Hålsjö

 Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Hålsjö från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.

Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.

Hjälp oss dokumentera fler bilder! 

Här saknas fortfarande många skolkort
Mejladressen hittar du längst ned på sidan


hal-001
Hålsjö gamla skola byggdes 1850 – 51. Till höger på bilden ett hus som var skolslöjdsal för gossar. Bilden som är tagen 1913, ägs av Enånger sockenbilder.


Hudiksvalls Allehanda den 14 september 1888


HELSINGLANDS WECKOBLAD DEN 24/9 1891

Präktiga bostadslägenheter för skollärare och barnmorska låter Norrbo socken iordningställa i gamla skolgården i Hålsjö. Boningshuset har under sommaren undergått en genomgripande ombyggnad. Öfre wåningen om tre rum och kök, tambur och förstuga inredes till skollärarebostad. I nedre wåningen blir bostad för barnmorskan bestående af twå rum och kök. Ett större rum i nedre wåningen reserverades för framtida behof. Dessutom dels om- och dels nybygges brygghus och ladugårdsbyggnad samt andra nödiga uthus, så att då det hela blir färdigt kommer socknen att kunna erbjuda synnerligt komfortabla bostäder åt sina tjenare.

Arbetet, som utföres på entreprenad af byggmästaren P. Bergsman från Bjuråker, synes blifwa utfört på ett i allo tillfredsställande sätt, hwaraf han kommer att hafwa heder och det så mycket mer som han antagligen får bereda sig på en jämförelsewis icke obetydlig förlust å sitt ackord, beroende på förhållanden som han på förhand icke tillfyllest kunnat beräkna, skrifwes till Hudikswallsposten.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Hålsjö skola byggdes på samma tomt varpå nuvarande skola är byggd. Tomten kallades ursprungligen för Brännsandsveden. Trävaruhandlare Jon Jonsson skänkte 1914 lokalen till Norrbo socken

Skolan byggdes i två våningar och den ansågs då den var färdig, att den blev en värdefull prydnad för bygden. De som minns den, innan den revs för att ge plats för nuvarande, kommer ihåg att i den nedre våningen var skolsal inrymd samt en lägenhet för lärare. Den övre våningen var också lärarbostad.

När skolan ursprungligen byggdes var ingen småskola påtänkt. Man kan därför anta att hela nedre våningen från början utgjorde skolsal och att det övre disponerades av läraren.

Barnantalet ökade emellertid och det blev nödvändigt att utöka utrymmena. Det byggdes då en skola på södra sidan av landsvägen. Denna invigdes år 1880. När småskola blev beslutad inrättades denna i nedre våningen i ursprungliga skolan jämte en bostad för lärarinnan. Skolan söder om landsvägen användes som s.k. folkskola och blev i dagligt tal kallad ”storskolan”. Denna byggnad upphörde som skola när den nuvarande skolan byggdes år 1931. När den blev överflödig för detta ändamål uthyrdes den till snickarverkstad och idag är den ombyggd till privatbostad.

 

holsjo-006-flygfoto
Hålsjö skola byggd 1931. En flygbild visar när landsvägen gick strax förbi skolan.

no-056-skolan
Hålsjö skola när landsvägen gick strax förbi skolan


1851 Den 21/9 var skolan i Hålsjö färdig att tagas i bruk, men det var inte det lilla huset på andra sidan vägen (f.d. kommunalhuset) med I. O. G. T:s bibliotek utan det var ett hus som då ovan nämnda ”nyskolan” byggdes blev bostad för läraren och barnmorskan. (lär. övre våningen)
Det infördes 14 protokoll för tillblivelsen av detta första skolhus.

1862 avslogs en framställning om införandet av en småskola, för läsinlärning.

1874 införskaffades läseböcker till Norrbo skolor.

1877 beslöts, att ny skola skulle byggas i Hålsjö.

1878 den 14/7 stod den nya skolan klar

1896 infördes slöjd i undervisningen, manlig i Hålsjö och kvinnlig i Norrbobyn

1899 beslutades införa småskola, första lärare blev Margareta Blomdahl.

1924 fick skolan i Hålsjö 3 läraravdelningar, B1-form

1931 byggdes nuvarande skolhus (invigdes i oktober). Det hade kostat mycket för den skattetyngda kommunen, allra helst som byggmästaren Per Larsson av kyrkoherde Ringqvist fått uppdraget att även bygga lärarbostaden.
En del av timret till skolbygget kom från Havra i Bjuråker berättar Sven Olov Svensson i Ängebo. Det var hans farfar Svante Svensson som rev och fraktade en stor tröskloge från Havra till skolbygget i Hålsjö. Det blev många foror innan allt var levererat, berättar Sven Olov.
Folkhumorn döpte med bistert allvar byggnaden för ”läroverket i Norrbo”.
– Fick skolkök 1931

2010 efter våravslutningen lades skolan i kommunal regi ner.


Intervju med Thure Johansson från Högsved

Thure Johansson är född 1934 på Högsved i Norrbo och började i skolan 1941.
Hålsjö skola hade då tre läraravdelningar, alltså B1-form. Thure började i första klassen för Märta Eriksson och hade henne både ettan och tvåan. Sedan var han lite osäker om han hade henne även i trean, eller om han hade Britta Jonsson från Delsbo, som var i Hålsjö vissa tider.
Sedan hade han en lärare som hette Anders Thelin, och efter honom kom det en lärare som hette Set Olov Vallentin.
Thure trivdes bra i skolan och hade ganska lätt för sig både när det gällde räkning, som han tyckte var roligt, men även lätt att lära sig utantill, psalmverser och andra utanläxor. Läraren Vallentin lät dem spela teater i gamla skolan på södra sidan vägen, och han var musikalisk och skrev en sång om Norrbo och Hälsingland. Teaterföreställningarna visades för föräldrar och andra.
Under en tid i samband med beredskapen under kriget, var det flygare förlagda till Hålsjöviken och då skulle de bo i skolan, och då fick eleverna läsa i bönhuset. Man hade också ett flygbevakningstorn på taket till ett av husen i Hålsjö. Läraren Thelin tjänstgjorde ibland som observatör sedan skolan slutat för dagen. Ett flygplan störtade också på Reveln i Hålsjö, piloten överlevde men blev förlamad till en del. Skolpojkarna försökte plocka rätt på delar från det störtade planet, men då blev de uppkallade till militärledningen på skolan, och fick lämna ifrån sig det.
I de större klasserna fick de cykla till Forsså bruk på studiebesök, och en gång fick de cykla till Delsbo och sedan åka rälsbuss till Ljusdal och vara på Folkparken.
Skidtävlingar hade de på vintrarna, kanske t.o.m tillsammans med andra skolor. Hålsjö skola hade en gymnastiksal på övre våningen, och klassläraren ledde gymnastiken. Någon gång ibland fick de, eller måste de bada. Det fanns stora träkar som de fick bada i och blev borstade på ryggen av en kvinna.
Någon gång ibland kom också inspektören på besök och de var nästan lite skrämda för honom av lärarna.
Slöjd hade de också i källaren på stora skolan, och det var Thelin som hade slöjden.
Fortsättningsskolans slöjd hade Olle Källman hand om. Någon matbespisning hann inte Thure vara med om utan det var matsäck som gällde. På avslutningen av vårterminen var det examen med förhör och då skulle man klä sig snyggt för då var det högtid.
Visst förekom det ett och annat hyss, men i stort sett skötte eleverna sig bra.

Intervjun gjord av Rune Norrgård


Lärare som tjänstgjort i Hålsjö skola:

1842 – 1855  Nordblad (fram till 1864 var Hålsjö flyttskola med Norrbobyn.)
1855 – 1886  Johan Olof Wårdén, vilken även var klockare
1886 – 1892  Botvidsson, tjänstledig för att ta kantorsexamen, vikarie Hanna Rosén
1892 – 1893  Edla Lundström
1894 – 1923  Albert Engqvist
1902 – 1908  Margareta Blomdahl
1913 – 1918  Anna Engqvist, gift Bärlin 1918
1918 – 1923  Edit Bengtsson
1923 – HT     Karl Olsson
1924 – VT     Alfild Woxberg
1924 – 1942 Anna Bärlin
1924 – 1926  Hugo Palm (kantor) grundade Norrbo kyrkokör, flyttade till Älvdalen. Marta Hamrén
1926 – 1931  Henning Svensson. från Ådalen hade undervisning i lilla skolhuset
1932 – 1936  Daniel Danielsson
1936 – 1937  Ingeborg Nordgren
1936 – 1940  Anders Thelin
1941 –          Marta Erixson/Britta Jonsson/Maj-Britt Eriksson
1947 – 1948  Gunvor Eriksson
1948 – 1949  Urban och Inger Willart
1949 – 1974  Margit Lundin
1947 –          Ellen Gustavsson
1949 –          Margit Pålsson
1951 – 1953  Eleionor (Ellen) Darj.
1951 – 1955  Ingeborg Goude, som även var kantor.
1952 – 1953  Gunborg Eriksson
1953 – 1955  Sonja Alfredsson
1953 – 1955  Gunnar Gode
1955 – 1956  Birgit Karlström
1956 – 1957  Per Olausson
1957 – 1989  Gunnar Ahlqvist, lärare och Kantor
1958 – 1959  Birgit Haga
1960 – 1992  Alice Östberg småskollärare (32 år), småskollärare Astrid Bäckström
1977 – 1988  Sune Herbertsson
1983 – 1987  Mepa Rudkvist (ledig en del)
1986 – 1988  Urban Linderdahl
1990 – 2011  Urban Linderdahl
1987 – 1995  Kerstin Nordfors
1988 – 1989  Thorvald Söderblom
1988 – 1989  Harriet Frändén
1990 – 1991  Harriet Nyman
1990 –          Anna Bergman
1991 –          Per Löfgren
1995 – 2003  Kjell Mårtensson
1996 –          Gun-Lis Almstedt


 

hal-002-skolslojdsal

När barnantalet ökade det blev nödvändigt att utöka utrymmena. Därför byggdes denna skola på södra sidan av landsvägen. Denna invigdes år 1880. När småskola blev beslutad inrättades denna i nedre våningen i ursprungliga skolan jämte en bostad för lärarinnan. Denna skola användes då som s.k. folkskola och blev i dagligt tal kallad ”storskolan”. Denna byggnad upphörde som skola när den nuvarande skolan byggdes år 1931. När den blev överflödig för detta ändamål uthyrdes den till snickarverkstad och idag är den ombyggd till privatbostad.

 


 

holsjo-090-1800-tal
Det här kortet hör egentligen inte hemma här. Det är inget skolkort och troligen heller inget ett konfirmationskort. Kortet har funnits i (8V10) Karin Jonsson f. 1875 (Broms) ägo och hon har också skrivit alla namn på baksidan av kortet. Nu ägs bilden av hennes barnbarn Karin Berger.

Bakre raden:
Olle Lind, Nygårds, Sven Holmström, Karl Bärlin, Per Höglund, Nils Eriksson, Jonas Nordin.

Främre raden
Lisa Eriksson -Edman, Anna Danielsson – Holm, Anna Sjöberg – Larsson, Änjans Karin Kring-Eriksson, Margaret Eriksson, Sigrid Lind-Holmström, Anna Jonsson-Trolin, okänd, Margreta Blomdal, Karin Jonsson (Broms)-Persson, Kristina Jonsson (Lôkarn) och Ellen Selin, och Pastor Selin

 


 

holsjo-076-1902

Hålsjö skola 1902. Tidningsbild ur HT 2/9 1980. Insänt av Sigrid Westberg f. Jonsson i Norrbo

Hjälp oss ersätta den här bilden med det riktiga skolkortet.

Lärare: Margareta Blomdal och Albert Engqvist

Bakre raden:
Helge Walter, Per Andersson, Jonas Jonsson, Per Danielsson och Gösta Selén

Andra raden:
Magnus Kring, Johan Glad, Erik Eriksson, Per Kring, André Jonsson, Jan-Olov Arv, Erik Rask, Viktor Viklund och Viktor Lundman.

Tredje raden:
Gösta Lundberg. Einar Lindman, Anders Olov Eriksson, Mickel Eriksson, Gustav Larsson, Jonas Jonsson, Erik Nilsson, Per-Erik Persson, Erik-Olov Olson, Jonas Ädel, Erik Pettersson, Per Jonsson, Lars Rask och Albert Engquist.

Fjärde raden:
Jan-Erik Bärlin, Daniel Andersson, Jonas Jonsson, Jonas Jonsson, Johan Jonsson, Kristina Kring, Kristina Persson, Lars Jonsson, Daniel Jonsson, Harald Larsson och Jonas Åslin.

Femte raden:
Henry Lundberg, Lars Larsson, Emma Olsson, Karin Jonsson, Brita Danielsson, Hanna Berglund, Margareta Almdal, lärarinna, Albert Engquist, lärare, Klara Olsson, Jonas Norell, Per-Olov Holm och Erik Forsberg.

Sjätte raden:
Inga Olsson, Nanny Wikberg, Kalla Åslin, Henny Malm, Kristina Ring, Beda Jonsson, Siri Engkvist, Nanny Fridlund, Margareta Forsberg, Axelia Viklund, Lydia Larsson, Anna Engkvist och Signe Eldh.

Främre raden:
Karin Persson, Sigrid Jonsson, Alma Glad, Anna Danielsson, Anna Glad, Britta Olsson, Anna Larsson, Märta Eriksson, Sigrid Persson och Kristina Ring.

 


 

holsjo-002-1905

holsjo-003-placering
Hålsjö skola 1905
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Albert Engqvist ?

Bakre raden 1 – 23:

Mellanraden 24 – 45:

Främre raden 46 – 63:

Här behöver vi hjälp, berätta för oss vilka du känner igen 

 

 

holsjo-078-1905

Hålsjö skola 1905 ev. Bild ur boken ”gård och bygd genom 100 år”.

Lärare:

Bakre raden: 1 – 11

Rad två: 11 – 22

Rad tre: 23 – 35, plus lärare

Rad fyra: 36 – 47

Rad fem: 48 – 58

Sittande på marken: 59 – 64

Hjälp oss hitta originalkortet och med namn på lärare och elever


 

holsjo-079-1908-ev
Hålsjö skola 1907 ev. Hjälp oss med namn på eleverna
Bild ur egen samling

Lärare: Albert Engqvist

Bakre raden:
Åtta barn och lärare

Rad två:
Sex barn och lärare

Rad tre:
Åtta barn

Rad fyra:
Nio flickor och tre pojkar

Sittande fram:
Tio flickor

Sittande på marken:
Fem flickor


 

holsjo-113

Hålsjö skola, okänt årtal. Bilden ägs av Norrbo Hembygdsförening.

Hjälp oss ersätta den här bilden. Den var inglasad när fotot togs, därför blev det spegel-och ljusblänk i bilden.

Lärare:

Bakre raden: 1 – 11
Elva barn och lärare

Rad två: 12 – 22
Tio barn

Rad tre: 23 – 35
Tolv barn

Rad fyra: 36 – 48
Tolv barn

Rad fem: 49 – 59
Tio barn

Sittande fram: 60 – 66
Sex barn

 

 


 

halsjo-001-1908
Hålsjö skola 1908, klass 1 -2

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Margareta Blomdahl

Bakre raden:
? , ? , Daniels Olle i Backmo, ? , ? , ? , ? , ? .

Mellanraden:
? . ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? .

Sittande främre raden:
? , ? , Anna-Lena Norell, ? , ? , ? ,  ? , ? .

 


 

holsjo-034-1910
Hålsjö skola 1910

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Albert Engqvist ? och ?

Bakre raden: 1 – 7

Rad två: 8 – 25

Rad tre: 26 – 37

Flickor på främre raden: 38 – 57

Här behöver vi hjälp med namn på både lärare och elever


 

holsjo-112

Hålsjö skola, omkring 1914. Bilden ägs av Norrbo Hembygdsförening.
Hjälp oss ersätta den här bilden. Den var inglasad när fotot togs, därför blev det spegel-och ljusblänk i bilden.

Lärare: Albert Engqvist

Bakre raden:
Okänd, okänd, okänd, Albert Sving f. 1906, Albin Persson, Albert Engqvist lärare, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.

Mellan raden:
Gerda Kristina Sving f.1903, Ester Printz, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.

Främre raden:
Okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Gerda Printz, okänd, Sigrid Nilsson ”Ersk-Orsas”, okänd, okänd.

 


 

holsjo-072-1915.ev
Hålsjö skola omkring 1915

Bild ur egen samling

I den här årskullen finns troligen både Tjock-Anders och Klacks-Gunnar. Gunnar gick bara två år i skolan och då tillsammans med Tjock-Anders har han berättat för Märta Frimodig.

Lärare:

Bakre raden: 1 – 11

Andra raden: 12 – 23, plus lärare

Tredje raden: 24 – 35

Främre raden: 36 – 40

Här behöver vi hjälp med namn på både lärare och elever 


 

Holsjo-110-stege

Hålsjö småskola. Omkring 1916.  Bilden ägs av Norrbo Hembygdsförening.
Hjälp oss ersätta den här bilden. Den var inglasad när fotot togs, därför blev det spegel-och ljusblänk i bilden.

Lärare: Anna Engqvist/Bärlin

Bakre raden:
Okänd, okänd, okänd, Anna Bärlin lärare, John Eriksson, Elis Hamrén f. 1906

Mellan raden:
Okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ”Glugg” Einar, okänd, Lars Åslin f. 1906.

Främre raden:
Okänd, Ester Stridh g. Ädel, Aina Eriksson g. Larsson, okänd, Maja Snygg g. Persson, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.

 

 


 

holsjo-111

Hålsjö skola. Omkring 1918. Bilden ägs av Norrbo Hembygdsförening.
Hjälp oss ersätta den här bilden. Den var inglasad när fotot togs, därför blev det spegel-och ljusblänk i bilden.

Lärare: Albert Engqvist

Bakre raden:
Albert Engqvist, lärare, okänd, Erika Åslin, okänd, Stina Bodin, okänd, Karin Norin, okänd, Tilda Hamrén f. 1909.

Mellersta raden:
Okänd, okänd.

Främre raden:
Evald Larsson ”Israles” f. 1910, okänd, okänd, Gustaf From, Albert Lönnberg, okänd.

 


 

holsjo-106-1918

Hålsjö skola 1918 eller 1919
Bild ur Hagans gårdsarkiv, ägd av Karin Björk

Lärare: 

Bakre raden: 1?, 2?, 3?, 4?, 5?, 6? och 7?

Främre raden: 1?, 2 Lars Larsson f. 1911, 3?, 4?, 5?, 6?, 7? och 8?

Här behöver vi hjälp med namn på både lärare och elever 


 

holsjo-114

Hålsjö skola, okänt årtal. Bilden ägs av Norrbo Hembygdsförening

Här vill vi ha hjälp med identifiering av både lärare och elever

Lärare:

Bakre raden:

Sittande fram:

 


 

holsjo-108-1910-talet
Hålsjö skola 1923, klass 1 – 4. Bild ur Hudiksvalls tidning
Bild ur Hagans gårdsarkiv, ägd av Karin Björk.

Lärare: Karl Olsson och Edit Bengtsson

Bakre raden:
Per Eriksson Reveln, Lars Olov Olsson Norrigårn, Erik Eriksson Borsk-Erik, John Jonsson Sotar-John, Robert Hamrén, Anton Swing f.1910, Gregor Hamrén, Evald Larsson Israels f. 1910, Henrik Larsson Israels f. 1911, Albert From, Ivar Tenggren, Henning Kring, Gottfrid Eriksson, och Erik Jonsson Nord-Erik.

Andra raden:
Elin Strid, Ella Ström, Karin Rask, Karin Pettersson, Brita Larsson Lasses-Brita, Märta Larsson Kalles-Märta, Ester Rask, Anna Pettersson, Olivia Källman, Sara Ehn, Anna Grym, Anna Westin och Magnus Jonsson Daniels Magnus.

Tredje raden:
Irma Rask, Ester Sving f. 1914, Hulda Eriksson Baltsars, Greta Westin, Nora Edman, Elin Rask, Karin Persson, läraren Karl Olsson, Anna Åslin, Greta Ström, Anna Jonsson Daniels Anna, Anna Jonsson Nord Anna, Karin Larsson Israels f. 1913, Albert Lönnberg och Adolf Lönnberg.

Främre raden:
Hilding Sjöberg, Åke Myrgren, Bertil Hamrén, Lars Larsson Pelars, Otto Johansson, Holger Eriksson Borsk, Holger Sundberg, Jonas Larsson Ax, Sven Persson, Alrik Eriksson Olhans och Folke Eriksson.

 


 

holsjo-109-1923

Hålsjö skola omkring 1924.
Bild ur Hagans gårdsarkiv, ägd av Karin Björk

Lärare: Anna Bärlin

Bakre raden:
Tilda Reinhager,Manne Lindh, ”Moga” Johan Jonsson, ”Antes” Karl, Jonas Hallén, André Ring, Helmer Rask och Anna Bärlin lärare.

Mellan raden:
”Pös” Svea, ”Baltsar Karin, Vivan Edman, ”Hagans” Hilda Persson f. 1916, Maja Strid, Elsa Strid g. Hamrén, Oskar From, ”Baltsar” Anna, Gösta Sundberg, Greta Bergvik, Karin Idén.

Främre raden:
Elin Dirong, ”Jonsa” Karin, ”Israels” Brita Larsson f. 1915, Elin Lind, Nanny Ström, Gösta Sjöberg, Anna Ehn och ”Nord” Einar Jonsson/Dellenhag f.1917.

 


 

holsjo-119-anna

Hålsjö skola 1925 ev. Bilden ägs av Museet Gävleborg.

Lärare: Anna Bärlin

Bakre raden:
Sigge Strid, okänd, Anna Bärlin lärare, Gösta Sundberg och okänd.

Mellan raden:
Okänd, Anna Ehn, André Ring, ”Israels” Brita Larsson f. 1915, Inga , okänd, Olle Källman och Sven Rask

Främre raden:
”Gods” Anna Åslin eller Ulla, ”Strid” Maja Jonsson, ” Hagans” Hilda Persson f 1916, Nanny Ström, okänd, Viran Edman och okänd.


 

Hålsjö skola, år 1926. Bild ur HT den 8 juni 1979. Hjälp oss ersätta den här bilden.

Lärare: Marta Hamrén

Bakre raden:
Lärarinnan Märta Hamrén, Per Norell, Emanuel Strid, Elis Ehn,  ”God” Per-Erik Åslin, ”Israels” Samuel Larsson f. 1917, Tage Danielsson, André Ring, Alvar Jonsson, Hilding Ström, Erik Larsson.

Mellan raden:
”Borsk” Klara Olsson, Stina Persson, Göta Rask, Lillemor Nygren, Hanna Hamrén, Elma Larsson Sandåkern, Elsa-Stina Bärlin f. 1918, ”Sven-Eriks” Emma Jonsson, ”Sven-Eriks” Karin Jonsson.

Främre raden:
”Ax” Erik Larsson, Valter Vestman och Eskil Åslin.

 


 

holsjo-105-27-28

Hålsjö skola 1927 eller 1928.
Bild ur Hagans gårdsarkiv, ägd av Karin Björk

Lärare: 

Bakre raden:

Andra raden:

Tredje raden: Nr 4 Ulla Åslin Gods, 5, Hilda Persson Hagans

Främre raden:

Här behöver vi hjälp med namn på både lärare och elever 


 

 

holsjo-104-1928

Hålsjö skola ca 1928.
Bild ur Hagans gårdsarkiv, ägd av Karin Björk

Lärare: 

Bakre raden:

Andra raden:

Tredje raden: Nr 6 f v Hilda Persson Hagans

Främre raden:

Här behöver vi hjälp med namn på både lärare och elever 

 


 

holsjo-004-1929-3-6
Hålsjö skola 1929 klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:  Anna Bärlin

Bakre raden:
Stina Persson, Klara Eriksson, Hanna Hamrén, Emma Jonsson, Karin Jonsson, Elina Larsson, Karin Jonsson, Elsa Stina Backlund, Göta Rask

Mellanraden:
Per-Erik Åslin, Valter Vestman, Gösta Sundin, Eskil Åslin, Tage Danielsson,Samuel Larsson, Gösta Sjöberg, Hilding Ström.

Främre raden:
Erik Larsson, Erik Larsson Ax. Emanuel Strid, Gösta Eriksson,Per-Adolf Ring, Alvar Jonsson, Per Norell.

 


 

 

holsjo-096-1929

Hålsjö skola läsåret  1928 – 1929, våren 1929.
Bild ur Hagans gårdsarkiv, ägd av Karin Björk

Lärare: 

Bakre raden: Nr 3 f v Hilda Persson Hagans, nr 6 Greta Glad

Mellan raden: 

Främre raden:

Här behöver vi hjälp med namn på både lärare och elever 

 


 

holsjo-093-hembygskor-1

Hålsjö skola. Norrbo Hembygdskör omkr. 1932. Två bilder från samma tillfälle.
Ledare folkskollärare Henning Svensson
Bilder ur Ulla Olssons samling

holsjo-092-hembygdskor-2

Norrbo Hembygdskör från samma tillfälle som ovan.

Övre raden från vänster:
Karl Jonsson, Erik Larsson, John Westin, okänd

Andra raden:
Lars Larsson, Wiggo Åkerström, Verner Larsson, Gerda Östberg

Tredje raden:
Henning Svensson, lärarinna Hålsjö, med syster, Anna Palm, Gertrud Jonsson.

Främre raden:
Berna-Lisa Jansson, Emma Olsson, Karin …, Blenda Järnkrok, Marta Jönsson Löta, och Margareta Larsson.


 

holsjo-124-1932

Hålsjö nya skola läsåret 1932 – 1933, klass 1 -6  Bilden utlånad av Sven Larson

Lärare: Längst bak, Anna Bärlin, Daniel Danielsson och Märta Hamrén

Bakre raden:
Gösta Andersson, Karl-Erik Bärlin, Arne, …(Holms), David Lönnberg, Jonas Strid, Einar Rönnqvist, Baltsar-Jonas Eriksson, Hilmer Andersson, Göte Rönnqvist, …Järse-Olles dotter, Anna … Järse-Olles, okänd, Birgitta Strid, Svea Edman, okänd, okänd, okänd, Anna Mörk och Maj-Britt Hansson

Andra raden:
Verner Sjöberg, okänd, Alfred Danielsson, Ivar Eriksson, Olle From, okänd, Hilmer Andersson, Ingvar Hansson, Einar Åslin, Sven Larsson, Bror Idén, okänd, Johan Jonsson, Georg Järnkrok och Jonas From

Tredje raden:
Jonas Eriksson, Helmer Norell, Kristina Mörk, Karin Sjöberg, Svea Hansson, Ester Olsson, Anna(skans) Persson, Ester Jonsson, Karin Andersson, Sigrid Eriksson, Sonja Danielsson, Anna-Greta Danielsson, Margret Jonsson, Maj-Gun Wiklund, Ingrid Eriksson, Karin Sjöberg, okänd och Åke Järnkrok.

Främre raden i sicksack :
Okänd, Eivin Åslin, Göte Lindh, Karl Israelsson, Sven Israelsson, Valborg Eriksson, Anna Sjöberg, Karin Mickelsson, Hulda Larsson, Sandåkern, Doris Skogberg, okänd, Gunni Andersson, Sigrid Kring, Anna Larsson, Ingrid Jonsson, … (Nyland), Stina Gunsth, Elin Ingebritt Mörk, Backmo, Eskil Jonsson, Hugo Sundberg, Birger Larsson och Karl-Erik Danielsson

 


 

holsjo-005-1936-3-4
Hålsjö skola läsåret 1936 – 1937, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingeborg Nordgren, till vänster och Anna Bärlin, till höger.

Bakre raden:
Rut Eriksson, Arne Kring, Börje Olsson, Åke Järnkrok, Karl-Erik Danielsson, Karin Olsson, Hulda Larsson, Olle Eriksson, Reinhold Eriksson.

Mellanraden:
Stig Olsson, Helmer Norewall, Astrid Larsson, Ingegerd Eriksson, Brita Åslin, Sigbritt Wik, Ingbritt Mörk, Brita Eriksson, Greta Sjöberg, Anders Eriksson, Vera Andersson, Henning Johansson, Ingemar From, Algot Larsson.

Främre raden:
Karin Eriksson, Anna Hansson, Eivor Eriksson, Ellen Eriksson, Majbritt Ström, Hanna Johansson, Birgit Grym, Maj-Britt Jonsson, Sara Sjöberg, Arne Albinsson.

 


 

holsjo-125-1937

Hålsjö skola läsåret 1936 – 1937, klass 5 – 6. Bilden utlånad av Sven Larsson

Lärare: Anders Thelin

Bakre raden:
Birger Larsson, Karl-Erik Bärlin, Georg Järnkrok, Göte Rönnqvist, Göte Lindh, Hugo Sundberg, Erik Ehn, Baltsar-Jonas Eriksson och Anders Thelin, lärare.

Mellanraden:
Sven Larsson, Jonas Eriksson, Erik Backström (Emma Gunst son), Margret Jonsson, Valborg Eriksson, Ingrid Jonsson, Eskil Jonsson, Eivin Åslin och Karl Israelsson.

Främre raden:
Maj-Gun Wiklund, Karin Andersson, Anna-Greta Danielsson, Karin Sjöberg, Ester Olsson, Svea Hansson, Iris Westman, Stina Gunsth och Sigrid Kring

 

 


 

holsjo-007-1939-5-6
Hålsjö skola läsåret 1939 – 1940, klass 5-6
Bilden ägs av Dellenbygens Fotoklubb

Lärare: Anders Thelin

Bakre raden:
Maj-Britt Jonsson, Vera Andersson, Sara Sjöberg, Brita Åslin, Astrid Larsson, Birgit Grym, Rut Eriksson.

Mellanraden:
Eivor Eriksson, Ellen Eriksson, Ingbritt Mörk, Brita Eriksson, Maj-Britt Ström, Hanna Johansson, Anna Hansson,Ingegerd Eriksson, Karin Eriksson.

Främre raden:
Stig Olsson, Ingemar From, Anders Eriksson, Henning Johansson, Arne Kring, Arne Albinsson, Algot Larsson, Reinhold Eriksson.

 

holsjo-009-4312
Hålsjö skola 1943, klass 1 – 2

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marta Eriksson

Bakre raden:
Lage Johansson, Yngve Olsson. Einar Olsson.

Mellanraden:
Tore Persson, Erik Eriksson, Marta Eriksson, Folke Jonsson,Verner Eriksson, Göte Persson, Åke Jonsson. Erland Larsson, Sven Ekström.

Främre raden:
Evy Persson, Elsa Hansson, Alva Hamrén, Kerstin Gustavsson, Ingrid Olsson, Barbro Tenggren.


 

holsjo-091-1943,-3-4
Hålsjö skola 1943, klass 3 – 4
Bilden ägs av Inger Glad

Lärare: Anders Thelin

Bakre raden:
Astrid Andersson, Karin Tenggren, Karin Jonsson, Anna-Lisa Gustavsson, Greta Melin, Maj-Lis Westin, Margot Gunsth, Ulla Danielsson, Anna Sjöberg, Gunvor Nordkvist.

Mellanraden:
Ivar Jonsson, Yngve Gunsth, Alf Järnkrok, Frans-Erik Gunsth, Rune Johansson, Yngve Larsson.

Främre raden:
Bengt-Rune Eriksson, Lennart Jonsson, Ingvar Larsson, Bengt Olsson, Olle Eriksson, Thure Johansson, Nils Åslin.


 

holsjo-010-4412

Hålsjö skola läsåret 1944 – 1945, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marta Eriksson och Maj-Britt Eriksson

Bakre raden:
Marta Eriksson, lärare, Ragnhild Åslin, Kerstin Thelin, Elsa Larsson, Barbro Tenggren, Kerstin Gustavsson, Elsa Hansson, Gunvor Larsson, Gunvor Eriksson, Maj-Britt Eriksson lärare.

Mellanraden:
Ture Olsson, (finsk pojke), Lage Johansson, Sven Ekström.

Främre raden:
Sven-Erik Persson, Verner Eriksson, Tage Eriksson, Erland Larsson, Åke Jonsson.

 


 

holsjo-094-1944

Hålsjö skola läsåret 1944 – 1945, klass 3 – 6
Bilden ägs av Karin Ingvarson

Lärare: Set Olof Wallentin

Bakre raden:
Karin Jonsson Utegårn Bästdal, Anna-Lisa Gustavsson Gods, Hålsjö, Majlis Westin Hålsjö, Lilian Jonsson Skogbergs Fönebo och Astrid Andersson Hålsjö

Andra raden:
Greta Melin Hålsjö, Ulla Danielsson Backmo, Elvy Persson Änja Hålsjö, Anna-Lisa Edström Änja Hålsjö, Ingrid Olsson Ersk-Orsas Hålsjö, Gunhild Wall Hålsjö, Anna Sjöberg Hålsjö och Margeth Gunst Backmo

Tredje raden: 
Slaktar-Ivar Jonsson Hålsjö, Frans Erik Gunst Backmo, Nygårds-Olle Eriksson Hålsjö, Folke Jonsson Hålsjö, Bengt-Rune Eriksson Bästdal, Ingvar Larsson Stensgärde, Bengt Olsson Ersk Orsas Hålsjö och Rune Johansson Högsved.

Främre raden
Sivert Kring Hålsjö, Yngve Larsson Stensgärde, Yngve Olsson Backmo, Thure Johansson Högsved, Nils Åslin Hålsjö, Einar Olsson Reveln och Erik Eriksson Reveln.

 


 

holsjo-082-1946

Hålsjö skola läsåret 1946 -47, klass 1
Bilden ägs av Mildred Olsson

Lärare: Marta Eriksson

Bakre raden:
Astrid Eriksson, Elinor Johansson, Mildred Eriksson, Karin Larsson, Sylvan Eriksson, Barbro Reinhager, Maemi Jonsson, Berna Lund.

Främre raden:
Tord Olsson, Erik Sjöberg, Bernt Persson, Sören Källman.


 

holsjo-073-1947
Hålsjö skola 1946
Bild ur egen samling

Lärare: Ellen Gustavsson

Bakre raden:
Elvy Persson, ?, Ellen Gustavsson lärare

Andra raden:

Tredje raden:

Främre raden:
? , ? , ? , ? , ?, Sven Erik Persson, ? .

Här vill vi ha hjälp med namn på eleverna


 

holsjo-083.1947-1-2

Hålsjö skola läsåret 1946 – 1947, klass 1 – 2 
Bilden ägs av Mildred Olsson

Lärare: Bertil Lindgren

Bakre raden:
Astrid Eriksson, Berna Lundh, Ingrid Lind, Bertil Lindgren präst/lärare vikarie, Kerstin Jonsson, Margit Ädel, Sylvan Eriksson, Mildred Eriksson, Barbro Reinhager, Elinor Johansson, Karin Larsson och Naemi Jonsson.

Främre raden:
Ture Eriksson, Bernt Erik Hedblom, Stig Borg, Erik Sjöberg, Bernt Persson, Tord Olsson, Astor Johansson, Sören Källman?

 


 

holsjo-081-1947-1948
Hålsjö skola 1947
Bilden ägs av Yngve Olsson

Lärare: Anders Thelin

Bakre raden:
Elvy Persson, Anna-Lisa Edström, Kerstin Gustavsson, Anders Thelin lärare, Ingrid Olsson, Alva Hamrén, Ulla Danielsson

Mellanraden:
Nils Åslin, Ingvar Larsson, Yngve Olsson, Ragnhild Åslin, Gunvor Larsson, Elsa Hansson, Åke Jonsson, okänd

Främre raden:
Einar Olsson, Sven-Erik Persson, Erland Larsson, Folke Jonsson, Erik Eriksson, okänd, Sven Ekström.

 


holsjo-117-1948

Hålsjö skola läsåret 1948 – 1949, 25 november 1948, klass 1-2
Bilden ägs av Anders Ädel förmedlad genom dottern Cecilia Ädel

Lärare: Märta Eriksson

Bakre raden:
Astrid Eriksson, Elvy Larsson, lärarinnan Märta Eriksson, Anita ? , Dagny Olsson och Solveig Hansson

Främre raden:
Bosse Bodin, Anders Ädel, Lennart Johansson och Erik Wall

 


 

holsjo-080-1948

Hålsjö skola 1948
Bilden ägs av Yngve Olsson

Lärare: Urban Willart

Stående bak:
Elvy Persson, Anna-Lisa Edström, Ingrid Olsson, Kerstin Gustavsson, Ragnhild Åslin, Frideborg Marsch, Alva Hamrén

Mittenraden:
Astrid Eriksson, Verner Eriksson, Ture Olsson, Lage Johansson, Tage Eriksson, Yngve Olsson.

Sittande fram:
Einar Olsson, Åke Jonsson, Lennart Danielsson, Folke Jonsson, Sven Erik Persson, Erland Larsson och Erik Eriksson.

 


 

 

holsjo-099-47-48-1-2

Hålsjö skola läsåret 1947 – 1948, klass 2 – 3 
Bild ur Hagans gårdsarkiv, ägd av Karin Björk

Lärare: Bertil Lindgren

Bakre raden:
Ture Eriksson, Holms Bästdal, Bengt Erik Hedblom, Pösens, Stig Borg, Sven-Eriks Stensgärde, Astor Johansson Högsved, Bertil Lindgren lärare o präst, Tord Olsson Esk-Orsas Hålsjö, Erik Sjöberg, Norrgårn Hålsjö, Ingrid Lind Hålsjö, i vit mössa Ellen Johansson Högsved och Kjerstin Jonsson Hålsjö.

Främre raden:
Barbro Reinhage, skolan, Astrid Eriksson Nygårn, Sylvia Eriksson Ol-Hans, Margit Ädel Hålsjö, Berna Lund Backmo, Bernt Persson Backmo, Sören Kjellman Prinses, Karin Larsson Hagans, Hålsjö, Naimi Jonsson Reveln.

 


 

holsjo-084-1948-1949

Hålsjö skola läsåret 1948 – 1949, klass 3 – 4
Bilden ägs av Mildred Olsson

Lärare: Inger Willart

Bakre raden:
Ingrid Lind, Sylvan Eriksson, Barbro Reinhager, Ellen Darj lärare, Margit Ädel, Kerstin Jonsson.

Mellanraden:
Karin Larsson, Naemi Jonsson, Mildred Eriksson, Elinor Johansson och Berna Lund.

Främre raden:
Bengt Erik Hedblom, Bernt Persson, Sören Källman, Erik Sjöberg, Stig Borg, Ture Eriksson, Astor Johansson.

 


 

holsjo-085-1949-1950
Hålsjö skola läsåret 1949 – 1950, klass 4 – 5
Bilden ägs av Mildred Olsson

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Sören Källman, Paul Nygren, Göran Blank, Mats Viklund, Margit Ädel, Birgitta Persson, Tord Olsson, Erik Sjöberg och Bernt Persson?

Främre raden:
Mildred Eriksson, Sylvan Eriksson, Naemi Jonsson, Barbro Reinhager, Ann-Marie Nygren,
Elinor Johansson, Karin Larsson, Berna Lund och Dagmar Danielsson.


 

 

holsjo-101-1950-examel

Hålsjö skola läsåret 1949-50, examen 1950, klass ?
Bilden utlånad av Karin Björk

1. Birgitta Persson, 2. Naimi Jonsson, 3,okänd 4, okänd 5, okänd 6. Karin Larsson, 7, okänd 8. Barbro Reinhagen, 9, okänd 10. Astrid Eriksson, 11. Berne Blom 12, okänd 13. Bo Bodin, 14. Göran Blank, 15, okänd 16. Lennart Johansson, 17, okänd 18. Erik Sjöberg, 19, okänd 20. Tord Olsson, 21. Margit Ädel, 22. Bernt Olsson, 23. Göran Buske.


 

holsjo-126-1951

Hålsjö skola läsåret 1949-50, klass 1-2. Bilden utlånad av Bengt-Erik Eriksson
Jag minns att vi inte hade någon matbespisning första höstterminen. Vi hade matsäck med oss, som vi satt och åt i omklädningsrummet, skriver Bengt-Erik.

Lärare: Marta Erixon

Bakre raden:
Anders Ädel, okänd, Sven-Göran Shilling, Tord Åslin, Bengt-Erik Eriksson, Bruno Blank, Jonny Derong?, okänd, Håkan Olsson, Bernt Edman.

Främre raden:
Laila Sundberg, Solveig Hansson, Hillevi Eriksson, Karin Eriksson, Dagny Olsson, Anita ?, Sonja Jonsson, Marta Erixon lärare.

 


 

holsjo-127-1951

Hålsjö skola läsåret 1950-51, klass 1-2. Bilden utlånad av Bengt-Erik Eriksson

Lärare: Astrid Bäckström

Bakre raden:
Göran Thyr, Harry Danielsson, Erik Ädel, okänd, okänd, Astrid Bäckström, lärare.

Mellanraden:
Sven-Göran Shilling, Håkan Olsson, Bengt-Erik Eriksson, Sven-Johan Marsch, Lennart Järnkrok, Anders Ädel, Tord Åslin, Bernt Edman.

Främre raden:
Ulla Olsson, Inga-Lisa Eriksson, okänd, Hillevi Eriksson, Karin Eriksson, okänd, okänd.

 


holsjo-087-51-52

Hålsjö skola läsåret 1950 – 1951, klass 3 – 4 – 5
Bilden ägs av Mildred Olsson

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Lennart Johansson, Göran Buske, Bo Bodin, Erik Sjöberg, Rune Blom, Göran Blank, Paul Nygren, Mats Viklund, Bernt Persson, Sören Källman, Erik Wall.

Mellanraden:
Sven-Erik Thyr, Tord Olsson, Anita Dahlberg, Elvy Larsson, Sylvan Eriksson, Mildred Eriksson, Ann-Mari Nygren, Berna Lund, Bruno Blank och Jonny Derong.

Främre raden:
Solveig Hansson, Elinor Johansson, Birgitta Persson, Dagmar Danielsson, Barbro Reinhager, Margit Ädel, Naemi Jonsson, Astrid Eriksson, Karin Larsson, Dagny Olsson.

 


 

holsjo-100-51-52

Hålsjö skola läsåret 1951 – 1952, klass 6 – 7
Bilden ägs av Karin Björk

Lärare: Gustaf Eriksson

Bakre raden:
Astor Johansson Högsved, Ture Eriksson Holms, Stig Borg Sven-Eriks, Ingrid Lind Pixes, Kerstin Jonsson Hålsjö,

Andra raden:
Ellinor Johansson Mickels, Mildred Eriksson Hålsjö, Ann-Marie Nygren Gammelsträng, Birgitta Persson Mojens Gammelsträng, Dagmar Danielsson Port-Daniels, Sylvia Eriksson Ol-Hans Hålsjö och Margit Ädel Hasp-Nisses Hålsjö

Tredje raden:
Barbro Reinhage skolan, Karin Larsson Hagans Hålsjö, Naimi Jonsson Reveln, Berna Lund Daniels Backmo, Gustaf Eriksson lärare, Mats Viklund Gammelsträng, Rune Blom Backmo och Sven-Erik Thyr, Änja Hålsjö.

Främre raden:
Bengt Erik Hedblom Pösens Hålsjö, Erik Sjöberg Norrgårn Hålsjö, Sören Kjellman Prinses Hålsjö, Bernt Persson Backmo, Göran Blank Gammelsträng, Tord Olsson Ersk-Orsas, Gammelsträng, Paul Nygren Gammelsträng och Göran Buske Gammelsjön

 


 

holsjo-011-5212

Hålsjö skola läsåret 1952 – 1953, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Ellen Darj

Bakre raden:
Irene Gill, Lennart Persson, Lars-Åke Eriksson, Leif Jonsson, Ronny Eriksson, Ola Danielsson, Karin Persson.

Mellersta raden:
Viola Lusth, Lilian Johansson, Annemi Eriksson, Ing-Marie Buske, Inger Jonsson, Monika Holsten, Siv Blank, Britt-Marie Jonsson.

Främre raden:
Lars-Erik Larsson, Anders Jonsson, Hans-Göran Hamrén, Egon Sjöberg, Staffan Mickelsson.

 


 

holsjo-128-1953

Hålsjö skola läsåret 1952-53, klass 3-4. Bilden utlånad av Bengt-Erik Eriksson

Lärare: Margit Lundin. Hon är inte med på bilden

Bakre raden:
Bernt Edman, Bengt Svedberg, Sven-Göran Shilling, Håkan Olsson, Tord Åslin, Sven-Johan Marsch, okänd och Bengt-Erik Eriksson.

Mellanraden:
Berit Glimstrand, Karin Eriksson, Sonja Jonsson, Birgitta Eriksson f 1943, Norrbobyn, Inga-Lisa Eriksson, Ulla Olsson, Ingrid Eriksson f. 1943, Gammelsträng, okänd, okänd och Laila Sundberg.

Främre raden:
Lennart Järnkrok, Bengt Sjöberg f. 1943, Göran Thyr, Erik Ädel f. 1942, Skål-Olle? och  Anders Ädel f. 1941.

 


 

holsjo-088-52-53
Hålsjö skola läsåret 1952 – 1953, klass 5 – 6 – 7
Bilden ägs av Mildred Olsson

Lärare: Gunborg Eriksson

Bakre raden:
Tord Olsson, Lennart Johansson, Bo Bodin, Göran Blank, Mats Viklund, Seimer Ehn, Paul Nygren, Göran Buske.

Andra raden:
Ann-Mari Nygren, Mildred Eriksson, Elinor Johansson, Sylvan Eriksson, Birgitta Persson, Dagmar Danielsson.

Tredje raden:
Solveig Hansson, Dagmar Olsson, Elvy Larsson, Anita Dahlberg, Naemi Jonsson, Barbro Reinhager, Astrid Eriksson, Karin Larsson, Berna Lund.

Främre raden:
Sven-Erik Thyr, Jonny Derong, Bruno Blank, Bernt Persson, Erik Sjöberg, Erik Wall.

 


 

holsjo-012-5312

Hålsjö skola läsåret 1953 – 1954, klass 1-2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sonja Alfredsson

Bakre raden:
Lars-Åke Eriksson, Hans-Göran Hamrén, Egon Sjöberg, Ann-Britt Åslin, Karin Persson, Lilian Johansson, Ola Danielsson, Staffan Mickelsson, Sven-Olov Jonsson (Lötmyr), Lars-Enar Lövstrand.

Mellanraden:
Ann-Marie Marsch, B Glimstrand, Inga-Lill Nygren, K Persson, Viola Lust, Ingegerd Lust, Berit Andersson, Annemi Eriksson, L. Persson.

Främre raden:
Erik-Gustav Marsch, Kent Sjöberg, Ola Jonsson, Lars-Anders Andersson, Åke Norling, Sven Lund.

 


holsjo-129-1954

Hålsjö skola läsåret 1953-54, klasser 5, 6 och 7. Bilden utlånad av Bengt-Erik Eriksson

Lärare: Gunnar Gode.

Bakre raden:
Anders Ädel, Håkan Olsson, Bernt Edman, Sven-Johan Marsch, Bruno Blank, Erik Wall, Lennart Johansson, Bo Bodin.

Mittenraden:
Dagny Olsson, Solveig Hansson, Karin Eriksson, Berit Glimstrand, okänd, okänd, okänd, Hillevi Eriksson, Sonja Jonsson.

Främre raden:
Okänd, Sven-Göran Schilling, Tord Åslin, Lennart Järnkrok, Bengt-Erik Eriksson

 


 

holsjo-013-5412
Hålsjö skola läsåret 1954 – 1955, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sonja Alfredsson

Bakre raden:
Lars-Anders Andersson, Kjell-Åke Järnkrok, Sven Lundh, Lars-Enar Löfstrand, Sven-Olov Jonsson (Löthmyr), Birgitta Alfredsson, Mona Jonsson, Christina Andersson, Ingeborg Buske, Ingegerd Lusth,

Mellanraden:
Vivi Thyr, Ketty Persson, Anne-Marie Marsch, Laila Persson, Barbro Eriksson, Ingrid Larsson, Inga-Lill Mattsson, Karin Ädel, Barbro Lusth.

Främre raden:
Kent Sjöberg, Erik-Gustav Marsch, Eber Sjöberg, Ove Jonsson.

 


 

holsjo-014-5434
Hålsjö skola läsåret 1954-1955, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Lars-Åke Eriksson, Ola Danielsson, Per Norling, Anders Westin, Lennart Persson, Ronny Gill, Lars-Erik Larsson, Staffan Mickelsson, Hans-Göran Hamrén, Åke Norling.

Främre raden:
Annemi Eriksson, Viola Lusth, Inger Wiklund, Ing-Marie Buske, Siv Blank, Lilian Johansson, Karin Persson, Inga-Lill Nygren.

 

holsjo-015-5512
Hålsjö skola 1955, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Birgit Karlström

Bakre raden:
Eber Sjöberg, Stefan Persson, Erik-Gustav Marsch, Mats-Erik Källman, Ove Jonsson, Christina Andersson, Ingeborg Buske, Barbro Eriksson, Anne-Marie Marsch, Irene Järnkrok, Mona Mickelsson,

Mellanraden:
Synnöve Sjöberg, Gunilla Eriksson, Margareta Viklund, Barbro Lust, Karin Ädel, Vivi Thyr, Rut Johansson, Ingrid Larsson.

Främre raden:
Kjell Norling, Jan-Olov Persson, Mats Eriksson, Lennart Lust, Hans-Åke Danielsson, Jack-Paul Lindh.

 


 

holsjo-016-5534

Hålsjö skola läsåret 1955 – 1956, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Margit Lundin (ej med på bilden)

Bakre raden:
Ingegerd Lust, Karin Persson, Mona Jonsson, Lilian Johansson, Lars-Enar Lövstrand, Lars-Åke Eriksson, Staffan Mickelsson, Sven-Olov Jonsson (Löthmyr).

Mellanraden:
M Hipponen, Ann-Britt Åslin, Viola Lust, Annemi Eriksson, Berit Andersson, Inga-Lill Nygren.

Främre raden:
Kent Sjöberg, Sven Lund, Åke Norling, Hans-Göran Hamrén.

 


 

holsjo-017-5634

Hålsjö skola 1956 – 1957, klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Sven-Olov Jonsson (Löthmyr), Sven Lundh, Lars-Enar Löfstrand, Ingeborg Buske, Ingegerd Lust, Christina Andersson, Ann-Britt Åslin,Mona Jonsson, Anne-Marie Marsch.

Mellanraden:
Vivi Thyr, Barbro Lust, Karin Ädel, Rut Johansson, Ingrid Larsson, Berit Andersson, Barbro Eriksson, Carina Westerlund.

Främre raden:
Kent Sjöberg, Erik-Gustav Marsch, Jack-Paul Lindh, Eber Sjöberg, Mats-Erik Källman.


 

holsjo-018-5634
Hålsjö skola 1956 – 1957, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Karin Ädel, Barbro Lust, Carina Westerlund, Gunvor Sundin, Barbro Eriksson, Christina Andersson, Anne-Marie Marsch, Erik-Gustav Marsch, Hans-Åke Danielsson, Eber Sjöberg, Mats-Erk Källman.

Mellanraden:
Vivi Thyr, Rut Johansson, Margareta Viklund, Irene Järnkrok, Gunilla Eriksson, Synnöve Sjöberg, Mona Mickelsson, Ingrid Larsson.

 Främre raden:
Jack-Paul Lindh, Mats Eriksson, Kjell Norling, Kjell-Åke Järnkrok, Jan-Olov Persson, Lennart Lust.


 

holsjo-019-5656

Hålsjö skola 1956 – 1957, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Per Olausson

Bakre raden:
Lars-Erik Larsson, Staffan Mickelsson, Per Norling, Lars-Åke Eriksson, Ronny Eriksson, Lennart Persson, Anders Jonsson, Åke Norling, Hans-Göran Hamrén.

Främre raden:
Inga-Lill Nygren, Siv Blank, Annemi Eriksson, Inger Jonsson, Ing-Marie Buske, Lilian Johansson, Viola Lust, Karin Persson.

 


 

holsjo-020-5756

Hålsjö skola 1957 – 1958, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Sven Lund, Staffan Mickelsson, Lars-Enar Lövstrand, Sven-Olov Jonsson (Löthmyr), Lars-Åke Eriksson, Hans-Göran Hamrén, Åke Norling, Leif Olsson, Kent Sjöberg.

Främre raden:
Lilian Johansson, Annemi Eriksson, Karin Persson, Inga-Lill Nygren, Ingegerd Lust, Viola Lust, Berit Andersson, Mona Jonsson.


 

holsjo-021-582

Hålsjö skola 1958 – 1959, klass 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Birgit Haga

Bakre raden: (närmast läraren)
Ronny Jonsson, Leif Lugn, Karin Jonsson, Göran Norberg.

Mellanraden:
Karl-Ivar Jonsson (Lötmyr), Lars-Håkan Sjöberg, Sven Lust, Roland Larsson.

Främre raden:
Roland Kring, Viola Eriksson, Marta Jonsson.

 


 

holsjo-022-5834
Hålsjö skola 1958 – 1959, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellebygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden: (närmast läraren)
Mona Mickelsson, Margareta Wiklund, Irene Järnkrok.

Andra raden:
Jan-Olov Persson, Kjell-Åke Järnkrok, Hans-Åke Danielsson, Leif Lundgren.

Tredje Raden:
Håkan Eriksson, Lisa Persson, Rhode Sjöberg, Synnöve Sjöberg.

Fjärde raden:
Olle Ädel, Kurt-Ingvar Hamrén, Mats-Olov Eriksson, Lennart Lust.

Främre raden:
Börje Lönnberg, Kjell Norling, Gunilla Eriksson.


 

holsjo-023-5856
Hålsjö skola 1958 – 1959, klass 5-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Eber Sjöberg, Erik-Gustav Marsch, Mats-Erik Källman, Lars-Anders Andersson, Lars-Enar Löfstrand, Sven Lundh, Kent Sjöberg, Leif Olsson.

Mellanraden:
Hans-Gunnar Forsström, Ingegerd Lust, Mona Jonsson, Christina Andersson, Ingeborg Buske, Ann-Britt Åslin, Gunvor Sundin, Barbro Lust, Jack-Paul Lindh.

Främre raden:
Karin Ädel, Ingrid Larsson, Berit Andersson, Carina Westerlund, Rut Johansson, Vivi Thyr.

 


 

holsjo-024-5934

Hålsjö skola 1959 – 1960, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Göran Norberg, Lars-Håkan Sjöberg, Olle Ädel, Börje Lönnberg, Roland Kring, Karl-Ivar Jonsson (Lötmyr), Ronny Jonsson, Curt-Ingvar Hamrén, Leif Lugn, Sven Lust.

Främre raden:
Marta Jonsson, Håkan Eriksson, Karin Jonsson, Rhode Sjöberg, Kari Puskinen. Sonja Åslin, Lisa Persson, Roland Larsson, Viola Eriksson.

 


 

holsjo-025-5956
Hålsjö skola 1959 – 1960, klass 5-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Eber Sjöberg, Erik-Gustav Marsch, Mats-Erik Källman, Lars-Anders Andersson, Lars-Enar Löfstrand, Sven Lundh, Kent Sjöberg, Leif Olsson.

Mellersta raden:
Hans-Gunnar Forsström, Ingegerd Lust, Mona Jonsson, Christina Andersson, Ingeborg Buske, Ann-Britt Åslin, Gunvor Sundin, Barbro Lust, Jack-Paul Lindh.

Främre raden:
Karin Ädel, Ingrid Larsson, Berit Andersson, Carina Westerlund, Rut Johansson, Vivi Thyr.


Skolstart i Dellenbygden

Text och bild ur HT den 26 augusti 1961

holsjo-120-1961

Hålsjö skola augusti 1961
Skolfröken, fru Alice Östberg vid Hålsjö skola, Norrbo, hälsar och bekantar sig med Ingrid Eriksson, som skall börja skolan samt Ulf Andersson och Lena Forsberg.

O B S. Vi saknar skolfoto på den här klassen, hjälp oss du som har ett 


 

holsjo-026-6012
Hålsjö skola 1960 – 1961, klass 1 – 2

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Alice Östberg

Bakre raden:
Leif Eldh, Roger Järnkrok, Eva Marsch, Per-Ove Lindh, Egon Åslin, Christer Berglund, Karl-Gustav Nygren, Sölwi Ström, Bengt Bergström, Kent-Erne Elfström.

Främre raden:
Inga-Lill Wikström (Bylund), Kerstin Järnkrok, Inger Berglund, Barbro Norling, Rakel Sjöberg, Agneta Holmquist, Eva-Lisa Åslin, Barbro Östberg, Carina Lugn, Karin Lust, Yvonne Eriksson.


 

holsjo-027-6034
Hålsjö skola  1960 – 1961, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Reinor Andersson, Ronny Jonsson, Joel Eriksson.

Flickraden: 
Gun Norberg, Siv Larsson, Evy Friberg, Britt Norberg, Eva Holmquist, Gunhild Lust, Mona Eriksson, Karin Bärlin, Eva Larsson, Viola Eriksson, Marta Jonsson, Viola From, Evy Eriksson.

Pojkraden: 
Göran Norberg, Leif Danielsson, Inge Sjöberg, Karl-Ivar Jonsson,Roland Larsson, Leif Lugn, Roland Kring, Lars- Håkan Sjöberg, Olle Ädel, Sven Lust.


 

holsjo-028-6056
Hålsjö skola 1960 – 1961, klass 5 – 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist, samt ämneslärare pastor Leukauf

Stående: 
Mona Mickelsson, Börje Lönnberg, Odd Ström, Irene Järnkrok, Margareta Wiklund, Hans-Åke Danielsson, Maj-Britt Bäckström, Leif Lundgren,Lennart Lust, Kjell Norling, Kjell-Åke Järnkrok, Jan-Olof Persson.

Sittande: 
Rhode Sjöberg, Håkan Eriksson, Lisa Persson, Curt-Ingvar Hamrén, Sonja Åslin, Synnöve Sjöberg, Mats-Olov Eriksson, Gunilla Eriksson.


 

holsjo-029-6412
Hålsjö skola 1964 – 1965, klass 1-2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Alice Östberg

Stående:
Marianne Bylund, Britt-Marie Lust, Ann-Christine Ingvarsson, Carola Dellenhag, Anita Olsson, Britt-Marie Svensson, Maj-Lis Lust, Lena Eriksson, Carina Åslin

Sittande:
Henry Eldh, Per Ahlqvist, Örjan Kring, Jan Jonsson, Kjell-Åke Jonsson, Anders Bärlin, Folke Eldh.

 


 

holsjo-123-1964

Hålsjö skola läsåret 1964 – 1965, klass 3-4.
Foto sept. 1964, utlånad av Ann-Catrine Frimodig

Lärare: Margit Lundin

Stående bakre raden:
Elisabeth Norberg, g. Sundin, Lena Forsberg, g. Olsson, Kjell-Åke Hamrén, Christel (Gisa) Lugn, Margit Lundin, lärare, Birgitta Trohlin, g. Gill, Mawy Trohlin, Lennart Åslin, Gunilla Holmquist, g. Tang Kai, och Ingrid Lusth, g. Bergström.

Sittande på ömse sidor om katedern:
Ingrid Eriksson, g. Nilsson och Ann-Catrine Frimodig

Sittande  främre raden:
Hans-Olov Hansson, Lasse Bylund, Gunnar Eldh, Kjell-Åke Lusth, Kent-Olov Sjöberg och Bertil Lönnberg

 


 

holsjo-121-1965

Hålsjö skola läsåret 1965-66, klass 1-2. Bilden utlånad av Marita Sandberg

Lärare: Alice Östberg

Bakre raden:
Björn Eriksson,åk 1, Henry Eldh, åk 2, Anders Bärlin, åk 2, Kjell-Åke Kring, åk 1, Folke Eldh, åk 2, Per Ahlkvist, åk 2, Lasse Jonsson/Lötmyr, åk 1.

Främre raden:
Marita Holmquist/Sandberg, åk 1, Monika Jansson (död i cancer) åk 1, Nils-Erik Sjöberg, åk 1, Carl-Erik Eriksson, åk 1, Stig Norling, åk 1, Majlis Lusth, åk 2, Carina Åslin, åk 2.

 


 

holsjo-030-6556
Hålsjö skola läsåret 1965 – 1966, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Barbro Östberg, Kerstin Järnkrok, Eva-Lisa Åslin, Birgitta Trohlin

Mellanraden:
Hans-Olov Hansson, Bertil Lönnberg, Leif Eldh, Lasse Bylund, Lennart Åslin, Kjell-Åke Hamrén, Benny Skov (Jonsson).

Främre raden:
Inga-Lill Bylund, Christel Lugn, Lena Forsberg, Ingrid Lust, Ingrid Eriksson.


 

holsjo-031-6734
Hålsjö skola läsåret 1967 – 1968, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Majvy Trolin, Ann-Katrine Frimodig, Gunilla Holmquist, Margit Lundin lärare, Elisabeth Norberg, Jan Jonsson.

Mellersta raden:
Carola Dellenhag, Marianne Bylund, Britt-Marie Svensson, Anita Olsson, Kent-Olov Sjöberg.

Främre raden:
Lena Eriksson, Ann-Christine Ingvarsson, Britt-Marie Lust, Kjell-Åke Lust, Gunnar Eldh, Örjan Kring.

 


 

holsjo-122-

Hålsjö skola läsåret 1968 – 69, klass 3 – 4. Bilden utlånad av Marita Sandberg

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Nils-Erik Sjöberg, åk 4, Sonny Wall, åk 3, Lasse Lötmyr, åk 4, Margit Lundin, lärare, Sara Bergström åk 3, Irene Eldh/Pinje åk 3.

Främre raden:
Kjell-Åke Kring åk 4, Stig Norling åk 4, Carl-Erik Eriksson åk 4, Karl-Ove Andersson åk 3, Karin Ahlkvist åk 3, Birgitta Lusth åk 3, Marita Holmquist/Sandberg åk 4.

 


 

holsjo-032-6856
Hålsjö skola läsåret 1968 – 1969, klass 5 – 6

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Folke Eldh, Henry Eldh, Carl-Erik Eriksson, Jan Jonsson. Marianne Bylund, Birgitta Roupé, Britt-Marie Svensson, Carola Dellenhag, Carina Åslin, Maj-Lis Lust, Ann-Christin Ingvarsson, Karin Bergström.

Främre raden:
Per Ahlqvist, Örjan Kring, Birgitta Lust, Anita Olsson, Lena Eriksson.

 


 

holsjo-097-1973

Hålsjö skola läsåret 1972 – 1973, klass 2 – 3
Bilden ägs av Karin Björk

Lärare: ? ej med på bilden

Bakre raden:
Per Bergström, Göran Brink, Christer Borg, Jan Johansson, Hans Ulrik Björk och Göran Eklund

Främre raden:
Annelie Falk, Eva Andersson, Eva Ahlqvist och Elisabeth Andersson

 


 

holsjo-098-1974

Hålsjö skola läsåret 1973 – 1974, klass 3 – 4
Bilden ägs av Karin Björk

Lärare: Margit Lundin

Bakre raden:
Elisabeth Andersson, Annelie Falk, Hans-Ulrik Björk och Krister Borg

Främre raden:
Per Bergström, Eva Andersson, Eva Ahlqvist och Göran Eklund

 


 

holsjo-033-7256

Hålsjö skola läsåret 1972 – 1973, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Christer Eldh, Anders Eriksson, Bengt Eriksson, Ulla Svensson, Susanne Persson, Susanne Kring, Lena Blom, Lena Andersson, Birgitta Ingvarsson, Siv Lust.

Främre raden:
Jan-Åke Svensson, Anders Hansson, Per Lust, Conny Jansson, Anders Strid, Carina Kring, Ann-Christin Sjöberg, Ingrid Ahlqvist.

 


 

holsjo-035-7456

Hålsjö skola läsåret 1974 – 1975, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Per Bergström, Göran Eklund, Birgitta Strid, Lillemor Eriksson, Eva Ahlqvist, Elisabeth Andersson.

Mellanraden:
Lars Järnkrok, Anders Ekström, Siv Bergsman, Monica Eldh, Stina Bergström.

Främre raden:
Per Alkerud, Per Eriksson, Per Svedberg.

 


holsjo-036-7734
Hålsjö skola läsåret 1977 – 1978, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sune Herbertsson

Bakre raden:
Tomas Persson, Pierre Falk, Robert Giersvold.

Mellanraden:
Marianne Blom, Ylva Giersvold, Siv Ekström, Anneli Kring, Anneli Persson.

Främre raden:
Anna-Karin Eriksson, Mats Jonsson, Herman Alkerud, Pia Fredin.

 


 

holsjo-037-1978-79

Hålsjö skola läsåret 1978 – 1979, klass 7-9
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sune Herbertsson och Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Sune Herbertsson lärare, Annelie Kring, Stina Bergström, Thomas Jernkrok, Lars Jernkrok, Anders Ekström, Robert Robban Gjersvold, Mats Johansson, Birgitta Strid.

Andra raden:
Kerstin Nordfors lärare,Annelie Persson, Per Eriksson, Lillemor Fredriksson, Inger Florentin, Monika Eldh, Per Alkerud, Per Svedberg, Siv Ekström, Alice Östberg lärare och Gunnar Ahlqvist lärare

Tredje raden:
Ylva Gjersvold,Jens Källman, Anna Karin Eriksson, Maya Blom, Pierre Falk och Nina Johansson.

Främre raden:
Kenneth Gjersvold, Ulf Jansson, Herman Alkerud, Jan Johansson och Gert-Ove Bergström.

 


 

holsjo-038-7934

Hålsjö skola läsåret 1979 – 1980, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Magnus Brink, Birgitta Fridlund, Mats Alkerud, Thomas Järnkrok, Thomas Göransson, Per Rask.

Främre raden:
Jörgen Johansson, Lina Sköre, Fredrik Göransson, Christoffer Jonsson, Stefan Norling.

 


 

holsjo-039-7956
Hålsjö skola läsåret 1979 – 1980, klass 5-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotuklubb

Lärare: Sune Herbertsson

Bakre raden:
Ulf Pettersson, Anna-Karin Eriksson, Marianne Blom, Sune Herbertsson lärare, Tomas Persson, Jan Johansson.

Främre raden:
Lizette Tönnehag, Ylva Giersvold, Herman Alkerud, Gert-Ove Bergström, Jens Sjöström.


 

holsjo-040-8056

Hålsjö skola 1980, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Bakre raden:
Ulf Pettersson, Ylva Gjersvold, Mats Alkerud, Gert-Ove Bergström och Ulf Jansson.

Främre raden:
Stefan Norling, Jörgen Johansson, Per Rask och Robert Hall

 


 

holsjo-041-8234
Hålsjö skola läsåret 1982 – 1983, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Gunnar Ahlqvist (ej med på bilden)

Bakre raden:
Hans-Inge Eriksson, Anders Eriksson, Anna Brink, Karin Göransson, Ann-Marie Järnkrok, Henrik Bergström, Ann-Louise Olsson, Kristin Danielsson, Mattias Thorsell, Jon Sjöberg.

Mellanraden:
Minna Nordfors, Åsa Johansson, Vibecke Nordin, Andreas Westberg, Daniel Jonsson, Thomas Bylund, Mikael Hedberg, Maria Bergström, Kristina Tagg.

Främre raden:
Jon-Erik Bergsman, Anette Norling, Marie Norling, Måns Lindh, Magnus Norling, Lars Rask, Kennet Giersvold.

 


 

holsjo-042-8256
Hålsjö skola läsåret 1982 – 1983, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Sune Herbertsson

Bakre raden:
Patrik Holmberg, Linn Skäre, Clas-Göran Tönnehag, Fredrik Göransson, Mattias Hall, Christoffer Jonsson, Magnus Brink.

Mellanraden:
Lotte Eriksson, Per Rask, Mats Hansson, Birgitta Fridlund, Thomas Järnkrok, Eva-Lotta Jansson.

Främre raden:
Gunnar Persson, Ulrika Norling, Urban Jonsson, Anneli Eriksson, Hans Svensson.

 


 

holsjo-043-8334

Hålsjö skola läsåret 1983 – 1984, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Magnus Bergström, Anders Eriksson, Jon-Erik Bergsman, Jenny Göransson, Kennet Giersvold, Fredrik Zablotny, Marie Norling.

Andra raden:
Mattias Lötmyr, Mattias Thorsell, Kristin Danielsson, Karin Göransson, Daniel Andersson, Jon Sjöberg.

Tredje raden:
Gunnar Ahlqvist lärare, Tommy Ödeving, Henrik Bergström, Thomas Bylund, Anna Brink, Erik Olsson.

Främre raden:
Sofia (Fia) Tönnehag, Minna Nordfors, Helena Wennberg, Anette Norling, Björn Järnkrok.

 


 

holsjo-044-8356

Hålsjö skola 1983, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Mepa Rudqvist

Bakre raden:
Vibecke Nordin, Urban Jonsson, Clas-Göran (Classe) Tönnehag, Mattias Hall, Lotta Eriksson, Gunnar Wernholm (Persson).

Andra raden:
Ann-Marie Järnkrok, Annelie Wiern, Mats Hansson, Andreas Westberg, Ann-Louise Modd (Olsson).Eva-Lotta Jansson.

Tredje raden:
Hans-Inge Eriksson, Annelie Eriksson, Hans Svensson, Maria Bergström,Lars Rask.

Främre raden:
Åsa Johansson, Måns Lindh, Ulrika Rydbeck (Norling), Kristina Järnkrok.

 


 

holsjo-045-8456
Hålsjö skola läsåret 1984 – 1985, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Maria Bergström, Hans-Inge Eriksson, Karin Göransson, Jon Sjöberg, Henrik Bergström, Mikael Hedberg, Anna Brink, Gunnar Ahlqvist lärare.

Andra raden:
Mattias Thorsell, Ann-Marie Järnkrok, Kikki Danielsson, Ann-Louise Olsson, Thomas Bylund.

Tredje raden:
Anders Eriksson, Lars Rask, Marie Norling, Daniel Jonsson, Jan-Erik Bergsman, Vibecke Nordin.

Främre raden:
Anette Norling, Kristina Tagg, Måns Lind, Minna Nordfors, Åsa Johansson.

 


 

holsjo-046-8534

Hålsjö skola läsåret 1985 – 1986, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sune Herbertsson

Bakre raden:
Jon Herbertsson, Sara Eriksson, Glen Roos, Magnus Eriksson, Anna Sjöberg.

Mellanraden:
Sune Herbertsson lärare, Malin Lötmyr, Jan Ödeving, Jenny Lötmyr, Markus Sjöberg, Jon-Erik Andersson.

Främre raden:
Mikael Eldh, Elisabet Sund, Catrine Vennberg, Linda Nordfors.

 


 

holsjo-047-8556
Hålsjö skola läsåret 1985 – 1986, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Jon Sjöberg, Marie Norling, Mikael Hedberg, Anna Brink, Jon-Erik Bergman, Karin Göransson, Mattias Thorsell, Anette Norling.

Andra raden:
Erik Olsson, Henrik Bergström, Mattias Löthmyr, Thomas Bylund, Tommy Ödeving, Jenny Göransson.

Tredje raden:
Gunnar Ahlqvist lärare, Anders Eriksson, Helena Vennberg, Kristina Danielsson, Sofia (Fia) Tönnehag, Magnus Hedberg.

Främre raden:
Björn Järnkrok, Magnus Bergström, Mina Nordfors, Fredrik Zablotny.

 


 

holsjo-048-8612

Norrbo skola läsåret 1986 – 1987, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Alice Björklund, Roslin Bengtsson (resurs).

Bakre raden:
Marie Äng, Sebastian Roupé, Hanna Danielsson, Lars-Olov Andersson.

Mellanraden:
Erika Larsson, Lin Thorsell, Maria (Mia) Staffare, Glen Roos, Lisa Holmberg.

Främre raden:
Martin Eriksson, Anders Jonsson, Christine Lund, Martin Berger.

 


 

holsjo-049-8634

Norrbo Skola läsåret 1986 – 1987, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Mepa Rutberg

Bakre raden:
Johan Lötmyr, Jon-Erik Andersson, Pernilla Persson, Mepa Rutberg lärare, Martin Roos, Britta Rutberg, Roger Järnkrok.

Mellanraden:
Madeleine Dahlström, Cecilia Larsson, Markus Sjöberg, Margret Lind, Jon Herbertsson, Maria Rask.

Främre raden:
Jan Ödeving, Malin Lötmyr, Elisabeth Sund, Helena Olsson.

 


 

holsjo-050-8656
Norrbo skola läsåret 1986 – 1987, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Urban Linderdal

Bakre raden:
Magnus Eriksson, Ann-Sofi Tönnehag, Jenny Göransson, Andreas Sjöberg, Mikael Eldh. Urban Linderdal.

Mellanraden:
Linda Nordfors, Björn Järnkrok, Anna Sjöberg, Fredrik Zablotny.

Främre raden:
Sara Åström, Erik Olsson, Mattias Lötmyr, Tommy Ödeving.

 


 

holsjo-051-8734

Norrbo skola läsåret 1987 – 1988, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare:Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Gunnar Ahlqvist lärare, Hanna Danielsson, Morgan Persson, Cecilia Larsson, Martin Eriksson, Martin Berger, Maria Rask, Madeleine Dahlström, Lars Rask.

Främre raden:
Pernilla Persson, Maria Staffare, Johan Lötmyr, Madeleine Karelius, Sebastian Roupé, Margret Lind, Glen Roos.

 


 

holsjo-052-8834
Norrbo skola läsåret 1988 – 1989, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Gunnar Ahlqvist

Bakre raden:
Anders Jonsson, Renée Skov, Erik Danielsson, Ludvig Roupé, Jonas Bergström, Christine Lund, Lars-Olov Andersson.

Mellanraden:
Karolina Jonsson, Felicia Olsson, Ann-Charlott Kjellman, Jenny Forselius, Samuel Sjöberg, Lin Thorsell, Marie Äng.

Främre raden:
Lisa Holmberg, Lars Sinderström, Roland Jansson, Andreas Norling, Erika Larsson.

 


 

holsjo-089-invign-1989
Minns ni den här bilden som var införd i HT 27/2 1989. Striden om skolan var säkrad och 4:de klass eleven Martin Berger klipper av det blågula bandet och förklarar skolan som invigd.
Från vänster i randig mössa Glen Roos, Maria Staffare, Hanna Danielsson, Ulla Lindström, sambo med personen intill, vaktmästare Roland Johansson.
T v i vit mössa, David Gustavsson och Lin Torsell.
Bilden äger Karin Berger.

 


 

holsjo-054-8856
Norrbo skola läsåret 1988 – 1989, klass 5 – 6.

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sune Herbertsson

Bakre raden:
Margreta Lind,Martin Roos, Jan Ödeving, Malin Löthmyr, Pernilla Persson, Elisabet Sundh, Jon Herbertsson och Sara Skov-Eriksson .

Främre raden:
Jon-Erik Andersson, Johan Lötmyr, Cecilia Larsson, Maria Rask, Madeleine Dahlström och Sune Herbertsson lärare.

 


 

holsjo-055-8912
Norrbo skola läsåret 1989 – 1990, klass 1 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Anna Bergman

Bakre raden:
Christian Evelén, Fredrik Bylund, Tini Christina Jonsson, Richard Andersson, Sigrid Olsvens, Sandra Ödeving och Michael Dahlin

Mellanraden:
Jonas Lind, Sofi Thorsell och Marcus Roos

Främre raden:
Mattias Sjöberg, Anki Eriksson, Michael Danielsson, Stefan Sund och Fredrik Kring


 

holsjo-053-8934
Norrbo skola läsåret 1989 – 1990, klass 3-4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Thorvald Söderblom

Bakre raden:
Sebastian Roupé, Hanna Danielsson, Martin Eriksson, Martin Berger, Madeleine Karelius, Glen Roos, Maria Staffare.

Mellersta raden:
Christine Lund, Lin Thorsell, Erika Larsson, Lisa Holmberg, Thorvald Söderblom.

Främre raden:
Lars-Olov Andersson, Morgan Persson, Anders Jonsson, Marie Äng


 

holsjo-056-8934
Norrbo skola läsåret 1989 – 1990, klass 3 – 4 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kerstin Nordfors

Bakre raden:
Lars Staffare, Madeleine Äng, Joakim Jocke Warnemann, Marcus Berger, Anders Tagg, Emelie Larsson, Mirjam Nilsson, Susanna Jonsson, Hanna Sjöberg, Therese Sjöberg, Fred Jonaszon

Främre raden:
Louise Eriksson, Jan-Erik Nordqvist, Marlene Jonsson, Therese Dahlström, Jerry Tönnehag, Pär Holmberg, Lena Eriksson och Helena Rask.

 


 

holsjo-057-8956
Norrbo skola läsåret 1989 – 1990, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Urban Linderdahl

Bakre raden:
Urban Linderdahl lärare, Maria Staffare, Hanna Danielsson, Pernilla Persson, Johan Lötmyr, Sebastian Roupé, Madeleine Dahlström, Glen Roos, Margret Lind.

Främre raden:
Maria Rask, Martin Berger, Jens Blomdahl, Jan Blomdahl, Cecilia Larsson, Madeleine Karelius, Martin Eriksson.


 

holsjo-058-9056
Norrbo skola läsåret1990 – 1991, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Harriet Nyman

Bakre raden:
Hanna Danielsson, Sebastian Roupé, Marie Äng, Lars-Olov Andersson, Madeleine Karelius, Glen Roos, Maria Staffare,            ?     , (praktikant).

Mellersta raden:
Martin Eriksson, Christine Lund, Anders Jonsson, Jan Blomdahl, Felicia Olsson, Martin Berger.

Främre raden:
Jens Blomdahl, Lisa Holmberg, Erika Larsson, Lin Thorsell.


 

holsjo-059-9134
Norrbo skola läsåret 1991 – 1992, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Per Löfgren

Bakre raden:
Kristian Schröder, Gina Eriksson, Lars Staffare, Rickard Andersson, Mattias Sjöberg, Sofi Thorsell, Mikael Danielsson, Mikael Dahlgren, Sigrid Kron, Anki Eriksson, Fredrik Bylund.

Mellersta raden:
Stefan Sund, Fredrik Kring, Kristina Jonsson, Joakim Warnemann, Hanna Sjöberg, Madeleine Äng, Jonas Lind, Per Löfgren.

Främre raden:
Marcus Berger, Jonny Sjökvist, Marlene Jonsson, Jerry Tönnehag, Helene Rask, Markus Roos, Lena Eriksson, Anders Tagg.


 

holsjo-060-9156

Norrbo skola läsåret 1991 – 1992, klass 5-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Urban Linderdahl

Bakre raden:
Lars-Olov Andersson, Marie Äng, Karolina Jonsson, Marie Eldh, Felicia Olsson, Renée Skov, Kristin Lund, Anders Jonsson.

Mellersta raden:
Urban Linderdahl lärare, Lin Thorsell, Ann-Charlott Källman, Jonas Bergström, Jenny Forselius, Samuel Sjöberg.

Främre raden:
Hans Eriksson, Erika Larsson, Lars Sinderström, Roland Jansson, Andreas Norling, Lisa Holmberg, Erik Danielsson.


 

holsjo-061-9256
Norrbo skola läsåret 1992 – 1993, klass 5-6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Urban Linderdahl och Per Löfgren

Bakre raden:
Urban Linderdahl, Karolina Jonsson, Rickard Andersson, Ann-Charlott Källman, Andreas Norling, Hans Eriksson, Jonas Bergström, Anki Eriksson, Kristian Schröder, Samuel Sjöberg, Fredrik Bylund, Per Löfgren lärare.

Mellersta raden:
Marie Eldh, Mattias Sjöberg, Sofi Thorsell, Gina Eriksson, Fredrik Kring,
Lars Sinderström, Sigrid Kron, Mikael Danielsson, Renée Skov.

Främre raden:
Roland Jansson, Erik Danielsson, Jonas Lind, Marcus Roos, Jonny Sjökvist,
Stefan Sund, Kristina Jonsson.


 

holsjo-062-9356
Norrbo skola läsåret 1993 – 1994, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Urban Linderdahl och Per Löfgren

Bakre raden:
Urban Linderdahl, Fredrik Bylund, Kristian Schröder, Gina Eriksson, Lars Staffare, Fredrik Kring, Sofi Thorsell, Sigrid Kron, Ann-Christin Eriksson, Rickard Andersson, Per Löfgren.

Mellersta raden:
Mattias Sjöberg, Madeleine Äng, Mikael Danielsson, Hanna Sjöberg, Marcus Nilsson-Roos, Jonas Lind, Christina (Tini) Jonsson, Stefan Sund.

Främre raden:
Joakim Warnemann, Lena Eriksson, Marcus Berger, Marlene Jonsson, Magnus Olsson, Helene Rask, Jerry Tönnehag.


 

holsjo-063-9534
Norrbo skola läsåret 1995 – 1996, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Åsa Dolk

Bakre raden:
Åsa Dolk, Mia Jonsson, Annika Ullberg, Daniel Armstrong, Simon Vallin,
Linda Kring, Johanna Eriksson, Erika Andersson.

Mellersta raden:
Robin Eriksson, Jim Tönnehag, Moa Olsson, Anna Järnkvist, Josefin Andersson, Daniel Andersson, Jan Eriksson.

Främre raden:
Maja Jonazon, Johan Bärlin, Lars Jonsson, Tobias Brolin, Sara Roos.


 

holsjo-064-9734
Norrbo skola läsåret 1997 – 1998, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Urban Linderdahl

Bakre raden:
Jonas Eriksson, Cecilia Bylund, Niklas Brolin, Fredrik Jonsson, Joakim Tönnehag, Marlene Skov, Samuel Andersson, Anders Svedberg, Andreas Jonsson,

Mellersta raden:
Emanuel Nilsson, Mats Tönnehag, Annika Eriksson, Jenny Kring, Elsie Äng, Christoffer Tönnehag, Suzette Tönnehag, Urban Linderdahl lärare.

Främre raden:
Hannes Vallin, Erik Järnkvist, Johan Eriksson, Jakob Vallin, Joakim Sjöberg, John Backström, Elin Sundberg.


 

holsjo-065-9956

Norrbo skola läsåret 1999 – 2000, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kjell Mårtensson

Bakre raden:
Jonas Eriksson, Andreas Jonsson, Anders Svedberg, Annika Eriksson, Elsie Äng, Samuel Andersson, Marlene Skov, Cecilia Bylund, Hannes Vallin, Niklas Brolin, Patrik Wallner, Kjell Mårtensson lärare.

Mellanraden:
Fredrik Jonsson, Mats Tönnehag, Elin Sundberg, Jenny Kring, Suzette Tönnehag, Maja Vonck, John Backström, Emanuel Nilsson.

Främre raden:
Kristoffer Tönnehag, Johan Eriksson, Daniel Björk, Jakob Vallin, Jonas Svedberg, Joakim Sjöberg, Jan Almstedt, Erik Jernkvist (gäst).

 


 

holsjo-066-2012

Norrbo skola läsåret 2000 – 2001, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunlis Almstedt och Anna Bergman
Assistenter: Eve Larsson och Helen Rask

Bakre raden:
Jennifer Sjödin, Andrea Larsson, Ida Krantz, Simon Borg, Katja Samuelsson, Mikaela Andersson, Jonas Tönnehag, Joakim Svensk, Jennie Backström, Linnea Vonck, Alexander Sjöberg.

Mellersta raden:
Gunlis Almstedt, Linda Gunsth, Fredrik Alkerud, Kristoffer Jonsson, Rickard Jonsson, Per-Erik Bergsman, Alexander Tönnehag, Siri Vallin, Anna Bergman.

Främre raden:
Eve Larsson, Emma Sundberg, Malin Sundström, Mikael Andersson, Karl Holmberg, Ronja Tönnehag, Ylva Karlsson, Helen Rask.

 


 

holsjo-067-2034
Norrbo skola läsåret 2000 – 2001, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Urban Linderdahl

Bakre raden:
Carina Alkerud, Mikael Svedberg, Oskar Eriksson, Markus Jonsson, Erik Jonsson, Emil Andersson, Emely Eriksson, Tomas Florentin, Benny Börser.

Främre raden:
John Karlsson, Erik Svedberg, Elin Sundström, Emil Sundberg, Katarina Dellhem, Ricky Tönnehag, Urban Linderdahl.

 


 

holsjo-068-2056

Norrbo skola läsåret 2000 – 2001, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kjell Mårtensson och Per Löfgren

Bakre raden:
Pär Jonsson, Elise Äng, Krister Dellhem, Jennifer Eriksson, Emil Bylund, Josefine Sjöberg, Filip von Thelemann, Ann Christine Bergsman, Hannah Bärlin, Joakim Tönnehag, Andreas Wallner.

Mellersta raden:
Sofia Johannesson, Daniel Björk, Elin Sundberg, Joakim Sjöberg, Johan Eriksson, Johannes Vonck, Magdalena Sjöberg, Jan Almstedt, Malin Jonsson.

Främre raden:
Kjell Mårtensson, Jonas Svedberg, Emma Nord, Jakob Vallin, Elin Norling, Henrik Florentin, Johanna Svedberg, Per Löfgren.

 


 

hplsjo-069-0212
Norrbo skola läsåret 2002 – 2003, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Kjell Mårtensson och Åsa Danielsson

Bakre raden:
Jesper Krantz, Andreas Alkerud, Robin Borg, Julia Jonsson, Christian Johansson, Mikaela Blom, Johan Eriksson, Per Ullberg, Erik Lötmyr.

Främre raden:
Kjell Mårtensson, Joakim Järnkrok, Pär Björk, Viktor Larsson, Axel Norling, Oskar Dellhem, Alexander Björk, Johannes Johnsson, Åsa Danielsson.

 


 

holsjo-070-0234
Norrbo skola läsåret 2002 – 2003, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Per Löfgren och Urban Linderdahl

Bakre raden:
Julia von Thelemann, Fredrik Alkerud, Simon Borg, Kristoffer Jonsson, Jennie Backström, Mikaela Andersson, Alexander Tönnehag, Joakim Svensk, Andrea Larsson, Alexander Sjöberg, Marcus Hell (resurs).

Mellersta raden:
Siri Vallin, Mikael Andersson, Emma Sundberg, Ronja Tönnehag, Peter Jonsson, Ylva Karlsson, Linda Gunsth.

Främre raden:
Per Löfgren, Rickard Jonsson, Linnea Vonck, Per-Erik Bergsman, Ida Krantz, Karl Holmberg, Urban Linderdahl.


 

holsjo-071-0256
Norrbo skola läsåret 2002 – 2003, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per Löfgren och Kjell Mårtensson

Bakre raden:
Anders Skov, Oskar Eriksson, Emil Andersson, Tomas Florentin, Klas Almstedt, Mikael Svedberg, Erik Jonsson, Carina Alkerud, Benny Börser.

Främre raden:
Per Löfgren, John Karlsson, Emil Sundberg, Sanna Larsson, Katarina Dellhem, Emely Eriksson, Kjell Mårtensson.


 

holsjo-075-2010

 

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *