Mordet i Hassela 1912

Genom Olof Svedbergs häftiga humör kom hans liv bestå av brott och straff. Han blev 45 år. 


1948 slogs Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa tingslag samman med Delsbo tingslag och bildade ett gemensamt tingslag för hela Norra Hälsinglands domsaga. Domsagan omfattade socknarna Bergsjö, Bjuråker, Delsbo, Forsa, Gnarp, Harmånger, Hassela, Hälsingtuna, Hög, Idenor, Ilsbo, Jättendal, Norrbo och Rogsta samt Hudiksvalls stad.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Hudiksvallsposten den 29 september 1912

Ruskigt mord vid danstillställning i Hassela

Spelmannen skjuten medan han trakterade instrumentet.

Ännu en dansbanetragedi har utspelat sig i våra bygder, – dråpet i Forsa efterföljdes af ett mord i Hassela. Vid båda tillfällena var det helt vanliga unga människor, som fingo sätta livet till, i det förra fallet en 18-årig flicka och nu en yngling i beväringsåldern. Bägge föllo de för en kula, men ynglingens död skedde under långt mera upprörande omständigheter, om det i någon mån kan mildra det pinsamma intrycket af den förra blodsgärningen.

Mordet ägde rum vid 10-11 tiden i söndags kväll på dansbanan i Norrbäck, där traktens ungdom då var samlad. Två bröder Karl Viktor och Manne Bylund kommo i delo med arbetaren Anders Olof Svedberg, hvilken senare till slut koncentrerade sin vrede  på den förstnämnda af bröderna. Det blev ett nappatag dem emellan, som efter att ha börjat inne på bryggan, fortsatte och slutade där utanför. Efter någon stund kom Viktor Bylund åter upp på banan, där han satte sig att spela dragspel, till hvars toner dansen pågick. Men Svedberg aflägsnade sig, under det han yttrade:
Nu går jag härifrån, men kommer tillbaka, och då ska det bli hårdare.”

Omkring 20 minuter senare smällde ett skott, och man såg spelmannen falla framstupa på golfvet. Han var träffad i ryggen. Kulan hade gått rakt igenom hjärtat, och döden var ögonblicklig. Olof Svedberg hade kommit tillbaka och gjort det ”hårdare”.

Bestörtningen bland de unga är själfförståelig. Dansen afstannade naturligtvis genast, och paren begåfvo sig från platsen, där det nu var så hemskt att vara. Ingenting kunde göras åt den skjutne, som fick ligga kvar på banan under natten. Föröfvaren af det lömska dådet var försvunnen.

Tidigt på tisdagsmorgonen erhöll kronolänsman Liljeqvist underrättelse om hvad som tilldragit sig och begaf sig omedelbart per bil till platsen för mordet. Förhör anställdes genast, dels med vittnena, dels med Olof Svedberg, hvilken efter att ha tillbringat natten i en främmande gård på morgonen anhållits. Svedberg förmåddes slutligen erkänna, hvarefter han förklarades häktad, och har införts till kronohäktet i Hudiksvall.

Mördaren, en 24-årig arbetare med icke allt för godt anseende, har omtalat, att han efter det förnämnda yttrandet gått ned i byn och där hämtat ett Remington gevär, som han haft till låns af en granne. Med detta hade han krupit in i en buske bakom dansbanan och aflossat det ödestigra skottet, men härvid hade han icke siktat, säger han, utan skjutit i luften. Emot att det hela sålunda skulle vara en olyckshändelse tala emellertid de framkomna omständigheterna. Alla tecken tyda på, att öfverlagt mord föreligger. Dansbanan var upplyst, hvarför det var lätt att urskilja den som man ville träffa.

Kulan som gick genom den dödes kropp, träffade äfven en annan yngling, Erik Olof Kvist från Lillbodarne i bröstet, dock utan att skada. Härpå föll den ned på golfvet, där den senare återfunnits. Geväret uppger sig Svedberg ha tappat, då han begaf sig bort efter skottets aflossande. Vid undersökning har det påträffats c:a 40 steg från dansbanan. Mördaren hade tydligen i bakhåll legat tätt intill sitt offer.
Den döde Viktor Bylund var son till arrendator i Olsbygge och omkring 22 år gammal. Han beskrifves som en hygglig ung man.


Hudiksvallsposten den 26 september 1912

Ett apropås till Hasselamordet
Det eljest så fredliga Hassela upprördes för just i dagarna 21 år sedan af en våldsgärning, som i ruskighet icke står mycket efter det på dansbanan i Norrbäck natten till söndagen föröfvade lönnmordet. De figurerande voro släktingar till den nu häktade Olof Svedberg. En morbror till denne, Per Olof Frenell, var under ett söndagsdygn tillsammans med sin farbror, Olof Lind, i en stuga i Stakholmens by, hvarvid ymniga kvantiteter brännvin inmundigades. De pokulerade blefvo så osams, och Lind började misshaandla Frenell i hufvudet med en stekpanna. Uppbragt häröfver fattade Frenell en bössa, med hvars pipa han krossade skallen på sin antagonist.
Frenell dömdes sedermera till 10 års straffarbete. Läs om Mordet i Hassela 1892.

Svedbergs släkt har för öfrigt vid flere tillfällen varit i delo med rättvisan. Männen ha varit kända som slagskämpar. Vidare förekom härförleden vid häradsrätten ett sedlighetsmål, i hvilket två släktingar till honom stodo åtalade. Den nu timande händelsen bringar också i erinringen alla de hemska tilldragelser som förekommit vid dansbanorna på olika trakter, icke minst på senaste tiden.
Rif de fördärfliga dansbanorna, och bygg idrottsplatser istället!


Hudiksvallsposten den 8 oktober 1912

Hasselamordet
Förspelet därtill var att man hemforslat rusdrycker och sysslat med brännvinsförsäljning, hvilken lär ha pågått en längre tid, hvaraf följt gräl och slagsmål och störande uppträdanden mellan några ynglingar i Norrbäck och åtskilliga arbetare från Medelpad, som uppehållit sig i trakten och huggit massaved. Det talas äfven om stöld och hemfridsbrott, som skall ha blifvit begångna.

Angående mordet har ett rykte gått, att en kamrat till mördaren Olof Svedberg skulle ha tillrådt honom gå hem och ta geväret och skjuta dem. Detta förnekades dock af Svedberg. Med anledning af detta rykte och annat, som kommit i dagen, kommer emellertid kronolänsman H. Liljeqvist i Bergsjö att hålla ytterligare polisförhör i Hassela denna vecka.

Dansbanan, på hvilken mordet skedde, har nu nedrifvits på initiativ af hemmansägaren W. Andersson i Bränslen och några personer i Norrbäck. Det återstår nu att se om dansbanorna inom de öfriga delen af socknen få dela samma öde. Väl om så vore!


Hudiksvallsposten den 1 februari 1913

Olof Svedbergs häftiga lynne och dåligt påbrå dras fram
För sjunde gången förekom i går inför Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt, som sammanträdde å kronohäktet i Hudiksvall under ordförandeskap af t.f. häradshövding Malmström, målet mot drängen Olof Svedberg, häktad och tilltalad för mord å arrendatorssonen Viktor Bylund vid dansbanan i Norrbäck den 22 september i fjol.
Rannsakningen skedde i närvaro af t.f länsman Tage Malmgren såsom allmän åklagare. Svaranden biträddes som förut af hofrättsnotarien Toll, enligt k.bfhdes förordnande.

Tre vittnen voro nu inkallade, hvilka hördes angående Svedbergs lynnesart och hans släktförhållanden. Af vittnesmålen framgick, att den häktade, som fått en mindre god uppfostran i hemmet, ägde ett häftigt humör, voro oregerlig och en skäck för sin omgifning. Bl.a uppgafs, att en yngling gifvit sig af till Amerika endast af fruktan för Svedberg. Hans släkt hade heller inte gjort sig alltför fördelaktigt känd. En morbror till Svedberg, P.O. Frenell, mördade för 21 år sedan sin farbror och en annan morbror till honom dömdes nyligen för otuktsbrott mot Svedbergs syster.

Ett vittne, hemmansägaren Petter Sving, som var en af intygsgifvarne vid föregående rannsakning om Svedbergs goda uppförande i tjänsten, ville nu ej längre vidkännas sitt löfte att ta honom tillbaka efter utstående straff, sedan han erinrat sig ett hemfridsbrott i förening med misshandel, som Svedberg begått hos vittnet. Vittnets bror, Aron Sving, hade äfven ansett sig ha handlat obetänksamt, liksom också de flesta andra intygsundertecknarne.

Åklagaren upplyste att ännu en omständighet framkommit, den nämligen att Svedberg efter handgemänget med bröderna Bylund och före sitt bekanta yttrande om att ”komma igen, då det skulle bli hårdare af” 10 à 15 minuter stannat kvar på dansbanan, hvilket skulle innebära att han ej handlat i hastigt mod utan efter moget öfvervägande. – Vill Svedberg medge detta? Frågade domaren.
Svedberg, som upprepade sitt ständigt återkommande ”Jag medger det jag vet”, sade sig inte minnas, hur länge han uppehållit sig på banan, innan han gått att hämta geväret, men ”nog hade han suttit där en stund”.

Detta gaf domaren anledning påpeka, hurusom Svedberg nekat till allt och icke velat vidgå något, förrän han genom vittnesmål blifvit öfverbevisad.

– Taktiken kan vara bra, menade domaren, men gynnar knappast Svedbergs sak. För utredning angående uppsåt för mordgärningen och för angifande af slutpåstående begärde åklagaren ytterligare uppskof.
Efter öfverläggning beviljade rätten denna begäran och utsatte målet att åter förekomma den 21 februari, då åklagaren skall förebringa all den bevisning, hvaraf han vill begagna sig.


Hudiksvallsposten den 22 februari 1913

Hasselamördaren drängen Olof Svedberg rannsakades i går för åttonde gången inför Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt å kronohäktet i Hudiksvall. Något nytt i sakfrågan framkom därvid icke. Åklagaren styrkte endast ytterligare, att den häktade i hemtrakten voro känd för sitt obändiga lynne. Ett par af vittnena hade personligen ingenting att anmärka mot Svedberg, hvilken de i stället ansett vara ”bra”. För slutpåståendens ingifande anhöll åklagaren om nytt uppskof, medan från svararsidan hemställdes om föreläggande. Rätten utsatte målet att åter förekomma den 14 mars, då åklagaren äger att förebringa all den bevisning, hvaraf han vill begagna sig.

De brott, för vilka Svedberg står tilltalad, begicks på kvällen den 22 september i fjol hvadan han, innan domen faller, fått sitta nära ett halfår på rannsakning.


Svedbergs dom

NAMN: Anders Olof Svedberg
FÖDD: 19/3 1888 i Hassela församling, Gävleborgs län. Skriven därstädes. Arbetare. Ogift.
LÄNGD: 1,72
ÖGON: Bruna
HÅR: Ljust, tunt
NÄSA: Inåtböjd
ANSIKTE: Långlagt
VÄXT: Spenslig

SÄRSKILDA KÄNNETECKEN: Nageln skadad på högra lillfingret i hvars spets äfven finnas tvenne ärr på insidan.

ANLEDNING TILL HÄKTANDET: Dråp. Häktad av Liljenqvist

DOMSTOL ELLER MYNDIGHET: Undergått rannsakning inför Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt den:
11/10 1912
1/11 1912
20/11 1912
4/12 1912
20/12 1912
10/1 1913
31/1 1913
21/2 1913
14/3 1913

BROTTET OCH STRAFFET: Enligt Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt den 14 mars 1913, hvarom bevis samma dag hit aflämnades och delgafs Svedberg, har denne blifvit dömd jämlikt 14 kap 1 och 46§§ strafflagen att  under sin återstående lifstid hållas till straffarbete och vara medborgerligt förtroende förlustig, och skulle utslaget underställas Kungl. Majt:s och Rikets Svea Hofrätts pröfning.

Kungl. Majt:s och Rikets Svea Hofrätt har genom utslag den 9 maj 1913, hit ankommit och delgifvit Svedberg den 14 i samma månad dömt Svedberg jämlikt 14 kap 3§ strafflagen att för dråp hållas till straffarbete i 10 år. Med detta utslag förklarade sig Svedberg den 17 maj 1913 nöjd.

STRAFFETS BÖRJAN: 17/5 1913
STRAFFETS SLUT: 17/5 1920

Afsänd till centralfängelset i Härnösand den 24 maj 1913 kl. 835 för att därstädes aftjäna det honom  straffarbete.
Förut ostraffad.

Källa: ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:21 (1912-1914) Bild: 420 Sida: 39a
Avskrift: Viveca Sundberg

 


Efter avtjänat straff är så Olof Svedberg tillbaka igen


Hudiksvallsposten den 6 maj 1930

Från Bergsjö – Forsa tinget
Skomakaren Anders Olof Svedberg i Gräsåsen, Hassela, vilken erkänt att han av hemkokaren Frenell inköpt brännvin med vetskap om att detta var olagligen tillverkat fick böta 400 kr. Vidare dömdes han till att för olovlig befattning med olovligen tillverkat brännvin böta 600 kr. Tillhopa en tusenlapp i böter.


Hudiksvallsposten den 8 november 1932

Häktning för knivskärningen i Hassela
Den vid den bekanta knivskärningen i Stakholmen den 23 sistlidne oktober agerande skomakaren A. Olof Svedberg har på lördagen förklarats häktad. Efter knivskärningen blev Svedberg misshandlad av bröderna Frenell och har sedan dess fått kvarstanna på lasarettet i Hudiksvall. Vid utskrivningen på lördagen blev han av stadsfiskalen i Hudiksvall förklarad häktad och införpassades till kronohäktet i väntan på rannsakning vid Bergsjö – Forsa tingslags sammanträde.


Hudiksvallsposten den 18 april 1933

Dramatisk polisrazzia i Hassela
På torsdag em. gjorde två statspoliser och en fjärdingsman en tur upp till Stakholmen i Hassela för att komma närmare till tals med två av de ökända bröderna Frenell, bekanta från en rad ting. Denna gång var det Fred och Reidar, som polisen hade lite otalt med. Fred är åtalad för misshandeln i höstas mot skomakaren A. O. Svedberg i Gräsåsen – den senare i sin tur dömd för misshandel – och därjämte har Fred gjort sig skyldig till brännvinsaffärer. Reidar har dryga böter för liknande brännvinsaffärer att avtjäna. Båda skulle nu häktas för att undergå straff.
Polisen ämnade ta de båda bröderna genom överrumpling, men detta misslyckades, enär den yngre brodern, som från ett vedlider såg polismakten anlända, genom viftningar varnade de innevarande. Just då polisen inträngde i bostaden kastade sig Reidar ut genom ett fönster och sprang till skogs, och Fred smet ut en annan väg.

Polisen hade under tiden en dust att utstå morbrödernas far och mor. Den förstnämnda tog åt kniven, men avväpnades i tid, och modern gav sig på en av polismännen. Kort därpå kunde polisen dock upptaga förföljandet. Reidar hade fått stort försprång. En 5 à 6 skrämskott avsköts efter honom, men det hjälpte inte. I stället kastade man sig i Freds spår. Jakten gick länge genom den täta oländiga skogen, och till sist fann man Fred liggande nästa medvetslös av utmattning under en tät gran. Han fördes till bygden, förklarades häktad och införpassades till Hudiksvalls kronohäkte.

Samma dag gjorde polisen en razzia i Korpåsen, Hassela, och anhöll två personer som misstänkts för olaga brännvinshantering. En av dem har nu släppts, men den andre – arbetaren Johan Brodén, en nyinflyttad – är alltjämt anhållen. Han har erkänt att han sedan nyåret vid upprepade tillfällen tillverkat och sålt brännvin.


Hudiksvallsposten den 9 maj 1933

Svedberg i Gräsåsen, Hassela blir internerad
Skomakaren Anders Olof Svedberg från Gräsåsen, Hassela, vilken som bekant, för en tid sedan rannsakades för diverse förseelser, bl.a. knivskärning mot skogsarbetaren H. I. Stoltz i samma by, varvid målet dock uppsköts för att Svedbergs sinnesbeskaffning skulle undersökas, slutrannsakades på lördagen å kronohäktet och inför Bergsjö – Forsa tingslags häradsrätt.

Domaren, häradshövding Holmberg, uppläste därvid ett skriftligt utlåtande, avgivet av professor Petrén, som betecknade Svedberg såsom mindre tillräknelig och vådlig för den allmänna säkerheten. Professor Petrén förordnade att S. måtte intagas på vårdanstalt för förminskat tillräkneliga.

Svedberg vidhöll, va han förut anfört i målets olika delar. Knivmisshandeln mot Stoltz, med vilken han sammanbott vid tiden för dådet, ansåg den tilltalande ha skett i självförsvar.
Beträffande åtalet om olaga brännvinstillverkning förnekade S. bestämt att han gjort sig skyldig till sådan. Att han saknade körkort och licens för vapeninnehav, förklarade han hade berott på bristande vetskap om gällande förordningar. Han motsatte sig också internering. ”Jag klarar mig själv” framhöll han.

Målet överlämnades och efter överläggning dömde häradsrätten Svedberg att för misshandel med livsfarligt vapen hållas i straffarbete i 4 månader, för avsaknad av körkort till 30 dagsböter à 1 kr., till 100 kr:s böter för olaga sprittillverkning. Dessutom skall Svedberg ersätta rättegångskostnaderna och utbetala det av målsägaren Stoltz begärda skadestånd 465 kr. jämte 30 kr. för målsägarens inställelse vid rannsakningen. Rätten resolverade, att den tilltalade skall intagas på vårdanstalt för mindre tillräkneliga.
Avskrift:
Åke Nätterö

Anders Olof Svedberg, avled på Kronohäktet i Långholmen den 6/9 1933

 

 

Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister


—14P1—

(Y57) NILS ANDREAS BYLUND, * 17/6 1855 i Tuna sn, V.-norrl. Infl. 1896. G. 13/10 1877. Kolare i Olsbygge 1, Hassela. † 5/1 1929.
(Y57) ANNA KATRINA OLIVIA ÅSÉN, * 2/3 1856 i Tuna sn, V.-norrl. † 22/7 1918.
ANNA MATILDA, * 5/2 1881                                2U13
NILS EMANUEL, * 5/3 1886                                2
HULDA BIRGITTA, * 11/8 1888                            17U9
CARL VIKTOR, * 1/1 1891. † 22/9 1912 Skjuten till döds
GUSTAF ALFRED, * 16/8 1897                             3
JOHAN BOTVID, * 14/9 1900. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1930


—15B17—

8 GÖRAN PETER SVEDBERG, * 9/3 1859, s. t. husman Göran Svedberg i Finnåsen, ”Rigberg”, Hassela. Arb., bos. i Rigberg. † 7/2 1932.
(X15)6Z26 MARGRETA CHRISTINA FRENELL, * 17/2 1863, d. t. husman Erik Frenell i Stakholmen, Hassela. † 11/8 1918.
ANDERS OLOF, * 19/2 1882. † 17/3 1886
ERIK JOHAN, * 5/1 1884. Fl. t. Torp, V.norrl. 1921
GÖRAN PETER, * 10/12 1885. Arb., bos. i Rigberg
ANDERS OLOF, * 19/3 1888. Arb., bos. i Rigberg. † 6/9 1933 Långholmen
MARIA KRISTINA, * 7/5 1891                               24
LARS FREDRIK, * 18/2 1894. Byggn.-arb., bos. i Svedje, Hassela
KARL MATHIAS, * 25/12 1896. Skogsarb., bos. i Rigberg
ENOCH ALBERT, * 16/9 1899. † 23/4 1920
JENNY MARGRETA, * 3/10 1902. Fl. t. Attmar 1921


—6Z41—

26 PER OLOF FRENELL, * 1/11 1870, s. t. husman E. B. Frenell i Stakholm, Hassela. Stenarb., bos. i Stakholm. † 16/1 1954.
(O85) STIGEN SERAFIA ASPELIN, * 25/2 1881 i Uddevalla, Göt. o. Boh. Utfl. t. Ramsjö 1957.
GERTRUD MARGRETA TERESIA, * 19/10 1903. Fl. t. Göteborg 1921
HERBERT REIDAR OSBORNE, * 8/9 1905. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1942
FRED ESKIL, * 25/11 1907                                 52
BENGT VALTER. * 1/5 1910. Skogsarb., fl. t. Torp 1957
BERTA ELISABETH, * 15/2 1913. Fl. t. V. Frölunda 1931
ELSA MATILDA, * 14/3 1915. Fl. t. Trönö 1938
GÖTA INGEBORG, * 19/8 1917. † 14/11 1924
ERIK VILLNER, * 21/4 1920. Fl. t. Ramsjö 1942
HARRY LAMBERT, * 7/8 1922. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1945
MARY ELVIRA, * 9/7 1925. Fl. t. Ramsjö 1943


—24L1—

(I50) HERMAN AUGUST LILJENQVIST, * 22/1 1857 i Klinte, Gotl. G. 19/8 1889. Infl. fr. Rogsta 1894. Kronolänsman, bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 2/3 1921.
(X5) GERDA KAROLINA GENBERG, * 12/2 1870 i Bollnäs, Häls. Fl. t. Stockholm 1921.
ELSA MARIA, * 14/7 1892. Fl. t. Stockholm 1919
ERNST FOLKE, * 2/1 1898. Fl. t. Stockholm 1918

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter !

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *