Mordet i Skarmyra, Forsa 1890

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i Dellenbygden och i socknarna runt omkring.

När vi läser om ett gammalt mord får vi samtidigt en unik inblick i hur livet var på den här platsen en gång i tiden. Genom tidningens detaljerade beskrivning får vi veta vilka som var med, hur allt har gått till och hur livet kunde se ut när det var som besvärligast.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Person hittad liggande död

HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN 4 JUNI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

Liggande död i sin bostad fans i söndags husman Erik Mickelsson i Skarmyra, Forsa socken. Efter allt att döma, tycktes Mickelsson ha warit berusad och fallit baklänges samt slagit hufwudet mot spiskanten.

Mickelsson efterlemnar hustru och fyra barn.


Åter ett mord

HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 7 JUNI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

Den 1 dennes fans, såsom i förra numret omtalades, husmannen Erik Mickelsson i Skarmyra, Forsa socken, liggande död i sin stuga. Polisundersökning har hållits. Wid anstäld besigtning å hans döda kropp, upptäcktes flera sår i nacken, som uppenbarligen åstadkommits med något tillhygge. Upplysningar hafwa erhållits att han sista gången warit synlig den 27 sistlidne maj på aftonen och att han den 1 dennes påträffats af drängarne Alfred Staf och Lars Larsson i Fränö. Medikolegal besigtning är begärd genom domhafwanden i orten. Någon spaning efter wåldswerkaren har icke kunnat erhållas.


HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 28 JUNI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

Dråp å husmannen Erik Mickelsson i Forsa, Skarmyra, hwilken tredjedag pingst blifwit ihjälslagen och den 1 juni fans liggande död på golfwet i sin stuga. Såsom misstänkt härför har stenarbetaren Olof Persson Nordell, som är bosatt i närbelägna byn Fränö, blifwit häktad. Denne är en 33 år gammal person med icke fördelaktigt utseende samt är gift. Han uppträdde wid rätten snyggt klädd och med ej så liten fattning och säkerhet, men säges wara af ett wildsint temperament, hwilket äfwen warit händelsen med den döde Erik Mickelsson, hwilken bodde ensam, emedan han ej kunnat sämjas med hustru och barn. Nordell nekade enständigt under hela förhöret att hafwa warit wållande till Mickelssons död, men af hans berättelse framgick, att Nordell warit med Mickelsson till Hudikswall, der bränvin inköpts, att de åtföljts från staden till Mickelssons bostad, der de druckit kask samt att Nordell, sedan han gått till sitt hem i Fränö, fick besök af Mickelsson, med hwilken Nordell åter gjorde sällskap tillbaks nära till Skarmyra, hwarefter de åtskilts på kwällen, sedan de setat på hwar sin sten och samtalat en stund. På fjerdedag pingst hade Nordell på morgonen kl. 8 gått att se efter Mickelsson genom ett kammarfönster i Mickelssons stuga, men gått derifrån, då förstugudörren warit stängd och Nordell icke träffat Mickelsson, hwilken han wille bedja om en sup.

Fyra wittnen woro inkallade, hwilka dock ingenting hade att anföra direkt i sak, men så mycket mera af för Nordell förswårande omständigheter. Så ådagalades, att Nordell haft wissa motsägelser i sina uppgifter, att en sidoport stått öppen, då liket anträffades, att detta legat på ryggen med händerna utefter sidorna längs efter spiseln, alldeles som om det warit ditburet, hwilket är troligt, emedan Mickelssons kläder blifwit något uppdragna under armarne. Ett wittne hade på fjärdedag pingst om morgonen sett något torkad blod på baksidan af Nordells högra hand, hwilket denne påstod härröra af en rispa på handen. Ett annat wittne hade hört Nordells hustru omtala att denne fjerdedag pingst warit ängslig och besynnerlig, hwilket Nordell förklarade sig härleda deraf att han war i bakrus och ångrat att han förstört sina penningar.

Af obduktionsprotokollet framgår, att Mickelsson fått blånader i ansigtet af flere slag, att det wenstra ögat war inslaget och att flere slag träffat Mickelsson i nacken, hwaraf hjernblödning uppkommit och döden följt. Till något som helst wåld å Mickelsson nekar emellertid Nordell, som yrkade att få komma på fri fot. Detta bewiljades emellertid icke, utan får Nordell i häktet förwaras till den 16 juli, då målet widare handlägges.


HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 19 JULI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

För mord å husmannen Erik Mickelsson i Skarmyra, hwilken strax efter pingsten anträffats liggande död i sin stuga tillfölje af åtskilliga dråpslag i hufwudet, hade på misstankar häktade Olof Persson Nordell från Fränö en gång förut blifwit förhörd. Likasom förra gången nekade Nordell enständigt till brottet samt widhöll de wid förra rättegångstillfället lemnade uppgifter om Erik Mickelssons och hans sammanwaro tredjedag pingst.

Som åklagare fungerade t. f. länsman Forss och som målsegarens ombud länsman Stjernström.

Ett wittne, enkan Karin Andersdotter från Fränö, hade sig bekant, att Nordell wid 10-tiden på afton tredjedag pingst återwändt från Skarmyrawägen, alltså en wederläggning af Nordells förra uppgift att han återvändt någon timme tidigare.  Wittnet hade äfwen hört hustru Nordell sagt, att denne wäl warit mycket berusad, eftersom då han återkommit, han skrubbat sig eller med andra ord warit något blodig.

Som bewis på att osämja rådt mellan Nordell och den mördade, wille länsman Stjernström åberopa ett wittne, som hört Nordell yttra att han skulle ta lifwet af Erik Mickelsson och twå andra personer i Skarmyra. Äfwen anfördes, att en dräng på fjerdedag pingst blifwit bjuden på bränvin af Nordell, hwarföre anmärktes att Nordells förklaring, att anledningen till hans uppgift att denna dag hafwa gått till Nordells bostad, för att få sig en sup, war uppdiktad. Nordell, som ansattes med många frågor nekade med rätt stor fattning och sjelfbehärskning inför flere beswärande omständigheter.

Åklagaren begärde uppskof att inkalla wittnen och Nordell wille komma på fri fot. Rätten resolverade emellertid uppskof till den 5 augusti och fick Nordell kvarsitta i rannsakningshäktet.


HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 6 AUGUSTI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

För dråpet å Erik Mickelsson i Skarmyra häktade Per Olsson Nordell från Fränö kunde rätten mot dennes eget nekande, oaktadt rätt beswarande omständigheter, icke längre hålla häktad, utan försattes han på fri fot samt blef från åtalet frikänd. Statswerket fick ersätta kostnaden i målet, dock skulle domen underställas hofrättens pröfning.


Personuppgifter:

—48E1— Forsa släktbok, Den mördade Erik Michelsson 

102A1 ERIK MICHELSSON, * 18/5 1838, s. t. soldat Michael Borg i Skarmyra. G. 1/11 1863. Husman i Skarmyra. † 1/6 1890.
1U11 KARIN PERSDOTTER, * 20/5 1838, d. t. husman Per Andersson i Mikje. † 27/5 1924.
Tv. PER, * 6/11 1864. † 6/10 1865.
Tv. ERIK, * 6/11 1864. † 24/3 1865.
HELENA, * 17/7 1866. † 22/7 1866.
KARIN, * 11/4 1868                                            10F14.
HELENA, * 26/6 1871. † 13/1 1909.
BRITA, * 23/4 1874                                            2.
PER ERIK, * 20/10 1879                                      4.

 


Den för mord misstänkte,

Olof Persson Nordell, född 1857 i Forsa, gift med Brita Jonsdotter f. 1860 i Forsa.
Barn: Kristina f. 1884, Margreta 1893, Per 1895, Johan 1896, Herman 1899

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

 1. Hej!
  Tack för en intressant portal!
  Beträffande den mordmisstänkte Olof Persson Nordell i Skarmyra: Det sägs att målet skulle prövas i hovrätten.
  Vet ni om det blev så?

  Antagligen vet ni redan att ovanstående Olof Nordells far Pehr Nordell blev mördad 1861.
  Han var soldat och kommenderad till tjänstgöring på Långholmen i Stockholm där han blev dränkt av fångarna.

  1. Hej Hans! Det var intressanta uppgifter du kommer med. Tyvärr känner vi inte till varken det ena eller det andra av det du tar upp.
   Så mycket har vi inte fördjupa oss i fallet, därför blir vi glatt överraskade när vi får nya uppgifter.
   Tack för din medverkan och för de värmande orden. Hälsningar Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *