Soldat – kontrakt

Vill du se hur ett soldat-kontrakt ser ut kan du klicka här på Soldater från Norrbo. Då den gamla texten kan vara lite vår att läsa har vi istället valt att visa ett renskrivet soldat-kontrakt.


Läs här om soldattorp.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan och vill stödja vår verksamhet är en gåva mycket välkommen. Tack!


Om du har möjlighet, kontrollera de angivna källorna och använd dem istället!


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Om Bjuråkers knektar.

I 1600-talets utskrivningslängder från Norrbo och Bjuråker upptas vanligen 3 respektive 7 knektar, ungefär en knekt på var tionde bonde. Varje landskap skulle svara för ett regemente med ca 1200 man.

År 1675 och 1682 organiserades indelningsverket och enligt detta ställde Norrbo upp med 16 knektar och Bjuråker höll 43. Dessa knektar hade sina soldattorp fördelade på de båda socknarnas olika byar där gårdarna med hänseende till storlek tillsammans bildade rotar.

16 stycken av Norrbos knektar och 19 av Bjuråkers mönstrades på Forsa kompani, före år 1833 kallades detta Majorens kompani eller Premierade Majorens kompani. De övriga 24 av Bjuråkers knektar mönstrades på Delsbo kompani.

En grupp inmönstrade knektar s.k. tredjemanssoldater (reservsoldater) bildade under en kort tid ett Ljusdals kompani. Det finns också några unga män från Bjuråkers skogsbyar som rekryterades till båtsmän för att sändas ut till sjöss i krigsflottan. Detta under 1700-talets krig.

Indelningsverket avvecklades under 1890-talet och upphörde genom beslut år 1901 då allmän värnplikt infördes.

 

Knekt-torp i Ytterhavra 

    
Ytterhavra ”Måckas”. Två soldattorp på samma gårdsplan. I ett av husen bodde knekten Brink, oklart vilket.


ETT KNEKTKONTRAKT MED ALLA REGLER FÖR EN KNEKT

ÅREN 1840 – 1861.

SOLDAT-LEGO-CONTRACT I BJURÅKERS SOCKEN.

För N:o 125 wid Forsa compagni Pehr Eric Brink

(I Öfwerensstämmelse med sockenstämmo-besluten den 6 September 1840, den 14 Mars 1858 och den 17 Februari 1861).

Emellan undertecknade afslutas härigenom följande contract:

Jag Pehr Eric Brink förbinder mig att såsom tapper, ärlig och nykter Soldat wid Kongl. Helsinge Regementes Forsa compagnie troget och wäl tjena Kongl Maj:t och Kronan, så länge lif, helsa och krafter det medgiwa emot nedan upptagna willkor och med iakttagelse å min sida af de dermed förenade stipulationer:

1:o Penningar erhåller jag i städsel — R:mt 4 R:dr 50 öre
Uti lega, ett för allt — R:mt 245 R:dr 50 öre
SUMMA — 250 R:dr

whilken summa, Tvåhundrafemtio Rdr rmt på det sätt utgår, att jag på dagen warje uttjenade Fem år erhåller en Femtedel af nämnde summa, utom de twenne första femtedelarna, hwilka jag, uti Compagnie-Befälhafwarens närwaro, genast efter det jag till Soldat, wid rekryteringen, godkänd och insatt blifwit, oavkortat utbekommer med Ett Hundrade Rdr Rmt, med afdrag blott af de Fyra Rdr 50 öre jag i städsel förut bekommit, — kommande således den 3:dje femtedelen av summan mig tillhanda med Femtio Rdr rmt, den dag jag tjenat fulla 15 år och den 4:e femtedelen med lika belopp, omedelbart efter 20 års tjenstetid, samt den sista lika stora femtedelen eller Femtio Rdr rmt, den dag jag uppnått fulla 25 tjensteår.

2:o Genast efter mitt inträde i tjensten, eller, om detta sker wintertiden, på första barmark, erhåller jag. På ställe eller ställen, som min Lego-Rote finner sig lämpligast och äwen för mig icke ligga alltför olägligt, Jord, Ett och ett halvt Tunneland, till ena hälften brukad och till andra hälften ouppbrukad, samt dessutom till Stugutomt ett fjerdedels Tunneland i widd jemte ängesland af den widd och godhet, att det årligen aflastar en trampad Gilling-skrinda ängeshö, hwarande denna Jord för mig utstakad wid Ytterhafra by.

Stugutomten wid Ytterhafra by

Och Ängeslandet der lägligast är

Denna jord och stugutomt anses i wärde till Etthundrade Femtio Rdr rmt och aftjenas med Sex Rdr rmt årligen eller med Trettio Rdr rmt på 5 år och fullt på 25 år, så att, efter nämnde tjänste tid, nyttjanderätten af berörde Jordlägenhet och Stugutomt ifall oqwaldt mig tillhöra för lifstiden och denna rätt öfwergå äfwen på min hustru för hennes lifstid, såwida jag med henne, förr eller under min tjenstetid, ägtenskap ingått, annars ej.

3:o Hus erhåller jag: En Stugubyggning med Sex knutar, 14 hwarf hög, 14 alnar lång och 10 alnar bred, med knutarna: Bro med tak öfwer, — 4 par fönster, 1 ½ aln höga, – trenne st. släta Dörrar, med 5 st Handtag, 2 Lås och Nyckel i Stugudörren, – Spisel, Bakugn och Bölås, Spjell och Stolpe av jern, – Sängställe, – Kärilhylla med Skåp, alltsammans wärderat till Etthundrade Femtio Rdr rmt. -Denna summa anses gäldad till ½ med 30 Rdr rmt hwarje 5:te tjensteår, och blir således fullt betald genom 25 års Soldat-tjenst.

4:o Nödig Wedbrand samt Gärdselfång för hägnaden af mitt Soldat-Torp, så och timmer till nödig husbyggnad, betingas på mina Legobönders Skog på Skogstrakter, som av dem utwisas, men icke äro för avlägse från min Bostad: – och skall samma förmån tillgodonjutas äfwen av min hustru efter min död, så länge hon Torpet besitter.

5:o De i 2:dra, 3:dje och 4:de Momenterna betingade förmåner skola af mig och min förr eller under tjenstetid tagna hustru tillgodonjutas, såsom hade jag min Capitulationstid till fullo uttjenat, äfwen i den händelse jag, till följd af med wederbörlig Läkare-Attest styrkt sjuklighet eller otjenstbarhet, som jag utan bewisligt eget förwållande, hemma eller borta, under fred eller krig, iråkat, förr eller senare. Skulle jag nödgas ur Kronans Tjenst afgå, innan de utfäste 25 åren tilländalupne äro, men den i 1:sta momentet omförmälde Contanta Lönen skall däremot endast utgå för den tid, jag i tjensten qwarstår, likwäl utan att Roten få af mig återfordra något af de Etthundrade Rdr rmt, som jag wid mitt tjenstetillträde för de första 10 åren förskottswis erhåller. -Men skulle mitt af nu nämnde orsaker föranledda afskedtagande inträffa på något år, som ligger emellan de terminer då femårs-lönen med Femtio Rdr rmt utfaller, så att jag, sedan denna Lönedel senast utföll, tjenat ett eller flera år, så skall äfwen för detta eller dessa åren jag avlönas 8 1/3 Rdr rmt pr år.

6:o Enligt Sockenstämme-Beslut af den 6:te September 1840, skola Bjuråkers sockens alla legande Rotar, en för alla och alla för en, borga och ansvara, att alla härofwan upptagna Rättigheter mig oavkortat och på utfästa tider tillfalla, i händelse min Lego-Rote, bewisligen af mig om sina skyldigheter Rätt tid påmind, skulle deruti svika, — warande jag sålunda, genom Socknens borgen, befriad från Rättegång med mina Legobönder, i afseende på mine, såsom soldat, af dem betingade förmåner.

7:o Såsom ofwan är anfört, åligger mig att, emot de stadgade willkorens uppfyllande, tjena Kongl. Maj:t och Kronan troget och wäl, så länge lif, helsa och krafter wara, och i sådant fall minst 25 år: men skulle jag innandess för liderlighet och tjenstefel ur tjensten casseras, eller till följd af någon annan min egen förwållande orsak, af hwad namn den wara må, från Soldat­Tjensten afgå, så skall jag wara förbunden genast frånträda både Hus och Jord och Stugutomt och dem till socknens disposition öfwerlemna, — beroende det på Socknens godkännande, om dem Contanta Lönen skall till mig eller Socknen betalas, för tre år jag, wid sådan min afgång, möjligen tjenat, efter den sista och hwart 5:te år infallande Betalnings-terminen.

8:o Utfäster jag mig att, hwarken under, eller efter min tjenstetid, till anner man bortbyta, förpanta, bortarrendera eller försälja det till mig sålunda upplåtna. Soldat-Torp med åbyggnad, utan skall jag sjelf detsamma bruka och i god häfd hålla. — Sker sådan afhändning af hus och jord ware utan all werkan och hus och jord gånge till Socknen tillbaka utan Lösen.

9:o Skulle jag såsom ogift man med döden avgå, så återfaller Hus och Jord jemte outbekommen Lega till Socknen.

10:o Skulle efter min död, min Hustru wilja ingå nytt gifte, eger Roten att af henne återtaga Torpet, så framt icke genom godwilligt åsämjande med Roten, hon derwid kan warda bibehållen.

11:o Rättigheten att såsom Soldat gästa på Roten afsäger jag mig alldeles, förbehållande mig enbart den årslön, som i det emellan Kongl Maj:t och Kronan och denna orts Rotehållare ingångna, ännu gällande Knekte-Contract finnes bestämd nemligen:

2 tunnor Spannmål
2 pund Smör eller Sowel samt
3 ½ Rdr rmt Contanta penningar.

Och för hwilken Lön utgörande min blifwande Löne-Rote här nedan ikläder sig answarighet.

Med ofwanstående Contract äro Wi å ömse sidor nöjde, — hafwe ett exemplar deraf hwardera till oss tagit samt ett till Bjuråkers Socken aflemnat, — Hwilket med wåra Namns och Bomärkens undersättade, i tillkallade wittnens närvaro, bestyrkes.

Bjuråker den 20 Maii 1864.

Pher Eric Brink

Tå N:o 1 — N. Forsvik Änga  – N:o 1 — Olof Olofsson

Byn N:o 3 — Eric Andersson  – Ytterhafra N:o 1 Anders Jonsson

Svedjebo under N:o 3 Nils Johansson

Legobönder för Roten N:o 125 wid Forsa Compagnie

A Sundberg                       A C Sundell

För den ofwan bestämda årslönens ordentliga utbetalande answara undertecknade, som utgöra den legda Soldaten N:o 125 Pehr Eric Brink wid Forsa Compagnies Lönings-Rote: Österstråsjö N:o 1, Jon Jonsson, N:o 2, Per Ersson, J. Andersson Lia, Stråsjö N:o 1 Nils Pehrsson, N:o 2 Olof Larsson, Lia N:o 7 Morten Andersson, N:o 14 Olof Larsson, N:o 16 Olof Phersson, N:o 17 A. Söderberg.

Bjuråker 20 maii 1864

Bevittnas: A Sundberg        Eric Sundell

Anmärkning: Utom de nu överenskomna villkor förbinder undertecknade Legobönder För Roten N:o 125, vid Forsa Compagnie att den nu Legda Soldaten Pehr Eric Brink erhåller i påök (50) Rdr rmt, hvilken Summa han utfår då han blifvit afroberad, samt ¼ Tunnland Brukad jord.

Bjuråker den 20 Maii 1864 (Roteböndernas namnteckningar liksom vittnens).
Kontraktet gillat och fastställt. Undertecknat 27 Maii 1864.


Tre generationer knektar ur Bjuråkers släktbok:

49D1 Peter Brink * 22/1 1793, s. t. Helena Andersdotter i Moviken. G. 2 ggr. Sold. nr 127 vid 1 Majorens komp. o Forsa komp. Häls. reg. Bos. i Njuparne, Bjuråker. † 3/3 1866
47H2 Anna Cajsa Bäckström * 24/7 1794, d. t. plåtsmed J. Bäckström i Hedvigsfors, Bjuråker. † 27/5 1853.
10C9 Anna Maria Larsdotter * 7/6 1824, d. t. kol. L. Olofsson i Sniptorp, Bjuråker. † 10/4 1910
Barn:
Johan Eric 10/10 1819 † 7/8 1821
Christina Elisabet 21/12 1822 – 2
Catharina Margareta 6/8 1825. Utfl. t. Hudiksvall 1852
Johan Petter 3/1 1827 † 4/9 1828 (bröstsjuka).
Johanna 26/12 1829 † 22/4 1831
Johan Petter 21/1 1837. Utfl. t. Hudiksvall 1854
Brita Margareta, tv 31/3 1859 Utfl. till Hudiksvall 1872
Margareta Christina, tv 31/3 1859 utfl. till Hudiksvall 1877
Lars Johan 10/12 1866 † 9/8 1882 (febris typhoides).


49D3 Per Erik Brink född 31/3 1845, son till Christina Elisabeth Brink i Njuparne. Soldat nr 125 vid Forsa kompani, Hälsinge regemente. Bosatt i Norrberg och Ståläng. Död 17/5 1908
Gift 10/6 1867 med 26A15 Anna Jonsdotter född 5/11 1846 i Ängebo. Död 10/3 1905
Nio barn
Jonas 20/6 1868 Emigr. till USA 1888
Pehr 13/11 1870 – 23/11 1870
Anna 21/6 1872 Gift 1896 med Anders Mårtensson Torpare i Berge, Bjuråker
Pehr 20/9 1875 Gift 1904 med Kristina Katrina Ferm. Soldat o torpare i Tallbacken, Bjuråker
Erik 27/9 1877 – 18/9 1889
Olof 29/9 1881 Emigr. till USA 1908
Ella 10/3 1884  Piga i Lia från 1909. Hushållerska i Lia vid sin död 31/5 1937.
Johan 5/7 1887 Gift 1917 med Hilda Lundgren Fjärdingsman i Svedjebo 5:5
Erik 22/8 1891 Skogsarbetare i Ängebo. Dödad 34/6 1929


49D4 Pehr Brink * 20/9 1875, s. t. soldat Per Erik Brink i Norrberg. G. 17/1 1904. Sold. nr 125 vid Forsa komp. Häls. reg. och torpare i Tallbacken, Bjuråker. † 27/12 1937
Kristina Katrina Ferm, * 21/6 1879 i Hassela, Gävleborg. Infl. 1902
Barn:
Per Arvid 20/4 1901 – 6
Olof Henning 5/8 1903 – 7
Johan Valfrid 9/10 1905 Arr. i Bjuråker
Erik Gunnar 2/10 1908 – 8
Karl Viktor 29/3 1911 – 11
Lars Knut 15/5 1912 – 10
Jonas 2/3 1915 Jordbruks. arb. i Bjuråker
Anna Astrid Linnéa 6/3 1918
Ivar Hjalmar 25/12 1922

Sonen soldaten Pehr Brink övertog faderns nummer och blev en av dem som avslutade den indelte soldatens tid i Bjuråker.

 

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 12/9 1903

Auktion

Å Jord- och Skogsafverkningsrätt i Bjuråker

Genom offentlig auktion, som förrättas å Afholms gästgifvaregård Lördagen den 10 instundande Oktober kl. 10 f.m., utbjudes till försäljning ett antal af 80 st. vid laga skifte i Bjuråkers socken för skifteslagets gemensamma räkning afsatta s.k. Soldattorp, bestående af såväl odlad som odlingsbar jord och skogsmark.
Och meddelas till upplysning:

Att torpen ligga dels i större komplex däraf ett mellan byarne Ståläng och Norrberg intill Gladbäcken och Svåga älf, med en vidd af omkring 176 tunnland, till större delen beväxt med afverkningsbar skog, ett vid Holmbergs by invid Svåga älf, innehållande omkring 65 tunnland, nästan helt och hållet beväxt med afverkningsbar skog, ett intill Sördala by, omfattande 50 tunnland, dels odlad jord, dels skogbeväxt skogsmark, samt ett komplex i Ängelholms by af omkring 58 tunnlands vidd, till större delen odlad mark;

Dels en eller flere jordar spridda inom byarne Ahlsjö, Björsarf, Ytterhafra, Tomsjö, Elfve, Hedvigsfors, Österbo, Bricka, Friggesund och Frisbo;

      Att vid auktionen utbjudas dels afverkningsrätten å de tre första komplexen till alla barrträd, användbara till timmer eller sparrar, därvid utropen ske hvar för sig å Holmbergs- och Sördala-komplexen samt å Stålängskomplexen i tre lotter: torpen söder om Gladbäcken, torpen N:o 10-22 och torpen N:o 23-31;

      Dels grundrätten till såväl hvarje af dessa torp särslidt som å de angifna 5 områdena hvart för sig. Slutligen utbjudes samma 5 områden hvart för sig med grundrätt och ståndskog så som de befinnas;

      Att öfrige jordar utbjudas med därå befintlig skog dels hvart för sig, dels såsom de inom hvarje torp ligga tillsammans;

      Att afverkningstiden räknas från 1 December 1903 till 1 maj 1905;

      Att nödig pröfningstid af gjorda anbud förbehålles; samt

      Att betalningsvillkor och öfriga upplysningar meddelas af herr E. G. Wengelin, Westansjö, där kartor och beskrifningar finnas tillgängliga

Bjuråker i September 1903                                                 Kommitérade 

Källa och avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *