Linberedningsverk i Fjärdgatsbäcken

Vid Fjärdgatsbäcken fann häradsrättens synemän den 25 juni 1835 trenne linberedningsverk på byalagets mark med två linskäcktar och en linklapp i varje verk. Det var uppfört av 6 bönder från Hålsjö och tre från Bästdal.


Här talas mycket om Alnmått, – längden från armbågen till lillfingerspetsen, eller exakt 59,4 cm.
Läs här om Gamla mått och vikter.


Läs om alla arbetsmoment med lin, HÄLSINGLANDS LINFÖRENING.


Visste du, att det linberedningsverk som finns på Skansen, är ditflyttat från Nansta i Forsa.


Fjälgatan eller Fjärdgatan här råder namnförvirring

På dagens kartor kallas bäcken för Fjälgatsbäcken och vägen som löper jämte denna följdriktigt för Fjälgatan. Det är de namn vi använder i dag.

Förr sa man Fjärdgatsbäcken. Enligt det här dokumentet från 1835 kallas bäcken för Fjärdgatsbäcken. Bakgrunden till det namnet torde komma från en mycket äldre beskrivning av den vik eller rättare sagt fjärd som man ansåg Dellen vara. Namn som förekommer på fjärden är,  Fjärden/Uppifjärden/Västifjärden, vik, del av Norrdellen, NV Norrbobyn


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Linberedningsverk i Fjärdgatsbäcken

 


Fjärdgatsbäckens utlopp

Se karta.

Utdrag af Delsbo Häradsrätts dombok, hållen vid Lagtima högsta
Tinget i Norrbobyns Gästgivargård
den 6 te oktober 1835

Med förnyande af deras vid sistlidet års högsta ting, på sätt domboken för den 1: november sistlidet år utvisar, har HäradsRätten gjorda anhållan om tillåtelse, att å tvenne särskilda ställen vid den norr om sjön Norra Dellen belägna så kallade Fjärdgatan få anlägga ett lika antal Linberedningsverk till husbehof, låtande (* 1) Enkan Elsa Olofsdotter å hemmanet No 1, samt bönderna (* 2) Michel Olofsson No 2, (*3) Eric Jonsson No 3, (*4) Olof Jacobsson sub No 1 och (*5) Per Jonsson No 2 i Bästdal, alla i Norrbo socken, utöfver den utaf HäradsRätten i anledning av berörda ansökan ofan nämnda dag förordnade syn ungefär följande skriftliga berättelse:

År 1835, den 25 juni, förrättades af undertecknade enligt Delsbo Lagliga HäradsRätt förordnade af den 1 November 1834:
Sedan synedagen genom pålysning från Norrbo kyrkas prädikstol 14 dagar förut blivit behöringen kännagjord om synedagen der sökandena tänka lägga sina linberedningsverk som följer:

Sammanträdet vid Fjärdgatsbäcken inställde sig inga andra än sökandena och synades det Linberedningsverk, som Per Mårtenssons enka Elsa Olofsdotter å hemmet No 1 samt bönderna Michel Olofsson No 2 och Eric Jonsson No 3 i Hålsjö som redan hafra anlagt sin byggnad vid berörda bäck, vid utloppet till Norra Dellens sjöstrand på Norra sidan Dellen, och uppmättas damfästets bredd till ifrågavarande verk, 41: aln med tvenne utskofs luckor, jämte med vatten Rännans uttag.
Två alnars bredd, undersöktes om vattenuppdämningens höjd i aln afvägdes vattenfallet ifrån damfästet till verket uppgick till 5 ¼ aln, vattenrännans längd 51: aln, vattenhjulets höjd 4½ dels aln. Huset längd med hjulhuset, 16 alnar, bredden 11 alnar å ¾ dels var allt färdiggjort med tvänne linskäcktar och en linklapp. Byamännen kunde finna att denna vattenanläggning någon till mens vara kände, och ars på utmarken belägett,

2:de Bygnades efter anvisning det i Linberedningsverk som Bonden (* 6) Carl Mickelsson No 1 i Bästdal och Bondesonen (*7) Olof Mickelsson nu blifvande själfägande bonde till en del af hemmanet No 2 i Holsjö, tänka uppföra vid samma bäck ett husbehovsvattenanläggning till Linberedning med tvänne Linskäcktar och en linklapp uppmättas, dammfästets bredd 21: aln, undersöktes om vattenuppdämningens höjd, 1 ½ alns qvarter ifrån botten vid vattenrännans intag, utfrågades vattenfallet ifrån dammfästet till verkets anläggande, hvilket blef 5 ¼ alns höjd.

Damfästet synades med tvenne utskefsluckor af 2:ne alners bredd hvardera, wattenrännans bredd vid vattnets intag af tvenne alnar, vattenrännans längd. Sökanderna uppgåfra att bygga huset med sexton alnar långt med hjulhuset inberäknat. Bredden 11 alnar, vattenhjulets höjd 4½ ? aln.

Synemännen tillstå att ingen skada kunde det vederföras byggda verket, eller det ovanföras tillämnade verk något till mens eller förfång vara kunde, om anläggningen sker såsom synat och antecknad är nämnd.

3:de. Synades det Linberedningsverk å Linklapp och tvenne Linskäktar som Bönderna (*8) Eric Andersson No s1,  Per Jonsson No. 2 i Bäsdal,  Olof Jacobsson No. 15 och (*9) Jon Svensson No 18 i Holsjö, alla i Norrbo socken tänka anlägga ett vattenverk vid berörda bäck eller Fjärdgatsbäcken kallad, uppmättas damfästets bredd å var 40 alnar, hvilken damrar färdigbyggd och var anlagd vid södra sidan eller i själva risbråten vid en Röjning tillhörig Bonden Jacob Olofsson i Bästdal, hvaruti nämnda bäck genomgår. Samma Röjningsdammfästet var byggt med en utskoflucka 1½ dels aln bred, vattenuppdämningens höjd 1 3/4 dels aln, vattenfallets afvägande uppgick till 5 ¼ dels aln, vattenhjulets fordrande 4 ½ aln, vattenrännan från dammfästet dit skakhuset är påbörjadt 43 alnar, husets storlek i längden med hjulhuset 16 alnar, bredden 12 alnar, och vid denna vattenanläggning kunde icke anses att blivfa någon skada eller till förfång hvarken nu eller i framtiden och förbenämnda (* 10) Jacob Olofsson i Bästdal hvar vid undersökningen närvarande och hade ingenting att påminna mot den anläggning, emedan han kunde inse att ingen skada tillfogades hans äga, när damfästet inte byggdes högre än som nu antecknad är, och alla trenne här antecknade Linberedningsverken göra intet till förfång eller intrång för svaranden om byggnaden bibehålles som nu undersökt och beskrivet är nämnd och äro alla tre belägna på öppen utmark och äro benämnda värk anlagda på byalags – – – gemensamma markgräns och omvårda att sålunda vara synat och befunnit intyga som ovan.

Eric Ericsson i Norrbobyn, Jon Persson i Gammelsträng, kostnaden härigenom utrönt vara, att de begärda, till en del nu mera fullbordade vattenverksanläggningarna icke lända andra till nesa eller förfång ty fann häradsrätten skäligt, att den gjorda ansökningen bifalla.

År och dag som förr skrivit står

På Häradsrättens vägnar.

Källa:
Gård och bygd genom 100 år utgiven 1981, sidor 102-103.Vid en okulärbesiktning av bäcken den 30 juni 2020 hittades på den här platsen tre bjälkar som torde vara rester efter den verksamhet som förekommit här. I den något svårframkomliga terrängen kan man åtminstone se en ränna där det troligen har snurrat ett vattenhjul.


Uppgifter ur Norrbo släktbok:

—1 Y 6—* 1)

3 Pehr Mårtensson, *30/12 1772, s. t. bonden M. Ericsson i Hålsjö 1, Norrbo. G. 1794. Bonde i Ö. Hålsjö 1. (Blind på äldre dagar) † 22/8 1831 (slag)
2Y6 Elsa Olsdotter, *24/2 1777, d. t. nämndeman O. Mickelsson i Ö. Hålsjö 3. † 1/4 1857 (bröstfeber).
Mårten, *31/12 1795, † 20/10 1800 (koppor)
Olof, *15/6 1798, † 14/8 1800 (koppor)
Anna, *29/6 1802                                            (X4)2F12
Mårten, *24/9 1804                                         10
Brita, *2/4 1807                                              24Y4
Olof, *28/7 1814                                             5Y10


—2 Y 9— * 2)

6 Mickel Olsson, *24/5 1779, s. t. nämndeman O. Mickelsson i Hålsjö 3, Norrbo. G. 1803. Bonde i Hålsjö 2. † 27/12 1854 (slag)
3V2 Gertrud Carlsdotter, *22/7 1777, d. t. bonden C. Johansson i Gammelsträng 2, Norrbo. † 3/12 1857 (ålder)
Olof, *3/10 1804                                             13
Carl, *11/7 1806                                             1U9
Jonas, *22/11 1809                                         14
Eric, *4/10 1813                                             15
Anna, *9/3 1817                                             7Å21
Margtha, *30/12 1819                                      12Y7


—2 Y 11— * 3)

7 Eric Jonsson, *14/7 1777, s. t. bonden J. Mickelsson i Hålsjö 3, Norrbo.
G. 10/11 1811. Bonde i Ö. Hålsjö 3. † 10/4 1841 (nervfeber)
4V3 Ingrid Nilsdotter, 7/2 1778, d. t. bonden N. Ersson i Ängebo, Norrbo. † 6/5 1841 (gastrisk feber)
Jonas, *4/9 1812, † 26/1 1813 (bröstfeber)
Jonas, *25/2 1818                                           16
Nils, *28/5 1820                                              17


—2 Å 9— * 4)

5 Olof Jacobsson, *22/7 1785, s. t. korp. J. Fält i V. Norrbobyn. Bonde i V. Hålsjö 15, Norrbo. † 20/4 1870 (ålder)
15Y1 Anna Danielsdotter, *1766, d. t. gästgiv. D. Ersson o. h. h. Ingrid Olsdotter i Åkre, Forsa sn. Änka e. bonden M. Mickelsson i Hålsjö 15, Norrbo. † 4/8 1845 (vattusot).


—2 U 6— * 5)

3 Pehr Jonsson *18/11 1782 s. t. bonden J. Pehrsson i Bästdal 2, Norrbo. G. 14/11 1820. Änkl. o. omg. 15/12 1831. Bonde i Bästdal 2. † 23/12 1849 (bröstsjukdom)
14Å9 Carin Olsdotter *9/3 1793 d. t. korp. O. Kring i Bästdal. † 3/8 1830
(X4)2F8 Anna Pehrsdotter 12/12 1797 d. t. bonden P. Larsson i V. Norrbobyn 17, Norrbo. † 28/1 1844 (giktvärk)
Jonas *29/9 1822, † 15/3 1823 (bröstsjukdom)
Carin *15/12 1824                                           13Å26
Margtha *9/2 1828                                          9
Gertrud *6/3 1833                                           10
Anna *27/10 1836, † 27/10 1836 (slag)


—1 U 9— * 6)

2Y9 Carl Mickelsson *11/7 1806, s. t. bonden M. Olsson i Hålsjö 2.
G. 29/4 1834. Måg o. bonde i Bästdal 1, Norrbo. † 25/4 1874
7 Ingrid Ericsdotter *30/8 1808, d. t. bonden E. Thomsson i Bästdal 1.
† 28/12 1863 (kolik)
Brita *8/3 1838 – † 8/4 1838 (magplågor)


—2 Y 13—* 7)

9 Olof Mickelsson, *3/10 1804, s. t. bonden M. Olsson i Hålsjö 2, Norrbo. G. 19/4 1831. Bonde i Ö. Hålsjö s2. † 30/11 1874.
1U7 Brita Ericsdotter, *6/8 1804, d. t. bonden E. Thomsson i Bästdal 1, Norrbo. † 22/11 1880 (ålder)
Eric, *5/6 1831, † 5/9 1831 (diarré)


—1 U 8— * 8)

21U3 Eric Andersson, *23/3 1797, s. t. kol. A. Andersson i Fönebo.
G. 1824. Fostermåg o bonde i Bästdal s 1, Norrbo. † 20/10 1880 (ålder)
6 Karin Larsdotter, *1805, d. t. torp. L. Olsson i V. Hålsjö. Fosterd. t. bonden D. Pehrsson i Bästdal s 1, Norrbo. † 29/10 1871 (funnen död i skogen)
Olof *20/10 1824                                            10
Ingrid *2/3 1826                                             (X4)6H28
Lars *27/7 1827                                              11
Anders *16/7 1829                                          12
Daniel *12/9 1831, † 28/4 1832 (smittkoppor)
Anna *3/11 1833                                             9V12
Brita *13/12 1835                                           3Å35
Carin *7/3 1838, † 10/3 1838
     Carin *15/7 1839                                            4Y27


—14 Å 14—* 9)

9Å5 Jonas Svensson, *24/3 1781, s. t. häradsdom. S. Andersson i Ö. Norrbobyn 9. G. 19/11 1815. Måg o. bonde i V. Hålsjö 18 »Glugg», Norrbo. † 23/1 1855 (ålder)
11 Christina Larsdotter, *7/10 1795, d. t. kyrkvärd L. Mickelsson i V. Hålsjö 18. † 21/11 1875 (ålder)
Lars, *7/9 1818                                                18
Sigrid, *21/4 1823                                            8Y10


—9 Y 5—   * 10)

2 Jacob Olsson, *7/1 1779, s. t. bonden O. Östberg i Bästdal, Norrbo.
G. 1805. Bonde i Bästdal s2. † 18/10 1840 (dyspepsie o. tärsot).
2U3 Margtha Jonsdotter, *14/9 1780, d. t. bonden J. Pehrsson i Bästdal 2. † 7/8 1856 (halssvullnad)
Sigrid, *14/8 1806, † 9/9 1807 (kikhosta)
Jonas, *28/11 1807                                         9
Carin, *23/9 1809, † 14/7 1830 (håll o. stygn)
Sigrid, *19/9 1811. G. 3/11 1843 m. bonden A. Johansson i Långby,
Forsa sn.
Kerstin, *29/9 1812, † 11/2 1813 (bröstfeber)
Olof, *23/1 1814, † 4/2 1814
Christina, *2/1 1816, † 20/1 1816 (torsk)
Olof, *16/11 1817, † 27/11 1817 (diarré)

                            —9 Y 9—

5 Jonas Jacobsson, *28/11 1807, s. t. bonden J. Olsson i Bästdal s2.
G. 13/11 1836. Bonde i Hålsjö s15, Norrbo. † 27/4 1895 (ålder).
5Å3 Anna Ersdotter, *22/12 1806, d. t. bonden E. Pehrsson i Ö. Norrbobyn 5, Norrbo. † 8/3 1893 (ålder)
Olof, *12/10 1838                                           12


Albin Gunsth skriver i sin bok, Några blad ur Norrbos historia, sid. 152.
Det närmaste utfallet i norra Dellen belägna fanns kvar ännu på 1930-talet. Det användes då som skogsarbetarbostad, jämte stallplats för hästar.Linet skulle rötas i grunt vatten i en sjö eller å. ”Linsänkestället”, var en strandrätt, tillförsäkrad odlarna genom lantmäteriförrättning. Linkärvarna travades i vattnet och nedtrycktes med stenar lagda på bräder eller plankor. Rötningen hade till uppgift att skilja fibrerna från veden i strået. Denna process tog 3 veckor. Norrbobyn hade sina linsänken vid östra stranden av Norrboån.

vin-076-vit-bro
Där den sjösäkra “norrbosnibben” och ekan ligger var det tidigare linsänkeplatser.
Norrbosnibbar tillverkades av Nordlund i Norrbobyn och Frank i Hålsjö. Alla snibbar kunde förses med mastbräda och således riggas. I aktern fanns en järnring att sätta styråran i.


Ett komplett linberedningsverk finns fortfarande intakt i västra Hålsjö 845.

HT Tisdagen den 26 juni 2012

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *