Avrättningsplatsen i Norrbo

Vi visar här ett dokument från 1847 som handlar om avrättningsplatsen i Norrbo. Vi hoppas nu att personer som ihärdigt utpekat en felaktig avrättningsplats, ska inse hur fel de har haft. Vi har följt domstolstens utslag som enhälligt beskriver att avrättningsplatsen legat intill NORRBO/BJURÅKER socken rå och inte på någon annan plats inom området. Detta faktum kan man inte bortse ifrån. Att lyssna till personer som trott sig veta var avrättningsplatsen har legat – hundra år efter avrättningen är inte försvarligt när det finns skriftlig dokumentation att tillgå.

Det måste bli ett slut på den här vilseledande historieförfalskningen.


Läs om den sista avrättningen 1847, och Albin Gunst beskrivning av avrättningsplatsen.


Följande sex avrättningar har ägt rum i Norrbo. Klicka på årtalet om du vill läsa mer
Avrättning år 1706 –1748 – 1772 – 1799 – 1833 1847.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

NORRBO

ANGÅENDE AVRÄTTSPLATSEN

1847-1848

Litt VIII-49  No 165

Kongl. Majts och Rikets KammarCollgü Utslag uppå de besvär, Bönderne Jon Jonsson i Gammelsträng och Jon Michailsson i Hålsjö, å Norrbo sockenmäns vägnar, anfört öfver Konungens Befallningshafvandes i Gefleborgs Läns Utslag den 6 Oktober sistlidet år, hvarigenom, i anledning af socknemännens ansökning, att Domaren eller Kronofogden å orten måtte varda förordnad att inom härandet omställa undersökning till utrönande af anledningen dertill, att för hela Delsbo härad, som består af Delsbo, Norrbo och Bjuråkers socknar, i ungefärligen 150 år till afrättsplats blifvit begagnad en invid Norrbo ån, helt och hållet inom Norrbo sockens område, men helt nära intill rågången emot Bjuråkers socken och allenast en tolftedels mil från gränsen mot Delsbo, belägen plats, i närheten af hvilken icke mindre än femtio personer nu hade sina hemvist, utom det åtskilliga odlingar blifvit uptagne å granskapet af densamma, till följd hvaraf den nu icke mera vore tjenlig för det afsedda ändamålet, samt att derest Norrbo socknemän vid sådan undersökning icke funnes vara lagligen skyldige att till begagnande af hela härandet uplåta sådan plats, andra brottslingar än sådane, som tillhörde Norrbo socken, hädanefter icke måtte varda å samma plats afrättade och nedgräfvda. Konungens Befallningshafvande, efter det vederbörande blifvit hörde, af anförda skäl och då genom hvad å målet att vordet uplyst det måste antagas, ifrågaställde lägenhet blifvit lagligen uplåten till begagnande såsom afrättningsplats för missgerningsmän från alla socknar inom Delsbo Tingslag, förklarat, det Konungens Befallningshafvande saknade anledning att sökandernes påstående bifalla,  af sökanderne, eller Delsbo Tingslags invånare gemensamt, annan tjenlig plats inom Tingslaget blifvit för samma ändamål uplåten; Uti hvilket beslut klaganden nu sökt ändring hvaröfver Delsbo och Bjuråkers socknemän, genom utsedde ombud, sig förklarar at samt Konungens Befallningshafvande med utlåtande inkommit; Gifvet å Stockholm den 7 April 1847. Kongl. KammarCollegium har låtit handlingarne sig föredragas; Och som ifrågavarande mål är af beskaffenhet, att detsamma icke tillhör Konungens Befallningshafvandes och Kongl. Collegü pröfvning å administration väg, pröfvar Kongl. Collegium skäligt Konungens Befallningshafvandes öfverklagande Utslag, ogilla och uphäfva; Ägande klaganderne om de dertill finna sig befogade, förewarande fråga vid vederbörlig Domstol efter laga ordning skeende instämning avhängig göra och utföra, hvilket vederbörande till efterrättelse . Den missnöjde eger, till följd af Kongl. förordningen den 10 Januarii 1759, inom  fyra (4) månader efter häraf erhållen del, hvarje månad till tretio (30) dagar räknad, klockan före Tolf (XII) på dagen till Kongl. Majt uti dess FinansDepartement ingifva underdåniga besvär, hvarvid bör bifogas behörigt bevis om tiden, då klaganden af detta Utslag del undfått; äfvensom enskild part åligger ställa borgen för kostnad och skada samt löftesskriften derom bilägga undertecknad af tvänne vederhäftige män, de der borga en för begge och begge för en försummas något af hvad sålunda blifvit föreskrifvet, har klaganden förklarat på talan och besvären komma ej under Nådig pröfvning i År och Dag, som förr skrifvne stå.

På dragande kall och Embetes vägnar.

Källa: Arkiv Digital: Norrbo (X) PI:5 (1841-1909) Sid: 109-113
Avskrift: Viveca Sundberg


Här får du läsa originalet i sin helhet

 


Källa: Arkiv Digital: Norrbo (X) PI:5 (1841-1909) Sid: 109-113
Det slutar de sidor som är renskrivna


Här följer fortsättningen av dokumentet om avrättningsplatsen


Källa: Arkiv Digital: Norrbo (X) PI:5 (1841-1909) Sid: 109-169

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78 Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen -till sista avrättningen 1847.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *