Mordet på Per Nyström 1879

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt i och omkring Dellenbygden.  Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

Mordet på Per Nyström 1879 

BOLLNÄS TIDNING 8/2 1879
Avskrift: Viveca Sundberg

Lördagen 1:e dennes hade snickaren Per Nyström från Stenhamre by i Ljusdals socken begifvit sig gående till bonden Per Persson i Loka här i Delsbo, för att utfå en fordran, utgörande mellangift å ett under december ingånget hästbyte.

På eftermiddagen i skymningen framkommen till Persson, fann han denne ej hemma. Han hade nämligen samme dag begifvit sig till Nyström med ett lass halm såsom afbetalning å skulden, samt tänkte bedja om anstånd med återstoden till framdeles. De hade färdats hvar sin väg och således omfarits. Nyström, som endast träffade Perssons mor hemma, beklagade sig öfver sin penningeförlägenhet, och bad henne gå och låna åtminstone en del af summan, hvilket hon ock lofvade. Innan hon aflägsnade sig, bad Nyström att under tiden få lägga sig i sängen för att hvila. Med hennes tillåtelse gjorde han det ock. Derpå gick hon och återkom om en timme.

När hon då öppnade dörren, finner hon Nyström liggande död på golfvet med ett knifhugg i bröstet. Hon gjorde genast alarm i granngårdarne. Fjerdingsmannen och polisuppsyningsman efterskickades, och misstankarne för mordet vändes mot förre bonden Per Persson i Åkre (mera känd under namnet Sjulspelle).

Denne hade samme dag i fyllan och villan slagit och misshandlat sin hustru, som måst rymma hemmet, hvarför mannen på kvällen farit omkring i gårdarne och sökt henne, samt till sist tagit för afgjordt, att han skulle träffa henne uti i fråga varande gård i Loka. Inkommen dit, fann han den sofvande i sängen, och antog det vara hustrun. Drucken, som han var, ville han döda henne, drar upp knifven och — tillfogar Nyström banesåret.

Sjulspelle nekar, och ingen har sett när mordet begicks. Men då allt gaf stöd åt misstankarne mot honom, blef han vid fjerdings-och polismannens ankomst häktad.

Denne Sjulspelles lefnadshistoria är ganska bedröflig.

Han är straffad för stöld 3 gånger, för knifskäring en gång samt har dessutom undergått straffarbete för mord. Sistlidne höst hemkom han från Långholmen.

Den aflidne anses vara högst 40 år samt efterlemnar hustru och två minderåriga barn. Man kan tänka sig den arma hustruns förtviflan vid underrättelsen om sin mans öde.

Jag skall framdeles återkomma till denna hemska händelse.


BOLLNÄS TIDNING 3 MAJ 1879
Avskrift: Viveca Sundberg

Från Delsbo skrifes till Bollnäs tidning: Angående mordet 1:e nästlidne februari å snickaren Per (Mårtensson) Nyström från Ljusdal (icke Myrsten, såsom jag förre gången skref) tyckes allt mera försvårande omständigheter komma ”Sjulspelle” till last. Härför har man i synnerhet att tacka den nitiske kronoåklagaren, länsman Söderman.

Efter flere dagars ihärdigt sökande påträffades till sist under byggnaden, der dådet föröfvades, den af mördaren begagnade knifven; den visade ännu lemningar af blod och var å skaftet försedd med Sjulspelles kända brännmärke. Denne knif hade han ock nyss före dådets utöfvande burit samt framtagit och sagt: ”Den skall i dag in i ett människohjerta”. Man tar för gifvet, att han då menade sin hustru. Efter dessa yttranden har han gått ut samt, observerad af tre personer, smugit sig in genom porten till det rum, der Nyström låg; en person hade dessutom genom fönstret sett honom gå fram till det hörn i rummet, der sängen stod, och strax derefter hördes ett högt nödrop. Äfven sågs han komma ut derifrån; han gick då åter in i granngården, som han nyss förut lemnat under yttrande: ”Jag skulle ha varit in hos Per Persson, men porten var stängd”.

Vid senaste rannsakningen å häktet i Hudiksvall hördes flera vittnen, hvilka togo på sin ed, att ingen annan än Sjulspelle varit inne under den tid Per Perssons mor var borta för att skaffa penningar. Han var nu iklädd sin vid mordets begående påhafda hvardagsdrägt, på det att vittnena skulle lättare känna igen honom, och befanns något blod å den påhafde rocken.

Sjulspelle nekar för allt och påstår, att blodet å rocken spilts förut vid en näsblödning. Målet är uppskjutet.

På senare tiden har man äfven börjat misstänka denne Sjulspelle för ett tredje mord.

Det berättas att för sju år sedan, under det man höll på med grundläggningsarbetet till läkarestationen Johannesberg, der Sjulspelle då bodde i närmaste granngård, försvann en av de vid arbetet biträdande, till namnet ännu okänd person, hvilken under den korta tid, han arbetade här, hade sitt logi hos Sjulspelle. Antagas kan, att han efter utfåendet af sin veckoaflöning råkat ut för Sjulspelle samt fått sätta till först pengarne och derpå lifvet, hvarpå han af mördaren blifvit nedsänkt i den belägna sjön. Af den försvunnes saker påträffade hans kamrater endast en mössa. Är ett mord här begånget, så höljes dock allt ännu af det djupaste mörker.


Mördaren ”Sjulspelle” dömd.

BOLLNÄS TIDNING 12/7 1879
Avskrift: Viveca Sundberg

Från Delsbo skrifves till Bollnäs Tidning 4:de dennes: På sin tid meddelades till eder tidning, att lördagen den 1:a sistlidne februari, snickaren Nyström från Stenhamre by, Ljusdals socken mördades, och att såsom misstänkt för mordet häktats förre bonden Per Persson i Åkre, ”Sjulspelle” gemenligen kallad. Rannsakning om detta mord har pågått ända till igår, 3:e dennes, då Persson av Delsbo häradsrätt å häktet i Hudiksvall fick sin dom lydande på lifstids straffarbete. Persson skall vidare ersätta omkring 60 vittnen för inställelse samt ersätta Nyströms änka och minderåriga barn med 3 000 kronor.

Att denne missdådare blifvit befordrad till ett välförtjent straff, har man i synnerhet att tacka kronolänsman Södermans nitiska och outtröttliga sträfvanden; herr Söderman har uppbjudit allt hvad i mänsklig förmåga står för att skaffa ljus och ledning i denna hemska sak.

Vidare måste man lemna det största erkännande åt häradshöfding A. Sjöberg för den skicklighet och det myckna arbete, han nedlagt vid handläggningen af denna sak. Ej nöjd med hvad ett sextiotal vittnen intygat, har herr Sjöberg sjelf företagit en resa till Loka i Delsbo, der mordet begicks, för att sätta sig in i så väl lokala som andra förhållanden, hvarefter de flesta af vittnena blifvit omhörda vid påföljande rannsakningar. ”Sjulspelle” har fräckt nekat för allt, som lagts honom till last, och förklarat sig missnöjd med domen, men det är ändock att hoppas, att äfven de högre instanserna skola stadfästa den nu fällde domen, så att vi för alltid blifva av med denne usle varelse.

”Sjulspelle” misstänkes för ännu ett mord å en arbetare vid läkarstationen Johannesberg, men denna sak är ännu inhöljd i det djupaste mörker.


Mordattentaten i Delsbo — Sjulspelle.

BOLLNÄS TIDNING 8 NOVEMBER 1879
Avskrift: Viveca Sundberg

Från Delsbo skrifves till H. P.: man har kallat vår tid föreningarnas, och det kan nog vara en sanning; men om man betraktar den ur en annan synpunkt, skulle den väl äfven kunna kallas attentatens. Vår gamla käre granne i öster står väl ännu främst i hvad attentat angår, men huru länge? kanske kommer snart nog den tid, då vårt land blifver lika olyckligt. Hvad som ger mig anledning till denna sorgliga förmodan äro de attentat, som under början af hösten gjordes mot ordningsmakten i Delsbo. Denne socken har visserligen från äldre tider varit känd och vida bekant för de oordningar, som inom den samme förekommit: man ihågkomme Tuna-Pelle och konsorter. Men aldrig har dock sådana storverk uträttats af dem, som de, hvilka under nästförflutna tiden passerat.

Hvad angår vår käre Sjulspelle, så har han en längre tid setat på bekännelse, som det heter, och äfven blifvit af häradsrätten dömd för mord till straffarbete på lifstiden; men som det ej lärer varit full bevisning mot honom, blef målet af hofrätten stäldt på framtiden för ytterligare bevisning, hvilken vi alla här hoppas måtte ske rätt snart, ty är icke detta en för samhället vådlig person, då vet icke jag.

Ja, den mycket ”aktade” hafva vi nu åter här ibland oss, färdig att fortsätta sina om ”godt hjärta” vittnade bedrifter. I hans blickar och af hans ord kunde man tydligen läsa, hvilken plan han uppgjort för sin kommande lefnad, i fall han fortfarande får förblifva på fri fot.

Att han ej är någon vän af polismakten, bevisas deraf, att han yttrat, det ”länsman skulle vara bra, bara jag hade honom ett hufvud kortare”. Men kanske är detta också idel förtal för att svärta hans ”goda namn och rykte”. Väl om så vore, då skulle vi känna oss trygga och nöjda; dock kanske icke helt och hållet, förr än vi få hem de söta kusinerna, som sitta oskyldigt lidande för mordattentaten mot länsman Söderman m.fl. men de komma väl, äfven de, snart tillbaka hit den ene efter den andre, för att göra fyrväpplingen fullständig.


I husförhörslängd i Delsbo 1875-1882, har prästen noterat detta:
Mannen dömd den 2/2 1876 af Delsbo Häradsrätt för våld å hustrun under sabbat till 8 månaders straffarbete. 5/1 1877 för vållande af annans död till 2 års straffarbete


”Sjulspelle” ännu en gång.

I No. 11 av Bollnäs Tidning meddelade vi, att den under ofvan stående namn bekante bonden Per Persson i Åkre genom k. m:ts fastställelse af Delsbo tingslags häradsrätts utslag af 3:e juli förlidet år dömts till bland annat lifstids straffarbete. På grund af Svea hofrätts sistlidne höst afkunnande utslag i målet, försattes ”Sjulspelle” på fri fot, och av denna frihetstid begagnade han sig för att begå ännu ett dåd i sin hembygd, varefter han undandrog sig rättvisans straff genom att emigrera till Amerika. Under den korta tid han vistades hemma, tillfogade han nämligen en af sina grannar Erik Johansson-Tall i Rolfsberg med knif ett stort sår i hufvudet. Vår meddelare på platsen säger, att man känner stor lättnad, sedan man vet att denna för samhället vådliga person nu är på andra sidan Atlanten.


Sjulspelle enl. Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister

(6M8) Pehr Pehrsson, * 18/3 1836, s. t. bonden P. Andersson i Mora 7.
G. 23/5 1865. Måg o. bonde i Åkre 6, sen. bonde i Åkre 2, Delsbo. Rymt t. N. Amerika 1879.
23T5 Sigrid Larsdotter, * 10/4 1846, d. t. bonden L. Eriksson i Åkre 6. † 13/4 1922.
Pehr * 1/10 1865. Utfl. t. Bjuråker 1873. † 14/6 1878
Lars * 11/9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1882
Anna * 25/5 1869                                                19J23
Anders Jacob * 7/1 1872. Emigr. t. N. Amerika 1890
Erik * 15/5 1874, † 15/2 1876
Karin »Jonsdotter» * 15/1 1877. (Styvd.) Emigr. t. N. Amerika 1892
Pehr * 1/8 1879. (Styvs.) † 3/4 1886
Sigrid * 2/8 1880. (Styvd.)


Mördade snickaren Per Mårtensson Nyström född oäkta den 1/10 1838 och döpt den 4/10 1838 i Färila. Kallas för Mårtensson i efternamn första gången någon gång mellan åren 1842-46. Dräng  i Hyttebo, Östra Roten mellan åren 1852-55. Fortsätter att vara dräng fram till vigseln den 3/10 1856. Inflyttad till Ljusdal från Färila den 15/9 1876. Bor i Griphamre i Ljusdal. Sedan är han bonde. Han blir mördad under sömnen genom knivhugg i hjärtat i Delsbo den 1/2 1879. Begravd i Ljusdal.


Uppgifter ur Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister

(6K15) Erik Ersson-Tall, * 25/5 1833 i Delsbo. G. 30/6 1867. Husman i Ede. Vist. i N. Amerika någon tid. Sen. bos. i Ovanåker, Delsbo. † 20/2 1908.
24P10 Karin Olsdotter, * 21/9 1837, d. t. husman, O. Jonsson i Ede
† 29/12 1867 (barnsbörd).

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *