Ersk – Matsgården

Vid Ersk-Matsgården från 1770-talet får man en unik inblick hur ett självhusåll har fungerat


Ersk-Matsgården, en resa i tiden


Ersk-Matsgården, bilder


Ersk-Matsgården, Nordanstigs kommun


Ersk-Matsgårdens historia enl. Wikipedia


Kölsjön, Hassela Finnmark, Länsmuseet Gävleborg


Rik-Örjan, familjeträd


När finnarna kom till Hassela.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Ersk – Matsgården


1. Norr-på-gården. 2. Öst-på-gården 3. Stall, pigkammare, köttbod 4. Huskomplex med småfähus, ladugård, loge, bakstuga 5. Vedbod 6. Härbre 7. Sommarladugård 8. Vagnslider 9. Bastu
Teckning av Martin Holmer

Om man åker vägen från Hassela upp mot Kölsjön passerar man efter knappt en mil skylten Finnrå. Det markerar att man kommit in i det område där finska invandrare hade lov att bosätta sig. Den gamla bestämmelsen var att gränsen mot finnmarken skulle gå en stöttningsmil – omkring 8 km – från den svenska huvudbebyggelsen

Det var i slutet av 1590-talet som de första nybyggarna anlände till dessa skogstrakter nordväst om Hassela kyrka. De slog sig efter ett tag ned i kölsjön. En av dessa ättlingar på 1700-talet hette Erik Mattsson. Det var han som byggde den gård som ännu finns kvar och efter honom kallas för Ersk-Matsgården. Kan nås via en avtagsväg innan man kommit fram till Kölsjön.

Erik Mattsson uppförde de ursprungliga byggnaderna på 1770-talet. Därefter utvecklades gården och flera nya byggnader tillkom. Den moderniserades under 1800-talet men har därefter inte förändrats.

Det var också på 1800-talet som skogsindustrin växte sig stark och skogens ekonomiska värde kom i förgrunden. Skogsbolagen köpte upp stora skogsområden från bönderna, men Ersk-Matsgården och dess betydande skogstillgångar såldes inte utan gick i arv i samma släkt ända till 1906. Då köpte Ströms Bruks AB Ersk-Matsgården och gjorde den till arrendegård under bolaget.

På 1950-talet, då skogsbruket genomgick en stark rationalisering, blev många liknande gårdar övergivna, och åtskilliga av dem försvann senare genom att de revs eller brändes ner. Ersk-Matsgården blev dock kvar och den senaste ägarens son, som hette Anders men kallades för Ante och var skogsförman, bodde kvar där ända till 1960. Därefter blev dock gården övergiven och började förfalla.


”Ersk-Matts Ante” bodde kvar i Öst-på-gården till strax före sin död 1961

Kulturhistoriskt värde
Genom sitt köp av Ströms Bruk 1967 blev Iggesunds AB ägare av gården.
Efterhand uppmärksammades dess kulturhistoriska värde och byggnaderna skänktes först till hembygdsföreningen i Hassela och överläts senare till kommunen. I början av 1980-talet tilldelades Nordanstigs kommun, där Hassela då ingick, ett bidrag från Riksantikvarieämbetet för att hindra fortsatt förfall av byggnaderna och redan hösten 1981 sattes reparationsarbetena igång.

Därefter har restaureringen fortgått. Vägledande för denna har var varit att anpassa material och metoder för att så långt det är möjligt återställa allt i ursprungligt skick. På 1980-talet fick kommunen också som gåva ett större markområde i anslutning till byggnaderna.

För att förvalta och utveckla Ersk-Matsgården bildades 1985 en enskild kommunal stiftelse. I dess regi har restaureringsarbetet fortsatt och dessutom har en ganska omfattande programverksamhet satts igång. Stiftelsen består av fem personer med Boerje Bohlin (nu avliden) som ordförande.

Gårdens byggnader finns mitt i skogen på ett öppet och just område som sluttar mot söder. Ett stycke därifrån rinner ett vattendrag. Platsen är alltså väl vald för sitt syfte. Ersk-Matsgården är en stor anläggning med ett femtontal byggnader, och det är många människor som bott och verkat där under årens lopp. Husen är präktigt timrade och utförda i en stram stil med få utsmyckningar. Det är nog mest nyttoaspekten som dikterat utformningen.

Huvudbyggnaderna finns öster om den väg som går genom området. De båda boningshusen Norr-på-gården och Öst-på-gården står i rät vinkel mot varandra och deras namn skvallrar om hur de är placerade. Norr-på-gården uppfördes på 1770-talet men innehåller också delar från ett 1680-talshus som flyttades från Kölsjön.

Inne i Norr-på-gården är möblerna och andra inredningsdetaljer ordnade lika som på 1800-talet. En del föremål som ursprungligen hört till gården men blivit flyttade därifrån har återbördats. I ett av de fem rummen står bordet dukat och i tre av dem finns bårder och stänkmålning som utförts 1846 av dalkarlen Hans Olsson.


I Norr-på-gården finns målningar från 1846 av dalkarlen  Hans Olsson

Öst-på-gården byggdes 1818 som undantag för Erik Mattsson och hans hustru Karin. Det var också på Öst-på-gården som den tidigare nämnde ”Ersk-Matts Ante” bodde. Numera inrymmer detta hus en servering där bl.a. gammaldags maträtter finns med på menyn.

Många funktioner
Mitt emot Öst-på-gården står en byggnad med flera funktioner. Där finns både stall för tre hästar, köttbod, pigkammare, och dass. Det sistnämnda är utformat som ett kollektivrum utan dörr med fyra hål för vuxna och ett för barn.

Längre ned i sluttningen finns en stor byggnad med ännu fler användningar. Den rymmer nämligen ladugård, brygg- och bakstuga, loge, fårhus, grishus, tröskvandring och källare. Det var 1846 som allt detta sammanfördes under ett tak och det var också den sista stora byggnationen som gjordes på gården.


Denna byggnation gjordes 1846, då detta stora ladugårdskomplex sammanfördes under ett tak.

Under den gårdsbildning som ovan beskrivits finns även en rad andra byggnader. Ett stycke norrut ligger en bastu där den tröskade säden torkades och ungefär mitt emot på västra sidan av vägen finns ett område med vedbod, härbre, vagnslider, sommarladugård och några hölador. Förberedelser för att återuppbygga den smedja som funnits på detta område pågår också.

Vattenverket
Hur vattenkraften utnyttjades visar den stora anläggning som finns i vattendraget. Till den hör dammluckor, vattenränna och ett stort vattenhjul, som via en axel och kronhjul driver både spånhyvel, linstamp, linskäckt och kvarn. Detta vattenverk, som är beläget några hundra meter söder om gårdsbildningen, var i mycket dåligt skick men har byggts upp igen så att allt fungerar. Det enda som inte återställts är den såg som också funnits där.

Självhushåll
Gårdens folk kunde alltså såga virke till byggnaderna, hyvla spån till taken, bereda lin och väva tyger och mala mjöl av säden. Maten kom från egna odlingar kring gården och från boskap som gav kött och mjölk. Djuren fick beta i skogen varifrån man tog virke och ved. Ersk-Matsgården var ett typiskt självhushåll – praktiskt taget allt man behövde producerades inom gårdens ägor.

Det stora värdet av gården är att den som helhet finns bevarad så gott som intakt. Den består inte av några hopplockade hus från många ställen, utan de många byggnaderna med sina olika funktioner står i regel på sina ursprungliga platser. Inredningar och redskap från förr är också bevarade. Det ger nutida besökare unika möjligheter att föreställa sig hur tidigare släkten levde i skogsbygden och hur deras stora självhushåll fungerade.

Genom sin programverksamhet under somrarna hjälper också stiftelsen för Ersk-Matsgården till att levandegöra detta. Guider visar runt och berättar gårdens historia och på helgerna anordnas särskilda temadagar då gamla sysslor i självhushållet demonstreras. Vattenverket körs ett par gånger i veckan och under juli månad arrangeras aftnar med musikunderhållning. Besökarna kan även på egen hand se sig omkring på gården, stifta bekantskap med de djur som finns där eller beställa mat och dryck i serveringen.

Källa:
Dellenmagasinet Juni 1996
Av Roland Sellström
Avskrift: Åke Nätterö

 

 

Uppgifter om Erik Mattssons förfäder och släktingar enligt Hassela släktregister

—1Z1— Hassela släktbok

(Finland) ANDERS PEDERSSON, som torde vara född omkr. 1540 i Tavastland eller Savolax, Finland, finnes omnämnd enl. 1618 års Jordebok KA. o. Hassela kyrkotionde som bofast finne i Kölsjön. (Trol. död samma år)
H. namn okänt.
PEDER, * (1560)                                               2

—2—

1 PEDER ANDERSSON, född omkr. 1560 o. trol. s. t. finnen And. Persson fr. Savolax. Han skall enl. uppgift ha vistats någon tid i Stöde sn, Medelpad varifrån han år 1598 inflyttat o. slagit ned sina bopålar i Hassela sockens västliga skogstrakt å den s. k. Rigåsen, ”Richmäki”. År 1600 erhöll han tillstånd av konung Carl IX att jämte sina 4 söner odla mark i Kölsjön. Fyra hemmansdelar upptogs och fördelades så, att Peder Andersson gemensamt med sonen Israel brukade en del och de övriga tre sönerna brukade var och en sin fjärdedel av nybygget. Han har avlidit omkring 1630.
2Z1 SIGRE MICHILSDOTTER, född omkring 1560, d. t. Michel Finne i Gransjön, Stöde sn, Medelpad.
GÖRAN (ÖRIAN), * 1580                                    3
ERICH, * 1583                                                  4
ISRAEL, * 1585                                                5
PÅHL, * 1590                                                   6

—3—

2 GÖRAN PERSSON, född omkr. 1580, s. t. finnen Pe-der Andersson i Kölsjön nr 2, Hassela. Nybyggare o. bonde i Kölsjön 4, ”Sörgården”. Han nämnes ”Rik-­Örjan”. (Hem.-skatt. 3 öresl.) Sen. utfl. till Skarpäng, nuvarande Säfsholm i Delsbo. ”Med honom hade länsman Delin åtskilliga duster. Den ena gången knep Rik-Örjan så till penningpåsen, att han måste sättas i kistan för obetald skatt, den andra gången var han så generös att därpå finnes bevis än i dag, nämligen en anteckning i mag. Olavi Ekmans Memorabilia i Rålamanska samlingen, volym III. så lydande:
En finne vid namn Rike-Örian boendes i Delsbo socken bjöd till gäster fogden lagman och kyrkoherden M. Dominicus, och skänkte dem en fjärding dlr till bytes. Lagmannen i orten hette då Lars Larsson Nerbelius”.
Källa: Från flydda tiders Delsbo, av Bror Hillgren, sid 15.
(Y57) MALIN GÖRANSDOTTER, * (1580). Härstammarar fr. Finland. Infl. fr. Tuna sn, Medelpad.
ANDERS, * ./. 1605                                           7
SARA, * ./. 1610                                               8

—4—

2 ERICH PEHRSSON, född omkr. 1583,s. t. nybyggarfinnen Peder Andersson i Kölsjön 2, Hassela. Nybyggare i Kölsjön 3, ”Mellangården”. (Hem.-skatt. 3 öresl) † på vintern 1657.
H. namn okänt.
PEHR, * 1622 – 9
JULIN ”GÖLIN”, * ./. 1624
LARS, * ./. 1625. Bonde i Kölsjön 3. (Sålde hemmanet t. sin broder Per 1656)
OLOF, * ./. 1630

—5—

2 ISRAEL PERSSON, född omkr. 1585, s. t. finnen Peder Andersson i Kölsjön 2, Hassela. Bonde o. nybyggare i Kölsjön nr 2, ”Norrgården”. (Hem.-skatt. t. 3 öresl) (Han nämnes som framstående jägare.) Död omkr. 1660.
(Finland) MALIN —–, * (1590), härst. fr. Finland.
MARGRETA (MÄRITH), * 1622                             1V2
MATTS, * 1625                                                 10
TOMAS, * 1630                                                 11

—6—

2 PÅHL PEHRSSON, född omkr. 1590, s. t. finnen Peder Andersson i Kölsjön 2, Hassela. Nybyggare i Kölsjön 1 ”Västgården”. (Hem.-skatt. 3 öresl.) Död omkr. 1650.
(Y54) ELISABET PÅHLSDOTTER, * 1603, infl. fr. Torps sn, Medelpad (av finnsläkt). † ./. 1707. (104 år gammal.)
SIGFRID, * 1625
OLOF, * 1630                                                   12
ELISABET, * 1635. G. o. utfl. t. Stormyra, Stöde sn.
LARS, * 1643                                                   13

—7—

3 ANDERS GÖRANSSONGEORGIIHAZELIUS, (Mäster Anders), född omkr. 1605, s. t. nybygg. Göran Pehrsson i Kölsjön 4, ”Sörgården”, Hassela. Inskriv. i Uppsala akademi 1626, fil. mag. 1641, – conrektor vid Uppsala trivialschola, – prv. 1645. Fältpräst vid Häls. reg. under tyska fälttåget på 1640-talet vid Dömitz o. Wärnemünde skans. Utnämnd till kyrkoh. i Bollnäs 1651. (Ägde genom arv del i hemmanet Kölsjön 4.) † 27/1 1655.
(X7) Ser.past. 9 sid. XVIII ELISABETH LARSDOTTER, * 1620, d. t. kyrkoh. Laurentius Danielis o. h. h. Margreta Terserus i Enångers sn. Änka o. omg. m. kyrkoh. Torstanus i Selångers sn.

—8—

(X4) HINDRICH JONSSON, * (1610), av finnsläkt. Infl. fr. Sniptorpet, Bjuråkers sn. Måg o. bonde i Kölsjön 4, ”Sörgården”, Hassela. (1641-1664). Död omkr. 1664.
3 SARA GÖRANSDOTTER, * 1610, d. t, nybyggarfinnen Göran Persson i Kölsjön 4, ”Sörgården”.
ERIC, * 1635                                                    14
ELLA, * 1640

—9—

4 PER ERIKSSON, * 1622, s. t. nybyggarfinnen Erich Pehrsson i Kölsjön 3, ”Mellangården”, Hassela. Bonde i Kölsjön 3. † ./12 1707.
H. namn okänt.
ISAK, * ./. 1643                                               15
PEHR, tv., * 11/4 1647                                      16
MATS, tv., * 11/4 1647                                      17
LARS, * ./. 1650                                               18
KARIN, * ./. 1651. † ./. 1707 (56 år gammal)

—10—

5 MATS ISRAELSSON, * ./. 1625, s. t. nybyggarfinnen Israel Persson i Kölsjön 2, ”Norrgården”, Hassela. Bonde i Kölsjön 2. (Köpte hemman i Delsbo o. utflyttade 1672.)
(Finland) SARA LARSDOTTER, * (1625), trol. av finsk härstamning.
KARIN, * 8/2 1657                                            19

—11—

5 THOMAS ISRAELSSON, * 1630, s. t. nybyggare Israel Persson i Kölsjön 2, Hassela. Bonde i Kölsjön 2 ”Norrgården”.
(X15) CARIN OLOFSDOTTER, * (1635), härst. okänd.
OLOF, * ./. 1653                                               20
MATS, * ./. 1656                                               21

—12—

6 OLOF PÅHLSSON, * ./. 1630, s. t. nybyggarfinnen Påhl Pehrsson i Kölsjön 1, ”Västgården”, Hassela. G. 2 ggr. Soldat i Kölsjön 1.
(Finland) MALIN LARSDOTTER, * ./. 1630. Trol. av finsk släkt. † 1660.
(X15) MARTA MATSDOTTER, * 1635, härst. okänd.
HELENA, * 21/5 1657                                        2T1
CARIN, * ./. 1660                                             (X3)6L1
ELISABET, * ./. 1663                                         9Z1

—13—

6 LARS PÅHLSSON, * ./. 1643, s. t. bonden Påhl Pehrsson i Kölsjön 1, ”Västgården”, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kölsjön 1. (Hem.-skatt. 4 öresl.) † ./. 1716.
(Y48) LISBETH LARSDOTTER, * ./. 1650, fr. Stöde sn, Medelpad. † ./. 1724. (72 år gammal.)
LARS, * ./. 1660                                               22
MATS, * 22/10 1680                                          23
ERIC, * 22/5 1683                                            24
PÅL ”BERG”, * ./. 1684. Soldat, död i Rysk fångenskap 1709. (Varit gift i 4 år.)
VALBORG, * ./. 1686
CARIN, * 6/6 1687                                            3Z1
ANNA, * ./. 1691
JOHAN, * 7/6 1696                                            29

—14—

8 ERICH HINDRIKSSON, * ./. 1635, s. t. bonden Hindrik Jonsson i Kölsjön 4, ”Sörgården”, Hassela. G. 1681. Bonde i Kölsjön 4, ”Sörgården”.
(X1) ANNA PÅLSDOTTER, * ./. 1637, (av finnsläkt). Infl. fr. Kalvtorp, Alfta sn, Häls. † ./11 1709.
SARA, * ./7 1681                                              8Z3
HINDRIC, * 28/6 1685                                       25

—15—

9 ISAK PERSSON, * ./. 1643, s. t. bonden Per Eriksson i Kölsjön 3, Hassela. Bonde i Kölsjön 3, ”Mellangården”. G. 1680. † 7/3 1729.
2P2 CARIN HANSDOTTER, * ./. 1648, d. t. bonden Hans Esbjörsson i Berge 2, Hassela. (Tid. g. o. änka e. sold. Hans Hansson Tysk i Hassela). † 3/2 1730.
PER, * 28/7 1681                                              26
BRITA, * 1/6 1691                                            33

—16—

9 PER PERSSON, * 11/4 1647, s. t. bonden Per Ericsson i Kölsjön, Hassela. Husman, bos. i Kölsjön. † ./. 1707.
(X15) MARRIT PERSDOTTER, * 3/8 1646, härst. okänd, (änka). † 8/2 1727. (86 år – 11 mån. gammal.)
MARIA, * ./. 1688, tjän:a i Kölsjön. † 7/6 1719

—17—

9 MATS PERSSONKONGSMAN”, * 11/4 1647, s. t. bonden Per Ericsson i Kölsjön 2, Hassela. Soldat, bos. i Stöde, Medelpad (Kölsjön). † 11/7 1731.
(Y48) ANNA MATSDOTTER, * 11/6 1666, d. t. husman Mats Larsson o. h. h. Anna Ersdotter i Stormyren, Stöde sn. † 11/5 1734.
KARIN, * 17/10 1686                                         2P6
ANNA, * ./. 1690
PER, * 27/7 1693

—18—

9 LARS PEHRSSON, * ./. 1650, s. t. bonden Per Eriksson i Kölsjön 3, Hassela, ”Mellangården”. Bonde i Kölsjön 3.
(X15) MALIN LARSDOTTER, * ./. 1650, härst. okänd.
DANIEL, * 7/1 1689
LARS, * 25/5 1695                                            181

—19—

(X4) PÅHL MATSSON, * ./. 1650, trol. av finsk härstamning. Bonde i Sniptorp, Bjuråkers sn. Död und. 1690-talet
10 KARIN MATSDOTTER, * 8/2 1657, d. t. bonden Mats Israelsson i Kölsjön 2. Änka o. omg.           27.
MARGRETA, * 7/7 1685                                      26

—20—

11 OLOF THOMASSON GALT, * ./. 1653, s. t. bonden Thomas Israelsson i Kölsjön 2, Hassela. G. 1672. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Kölsjön. † 27/12 1727.
(X15) MARGETA HINDRICSDOTTER, * ./. 1655, trol. av finsk släkt. † 31/12 1730. (75 år gammal.)
SARA, * 1682                                                   20Z1
OLOF, * 28/8 1692                                            227

—21—

11 MATS THOMSSON, * ./. 1656, s. t. bonden Thomas Israelsson i Kölsjön 2, ”Norrgården”. Bonde i Kölsjön 2.
(X4) INGRID MATSDOTTER, * 7/2 1653, d. t. bonden Mats Pålsson o. h. h. Margta Christophersdotter i Sniptorp, Bjuråker. † 7/10 1739.
KARIN, * 11/7 1672                                          28
OLOF, * ./. 1683
MARGETA, * 25/11 1689
ANNA, * 3/3 1692

—22—

13 LARS LARSSON, * ./. 1660, s. t. bonden Lars Pålsson Kölsjön 1. Bonde i Kölsjön 1. † omkr. 1704.
(Y58) CHERSTIN HANSDOTTER, * (1670), fr. Gransjön, Stöde sn, Medelpad. (Änka o. omg. 1709 m. bonden Hindriksson fr. Transjön.) Kölsjön 4.
LISBETH, * 26/6 1691
CARIN, * 21/7 1692. Tjän:a i Nordanbro. † ./. 1717
LARS, * 24/9 1694. † 1694

—23—

13 MATS LARSSON, * 22/10 1680, s. t. bonden Lars Pålsson i Kölsjön 1, Hassela. Bonde i Kölsjön 1. ”Västgården”. † 22/1 1754.
(X15) KARIN PÅLSDOTTER, * 1680, härst. okänd. † omkr. 1703
(X15) KARIN MATSDOTTER, * ./. 1685, härst. okänd. G. 1704
LARS, * 14/7 1702. † 27/8 1721
PÅHL, * 3/5 1704                                              35
MATS, * 17/6 1708                                           30
ELISABET, * 26/9 1712                                      31
ERIC, * 18/9 1717                                            32

—24—

13 ERIC LARSSON, * 22 5 1683, s. t. bonden Lars Pålsson i Kölsjön 1, Hassela. Bonde i Kölsjön s1. † 22/7 1763. (Skjöt av våda sin kamrat And. Matsson vid en björnjakt 1702.)
(X4) CARIN OLSDOTTER, * 21/4 1684, d. t. bonden Olof Ericsson, Ässjötorp, Hassela. † 28/3 1766.
ELISABET, * 4/10 1712
OLOF, * 22/9 1718                                            34
HELENA, * 9/10 1725. † 10/1 1726

—25—

14 HINDRIC ERICSSON, * 28/6 1685, s. t. bonden Eric Hindricsson i Kölsjön 4, Sörgården. G. 4/11 1710. Bonde i Kölsjön 4. † 28/1 1737.
8Z2 KARIN STEPHANSDOTTER, * 10/6 1688, d. t. Stephan Matsson i Kölsjön. (släkt med Joris-Pelle) † 10/2 1758.
BRITA, * 2/6 1712                                            35
ERIC, * 28/4 1714. † 8/2 1715
ANNA, * 30/1 1718. † 3/7 1739. (Blind)
ERIC, * 16/10 1720                                           36
PEHR, * 7/5 1723                                             (X3)18N5
STEPHAN, * 11/6 1726
HINDRIC, * 7/3 1728. † 2/5 1728
KARIN, * 23/3 1733

—26—

15 PER ISAKSSON, * 28/7 1681, s. t. bonden Isak Pehrsson i Kölsjön 3, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kölsjön 3. (Mellangården.) † 28/10 1765.
19 MARGETA PÅLSDOTTER, * 7/7 1685, d. t. bonden Pål Matsson o. h. h. Karin Matsdotter i Sniptorpet, Bjuråkers sn. G. 1705. † 7/10 1753.
(Y48) MARGETA GREGSDOTTER, * ./. 1705, d. t. torp. Greg Persson o. h. h. Sara Ersdotter i Gransjön, Stöde sn. G. 27/10 1754. † 3/3 1768.
ISAK, * 14/2 1706                                            37
PÅHL, * 12/7 1707. † 12/10 1725 (krympling)
MATS, * 17/3 1711                                           38
CARIN, * 22/12 1712                                         39
SARA, * 24/5 1717
PEHR, * 5/12 1718
BRITA, * 23/3 1721                                           104
ERICH, * 8/11 1723                                          40
PÅHL, * 27/12 1726
MARGETA, * 27/12 1726. † 3/11 1740

—27—

(X4) MATS PERSSON, * ./. 1662. Infl. fr. Bjuråkers sn, Häls. Tid. bonde därst., sen. husman i Kölsjön, Hassela. † ./. 1712.
19 KARIN MATSDOTTER, * 8/2 1657, d. t. bonden Mats Israelsson i Kölsjön 2. (Tid. g. o. änka.) † 8/7 1739 (82 år o. 5 mån. gammal.)
PER, * 21/9 1686                                              41
PÅL, * 18/5 1692                                              33

—28—

(X3)4E1 ERIC ANUNDSSON, * 16/ 4 1669, trol. s. t. Anund Ericsson i Älgered 4, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön, Hassela. † ./. 1723.
21 KARIN MATSDOTTER, * 11/7 1672, d. t. bonden Mats Thomsson i Kölsjön 2. † 1/10 1734.

—29—

13 JOHAN LARSSON, * 7/6 1696, s. t. Lars Pålsson i Kölsjön 1, Hassela. G. ./4 1717. Soldat vid Häls. reg. † ./1 1719 vid norska fjällen.
(X4) KARIN MATSDOTTER, * (1700), fr. Trossnarven, Bjuråkers sn.

—30—

23 MATS MATSSON, * 17/6 1708, s. t. bonden Mats Larsson i Kölsjön 1, Hassela G. ./. 1743. Bonde i Kölsjön 1. † 10/7 1754.
41 ANNA PERSDOTTER, * 14/2 1717, d. t. husman Per Matsson i Kölsjön. Änka o. omg.           46
CARIN, * 6/4 1744                                            48
ANNA, * 20/5 1746                                           171

—31—

(Y48) HANS ERSSON MUNTER, * ./. 1720, s. t. Eric Mårtensson o. h. h. Ingrid Ersdot. i Stöde, Medelpad. G. 17/6 1744. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kölsjön, Hassela.
23 ELISABET MATSDOTTER, * 26/9 1712, d. t. bond. Mats Larsson i Kölsjön 1. † 1801.
INGRID, * 1/2 1746                                          11T3
ANNA, * 13/8 1750                                           5U4

—32—

23 ERIC MATSSON, * 18/9 1717, s. t. bonden Mats Larsson i Kölsjön 1, Hassela. Bonde i Kölsjön 1. † 1/5 1743.
33 CARIN PÅLSDOTTER, * 20/6 1715, d. t. bonden Pål Matsson i Kölsjön 2. Änka o. omg.           42.
CARIN, * 27/7 1737. † 3/7 1743

—33—

27 PÅL MATSSON, * 18/5 1692, s. t. bonden Mats Persson i Bjuråker. Bonde i Kölsjön 2, Hassela. † 21/7 1738
15 BRITA ISAKSDOTTER, * 1/5 1691, d. t. bonden Isak Persson i Kölsjön 3. † 26/3 1768.
CARIN, * 20/6 1715                                          32
MATS, * 7/6 1719                                             43
BRITA, * 3/8 1724                                            34

—34—

24 OLOF ERICSSON, * 22/9 1718, s. t. bonden Eric Larsson i Kölsjön, Hassela. G. 6/4 1743. Bonde i Kölsjön 8. (s1.) ”Har gått i skola i Hudiksvall o. kan läsa o. skriva”. † 30/5 1787. (Hastigt död kl. 12 på natten vid dotter Carins bröllop.)
33 BRITA PÅLSDOTTER, * 3/8 1724, d. t. bonden Pål Matsson i Kölsjön 2. † 14/9 1811.
PÅL, * 3/8 1747. † 5/4 1748
OLOF, * 8/9 1749                                             44
LARS, * 15/12 1751                                          45
BRITA, * 23/9 1756                                           52
CARIN, * 23/3 1762                                          7T11
LISBETH, * 19/12 1764                                      18N11

—35—

23 PÅHL MATTSSON SPÅNGMAN, * 3/5 1704, s. t. bonden Mats Larsson i Kölsjön 1, Hassela. G. 2 ggr. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
(X6) AGNETA ERICHSDOTTER, * ./. 1705, fr. Delsbo sn. Död i Bjuråker omkr. 1743.
25 BRITA HINDRICSDOTTER, * 2/6 1712, d. t. bonden Hindr. Ericsson i Kölsjön 4. G. 4/11 1744.
ERIC, * 5/9 1729                                              47
CARIN, * ./. 1735                                             1T4
MATS, * ./2 1737                                              103
LARS, * ./8 1741                                              104
HENRIC, * 10/9 1748. Bos. i Furuberg

—36—

25 ERIC HINDRICSSON, * 16/10 1720, s. t. bonden Hindric Ericsson i Kölsjön, Hassela. G. 1/11 1744. Bonde i Kölsjön 4. † 2/1 1760. (Nämnd som en arbetsam o. duglig bonde.)
(Y54) MARGETA PÅLSDOTTER, * ./2 1718, d. t. Pål Pålsson o. h. h. Brita Mårtensdot. i Stormörtsjön, Torps sn, Medelpad. Änka o. omg. – 229.
HINDRIC, * 26/7 1745                                       48
BRITA, * 10/3 1750                                           50
KARIN, * 21/10 1753                                         159

—37—

26 ISAK PERSSON, * 14/2 1706, s. t. bonden Per Isaksson i Kölsjön, Hassela. G. 24/6 1735. Husman i Kölsjön. † 20/11 1753.
(Y57) ANNA OLOFSDOTTER, * ./. 1711, d. t. båtsman Olof Olsson Drufva o. h. h. Carin Ifvarsdotter fr. Tuna sn, Medelpad.
PER, * 10/9 1736. † 2/9 1739

—38—

26 MATS PERSSON, * 17/3 1711, s. t. bonden Per Isaksson i Kölsjön, Hassela. G. 16/10 1737. Husman i Kölsjön. † 17/4 1749.
2R6 JUSTINA PÅLSDOTTER, * 4/6 1695, d. t. sold. Pål Jacobsson i Nordanbro, Hassela. (Tid. g. o. änka e. sold. Nils Larsson Breck.)

—39—

(X4) OLOF LARSSON, * ./11 1721, s. t. bonden Lars Olsson o. h. h. Karin Isaksdot. i Furuberg, Bjuråker. G. 2/7 1744. Måg o. bonde i Kölsjön (3) 4, Hassela. † 179..
26 CARIN PEHRSDOTTER, * 22/12 1712, d. t. bonden Per Isaksson i Kölsjön 4. † ./. 178..
MARGETA, * 11/6 1745                                      5Z2
MALIN, * 25/4 1748                                          49
BRITA, * 17/4 1753                                           2T8
LARS, * 27/1 1756                                            50
CARIN, * 25/4 1761

—40—

26 ERIC PEHRSSON, * 8/11 1723, s. t. bonden Per Isaksson i Kölsjön 3, Hassela. G. 24/6 1748. Bonde i Kölsjön ss3. † 15/3 1797.
1P7 CARIN ANDERSDOTTER, * 4/4 1729, d. t. nämndem. And. Hansson i Berge, Hassela. † 13/7 1805.
ANDERS, * 28/12 1750                                      51
PEHR, * 24/10 1753                                          52
MARGTA, * 27/11 1759                                      53

—41—

27 PER MATSSON, * 21/9 1686, s. t. sold. Mats Pehrsson i Kölsjön, Hassela. G. 3/12 1711. Husman i Kölsjön. † 21/3 1743.
2S1 CARIN ERICSSON, * 10/6 1683, d. t. sold. Eric Hindriksson i Kölsjön. † 1/6 1752.
KARIN, * 17/3 1713
ANNA, * 14/2 1717                                           1Z30
MATS, * 6/4 1721

—42—

(X4) PÅL PÅLSSON, * ./6 1726, s. t. bonden Pål Persson o. h. h. Ingrid Persdot. i Sniptorp, Bjuråker. G. 26/5 1749. Bonde i Kölsjön 3, Hassela. † 12/11 1803.
32 CARIN PÅLSDOTTER, * 20/6 1715, d. t. bonden Pål Matsson i Kölsjön 2. Tid. g. o. änka. † 3/5 1798.
CARIN, * 9/3 1750                                            16Y3
ERIC, * ./10 1753                                             54

—43—

33 MATS PÅLSSON, * 7/6 1719, s. t. bonden Pål Matsson i Kölsjön 2, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kölsjön 2. † 1799.
(X4) HELENA ERICSDOTTER, * 28/4 1722, d. t. bonden Eric Olofsson o. h. h. Margta Danielsdot. i Furuberg, Bjuråker. G. 7/10 1744. † 28/11 1753.
(X27) HELENA PEHRSDOTTER, * ./3 1731, d. t. bonden Pehr Andersson o. h. h. Helena Jonsdotter i Naggen, Ljusdals sn, Häls. G. 2/7 1754. † 16/4 1810.
ERICH, * 8/3 1747                                            159 Han kom att bli hågkommen som Ersk-Mats
BRITA, * 22/7 1749
KARIN, * 31/7 1751
HELENA, * 27/6 1755                                        51
CARIN, * 12/1 1757                                          57
ANNA, * 15/6 1759                                           10Z2
PÅL, * 21/4 1762. Bonde i Kölsjön. † 19/6 1830
PEHR, * 4/10 1765                                            55

—44—

34 OLOF OLSSON BÄCKVALL, * 8/9 1749, s. t. bonden Olof Ericsson i Kölsjön 8, Hassela. (Urmakare.) Ingeneur, bos. i Kölsjön s8. † 27/11 1817.
(Y57) MARIA SCHALIN, * ./. 1752. Infl. fr. Tuna sn, Medelpad. † 18/5 1807.
BRITA CATHARINA, * 15/4 1780                          8Y1
ANNA MARIA, * 22/9 1782                                 56
AUGUSTIN, * 4/1 1786
OLOF, * 7/4 1790. G. o. bos. i Fönebo, Norrbo. (X33)6U4
LARS ERIC, * 19/11 1792
PAUL, * 3/7 1795

—45—

34 LARS OLSSON BÄCKVALL, * 15/12 1751, s. t. bonden Olof Ersson i Kölsjön 8, Hassela. G. 1781. Bonde i Kölsjö ssss1 (8). † 1/6 1818.
46 BRITA HENRICSDOTTER, * 30/7 1758, d. t. torp. Henric Pålsson i Stensjön, Hassela. † 18/1 1843.
BRITA, * 6/5 1782                                            5U5
OLOF, * 14/12 1787
ERIC, * 21/12 1790. † 19/2 1804
CARIN, * 14/9 1793                                          (X3)14E14
ELISABET, * 12/5 1796                                      6Z9
LARS, * 30/8 1798. † 12/9 1837
PÅL, * 23/12 1801

—46—

(Y54) HENRIC PÅLSSON, * ./. 1719, s. t. bonden Pål Pålsson o. h. h. Brita Mårtensdotter i Stormörtsjön, Torps sn, V.-norrl. G. 24/6 1755. Nybygg. i Stensjön, Hassela.
30 ANNA PEHRSDOTTER, * 14/2 1717, d. t. husman Per Matsson i Kölsjön, Hassela. (Tid. g. o. änka e. Mats Matsson i Kölsjön 1.)
MATS, * 12/7 1756                                           57
BRITA, * 30/7 1758                                           46

—47—

35 ERIC PÅHLSSON, * 5/9 1729, s. t. sold. Pål Spångberg i Furuberg, Bjuråker. G. 9/12 1750. Nybyggare i Korpåsen (Laxbo). † 3/5 1800
2R6 HELENA NILSDOTTER, * 16/11 17728, d. t. sold. Nils Brech i Nordanbro, Hassela. G. 9/12 1750. † ./. 1754
(Y54) MARGETA PÅHLSDOTTER, * ./3 1727, d. t. Pål Persson o. h. h. Karin Persdot. i Torps sn, V.-norrl. G. ./. 1755. † 1/1 1809.
NILS, * 15/11 1752                                           58
ERIC, * 1/2 1757                                              59
HELENA, * 14/9 1758. † ./. 178.
CARIN, * 14/1 1761. † ./. 179.
PÅL, * 18/5 1762                                              60

—48—

36 HINDRIC ERSSON, * 26/7 1745, s. t. bonden Eric Henricsson i Kölsjön, Hassela. G. 19/10 1766. Bonde i Kölsjön s6.
30 CARIN MATSDOTTER, * 6/4 1744, d. t. bonden Mats Matsson i Kölsjön 1.
ERIC,* 4/8 1767
MATS, * 20/12 1770                                          61
PEHR, * 5/7 1778. Dagakarl i Kölsjön. † 3/11 1845

—49—

1R3 OLOF OLOFSSON, * 12/10 1744, s. t. bonden Olof Persson i Nordanbro, Hassela. G. 30/10 1774. Bonde i Kölsjön 4 (s3). † 17/3 1817.
39 MALIN OLOFSDOTTER, * 25/4 1748, d. t. bonden Olof Larsson i Kölsjön 4, Hassela.
CARIN, * 4/6 1782                                            62
GÖLIN, * 14/10 1785. † ./. 1785
GÖLIN, * 14/9 1789                                          63

—50—

39 LARS OLOFSSON, * 27/1 1756, s. t. bonden Olof Larsson i Kölsjön 4, Hassela. G. ./. 1779. Bonde i Kölsjön s6.
36 BRITA ERSDOTTER, * 10/3 1750, d. t. Eric Hindricsson i Kölsjön. † 24/3 1833.
ERIC, * 18/7 1781
CARIN, * 22/6 1782                                          10T10
ANNA, * 17/9 1784                                           2P23

—51—

40 ANDERS ERSSON, * 28/12 170, s. t. bonden Eric Pehrsson i Kölsjön ss3, Hassela. Bonde i Kölsjön (s5) sss3. † 9/2 1815.
43 HELENA MATSDOTTER, * 27/6 1755, d. t. bonden Mats Pålsson i Kölsjön 2. † 17/10 1809.
CARIN, * 10/3 1776                                          6Z6
MATS, * 24/1 1779                                           64
ERIC, * 26/3 1782. † 22/9 1783 (koppor)
HELENA, * 31/7 1784                                        232
ANNA, * 7/5 1789                                             65

—52—

40 PEHR ERICSSON MACKIA, * 26/10 1753, s. t. sold. Eric Pehrsson i Kölsjön, Hassela. G. 26/10 1777. Bonde i Kölsjön ss8. † 5/12 1826.
34 BRITA OLOFSDOTTER, * 23/9 1756, d. t. bonden Olof Ericsson i Kölsjön 8. † 31/1 1848.
CARIN, * 19/5 1780. † 11/3 1781
OLOF, * 27/1 1782                                            66
BIRGITTA, * 16/3 1784. † 178..
ERIC, * 7/2 1786
PEHR, * 18/11 1787                                          67
ANDERS, * 12/1 1790
PÅL, * 7/11 1791                                              68
BRITA, * 30/4 1793                                           69
MARGTA, * 6/2 1795
ELISABET, * 19/9 1796
VENDELA, * 5/4 1799

—53—

1R3 HANS OLOFSSON, * 22/1 1750, s. t. bonden Olof Persson i Nordanbro, Hassela. G. 26/10 1778. Måg o. bonde i Kölsjö ssss3. † 14/1 1837.
40 MARGETA ERICSDOTTER, * 27/11 1759, d. t. bonden Eric Persson i Köisjön ss3. † 3/6 1819.
ERIC, * 9/7 1779. † 15/2 1815
CARIN, * 21/8 1782                                          (X3)4K10
OLOF, * 14/7 1786                                            70
PEHR, * 8/5 1789
HANS, * 3/7 1791                                             71
GÖLIN, * 12/8 1799                                          19Y4

—54—

42 ERIC PÅLSSON, * 7/10 1753, s. t. bonden Pål Pålsson i Kölsjön 3, Hassela. G. ./10 1782. Bonde i Kölsjön ss2. † 11/11 1837.
7T6 CHERSTIN PEHRSDOTTER, * 6/5 1763, d. t. bonden Pehr Jonsson i Kyrkbyn 6, Hassela. † 24/9 1861.
KARIN, * 30/1 1784                                          72
PER, * 30/5 1786                                              73
ANNA, * 26/7 1789                                           68
BRITA, * 30/7 1795                                           26U4
CHERSTIN, * 11/1 1798                                     1P18

—55—

43 PEHR MATSSON, * 4/10 1765, s. t. bonden Mats Pålsson i Kölsjön 2, Hassela. Ej gift. Bonde i Kölsjö sub 2. (Hem.-skatt. 1 öresl. 17 pngl.) † 30/1 1850.
57 ANNA MATSDOTTER, * 30/1 1793, (fosterd.)     74

—56—

(Y57) ERIC HENRIKSSON, * 4/8 1767. Infl. fr. Tuna sn, V.-norrl. 1809. G. 24/6 1813. Torpare i Kölsjön, Hassela. Utfl. t. Torp 1831.
44 ANNA MARIA BÄCKVALL, * 22/9 1782, d. t. ingenjör Olof Bäckvall i Kölsjön.
BRITA ”MANSDOTTER”, * 10/3 1804, styvd. Utfl. t. Hälsingtuna 1826
JOHAN, * 7/6 1814. Utfl. t. Sundsvall 1825

—57—

46 MATS HENRICSSON, * 12/7 1756, s. t. torp. Henric Pålsson i Stensjön, Hassela. Torpare i Kölsjön, ”Tajkela”. † 1/7 1822.
43 CARIN MATSDOTTER, * 12/1 1757, d. t. bonden Mats Pålsson i Kölsjön 2. † 8/2 1843.
MATS, * 30/6 1784
PÅL, * 24/10 1786
HENRIC, * 31/7 1789
ANNA, * 30/1 1793                                           55
HELENA, * 28/9 1797                                        67

—58—

47 NILS ERICSSON, * 15/11 1752, s. t. Eric Påhlsson i Laxbo, Hassela. Torpare i Korpåsen (Styggberg). † 24/2 1831.
(Y48) INGEBORG PÅLSDOTTER, * ./. 1761 i Stöde sn, V.­ norrl. † 2/12 1833.
PÅHL, * 31/7 1783
ERIC, * 8/8 1786                                              75
ANDERS, * 29/6 1790. † ./. 1809
NILS, * 25/9 1792. † 27/9 1809
MARGRETA, * 8/11 1794                                    76
MATS, * 25/11 1796. † 16/9 1809
LARS, * 2/1 1799. † 25/9 1809
JOHAN, * 15/12 1801. † ./. 1809
JÖNS, * 14/10 1803. † 25/9 1809
ANNA, * 16/1 1806. † 27/9 1809

—59—

47 ERIC ERICSSON, * 7/2 1757, s. t. nybygg. Eric Påhlsson i Korpåsen (Laxbo), Hassela. Bonde i Korpåsen 2. † 8/8 1831.
26U1 CARIN LARSDOTTER, * 20/9 1756, d. t. sågv.-arb. Lars Jönsson vid Sågen, Hassela. † 7/11 1829.
ERIC, * 14/9 1785                                            77
LARS, * 26/3 1787                                            78
ANNA, * 14/9 1790. Tjän:a i Kölsjön. † 6/2 1861
PÅL, * 28/3 1794. † 26/2 1802
JÖNS, * 23/10 1796. † 12/9 1797
MARGTA, * 10/2 1798. † 18/5 1798
MARGTA, * 27/7 1799. † 14/9 1800

—60—

47 PÅL ERICSSON, * 18/5 1762, s. t. nybygg. Eric Påhlsson i Korpåsen, Hassela. G. 16/6 1793. Bonde i Korpåsen s2. † 23/12 1840.
2R10 CARIN PÅLSDOTTER, * 13/6 1771, d. t. bonden Pål Danielsson i Nordanbro 2, Hassela. † 20/1 1829.
ERIC, * 8/8 1793                                              79
MARGTA, * 26/5 1799
PÅL, * 213 1801                                               80

—61—

48 MATS HENRICSSON KÖHL, * 20/9 1770, s. t. bonden Hindric Ersson i Kölsjön s6, Hassela. G. 22/1 1804. Gardist vid gardet i Stockholm, sen. torpare i Kölsjön. † 3/5 1841.
(Y48) MARIA JÖNSDOTTER, * 3/12 1764 i Stöde sn, V.-norrl. † 5/6 1824.
CARIN, * 7/2 1809                                            2P24

—62—

7Z1 ZACHRIS NORMAN, * 25/7 1784, s. t. sahlpetersjudare Engelb. Norman i Kölsjön, Hassela. G. 23/6 1805. Måg o. bonde i Kölsjön s3. † 17/5 1813.
49 CARIN OLOFSDOTTER, * 4/6 1782, d. t. bonden Olof Olofsson i Kölsjön s3, Hassela. Änka o. omg. 2Z1.
OLOF, * 19/7 1805                                            81
MARIA, * 17/5 1807                                          82
JOHAN, * 14/5 1810. Bos. i Gräsåsen
ZAKRIS, * 22/5 1813                                         83

—63—

(X3)23N4 ERIC JONSSON, * 28/3 1779, s. t. torp. Jon. Ericsson Modig i Kölsjö, Hassela. G. 9/8 1808. Måg o. bonde i Kölsjö s3.
49 GÖLIN OLOFSDOTTER, * 14/9 1789, d. t. bonden Olof Olofsson i Kölsjön s3.
JONAS, * 10/12 1808
OLOF, * 5/9 1810
KARIN, * 17/5 1813
MAGDALENA, * 17/7 1816                                  (X3)4B29
ERIK, * 17/3 1819                                            84

—64—

51 MATS ANDERSSON, * 24/1 1779, s. t. bonden And. Ersson i Kölsjön s5 (sss3), Hassela. G. 6/11 1808. Bonde i Kölsjön sss3. † 3/1 1816.
(Y54) MARTHA SAMUELSDOTTER, * 29/11 1771 i Torp, V.-norrl. Infl. fr. Stöde 1807. † 2/1 1849.
ANDERS, * 13/5 1810                                        85

—65—

(X10) LARS KRAFT, * 24/9 1786 i Gnarps sn, Häls. G. 2/11 1817. Soldat vid Häls. reg., bos. i Långnäs, Hassela. † 25/3 1832.
51 ANNA ANDERSDOTTER, * 7/5 1789, d. t. bonden And. Ersson i Kölsjön sss3, Hassela. † 1/11 1869.
ELISABET, * 17/6 1818. Tjän:a i Långnäs. † 11/5 1888
LARS, * 22/6 1820                                            2T28
HELENA, * 20/5 1823                                        3R31
CATHRINA, * 9/3 1826                                      (X3)14B18
ANNA, * 25/6 1830                                           5V14

—66—

52 OLOF PERSSON MACKIA, * 27/1 1782, s. t. husman Pehr Mackia i Kölsjö, Hassela. G. 11/11 1806. Husman, bos. i Övre Kölfors. † 11/12 1852.
230 BRITA PERSDOTTER, * 18/3 1786, d. t. torp. Pehr Pehrsson i Kölsjön, Hassela. † 22/12 1866.
MARGTA, * 24/4 1807. † 26/4 1810
PEHR, * 9/1 1809. † 1/5 1810
MARGRETA, * 3/5 1811                                      7Z4
BRITA, * 20/3 1816                                           206
CARIN, * 21/7 1821                                          86

—67—

52 PEHR PEHRSSON HJELTE, * 18/11 1787, s. t. bonden Pehr Ericsson i Kölsjön ss8, Hassela. G. 28/1 1822. Torpare i Kölsjön ”Tajkela”. † 14/8 1831 (drunknat.)
57 HELENA MATSDOTTER, * 28/9 1797, d. t. torp. Mats Henricsson i Kölsjön, Hassela. Änka o. omg.   87.
CARIN, * 20/5 1822                                          88

—68—

52 PÅL PERSSON MACKIA, * 7/11 1791, s. t. husman Pehr Mackia i Kölsjön, Hassela. G. 14/11 1816. Arb., bos. i Ritaso, (Kölsjön). † ./10 1871.
54 ANNA ERICSDOTTER, * 22/7 1789, d. t. bonden Eric Pålsson i Kölsjön s2, Hassela. † 26/11 1874.
CARIN, * 26/8 1819                                          89
PEHR ”BERGSTRÖM”, * 5/5 1824. Utfl. t. Stöde 1847

—69—

52 BRITA PEHRSDOTTER, * 30/4 1793, d. t. bonden Per Ericsson Mackia i Kölsjön ss8, Hassela.
ERIC NILSSON, * 29/12 1815

—70—

53 OLOF HANSSON, * 14/7 1786, s. t. bond. Hans Olofsson i Kölsjön, Hassela. G. 28/12 1809. Bonde i Kölsjö ssss3. † 29/1 1858.
(Z4) GÖLIN ERICSDOTTER, * ./9 1781 i Bergs sn, Jämtl. † 20/9 1844.
HANS, * 31/5 1815                                           90
MARGRETA, * 25/8 1816                                    10T23
HELENA, * 17/2 1819                                        237
GÖLIN, * 9/11 1821                                          1T20

—71—

53 HANS HANSSON, * 25/6 1791, s. t. bonden Hans Olofsson i Kölsjö ssss3, Hassela. G. 28/6 1818. Bonde i Stensjön 1. (Korpåsen.) Hem.-skatt. 12 pngl. † 4/2 1857.
2T8 CARIN PEHRSDOTTER, * 28/4 1791, d. t. torp. P. Pehrsson Dunder i Kölsjön, Hassela. † 19/12 1878.
(X3)18N17 ERIC OLOFSSON, * 25/3 1823, (fosters.) – 91

—72—

2P18 PEHR ERICSSON, * 23/11 1789, s. t. torp. Eric Hansson i Stakholmen, Hassela. Måg, nämndeman o. bonde i Kölsjön ss2 (3). † 25/5 1854.
54 KARIN ERICSDOTTER, * 30/1 1784, d. t. bonden Eric Pålsson i Kölsjön s2. † 25/5 1841.
ERIC, * 16/11 1810. Dräng i Kölsjön 3. † 30/1 1898
CHERSTIN, * 12/12 1819                                   92

—73—

54 PER ERICSSON, * 30/5 1786, s. t. bonden Eric Pålsson i Kölsjön sss2, Hassela. G. 25/6 1811. Bonde i Fruberg, Kölsjön. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 30/9 1858.
172 BRITA JONSDOTTER, * 12/1 1794, d. t. torp. Jon. Pehrsson i Hångberg, Hassela. † 19/11 1875.
ANNA, * 3/3 1815                                             18Y2
PAUL, * 7/8 1821                                              93
ERIC, * 19/9 1826                                            94
JONAS, * 7/4 1832                                            95

—74—

18Y1 JONAS PERSSON, * 6/3 1800, s. t. nämndem. Per Jonsson i Tjärna 4, Bjuråker. G. 15/11 1830. Häradsdom. o. bonde i Kölsjö s2, Hassela. † 2/9 1856.
55 ANNA MATSDOTTER, * 30/1 1793, d. t. torp. Mats Henricsson i Kölsjön, Hassela. (Fosterd. t. bonden Per Matsson i Kölsjö s2). † 13/8 1855.

—75—

58 ERIC NILSSON, * 8/8 1786, s. t. torp. Nils Ericsson i Korpåsen, Hassela. G. 29/9 1811. Bonde i Korpåsen. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1846.
(Y44) CARIN CHRISTINA ANDERSDOTTER, * ./7 1784 i Sköns sn, V.-norrl.
NILS, * 27/11 1812                                           96
ERIC, * 29/11 1815                                           97
INGEBORG, tv, * 18/6 1817. † 13/4 1821
CHRISTINA, tv, * 18/6 1817. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1846

—76—

58 MARGRETA NILSDOTTER, * 8/11 1794, d. t. torp. Nils Ericsson i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1831.
NILS PETER NILSSON, * 14/2 1822. Utfl. t. Torps sn 1831

—77—

59 ERIC ERICSSON, * 14/9 1785, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpås 2, Hassela. G. 31/12 1815. Bonde i Korpås 2. (Styggberg.) † 30/1 1842.
(X33)9Y2 CHERSTIN OLOFSDOTTER, * 30/11 1781. d. t. sold. O. Östberg i Norrbo. † 15/8 1855.
ERIC, * 24/5 1817                                            98
OLOF, * 4/2 1820                                             99
PAUL, * 23/5 1821                                            100

—78—

59 LARS ERICSSON, * 26/3 1787, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpåsen, Hassela. G. 21/5 1815. Husman, bos. i Korpåsen. † 9/9 1820.
18Z1 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * ./3 1796, d. t. bonden And. Andersson i Laxbo, Hassela. Änka o. omg.                                                             3P2.
CATHRINA LARSSON, * 10/3 1815. † 15/2 1820
ERIC LARSSON, * 16/12 1816                             101
CHRISTINA LARSSON, * 10/12 1817                    102
ANDERS NILSSON, * 25/4 1827                          3P2

—79—

60 ERIC PÅLSSON, * 8/8 1793, s. t. bonden Pål Ericsson i Korpåsen s2, Hassela. G. 13/4 1817. Bonde i Korpås 1. (Hem-skatt. 3 öresl. 18 pngl.) † 26/9 1844.
1U5 SARA MARTHA OLSDOTTER, * ./2 1798, d. t. Olof Kubb o. h. h. Maria Nilsdotter i Stöde, V.-norrl. † 10/5 1852.
CARIN, * 22/1 1819                                          105
MARIA, * 18/9 1820                                          106
SARA, * 22/4 1823                                            97
MARGETA, * 16/10 1825                                    94
ELISABET, * 28/9 1827. † 15/9 1842
PAULUS, * 5/12 1829. † 22/2 1831
ERIC, * 3/8 1831. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1857
BRITA, * 26/2 1834                                           12V14
PAUL, * 19/2 1836                                            107

—80—

60 PÅL PÅLSSON, * 2/3 1801, s. t. bonden Pål Ericsson i Korpås s2, Hassela. G. 19/3. 1827. Bonde i Korpås s2. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1834.
(Y54) ELISABET PEHRSDOTTER, * 1/5 1800 i Torps sn, V.-norrl.
PAUL, * 15/4 1828. Fl. t. Torps sn
CATHARINA, * 10/2 1830. Fl. t. Torps sn
PEHR, * 19/5 1832. Fl. t. Torps sn

—81—

62 OLOF ZAKRISSON KRON, * 19/7 1805, s. t. bonden Zachris Norman i Kölsjön, Hassela. G. 26/12 1842. Husman i Rigberg. † 1/9 1871.
(X20) BRITA HANSDOTTER, * 6/1 1798 i Högs sn, Häls. (Tid. g. o. änka 2 ggr.) † 1/2 1873.

—82—

(X27) JONAS SIGFRIDSSON, * 19/8 1814 i Ljusdals sn, Häls. G. 2/10 1855. (Tid. g. o. änkl. i Ljusdal.) Bruksarb., bos. i Stensjön, (Krången), Hassela. † 17/7 1893.
62 MARIA ZAKRISDOTTER, * 17/5 1807, d. t. bonden Zakris Norman i Kölsjön, Hassela. † 14/1 1882.
MATIAS, * 6/1 1838                                          108
(X27) CARIN, * 19/3 1843
(X27) BRITA, * 10/7 1845                                  14Y5

—83—

62 ZAKRIS ZAKRISSON, * 22/5 1813, s. t. bonden Zakris Norman i Kölsjön s3, Hassela. G. 9/10 1846. Torpare i Rigberg. (Krontorp.) † 17/6 1884.
1P13 ANNA ERICSDOTTER, * 25/1 1816, d. t. torp. Eric Nilsson i Kallbäck, Hassela. † 29/10 1893.
CARIN, * 21/2 1848                                          2P55
ERIC, * 7/4 1852                                              109
ZAKRIS, * 6/8 1858                                          110

—84—

63 ERIK ERIKSSON NORELL, * 17/3 1819, s. t. bonden Eric Jonsson i Kölsjön s3, Hassela. G. 8/11 1846. Torpare i Skrämsta, Bergsjö.
(X3)1J9 INGRID PERSDOTTER DAHL, * 2/3 1813, d. t. bonden Per Dahl i Ingesarven 2, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) † 19/3 1869.
KARIN ”PERSDOTTER”, * 14/3 1840, (styvd.)        2P46
PER ERIK ”NORELL”, * 25/6 1843
JULIANA ”NORELL”, * 11/9 1847                          (X3)33J2
BRITA MARGRETA, * 29/7 1854

—85—

64 ANDERS MATSSON, * 13/5 1810, s. t. bonden Mats Andersson i Kölsjön sss3, Hassela. G. 8/11 1830. Landbonde i Österås. † 16/11 1893.
12T7 ELISABET JONSDOTTER LUND, * 12/1 1806, d. t. sold. Jonas Lund i Ässjö, Hassela. † 9/10 1874.
MARTHA, * 20/7 1831                                        111
ELISABET, * 29/6 1839                                      4T33
HELENA, * 14/7 1844. † 28/11 1845

—86—

66 CARIN OLOFSDOTTER MACKIA, * 21/7 1821, d. t. Olof Mackia i Övre Kölfors, Hassela. Bos. Övre Kölfors. † 11/8 1894.
PER, * 5/5 1849. Utfl. t. Njurunda 1897
BRITA CATRINA, * 6/4 1855                               5Y5
ANNA MARGRETA, * 21/3 1861

—87—

18Y1 OLOF PEHRSSON, * 1/11 1804, s. t. nämndem. Per Jonsson i Tjärna 4, Bjuråker. G. 3/11 1833. Husman i Kölsjön. (Död på havet under resa t. N. Amerika 1850.)
67 HELENA MATSDOTTER, * 28/9 1797, d. t. torp. Mats Henricsson i Kölsjön, Hassela. Tid. g. o. änka. † 25/3 1864

—88—

(Y48) OLOF HENRICSSON, * 21/8 1815 i Stöde sn, V.-norrl. G. ./. 1841. Bonde i Korpåsen, Hassela. (Hem.-skatt. 2 öresl. 20 pngl.)
67 CARIN PEHRSDOTTER, * 20/5 1822, d. t. Pehr Pehrsson Hjelte i Kölsjön, Hassela. † 10/10 1861.
JULIANA MARTHA, * 5/3 1842
PER, * 22/12 1843. Utfl. t. Torps sn 1870
HENRIC OLOF, * 18/10 1849
HELENA KATRINA, * 5/3 1860                             92
ANNA MATILDA, * 2/10 1861

—89—

68 CARIN PÅLSDOTTER MACKIA, * 26/8 1819, d. t. Pål Mackia i Ritaso, Hassela.
ANNA CARIN ERIKSDOT., * 25/2 1855. Utfl. t. Nianfors 1871
ERIKA CHRISTINA ERIKSDOT., * 13/8 1858

—90—

70 HANS OLOFSSON, * 31/3 1815, s. t. bonden Olof Hansson i Lindsjön 9, Hassela. G. 6/4 1847. Bonde i Lindsjön 9. † 7/10 1906.
14Z1 ANNA MARRETA LINDSTRÖM, * 8/12 1818, d. t. smeden And. Lindström i Kölsjön 3, Hassela. † 7/5 1857.
JULIANA, * 19/1 1848                                        6Z20
OLOF, * 11/7 1850                                            112
JACOB, * 28/2 1852                                          113

—91—

71 ERIK OLOFSSON NORDIN, * 25/3 1823, s. t. torp. Olof Ericsson i Orjebacken, Hassela. Fosters. t. bonden Hans Hansson i Stensjön 1. G. 25/6 1847. Faktor o. bonde i Stensjön 1. † 8/9 1881.
(X3)4K10 CARIN JONSDOTTER, * 13/9 1825, d. t. kolare Jon. Olofsson i Franshammar, Hassela. † 24/3 1895.
HANS, * 11/8 1848. † 26/8 1848
CARIN, * 29/4 1851                                          1R30
ANNA MARGRETA, * 15/3 1855                           4T113
ELISABETH, * 30/1 1860                                    (X3)8L19
CHRISTINA, * 12/4 1864                                    114
BRITA, * 12/10 1866. † 12/10 1866

—92—

4T103 BENGT ERICSSON, * 22/10 1817, s. t. bonden Eric Bengtsson i Stakholm, Hassela. G. 22/6 1842. Måg, nämndem. o. bonde i Kölsjön 4, (Furuberg). Hem.­ skatt. 1 öresl. † 15/1 1889.
72 CHERSTIN PERSDOTTER, * 12/12 1819, d. t. nämndem. Pehr Ericsson i Kölsjön ss 2. † 18/7 1878.
CARIN, * 12/5 1843                                          14Z4
GUNILLA, * 13/2 1845                                       115
CHRISTINA, * 9/4 1847                                     6Z18
88 HELENA CARIN OLSDOTTER, * 5/3 1860, (myndling) – 19Z2

—93—

73 PAUL PERSSON, * 7/8 1821, s. t. bonden Per Eriksson i Furuberg, (Kölsjön), Hassela. Husman, bos. i Korpås. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1870. † 11/3 1898.
5Z9 SIGRID KARIN STÅL, * 25/12 1832, d. t. K. Persson Stål i Kvarnsved, Hassela. † 12/4 1878.
ANDERS PETTER, * 9/11 1857. Fl. t. Stöde

—94—

73 ERIK PERSSON HAZELIUS, * 19/9 1826, s. t. bonden Per Ericsson i Kölsjön, Hassela. Nybyggare i Flottsjön ”Kölsjön”. Emigr. t. N. Amerika 1858.
79 MARGRETA ERICSDOTTER, * 16/10 1825, d. t. bonden Eric Pålsson i Korpås 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1858.
PER ERIK, * 31/7 1848. Emigr. t. N. Amerika 1858
JONAS OLOF, * 22/9 1850. Emigr. t. N. Amerika 1858
JOHAN PAUL, * 27/6 1852. Emigr. t. N. Amerika 1858
NILS ANDREAS, * 5/4 1854. † 8/7 1854
NILS AUGUST, * 26/5 1855. Emigr. t. N. Amerika 1858
ALEXANDER, * 7/8 1857. Emigr. t. N. Amerika 1858

—95—

73 JONAS PERSSON NORDELL, * 7/4 1832, s. t. bonden Per Ericsson i Furuberg, (Kölsjön), Hassela. G. 5/11 1857. Bonde i Furuberg. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. † 9/9 1908.
12V8 ELISABET ANDERSDOTTER BERG, * 4/1 1831, d. t. ny bygg. And. Berg i Bosjöåsen, Hassela. † 27/11 1895.
ANNA BRITA, * 25/3 1861                                  116

—96—

75 NILS ERICSSON, * 27/11 1812, s. t. bonden E. Nilsson i Korpåsen, Hassela. G. 27/10 1840. Bonde i Korpåsen 1. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1845.
(Y54) BRITA PEHRSDOTTER, * 10/2 1820 i Torps sn, V.-norrl.
KARIN CHRISTINA, * 30/9 1842. Utfl. t. Torp, V.­ norrl. 1845

—97—

75 ERIC ERICSSON, * 29/11 1815, s. t. bonden E. Nilsson i Korpåsen, Hassela. G. 27/6 1843. Bonde i Laxbo 2. (Hem.-skatt. 1 öresl. 7/10 pngl.) † 11/2 1879.
79 SARA ERICSDOTTER, * 22/4 1823, d. t. bonden Eric Pålsson i Korpås 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1896.
ERIK, * 8/6 1846. Bonde i Laxbo. Emigr. t. N. Amerika 1896
SARA MARTHA, * 26/12 1847. † 11/3 1848
SARA CATHARINA, * 24/9 1851                           117
ELISABETH MARIA, * 24/12 1855                        118
MARTHA CHRISTINA, * 12/3 1858. † 14/11 1858
NILS PETER, * 13/9 1859. † 19/10 1861
NILS PETER, * 2/11 1862                                   119

—98—

77 ERIC ERICSSON ÖSTBERG, * 24/5 1817, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpås 2, Hassela. Bonde i Kölsjön s3 (Styggberg). Hem.-skatt. 10 pngl. Emigr. t. N. Amereika 1870.
8Y1 ELISABET ERICSDOTTER, * 19/12 1812, d t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen 6, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1870.
ERIC ÄNNE ”NORBERG”, * 12/6 1840 (styvs.) Emigr. t. N. Amerika 1870
CHRISTINA, * 6/1 1847. Emigr. t. N. Amerika 1870
BRITA CATRINA, * 10/12 1858. Emigr. t. N. Amerika 1870
OLOF, * 25/8 1850. Emigr. t. N. Amerika 1870
ELISABET, * 15/3 1854. Emigr. t. N. Amerika 1870
ANNA, * 5/6 1856. Emigr. t. N. Amerika 1870
MARGRETA, * 18/4 1859. Elmigr. t. N. Amerika 1870

—99—

77 OLOF ERICSSON, * 4/2 1820, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpåsen 2, Hassela. G. 25/6 1844. Bonde i Korpåsen 2. † 17/7 1883.
12V7 CATHARINA PEHRSDOTTER, * 12/2 1818, d. t. bonden Per Ericsson i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
ERIK, * 27 /4 1845. † 14/5 1851
KATHARINA, * 22/6 1846                                   14Y4
PEHR, * 21/3 1849                                            120
ERIK, * 2/11 1851                                            121
OLOF, * 31/1 1854                                            122
PAUL, * 16/12 1856
ANDREAS, * 3/5 1860                                        123
LARS, * 14/9 1865                                            124

—100—

77 PAUL ERSSONHASSELGREN, * 23/5 1821, s. t. bonden E. Eriksson i Korpåsen 2, Hassela. G. 16/11 1843. Bonde i Korpåsen 6. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X19) ANNA JONSDOTTER, * 30/10 1816 i Hälsingtuna sn. Emigr. t. N. Amerika 1857.
CHRISTINA, * 26/4 1846. Emigr. t. N. Amerika 1857

—101—

78 ERIC LARSSON, * 16/12 1816, s. t. L. Ericsson i Korpås, Hassela. Husman, bos. i Styggberg. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X3)1L7 HELENA NILSDOTTER, * 18/4 1815, d. t. torp. Nils Olofsson i Skrämsta, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
LARS, * 30/9 1846. Emigr. t. N. Amerika 1857
CHRISTINA, * 24/3 1848. Emigr. t. N. Amerika 1857
NILS, * 14/2 1850. Emigr. t. N. Amerika 1857
SARA, * 22/4 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANNA HELENA, * 30/12 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857

—102—

(Y54) ISAK JOHANSSON, * 10/12 1816 i Torp, V.-norrl. Husman i Korpåsen, Hassela. Emtgr. t. N. Amerika 1857.
78 CHRISTINA LARSDOTTER, * 10/12 1817, d. t. L. Ericsson i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1857.
INGEBORG ANNA, * 10/8 1844. Emigr. t. N. Amerika 1857
JOHANNES, * 27/6 1849. Emigr. t. N. Amerika 1857
LARS ERIK, * 5/11 1854. Emigr. t. N. Amerika 1857

—103—

35 MATS PÅHLSSON, * ./12 1737, s. t. sold. Påhl Spångman i Kölsjön, Hassela. G. 1/11 1762. Nybyggare i Fagerbacken. † 30/3 1806.
3R5 MARTA ERSDOTTER, * 11/8 1734, d. t. sold. Eric Samuelsson Dunder i Nordanbro. † ./. 1810.
AGNETA, * 14/6 1765. † 18/8 1765
BRITA, * 27/9 1766                                           2T10
CHERSTIN, * 28/3 1772                                     6Z7

—104—

35 LARS PÅHLSSON BJURBERG, * ./8 1741, s. t. sold. Påhl Matsson Spångberg i Kölsjön, Hassela. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Västansjö, Bjuråkers sn.
26 BRITA PEHRSDOTTER, * 23/3 1721, d. t. bonden Pehr Isaksson i Kölsjön 3. (Tid. g. o. änka.) G. 9/3 1760. † 1/10 1789 (lungsot).
(X4)39F2 BRITA OLSDOTTER, * 21/1 1752, d. t. båtsman Olof Asberg i Tuna sn, V.-norrl. (Tid. g. o. änka e. sold. H. Lek i Västansjö.) † 28/9 1821
BRITA, * 26/9 1760 Bos. i Bjuråker
HANS, * 22/1 1795                                           223

—105—

(Y48) PER CLEMENTSSON, * 18/4 1812 i Stöde sn, V.-norrl. G. 2/1 1838. Torpare i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1863.
79 CARIN ERICSDOTTER, * 22/1 1819, d. t. bonden Eric Pålsson i Korpås 1, Hassela. † 30/4 1858.
CHRISTINA, * 8/3 1839. † 18/5 1839
CARL, * 3/4 1840. Utfl. t. Torp
ERIKA MARIA, * 21/5 1845. Utfl. t. Torp
PETRUS, * 19/6 1848. Utfl. t. Torp
KRISTINA CATHRINA, * 25/8 1852                       125
SARA MARTHA, * 16/2 1856. † 13/10 1856

—106—

(Y54) CLEMENT SVENSSON ÅSBERG, * 26/6 1818 i Torps sn, V.-norrl. Infl. fr. Stöde 1846. Landbonde i Korpåsen 2, Hassela. Fl. t. Torps sn 1849.
79 MARIA ERIKSDOTTER, * 18/9 1820, d. t. Eric Pålsson i Korpåsen 1.
SVANTE, * 19/9 1846. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1849

—107—

79 PAUL ERIKSSON, * 19/2 1836, s. t. bonden E. Pålsson i Korpåsen 1, Hassela. G. 22/3 1857. Bos. i Nybo. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(Y54) CHRISTINA LARSDOTTER, * 14/2 1840 i Torps sn, V-norrl. Emigr. t. N. Amerika 1857.

—108—

82 MATIAS JONSSON NYBERG, * 6/1 1838, s. t. Jonas Sigfridsson i Stensjön, Hassela. F. d. soldat. Bos. i Krången, Stensjön. † 10/5 1922.
(X27) ANNA OLSDOTTER, * 29/8 1843 i Ljusdals sn, Häls. † 24/12 1921.
JONAS, * 17/6 1866. Emigr. t. N. Amerika 1887

—109—

83 ERIK ZAKRISSON HARFT, * 7/4 1852, s. t. Zakris Zakrisson i Rigberg, Hassela. Bonde i Gräsåsen s3. † 4/1 1926.
3R28 ERIKA JOHANNA SJÖGREN, * 9/2 1853, d. t. bonden E. P. Sjögren i Rigberg. † 4/11 1905.
ERIK, * 28/8 1880. † 17/1 1908
ANNA LYDIA, * 27/3 1883. † 9/9 1914
ZAKRIS, * 4/11 1885. Bonde i Gräsåsen s3
BRITA MARGRETA, * 20/10 1888                         14V29
PTR OLOF, * 25/9 1890. Bonde i Gräsåsen s3. † 8/2 1932

—110—

83 ZAKRIS ZAKRISSON ÄNG, * 6/8 1858, s. t. torp. Zakris Zakrisson i Rigberg, Hassela. G. 24/6 1885. Måg o. bonde i Stakholmen (Berge ss6). Utfl. t. Bergsjö 1893 ”Gunnarbo”. † 25/1 1931.
2P52 ANNA PERSDOTTER, * 10/12 1860, d. t. bonden Per Jonsson i Stakholmen. † 30/12 1947.
PER, * 9/3 1885. † 12/3 1885
ALFRED ZAKRIS, * 7/8 1886                               (X3)3G68
PER ERIK, * 9/4 1888                                        126
ANNA SELINA, * 6/2 1890. † 25/9 1910
FRIDA KATHRINA, * 25/11 1891. Sjukv.-bitr., bos. i Kyrkbyn 12:28
JOHAN EMANUEL, * 26/7 1900                            127
KARL AUGUST, * 9/9 1902                                 128

—111—

85 MARTHA ANDERSDOTTER, * 20/7 1831, d. t. bonden And. Matsson i Österås, Hassela. Bos. i Österås. † 21/8 1901.
HELENA KARIN JOHANSDOT., * 4/8 1854              12Y23
ANNA ELISABET JONSDOT., * 24/6 1861              24Y7
MARGRETA CHRISTINA PERSDOT., * 24/8 1866     129
ANDERS STRANDBERG, * 12/11 1869. Utfl. t. Borgsjö, V.-norrl. 1908
JONAS STRANDBERG, * 25/7 1872. Emigr. t. USA 1911, åter hemkom.
1922. Utfl. t. Norrbo 1925

—112—

90 OLOF HANSSON HOLMSTEN, * 11/7 1850, s. t. bonden Hans Olofsson i Lindsjön 9, Hassela. G. 24/11 1890. Handlande i Lindsjön. † 18/3 1896.
(X39) ANNA BRITA ERSDOTTER, * 27/7 1866 i Rogsta sn, Häls. Änka. Utfl. t. Rogsta 1907.
MARGRETA, * 24/10 1891. Utfl. t. Rogsta 1907
VALFRID, * 12/12 1892. † 4/2 1893
VICTOR, * 20/1 1894. Utfl. t. Rogsta 1907
ERIK, * 7/2 1895. † 19/5 1895
OTILIA, * 28/4 1896. Utfl. t. Rogsta 1907

—113—

90 JACOB HANSSON BRODDY, * 28/2 1852, s. t. bonden Hans Olofsson i Lindsjön, Hassela. Bonde i Grässen 3. † 13/3 1946.
6Z15 ANNA OLOFSDOTTER SÄLL, * 14/3 1866, d. t. bonden Olof Säll i Gräsåsen. † 21/6 1910.
ELEONORA BRODDY, * 22/3 1887                        169
EMMA MARGRETA BRODDY, * 20/3 1889. † 9/6 1889
ALFRED BRODDY, * 12/5 1890. † 15/4 1891
MARGRETA BRODDY, * 4/7 1892. Emigr. t. USA 1910.
VALFRED BRODDY, * 4/11 1894                          130
ALICE BRODDY, * 30/3 1898                              131
DOROTEA BRODDY, * 29/10 1900                       3Y12
KARL ABEL, * 25/12 1903. † 30/7 1911

—114—

(X3)8L15 PER JONSSON SEGERSTEDT, * 4/11 1860, s. t. bonden Jon. Svensson i Söderåsen, Bergsjö. Arbetare, bos. i Stensjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
91 CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 12/4 1864, d. t. faktor Erik Olofsson i Stensjön 1. Emigr. t. N. Amerika 1887.
FRIDA SERAFIA, * 13/6 1884. Emigr. t. N. Amerika 1887

—115—

8Y4 ERIC ERSSON WALLNER, * 7/9 1846, s. t. bonden Erik Ljunglöf i Lindsjön 7, Hassela. G. 1868. Bonde i Kölsjön 4, sen. i Norråsen s2, Bergsjö. † 23/5 1928.
92 GUNILLA BENGTSDOTTER, * 13/2 1845, d. t. bonden Bengt Ericsson i Kölsjön 4, Hassela. † 30/4 1931.
BENGT, * 29/1 1869                                          132
ANNA LOVISA, * 24/11 1873                               3R65
ERIK, * 10/6 1876. † 19/4 1884
KRISTINA MELINDA, * 7/4 1881. † 11/4 1884
ERIK, * 15/3 1884                                            (X3)1G22
KRISTINA, * 22/11 1885. Fl. t. Gnarp 1934

—116—

(Y54) OLOF PETER OLSSON, * 27/10 1849 i Torps sn, V.­norrl. Torpare, bos. i Korpåsen, Hassela. † 11/5 1895.
95 ANNA BRITA NORDELL, * 25/3 1861, d. t. husman Jonas Nordell i Korpåsen. † 28/10 1937.
BRITA MARGRETA, * 7/2 1879                            7P2
JONAS OLOF, * 16/12 1883                                134
INGA KRISTINA, * 4/2 1887                               5Z31
PER ERIK, * 13/9 1889. Arbetare, bos. i Hångberg. Utfl. t. Stöde 1924
ANDERS LEANDER, * 22/1 1893. Utfl. t. Torp, V.­norrl. 1916
JOHAN VALFRID, * 30/4 1895. † 27/11 1918

—117—

97 SARA CATHARINA ERICSDOTTER, * 24/9 1851, d. t. bonden Eric Ericsson i Laxbo 2, Hassela. Bos. i Laxbo. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1889.
JOHANNA CHRISTINA HANSDOTTER, * 10/9 1870 – 2P84
ERIKA MARIA HANSDOTTER, * 22/3 1872. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1889
JOHAN ERIK HANSSON, * 14/1 1874                    135
NILS OLOF HANSSON, * 29/10 1877                    136
HANS PETER HANSSON, * 17/12 1879. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1889
ANDERS OSKAR HANSSON, * 20/12 1881. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1889
PAUL ALBIN HANSSON, * 23/11 1883. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1889
ELISABET MATHILDA HANSDOTTER, * 2/10 1885. Utfl. t. Torp,
V.-norrl. 1889
KARL EDVARD HANSSON, * 8/8 1887. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1889

—118—

97 ELISABET MARIA ERIKSDOTTER, * 24/12 1855, d. t. bonden Erik Eriksson i Laxbo 2, Hassela. Bos. Laxbo.
ARON VERNER ”ANDERSSON”, * 16/7 1878
EDIT SALLY, * 20/1 1891

—119—

97 NILS PETER ERIKSSON, * 2/11 1862, s. t. bonden Erik Eriksson i Laxbo 2, Hassela. Handlande, bos. i Laxbo. Emir. t. N. Amerika 1899.
12V10 ANNA MARGRETA PÅLSDOTTER, * 1/6 1868, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
MARGRETA, * 18/10 1880. † 18/10 1888
KATHRINA, * 23/12 1889. † 23/12 1889
SARA ELISABETH, * 2/1 1891. Emigr. t. N. Amerika 1899
KARIN ELEONORA, * 11/7 1894. Emigr. t. N. Amerika 1899
ERIK VERNER, * 26/10 1897. Emigr. t. N. Amerika 1899

—120—

99 PER OLSSON, * 21/3 1849, s. t. bonden Ol. Ersson i Korpåsen 2, Hassela. Arrend. i Österås 1. † 4/7 1901.
8Y7 CECILIA LARSDOTTER, * 20/6 1852, d. t. bonden Lars Swing i Lindsjön 7, Hassela. † 4/12 1909.
CARIN MARGRETA, * 11/7 1870                          3R67
LARS ARVID, * 8/6 1872                                    137
CLARA HELENA, * 25/8 1874                              138
OLOF, * 15/11 1879. † 10/6 1884
PER ANTON, * 11/2 1884. † 21/8 1886
LEVIDA KRISTINA, * 8/8 1886. Utfl. t. Attmar, V.­norrl. 1905
NELLY CECILIA, * 16/7 1889. Utfl. t. Attmar, V.­norrl. 1917
HANNA OLIVIA, * 25/8 1892. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1908
AGDA HELMINA, * 3/3 1897                                3R67

—121—

99 ERIK OLSSON KORP, * 2/11 1851, s. t. bonden Ol. Ersson i Korpåsen 2, Hassela. Arrend. i Korpåsen 3. Fl. t. Fiskvik, Bengsjö 1900. Emigr. t. USA 1908.
12V10 CATHARINA PÅLSDOTTER, * 12/3 1852, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4, Emigr. t. USA 1908.
HULDA KRISTINA, * 16/6 1873                           139
KATHARINA MELINDA, * 1/1 1876                       (X3)14E36
OLOF, * 7/12 1877. † 7/12 1877
BRITA SELINDA, * 24/6 1897                              140
HELENA JOHANNA, * 26/11 1881. † ./. 1882
OLOF EDVARD, * 15/9 1883. Emigr. t. USA 1908
MARGRETA ELINA, * 6/2 1886. † 20/7 1893
PAUL ERIK, * 11/11 1888. † 30/1 1889
ANNA TERESIA, * 1/2 1890. Emigr. t. USA 1908
ELIN MARGRETA, * 1/7 1893. Emigr. t. USA 1908
BETTY JOHANNA, * 9/6 1896. Emigr. t. USA 1908

—122—

99 OLOF OLSSON RING, * 31/1 1854, s. t. bonden Ol. Ersson i Korpåsen 2, Hassela. Handlande i Korpåsen. Utfl. t. Rogsta 1879.
(X39) BRITA MARGRETA NILSDOTTER, * 10/2 1850 i Rogsta sn, Häls.
OLOF ALBIN, * 11/1 1876. † 1/6 1876
AGNES MARIA, * 25/7 1877. Utfl. t. Rogsta
NILS AUGUST, * 16/4 1879. Utfl. t. Rogsta

—123—

99 ANDREAS OLOFSSON, * 3/5 1860, s. t. bonden Olof Ericsson i Korpåsen, Hassela. Arb., bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1888.
5Z19 MATILDA ERIKA ERIKSDOTTER, * 10/12 1864, d. t. torp. Erik Carlsson i Orjebacken, Hassela. Hush:a i Kölsjön 4. † 21/6 1886.
ELIN KATHARINA, * 22/3 1885. Emigr. t. N. Amerika 1888

—124—

99 LARS OLSSON, * 14/9 1865, s. t. bonden Olof Ericsson i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
3R46 ANNA MARGRETA SJÖGREN, * 1/1 1865, d. t. bonden P. O. Sjögren i Gräsås 4. Emigr. t. N. Amerika.
BEDA KATHRINA, * 11/8 1890. † 27 /8 1890
OLOF ALBIN, * 1/10 1891 Emigr. t. N. Amerika

—125—

(X37) PER ERIKSSON NORDIN, * 22/12 1853 i Ramsjö sn., Häls. G. 26/12 1882. Bonde i Korpåsen s2, Hassela. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1892.
105 KRISTINA CATRINA PERSDOTTER, * 25/8 1852, d. t. Per Clementsson i Korpåsen. (Fosterd. t. And. Svedberg i Korpåsen.)
ANDERS OLOF OLSSON GRIP, * 13/4 1872 (styvs.) – 141
PER HERMAN OLSSON GRIP, * 19/5 1875 (styvs.). Utfl. t. Stöde 1892
ERIK RICKARD OLSSON GRIP, * 17/3 1877 (styvs.). Utfl. t. Stöde 1892
ANNA KATRINA NORDIN, * 27/10 1880. Utfl. t. Stöde 1892
EMMA KRISTINA NORDIN, * 13/8 1883. Utfl. t. Stöde 1892
PER VALFRID NORDIN, * 19/4 1885. Utfl. t. Stöde 1892
BRITA CORNELIA NORDIN, * 10/6 1887. † 9/3 1888
BIRGITTA CORNELIA NORDIN, * 6/4 1889. Utfl. t. Stöde 1892

—126—

110 PER ERIK ÄNG, * 9/4 1888, s. t. Zakris Äng i Gunnarsbo, Bergsjö. Bonde i Trösten 6:17. Fl. t. Hudiksvall 1952.
2V26 ANNA LARSSON, * 23/1 1890, d. t. bonden L. O. Persson i Väster Tanne ss5, Bergsjö.
OSKAR, * 13/1 1912                                          142
KARL, * 19/3 1914                                            179
KARIN, * 22/1 1917                                          6U11
MARIA, * 19/1 1919. Fl. t. Hudiksvall 1956
ERIK, * 5/6 1920                                              143
ANNA, * 27/9 1926. Fl. t. Jättendal 1945
BRITA, * 5/8 1931. Fl. t. Hudiksvall 1953

—127—

110 JOHAN EMANUEL ÄNG, * 26/7 1900, s. t. bonden Zakris Äng i Gunnarsbo, Bergsjö. Bonde i Gunnarsbo. Fl. t. Harmånger 1948.
(X3)15G3 BRICKEN MARGRETA SVENSSON, * 14/1 1902, d. t. A. O. Svensson i Trösten, Bergsjö.
KARIN MARGRETA, * 171 3 1929. † 20/6 1945
KLARA BIRGITTA, * 13/9 1931. † 20/8 1932
KARL JOHAN, tv., * 24/6 1933. † 29/6 1936
MAJ-BRITT, tv., * 24/6 1933. Fl. t. Harmånger 1948

—128—

110 KARL AUGUST ÄNG, * 9/9 1902, s. t. bonden Zakris Äng i Gunnarsbo, Bergsjö. Vaktmäst. o. chaufför i Kyrkbyn, B-ö. Fl. t. Hudiksvall 1938.
7Z8 ANNA SÖDER, * 10/4 1909, d. t. bonden L. V. Söder i S. Älgered sss21.
KARL EGON, * 3/5 1929. Fl. t. Hudiksvall

—129—

(Y4) JÖNS ERIK WIKLUND, * 29/4 1860. G. 15/8 1889. Bos. i Attmar.
111 MARGRETA CHRISTINA PERSDOTTER, * 24/8 1866 i Österås, Hassela.
SIGNE TERESIA, * 17/3 1888. Utfl. t. Alnö 1911

—130—

113 VALFRID BRODDY, * 4/11 1894, s. t. bonden Jakob Broddy i Gräsåsen, Hassela. G. 2 ggr. Jordarb., bos. i Kölsjön 1:9.
(X3)18N30 ADA MARGRETA KARLSSON, * 26/8 1899, d. t. arb. And. Karlsson i Kölsjön, Hassela. † 19/10 1945.
(X15) NANNY ELVIRA OLSSON, * 1914. G. 3/11 1961.
SVEN ANDERS, * 20/3 1923. † 20/1 1944
BENGT SIGVARD, * 24/3 927. Utfl. t. Jukkasjärvi, Norrb. l. 1956
RUT VALBORG, * 12/1 1930. G. 24/1 1953 med Tord Leon. Nilsson o. utfl. t.
Njurunda, V.-norrl.
JONAS ALGOT, * 27/6 1932. Utfl. t. Jukkasjärvi, Norrb. l. 1956

—131—

113 ALICE BRODDY, * 30/3 1898, d. t. bonden Jacob Hansson Broddy i Gräsåsen 3, Hassela. Emigr. t. USA 1926.
BERTIL VALFRID, * 18/1 1921. Emigr. t. USA

—132—

115 BENGT ERIKSSON WALLNER, * 29/1 1869, s. t. bonden Erik Wallner i Kölsjön 4, Hassela. Bonde i Norråsen s2, Bergsjö. † 30/6 1941.
3R43 KARIN ELISABET HALLBERG, * 21/5 1872, d. t. bonden Olof Hallberg i Lindsjön 2, Hassela. † 30/4 1943
VALFRID, * 5/5 1890                                         144
ERIK ANTON, * 29/1 1893. Bonde i Norråsen 2:15. † 6/11 1960
OLOF MILTON, * 27/5 1895                                145
ASTRID KRISTINA, * 7/1 1898                            146
IVAR VILHELM, * 26/5 1900. Bos. Norråsen 2. Bergsjö. † 7/1 1937
KARL ALGOT, * 5/1 1902                                    147
RICHARD, * 22/1 1904                                      148
ARON, * 1/7 1905                                             149
FRODIG, * 26/5 1908. † 23/8 1908
KARIN GUNHILD, * 18/3 1913                             (X3)16G5
BENGT EVERT, * 5/2 1916                                  150

—134—

116 JONAS OLOF OLSSON, * 16/12 1883, s. t. torp. Olof Peter Olsson i Korpåsen, Hassela. Arbetare, bos. i Hångberg. Emigr. t. USA 1910.
7P1 LAURA MARGRETA HÅDEN, * 3/7 1874 i Hångberg, Hassela. Emigr. t. USA 1910.
LARS VERNER, * 18/12 1898. Emigr. t. USA 1910
GERDA KRISTINA, * 27/5 1904. Emigr. t. USA 1910
SERAFIA, * 1/1 1907. † 13/4 1907

—135—

117 JOHAN ERIK HANSSON, * 14/1 1874 i Laxbo, Hassela. Bonde i Korpåsen 2. † 7/1 1930.
17V12 HELENA KATRINA BLIXT, * 12/5 1875, d. t. bonden Lars Blixt i Korpåsen, Hassela.
ERIK ANTON, * 8/12 1899                                  152
LILLY ELISABET, * 17/2 1904                              153
OLOF KONRAD, * 25/7 1909. Fl. t. Arvidsjaur 1941

—136—

117 NILS OLOF HANSSON, * 29/10 1877 i Laxbo, Hassela. Arbetare, bos. i Kölsjön. Utfl. t. Rogsta 1906.
(X14) ELIN MARIA HAMMARSTEDT, * 9/5 1882 i Harmånger, Häls.
NILS VILHELM ÖSTEN, * 20/9 1904. Utfl. t. Rogsta 1906
JOHAN OLOF HOLGER, tv., * 2/11 1905. Utfl. t. Rogsta 1906
OLOF, tv., * 2/11 1905. † 15/11 1905

—137—

120 LARS ARVID PERSSON, * 8/6 1872, s. t. bonden Per Olsson i Österås 1, Hassela. G. 8/7 1898. Jordbruk. i Gräsåsen 8 (5). Utfl. t. Stöde 1931
2P60 BRITA MARGRETA HANSDOTTER HÖST, * 1/3 1873, d. t. husman Hans Höst i Gräsåsen. † 26/8 1916.
PER AMANDUS, * 30/3 1900, skogsarb. † 7/6 1923
LILLY KATRINA, * 1/10 1903. Utfl. t. Stöde 1920
HANS LEONTIN, * 3/6 1905                                154
ANNA CECILIA, * 4/5 1906. Utfl. t. Stöde 1926
LINNEA MARGRETA, * 5/2 1911. Utfl. t. Njurunda 1929

—138—

120 CLARA HELENA PERSDOTTER, * 25/8 1874, d. t. arrend. Per Olsson i Österås 1, Hassela. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1901.
KATRINA MIRANDA, * 31/10 1892                       7T60
DELIA MARGRETA, * 14/4 1895                           155
SIGRID ELEONORA, * 2/5 1898                           (X3)15D22
FRIDA CECILIA, * 2/2 1901                                3U23

—139—

121 HULDA KRISTINA KORP, * 16/6 1873, d. t. arrend. Erik Korp i Korpåsen 3. Utfl. t. Stöde sn, V.-norrl. 1897.
JOHAN ARTUR, * 2/3 1896. Fl. t. Stöde

—140—

121 BRITA SELINDA KORP, * 24/6 1879, d. t. Erik Korp i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. USA 1908.
ERIK VILHELM, * 16/2 1902. Emigr. t. USA 1908

—141—

125 ANDERS OLOF OLSSON GRIP, * 13/4 1872 i Korpåsen, Hassela. Jordbruk. i Kölsjön 3. Fl. t. Brättingberg, Bjuråker 1918. † 30/5 1947.
(Y48) MARGRETA LYDIA DAHLBERG, * 14/4 1877 i Stöde, V.-norrl.
NILS ANTON, * 3/4 1899                                    151
LARS VERNER, * 3/10 1901                                222
JULIA KRISTINA, * 4/10 1903. G. m. torp. L. O. Larsson i
Bjuråker                                                          (X4)20G13
KARL AUGUST, * 29/12 1908. Arrend. i Brättingberg
ERIK IVAR, * 21/9 1910. Skogsarb. i Brättingberg
ASTRID MARGRETA, * 12/1 1917. G. m. L. I. Larsson i Bjuråker – (X4)48F9

—142—

126 OSKAR ÄNG, * 13/1 1912, s. t. bonden P. E. Äng i Trösten ssss6, Bergsjö. G. 23/6 1936. Jordbr.-arb. i Trösten. Fl. t. Harmånger 1936.
16M39 IDA KRISTINA LJUNGBERG, * 26/1 1910, d. t. bonden Jon. Ljungberg i Trösten 4.

—143—

126 ERIK ENG, * 5/6 1920, s. t. bonden Per Erik Äng i Trösten 6:17, Bergsjö. Chaufför, bos. i Bergvik 1:34.
6T78 GERDA LINNEA ENROS, * 8/3 1922, d. t. skogsarb. A. F. Enros i Yttre, Bergsjö.
ERIK LENNART, * 8/9 1944
AINA LINNEA, * 22/4 1946
ANN-CHRISTIN, * 8/12 1951

—144—

132 VALFRID WALLNER, * 5/5 1890, s. t. jordbruk. Bengt Wallner i Kölsjön, Hassela. G. 20/6 1920. Skogsarb., bos. i Stakholm, (Skansfors). † 25/11 1956.
(W15) AGDA AUGUSTA CARLBOM, * 10/7 1894 i Hedemora, Kopp. † 5/4 1943.
TORE VALFRID RUNE, * 26/2 1921                       156
ANDERS ERIK NORE, * 14/4 1923. Fl. t. Gnarp 1946
SVEN ÅKE HERBERT, * 28/3 1925. Fl. t. Södertälje 1944

—145—

132 OLOF MILTON WALLNER, * 27/5 1895, s. t. Bengt Wallner i Kölsjön 4, Hassela. G. 2/7 1921. Arrendator i Kölsjön 4. (Hem.-skatt. 1 öresl. 5 pngl.) Utfl. t. Ilsbo 1956.
6Z34 DOLLY SIGRID KRISTINA WALLBERG, * 21/11 1896, d. t. Per Wallberg i Stakholm, Hassela.
MARY KRISTINA, * 25/4 1922 – 11Z7
ERIK HARRY, * 28/9 1924 – 157
BENGT HUGO, * 26/8 1928. Utfl. t. Njurunda, V.-norrl. 1950
ULLA HELENA, * 15/9 1931. Utfl. t. Örnsköldsvik, V.-norrl. 1953. Sjukv.-bitr.
SIGGE LENNART, * 13/7 1941. Utfl. t. Ilsbo, Häls. 1956

—146—

(Y48) JONAS EINAR WIKLUND, * 7/2 1899 i Stöde sn, V.-norrl. Skogsarb., bos. i Hångberg, Hassela. Utfl. t. Stöde 1924.
132 ASTRID KRISTINA WALLNER, * 7/1 1898, d. t. Bengt Wallner i Kölsjön, Hassela.
PER TURE, * 2/4 1922                                       249
KARL HENRY, * 26/9 1924                                  221

—147—

132 KARL ALGOT WALLNER, * 5/1 1902, s. t. jordbruk. Bengt Wallner i Kölsjön 4, Hassela. Skogsarb., bos. i Kölsjön. Fl. t. Harmånger 1948.
12V16 ALMA LINNEA NILSSON, * 19/6 1907, d. t. landbonden N. A. Pålsson i Korpåsen ss2, ”Laxbo”, Hassela.
RUT SIGRID, * 21/12 1925
KARIN INGEGERD, * 6/5 1929                            12T68

—148—

132 RICKARD WALLNER, * 22/1 1904, s. t. Bengt Wallner i Kölsjön, Hassela. Skomakarmäst., bos. i Kallbäck.
1P44 MARGRETA DAHL, * 20/7 1906, d. t. bonden M. Dahl i Västertanne, Bergsjö.
KARIN INGEBORG, * 28/5 1925                           (X3)5G98
KARL AXEL, * 1/12 1928. Fl. t. Bergsjö 1947
EIVOR MARGARETA, * 10/2 1933                         1U23
ANN-MARIE, * 8/12 1935                                   10Y16
KERSTIN HILLEVI, * 14/9 1941. Utfl. t. Bergsjö 1960

—149—

132 ARON WALLNER, * 1/7 1905, s. t. bonden Bengt Wallner i Norråsen s2, Bergsjö. G. 1943. Målare, bos. i Gamsätter 2:17.
(X3)27E3 JULIA MATILDA HÖGLUND, * 11/2 1918, d. t. torp. S. L. Höglund i N. Älgered, Bergsjö.
BENGT INGE, * 7/1 1944

—150—

132 BENGT EVERT WALLNER, * 5/2 1916, s. t. bonden Bengt Wallner i Norråsen s2, Bergsjö. G. 7/8 1943. Bonde i Norråsen 2:15.
(X10) OLGA SVEDIN, * 20/10 1919 i Gnarps sn, Häls.
EVERT LARS-ERIK, * 3/8 1949
BRITT MARIANNE, * 31/3 1953

—151—

141 NILS ARON OLSSON, * 3/4 1899, s. t. And. Olof Olsson i Kölsjön 3, Hassela. G. 20/10 1935. Småbrukare i Brännås ”Gölinstorpeet”, Bjuråker.
(Z53) MARIA NORDIN, * 18/4 1906 i Vemdalen, Jämtl.
BENGT OLOF, * 3/8 1945. † 9/6 1946

—152—

135 ERIK ANTON HANSSON, * 8/12 1899, s. t. bonden J. E. Hansson i Korpåsen 2, Hassela. Skogsarb., bos. i Korpåsen. † 1/1 1930.
(Y48) ANNA JULIA ULLMARK, * 18/6 1901 i Stöde sn, V.­ norrl. Småskoll:a. † 30/7 1957.
LARS ÅKE, * 21/7 1925
INGRID JULIA, * 24/10 1927. † 11/11 1927
JAN ANDERS, * 8/1 1929                                   158

—153—

135 LILLY ELISABET HANSSON, * 17/2 1904, d. t. bonden J. E. Hansson i Korpåsen 2, Hassela. Fl. t. Gnarp 1931.
ADA CLARENCE RASK, * 5/1 1925 – 2T83

—154—

137 HANS LEONTIN PERSSON, * 3/6 1905, s. t. L. A. Persson i Gräsåsen, Hassela. Arrend., bos. i Hällåsen.
3R66 SANNA ERIKA JONSSON, * 9/2 1906, d. t. bonden J. A. Persson i Korpåsen s6, Hassela.
MARY KRISTINA JONSSON, * 1/3 1931                 17U18
LARS VILHELM PERSSON, * 2/11 1932
BRITT INGEGERD PERSSON, * 31/8 1942

—155—

138 DELIA MARGRETA PERSSON, * 14/4 1895 i Österås, Hassela. Utfl. t. Njurunda 1937.
EMMY LINNEA, * 14/2 1914. Utfl. t. Stöde 1920
ANDERS EDVARD, * 28/8 1915. Utfl. t. Timrå 1929
ERIK EVERT, * 13/4 1918. Utfl. t. Timrå 1929
PER EBBE, * 21/7 1929. Fl. t. Njurunda 1937

—156—

144 TORE VALFRID RUNE WALLNER, * 26/2 1921, s. t. skogsarb. Valfrid Wallner i Stakholm, Hassela. G. 16/10 1948. Styrman, bos. i Berge.
10T44 ELSA MARGARETA KARLSSON, * 7/9 1930, d. t. S. E. Karlsson i Mörtsjön, Hassela.
ERNST SÖREN, * 1/8 1949
SVEN ÅKE, * 9/4 1952

—157—

145 ERIK HARRY WALLNER, * 28/9 1924, s. t. arrend. O. M. Wallner i Kölsjön, Hassela. Jordbruksarb., bos. i Gräsåsen, sen. stuv.-arb., bos. i Bergvik 1:43, Bergsjö.
3Y12 MARY KRISTINA LINDBERG, * 7/2 1926, d. t. arrend. J. A. Lindberg i Gräsåsen, Hassela.
GUN BERIT, * 21/1 1944, tandsköterska

—158—

152 JAN ANDERS HANSSON, * 8/1 1929, s. t. skogsarb. E. A. Hansson i Korpåsen, Hassela. G. 1953. Ingenjör, bos. i Nordanbro. Utfl. t. Sandviken 1955.
3U35 HILLEVI WENNERSTRÖM, * 18/4 (13/4) 1931, d. t. M. L. Wennerström i Nordanbro, Hassela.
LARS ANDERS, * 4/3 1954. Utfl. t. Sandviken 1955

—159—

43 ERIC MATSSON, * 8/3 1747, s. t. bondene Mats Pålsson i Kölsjön 2, Hassela. G. 16/11 1777. Bonde i Kölsjön 4. (Hem.-skatt. 1 öresl. 20 pngl. – värdet å hemmanet är taxerat t. 400 riksd. banko.) Han är den som byggde upp Ersk-Matsgården  † 21/11 1834.
36 KARIN ERIKSDOTTER, * 21/10 1753, d. t. bonden Eric Hindricsson i Kölsjön 4, Hassela. † 26/3 1841.
ERIC, * 3/1 1779                                              160
HELENA, * 14/4 1780. † 11/6 1780
BRITA, * 29/8 1782                                           (X3)8H6
MÄRTA, * 16/12 1784                                        161
MATS, (Dopnamn Mattias) * 30/5 1788. Bos. i Lindsjön 1. † 6/6 1875
CARIN, * 30/10 1790                                         (X3)5A5
HELENA, * 23/1 1793                                        10T15
MARGTA, tv, * 24/11 1795. † 30/11 1795
ANNA, tv, * 24/11 1795. † 3/2 1822
PÅL, * 9/5 1797                                                162

—160—

15 ERIC ERICSSON, * 3/1 1779, s. t. bonden Eric Matsson i Kölsjön 4, Hassela. G. 9/11 1814. Bonde i Gräsåsen 4. Hem.-skatt. 22 pngl. † 20/1 1863.
5U5 BRITA LARSDOTTER, * 6/5 1782, d. t. bonden Lars Bäckvall i Kölsjön, 8, Hassela. Tid. g. o. änka. † 2/10 1862
CARIN, * 16/8 1815                                          163
ANNA, * 11/3 1819                                           1V19

—161—

(X3)1B8 NILS OLOFSSON BUSK, * 28/6 1787, s. t. torp. Olof Hansson i Kråkbäcken, Bergsjö. G. 7/10 1818. Bonde i Österås 1, ”Hämöki”, Hassela. † 1/12 1881.
159 MÄRTHA ERICSDOTTER, * 16/12 1784, d. t. bonden Eric Matsson i Kölsjön 4, Hassela. † 20/1 1873
OLOF, * 28/11 1820                                          164
CARIN, * 16/1 1825                                          165

—162—

159 PÅL ERICSSON GRÖNBERG, * 7/5 1797, s. t. bonden Eric Matsson i Kölsjö 4, Hassela. G. 16/10 1826. Nämndeman o. bonde i Lindsjön 1. (Hem.-skatt. 1 öresl. 20 pngl.) † 23/9 1874.
10Z3 HELENA ERICSDOTTER, * 15/4 1792, d. t. bonden Eric Lång i Kölsjön 3, Hassela. † 28/9 1868.
ERIC, * 1/11 1827                                            166

—163—

7R6 ANDERS ANDERSSON, * 5/1 1811, s. t. torp. And. Andersson i Kölsjö, Hassela. G. 2 ggr. Måg o. bonde i Gräsåsen 4. (Hem.-skatt. 18 pngl.) † 28/8 1876.
160 CARIN ERSDOTTER, * 16/8 1815, d. t. bonden Eric Ericsson i Gräsåsen 4. G. 8/11 1843. † 24/8 1862.
(X3)7F22 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 8/11 1814, d. t. bonden And. Larsson i Kölsjön s1, Hassela. (Tid. g. m. bonden Olof Persson i Fiskvik 5, Bergsjö.) Omg. 19/11 1863. † 17/9 1902.

—164—

161 OLOF NILSSON BUSK, * 28/11 1820, s. t. bonden Nils Busk i Österås 1, Hassela. Handlande, bos. i Österås. † 5/1 1857.
6Z57 ELISABET HANSDOTTER, * 19/3 1826, d. t. bonden Hans Ericsson i Stakholmen, Hassela. Änka o. omg.                                                 (X3)7M23.
NILS, * 26/1 1848. Emigr. t. N. Amerika 1868
HANS, * 6/7 1852. Emigr. t. N. Amerika 1870

—165—

2R18 ANDERS LARSSON LINDSTRÖM, * 18/5 1823, s. t. bonden Lars Eric Danielsson i Kölsjön, Hassela. G. 28/10 1847. Måg o. bonde i Österås 1. (Hem.-skatt. 20 pngl.) Sen. bonde i Stakholm s4. (Hem.-skatt. 1 öresl. 2 pngl). † 24/5 1910.
161 CARIN NILSDOTTER BUSK, * 16/1 1825, d. t. bonden Nils Busk i Österås 1. † 14/8 1908.
LARS ERIK ”BJÖRK”, * 19/10 1848                       167

—166—

162 ERIC PÅLSSON, * 1/11 1827, s. t. bonden Pål Ericsson i Lindsjö 1, Hassela. G. 18/11 1864. Bonde i Lindsjön 1. † 14/1 1917.
11U4 MARGARETA ANDERSDOTTER, * 19/1 1840, d. t. husman Anders Jonsson Grym i Ässjö, Hassela. † 25/2 1923.
HELENA, * 18/8 1865                                        6Z33
KARIN, * 24/12 1866. † 20/7 1867
ANDERS, * 14/9 1868. Skogsarb. Lindsjön. † 2/6 1961  Ersk-Matts Ante Eriksson
KARIN, * 12/2 1870                                          168
PÅL, * 6/6 1874. † 9/11 1875
PAUL, * 22/12 1875                                          169
ERIC, * 1/4 1878. † 16/10 1880
MARGRETA, * 12/6 1881                                    12V35


—1Z167—

165 LARS ERIK BJÖRK, * 19/10 1848, s. t. bonden And. Larsson Lindström i Österås 1, Hassela. G. 2 ggr. Arrend. o. byggmäst., bos. i Stakholmen, ”Gräsåsen”. † 13/4 1935.
(Y48) SIGRID CATRINA ANDERSDOTTER, * 26/1 1854 i Stöde sn, V.-norrl. G. 14/6 1873. † 16/7 1879.
6Z19 HELENA PERSDOTTER, * 4/11 1843, d. t. bonden Per Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. (Tid. g. o. änka e. bonden Jonas Wallberg i Lindsjön 5.) Omg. 19/12 1885. † 28/4 1913.
CHRISTINA CATRINA, * 18/7 1873                       6Z34
INGRID MÄRTA, * 9/3 1875                                6Z35
JOHANNA, * 21/7 1877
AGATA, * 28/11 1883                                        5Z22
GERDA, * 6/3 1886                                           5S72
EVA GUNBORG, * 11/4 1889. † 16/7 1891

—168—

(B43) ANDERS LANDIN, * 17/4 1864 i Knutby, Sth. G. 9/6 1909. Mjölnare i Gamsätter, Bergsjö. † 16/10 1928.
166 KARIN ERIKSSON, * 12/2 1870, d. t. bonden Erik Pålsson i Lindsjön 1, Hassela.
KRISTINA MARGRETA, * 3/11 1910. G. 28/11 1936 m. Per Sjöström i Forsa
PER ERIK, * 15/8 1912                                      170

—169—

166 PAUL ERIKSSON, * 22/12 1875, s. t. bonden Erik Pålsson i Lindsjön, Hassela. Skogsarb., bos. i Gräsåsen 5, utfl. t. Stöde 1920. † 4/2 1922.
113 ELEONORA BRODDY, * 22/3 1887 i Gräsåsen, Hassela. Infl. fr. Stöde 1923. Utfl. t. Rogsta 1936.
ANNA, * 16/12 1913. Fl. t. Bodsjö, Jämtl. 1936
ERIK, * 15/6 1916. Fl. t. Rogsta, Häls. 1936
KARL, * 20/2 1918. Fl. t. Rogsta, Häls. 1936

—170—

168 PER ERIK LANDIN, * 15/8 1912, s. t. mjöln. And. Landin i Gamsätter, Bergsjö. G. 29/10 1938. Mjölnare i Gamsätter.
(X10) SIGRID LINNEA BYLIN, * 13/1 1916 i Gnarps sn, Häls.
KERSTIN MARGRETA, * 27/2 1941
SIGRID MARIANNE, * 14/7 1943

—171—

(Y54) OLOF JOHANSSON, * 21/4 1735, s. t. bonden Olof Johansson o. h. h. Anna Olofsdot. i Munktorp, Torps sn, V.-norrl. Måg o. bonde i Kölsjön 1, Hassela. † ./. 1790.
30 ANNA MATSDOTTER, * 20/5 1746, d. t. bonden Mats Matsson i Kölsjön 1. † 8/10 1809.
ANNA, * 9/11 1761                                           172
CARIN, * 11/6 1766                                          173

—172—

(Y57) JONAS PEHRSSON, * 22/7 1765, s. t. Per Persson o. h. h. Brita Jonsdot. i Myssjön, Tuna, V.-norrl. G. 2 ggr. Torpare i Hångberg. † 31/7 1820. (Nämnd som tyrann i sitt hus)
171 ANNA OLOFSDOTTER, * 9/11 1761, d. t. bonden Olof Johansson i Kölsjön 1, Hassela. G. 8/6 1790. † 22/6 1814
1T6 MARGETA ANDERSDOTTER, * ./6 1762, d. t. sold. Anders Bock i Älgered, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) G. 2 ggn 29/12 1814. † 21/4 1829.
OLOF, * 30/4 1791                                            174
BRITA, * 12/1 1794                                           73
ANNA, * 2/8 1796                                             5Z8
PEHR, * 22/11 1798                                          175

—173—

(Y54) HINDRIC HINDRICSSON, * ./. 1771. Infl. fr. Torps sn, V.-norrl. 1799. G. 16/10 1799. Måg o. bonde i Kölsjön 1, Hassela
171 CARIN OLOFSDOTTER, * 11/6 1766, d. t. bonden Olof Johansson i Kölsjön 1.
OLOF, * 24/3 1801

—174—

172 OLOF JONSSON, * 30/4 1791, s. t. torp. Jon. Pehrsson i Hångberg, Hassela. G. 24/10 1813. Torpare i Hångberg, ”Kölfors”. † 26/6 1841 (drunknat.)
(Y10) CHRISTINA OLOFSDOTTER, * 1/11 1786 i Dals sn, V.-norrl. † 28/4 1868.
JONAS, * 17/3 1814                                          177
ANNA * 23/6 1816                                            4R13
OLOF, * 15/5 1820
MARGRETA, * 8/6 1822. Torp. i Kölfors. † 29/1 1892
BRITA, * 2/10 1828                                           2P45

—175—

172 PEHR JONSSON, * 22/11 1798, s. t. torp. Jon. Pehrsson i Hångberg, Hassela. G. 26/3 1821. Torpare i Hångberg. † 7/6 1858.
18U3 SIGRID CATHRINA ANDERSDOTTER, * 24/1 1803, d. t. And. Ericsson i Franshammar, Hassela. † 6/11 1891.
JONAS, * 20/10 1822. † 29/10 1822
CHRISTINA, * 11/3 1824                                    176
ANNA, * 3/5 1828                                             238
BRITA, * 29/3 1831                                           178

—176—

18Y1 ANDERS PERSSON, * 28/9 1812, s. t. nämndem. Per Jonsson i Tjärna 4, Bjuråker. G. 16/11 1848. Torp., bos. i Kölfors, Hassela. Utfl. t. Stöde 1851.
175 CHRISTINA PERSDOTTER, * 11/3 1824, d. t. torp. P. Jonsson i Hångberg, Hassela. Utfl. t. Stöde 1851.
PER, * 19/9 1849. † 1/4 1851

—177—

174 JONAS OLSSON, * 17/3 1814, s. t. Olof Jonsson i Hångberg, Hassela. G. 13/4 1857. Landbonde i Trossnarv 3, Bjuråker. † 18/1 1892 (slag.)
19Y4 ELISABET OLOFSDOTTER STAF, * 23/4 1823, d. t. nybygg. Olof Staf o. h. h. Gölin Hansdot. i Vakås, Bjuråker. † 30/1 1893.
OLOF, * 23/4 1860

—178—

(Y54) MAGNUS OLOFSSON, * 11/9 1827 i Torps sn, V.-norrl. G. 20/10 1853. Landbonde i Hångberg, Hassela. Utfl. t. Torps sn 1857.
175 BRITA PERSDOTTER, * 29/3 1831, d. t. torp. Per Jonsson i Hångberg, Hassela
PER OLOF, * 11/8 1855. Fl. t. Torps sn 1857
ELISABET CHRISTINA, * 29/9 1857

—179—

126 KARL ÄNG, * 19/3 1914, s. t. bonden P. E. Äng i Trösten 6, Bergsjö. G. 18/10 1947. Fabr.-arb., sen. vaktmäst., bos. i Kyrkbyn 12:19.
(X3)2G19 KARIN BIRGITTA SÖDER, * 25/2 1923, d. t. torp. J. E. Söder i Bredåker, Bergsjö.
INGEGERD BIRGITTA, * 2/6 1950
GUDRUN MARGARETA, * 4/6 1953

—180—

(A11) JAN LUNDQVIST, * 29/4 1941 i St. Johannes förs., Stockholm. G. 30/6 1962. Bilrep., bos. i Trösten 1:11, Bergsjö.
148 KERSTIN HILLEVI WALLNER, * 14/9 1941, d. t. skomakarmäst. R. Wallner i Kallbäck, Hassela.
FRANS JAN RICKARD, * 15/5 1960

—181—

18 ANDERS LARSSON QVICK, * 25/5 1695, s. t. Lars Persson i Kölsjön. G. 1714. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn, Hassela. † 1719.
4T2 ELISABET ANDERSDOTTER, * ./. 1590, d. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 2, Hassela. Änka o. orng.                                                             182.
HELENA, * 31/8 1716
LARS, * 17/9 1718                                            183

—182—

(X11) JOHAN JOHANSSON LINDH, * ./. 1698, s. t. skrädd. Joh. Hansson Lindh o. h. h. Karin Mårtensdot. i Gävle. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn ”Fagernäs”, Hassela.
181 ELISABET ANDERSDOTTER, * 1690, d. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 2, Hassela. (Tid. g. o. änka e. sold. And. Qvick i Kyrkbyn.) Omg. 3/6 1723. † 18/8 1730 (barnsbörd.)
2Y3 HELENA ERIKSDOTTER, * 8/4 1704, d. t. bonden Eric Olofsson i Fagernäs 2, Hassela. G. 25/11 1731.
CATHRINA, * 24/3 1725                                     (X3)5K5
ANDERS, * 10/7 1728. Reservsoldat. † 22/5 1757
ELISABET, * 11/8 1732. † 6/11 1746
MARGETA, * 11/7 1737. † 5/5 1755
ELISABET, * 4/1 1750                                       (X3)8A7

—183—

181 LARS ANDERSSON BERG, * 17/9 1718, s. t. sold. And. Larsson Qvick i Kyrkbyn, Hassela. G. 25/4 1739. Trumslagare vid Häls. reg., bos. i Älgered. † i Petersburg und. fångenskap 1744.
(X3)11E3 INGRID JOHANSDOTTER, * 10/4 1714, d. t. sold. Joh. Larsson i Älgered, Bergsjö. Änka o. omg.                                                             (X3)4L4.
ANDERS, * 8/11 1739
JOHAN, * 4/2 1741                                            184

—184—

183 JOHAN LARSSON FERN, * 4/2 1741, s. t. trumslagare Lars Berg i Älgered, Bergsjö. G. 30/12 1770. Sold. vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 1789.
(X3)18D3 INGRID NILSDOTTER, * 14/7 1745, d. t. sold. Nils Ollonberg i Söderåsen, Bergsjö. Änka o. omg.                                                             (X3)4L7.
LARS, * 28/6 1771                                            185
INGRID, * 9/8 1776                                          (X3)16M12
MARGRETA, * 11/3 1779                                    (X3)13B8
SARA, * 28/7 1782                                            186
JOHAN GUNST, * 11/3 1788. Soldat. † ./10 1808 i Brahestad, Finland

—185—

184 LARS FERN, * 28/6 1771, s. t. sold. Johan Fern i Skrämsta, Bergsjö. G. 13/8 1797. Sold. vid Häls. reg., bos. i Älgered. † 27/1 1853.
(X3)15E1 BRITA ANDERSDOTTER LUNDBERG, * 25/11 1775, d. t. smeden And. Lundberg i Älgered. † 18/8 1851.
INGRID, * 15/12 1797                                       (X3)6B8
ANDERS, * 5/2 1800                                         187
SIGRID, * 9/2 1803                                           188
BRITA, * 13/8 1804                                           (X3)33A2
JOHAN, * 9/5 1807                                            189
STEPHAN, * 26/3 1812                                      190
SARA, * 25/1 1816. † 2/2 1822
LARS, * 30/5 1819                                            191

—186—

184 SARA JOHANSDOTTER FERN, * 28/7 1782, d. t. sold. Joh. Fern i Skrämsta, Bergsjö. Bos. i Gamsätte † 5/3 1831.
CARL JOHAN HÖRNER, * 12/6 1820. Fl. t. Njuånger

—187—

185 ANDERS LARSSON BERGSTRÖM, * 5/2  1800, s. t. sold. Lars Ferm i Älgered, Bergsjö. G. 3 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered. † 9/5 1865.
(X3)18E2 CARIN JONSDOTTER RÖST, * 19/1 1796, d. t. sold. Jonas Röst i Älgered. † 13/7 1837.
2P30 MARGTA ERICSDOTTER, * 23/6 1801, d. t. bonden Eric Ericsson i Berge s2, Hassela. G. 3/11 1839.
5D4 KARIN JONSDOTTER, * 29/7 1814, d. t. torp. Jon. Persson i Östertanne, Bergsjö. (Tid. g. o. änka. omg. 7/8 1859. † 28/12 1877.
LARS, * 8/7 1827                                              192
JONAS, * 9/7 1828. Fl. t. Rogsta 1849. † 18/1 1906
OLOF, * 8/12 1829                                            193
JOHAN ERIK, * 18/7 1833
ANNA, * 1/12 1835. Fl. t. Hassela 1852
ANDERS, * 18/1 1840                                        194
NILS, * 24/1 1842
ERIK, * 5/2 1844. Emigr. t. N. Amerika 1879

—188—

185 SIGRID LARSDOTTER FERN, * 9/2 1803, d. t. sold. Lars Fern i Älgered, Bergsjö. Fl. t. Torpshammar 1837.
CARIN OLSDOTTER, * 30/6 1827. Fl. t. Helgum, V.­ norrl. 1844

—189—

185 JOHAN FERN, * 9/5 1807, s. t. sold. Lars Fern i Älgered, Bergsjö. G. 22/11 1833. Soldat vid Häls. reg., sen. kyrkvakt., bos. i Hulte. † 31/1 1884.
2U5 ANNA MARGRETA PALM, * 30/9 1811, d. t. M. Palm i Franshammar, Hassela. † 14/6 1888.
BRITA MARGRETA, * 15/9 1837. † 17/3 1851
SIGRID, * 21/1 1841                                         (X3)4A6
ANNA CARIN, * 1/8 1845
SARA, * 12/8 1849                                            195

—190—

185 STEPHAN LARSSON GAHN, * 26/3 1812, s. t. sold. Lars Fern i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. † 15/9 1875.
(X3)4B14 SIGRID PERSDOTTER HAGSTRÖM, * 31/8 1814, d. t. skomak. Per Hagström i N. Älgered, Bergsjö. † 10/1 1890.
LARS, * 27/9 1842. † 9/3 1844
BRITA MARGRETA, * 10/9 1843                           196
INGRID CATHRINA, * 26/12 1845. † 2/4 1867
PER, * 16/3 1850                                              197

—191—

185 LARS LARSSON NÖGD, * 30/5 1819, s. t. sold. Lars Fern i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i S. Älgered. † 21/5 1877.
3Z14 CARIN PERSDOTTER HÄGG, * 11/12 1813, d. t. bonden Per Hägg i Älvsund s2, Bergsjö. † 8/1 1902.
PER, * 3/7 1840                                                198
LARS, * 19/2 1847                                            199
JOHAN, * 12/11 1849                                        200
BRITA MARGRETA, * 19/4 1852                      (X3)7A18
SIGRID CATHRINA, * 10/7 1854                     5S59
ANDERS, * 9/7 1855                                         201
ERIK, * 29/10 1858                                           202

—192—

187 LARS ANDERSSON LJUNG, * 8/7 1827, s. t. sold. And. Bergström i N. Älgered, Bergsjö. G. 11/12 1862. Husman, bos. i Mörtsjön, Hassela. † 31/12 1881.
(X3)25E1 MARIA LOVISA HANSDOTTER, * 14/6 1837, d. t. fältjägare Hans Stolts i Älvsund, Bergsjö. Änka. Utfl. t. Bergsjö 1909. † 26/8 1920.
HANS PETTER, * 30/6 1866                                203

—193—

187 OLOF ANDERSSON BERGSTRÖM, * 8/12 1829, s. t. sold. And. Bergström i N. Älgered, Bergsjö. Skomakare i Franshammar, Hassela, sen. bos. i Ede. † 31/3 1905
10U1 ANNA JONSDOTTER FRANK, * 3/3 1838, d. t. sold. J. Frank i Långnäs, Hassela. † 14/5 1912.
JONAS OLOF, * 8/11 1858                                  204
ANNA KRISTINA, * 6/4 1870                               (X3)16M44

—194—

187 ANDERS BERGSTRÖM, * 18/1 1840, s. t. sold. And. Bergström i N. Ä1gered, Bergsjö. Husman, bos. i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
8Y4 CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 9/8 1844, d. t. bonden Erik Ljunglöf i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
ANNA MARGRETA, * 29/4 1870. Emigr. t. N. Amerika 1875

—195—

(X4)15E9 LARS OLOFFORSHEDER, * 10/6 1843, s. t. Jonas Fors i Strömbacka, Bjuråker. G. 31/5 1871. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1880.
189 SARA JOHANSDOTTERFERM”, * 12/8 1849, d. t. soldat Johan Ferm i Hulte, Bergsjö. † 5/11 1891.
LARS JOHAN, * 10/5 1872

—196—

190 BRITA MARGRETA GAHN, * 10/9 1843, d. t. sold. Stephan Gahn i Bjåsta, Bergsjö. Bos. i Bjåsta. † 21/3 1908.
PER STEFAN, * 19/2 1869                                  205
JONAS ERIK, * 1/1 1875

—197—

190 PER STEFANSSON FÄLT, * 16/3 1850, s. t. Stefan Gahn i Bjåsta, Bergsjö. G. 14/4 1873. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. Fl. t. Forsa 1888.
(X3)34J1 BRITA JONSDOTTER, * 4/3 1847, d. t. bonden Jon. Olofsson i Bjåsta 12.
SIGRID CATHRINA, * 28/4 1874. Fl. t. Forsa 1888
PER JOHAN, * 10/8 1877. † 27 /6 1884
JONAS ERIK, * 29/5 1880. Fl. t. Forsa 1888
PER JOHAN, * 13/7 1884. Fl. t. Forsa 1888

—198—

191 PEHR LARSSON STARK, * 3/7 1840, s. t. sold. Lars Nögd i S. Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Norra Kitte. † 1/2 1931.
(X3)2L8 BRITA NILSDOTTER EGNER, * 14/10 1838, d. t. husman Nils Engner i Skrämsta, Bergsjö. † 20/12 1933.
NILS PETTER, * 17/10 1863                                (X3)1J18
LARS VILHELM, * 3/8 1866. † 20/4 1867
LARS VILHELM, * 9/4 1870. Fl. t. Hudiksvall 1900
KARIN MARGRETA, * 26/7 1874                          207

—199—

191 LARS LARSSON NÖJD, * 19/2 1847, s. t. sold. Lars Nöjd i S. Älgered, Bergsjö. G. 30/11 1880. Torpare i Andersfors. † 2/7 1887.
(X4)39A13 SARA BRITA STRÖM, * 9/8 1855, d. t. korpral And. Ström i Strömhacka, Bjuråker. † 20/3 1895.
KATRINA KRISTINA, * 18/10 1881. † 14/9 1884
LARS ERIK, * 12/12 1884

—200—

191 JOHAN LARSSON KLANG, * 12/11 1849, s. t. sold. Lars Nögd i S. Älgered, Bergsjö. G. 16/11 1877. Korpral vid Häls. reg., bos. i Västertanne s5. † 19/10 1931.
(X3)12M8 CAROLINA NORDENSTRÖM, * 1/12 1854, d. t. bonden Olof Nordenström i Östertanne s1, Bergsjö. † 27/11 1927.
KRISTINA KATRINA, * 24/9 1878                         (X3)23D5
BRITA MARGRETA, * 9/10 1879                           (X3)5G80
EMMA KAROLINA, * 25/7 1881. Sömmerska, bos. Gamsätter 2:15
LARS OLOF, * 18/7 1883. † 25/8 1892
ERIK ANSELM, * 22/4 1887. † 6/8 1916
ANNA HELENA, * 9/4 1889                                 (X3)5G87
SIGNE INGEBORG, * 6/11 1893                           3R91
KLARA ADELA, * 12/8 1897. G. 1/4 1929 m. Erik Helmer Hellberg i Idenor

—201—

191 ANDERS LARSSON NÖJD, * 9/7 1855, s. t. sold. Lars Nöjd i S. Älgered, Bergsjö. G. 1887. Kolare, bos. i Gisslarbo. † 21/3 1920.
(X3)8A22 INGRID CHRISTINA THORELL, * 17/10 1865, d. t. kolare Erik Thorell i Gisslarbo, Bergsjö. † 27/11 1950
LARS ERIK, * 24/4 1888. Fl. t. Jukkasjärvi 1915
ANDERS JOHAN, * 10/6 1889                              208
PER AUGUST, * 6/1 1895. Skogsarb. i Gisslarbo. † 9/6 1933
JONAS EMIL, * 4/8 1898                                    209

—202—

191 ERIK LARSSON NÖJD, * 29/10 1858, s. t. sold. Lars Nöjd i S. Älgered, Bergsjö. G. 18/2 1894. Kolare, bos. i Gisslarbo. † 14/10 1930.
(X3)3A7 JOHANNA FRÖJD, * 21/6 1870, d. t. kolare Joh. Fröjd i Norrgimma, Bergsjö. † 19/6 1944.
LARS IVAR, * 27/12 1894                                   210
JOHAN ALFRED, * 6/12 1896                              211
ERIK TYKO, * 17/1 1917

—203—

192 HANS PETTER LARSSON LJUNG, * 30/6 1866, s. t. husman Lars Ljung i Mörtsjön, Hassela. G. 18/8 1901. Bonde i Mekrossla sss1, Njutångers sn. Fl. t. Forsa 1918. † 19/1 1935.
(X19) MARGTA ÖSTBERG, * 1/11 1858 i Hälsingtuna sn, Häls

—204—

193 JONAS OLOF OLSSON ÄNG, * 7/11 1858, s. t. skomak. Olof Bergström i Ede, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg. o. bonde i S. Älgered 6, sen. bonde i Hålsjö, Norrbo sn. Fl. t. Hälsingtuna 1939.
(X3)17B2 ANNA QVICK, * 22/9 1859, d. t. soldat And. Qvick i Bäckfors, Bergsjö.
ANDERS OLOF, * 26/6 1883. † 17/6 1926
ANNA ELVIRA HORTENSE AGNES, * 16/12 1884     (X3)13H2
BETTY TERESIA, * 16/7 1887                              212
JENNY KRISTINA, * 7/11 1888                            (X3)4G53
JULIA MARGRETA, * 4/5 1890. † 1/7 1894
EMMA AMALIA, * 5/12 1892. † 6/1 1905
JULIA ELISABET, * 16/1 1894                             (X3)4G52
HANS IVAR, * 11/7 1895                                    213
ERIK ALRIK, * 27/1 1897. Skrädd., fl. t. Njurunda 1924
OLGA VILHELMINA, * 27/1 1898. † 25/1 1899
ELVA LYDIA, * 27/1 1898. † 22/1 1899
HUGO VALTER, * 26/7 1902. Fl. t. Hälsingtuna 1931
BROR HILDING VALDEMAR, * 3/8 1903. † 7/10 1903

—205—

196 PER STEFAN GAHN, * 19/2 1869, s. t. B. M. Gahn i Bjåsta, Bergsjö. Bonde i Bjåsta 10, sen. i Kitte 2. † 8/6 1936.
(X3)19B9 BRITA MARGRETA SPETS, * 23/8 1877, d. t. sold. Lars Spets i N. Älgered, Bergsjö. Änka. Fl. t. Harmånger 1940.
ANNA, * 3/12 1905                                           214
MARGRETA, * 9/8 1907. G. 1932 m. Petrus Östman i Harmånger
SIGRID, * 1/8 1912. Fl. t. Ovansjö 1934
KRISTINA, * 12/3 1914                                      (X3)1B66
PER, * 8/6 1917. Fl. t. Harmånger 1937
JOHN, * 15/9 1918                                            215

—206—

66 BRITA OLOFSDOTTER MACKIA, * 20/3 1816, d. t. Olof Mackia i Överkölfors, Hassela. G. 1874   1T16.
BRITA, * 22/1 1836                                           19Y5
MARGRETA, * 18/1 1838                                    7P1
CAROLINA, * 6/4 1844
PER, * 2/11 1847                                              218

—207—

198 KARIN MARGRETA STARK, * 26/7 1874, d. t. soldat Per Stark i Norra Kitte. Bos. i Krkbyn, Bergsjö.
TEA LINNEA, * 10/10 1909                                 (X15)18K3

—208—

201 ANDERS JOHAN ANDERSSON, * 10/6 1889, s. t. kolare And. Nöjd i Gisslarbo, Bergsjö. F. d. korpral, sen. snickare, bos. i Gisslarbo. Fl. t. Strömbacka, Bjuråker 1917.
(X3)1N49 SIGNE KRISTINA KARLSSON, * 30/11 1891, d. t. L. P. Karlsson i Skrämsta, Bergsjö. † 13/5 1946.
LARS VALTER, * 20/10 1913                               216
ANDERS GUNNAR, * 4/2 1915. Fl. t. Ljusdal 1940
INGRID KRISTINA, * 2/8 1917. G. 1941 m. arr. Sven Persson i Frisbo, Bjuråker. (X4)68D3
NILS GÖTE, * 20/12 1919. Bos. i Strömbacka
KARL AXEL, * 26/11 1922. Bos. i Strömbacka
ERIK ALGOT, * 21/10 1926. Fl. t. Ljusdal 1943
INEZ MATILDA, * 21/4 1929. Bos. i Strömbacka
ANNA LISA, * 25/3 1934. Bos. i Strömbacka

—209—

201 JONAS EMIL NÖJD, * 4/8 1898, s. t. kolare And. Nöjd i Gisslarbo, Bergsjö. Arrend. i Gisslarbo.
4G41 SIGNE KATRINA SCHAVON, * 10/1 1897, d. t. J. A. Schavon i Andersfors, Bergsjö.
PER IVAR, * 14/9 1919. Fotograf, fl. t. Stockholm 1951
IRIS INGEGERD, * 23/6 1927                              (X3)1G23

—210—

202 LARS IVAR NÖJD, * 17/12 1894, s. t. kolare Erik Nöjd i Gisslarbo, Bergsjö. Arrend. i Gisslarbo. Fr.-skild 1948. † 14/12 1952.
(X3)4B89 ELIN KATRINA HÄGG, * 9/6 1904, d. t. soldat K. A. Hägg i Oxåsen, Bergsjö. Fr.-skild 1948. Kioskägare, bos. i Vade 1:3, Bergsjö.
NILS GUNNAR DAHLBERG, * 5/8 1922

—211—

202 JOHAN ALFRED NÖJD, * 6/12 1896, s. t. kolare Erik Nöjd i Gisslarbo, Bergsjö. Skogsförman, bos. i Persverket 1:1.
(AC19) ELIN WIKSTRÖM, * 20/4 1898 Nordmalings sn, Vb. Lärarinna.
GERD SOFIA, * 5/7 1924

—212—

(W28) N. E. HEDIN, * ./. 188. i Orsa sn, Kopp. Bos. i Orsa.
204 BETTY TERESIA ÄNG, * 16/7 1887, d. t. bonden J. O. Äng i Hålsjö, Norrbo.
ANNA KRISTINA, * 26/9 1909. G. 1934 m. K. F. Andersson i Hålsjö, Norrbo.                                  (X33)20Y3

—213—

204 HANS IVAR ÄNG, * 11/7 1895, s. t. korpral J. O. Äng i S. Älgered, Bergsjö. G. 18/5 1941. Skogsarb., fl. t. Hälsingtuna 1945.
(X3)18E17 INGRID KATRINA STRÖM, * 21/4 1914, d. t. sold. Per Ström i N. Älgered, Bergsjö.

—214—

(Y44) GEORG VOLGER LIND, * 27/3 1907 i Skön, V.-norrl. G. 6/10 1929. Bagare, bos. i Gamsätter, Bergsjö.
205 ANNA GAHN, * 3/12 1905, d. t. bonden P. St. Gahn i Bjåsta 10, Bergsjö.
BENGT GEORG, * 23/5 1931                               217
DAGNY BIRGITTA, * 26/9 1932. Fl. t. Sundsvall 1952
BARBRO MARGRETA, * 16/4 1939. G. 26/2 1962 m. Knut Erik Eskil Gradin i Vattlång, Harmånger

—215—

205 JOHN GAHN, * 15/9 1918, s. t. bonden P. St. Gahn i Bjåsta 10, Bergsjö. Chaufför, bos. i Gamsätter. Fl. t. Hälsingtuna 1952.
3G63 MARIA NORDGREN, * 31/1 1922, d. t. bonden Joh. Nordgren i Fiskvik 1, Bergsjö.
SVEN, * 27/3 1945. Fl. t. Hälsingtuna
RUTH, * 19/10 1950. Fl. t. Hälsingtuna

—216—

208 LARS VALTER ANDERSSON, * 20/10 1913, s. t. snick. A. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. G. 30/6 1940. Byggn.-arb., bos. i Strömbacka.
(X4)15D7 LYDIA KRISTINA SJÖSTEDT, * 3/2 1920, d. t. smeden V. O. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker.
KJELL OVE, * 23/11 1944

—217—

214 BENGT GEORG LIND, * 23/5 1931, s. t. bagare G. V. Lind i Gamsätter, Bergsjö. G. 23/5 1953. Bagare, bos. i Gamsätter 9:26.
(AC6) KARIN ELSY ANDERSSON, * 6/3 1929 i Degerfors sn, Vb.
ROLF GEORG, * 19/3 1957

—218—

206 PER MACKIN, * 2/11 1847, s. t. B. Mackia i Övre Kölfors, Hassela. Landbonde i Rigberg av 1. Fl. t. Rökullen, Bjuråker 1886. † 15/11 1929.
6Z13 KRISTINA BEJAMINSDOTTER, * 4/5 1850, d. t. Kerstin Ericsdotter i Stakholm, Hassela. † 27/10 1923.
ERIK, * 10/7 1871. Fl. t. Bjuråker 1886
ARVID, * 10/4 1874                                          219
BRITA KRISTINA, * 2/3 1877. Fl. t. Bjuråker 1886
PER OLOF, * 29/12 1879. † 18/1 1899
ANNA KAROLINA, * 24/10 1883                           2P89
LARS GUSTAF, * 17/12 1886
JOHANNA MARGRETA, * 9/5 1888                        6Z43
EMMA, * 13/12 1890                                         6Z44
LAURA ELISABET, * 25/2 1895. Bos. i Bjuråker

—219—

218 ARVID MACKIN, * 10/4 1874, s. t. bonden Per Mackin i Rigberg, Hassela. G. 23/7 1909. Byggn.-arb., bos. Kyrkbyn 4:15, Bergsjö. † 12/4 1951.
2P46 KARIN BERG, * 14/12 1873, d. t. bonden Eric Berg i Styggberg, Hassela. † 24/8 1954.
GÖTA KRISTINA, * 12/8 1911. † 4/10 1911
PER ERIK, * 29/11 1913. † 25/5 1914
(A15) FRITZ SIGVARD LUNDSTRÖM, * 27/1 1906, (fosterb.) – 220

—220—

219 FRITZ SIGVARD LUNDSTRÖM, * 27/1 1916 i Mateus förs., Stockholm. Fosters. t. Arvid Mackin i Bergvik, Bergsjö. G. 23/6 1945. Fabr.-arb., bos. i Bergvik. Fl. t. Gävle 1956.
(X8) MÄRTA LINNEA HERMANSSON, * 2/9 1918 i Forsa sn, Häls.
INGER BIRGITTA, * 16/2 1952, Fl. t. Gävle 1956

—221—

146 KARL HENRY WIKLUND, * 26/9 1924, s. t. J. E. Wiklund i Hångberg, Hassela. G. 9/6 1952. Bos. i Ulvsjön, Stöde.
3R85 INEZ ADELA ANDERSSON, * 25/9 1928, d. t. arrend. K. B. Andersson i Österås 1, Hassela.

—222—

141 LARS VERNER OLSSON, * 3/10 1901, s. t. And. Olof Olsson i Kölsjön 3, Hassela. Skogsarb., bos. i Gölinstorpet, Bjuråker.
7Z9 HULDA MARGRETA KRANS, * 17/11 1912, d. t. sold. J. A. Krans i Kölfors, Hassela.
KNUT IVAR, * 5/7 1938. Bos. i Bjuråker
ANNA MARIA, * 24/11 1944. Bos. i Bjuråker
KARIN LINNEA, * 19/6 1948. Bos. i Bjuråker

—223—

104 HANS LARSSON LEK, * 22/11 1795, s. t. sold. Lars Bjurberg i Västansjö, Bjuråker. Torpare i Linderås, ”Furuberg”. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1854.
9U2 KARIN PEHRSDOTTER, * 11/2 1801, d. t. bonden Per Ericsson i Linderås, Bjuråker.
LARS ”LINDBERG”, * 16/5 1821. Fl. t. Attmar 1848
PEHR, * 12/2 1826. Fl. t. Torp, V.-norrl.
HANS, * 20/4 1827                                           224
ERIC, * 22/7 1829. Fl. t. Torp, V.-norrl.
ANNA CATHRINA, * 19/5 1833. Fl. t. Torp, V.-norrl.
BRITA, * 8/7 1836. † 26/3 1837
BRITA, * 22/8 1838                                           225
DANIEL, * 26/4 1842. Fl. t. Torp, V.-norrl.

—224—

223 HANS HANSSON STENBERG, * 20/4 1827, s. t. torparen Hans Larsson i Linderås, ”Furuberg”, Bjuråker. Kvarnägare, bos. i Skansån, sen Torp. i Ässjö, Hassela. † 17/2 1887.
(X3)14A7 KARIN MARGARETA JONSDOTTER LOD, * 15/1 1835, d. t. husman Jonas Lod i Ässjö. † 13/5 1900.
CATHARINA, * 20/12 1855. † 27/2 1906
HANS PETER, * 14/5 1857                                  226
JONAS, * 27/9 1873. Gårdfarihandl., bos. i Kyrkbyn. † 3/9 1936

—225—

223 BRITA HANSSON, * 22/8 1838, d. t. torp. Hans Larsson i Linderås, Bjuråker. Bos. i Ässjö, Hassela. G. 1881   15B13.
HANS PETTER ERSSON, * 25/11 1860
LARS FREDRIK, * 15/9 1863                               5U12

—226—

224 HANS PETER STENBERG, * 14/5 1857, s. t. mjölnare Hans Stenberg i Ässjö, Hassela. Arb., bos. i Ässjö. utfl. t. Stöde 1885.
(X3)14A17 CARIN MARGRETA LOD, * 29/11 1859, d. t. Joh. Lod i Ässjö. utfl. t. Stöde.
JOHAN PETER, * 5/8 1881. Utfl. t. Stöde 1885
FRIDOLF, * 1/2 1883. Utfl. t. Stöde 1885
HANS EMIL, * 7/8 1885. Utfl. t. Stöde 1885

—227—

20 OLOF OLSSON DUNDER, * 28/8 1692, s. t. sold. Olof Thomsson Galt i Kölsjön, Hassela. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kölsjön. † 27/1 1778.
9Z1 MARIA ISAKSDOTTER, * 28/12 1686, d. t. husman Isak Göransson i Kölsjön. G. 1710. † 28/12 1759. (Blev funnen ihjälfrusen på marken invid sin stuga.)
6T3 SIGRID HANSDOTTER, * 18/8 1723, d. t. skrädd. Hans Olofsson i Kyrkbyn, Hassela. G. 29/7 1760.
ISACH, * 30/1 1716. † ./. 1717
MARGRETA, * 7/4 1718
OLOF, * 19/7 1720
LISBETH, * 10/6 1722
THOMAS, * 16/9 1725                                       228
ERIC,* 13/11 1727
ISAK, * 21/12 1731                                           229

—228—

227 THOMAS OLOFSSON, * 16/9 1725, s. t. sold. Olof Dunder i Kölsjön, Hassela. G. 2 ggr. Husman, bos. i Kölsjön. † 23/6 1802.
(X4) CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 24/6 1710, d. t. kyrkvakt. And. Jusdal o. h. h. Brita Rulf i Bjuråker. G. 1754. † 25/11 1793 (ålder.)
(P110) MAGDALENA LARSDOTTER, * 26/3 1761 i Länghems sn, Skarab. G. 26/12 1793. † 10/11 1846.
MARGETA, * ./7 1754                                        230
BRITA, * ./6 1756. Tjän:a i Kölsjön. † 8/3 1823
OLOF, * 7/10 1794
LARS, * 20/1 1800                                            231

—229—

227 ISACH OLOFSSON, * 21/12 1731, s. t. sold. Olof Dunder i Kölsjön, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kölsjön 6. † 25/3 1810.
36 MARGTA PÅLSDOTTER, * ./2 1718, d. t. Pål Pålsson o. h. h. Brita Mårtensdotter i Stormörtsjön, Torps sn, V.norrl. (Tid. g. o. änka.) Omg. 2/7 1761. † ./. 1793.
(Y48) RRITA OLSDOTTER, * ./11 1768 i Stöde sn, V.-norrl. G. 4/7 1797. † 25/10 1844.
OLOF, * 9/7 1799. † 19/2 1799
OLOF, * 24/9 1801. † 30/11 1801

—230—

(X3)1L4 PEHR PEHRSSON, * 27/9 1748, s. t. bonden Per Persson i Skrämsta 1, Bergsjö. G. 1779. Torpare i Kölsjön, Hassela. † 8/2 1795.
228 MARGETA THOMASDOTTER, * ./7 1754, d. t. husman Thom. Olofsson i Kölsjön. † 22/3 1823.
PEHR, * 10/6 1780
THOMAS, * 3/10 1782                                       232
BRITA, * 18/3 1786                                           66
CHERSTIN, * 24/10 1792. † 1/11 1792

—231—

228 LARS THOMASSON DUNDERBERG, * 20/1 1800, s. t. husman Thom. Olofsson i Kölsjön, Hassela. G. 30/7 1820. Husman, bos. i Lindsjön. † 15/11 1889.
(X10) MARGRETA PERSDOTTER, * 21/11 1794 i Gnarps sn, Häls. † ./. 1866.
PEHR, * 21/10 1818                                          233
CHRISTINA HELENA, * 24/1 1821                        234
MARGETA, * 29/10 1823. Fl. t. Tuna, V.-norrl. 1843
LARS ERIC, * 2/10 1828                                    235

—232—

230 THOMAS PERSSON, * 3/10 1782, s. t. Pehr Pehrsson i Kölsjön, Hassela. G. 5/11 1810. Husman, bos. i Kölsjön. † 15/3 1866.
51 HELENA ANDERSDOTTER, * 31/7 1784, d. t. bonden And. Ersson i Kölsjön sss3. † 8/4 1868.
PEHR, * 17/12 1812. † 28/1 1813
ANDERS, * 23/2 1817                                        236
PEHR, * 29/8 1818                                            237
ERIC, * 17/2 1824                                            238

—233—

231 PER LARSSON DUNDERBERG, * 21/10 1818, s. t. husman Lars Dunderberg i Lindsjön, Hassela. G. 6/11 1858. Arb., bos. i Stensjön. † 1892.
23Y3 HELENA ERICSSON, * 29/7 1830, d. t. husman Erik Pålsson i Lindsjön. † 19/9 1865.
LARS ERIC, * 29/1 1861. Emigr. t. N. Amerika 1882
MARGRETA, * 11/3 1864. † 20/3 1865

—234—

231 CHRISTINA HELENA LARSDOTTER, * 24/1 1821, d. t. husman L. Dunderberg i Lindsjön, Hassela.
PER JOHAN ”PERSSON-RENSTEDT”, * 30/1 1843
MARGARETA, * 12/6 1845

—235—

231 LARS ERIC LINDELL, * 2/10 1828, s. t. husman Lars Thomasson i Lindsjön, Hassela. Landbonde i Korpåsen ss2. Emigr. t. N. Amerika 1893.
12T10 KARIN OLOFSDOTTER SJÖGREN, * 2/1 1829, s. t. bonden Olof Sjögren i Kölfors, Hassela. † 22/2 1893.
HELENA, * 16/8 1849                                        (X3)14B20
LARS OLOF, * 17/3 1852                                    239
JONAS PETER ”STRID”, * 13/7 1854. Emigr. t. N. Amerika 1893
MARGRETA, * 23/10 1857                                  5Z20
ERIC, * 6/3 1860. Emirg. t. N. Amerika 1888
KARIN, * 23/8 1862. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1883
DANIEL, * 10/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1887
CHRISTINA ELISABETH, * 3/2 1869                     15Y6
ADOLF, * 20/8 1872. † 5/1 1877

—236—

232 ANDERS THOMASSON, * 23/2 1817, s. t. husman Thom. Persson i Kölsjön, Hassela. G. 5/7 1849. Bonde i Korpåsen s6. (Hem.-skatt. 1 öresl. 10 7/8 pngl.) † 31/3 1894.
5Z8 SIGRID CATHARINA PERSDOTTER LÖF, * 13/12 1824, d. t. Per Löf i Korpåsen. † 31/1 1912.
PER, * 6/10 1850. † 13/2 1853
ANNA MARGRETA, * 18/9 1855. † 25/3 1856

—237—

232 PEHR THOMASSON LINDSTEN, * 29/8 1818, s. t. husman Thom. Persson i Kölsjön, Hassela. G. 1845. Husman, bos. i Kölsjön. † 2/12 1879.
70 HELENA OLSDOTTER, * 12/2 1819, d. t. bonden Olof Hansson i Kölsjön ssss3, Hassela. † 31/1 1899.
OLOF, * 4/3 1846                                             240
PEHR, * 29/6 1847. Torpare i Kölsjön. † 11/3 1912
HELENA, * 29/9 1849                                        17V12
ANDERS, * 15/12 1858                                      242

—238—

232 ERIC THOMASSON, * 17/2 1824, s. t. husman Thom. Persson i Kölsjön, Hassela. Landbonde i Hångberg. † 6/6 1866.
175 ANNA PEHRSDOTTER, * 3/5 1828, d. t. torp. Pehr Jonsson i Hångberg, Hassela. † 3/5 1895.
SIGRID CATRINA, * 22/8 1847                            3R44
PER, * 16/12 1853                                            241

—239—

235 LARS OLOF LARSSON KLINGSTEDT, * 17/3 1852, s. t. husman Lars Eric Lindell i Kölfors, Hassela. G. 23 6 1880. Bonde i Kölsjön ss3. Utfl. t. Stöde 1900.
14Z4 KRISTINA LARSDOTTER LINDSTRÖM, * 5/6 1863, d. t. Lars Erik Lindström i Kölsjön.
ERIK, * 30/8 1879. † 7/3 1881
INGRID KATHARINA, * 20/12 1881. Utfl. t. Stöde 1900
ERIK, * 4/1 1886. Utfl. t. Stöde 1900
BENGT IVAN, * 4/1 1890. Utfl. t. Stöde 1900
LARS VALTER, * 5/2 1893. Utfl. t. Stöde 1900
HILDA KRISTINA, * 29/12 1896. Utfl. t. Stöde 1900
CARL JOHAN, * 6/1 1900. Utfl. t. Stöde. 1900

—240—

237 OLOF PERSSON NORDIN, * 4/3 1846, s. t. husman Tomas Lindsten i Kölsjön, Hassela. Arb., bos. i Gräsåsen. † 28/3 1921.
15B15 KRISTINA BENJAMINSDOTTER, * 15/1 1850 i Lindsjön, Hassela. † 14/10 1907.
HELENA JUSTINA, * 2/12 1872. Tjän:a i Hassela. † 22/6 1955
PER OLOF, * 28/9 1874                                      243
ERIK EDVARD, * 19/9 1876. Skogsarb. i Gräsåsen. † 19/1 1922
ANDERS, * 22/7 1878. Skogsarb. i Gräsåsen. † 29/3 1947
LARS JOHAN, * 30/8 1880. Skogsarb. i Gräsåsen. † 10/10 1947
EMMA KRISTINA, * 8/10 1890                             (X3)21L2

—241—

238 PER ERICSSON GILLE, * 16/12 1853, s. t. bonden Eric Thomasson i Hångberg ss1, Hassela. Bonde i Hångberg ss1. † 28/3 1925.
(X19) ANNA OLSDOTTER, * 19/6 1850 i Hälsingtuna sn, Häls. † 4/1 1932.
ERIK, * 13/5 1883. Arb. i Hångberg. † 13/8 1946
BRITA HELENA, * 15/3 1886. † 12/4 1898
OLOF ALFRED, * 17/1 1890. Arb. i Hångberg. † 13/3 1929

—242—

237 ANDERS LINDSTÉN, * 15/12 1858, s. t. Per Lindsten i Kölfors, Hassela. Jordbrukare i Kölsjön. † 5/9 1917.
17T3 BRITA CATRINA UDD, * 8/8 1869, d. t. Nils Petter Udd i Gräsåsen, Hassela. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1945.
IDA KRISTINA, * 5/11 1893                                (X3)14B32
PETRUS AUGUST, * 2/4 1894. Fl. t. Nysätra, Vb. 1929.
INGRID HELENA, * 19/11 1898. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1919
BRITA MARIA ELISABET, * 7/10 1901                   244
ANDERS OLOF, * 7/10 1904                                245
ANNA SERAFIA, * 16/2 1908                               246
LINNEA MARGRETA AMALIA, * 2/10 1910              1U24
KARIN INGEBORG, * 18/7 1914                           14V26

—243—

240 PER OLOF NORDIN, * 28/9 1874, s. t. Olof Nordin i Kölsjön, Hassela. Arbetare, bos. i Kölsjön. Emigr. t. Kanada 1910.
18Y3 ANNA BRITA PERSDOTTER, * 23/6 1876, d. t. bonden P. E. Pålsson i Kölsjön. Emigr. t. Kanada 1910.
ERIK ALLAN, * 27/12 1896. Emigr. t. Kanada 1910
HILMA SERAFIA, * 7/5 1899. Emigr. t. Kanada 1910
BEDA LINNEA, * 10/2 1901. Emigr. t. Kanada 1910
OLOF HARALD, * 2/7 1903. Emigr. t. Kanada 1910

—244—

242 BRITA MARIA ELISABET LINDSTEN, * 7/10 1901, d. t. And. Lindsten i Kölsjön, Hassela. Fl. t. Gnarps sn 1924.
ERIK ANDERS NORD, * 16/9 1918                       247

—245—

242 ANDERS OLOF LINDSTEN, * 7/10 1904, s. t. And. Lindsten i Kölsjön, Hassela. G. 1930. Arrend. i Hångberg 1.
15Y9 ANNA MARIA NORD, * 30/6 1910, d. t. Per Nord i Franshammar, Hassela. (Fosterd. t. Lars Petter Larsson i Lindsjön.)
ELSA MARGARETA,* 5/3 1931                             248
2T73 JENNY MARGARETA ”BJÖRK”, * 12/7 1939 (fosterd.) † 20/4 1950

—246—

242 ANNA SERAFIA LINDSTEN, * 16/2 1908, d. t. And. Lindsten i Kölsjön, Hassela. G. 13/4 1940   2T73.
BIRGIT MARIA, * 18/9 1929                                2P100
PER BIRGER, * 6/5 1931. Fl .t. Hälsingtuna 1946

—247—

244 ERIK ANDERS NORD, * 16/9 1921 i Kölsjön, Hassela. Verkst.-arb., bos. i Vade, Bergsjö. Fl. t. Hudiksvall 1954.
(X3)5G86 SVEA KRISTINA WESTRIN, * 24/12 1918, d. t. bonden J. A. Westrin i N. Älgered 13, Bergsjö.
STEN GÖRAN, * 24/10 1940. Fl. t. Hudiksvall 1954
GERD LILLEMOR, * 6/10 1942. Fl. t. Hudiksvall 1954
GUN KRISTINA, * 3/6 1952. Fl. t. Hudiksvall 1954

—248—

(Norge) JOHAN MAGNE BRÅTEN, * 18/2 1924 i Hof, Solör i Norge. Skogsarb., bos. i Hångberg, Hassela.
245 ELSA MARGARETA LINDSTEN, * 5/3 1931, d. t. arrend. A. O. Lindsten i Hångberg, Hassela.
JAN OLOF, * 11/9 1946
SOLVEIG MARGARETA, * 20/7 1948
REIDUM MARIA, * 10/12 1953

—249—

146 PER TURE VIKLUND, * 2/4 1922, s. t. J. E. Wiklund i Hångbeng, Hassela. G. 14/10 1945. Skogsarb. i Kölsjön. Fl. t. Timrå, V.-norrl. 1955.
17U9 KARIN LINNEA MÖLLER, * 14/5 1923, d. t. jordbruk. C. V. Möller i Hällåsen, Hassela.
MATS IVAR, * 7/9 1947. Fl. t. Timrå


—12T27—

17 JOHAN ALFRED RÅBOM, * 17/5 1882, s. t. J. P. Råbom i Franshammar, Hassela. Jordbruk. i Lindsjön 1, sen. bonde i Fiskvik 8, Bergsjö. † 25/2 1948.
4Z3 ALMA KATHRINA MÅRTENSSON, * 30/12 1886, d. t. kolare Mårt. Olofsson i Kölfors, Hassela.
PER MARTIN, * 5/11 1906                                  52
JOHAN VALFRID, * 26/7 1908. † 28/10 1908
ADA LINNEA, * 7/11 1910. † 8/10 1919
HELENA ELISABET, * 3/9 1914                            5S94

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *