Bondetåget 1914

Bondeupproret, kallat Bondetåget 1914,  samlade deltagare från alla landskap inte minst från Hälsingland


Läs om bondetåget på Wikipedia.


Se film Bondetåget 1914. 8 min.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 


Den 270 man stora truppen hälsingar passerar här Gustav Adolfs Torg på sin väg mot slottet.

BONDETÅGET

Bondetåget var en demonstration i Stockholm den 6 februari 1914, varvid 32 000 personer, till största delen jordbrukare, uppvaktade Gustav V och krävde att försvarsfrågan ofördröjligen skulle avgöras och lösas i sin helhet i enlighet med sakkunskapens krav.
I sitt svarstal, det s.k. borggårdstalet, klargjorde kungen att han delade demonstranternas uppfattning. Då kungen uttalat sig utan att på förhand ha informerat stadsministern eller rådgjort med honom, avgick regeringen Staaff i protest.
Bakgrunden var den att under åren före 1914 hade försvarsfrågan intagit en dominerande ställning i svensk politisk debatt.

Bl.a. hade den liberala regeringen med Karl Staaff som stadsminister, vilken tillträtt efter valet 1911, låtit uppskjuta byggandet av örlogsfartyg, vilket väckte en häftig politisk strid. På försvarsvänligt håll framträdde Sven Hedin med broschyren Ett varningsord (1912) där han pekade på faran från öster.
I Uppland hade man i december 1913 börjat planera en uppvaktning för Gustav V, ett bondetåg, för att klargöra sin försvarsvänliga inställning. Initiativtagare var godsägare Uno Nyberg i Långtora gård och grosshandlare J.E. Frykberg. Appellerna från Uppland fick oväntat stort gensvar – 32 000 bönder anmälde sitt intresse för att delta, medan ytterligare 110 000 personer, därav 40 000 bönder, förklarade sig som sympatisörer. Bondetåget organiserades av en kommitté i Uppsala under ledning av grosshandlaren J. E. Frykberg. I de olika landskapen arbetade tillsatta beredningsgrupper för utförandet, och i Stockholm sörjde en mottagningskommitté för inkvartering i kaserner, skolor och liknande ställen, men framför allt i hem.

Bönderna tågade landskapsvis, många i nationaldräkt, under standar och fanor, genom flaggprydda gator, upp till slottets borggård. Där förklarade ledaren Uno Nyberg inför kungen och kungahusets medlemmar som för tillfället tagit plats på en uppförd estrad, att de i en farlig tid liksom i tidig historia samlat sig omkring kungen. Anledningen var att de ansåg att tidens allvar krävde av dem att ge pengar till såväl här som flotta, och att de önskade försvarsfrågans lösning i dess helhet detta år.

Han överlämnade också till kungen ett banér ”skänkt av Sveriges kvinnor”. Därefter talade Frykberg och överräckte till kungen ett av de många banden, innehållande telegrafiska instämmanden från alla delar av landet samt från svenskar i andra länder.

I sitt ryktbara borgarrådstal framförde konungen sitt tack för mötet, för den uttalade försvarsviljan och för de givna vittnesbörden om stöd. Han lovade å sin sida att inte svika. Han ämnade aldrig dagtinga sin övertygelse om vad han i fråga om värnandet av fäderneslandets självständighet ansåg rätt och nyttigt. Han delade deras åsikt, att försvarsfrågan borde behandlas i sin helhet samt avgöras nu, ofördröjligen och i ett sammanhang. Armén och flottan måste i betydande mån förstärkas. I samfällt arbete för rikets försvar skulle han söka visa vägen för att nå det gemensamma målet.

bt-002-bild-ur-skrift

Bild ur skriften: Bondetåget 1914


Hudiksvalls Tidning 31 januari och 5 februari 1914

Norrländingarnes budkafle, kommer att utgå från Gammelstad. Den blir af historisk typ, tillverkad i Malå. Budkafveln kommer att innesluta två af en bonde i Antnäs, i Neder-Luleå författade skrifvelser, den ene adresserad till konungen, den andre till regeringen.
Om det låter sig göra afgår förste löparen från Gammelstad i morgon afton vid en fosterländsk fest, som där anordnas. Man hade då tänkt sig att vid denna fest skulle utse tvänne gode män, som i allmogens namn undertecknade skrifvelsen.
De deltagande löparna uttagas landskapsvis. Vägen indelas i fem distanser, Gammelstad-Skellefteå, Skellefteå -Örnsköldsvik, Örnsköldsvik-Hudiksvall, Hudiksvall-Gefle, och Gefle-Stockholm. Sträckan Hudiksvall-Gefle beräknas taga 15 timmar. Kl. 12 den 6 februari skall målet vara hunnit. Naturligtvis blir det en mängd skidlöpare som komma att fortskaffa budkafveln.

Budkaveln genom Helsingland
Den budkafle, som från höga norden sändts till bondetåget, har nu passerat Helsingland.
Kl.2.20 i går morse anlände budkafveln till Veda, där den övertogs af korpral Fransson, som kl. 10.56 aflöstes i Svarfvarböle af Einar Sonne, hvilken kl. 12.34 anlände till Kubikenborg invid Sundsvall, hvarpå H. Johansson kl. 12.46 fortsatte med Maj i Njurunda som mål, dit han anlände kl. 2.26. Härifrån fortsatte N. Bergqvist kl. 2.35 till Jättendal, dit ankomsten skedde kl. 5.15. Efter 5 minuter startade G. Ritzén jämte Ture Ekberg för att föra budkafveln till Hudiksvall, dit den anlände kl. 9 precis, hvarpå apotekare Sven Brun i sällskap med disponent Edvard Frisk 5 minuter senare fortsatte till Enånger, där herrar Carl Johansson och Heribert Palmborg mötte vid gamla kyrkan.

Nästa utbyte skedde vid Vasastenen vid Norrala kungsgård, där hemmansägarsönerna Richard Johansson och S.A. Svensson togo vid.

När utväxlingen ägde rum i Hudiksvall voro ett par hundra personer samlade på planen framför Stadshotellet.
För de norrländska deltagarne anordnar Norrlands gille hembygdsfester i Stockholm i morgon afton. Fester hålls för Jämtar, härjedalingar och ångermanlänningar på Hasselbacken, för gestrikar på Rydberg, samt för deltagare från Helsingland, Medelpad, Norrbotten och Västerbottens län på National.

Landskapsmärken i form af provinsblommor
För att sätta personer i tillfälle att igenkänna deltagare från hembygden komma landskapsmärken i form af små provinsblommor – knappar att bäras i rockuppslaget – att tillhandahållas genom resp. landskapsgillen, i Allmänna tidningskontoret samt på Bondetågets expedition, Vasagatan 3, 2 tr., till ett pris af 25 öre. Hela vinsten af försäljningen tillfaller ett försvarsändamål.

 

 


Vykortet visar Hälsinglands landskapsblomma, linblomman. Kanske var det något
liknande som deltagarna bar på sitt rockuppslag?

Järnvägsstyrelsen, har nu uppgjort trafikplan för de extratåg som skola föra deltagarna i Bondetåget till Stockholm. Antalet extratåg uppgår till 25, af hvilka 20 anlända torsdagen den 3 och de öfriga på fredagens morgon. Samtliga dessa extratåg beräknas af järnvägsstyrelsen kunna inalles medföra 22,000 personer.

270 lantbrukare från Helsingland, komma att deltaga i Bondetåget – de flesta från norra Helsingland. Från Söderhamns station afresa 11, Söderala 9, Landa och Bergvik 5, Kilafors 7, Holmsveden 2, Bollnäs 31, Alfta och Ofanåker 22, Delsbo 54,Ljusdal 38, Järfsö 16, Karsjö 4, Arbrå 22, Näsviken 10, Hudiksvall och Forssa 28, Harmånger och Jättendal 3.

25 af Helsinglands socknar äro representerade.

Antalet deltagare från Gestrikland blir 166 och från Medelpad 250

Med eget standar af hemspunnet lin
När det väldiga bondetåget sätter sig i rörelse den 6 februari, skola helsingarne icke saknas med i ledet. Tvärt om komma de att utgöra en afsevärdt stor kontingent. Idén har nämligen slagit lifligt an bland Helsinglands allmogemän och anslutningen har växt hvar dag, som gått. Med på tåget föra helsingarna ett standar som för ändamålet skänkts af en intresserad person. Det blir ett enkelt men värdigt tecken hvarunder männen från Helsingland samlas. Standaret kommer efter ritning af teckningslärare C.H. Harald utföras af helsingelin. På fältet skall det utom provinsens namn, år och dagtal Helsinglands vapen i de heraldiska färgerna. Rodenskamska skolan har fått i uppdrag att förfärdiga uppdraget, men de damer som besjälade af denna vackra tanke hvarför Bondetåget är ett uttryck, önska med sina händers arbete hjälpa till vid sömnaden, ha tillfälle därtill om de anmäla sig hos skolans föreståndarinna. Efter användningen kommer standaret att införlifvas med Helsinglands musei samlingar.

Deltagarna från Helsingland
Å de listor, som hittills inkommit till byrån i Bollnäs ha 275 anmält sig för deltagande i tåget, medan 580 antecknats å B-listan. Ett antal listor äro dock ännu ute, hvadan siffrorna säkerligen komma att ökas. Sålunda löpa ännu listor ute i norra Helsingland, hvarifrån som bekant väntas en vacker tillslutning.
Handlare Fridolf Fridolfsson från Hedvigsfors bruk deltog, vilket framgår av ett vykort där han tackar för vistandet under bondetåget hos Ingenjör Theodor Lindberg på Bergsgatan 26.

Tio representanter
Att gå före det stora tåget samt att sedan med fanbäraren och utroparen uppvakta statsministern hade hälsingarna under järnvägsresan utsett följande tio personer:
Erik Eriksson Väsjö Bollnäs, Nils Westberg Alfta, V Törngren Järvsö, H. Byström Färila, Olof Sandström Delsbo, Olof Andersson Bjuråker, P.A. Borin Enånger, Arthur Liljedahl Arbrå, Nils Nilsson Berga Rengsjö och Jonas Andersson Forsa.

bt-004-cigarr
Minne från Bondetåget som Per August Borin sparat.
Borin var fjärdingsman, hemmansägare och drev delvis gästgiveri skriver Emma Borin. P. A. Borin var hennes fars farfar.

Vet du namn på någon som deltog i Bondetåget, och finns möjligen den rockknapp (provinsblomma) sparad, som deltagarna bar, vill vi gärna få veta detta. Kan någon dessutom identifiera någon deltagare på bilden från Bondetåget skulle vi uppskatta det mycket.

Källor:
Hudiksvalls Tidning 1914
Skrift: Bondetåget 1914

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och vlkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *