Barnängens tekniska fabriker, Tuollavaara gruvaktiebolag, försäkringsaktiebolag Sv. Veritas, intog en bemärkt plats inom Sv. trävaruexportföreningens styrelse. Vidare var han bl.a. under en tid sakkunnig ledamot av finansrådet, mm.

Inom det kommunala livet i Hudiksvall intog disponent Sörensen rätt snart en framskjuten plats och visade sig städse som en mycket intresserad samhällsmedlem. Han har haft ledamotskap i stadsfullmäktige under mer än två decennier samt i drätselkammaren och beredningsutskottet, barnavårdsnämnden, m.fl., under en följd av år, och städse har hans arbete på dessa områden präglats av de solida egenskaper, som utmärkte hela hans personlighet. I folkskolestyrelsen, där han också var medlem, nedlade Sörensen ett alldeles särskilt intresse.

Under de senaste åren var Sörensen ålderspresident i Hudiksvalls stadsfullmäktige.

Då disponent Sörensen den 25 mars 1918 firade sin 60-årsdag och samtidigt avgick från chefskapet för de förutnämnda industriföretagen, uttalade borgmästare Hadan Rissler i ett högstämt tal ett varmt tack till Sörensen för vad han dittills uträttat till bolagets och samhällets fromma. Då borgmästarens ord äro en slående karakteristik av den nu bortgångne, ta vi oss friheten här återge en del därav: ”Se vi endast på utvecklingen av de bolag, som varit anförtrodda åt Eder skickliga och insiktsfulla ledning, så finna vi vilken storartad utveckling de gått till mötes, en utveckling, som varit till fromma för den bygd, dit de äro förlagda, ävensom för det allmänna. Trots att arbetet för dessa verk varit sådant, att det kunnat vara tillräckligt för en mans krafter, har Ni emellertid haft tid och förmåga över att låta Eder insikt och Eder klokhet verka befruktande även på industrier och industrigrenar, som legat utanför Edert egentliga arbetsfält, och vad vi i vårt samhälle framför allt måste vara tacksamma för är, att Edert intresse har sträckt sig till de samhälleliga förhållanden inom detta, samhällets sunda utveckling till fromma. Där Ni lagt Eder praktiska förmåga, Edra kloka ord i vågskålen, där har de vägt tungt och ingen har, där Ni varit med, kunnat undgå att lyssna till och taga intryck av Edra kloka ord, särskilt som de förestavats av intresse för samhället och dess utveckling”. Dessa borgmästarens ord tolka fullt och helt den nu bortgångne disponenten Sörensens sällsport stora arbetsförmåga, hans eminenta begåvning, hans skarpa blick och sunda omdöme.

Disponent Sörensen utnämndes 1910 till riddare av Vasaorden, första klass.

Till minne av 60-årsdagen donerade disponent Martin Sörensen och hans fru Lovise Sörensen ett belopp av 25,000 kronor, varav bildades en fond benämnd ”Martin och Lovise Sörensens Minnesfond”. Av avkastningen skall en tiondel användas till kapitalökning, till dess kapitalet uppgått till 50,000 kronor och återstoden i form av stipendier årligen tilldelas två eller tre söner eller döttrar till arbetare vid Hudiksvalls Trävaruaktiebolag och Aktiebolaget Iggesunds bruk, vilka önska utbilda sig i hantverk eller annan praktisk yrkesgren. Fonden förvaltas av en särskild styrelse.

Den bortgångne sörjes närmast av maka, född Berntsen och tre söner, de båda äldsta trävarumän i resp. Amerika och Norge och den yngste jurist stud. vid Stockholms högskola.

Anm.
Martin Sörensen, efterträdde Arvid Lindman, som 1906 blev Sveriges statsminister.

 

kal-001
M. Sörensens familjegrav på Sofiedals kyrkogård i Hudiksvall

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av: Åke Nätterö

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *