Forsa Linskäktningsmaskin 1912

Anordning för skäktning och bråkning av lin vid linspinneriet i Forsa.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Klass 71:a

Patent i Sverige från den 29 januari 1912

Föreliggande uppfinning hänför sig till sådana maskiner för skäktning av lin resp. för bråkning och skäktning av lin, som äro försedda med parvis mot varandra arbetande roterande skäktningsvalsar, vilka äro utförda med radialt eller närmelsevis radialt utåt verkande bläster, i ändamål att hindra lintågorna att sno sig runt och fastna vid skäktningsvalsarna.

Vid kända dylika skäktningsvalsar åstadkommes blästerverkan helt enkelt därigenom, att luft vid valsarnas hastiga rotation inströmmar genom i valsarnas ändsidor varande öppningar samt utströmmar mellan de såsom radiala vingar anordnade skäktningsknivarna. Härvid passerar luften emellertid den genaste vägen och utströmmar alltså mellan skäktningsknivarna i närheten av valsarnas ändsidor, varföre blästerverkan blir obetydlig eller ingen alls mot valsarnas mitt.

Föreliggande uppfinning har nu till ändamål att möjliggöra en godtycklig, önskad fördelning av den utströmmande luften längs valsarna. För detta ändamål användas valsarnas axlar såsom lufttillförselledning, i det att axlarna utföras ihåliga samt förses med hål, vilkas läge, antal och storlek avpassas efter önskad blästerverkan.

Å bifogade ritning visar fig. 1 en schematisk sidovy av en bråknings- och skäktningsmaskin försedd med enligt uppfinningen utförda skäktningsvalsar, medan fig. 2 visar en längdsektion av en dylik vals.

Vid den i fig. 1 visade maskinen betecknar 1 ett över tvenne rullar 2 fört ändlöst band, vilket bildar en kontinuerlig transportbana för det lin 3, som skall inmatas i maskinen. Vid ena änden av nämnda transportbana äro anordnade två över varandra liggande släta matarvalsar 4 och parallellt med denna tre par refflade valsar 5, varvid valsarna i varje valspar med sina tänder ingripa i varandra. Valsarna 5 tjäna på känt sätt till att knäcka de i lintågorna varande vedartade delarna, vilka därvid ävenledes till en del avlägsnas från lintågorna. För att fullständigt befria lintågorna från de ännu kvarsittande vedartade delarna, de så kallade skävorna, användes ett par roterande skäktningsvalsar 6, försedda med radiala, längsgående vingar eller skäktningsknivar 7, vilka skrapa lintågorna samt piska bort skävorna från densamma. Valsarna 6 äro så anbragta, att lintågorna, sedan de lämnat det sista valsparet 5, omedelbart ingå mellan dem. För att härvid hindra lintågorna att, sedan de passerat bearbetningsstället mellan valsarna 6, sno sig runt om och fastna vid dessa, är den ena av eller båda valsaxlarna 8 utförda ihåliga samt försedda med lämpligen radiala hål 9, så att luft vid valsarnas rotation suges in i axlarna och ut genom hålen 9. Denna luft fortskaffas vidare radialt utåt med tillhjälp av de på i och för sig känt sätt såsom radiala vingar anordnade skäktningsknivarna 7. Den sålunda utslungade luften håller de mellan valsarna utgående lintågorna avlägsnade från valsarna samt blåser bort de lösgjorda skävorna. Genom lämplig storlek å samt lämplig placering av hålen 9 kan man efter önskan jämnt fördela luftutströmningen utefter valsarnas hela längd eller åstadkomma starkare blästerverkan på somliga ställen än på andra. I regeln erfordras, såsom utförda försök hava visat, den starkaste blästerverkan vid mitten samt vid ändarna av valsarna.

I stället för att låta luften av sig självt sugas in i de ihåliga valsaxlarna kan man sätta dessa i förbindelse med lämpliga tryckluftalstrare.

Skäktningsvalsarna behöva givetvis icke, såsom i fig. 1 visas, vara kombinerade med bråkningsvalsar utan kunna utgöra en särskild skäktningsmaskin.

PATENTANSPRÅK:

1:o) Vid sådana maskiner för skäktning av lin resp. för bråkning och skäktning av lin, som äro försedda med parvis mot varandra arbetande roterande skäktningsvalsar, vilka äro utförda med radialt eller närmelsevis radialt utåt verkande bläster, den anordningen, att valsarnas axlar (8) äro ihåliga samt försedda med radiala eller liknande hål (9) i ändamål att axlarna må tjäna såsom lufttillförselledning och godtycklig fördelning av den ur axlarna utströmmande luften må kunna åstadkommas.

2:o) Anordning enligt patentanspråket 1:o), kännetecknad därav, att skäktningsvalsarna äro kombinerade med tryckluftsalstrare, från vilka luften ledes in i valsarnas axlar för att sedan utgå genom hålen (9) och mellan valsarnas skäktningsknivar.
Avskrift: Viveca Sundberg
Läs om Forsa Linspinneri.


 —15L1— Forsa-Hög släktbok

FRANTZ KAULICH, * 20/3 1880 i Ober altstadt, Böhmen. G. 20/7 1909. Infl. 1909. Direktör vid linspinneriet i Lund. † 10/11 1963.
LIDA LUDMILLA HANKE, * 5/6 1886 i Königshof, Böhmen. † 11/12 1962.
EDELTRUD ANNA, * 25/5 1910. Fl. t. Dalsjöfors, Älvsb. län. 1934.
IRMGARD HILDEGARD LINNEA, * 16/5 1912        4L5.
BERNHILD ASTRID WALBURGA, * 10/8 1916. Fl. t. Stockholm 1937.
HELLMUTH WOLFGANG JUSEF AXEL, * 6/10 1919 – 2.
GUNHILD AUGUSTA HJÖRDIS, * 15/4 1921.

—2—

1 HELLMUTH WOLFGANG JOSEF AXEL KAULICH, * 6/10 1919, s. t. direktör Franz Kaulich i Lund. G. 17/7 1954. Ingenjör i Lund.
(W37) KARIN ULLA-BRITTA BERGESTÅL, * 20/12 1928 i Svärdsjö.
FRANZ URBAN, * 22/12 1956. Gift med Maud Frohm, de äger Hälsinge linneväveri
HANS TOMAS, * 29/9 1960.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *