Norrbos klockare – kyrkvärdar – organister

Norrbos  klockare, kyrkvärdar och organister – strävsamma människor som år efter år plikttroget tjänat sin kyrka.


Om orglar, Svenska kyrkan.


1862 fick Norrbo kyrka sin första orgel tillverkad av Per Hedström.


1948 fick Norrbo kyrka elektrisk ringning


Se hur man gjuter kyrkklockor.


Läs om kyrkklockor på Wikipedia


Kantor – Wikipedia.


Se och lyssna på klockringning med rep från Bjärka-Säby slotts klockstapel.


Läs om klockarens status.


Läs om kyrkvärdens arbetsuppgifter på Wikipedia


Se filmen, vad gör en kyrkvärd.


Här kan du läsa boken om – Värd i kyrkan, av Nils-Henrik Nilsson


Lyssna på klockringning från Hille kyrka.


Här kan du följa Norrbo kyrkas utveckling i kronologisk ordning.


Aktuell inf. om Bjuråker – Norrbo församling.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


I boken Gård och Bygd genom hundra år, sid. 18, står följande:
Exteriören renoverades 1948, då även elektrisk belysning och el-uppvärmning jämte elektrisk ringning av kyrkklockorna installerades. 

Fasadbelysning, samt högtalaranläggning med slinga för hörselskadade anskaffades 1975. Utrustning för trådlös fjärrmanövrering av stora kyrkklockan anskaffades 1979.

Om klockaren

Uppgifter ur boken ” Klockarens vedermödor” om Anders Wattrang i Harmånger.

Klockaren hade ett gammalt yrke. Redan i Hälsingelagen från 1300-talets första hälft finns bestämmelser som rör hans syssla, vilken alltså är medeltida. Han (det var alltid en han) fortlevde även efter reformationen på 1500-talet och hade en rad olika uppgifter inom kyrkans verksamhet, reglerade inom kyrkolagen. Som ordet visar ansvarade han för klockringningen och Wattrang antecknar exempelvis de extra ringningar som skedde vid kungars och drottningars dödsfall.

Dessutom ledde han sången i kyrkan, han skulle ha stark röst och ett gott öra, men behövde inte vara musikaliskt utbildad. Kyrkorglar var länge ganska ovanliga, i Harmånger fick man första orgeln 1864, ett 4-stämmigt verk, byggt av snickaren Anders Forsell i Harmånger. På Wattrangs tid fick sången ledas av just klockaren och hur Wattrang sjöng vet vi inte, men klagomålen över skorrade och falsk församlingssång hördes på många håll under 1700-talet. Ofta satt klockaren på en särskild stol eller bänk längs fram i kyrkan, vänd mot församlingen. Han ledde psalmsången och svarade prästen i högmässan. Psalmsången var länge växelsång, så att manssidan och kvinnosidan i kyrkan turades om att sjunga psalmens verser.

Allt skulle klockaren kunna, och Wattrangs dagboksanteckningar jävar den åsikten. I 1686 års kyrkolag och klockaren en nyckelroll för att förbättra befolkningens läs- och skrivkunnighet. 1842, när folkskolestadgan antogs försvann den skyldigheten och enskilda lärare anlitades i socknarna. Ungdomens katekesläsning, tillsyn och skötsel av kyrkans inventarier, spridning av kungörelser, skrivbiträdesuppgifter, kollektredovisning, assistans åt kyrkoherden. Klockaren fick lov att vara tusenkonstnär, i Wattrangs bouppteckning finns ett oblatjärn upptaget bland järnsakerna, vilket visar att det var i klockarbostaden som nattvardens oblater gräddades. Klockaren skulle också bära kyrkans tjänstepost till närmaste grannförsamling och hade också skyldighet att hjälpa prästen med allehanda grövre sysslor som slakt och skörd. Enligt en förordning från 1755 skulle han biträda vid åderlåtning och från 1805 finns en bestämmelse om likvärdiga kunskaper om vaccinering. Bägge dessa medicinska åtgärder sysselsatte också Wattrang.

Församlingen hade rätt att sätta upp egna regler för klockaren, men det är inte känt om Harmånger hade några sådana bestämmelser. Rent formellt var det sockenstämman som utsåg klockaren och domkapitlet som utfärdade fullmakt, ifall han godkändes. Om klockaren inte skötte sig, var lat eller ”fallen för dryckenskap” kunde han avsättas. Under 1800-talet blev de ålderdomliga reglerna för yrket mer och mer kritiserade. Den ständiga plikten att ringa i klockorna, den nästan obefintliga tryggheten på ålderdomen (många gamla klockare hamnade på fattigstugan) och överlevande änkor och barn. Man försökte instifta pensionskassor, men frågan hamnade i långbänk och fick egentligen ingen lösning förrän under 1900-talet.

Klockaren Anders Wattrang levde mellan 1773 och 1855 i Backen, Harmånger.


Klockarens bestyr

Klockarfar, han skall nu allting bestyra:
Lära barnen, att två och två är fyra.
Utan honom man kan ej lära stava.
Utan honom man kan ej folket begrava.

Föds ett barn, så fråga, vad skall han heta?
”Gå till klockarn han måste allting veta”.
Om ett par sig i äkta ståndet begiver,
Är det klockaren som bröllopsverserna skriver.

Får med sjukdom för sina synder man sota,
”Gå till klockaren han skall dig nog kunna bota”.
Om processer och annat otyg än äger:
”Gå till klockaren och hör dig för vad han säger”.

Han skall veta råd för alla slags sorger,
ympa barn skall han kunna, samt spela på orger,
Det är han som skall hålla handbok åt prästen,
Och vid gravöl så är det han, som får resten.

Varje söndag skall predikstolen han damma,
Klockare ock klokare är detsamma,
Han i läsa skall känna nyaste modern,
Lugga barn skall han på Lankastermetoden.

Han åt prosten skall väga tioendesmöret,
Åka bakpå chaisen till Läs-förhöret.
Prost och kaplan han söka skall att förlika,
Och vid mässfall det händer, han får predika.

Ingenting, nej inget får han försumma:
Dör en gubbe, så tröstar klockaren hans gumma,
Han skall föra an både dansen och leken.
Och vid bordet så är det han, som skär steken.

Han skall vara med från början till slutet:
Skall det skjutas, så släpper klockaren till krutet,
Han skall vara en till hjälp för gamla och unga,
Framförallt skall han vara grön till att sjunga.

Det är träffande verser som boktryckaren J. W. Bäckström skrivit om klockarens liv, träffande och sammanfattande. Dikten ingår i ett folklustspel av G. W. Böttiger och uppfördes första gången 1843 på Kungliga Teatern i Stockholm. Den är alltså samtida med Anders Wattrang. Lankastermetoden var en pedagogisk metod av en engelsk pedagog och kallades också växelundervisning. Äldre och kunnigare elever undervisade övriga, allt under lärarens övervakning. På så sätt klarade en lärare av mycket stora klasser. Det där med krutet handlar om att klockaren på vissa orter hade ansvar för socknens krutförråd. Således fick han ansvar för både stensprängning och salutskjutningar.


Hälsingelagens ord

Om klockare ock klockor

Nu skall ock den tagas till klockare, som båda äro ense om, prästen och socknen. Äro de icke ense, må den taga klockare, som giver lönen.

§ 1. Detta är klockarens rätt: en halv spann säd, en kaka bröd och sovel till en kaka bröd av var och en som till prästen giver tioende både av säd och boskap; det skall han själv gå omkring och hämta vid jul. De som utgöra avgift till prästen och äro gifta, give till klockaren två penningar. Den som är ogift give en penning.

§ 2. Klockaren är skyldig att vårda klockans skrud och att hämta präst till annan socken, om prästen ej är hemma.

§ 3. Ringer någon i klockan, som klockaren icke har bett därom, han skall giva klockaren en aln. Bryter han sönder klockan, skall han återgälda den. Får han skada därav, ligge han ogill. Lossna banden på klockan, då skall klockaren tre söndagar tillsäga kyrkovärdarna. Råde de ej bot därpå och brister klockaren, då skola de gälda den. Säger klockaren till, då skall han gälda den.

Källa:
Klockarens vedermödor, av Jan-Olov Nyström, sid. 9-10 och 108-109 och 110.
Avskrift: Åke Nätterö

 

Klockare, kyrkvärdar och organister i Norrbo

Uppgifter ur Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister:

Kyrkvärdar som tjänat kyrkan i Norrbo, utan inbördes ordning.

Kyrkiowachtare eller Spögubbar
Spögubbe är en äldre benämning på kyrkvaktare, kyrkväktare, på grund av hans uppgift att väcka dem som sov under gudstjänsten med en kyrkstöt, det vill säga en lång stav, med skramlande ringar, som stöttes i kyrkgolvet.

Mågen Lars Ersson född i Flatmo Forssa Sn. 1656, blef gifft med Karen Nilsdr 1682 om hösten, hennes föräldrar och födelse vid supra.
Barn:
1) Segren född 1683, gifft 4 Nov. 1700 med EES född i Bergsiö vid infra.
2) Margeta född 1685, gifft med Sold. Pär Norman 1711. Son Olof född 1712 dz 18 Januarii, änkia lägrat af Capitain Joh. Möller af Biörneborgz Regemente, stod plicht 1726.
3) Karen född 1688 17 Aug.
4) Brijta född 1691 12 Junii.
5) Anna född 28 Decembr 1694, döpt nÿårsdag 1695.
6) död Son född 7 Febr. 1699.
7) Kerstin född 21 Julii 1702, död 15 Junii 1704 1 år 10 månader 8 dÿgn.
Lars Ersson i Norbo by som war Spögubbe, död dz 11 Aug. 1715, warit gifft i 32 år och 9 månader, hafft med sin hustru 7 barn, 59 år och 6½ weckor.
NB: änkian Karen Nilsdr lefr ännu, är på Högswed vid pag.71. NB: död den 31 octobr. 1730, 56 år och 9 månader gammal.

Crono-Skytten Olof Ers /född i Medelpad/ effter lefwerska Karen Olofzdr i Norboby, död dz 5 Junij 1706 67 år gammal, war född i Jemteland och warit i Norbo 48 år, hafft en Son som het Eric war Spögubbe i Norbo död 3 Junij 1691 24 år gammal.

Kyrkiowachtaren eller Spögubben Olof Hansson på Mosgården i Holsiö.

Päder Pärsson fördt ett gudeligit lefwerne, warit nämbdeman, kyrkiowärd och ålderman, vid 1695 års anteckning. död 1719, 76 år och 7 dagar.
Hustrun Kerstin Pärsdr Posse, död dz 5 Apr. 1728, warit tilhopa med sin man 50 åhr och 3 månader, hafft tilsammans 3 barn, änkia i 9 åhr, hela des lifztid 79 år och 7 weckor.
Barnen äro desse:
1) Pär född 13 Apr. 1671, gifft med änkian Kerstin Olsdr från Ede 1700.
2) Olof född 15 Martij 1674 och blef död samma dag.
3) Olof född dz 25 Xbr 1681, denne besitter sin faders hemman.

—1U14—

11 Eric Larsson *26/7 1864, s. t. kyrkvärd L. Ersson i Bästdal s 1, Norrbo. G. 24/4 1887. Kyrkvärd o. bonde i Bästdal s 1. † 23/9 1933
1Z18 Kristina Jonsdotter * 6/8 1865, d. t. kyrkvärd J. Jonsson i Vedmyra ss 1, Norrbo.
Anna Kristina *15/5 1885                                 15


Kyrkvärden Erik Larssons gravsten på Norrbo kyrkogård

—6V6—

5 Jonas Jonsson, *26/2 1798, s. t. bonden J. Jonsson i Gammelsträng 4, Norrbo. G. 2/11 1828. Kyrkvärd o. bonde i Gammelsträng 4, »Knåp».
† 10/2 1857 (vattusot)
1U7 Karin Ersdotter, *6/4 1796, d. t. bonden E. Thomsson i Bästdal 1, Norrbo. † 23/2 1884 (ålder)
Brita, *3/7 1830                                              8

—1Y14—

10 Olof Mårtensson, *29/10 1837, s. t. bonden M. Pehrsson i Ö. Hålsjö 1, Norrbo. G. 25/5 1865. Kyrkvärd o. bonde i Ö. Hålsjö 1. † 9/12 1924
13Å13 Gertrud Pehrsdotter, *17/1 1842, d. t. husman P. Mårtensson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. † 12/5 1915.
Magnus, *1/10 1870                                        18
Brita, *15/2 1874                                            19

—2Y4—

1 Mickel Jonsson, *3/5 1718, s. t. bonden J. Jacobsson i Hålsjö 3, Norrbo. G. 1743. Kyrkvärd o. bonde i Hålsjö 3, »Glugg». † 27/3 1773 (svår feber)
7ÅV Gertrud Olsdotter, *26/9 1718, d. t. nämndeman O. Ericson i Hålsjö 11, Norrbo. † 4/5 1771 (tvinsot)
Sigrid, *22/10 1744                                         16Å3
Olof, *1746                                                    6
Jonas, *6/7 1748                                             7
Jacob, *14/1 1751                                           8
Brita, *3/6 1756                                              12Y3
Lars, *16/9 1758                                             14Å11

—12Y4—

3 Michael Ersson, *19/9 1781, s. t. bonden E. Jonsson i V. Hålsjö 17, Norrbo. G. 17/11 1811. Kyrkvärd, nämndeman, häradsdom. o. bonde i V. Hålsjö 17 »Glugg». † 3/1 1855 (ålder o. gikt)
2V1 Margtha Pehrsdotter, *13/4 1786, d. t. bonden P. Olofsson i Gammelsträng 1, Norrbo. † 8/12 1865 (ålder)
Brita, *30/10 1813                                          4V9
Eric, *23/1 1817                                             7

—12Y7—

4 Eric Michaelsson Hållsten, *23/1 1817, s. t. häradsdom. M. Ersson i V. Hålsjö 17, Norrbo. G. 23/4 1843. Kyrkvärd o. bonde i V. Hålsjö 17.
† 3/7 1890 (vattusot).
2Y9 Margtha Mickelsdotter, *30/12 1819, d. t. bonden M. Olsson i Hålsjö 2. † 16/3 1884.
Michael, *10/10 1849                                       9
Eric, *25/8 1852                                             7Å36
Marget, *4/3 1856                                           8Y11

—1Z13—

7 Eric Olofsson, *13/1 1812, s. t. bonden O. Ericsson i Vedmyra ss1, Norrbo. G. 7/11 1841. Kyrkvärd, fjärdingsman o. bonde i Vedmyra ss1.
† 7/8 1870 (gulsot)
11Y4 Cherstin Jonsdotter, *23/1 1812, d. t. bonden J. Larsson i V. Hålsjö 16, Norrbo. † 20/6 1891 (bröstsjukdom)
Brita, *19/11 1844                                            18

 


Jon och Brita Jonsson, Orrens

—1Z18—

(X4)24D4 Jonas Jonsson, *29/9 1844, s. t. bonden J. Ersson i V. Norrbobyn s15. G. 26/4 1867. Måg, kyrkvärd, kompositör o. bonde i Vedmyra ss1, ”Orrens” Norrbo. † 1/4 1911.
13 Brita Ersdotter, *19/11 1844, d. t. bonden E. Olofsson i Vedmyra ss1.† 1/2 1927.
Kristina, *6/8 1865                                           1U14
Carin, *8/3 1868                                               (X4)47A22
Erik, *9/7 1870                                                9Å51
Brita, *21/10 1880                                            24

—7ÅIV—

Eric Ersson, *167.. Härst. okänd. Måg, nämndeman, kyrkvärd o. bonde i Ö. Norrbobyn 7, Norrbo.
III Gertrud Grelsdotter, *167.., trol. d. t. bonden G. Olufsson i Norrbobyn 7.
Olof, *3/5 1694                                                V
Jonas, *19/3 1697                                            6VI
Eric, *23/2 1703                                               1

—7ÅV—

IV Olof Ericsson, *3/5 1694, s. t. nämndeman E. Ersson i Ö. Norrbobyn 7.G. 1717. Nämndeman, kyrkvärd o. bonde i Hålsjö 11, Norrbo.
† 10/10 1773 (ålder)
3Y2 Brita Olofsdotter, *29/10 1697, d. t. sold. O. Larsson i Hålsjö 4.
† 23/3 1777 (ålder)
Gertrud, *26/9 1718                                          2Y4
Olof, *8/3 1721                                                2
Eric, *12/11 1722                                             9P3
Lars, *4/2 1725. Okänd vistelseort.
Anna, *28/9 1727                                             (X4)5B3
Gossebarn, (odöpt) *7/3 1731, † 7/3 1731
Jonas, *18/1 1734                                            4
Pehr, *27/3 1739                                              5

—7Å4—

V Jonas Olsson, *18/1 1734, s. t. nämndeman O. Ericsson i Hålsjö 11, Norrbo. G. 21/11 1762. Kyrkvärd o. bonde i Ö. Norrbobyn 7. † 18/7 1796 (långvarig sjukdom)
22Å2 Carin Larsdotter, *16/1 1742, d. t. bonden L. Matsson i Norrbobyn 3. † 20/4 1811 (bröstfeber)
Lars, *19/9 1763, † 17/4 1780 (bröstsjukdom)
Olof, *9/7 1766                                                12
Brita, *16/6 1770                                              1U7

—7Å14—

7 Jonas Jonsson, *1/11 1780, s. t. bonden J. Ersson i Norrbobyn 14, Norrbo. G. 23/11 1812. Kyrkvärd o. bonde i V. Norrbobyn s14.
† 8/5 1861 (ålder)
16Å3 Gertrud Jonsdotter, *12/8 1784, d. t. kyrkvärd J. Jonsson i Norrbobyn 10. † 9/9 1861 (slag)

—7Å21—

12 Lars Olsson, *31/1 1809, s. t. bonden O. Jonsson i Ö. Norrbobyn 7, Norrbo. G. 30/10 1836. Kyrkvärd o. bonde i Ö. Norrbobyn s7. † 12/2 1887 (nervslag)
2Y9 Anna Mickelsdotter, *9/3 1817, d. t. bonden M. Olsson i Hålsjö 2, Norrbo. † 7/1 1893 (kräfta)
Margta, *24/9 1839                                           (X4)44B17
Olof, *24/5 1841                                               28
Michael, *8/9 1849                                            29

—7Å30—

24 Jonas Jonsson, *4/12 1855, s. t. bonden J. Johansson i V. Norrbobyn s14, Norrbo. G. 25/10 1882. Kyrkvärd o. bonde i Norrbobyn 14. † 25/1 1941.
21U13 Brita Cathrina Hällström, *27/11 1854, d. t. torp. E. Hällström i Fönebo, Norrbo. † 3/6 1918.
Odöpt flickebarn, *19/2 1892, † 19/2 1892


Kyrkvärden Jon Jonssons gravsten på kyrkogården i Norrbo

—7Å31—

2Y14 Jonas Jonsson Söder, *8/4 1846, s. t. bonden J. Mickelsson i Ö. Hålsjö 2, Norrbo. G. 15/5 1873. Kyrkvärd o. bonde i V. Hålsjö ss13.
† 22/11 1910.
25 Carin Olsdotter, *4/4 1850, d. t. bonden O. Olsson i V. Hålsjö 13.
† 4/3 1926.
Marget, *17/4 1876                                           (X4)65D3
Eric, *11/10 1878                                             3Y20

—7Å36—

12Y7 Eric Ersson, *25/8 1852, s. t. kyrkvärd. E. Hållsten i V. Hålsjö 17, Norrbo. G. 4/5 1887. Måg, kyrkvärd o. bonde i Hålsjö s13. † 1/5 1925.
27 Marget Olsdotter, *30/5 1864, d. t. bonden O. Lind i V. Hålsjö s13.
† 19/2 1928.
Katarina, *23/12 1887                                       40
Erik Olof, *9/3 1891                                          47

—14Å11—

2Y4 Lars Mickelsson, *16/9 1758, s. t. kyrkvärd M. Jonsson i Hålsjö 3, Norrbo. G. 30/3 1783. Måg, bonde o. kyrkvärd i V. Hålsjö 18. † 30/4 1836 (ålder)
7 Christina Christophersdotter, *19/12 1764, d. t. bonden C. Pehrsson i Hålsjö 18. † 24/11 1825 (rosfeber)
Gertrud, *22/10 1785, † 9/12 1785
Christina, *3/5 1790, † 30/3 1794 (koppor)
Christina, *7/10 1795                                        14

—16Å3—

2 Jonas Jonsson, *29/7 1734, s. t. bonden J. Jonsson i Norrbobyn 10, Norrbo. G. 1773. Kyrkvärd o. bonde i V. Norrbobyn 10 (11). † 25/1 1832 (ålder)
2Y4 Sigrid Mickelsdotter, *22/10 1744, d. t. kyrkvärd M. Jonsson i Hålsjö, Norrbo. † 15/8 1829 (ålder)
Brita, *25/12 1774                                            6V5
Mickel, *9/4 1776                                             4
Jonas, *27/10 1778                                           8Y8
Olof, *24/12 1781                                             5
Gertrud, *12/8 1784                                          7Å14
Nils »Hällberg», *8/9 1788. (Går i Hudiksvalls trivialskola).

—16Å6—

4 Jonas Jonsson, *23/2 1819, s. t. bonden J. Jonsson i V. Hålsjö 12, Norrbo. Fosters. t. farbrodern M. Jonsson i V. Norrbobyn 10.
G. 27/4 1845. Nämndeman, kyrkvärd o. bonde i V. Norrbobyn 10. (Övertog gården 1832.) † 23/12 1870 (lunginflammation)
7V3 Gertrud Olsdotter, *4/3 1818, d. t. torp. O. Jonsson i Gammelsträng, Norrbo. † 7/7 1879
Ella, *10/2 1847, † 16/1 1849 (slag)
Michael, *7/11 1849                                          7
Jonas, *25/7 1852, † 4/7 1874
Olof, *20/2 1856                                               8

—18Å2—

22U6 Eric Ersson, *17/11 1796, s. t. torp. E. Andersson i Fönebo, Norrbo. G. 5/11 1824. Måg, nämndeman, kyrkvärd o. bonde i V. Norrbobyn 16, Norrbo. † 10/2 1884 (ålder)
1 Catharina Sjulsdotter, *9/5 1805, d. t. bonden S. Månsson i Norrbobyn. † 2/10 1887 (ålder)
Anna, *23/10 1828, † 24/10 1828
Anna, *10/4 1830                                             7Å24
Eric, *18/2 1834, † 18/2 1834 (allm. svaghet)
Margtha, *21/3 1835                                         7Å28
Eric, *25/6 1838                                               3
Catharina, *31/10 1844, † 31/10 1844 (allm. svaghet)
Magnus, *12/6 1848                                          4


—14Y27—

6V12 Lars Jonsson, *22/8 1880, s. t. bonden J. Larsson i Gammelsträng s2, Norrbo. G. 30/11 1804. Måg o. bonde i Gammelsträng s3. † 22/6 1955.
22 Johanna Kristina Klar, *9/10 1884, d. t. bonden N. Klar i Gammelsträng s3, Norrbo.
Wilhelmina Katarina, *14/1 1905                                      7Å44
Verner Nikolaus, *20/5 1908                                            33
Jonas Martin, *10/5 1917. Jordbr.-arb.


—14Y22—

15 Nils Klar, *21/12 1853, s. t. husman J. Klar i Skrotten. G. 13/6 1878. Bonde i Gammelsträng s3, Norrbo. † 19/8 1924.
3Å29 Maria Margreta Elisabet Pehrsdotter, *20/5 1859, d. t. torp. P. Lönn i Fönebo, Norrbo. † 17/5 1928.
Anna Brita, *2/10 1882, † 27/8 1883
Johanna Kristina, *9/10 1884                                           27

 
Lars Jonsson i Gammelsträng och Nils Klar i Gammelsträng

—9Y18—

14 Magnus Östberg, *21/6 1872, s. t. husman N. J. Östberg i V. Norrbobyn, Norrbo. G. 4/6 1916. Smed o. kyrkvakt. Bos. i Norrbobyn, Per-Mattstomten 1. † 2/11 1948
4Y26 Anna Katarina Andersdotter,*9/4 1890, d. t. kol. A. G. Olsson i Fönebo, Norrbo. † 10/6 1946.
Johan Gustaf, *26/8 1917. Smidesarb. Utfl. t. Delsbo 1942.
Karin Elisabet, *12/3 1922                                (X4)47A49
Karl Erik, *18/5 1928. Jordbr.-arb. i Norrbobyn.

Sonen Johan Östberg född 26/8 1917 tog över kyrkvaktartjänsten efter sin far och fick mottaga ett guldur för 25-årig tjänst som vaktmästare. Hans far Magnus Östberg hade kyrkvaktartjänsten i lika många år. Bosatt i Norrbobyn Död 16/7 1988
Gift 12/12 1953 med Elin Maria Persson från Bjuråker f. den 16/11 1930. Död 2/12 2003.
Barn:
Lars Gunnar 21/6 1952
Anders Johan 17/7 1954


Magnus och Anna Östbergs gravsten på kyrkogården i Norrbo

Torsten Olsson född 4/4 1945 kyrkvaktmästare. Död 6/12 2009


Det här är kyrkvaktmästare Hans Nilsson. Han tog över sysslan efter Torsten Olsson.

Klockare och organister i Norrbo utan inbördes ordning

Klockaren uti Norbo Swen Jonsson född i Norbo bys första gård Anno 1575, gift 1600, hafft 4 barn, död 1645, 70 år gammal, klockare uti 40 år.
Barn:
1) Jonas född 1601.
2) Olof född 1603, gifft med Karen Biörsdr 1625. Son Olof född 1626.
3) Brÿta född 1605, gifft med Pål Jonsson Buller 1638, dotter Pål Karen född 1643, död.
4) Giertrud född 1608, gifft och blef död 1678, 70 år gammal.

Klockaren Swen Jonsson död 1650, 75 år gammal.

59-8
Klockarens Sone Son Olof Olofsson, Olof Swens Son, född in Sept. 1626, gifft 1 gång med Karen Jonsdr 1646, 7 barn vid förra förteckning pag.4. Hustrun Karen Jonsdr död Påsketijd 1685, lefde tilhopa 39 år. 2 gång gifft in Nov. med Soldat änkian Maria Johansdr 1687. Klockaren Olof Olsson Påsse död dz 31 Maij 170? 73 år 8 månader.
2 hustrun Maria Johansdr död dz 13 Dec. 1708, 74 år och 9 månader gammal.
Styfdottren Elisabeth Pärsdr ogift död 13 Dec. 1712, 60 år 8 månader gammal.

40Å4 Erich Rogstadius, *26/5 1681, s. t. kyrkoh. M. M. Rogstadius i Norrbo.
G. 1703. Klockare. Bos. i Norrbobyn. † 17/6 1741
Margta Erichsdotter, *1670. Härst. okänd. † 14/7 1743 (blodsot)
Måns, *10/9 1706                                             5

40Å5 Måns Rogstadius, *10/9 1706, s. t. klock. E. Rogstadius i Norrbobyn, Norrbo. G. 29/3 1741. Änkl. o. omg. 8/4 744. Klockare i Norrbo. † 3/2 1758 (bråddöd).
(X33) Lisbeth Jacobsdotter, *3/8 1711, d. t. Jacob ….. o. Anna Olsdotter i Båtlänningen, Norrbo. † 1743 (blodsot).
8Å1 Carin Carlsdotter, *6/8 1719, d. t. bonden C. Pehrsson i Norrbobyn 8, Norrbo. † 3/2 1758 (magsjukdom)
Margta, *25/3 1742, † 1/7 1743 (blodsot)
Margta, *2/3 1745                                            9Y4
Eric, *28/6 1746
Elisabeth, *9/4 1748. (Trol. g. i Hassela.)
Carl, *23/3 1754, † 24/10 1756

1Z3 Mårten Olsson Myrell, *14/2 1738, s. t. bonden O. Nilsson i Vedmyra 1. G. 18/10 1761. Klockare i Norrbobyn, Norrbo. † 24/6 1767 (tvinsot)
12Å1 Helena Jacobsdotter, *21/12 1733, d. t. bonden J. Larsson i Norrbobyn 12, Norrbo. Änka o. omg.                                             12V4
Olof, *14/7 1763, † 15/2 1773 (koppor)
Jacob, *2/8 1764, † 8/3 1765 (håll o. stygn)
Karin, *22/8 1765, † 1766
Jacob, *2/1 1767, † 9/5 1767 (håll o. stygn)

9Y4  Mårten Östberg, *7/4 1745, s. t. bonden O. Östberg i Bästdal, Norrbo. G. 1766. Klockare, sockenskriv. o. bonde i Norrbobyn 15. † 29/6 1800 (slag).
40Å5 Margta Magniidotter Rogstadia, *2/3 1745, d. t. klock. M. Rogstadius i Norrbo. † 30/5 1824 (andtäppa)
Brita, *7/8 1766                                              12V8
Magnus, *24/6 1768                                        6
Carin, *24/12 1770. Okänd vistelseort.
Margtha, *19/2 1773                                       5Y6
Olof, *16/3 1779                                             7
Elisabeth, *4/1 1782                                        8

15A16 Johan Olof Wårdén född 21/1 1827, son till smeden Daniel Wård i Strömbacka. Utflyttat 1852. Klockare och skollärare i Östra Hålsjö, Norrbo. Gift 15/10 1854. † 5/8 1894 (kräfta).
13A8 Margareta Elisabet Nordin, född 2/12 1831, dotter till smidesmästare And. Nordin i Hedvigsfors, Bjuråker. Fosterdotter till A. Isacsson i Hedvigsfors, Bjuråker. Utfl. t. Neder-Luleå 1894.
Barn, Johanna Elisabet 6/7 1858, utfl. t. Neder-Luleå 1886.

5A37 Johan Daniel Palm född 28/5 1862 i Strömbacka. Son till mästersven H. E. Palm i Strömbacka Handlare i Västansjö. Utflyttat till Norrbobyn i Norrbo 1896, där han nämns som organist o klockare. † 12/10 1939.
Gift 21/10 1876 med 49C1 Emma Jansson född 23/7 1857, d. t. spiksmed E. Jansson i Strömbacka
Sex barn:
Henric 27/7 1877 Gift 1902. Nämndeman, häradsdomare o bonde i Avholm
Edvard 21/3 1879 Gift 1908 Byggnadsarbetare i Avholm
Anna Johanna 8/9 1882 – 29/5 1885
Hulda Johanna 23/2 1887 Gift 1912 med Olof Larsson i Norrbobyn s7, Erskers
Birger 15/7 1889 Gift 1919 Målare bosatt i Ede 1:15, Delsbo
Anna 14/12 1893 Utflyttad till Hudiksvall 1945

Palm tillträdde organisttjänsten några år innan han 1896 flyttade till Norrbobyn. Då det var dåligt med kommunikationerna fick han varje söndag gå mellan Västansjö och Norrbo. Palm tillträdde tjänsten efter sin morbror Johan Olof Wårdén.
Palm var organist under 43 år i Norrbo.

Ett barndomsminne
Organist Johan Daniel Palm var min morfar. Till de övriga sysslor han hade i kyrkan skulle han också sköta klämtningen. Den skulle utföras varje helgfri dag, morgon och kväll klockan sex eller efter mörkrets inbrott. Under skördetid brukade morfar och mormor komma hem till oss på eftermiddagarna. Morfar hjälpte oss bära ihop säd i rökar och mormor fick vara barnvakt. Ibland fick mormor gå hem och klämta på kvällen och då brukade jag göra henne sällskap. Då gick vi renerna, stigen som började vid Lötas och fortsatte tvärs över åkrarna. Nedanför alla gårdar i byn utom Olsvens, korsade vägen öster om kyrkan, fortsatte sedan genvägen norr därom.

Själva klämtningen är något jag aldrig glömmer. Glädjen att stå där vid mormors sida och lossa repet till klockan som var fäst utanför det västra fönstret i sakristian. Mormor klämtade de nio slagen och det var mycket spännande att räkna. Seden var den, då klämtningen hördes, var arbetet slut för dagen.

Efter klämtningen fick jag följa mormor hem och stanna till dagen efter.
Uppgifter ut boken, Gård och Bygd under 100 år sidor 17 – 18.


Organisten J. D. Palms gravsten på kyrkogården i Norrbo

Sista orgeltramparna i Norrbo

10J16 Lars Larsson (Svahn) Tingberg, * 17/3 1870 i Delsbo. Utfl. 1893. G. 16/4 1893. Skomakare. Bos. i egen byggd gård (Wästbergs) Norrbobyn.† 17/4 1963.
41J2 Karin Flink, * 11/3 1872, d. t. sold. A. Flink i Norrbobyn. † 23/2 1928.
Karl Viktor * 22/3 1894. Utfl. t. Bjuråker 1919
Brita Alexandra, tv., * 17/2 1898, † 13/8 1898
Sigrid Charlotta, tv., * 17/2 1898, † 11/8 1898 

Tingberg skötte orgeltrampning i två perioder i sammanlagt under ett halv sekel, till 1955, då det blev elektrifierat. Tingberg var den siste orgeltramparen och den siste byskomakaren i Norrbobyn.

24A22 Per Erik Stadin född 8/3 1855, son till bruksarbetare P. Stadin i Österbo, Bjuråker. Timmerman  bos. i Norrbobyn där han byggde en egen gård (Eivin Östbergs). Han skötte orgeltrampningen mellan Tingbergs första och andra period 1917-1932. † 1/11 1937.
Gift 7/11 1880 med 41B1 Margareta Josefina Burgman, född 20/8 1859, dotter till kopparslagare Joseph Burgman, Näset, Bjuråker. † 1/7 1942.
Barn:
Brita Charlotta 4/1 1881 – 8/8 1882
Margareta Charlotta 2/10 1885

18Å10 Gustav Levi Eriksson  född 29/9 1900 i Ljusdal. Kantor och Folkskollärare i Norrbobyn mellan 1929 – 1952, då han flyttade till Hålsjö. Gift-skild-omgift 1956. Död 11/11 1977
Gift 30/6 1934 med (18Å6) Karin Olsson född 7/12 1913, dotter till bonden E.O.Olsson i V. Norrbobyn. Skild 1956. Död 20/7 1989
Sex barn:Kjell Axel 30/8 1934, Leif Göran 4/9 1935, Bo Gustav 20/3 1937, Gerd Elisabet 7/5 1938, Astrid Ingegärd, *23/7 1939 och Bengt Erik 14/12 1941.

Wängdahl David född 2/5 1897 i Ovanåker Hälsingland. Kantor o Lärare i Norrbobyn 1926-1929, kyrkbyn och Norrbo skola 1929-1949. Död i Sånga kyrkskola Uppland den 30/12 1949.
Gift 12/7 1925 med Signe Jonsson född 1/8 1901 i Ovanåker. Hon avled i Hudiksvall 13/3 1958.

Ahlqvist Gunnar född i Uppsala 2/1 1930. Lärare och kantor i Norrbo 1957-1989.
Gift 12/12 1954 med Karin Marianne född 21/4 1932 i Enskede. Barn: Per Erik 3/4 1957, Karin Elisabet 13/9 1959, Anna Ingrid 14/7 1962 och Eva Birgitta 3/8 1964.

Sonja Kroon Björgyll har spelat i Dellenbygdens kyrkor sedan 10-års åldern.


Sonja Kroon. Nyligen 11 år fyllda spelande hon vid orgeln i Bjuråkers kyrka. Bild ur HT.

11V3 Gösta Kron, *24/12 1914, s. t. bonden N. E. Kron i Gammelsträng s5, Norrbo. G. 5/1 1941. Flottn.-arb. Bos. i Norrbbyn 1.
9Å51 Brita Kristina Eriksson, *21/1 1912, d. t. bonden E. Jonsson i Ö. Norrbobyn 9.
Barn:
Sonja Kristina *3/5 1943 kyrkomusiker bosatt i Norrbobyn.
Nils Rune, *11/1 1945

Läs mer här om Sonja Kroon Björgyll i helahälsingland.se

Genom orgelgruppen når man våra kantorer Owe Timan och Sonja Kroon-Björgyll

hin-057-sonja-k
Musiken har följt Sonja Kroon Björgyll sedan skolåldern.
Foto: Lars Sundin bild ur HT 9/2 2006

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

En kommentar

  1. Långfredagen fredagen den 19 april 2019,
    Påskdagen söndagen den 21 april 2019 och
    Annandag påsk måndagen den 22 april 2019.

    Hälsningarna till Dellenportalen i Bjuråker.

    Hälsningarna från Otto.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *