Ångslupen Näs

Dellenportalen har med hjälp av egna-och andras bilder, tillsammans med fakta från intervjuer och skrifter ur olika arkiv – sammanställt en kort historik om Ångslupen Näs.


Läs om DELLEN-BÅTAR


Läs om PRÅMAR


Läs om ÅNGBÅTARNA TAMM


Läs om ÅNGBÅTEN FORTUNA


Läs om ÅNGBÅTEN DELLEN


Läs om ÅNGBÅTEN DELSBO


Läs om SJÖFARTEN I  HUDIKSVALL


Läs om KUST- OCH INSJÖBÅTAR


Läs om Sjöväsendet, inte minst på Dellarna, men se upp för en del felaktigheter.


Läs om Dellarnas kyrkbåtar.


Läs om Ångslup på wikipedia.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan

 

asn-001-baten-nas
Vykort. Näs var en av Dellarnas stiligaste båtar.

asn-002-nas-i-nasviken
Vykort. Näs i kanalen i Näsviken


 

asn-003-angbatsstation-delsbo
Ångbåtsstation vid Sunnansjö, Delsbo. Vid kaj ligger ångslupen Näs och på dess utsida ligger en lövad ångbåt som gör sig klar för avgång.

ans-006-delsbo-hamn
Sunnansjö f d ångbåtstation i Delsbo våren 2015


asn-004-nas-uppallad
Här är Näs uppallad inför vintern. Platsen är kanalen Näsviken

asn-005-nas-uppallad-vinter
I Näsviken låg Näs uppallad under vintern


Omkring 1890 övertogs Näs av G O Stadin i Sundsvall och fortsatte sina turer på samma trad, med en och annan avstickare till Wifstavarv. Hon annonserades sista året 1896 och såldes sedan till Erik Larsson i Norrbo.


1897 kom ångslupen Näs till Norrbo och Dellensjöarna. Ägaren Erik Larsson i Norrbo hade köpt Näs från Sundsvall av G O Stadin.

Näs bakgrund:
Den 15 november 1879 utfärdades i Sundsvall mätbrev för den öppna ångslupen Näs, nyss hemkommen till sin nya hemstad från varvet i Orskarshamn.
Mätbrevet berättar att Näs hade måtten: 60 x 12,5 x 5,1 fot och mätte 31,32 brt.
(17,83 x 3,68 x 1,58 m). Hon var utrustad med en ångmaskin från varvet som utvecklade hela 8 nominella hästkrafter.
Beställare var E H Nygren, Sundsvall och han satte in NÄS på traden Sundsvall-Karlsvik-Gustafsberg-Näs-Alvik. Samtliga bryggor ligger på Alnön.
På 1890-talet fick hon reg. nr, 1527.


En annons införd i Hudiksvallsposten lördagen den 20 juli 1901 
Ångaren Näs avgår från Moviken onsdagar och lördagar kl. 4.30  f.m. anlöpande Skålsvedja, Friggesund, Vestansjö, Norrboån, Hålsjö till Näsviken samt återvänder från Näsviken samma dagar efter tågets ankomst som avgår från Hudiksvall kl. 1.16 e.m. för emottagande och avlämnande av passagerare och gods.
Ångbåtsturer på Dellarna.
Ångaren Näs avgår från Moviken onsdagar och lördagar kl. 4.30 f.m. anlöpande Skålsvedja, Friggesund, Västansjö, Norrboån, Hålsjö till Näsviken samt återvänder från Näsviken samma dagar efter tågets ankomst som avgår från Hudiksvall kl. 1.16 e.m. för emottagande och avlämnande av passagerare och gods. Tilläggas kan Härdelins brygga i Nordanäng om semaforen var hissad.


HP den 23 augusti 1903


HP den 22 juni 1905


HP den 22/6 1906


HP den 19 juli 1906

 


Hudiksvallsposten 1907


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 3/10 1907

”En lifsfarlig sjöresa”, så lyder en insändare till Hudiksvallsposten för den 19 sept. Då detta meddelande gäller undertecknad, må det tillåtas mig få afgifva min förklaring.

Under åtta års seglationstid har jag fört befäl å ångbåtar, trafikerande Dellensjöarna, och har jag ej förrän nu erfarit sådant lögnaktigt klander mot min person, som denna meddelare funnit sig föranlåten insända och äfven få intaget i en af våra mera bemärkta ortstidningar. Med anledning häraf ber jag få vädja till de i tusental uppgående passagerare jämte afsändare och mottagare af gods, med hvilka jag under denna tid kommit i beröring, huru pass detta relaterande är i verkligheten med sanningen öfverensstämmande.

Vid denna tid af året, innan turerna på hösten blifva för passagerare förändrade, inträder mörkret på kvällen redan vid ankomsten till Wästansjö, och det har förut vid flerfaldiga tillfällen i olikhet med färden ifråga, varit lika svårt att taga sig fram bland de många besvärliga grund och skär å linien Wästansjö—Moviken som denna afton, då storm och regn, hvilket var fallet denna kväll, tillstöter, och fordras då ”ett vaket öga och säker hand” för att komma fram, samt är det en ren omöjlighet för en icke lokaliserad och inöfvad person att styra båten i dessa trånga pass vid dylika tillfällen — men ändå finner insändaren med sin heder värdigt sanningslöst berätta att, ”det lyckades en af de ombord varande få rodret om hand, hvarpå man efter den äfventyrliga färden ankom till Skålsvedja”.

Då jag vid nämda tillfälle skulle passera det s.k. Hästnässundet, gick med så sakta fart som möjligt för att båten kunde styras observerade att jag hade grundet för öfver, då jag befallde maskinisten att slå back och med känning af grundet och farledens läge var tvingad vända båten, då en massa kommandon för manövreringen måste vidtagas, hvilket för den oinvigde kan förefalla märkvärdiga. Ja, då var det enligt meddelarens uppfattning ”florshufvan” som framträdde i min person.

Rodret lämnades aldrig ifrån mig, jag förde själf båten i land, detta utan att ens båtens köl gjorde den minsta känning af grund eller botten.

Maskinisten var aldrig från sin plats i maskinen utan åtlydde mina order om maskinens skötande tilldess vi i storm och sjögång lade till vid bryggan, där jag befallde honom gå ned i salongen och meddela de personer som skulle till Moviken att jag i detta väder och mörker ej ville gå till Moviken med passagerare.

Som det var för mig omöjligt för stormen att vid bryggan vid Skålsvedja ligga kvar med båten öfver natten, gick jag efter passagerarnas afstigande till Moviken och lade mig där med båten och aflöpte äfven denna färd utan någon som hälst lifsfara.

Då jag för två år sedan för drägligt pris lyckades bli ensam egare af ångbåten ”Näs” har illviljan och afundsjukan på alla möjliga sätt sökt nedgöra min ringa person.

Under nästlidne april månad sänktes båten vid Näsviken, där jag hade honom liggande i vinterläge i isfritt vatten, därigenom att fackkunnig niding skrufvat loss en af bottenventilerna, om detta för mig kännbara illdåd hade nuvarande notismeddelaren för H. P. intet att förtälja. Dock ha mina misstankar om upphofsmännen till denna bragd vunnit betydligt i styrka sedan jag vunnit stor kännedom om hvilka personer som varit meddelaren behjälplig till stoffet i sin berättelse.

Nu är naturligtvis syftet och slutklämmen i mina vedersakares anstiftan, att få mitt af länsstyrelsen lämnade tillståndsbevis för mig annuleradt, men hoppas jag att denna myndighet icke dömer någon ohörd.

Och till sist, värde meddelare, då jag med visshet icke misstar mig på person, hvarför icke hällre tiga än tala osanning? Är det hedervärdt att på detta sätt söka störta en person, hvilket måste vara ändamålet härmed.

Att ni här i främsta rummet gått andras ärenden likasom flera med Er, är och förblir ingen hemlighet.
Norrbo den 25 sept. 1907
K. E. Rask

Till ofvanstående vilja vi blott foga, att meddelaren af den af hr Rask bemötta notisen är en i allo rättänkande person som, bosatt i en annan trakt af provinsen än hr Rask, ej kan hafva den ringaste fördel af att skada hr Rask. Han var med på den mångomtalade äfventyrliga färden och kände sig lifligt upprörd öfver tilldragelserna. Från flera håll ha vi dessutom fått bekräftelse på meddelarens uppgifter.
Red.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—67Å4— Uppgifter ur Forsa-Hög släktbok

(X4)65D2 KARL EMIL RASK, * 17/1 1878, s. t. fanjunkare J. P. Hübinette Rask i Norrbo. G. 8/11 1907. Ångbåtsägare i Hillen, Forsa. † 1/3 1939.
3 HILDA CHARLOTTA SCHEDIN, * 9/2 1884, d. t. A. A. E. Schedin i Hamre. † 2/4 1929.
DAGA GERDA ELISABET, * 4/10 1905. g. 30/10 1937 o. fl. t. Badelunda, Västmanl.
BROR ALFRED TAGE, * 18/8 1907 -9.
KARL ESKIL GOTTHARD, * 10/8 1909. Chaufför    11
IRMA MARGRETA KRISTINA * 10/6 1912. G. 6/1 1935 -(X31)12B24.
SVEN GÖSTA, * 28/5 1915                                12.
GÖTA MARIA, * 25/4 1919                                22B2.
EIVOR HILDEGARD, * 19/9 1922.
SVEA MAJ-BRITT, * 29/5 1925.


asn-006-annons
Annons införd i Hudiksvallsposten 29 augusti 1911


Bilden tagen 1914 utanför Iwarssons i Västansjö, Bjuråker.


Erik Larsson behöll Näs några år och sålde henne år 1900 till Karl Erik Rask i Näsviken som 1913 sålde henne till handlare Hilmer Iwarsson i Västansjö och dennes svåger O T Carlsson i Strömstad. Iwarsson behöll den vackra ångslupen till 1917 då han och svågern sålde henne till C O Lundqvist i Göteborg. Handlare J H Iwarsson var bördig från Strömstad

Handlare Iwarssons dotter Eivor, berättar i en tidningsintervju att Kapten Rask och ångaren Näs var ett känt begrepp. Han kom med strömming till vår affär. Båten kom till ångbåtsbryggan klockan fem om mornarna varje måndag, onsdag och lördag, dessutom även vid femtiden på kvällarna. Vi hörde när den tutade och sprang ut till bryggan. En kväll klädde vi oss, min syster Dagmar och jag, i stärkta vita förkläden för att vara riktigt fina, när vi skulle ta emot båten berättar fröken Iwarsson HT 13/12 1977.
1918 blir Udevalla Tändsticksfabriks AB i Uddevalla ny ägare. Där blev hon ombyggd till bogserbåt.
Via O T Carlsson i Strömstad, kom hon 1924 till AB Bengtfors Sågverk i Bengtfors. Sågen övertogs 1935 av Jönköpings & Vulkans Tändsticksfabriks.

1937 kom hon till Lennartsfors inköpt av Karl Oskar Persson där hon blev kvar i tjugo år stillsamt plöjande Dalslands kanals vågor.

Åren 1953 -54 fick Näs åter agera som passagerarbåt.

1957 lämnar hon sjösystemet och tar sig till Säffle inköpt för att skrotas av Gilbert Johansson. Hon mätte då 17.97 x 3,80, 1,77 m, 26,42 brt, och hennes Härnösandmaskin från 1893 utvecklade 72 Ihr.
Hon fick behålla sitt namn hela livet trots att hon hann med att verkade i hela sex landskap.

Källor:
Lubrikatorn 1988:4
Båttrafiken på Dellarna av Albin Gunst

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för den gåva – tillsammans kan glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *