Tingshuset i Delsbo

Lagens väktare jagar och griper brottslingar, domare och nämndemän fastställer straffpåföljder. Vilka var dessa lagens företrädare? Dom här har vi hittat i släktboken


Läs om vår lokala Domstolshistorik.


Läs om Sveriges rättsväsen på Wikipedia.


Läs om Häradsrätter på Wikipedia.


Läs om Nämndemän på Wikipedia.


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan och vill stödja vår verksamhet är en gåva mycket välkommen. Tack!


Om du har möjlighet, kontrollera de angivna källorna och använd dem istället!


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

TINGSHUSET I DELSBO

 


Det här är tingshuset i Delsbo. Den röda tegelbyggnaden till vänster är häktet

Den 18 januari 1897 skedde den officiella invigningen av tingshuset i Ede, Delsbo. Det finns fortfarande kvar men har inte på senare decennier använts för sitt ursprungliga ändamål. Det sista tinget där hölls i slutet av år 1970.

I Hudiksvallspostens referat från invigningen 1897 sägs att åhörarna var så många som den stora tingssalen – dåtidens största i norra Hälsingland – kunde rymma. Bland invigningens programpunkter kan nämnas, att komminister Ringqvist från Norrbo höll en högstämd tingspredikan, att häradshövding Schlyter lyste tingsfrid och hälsade välkommen och att förvaltare O.W. Hägg vid Hedvigsfors bruk på tingshusbyggnadsskyldiges vägnar överlämnade tingshuset till rätten.

Han redogjorde också för husets tillkomst och tackade för bygget ansvariga för deras insatser. Tack riktades också till Hudiksvalls Trävaruaktiebolag och till Iggesunds bruk för deras gåvor till tingshuset. Trävarubolaget hade skänkt ett par lyktstolpar med praktfulla lyktor för placering framför ingången och ett väggur till tingssalen. Iggesundsbruket hade bidraget med en dyrbar ljuskrona för samma sal. Trävarubolagets disponent Oskar Midling var närvarande, men Iggesunds disponent Arvid Lindman kunde inte komma och hade i stället skickat ett telegram med välgångsönskningar.

Vid en avslutande middag i gästgivargården för särskilt inbjudna utbringades flera skålar, det hurrades och en musikkår från Delsbo spelade. De som fanns med vid detta festliga tillfälle var utom de ovan nämnda som deltog i själva invigningen också Hudiksvallspostens redaktör, målarmästare Holm från Bjuråker, som svarat för målningsarbetena, och ingenjör Carlsson från Hudiksvall, som varit tingshusbyggnadens kontrollant.Näsbyn. Bild från Bror Hillgrens museum, LyktanKarta över Näsbyn 1848 visar två hus. Det står tingshuset över det högra


Bild från Delsbo/sockenbilder.


Tingshuset i Näsbyn
Tingshuset i Ede, Delsbo   var dock inte det första i Delsbo. Redan på 1830 talet byggdes ett tingshus i Näsbyn. Tidigare brukade häradstingen ofta hållas i gästgivargårdarna. På 1820-talet hölls tingen i Delsbo i Näsbyns gästgivargård, som var en vanlig envånings bondgård.

Det var på en sockenstämma 1831 som frågan om ett särskilt tingshus diskuterades. Två personer som betydde mycket för att bygget verkligen kom till stånd var kronolänsman N. Lidén och P. Delin. Särskilt den senare engagerade sig mycket starkt i ärendet.

Byggnaden uppfördes på gästgivarens tomt, som kallades ”Tjäderstomten”. Den dåvarande gästgivaren, som hette Olof Persson, ville inte tillåta bygget varför han skrev till K. M:t men fick avslag på sina klagomål.


Utsikt från Näsbyn 205, i slutet av maj månad 2021

Näsbyns tingshus var en stor, rödmålad tvåvåningsbyggnad som syntes vida omkring eftersom den var uppförd på byns högsta plats. Än i dag kallas den för Tingshusbacken. Byggnadens fönster var väl tilltagna och utsikten magnifik över Dellen och ner mot kyrkan. Intill tingshuset fanns häradshäkte och gäldstugor.

En del konservativa ortsbor tyckte i början att tingshuset var alltför storslaget och påkostat, men så småningom blev de allmänt accepterat. Det var åtskilliga rättegångar som hölls i denna byggnad, bl.a. var det där som folkväckelseledaren Erik Jansson rannsakades och dömdes 1845.
(Den avrättade Brita Andersdotter, fönbälla kallad, sov sista natten i det lilla häktet i Näsbyn).

De flesta uppgifterna om tingshuset i Näsbyn är hämtade ur Bror Hillgrens bok ”Tingshus och gästgivargård i Delsbo i mitten av 1800-talet”. Han berättar där att det före Ede var Näsbyn, som var den mest betydande byn i socknen. Där fanns både tingshus, gästgivargård och handelsbod. Näsbyns storhetstid var dock ganska kort eftersom den började på 1830-talet, då tingshuset byggdes, och slutade på 1870-talet.


Till höger det gamla tingshuset i Näsbyn med häradshäkte och gäldhus

Ede socknens centrum
I slutet av 1800-talet, då järnvägen skulle komma till Delsbo och Ede börjat etableras som socknens centrum, aktualiserades frågan om att även tingshuset borde flyttas dit. Den 8 juni 1885 tog också tingshusbyggnadsskyldige ett beslut om att tingshuset skulle flyttas eller ett nytt byggas på en plats i närheten av den blivande järnvägsstationen i Ede. Läget för den var då ännu inte bestämt.

Verkställigheten av beslutet kom dock att skjutas upp över ett decennium, vilket berodde på att ägaren av marken i det aktuella området ansågs begära ett för högt pris. Några citat ur Hudiksvallsposten vittnar om projektets vidare utveckling.

Det nya tingshuset i Delsbo:
Den 15 januari 1896 
K. m:t har medgifit Delsbo tingslags tingshusbyggnadsskyldige att för uppförandet af tingshus i närheten af Delsbo järnvägsstation upptaga ett lån á 20 tusen kr.
Det var ett lån som skulle amorteras på 20 år.

Den 22 januari publicerades denna annons på förstasidan i tidningen:

Entreprenadanbud
Som ny tingshusbyggnad med häkte skall uppföras i närheten af Delsbo järnvägsstation, så anmodas de som kunna vara hugade att verkställa nämnda byggnadsarbete att före den 10 näststundande Februari ingifa skriftliga anbud, dels endast på grunden med socklar, dels på byggnaden för öfrigt, och dels på husen i deras närhet till herr J.O. Westerlund i Ede, som tillhandahåller ritningar och meddelar nödiga upplysningar.
Delsbo den 20 januari 1896. Komiterade.

J.O. Westerlund var gästgivare och handlare i Ede och det var han, som till rimligt pris upplät en tomt på gästgivargårdens ägor mellan järnvägen och landsvägen, inte långt från järnvägsstationen. Den 21 mars kunde följande notis läsas:

Till entreprenör vid nya tingshuset för Delsbo tingslag, som skall uppföras vid Delsbo järnvägsstation, har af komiterade antagits byggmästare And. Engberg från Bjuråker.
Kostnadsförslaget uppgår till 15. 500 kr., hvarjämte entreprenören äger att kostnadsfritt tillgodogöra sig tingslagets gamla tingshus i Näsbyn. Arbetet kommer oförtöfvadt att taga sin början.

Så skedde också. Det gamla tingshuset i Näsbyn revs ner bit för bit och byggmästare Engberg lejde bönder i trakten för att forsla rivningsvirket till den nya byggnadsplatsen. Tegel levererades från tegelbruket i Eckelsbo och fönster, dörrar och andra inredningsdetaljer från snickerifabriken i Fredriksfors.

Ståtligt tingshus i Ede
Den nya byggnaden som sedan växte fram hade det gamla tingshuset som stomme men fick ett annat utseende. Byggnaden i Näsbyn liknade mest en stor, pampig bondgård medan det nya tingshuset i Ede inte blev mindre pampigt men gavs en tydligare officiell utformning. Ett häkte med väggar av tegel ingick också i byggnadsprojektet.

Byggmästare Engberg drev på arbetet och den 28 december 1896 var allt klart så att byggnaderna kunde avsynas. Invigningen skedde dock som tidigare omtalats först den 18 januari 1897. I fullt färdigt skick med tomt, häkte, inredning och med värdet av det gamla tingshuset inräknat, blev totalkostnaden omkring 30 000 kr. Finansieringen skedde bl.a. med det ovan nämnda lånet på 20 000 kr.

Byggnaden användes som tingssal ända fram till 1971. Då ersattes häradsrätterna med tingsrätter och Delsbo och dess grannkommuner införlivades med Hudiksvalls storkommun. Tingshuset som egentligen skulle tillhöra staten överlämnades som gåva till kommunen.

Därefter har byggnaden utnyttjats på olika sätt. Det har tidvis förekommit daghemsverksamhet där, men främst är det företag och föreningar som använt sig av lokalerna Dellenkultur är en av de föreningar som verkar där och fortfarande har en rad aktiviteter i det gamla tingshuset.

Dellenmagasinet feb. 1997
Text: Roland Sällström
Avskrift: Åke NätteröEn liten kuriositet är att dessa vackra dörrar kommer från tingshuset i Näsbyn. De sitter på Stor-Mörkens hus i Johannesberg.

 

 

Hälsinglands Folkblad. Torsdagen den 14 september 1939

 

 

HT Onsdagen den 25 november 1970

Inför den ”historiska” avslutningen på tingsepoken i Delsbo samlades här utanför tingshuset fr v åklagaren Kurt Liljedahl, Hudiksvall, nämndemannen och distriktssköterskan Märta Blom, Delsbo, nämndeman Erik Andersson d.y., Norrbo, häradsdomare Erik Andersson, Bjuråker, häradshövding Wolrath Larsson, Hudiksvall, tingsnotarie Magnus Lundeberg, Hudiksvall, nämndeman Arvid Almstedt, Delsbo, nämndeman Edvin Paulsson, Delsbo och advokat Rolf Runfalk, Hudiksvall.


Här är siste landsfiskalen i Delsbo Håkan Lange (i mitten) tillsammans med de fyra äldsta f. d. nämndemännen i Delsbo tingslags häradsrätt, Stående fr. v. Anders Johansson, Eckelsbo, Delsbo, 81 år och (t.h.) Axel Eriksson, Ava, Delsbo 75 år.
Sittande fr.v. Per Nylander, Österstråsjö, Bjuråker, 81 år och hans svåger Mattias Svensson i Holmberg, Bjuråker, äldst i skaran med sina 84 år på nacken.

 

 

Det unika häradshäktet i Norrbo


Läs om fängelsebyggnaden Hålsjö 10.  Den ligger bara ett kort stycke från den plats där gästgivargården,  ”skivars”  låg tidigare och där troligen tingsrätten höll till.

Denna gård brukades som permanent bostad lång in på 1930-talet. Den är uppförd helt av gråsten i väggarna i en länga norr och söder ca. 21 meter lång och 8½ meter bred. Väggarna ca. 120 cm tjocka. I södra delen var 2/3 av längan inrymd som ladugård. I norra delen boningsrummet som utgjorde kök (i förlängningen mot norr) är uppförd kammare av timmer i två plan. Där skall på en stock vara inhugget årtalet 1620 enligt uppgift av person som bodde där på 1930-talet, enl. boken Några blad ur Norrbos Historia, sid. 78.Så här ser den enorma stenväggen ut på insidan. Den gamla fängelsebyggnaden används numer som kallförråd.

Det var här man höll tjuvar, rymlingar, mördare och andra våldsverkare inspärrade under tiden de satt rannsakade i väntan på dom.

Stenbyggnaden var länge ett mysterium och det var arkivforskaren och läraren i konsten att läsa gamla handlingar – Kjell Ekelöf i Delsbo, som kunde berätta om bakgrunden till det här stenhuset.

Byggnaden har under 16- och 1700-talet tjänat som arrestlokal, ett häradshäkte.

Delsbo tingslag omfattade socknarna Delsbo, Bjuråker och Norrbo, det vill säga Dellenbygden.  Under 1600- och 1700-talen hölls tingen oftast hos länsmannen, som många gånger också var gästgivare.

Källa:
Domsagohistorik Hudiksvalls tingsrätt
Text: Elsa Trolle Önnerfors

Domsagotillhörighet:
1671-1770
Med, Forsa, Hög, Delsbo, Norrbo, Bjuråker, m. fl. socknar.
Läs om ett ärende från 1675.

 

 

Häradsdomare och nämndemän som vi hittat i Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister

 – 2 B 8 –

14E6 Nils Pehrsson * 24/7 1780, s. t. bonden P. Pehrsson I Kyrkbyn 3, Bjuråker. Gift 9/10 1808. Måg, nämndeman o bonde i Berge 2 ”skräddars”, Bjuråker. † 26/12 1846
4 Margta Olofsdotter * 7/7 1783, d. t. bonden O. Pehrsson i Berge 2, Bjuråker.
Pehr 24/10 1809 – 11
Kjerstin 20/4 1812 – 1D6
Brita 4/8 1814 † 14/2 1819 (kikhosta)
Margta 29/8 1816 – 14H19
Olof 12/11 1818 †11/8 1843
Jonas 9/7 1821 – 12
Brita 27/8 1822 – 13A11
Anna 26/10 1823 Hemmansäg. I Västansjö 7, Bjuråker
Eric 20/4 1827 † 19/11 1827 (bröstsjukdom)
Carin 6/4 1829 – 23B6


– 2 B 11 –

8 Pehr Nilsson * 24/10 1809, s. t. nämndeman Nils Pehrsson i Berge 2, Bjuråker. Gift ./10 1839. Tid. Bonde i Kyrkbyn 3. Nämnes sen som nämndeman, häradsdomare o bonde i Berge 2, ”skräddars”. (Hem. Sk. T. 3 öresl. o 21 pengl.) †26/1 1894. (ålder o slag).
1D5 Anna Larsdotter * 1/9 1809 d. t. bonden L. Olofsson i Ö. Stråsjö 7, Bjuråker † 21/2 1894 (ålder).
Andriette Nordström 31/8 1853 (fosterdotter) – 15


10B15 Jonas Nilsson född 25/6 1853 s. t. bonden Nils Jonsson – Frid i Frisbo 5.Gift 27/11 1888 med Anna Jonsdotter 7/7 1864, d. t. landbonden Jonas Andersson – Knif i Norrhavra 4.
1898 sålde Jonas Nilsson sitt fädernehem i Frisbo och flyttade till Unas i Västansjö.
Jonas Nilsson var nämndeman och kyrkvärd. År 1914 deltog han i den stora demonstration i Stockholm som kallades för Bondetåget. Han avled året därpå. År 1918 flyttade hustrun och barnen till Delsbo där hon köpt gården Dammbacken i Ede. 1921 sålde hon den gården och köpte en annan gård i Ede nära Stömneån. Även de hemmet kom att kallas för Unas.
År 1900 bodde här utöver den egna familjen, en piga, Sofia Kristina Kling född 1877.
Nio barn:
Brita 27/11 1889 Gift 1909 med Erik Ersson-Hedin. Snickarmästare i Bjusnäs i Delsbo.
Anna–Kristina 17/8 1891 – 6/4 1908
Karin 9/12 1892 Hon tog över gården. Gift 1911 m Johan Jonsson.
Elin 12/6 1894 Gift 1902 med Nämndeman o häradsdomare Henric Palm i Avholm
Sigrid 26/2 1896 – 15/4 1897
Sigrid 12/9 1897 Utflyttad till Hanebo 1945
Johanna 22710 1898 Gift 1920 med Jonas Olsson bonde i Fjärdsäter 4:5
Nils Urnefeldt 22/3 1903 Gift 1948 med Rut Margareta Törnqvist f r Hässjö i V.-norrl.
Bror Nilsson 9/8 1906 Diktare och skribent. Alias, Brodde Nisting. Död 14/12 1952
Fadern avled 28/11 1915. Modern Anna, Unas-mor, avled 30/6 1946


– 3 B 9 –

Mårten Olofsson * 23/7 1798, s.t. bonden O. Olofsson i Berge 3, Bjuråker. Gift 2/4 1815. Häradsdomare o bonde i Berge 3 (5). ”Mårtens”. † 13/3 1851 (bröstsjukdom).
26G10 Sigrid Olofsdotter * 16/12 1785, d.t. bonden O. Pehrsson i Tjärna 3, Bjuråker. †12/3 1842 (nervfeber).
Olof 18/2 1816 – 16
Anna 15/1 1818 †24/3 1873
Carin 16/9 1820 – 16
Sigrid 1/1 1823 †19/3 1827 (bröstverk).


– 5 A 44 –

37 Eric Henric Palm * 27/7 1877, s. t. J. D. Palm I Norrbobyn, Norrbo. Gift 19/5 1902 Änkl. o omg. 6/11 1932. Nämndeman, häradsdomare o bonde I Avholm 11:1, Bjuråker. † 22/6 1964.
4A13 Brita Olsdotter* 10/12 1872, d.t bonden O. Eriksson I Avholm 1, Bjuråker. † 20/1 1930
10B16 Brita Matsdotter * 1/2 1892, d. t. kolare M. Nilsson i Frisbo, Bjuråker † 12/5 1978.
Erik Johan 7/12 1912 – 48


—5 T 2—

1 Olof Jönsson, * 5/4 1733, s. t. bonden J. Olofsson i Vitterarv 1, Delsbo. G. 1754. Häradsdom. o. bonde i Vitterarv 1. † 22/7 1806 (ålder).
4K3 Karin Larsdotter, * 4/1 1729, d. t. bonden L. Michelsson i Ede 4, Delsbo. † 29/1 1804 (håll o. stygn).
Sigrid * 24/9 1755                                            11L10
Lars * 5/10 1757                                              3
Jöns * 16/3 1762                                              4
Olof * 29/3 1764                                              5
Pehr * 6/9 1769                                                48P5
Karin * 5/12 1773, † 1/10 1775


—5 T 4—

2 Jöns Olofsson, * 16/3 1762, s. t. bonden O. Jönsson i Vitterarv 1.
G. 1789. Nämndeman, häradsdom. o. bonde i Rimskog 1, »Jönsas», Delsbo. † 24/7 1818 (lungsot).
35P5 Karin Andersdotter, * 23/11 1756, d. t. bonden A. Jonsson i Svedja 3, Delsbo. † 28/12 1820.
Olof * 17/4 1791                                              6


—11 T 6—

26P3 Lars Jonsson, * 23/11 1777, s. t. bonden J. Jonsson i Stömne 7. G. 1809. Häradsdom. o. bonde i Västeräng 1, Delsbo. † 30/5 1856.
4 Sigrid Jonsdotter, * 7/10 1787, d. t. nämndeman J. Hansson i Västeräng 1. † 16/5 1853.
Jonas * 1/3 1811                                              8
Lars * 30/8 1821                                              9


—24 T 4—

(Y54) Gudmund Olofsson, * 26/8 1749. Infl. fr. Torp. V.-norrl. G. 178.. Häradsdom. o. bonde i Ås 1, Delsbo. † 21/11 1829.
2 Margta Månsdotter, * 30/1 1761, d. t. bonden M. Ersson i Ås 1, Delsbo. † 6/9 1836,
Anna * 25/8 1784                                             7
Margta * 14/10 1786                                         42N12
Olof * 19/3 1789                                               8
Sigrid * 26/12 1791, † 13/4 1827
Pehr * 2/10 1795                                              9
Lars * 21/6 1798                                              10
Kerstin * 19/5 1801                                           19T14
Karin * 15/2 1804. Okänd vistelseort


—15 P 4—

3 Sven Olofsson, * 26/10 1780, s. t. bonden O. Pehrsson i Skog 2, Delsbo. G. 1814. Bonde o. häradsdom. i Skog 2. † 19/2 1866.
7P6 Sigrid Pehrsdotter, * 23/9 1784, d. t. bonden P. Svensson i Norrberg 3, Delsbo. † 16/4 1874 (slag),
Olof * 18/9 1815                                               5
Ingrid * 29/11 1818                                          13T53
Karin * 18/9 1820                                             16T12
Pehr * 12/2 1822                                              6
Sigrid * 24/12 1823                                          11T9


—4 K 10—

8 Jonas Larsson, * 25/1 1811, s. t. husman L. Olofsson i Ede. G. 12/7 1833. Sockensmed i Svedja, sen. häradsdom. o. bonde i Ede 5, Delsbo.
† 25/3 1869 (nervfeber).
2P5 Margta Pehrsdotter, * 12/1 1808. d. t. bonden P. Pehrsson i Sannäs 2, Delsbo. † 28/4 1901.
Lars * 10/11 1833. † 2/10 1862
Anna * 27/9 1835                                             11K39
Karin * 18/7 1838                                             24N17
Margta * 6/11 1841                                           5P36
Brita * 6/9 1849                                               5P21


—9 S 5—

3T2 Nils Olofsson, * 7/9 1800, s. t. korp. O. Ehn i Tjärnmyra. G. 1836. Måg, häradsdom. o. bonde i Näsbyn 10, Delsbo. † 2/2 1860.
3 Anna Olofsdotter, * 19/4 1809, d. t. bonden O. Eriksson i Näsbyn 10. † 7/8 1886.
Olof * 17/4 1838, † 8/5 1875 (förkylning)
Erik * 24/10 1846                                             6


—31 P 19—

12 Johan Olsson, * 27/1 1834, s. t. bonden O. Johansson i Svala 1, Delsbo. G. 2/5 1861. Häradsdom. o. bonde i Svala 1. † 19/10 1901. (mördad).
29N12 Ingrid Olsdotter, * 1/2 1833, d. t. bonden O. Pehrsson i Norrväna 5, Delsbo. † 9/10 1901.
Matilda Elisabeth * 29/10 1860. (Fosterd.)
51N14 Erik »Olsson» * 9/2 1871. (Fosters.) Utfl. t. Tuna, V.-norrl.,
1908


Nämndemän

—15 K IV—

Hans Olofsson, * 16… Härst. okänd. (Måg.) Åldersnämndeman o. bonde i Fjärdsätter 3 Delsbo, enl. 1656—1690 års Jdbk. † ./6 1690.
III Elin Salomonsdotter, * 1620, trol. d. t. bonden S. Johansson i Fjärdsätter 3, Delsbo. † ./8 1702 (ålder).
Pehr * 167 .                                                     V
Anna * 167. . Okänd vistelseort
Ingrid * 167. . Okänd vistelseort
Brita * 168. . Okänd vistelseort
Karin * 168. . Okänd vistelseort


—7 P 1—

IV Pehr Jonsson, * ./2 1684, s. t. bonden J. Olofsson i Sjömyra 3, Delsbo. G. 2 ggr. Bonde o. nämndeman i Sjömyra 3. † 3/6 1772.
Sigrid ………, * 169.. Härst. okänd, † 1746.
9PV Brita Jonsdotter, * 28/3 1712, d. t. bonden J. Pehrsson i Sjömyra 5. † 12/11 1779.
Jonas * 26/11 1715                                           2
Anna * 15/7 1720, † 8/7 1743
Sven * 27/8 1722                                             3
Margta * 27/1 1725                                           23M1
Sigrid * 18/8 1727                                            36N2
Olof * 20/8 1748                                               5J1
Pehr * 5/6 1750                                                6N5


—3 L 5—

3 Erik Michelsson, * 19/12 1773, s. t. bonden M. Erichsson i Hagen s 3, Delsbo. G. 1798. Änkl. o. omg. 1819. Nämndeman o. bonde i Hagen 3.
† 15/10 1833.
42N4 Karin Jonsdotter, * 4/5 1769, d. t. bonden J. Ericsson i Näsbyn 5, Delsbo. † 14/3 1818 (inflammation).
19S9 Margta Svensdotter, * 15/8 1786, d. t. bonden S. Jonsson i Ovanåker, Delsbo. Änka e. bonden L. Ersson i Hammarsvall 1. † 25/1 1831.
Karin * 16/6 1800                                             6
Jonas * 3/9 1801. Bonde i Charlotteberg 1, Delsbo. † 11/5 1874
(spetälska)
Mickel * 14/2 1803. Bonde i Hagen s 3. † 10/2 1874
Pehr * 3/3 1805. Bonde i Bredåker s 3. † 26/12 1888
Eric * 9/2 1807, † 14/9 1808 (vattusot)
Eric * 14/3 1811                                               7
Olof * 11/5 1816                                               8
Sven * 11/10 1822. Bonde i Myra s 4, Delsbo. † 26/11 1856
Anders * 16/12 1824                                         9


—1 J 7—

6 Jonas Hansson, * 1/3 1745, s. t. bonden H. Jonsson i Ava 1, Delsbo. G. 1772. Bonde o. nämndeman i Ava 1. † 30/12 1810 (bröstsjukdom).
602 Sigrid Larsdotter, 1/3 1747, d. t. bonden L. Pehrsson Oppsjö 6, Delsbo. † 26/1 1832.
Karin * 6/8 1773, † 3/12 1773
Sigrid * 29/12 1774                                          8
Karin * 2/6 1777                                               12J9
Margta * 27/9 1779                                           12P3
Hans * 19/7 1782, † 9/2 1784
Anna * 21/8 1781, † 3/2 1825
Brita * 15/2 1787                                              11T5


—7 J 12—

9 Jonas Pehrsson, * 23/3 1801, s. t. bonden P. Jonsson i Myra 4.
G. 1827. Nämndeman, kyrkvärd o. bonde i Hammaren 3, Delsbo. † 30/9 1882.
17N3 Kjerstin Olofsdotter, * 15/6 1799, d. t. bonden O. Pehrsson i Långsbo 1, Delsbo. † 23/7 1879 (slag).
Karin * 13/6 1829                                             15
Margta * 30/9 1833, † 7/8 1857


—11 J 29—

27 Lars Pehrsson-Sälg, * 9/7 1864, s. t. P. Sälg i Hagen. G. 9/5 1886. Nämndeman o. bonde i Myra 10, Delsbo. † 3/1 1899.
14N15 Karin Olsdotter, * 2/1 1859, d. t. bonden O. Ersson i Myra 7.
† 29/3 1945.
Margta * 9/10 1890. † 5/4 1891
Margta * 25/4 1895                                           31


—12 J 9—

7 Jonas Pehrsson, * 13/4 1772, s. t. sold. P. Svedman i Tomta. G. 1801. Bonde o. nämndeman i Hammarsvall 4, Delsbo. † 24/5 1831.
1J7 Karin Jonsdotter, * 2/6 1777, d. t. bonden J. Hansson i Ava 1, Delsbo. (Nästan blind.) † 21/5 1845 ålder).
Jonas * 7/11 1803                                            12
Pehr * 22/11 1805                                            13
Hans * 19/9 1807, † 1861
Sigrid * 9/8 1810                                              8J12
Ingrid * 18/9 1813. † 19/7 1876 (avtyning)
Karin * 30/12 1820                                           6K14


—35 J 4—

(X27) Johan Johansson, * 1801 i Ljusdals sn, Gävleb. G. 182. . Måg, nämndeman o. bonde i Bjart 1, Delsbo. † 18/3 1869 (förkylning).
3 Brita Olofsdotter, * 1/7 1801, d. t. bonden O. Andersson i Bjart 1.
† 18/6 1870.
Anna * 1/10 1824. † 13/12 1898
Brita * 2/4 1829. Utfl. t. Ljusdal 1848
Olof * 4/7 1833                                                5


—59 J 2—

1 Olof Hansson, * 4/2 1730, s. t. sold. H. Wiksten i Långede. G. 175.. Änkl. o. omg. 16/5 1762. Nämndeman, riksdagsman o. bonde i Byn 1, Delsbo. † 19/6 1790.
Sigrid Pehrsdotter, * ./. 173. . H. härst. okänd, † 1/4 1761.
46N1 Anna Jonsdotter, * 3/6 1730, d. t. bonden J. Olsson i Näsbyn 9, Delsbo. † 17/7 1785.
Lars »Mattsson» * 6/1 1754 (styvs.)                    15
Karin * 4/8 1757                                               7J9
Gertrud, tv., * 23/8 1758                                   3
Karin, tv., * 23/8 1758. Piga i Sunnansjö, Delsbo. † 1775
Brita * 31/5 1763                                              14M4
Brita, tv., * 30/12 1764, † 7/1 1765
Hans, tv., * 30/12 1764, † 4/9 1780
Anna * 4/5 1767                                               27P2
Jonas * 21/12 1769                                           6.0J7
Sigrid * 16/8 1772, † 3/2 1773
Olof * 13/6 1774. Bos. i Byn 1. † 17/1 1799


—60 J 15—

32S5 Carl Rudolphi, * 31/1 1851, s. t. bonden I. Rudolphi i Sunnansjö 5. G. 17/5 1874. Måg, bonde, nämndeman o kyrkvärd i Duvnäs 1, sen. i Tomta 1, Delsbo. † 27/7 1931.
9 Sigrid Jonsdotter, * 2/8 1854, d. t. bonden J. Olofsson i Duvnäs 1.
† 5/7 1929.
Anna * 7/3 1875, † 27/7 1876 (mässling)
Jonas Isak * 8/7 1877, † 20/10 1939
     Anna * 19/5 1881, † 6/9 1928
Karl Helmer * 27/10 1883                                  19
Pehr Gustaf * 18/9 1888. Okänd vistelseort
Axel Fredrik * 18/9 1890                                    20


—1 K 10—

15L3 Eric Jonsson, * 3/12 1775, s. t. bonden J. Jonsson i Håknorrbo 1. G. 1797. Måg, nämndeman o. bonde i Ede 1, Delsbo. † 17/11 1839.
9 Ingrid Ersdotter, * 22/12 1776, d. t. bonden E. Pehrsson i Ede 1.
† 1/9 1840.
Jonas * 1/3 1798, † 14/10 1805 (kvävd av os i en badstuga)
Erik * 26/10 1800                                             11
Sigrid * 21/11 1803                                          44P67
Pehr * 16/1 1807. Bonde i Ede 1. † 22/10 1849


—2 K 8—

24N2 Olof Olsson, * 31/7 1750, s. t. bonden O. Pehrsson i Norrberg 1. G. 2 ggr. Måg, nämndeman o. bonde i Ede 2, Delsbo. † 9/4 1835.
6 Brita Grellsdotter, * 9/7 1753, d. t. bonden G. Svensson i Ede 2.
† 14/5 1810 (kräfta).
20P7 Carin Ersdotter, * 29/9 1762, d. t. bonden E. Jonsson i Ede 8. Änka e. bonden P. Larsson i Stömne 1, Delsbo. † 1/6 1829.
Olof * 5/3 1774, † 8/9 1775
Gertrud * 10/2 1776                                          17P8
Grels * 12/3 1778                                             16J7
Olof * 8/3 1779                                                10
Margta * 16/8 1782                                           14M14
     Brita * 5/8 1785                                               11R5
     Anna * 12/2 1787, † 27/4 1787
Anna * 6/1 1789. Piga i Ede. † 28/5 1816 (drunknat i Stömneån)
Pehr * 25/12 1791                                            11
Karin * 22/12 1794                                           46P8


—9 K 5—

4 Jonas Ersson, * 24/3 1756, s. t. bonden E. Jonsson i Edsäng 1, Delsbo. G. 2 ggr. Bonde o. nämndeman i Edsäng s 1. † 3/2 1832.
13T3 Sigrid Ersdotter, * 24/12 1759, d. t. bonden E. Ersson i Västeräng 2, Delsbo. † 17/12 1821.
10L3 Karin Waldner, * 21/6 1781, d. t. klock. J. Waldner i Sjömyra 1. Änka e. bonden H. Olsson i Hammarsvall 2, Delsbo.
Brita * 13/10 1784, † 30/12 1810 (feber)
Eric * 27/9 1785, † 23/7 1789
Jonas * 2/5 1788, † 9/6 1819
Carin * 7/1 1795, † 20/2 1795
Karin * 6/11 1797                                             7
Anna * 14/5 1799, † 19/2 1801


—9 K 7—

36N5 Pehr Olofsson, * 6/7 1794, s. t. husman O. Olofsson i Nyåker.
G. 1825. Bonde o. nämndeman i Edsäng s 1, Delsbo. † 13/2 1869 (vattusot).
5 Karin Jonsdotter, * 6/11 1797, d. t. bonden J. Ersson i Edsäng s 1, Delsbo. † 26/7 1874 (ålder).
Jonas * 17/3 1827, † 13/6 1827
Olof * 25/9 1828                                              9


—4 L 9—

5 Pehr Pehrsson, * 6/5 1820, s. t. bonden. P. Pehrsson i Hagen 4, Delsbo. G. 1/7 1846. Nämndeman o. bonde i Hagen 4. † 16/10 1886 (kallbrand).
9N3 Anna Olsdotter, * 14/9 1814, d. t. trumslag. O. Fors i Hammarsvall, Delsbo. † 9/4 1881 (bröstinflammation).
Ingrid * 4/12 1848                                            24P25
Olof * 25/9 1850                                               13


—5 L 4—

1 Olof Sundfors, * 16/12 1807, s. t. bonden M. Sundfors i Hagen. Spiksmed, bonde o. nämndeman i Ava (Klubbo s 1), Delsbo. † 31/3 1879.
44K4 Brita Pehrsdotter, * 1/10 1801, d. t. husman P. Pehrsson i Tjärnmyra, Delsbo. † 10/2 1889.
Magnus * 19/12 1830, † 19/6 1840 (drunknad)
Pehr * 5/12 1832, † 19/6 1840 (drunknad)
Magnus * 17/1 1842, † 25/12 1842
Pehr Magnus * 29/9 1844. Kvarnägare i Ede, Delsbo. † 28/3 1916


—6 L 4—

3 Lars Larsson, * 15/1 1834, s. t. bonden L. Larsson i Hagen 1. G. 28/11 1882. Nämndeman o. bonde i Bredåker 2, Delsbo. † 16/3 1902.
57M5 Christina Fredrika Söderblom, * 6/12 1837, d. t. orgelnist P. Söderblom i Bredåker.


—11 L 5—

4 Olof Larsson, * 1/11 1776, s. t. bonden L. Olsson i Hammarsvall 3, Delsbo. G. 1804. Nämndeman o. bonde i Hammarsvall 3. † 15/12 1816 (bröstsjukdom).
17L4 Kjerstin Jonsdotter, * 6/7 1773, d. t. bonden J. Ersson i Håknorrbo 3, Delsbo. G. 2 ggr. † 9/8 1850.
22P4 Eric Pehrsson, * 20/7 1782, s. t. skomak. P. Pehrsson i Stömne, Delsbo. Bonde i Hammarsvall 3. † 17/12 1853.
Margta * 6/11 1807                                           7
Anna * 23/6 1810                                             40N6


—11 L 7—

7O3 Pehr Andersson, * 14/3 1807, s. t. bonden A. Olofsson i Ovanåker 1. Bonde, nämndeman o. riksdagsman i Hammarsvall 3, Delsbo. † 7/2 1884.
5 Margta Olofsdotter, * 6/11 1807, d. t. bonden O. Larsson i Hammarsvall 3, Delsbo. † 22/2 1871 (kräfta).
Anna * 4/2 1837                                               8


—11 L 8—

13T7 Pehr Ersson, * 14/2 1833, s. t. E. Eriksson i Västeräng 2. G. 11/5 1858. Måg, nämndeman o. bonde i Hammarsvall 3, Delsbo. † 10/3 1885 (slag).
7 Anna Pehrsdotter, * 4/2 1837, d. t. riksdagsman P. Andersson i Hammarsvall 3. † 31/10 1887 (aneurysma arcus aorta perfratione in bronch. dextra) i Sth. kl. 5.15 f. m.
Margta * 26/11 1859                                         2P22


—11 L 13—

10 Matts Olofsson, * 10/10 1783, s. t. bonden O. Mattsson i Ede 2.
G. 1817. Bonde o. nämndeman i Ö. Tolbo 2, Delsbo. † 1/7 1869 (bulnad i veklivet).
40M1 Sigrid Hansdotter, * 13/1 1780, d. t. bonden H. Dahlqvist i Prättingberg, Delsbo. † 17/12 1865.
Sigrid * 20/2 1818, † 3/5 1822
Hans * 22/1 1820                                             20
Sigrid * 9/4 1824                                              8O9


—14 L 4—

25T4 Jonas Pehrsson, * 3/4 1783, s. t. bonden P. Jonsson i Änga 1. G. 1807. Måg, bonde o. nämndeman i Hovra 1, Delsbo. † 14/11 1854.
3 Anna Pehrsdotter, * 18/9 1780, d. t. bonden P. Olofsson i Hovra 1.
† 25/3 1853.
Pehr * 23/4 1809                                              5
Anna * 1/6 1817                                               19T16
Brita * 16/6 1813                                              11K10


—15 L 8—

21K6 Jonas Olsson, * 27/7 1838, s. t. bonden O. Svensson i Glombo 2. G. 21/4 1861. Måg, nämndeman o. bonde i Håknorrbo 1, Delsbo. † 27/8 1866 (nervfeber).
5 Brita Jonsdotter, * 21/1 1840, d. t. bonden J. Jonsson i Håknorrbo 1.
† 17/5 1923.
Karin * 18/9 1862                                             19S25


—15 L 9—

7 Jonas Pehrsson, * 15/8 1837, s. t. kyrkvärd P. Jonsson i Ede 9. G. 31/10 1866. Änkl. o. omg. 11/6 1874. Bonde i Ede 8, sen. kyrkvärd, nämndeman o. bonde i Hagen 4, Delsbo. † 4/1 1901.
14M55 Brita Catharina Olsdotter, * 11/1 1836, d. t. bonden O. Olofsson i Ede 8. † 21/10 1869 (barnsbörd).
11T9 Sigrid Larsdotter, * 11/4 1847, d. t. nämndeman L. Larsson i Hagen 3. † 27/8 1901.
Karin * 27/3 1867, † 5/4 1867
Olof * 7/10 1869, † 11/10 1869
Pehr * 12/7 1875. Bos. i Hagen 4


—49 L 2—

1 Erik Eriksson, * 25/9 1774, s. t. bonden E. Nilsson i Sjömyra ss 4. G. 1799. Sockenskrädd., bonde o. nämndeman i Bredåker s 3 (Gallstugorne), Delsbo. † 27/12 1853.
(X27) Ingrid Jonsdotter, * 4/9 1774 i Ljusdal, Gävleb. † 13/11 1844.
Erik * 8/9 1800                                                 3
Sigrid * 30/9 1803                                            59J4
Ingrid * 2/5 1806                                              12N6


—14 M 4—

2 Pehr Olofsson, * 29/4 1741, s. t. bonden O. Paulsson i Lund 1, Delsbo. G. 177 ., änkl. o. omg. 8/11 1789. Bonde o. nämndeman i Lund 1. † 13/5 1818 (ålder). (År 1804 delades hem, gm lottkastning mellan sönerna.) Hem. sk. t. 11 öresl. o. 16 pngl.
(X8) Sigrid Pehrsdotter, * 1742 i Åkre, Forsa sn, Gävleb. † 1/4 1789.
59J2 Brita Olofsdotter, * 31/5 1763, d. t. bonden O. Hansson i Byn 1, Delsbo. † 14/1 1806 (barnsbörd).
Brita, tv., * 8/11 1774. Utfl. t. Forsa 1793
Carin, tv., * 8/11 1774, † 18/5 1775
Olof * 30/5 1777, † 28/1 1778
Carin * 6/1 1779                                               18N69
Olof * 29/9 1780                                               7
Pehr * 15/7 1782, † 12/8 1783
Pehr * 17/7 1784                                              8
Anna * 19/12 1790. Okänd vistelseort
Margta * 29/7 1793                                           11L6
Sigrid * 14/7 1795                                            30T8
Gertrud * 26/10 1797                                        41P5
Ella * 8/12 1799, † 21/5 1800
Ella * 28/6 1801                                               24T10


—14 M 56—

40N6 Olof Persson, * 27/5 1838, s. t. bonden P. Eriksson i Näsbyn s 3, Delsbo. G. 6/11 1859. Nämndeman, måg o. bonde i Ede 8, sen. bos. i Näsbyn 3. † 4/6 1910.
55 Ingrid Olsdotter, * 10/8 1833, d. t. bonden O. Olofsson i Ede 8, Delsbo. † 25/6 1923.
Anna * 15/12 1860                                           22P49
Sigrid * 24/9 1862 – 16/4 1960


—17 M 6—

25P4 Lars Ericsson, * 10/4 1786, s. t. bonden E. Jonsson i Stömne 6. G. 1810. Måg o. bonde i Långede s 4, »Hansas», Delsbo. † 10/11 1820.
3 Sigrid Hansdotter, * 6/1 1787, d. t. bonden H. Hansson i Långede s 4. † 1851.
4K7 Lars Olofsson, * 19/5 1794, s. t. bonden O. Larsson i Ede 4, Delsbo. G. 17/4 1822. Nämndeman o. bonde i Långede s 4. † 1863.
Sigrid * 20/9 1811                                            20K11
Pehr * 24/3 1815                                              11
Olof * 1/12 1827                                              3J17


—17 M 17—

14N12 Pehr Larsson, * 9/1 1833, s. t. bonden L. Pehrsson i Nordanäng s 4. G. 10/1 1857. Måg, nämndeman o. bonde i Långede s 4 (8), Delsbo.
† 15/7 1906.
11 Sigrid Pehrsdotter, * 18/10 1837, d. t. bonden P. Larsson i Långede s 4. † 15/7 1906.
Brita * 12/8 1857                                              19P26
Anna * 27/12 1858                                           22
Sigrid * 13/4 1864                                            23
Pehr * 24/7 1870, † 30/6 1928


—5 N 4—

3 Pehr Ersson-Ruth * 6/7 1828, s. t. bonden E. Ruth i Mora ss 5.
G. 26/10 1858. Skrädd, i Norrväna, sen. bonde o. nämndeman i Hammaren s 3 (Bondebo 6), Delsbo. † 6/4 1915.
34P11 Anna Bryngelsdotter, * 10/10 1833, d. t. bonden B. Pehrsson i Svedja 5, Delsbo. † 7/5 1920.
Erik * 12/7 1860
Anna * 26/6 1862
Brita * 31/12 1865                                            7L17
Ingrid * 7/4 1873


—18 N 17—

11 Olof Nilsson, * 2/8 1842, styvs. t. bonden L. Jonsson i Nordanäng 3. G. 2 ggr. Nämndeman o. bonde i Ede 8, Delsbo. † 16/2 1916.
(X33)12V19 Sigrid Magnusdotter, * 13/1 1847, d. t. handl. M. Östberg i Ede ss 2, Delsbo. † 23/7 1872 (tyfus).
1K12 Fredrika Amalia Hedman, * 5/12 1841, d. t. gästgiv. O. Hedman i Näsbyn 8. Änka e. gästgiv. E. Edlund i Ede, Delsbo. † 4/6 1931.
Magnus * 18/12 1868                                        34


—20 N 2—

1 Olof Jonsson, * 21/10 1711, s. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng 4, Delsbo. G. 1736. Bonde o. nämndeman i Nordanäng 4. † 22/11 1788.
(X8) Brita Larsdotter, * 22/12 1713. Infl. fr. Forsa. † 1773.
Jonas * 15/2 1738. Skomak. i Delsbo. † 1774
Lars * 6/4 1740                                                3
Olof * 19/9 1742, † 20/12 1777 (drunknat i Dellen)
Brita * 24/3 1745                                              4
Jngrid * 19/3 1747                                            30N3
Marget * 14/6 1750                                           8P4


—26 N 8—

19S3 Pehr Larsson, * 5/5 1791, s. t. bonden L. Ersson i Långede 8. G. 1814. Änkl. o. omg. Måg. bonde o. nämndeman i Norrväna s 2, Delsbo. † 23/4 1863 (bröstfeber).
5 Brita Eriksdotter, * 22/4 1787, d. t. bonden E. Eriksson i Norrväna s 2. † 14/10 1856.
12P3 Margta Olsdotter, * (16/7) 6/7 1811, d. t. bonden O. Hansson i Sjömyra 8, Delsbo. † 7/11 1894 (mag- o. tarmlidande).
Erik * 16/7 1815, † 28/9 1815’ (magplågor)
Lars * 26/4 1817                                              13
Erik * 4/8 1824, Nämdeman † 28/8 1854 (mördad)


—26 N 11—

7 Jonas Jonsson, * 22/4 1804, s. t. bonden J. Hansson i Backen 1, Delsbo. G. 1825. Bonde o. nämndeman i Backen s 1. † 27/3 1885.
10M4 Kjerstin Eriksdotter, * 4/8 1802 d. t. bonden E. Hansson i Loka 2, Delsbo. † 2/5 1891 (ålder).
Margta * 10/6 1826                                           10M5
Kjerstin * 20/7 1828                                          18M6
Jonas * 19/11 1830. »Bränt av sig handen.» † 30/12 1901
Erik * 14/7 1841                                               20K12


—39 N 2A—

1 Olof Pehrsson, * 31/8 1701, s. t. bonden P. Olofsson i Näsbyn 2. Nämndeman o. bonde i Åkre, Delsbo.
14L1 Brita Jonsdotter, * 3/8 1699, d. t. bonden J. Erichsson i Hovra 1, Delsbo. † 24/8 1779.
Anders * 12/11 1737                                         3L3


—45 N 3—

51N2 Pehr Ersson, * 21/7 1749, s. t. bonden E. Larsson i Mora 9. G. 2 ggr. Måg, bonde o. nämndeman i Näsbyn 8 (7), Delsbo. † 5/4 1825.
2 Margta Jonsdotter, * 3/9 1748, d. t. bonden J. Jonsson i Näsbyn 8. † 22/2 1806 (halsfluss).
25N9 Sigrid Olofsdotter, * 10/2 1782, d. t. O. Mattsson i Norrväna, Delsbo.
Änka o. omg. – 11J12
Carin * 26/7 1777                                             13T44
Jonas * 25/6 1779, † 28/4 1803 (feber)
Erik * 30/4 1781                                               4
Margta * 19/8 1783, † 7/4 1790
Pehr »Skog» * 30/6 1790. Sold vid Häls. reg. † 20/12 1814
(fältfeber)
Lars * 29/12 1791                                             5


—51 N 10—

5 Lars Eriksson, * 24/9 1813, s. t. bonden E. Larsson i Mora 9, Delsbo. G. 12/5 1836. Nämndeman o. bonde i Mora 9. (Gården härjades av eld d. 17/11 1857.) † 19/2 1862 (växt i magen).
10K12 Brita Olofsdotter, * 18/10 1812, d. t. bonden O. Olofsson i Jobsmyra 1, Delsbo. † 25/10 1878 (lungsot).
Anna * 5/10 1837                                             14
Brita * 27/10 1849                                            15
Erik * 7/4 1855                                                 11N26


—1 O 14—

13 Lars Jonsson, * 15/4 1776, s. t. bonden J. Larsson i Sjulsgård s 2, Delsbo. G. 1804. Bonde o. nämndeman i Sjulsgård s 1. † 1/12 1845.
44P5 Brita Jonsdotter, * 19/7 1779, d. t. bonden J. Olsson i Sörväna 4, Delsbo. † 29/9 1850.
Jonas * 1/11 1807                                            17


—3 O 7—

5P9 Jonas Jonsson, * 14/5 1832, s. t. bonden J. Waldner i Sjömyra 1. G. 21/10 1855. Måg, nämndeman o. bonde i Oppsjö (8) 3, Delsbo. † 8/12 1910.
5 Karin Svensdotter, * 19/7 1826, d. t. bonden S. Olofsson i Oppsjö 3.
† 29/6 1915.
Anna * 29/6 1856                                             12


—6 O 27—

26 Anders Jonsson, * 9/2 1814, s. t. bonden J. Hansson i Västanäng 4, Delsbo. G. 25/4 1847. Nämndeman o. bonde i Västanäng 4 (3). † 1/5 1887.
37P8 Ingrid Olsdotter, * 10/2 1826, d. t. bonden O. Carlsson i Västanäng 2. † 3/2 1902.
Karin * 22/4 1848                                             29
Olof »Flodin» * 29/12 1863. Handelsbokhåll. i Ockelbo 1890.
Vist. trol. i USA.


—55 O 1—

(X27) Pehr Jonsson, * 31/7 1750. Infl. fr. Ljusdal. Bonde o. nämndeman i V. Hammaren 3, Delsbo. † 10/2 1809 (lungsot).
(X27) Karin Karlsdotter, * (16/8) 16/3 1753. Infl. fr. Ljusdal. † 15/12 1843.
Margta * 3/1 1775                                            17N3


—2 P 7—

2 Olof Pehrsson, * 21/4 1799, s. t. bonden P. Ersson i Sannäs 2, Delsbo. G. 1826. Bonde o. nämndeman i Sannäs s 2. † 25/10 1875 (slag)
5M6 Kjerstin Jonsdotter, * 17/12 1801, d. t. bonden J. Eriksson i Källeräng 3, Delsbo. † 18/1 1878 (ålder).
Pehr * 5/8 1827                                                12
Margta * 5/3 1829                                            34N5
Jonas * 4/12 1831                                            13
Olof * 12/2 1834                                               14
Kjerstin * 24/7 1836                                          59J6
Anna * 2/3 1842                                               35T6


—2 P 13—

7 Jonas Olsson, * 4/12 1831, s. t. nämndeman O. Pehrsson i Sannäs 2. G. 28/5 1855. Nämndeman o. bonde i Ava 1, sen. bos. i N. Sannäs, Delsbo. † 5/4 1892 (struplungsot).
23M6 Brita Jonsdotter, * 8/8 1830, d. t. bonden J. Jonsson i Ava 1. † 27/7 1879 (lungsot).
Olof * 21/3 1856                                               21
Jonas * 9/5 1858                                              22
Kerstin * 5/8 1860                                            (X33)42Å4
Pehr * 22/7 1863. Emigr. t. N. Amerika 1890


—8 P 5—

7P2 Eric Jonsson, * 7/3 1760, s. t. bonden J. Pehrsson i Sjömyra 3, Delsbo. G. 2 ggr. Måg, nämndeman o. bonde i Sjömyra ss 4. † 3/12 1835.
3 Brita Ersdotter, * 6/11 1762, d. t. bonden E. Jonsson i Sjömyra ss 4.
† 1/11 1824.
(X8) Karin Johansdotter, * 15/3 1779. Infl. fr. Forsa.
Änka o. omg.                                                        2K12
Jonas * 24/10 1785                                           6
Eric * 23/4 1790                                               7
Pehr * 18/10 1793                                            8
Olof, tv., * 13/10 1796                                      45J3
Sigrid, tv., * 13/10 1796, † 3/6 1800
Sven * 1798, † 21/2 1800
Brita * 10/6 1801, † 19/10 1803 (drunknat)
Sigrid * 16/7 1805, † 22/12 1805 (håll o. stygn)


—15 P 5—

4 Olof Svensson, * 18/9 1815, s. t. häradsdom. S. Olofsson i Skog 2.
G. 18/10 1840. Änkl. o. omg. 3/11 1852. Nämndeman o. bonde i Norrväna 8, Delsbo. † 10/6 1879 (slag).
22P15 Anna Jonsdotter, * 8/4 1815, d. t. bonden J. Jonsson i Norrväna 8. † 13/5 1850
45L4 Karin Jonsdotter, * 16/3 1826, d. t. bonden J. Pehrsson i Norrväna 7. † 26/2 1892 (växt i magen).
Sven * 4/7 1844, † 22/7 1879 (dilirium tremens) i Hudiksvall
Jonas * 25/9 1846. Emigr. t. N. Amerika 1875
Olof * 15/8 1864, † 30/12 1920


—17 P 17—

10 Hans Hansson, * 27/4 1849, s. t. bonden H. Larsson i Skog s 4. G. 7/5 1873. Måg, bonde o nämndeman i Prättingberg s 5 (6), Delsbo. † 26/3 1934.
58M3 Ingrid Olsdotter, * 7/10 1851, d. t. bonden O. Olsson i Prättingberg s 5. † 21/5 1929.


—34 P 10—

7 Anders Pehrsson, * 26/3 1793, s. t. bonden P. Andersson i Svedja 5, Delsbo. G. 8/6 1830. Måg, bonde o. nämndeman i Svedja 1. † 30/4 1856.
48P4 Ingrid Pehrsdotter, * 3/7 1806, d. t. nämndeman P. Olofsson i Svedja 1. † 24/12 1880 (slag).
Brita * 22/8 1831                                              60P5
Margta * 10/6 1835                                           20K7


—46 P 5—

4 Jonas Hansson, * 7/9 1765, s. t. bonden H. Hansson i Sörväna s 4, Delsbo. G. 24/10 1790. Nämndeman o. bonde i Sörväna s 4. † 16/11 1816 (slag).
13T3 Anna Ersdotter, * 7/12 1761, d. t. bonden E. Ersson i Västeräng, Delsbo. † 27/5 1842
Hans * 29/7 1791                                             6
Eric * 4/8 1793                                                 7
Jonas * 4/12 1795                                            8


—48 P 4—

7O2 Pehr Olofsson, * 19/9 1774, s. t. bonden O. Pehrsson i Ovanåker 1. G. 1801. Måg, bonde o. nämndeman i Svedja 1, Delsbo. † 2/2 1826.
3 Margta Olofsdotter, * 28/1 1778, d. t. bonden O. Larsson i Svedja 1.
† 1867.
Christina * 22/10 1802                                      30P8
Ingrid * 3/7 1806                                              34P10
Margta * 6/12 1810, † 17/7 1811
Margta * 4/6 1812                                            24N9
Cherstin * 15/9 1814                                         2O7
Anna * 28/6 1817                                             7T29
Pehr * 26/5 1821, † 15/4 1822


—11 R 8—

12P3 Pehr Ohlsson, * 7/10 1817, s. t. bonden O. Hansson i Sjömyra 8. G. 13/4 1845. Måg, nämndeman o. bonde i Tomta 2, Delsbo. † 26/12 1905.
5 Brita Jonsdotter, * 16/12 1817, d. t. bonden J. Pehrsson i Tomta 2.
† 9/4 1901.
Jonas * 25/4 1846                                            10
Olof * 3/7 1848. Bonde i Tomta 3. † 15/8 1908
Brita * 14/3 1853                                              27S2
Margta * 7/9 1858                                            14T9


—11 R 10—

8 Jonas Pehrsson-Frank, * 25/4 1846, s. t. nämndeman P. Ohlsson i Tomta 2, Delsbo. G. 20/10 1868. Änkl. o. omg. 3/12 1886. Nämndeman o. bonde i Tomta 2. † 29/1 1942.
10M6 Anna Olsdotter, * 20/12 1847, d. t. bonden O. Jonsson i Loka 3, Delsbo. † 20/8 1881.
15K9 Sigrid Olsdotter, * 22/9 1863, d. t. bonden O. Jonsson i Fjärdsätter 3, Delsbo. † 18/11 1932.
Brita * 26/12 1868                                            18N31
Olof * 13/7 1872                                               11
Karin * 2/2 1888                                               12


—13 R 9—

14M5 Jonas Jonsson, * 17/12 1766, s. t. bonden J. Olsson i Långede 1. G. 1791. Nämndeman o. bonde i Tomta 4, Delsbo. † 13/11 1823.
5 Carin Jonsdotter, * 24/4 1770, d. t. bonden J. Hansson i Tomta s4.
† 1867.
Margta * 24/4 1792                                           13
Karin * 30/6 1794                                             42N38
Brita * 25/3 1796                                              2P10
Anna * 24/5 1798                                             3J13
Sigrid * 10/5 1801                                            15K5
Ingrid * 12/7 1803                                            38P13


—19 S 16—

6 Jonas Jonsson, * 12/11 1810, s. t. bonden J. Andersson i Långede 8. G. 20/10 1845. Bonde i Långede s 4, sen. nämndeman o. bonde i Ava 3, Delsbo. † 15/11 1875 (lunginflammation).
17M11 Anna Jonsdotter, * 5/3 1815, d. t. bonden J. Olofsson i Åkre. Änka e. bonden P. Larsson i Långede s 4, Delsbo. † 4/3 1888.
Brita * 24/8 1848                                              25


—19 S 25—

7M7 Anders Norell, * 24/3 1855, s. t. korp. E. Norell i Ö. Tolbo. G. 15/5 1876. Änkl. o. omg. 5/5 1886. Måg, nämndeman o. bonde i Ava 3, Delsbo. † 29/3 1933.
16 Brita Jonsdotter, * 24/8 1848, d. t. nämndeman J. Jonsson i Ava 3. † 31/7 1884 (barnsbörd).
15L8 Karin Jonsdotter, * 18/9 1862, d. t. bonden J. Olsson i Håknorrbo 1, Delsbo. † 7/6 1910.
Erik Gustaf * 26/9 1876, † 25/11 1876 (konvulsioner)
Jonas Alfred * 17/4 1884                                    35
Erik Anders * 22/12 1887, † 26/12 1887
Carl Gustaf * 28/1 1891                                     36


—32 S 2—

1 Carl Gustaf Rudolphi, * 16/11 1791, s. t. reg.-fältskär C. F. Rudolphi i Sunnansjö 5, Delsbo. G. 1809, änkl. o. omg. 1835. Bonde o. nämndeman i Sunnansjö 5. † 13/3 1864.
7T7 Margreta Stark, * 8/5 1786, d. t. korp. Isak Stark i Långede, Delsbo. † 18/7 1834.
22P4 Brita Pehrsdotter, * 18/7 1794, d. t. skomak. P. Pehrsson i Stömne, Delsbo.
Carl * 10/8 1811                                               3
Brita * 2/1 1813                                               18N71
Catharina * 12/12 1814                                     4
Isac * 19/4 1817                                              5
Margta * 10/4 1819                                           6T6
Anna * 31/3 1822                                             60J9
Sara * 29/4 1824                                              18N12
Pehr * 18/9 1826                                              6
32J8 Ingrid Andersdotter * 14/10 1834. (Fosterd.) 32J10


—32 S 4—

34N4 Pehr Mattsson, * 14/10 1825, s. t. bonden M. Pehrsson i Sunnansjö s 1, Delsbo. G. 19/11 1848. Nämndeman o. bonde i Sunnansjö 5. † 8/3 1908.
2 Catharina Carlsdotter, * 12/12 1814, d. t. nämndeman C. G. Rudolphi i Sunnansjö 5. † 21/5 1905.
27K2 Elias »Nordgren» * 3/10 1847. (Fosters.)      27K4
Brita * 14/6 1850, † 17/6 1864 (scharlakansfeber).


—32 S 6—

2 Pehr Carlsson-Rudolphi, * 18/9 1826, s. t. nämndeman C. G. Rudolphi, Sunnansjö 5. G. 4/2 1849. Änkl. o. omg. 11/6 1876. Nämndeman o. bonde i Sannäs ss 2, Delsbo. † 30/1 1890.
23M7 Brita Olsdotter, * 15/7 1828, d. t. bonden O. Jonsson i Sannäs 5.
† 8/11 1874 (lungsot).
14N18 Karin Olsdotter, * 12/6 1846, d. t. bonden O. Borr i Näsbyn s 1. Änka e. bonden P. Pehrsson i Charlotteberg s 1, Delsbo. † 14/11 1918.
Margta * 16/5 1849                                           12
Olof * 27/6 1851, † 15/9 1877 (lungsot)
Kjerstin * 27/12 1853                                        10
Carl * 20/6 1856. (Vistats i USA.) Sen. trädgårdsmäst. i Delsbo. † 1/9 1943
Per * 30/1 1859, † 23/3 1867
Isak * 13/5 1861, † 21/4 1864 (scharlakansfeber)
Brita * 29/4 1864                                              4K14
Anna * 27/9 1866, † 1/2 1867 (förstoppning)
Anna * 15/12 1867. Emigr. t. N. Amerika 1890


—11 T 4—

22P3 Jonas Hansson, * 16/9 1758, s. t. bonden H. Pehrsson i Stömne 3. G. 1786. Måg, nämndeman o. bonde i Västeräng 1, Delsbo. † 29/6 1822.
2 Brita Olofsdotter, * 14/4 1762, d. t. bonden O. Ersson i Västeräng 1, Delsbo. † 20/2 1824.
Sigrid * 7/10 1787                                            6


—11 T 5—

3 Olof Larsson, * 22/7 1779, s. t. bonden L. Jonsson i Västeräng 1, Delsbo. G. 1815. Bonde o. nämndeman i Västeräng s 1. † 24/8 1867.
1J7 Brita Jonsdotter, * 15/2 1787, d, t. bonden J. Hansson i Ava 1, Delsbo. † 25/11 1863.
Kerstin * 28/3 1817                                           20N7
Jonas * 28/6 1819                                            7

—11 T 7—

5 Jonas Olofsson, * 28/6 1819, s. t. nämndeman O. Larsson i Västeräng s 1. G. 28/11 1838. Nämndeman o. bonde i Västeräng s 1 (N. Sannäs 6), Delsbo. † 14/4 1893 (hjärtlidande).
2O5 Karin Olofsdotter, * 29/7 1815, d. t. bonden O. Pehrsson i Oppsjö 2, Delsbo. † 17/4 1893 (lunginflammation),
Olof * 9/12 1838                                               10
Jonas * 24/11 1840                                           11L24
Pehr * 31/12 1841                                            11
Brita * 14/5 1844                                              51J5
Lars * 6/1 1847                                                9J14
Hans * 10/9 1848                                             5L8
Karin * 6/10 1850                                             12
Kerstin * 15/2 1853                                           7L13
Erik * 26/10 1855                                             13
Johannes * 12/5 1857, † 20/8 1857


—11 T 9—

6 Lars Larsson, * 30/8 1821, s. t. häradsdom. L. Jonsson i Västeräng 1. G. 13/10 1844. Nämndeman o. bonde i Hagen 3, Delsbo. † 12/1 1872.
15P4 Sigrid Svensdotter, * 24/12 1823, d. t. häradsdom. S. Olofsson i Skog 2, Delsbo. † 24/11 1901.
Sigrid * 11/4 1847                                            15L9
Lars * 19/8 1853                                              15
Sven * 14/3 1856, † 27/8 1857


—13 T 3—

2 Eric Ersson, * 6/11 1730, s. t. bonden E. Mickelsson i Västeräng 3, Delsbo. G. 1758. Nämndeman o. bonde i Västeräng 2 (3). † 19/4 1801.
14L2 Karin Ericsdotter, * 22/1 1735, d. t. bonden E. Jonsson i Hovra 1. † 30/10 1816 (inflammation).
Sigrid * 24/12 1759                                          9K5
Anna * 7/12 1761                                             46P5
Karin * 8/9 1763                                               17M4
Eric * 31/12 1765                                             4
Jonas * 22/11 1772                                           44P9
Lars, tv., * 22/9 1776                                        5
Olof, tv., * 22/9 1776, † 9/10 1776


—2 U 10—

14Y8 Jonas Danielsson *31/12 1827 s. t. sold. D. Ädel i Backmo. G. 7/11 1852. Måg, nämndeman o. bonde i Bästdal 2, Norrbo. † 17/9 1911.
6 Gertrud Pehrsdotter *6/3 1833 d. t. bonden P. Jonsson i Bästdal 2.
† 16/12 1909.
Pehr *1/3 1855, † 13/7 1855 (magplågor)
Pehr *17/12 1856                                            12
Kjerstin *21/11 1860. Sömmerksa i Bästdal. † 3/5 1943
Daniel *20/3 1863. Bonde i Bästdal. † 6/2 1901
Anna *14/8 1866, † 16/12 1866 (bröstsjukdom)
Anna *10/10 1868                                           (X4)44B18
Gertrud *27/6 1873. G. 28/11 1909 m. bonden J. E. Flodin i Hälsingtuna


─3 V 5─

5Å3 Eric Ersson,*24/1 1805 s. t. bonden E. Pehrsson i Ö. Norrbobyn 5, Norrbo. G. 21/4 1835. Måg, nämndeman o. bonde i Backmo, Norrbobyn s6. † 31/1 1883 (ålder).
3 Brita Johansdotter, *23/1 1807, d. t. bonden J. Carlsson i Backmo (Byn s6). † ½ 1869
Eric, *30/3 1836                                             7
Johannes, *4/4 1839                                        8
Marget, *15/2 1846                                         18Å4


─5 V 1─

(X4)1EV Lars Jonsson,*./10 1704, s. t. husman J. Olofsson i Kyrkbyn, Bjuråker. G. 19/12 1723. Bonde o. nämndeman i Gammelsträng 3.
† 25/5 1759 (häftig feber).
9V1 Ella Olsdotter, *18/10 1701, d. t. bonden O. Olofsson i Hålsjö 11, Norrbo. † 14/3 1771 (häftig feber)
Karin, *26/4 1726                                           2
Anna, *14/3 1730                                            6V4


—8 V 5—

22Y9 Jonas Pehrsson, *9/12 1793, s. t. landbonde P. Jonsson i Norrbobyn 3. G. 28/11 1820. Änkl. o. omg. 1823. Måg, nämndeman o. bonde i Gammelsträng 6, Norrbo. † 31/12 1870 (ålder)
3 Carin Ersdotter, *14/4 1795, d. t. bonden E. Ersson i Gammelsträng 6, Norrbo. † 5/1 1874 (ålder)
Eric, *20/11 1824                                            7
Brita, *13/11 1827, † 31/1 1828 (bröstfeber)
Brita, *3/4 1829                                              15Y4


—9 V 6—

4 Olof Andersson, *26/5 1787, s. t. bonden A. Pehrsson i Gammelsträng 8, Norrbo. G. 1807. Änkl. o. omg. 28/12 1834. Nämndeman o. bonde i Gammelsträng 8, »Finn-Ollas». † 28/5 1835 (bröstfeber)
1Z2 Malin Nilsdotter, *17/12 1773, d. t. bonden N. Olsson i Vedmyra 1, Norrbo. † 11/6 1834 (bröstfeber)
21U4 Gertrud Matsdotter, *(17/4) 11/4 1815, d. t. korp. M. Blom i Norrbobyn, Norrbo. Änka o. omg.     6Y7
Ingrid, *9/10 1808                                          3V6
Anders, *20/11 1812                                       10


—12 V 14—

5 Pehr Olofsson, *14/12 1745, s. t. kyrkvakt. O. Pehrsson i Norrbobyn, Norrbo. Nämndeman o. bonde i Avholm (Söderdala), Bjuråker. † 17/11 1839.
(X4)2A5 Carin Jonsdotter, *1737, d. t. sold. J. Tidman i Sjövik, Bjuråker. Änka e. bonden E. Hansson i Avholm 2. † 9/2 1813 (ålder)
Sigrid, *21/7 1775                                           (X4)3D4
Erik, *18/4 1777                                             (X4)22G3
Olof, *7/10 1779                                             15


—2 Y 6—

4 Olof Mickelsson, *1746, s. t. kyrkvärd M. Jonsson i Hålsjö 3, Norrbo. G. 1774. Nämndeman o. bonde i Hålsjö 3. † 9/12 1805
8Y3 Anna Jonsdotter, *26/12 1752, d. t. vargeringskarl J. Jacobsson i Norrbobyn, Norrbo. † 15/4 1832 (håll o. stygn)
Gertrud, *23/4 1775                                        9Å12
Elsa, *24/2 1777                                             1Y6
Mickel, *24/5 1779                                          9
Jonas, tv., *3/9 1781, † 23/11 1781 (håll o. stygn)
Sigrid, tv., *3/9 1781, † 28/9 1781 (håll o. stygn)


—3 Y 17—

4Y18 Jonas Ersson Falck, *16/2 1841, s. t. bonden E. Pehrsson i Ö. Hålsjö 6, Norrbo. G. 8/11 1864. Måg, nämndeman o. bonde i Ö. Hålsjö 4. † 8/2 1903
14 Margreta Andersdotter, *22/10 1837, d. t. bonden A. Eriksson i Ö. Hålsjö 4. † 22/12 1922
Margreta, *26/9 1865, † 18/5 1883
Gertrud, *24/9 1876                                        20


—4 Y 20—

14 Jonas Jonsson Nordlund, *9/8 1847, s. t. gästgiv. J. Jonsson i Ö. Norrbobyn 4, Norrbo. G. 18/11 1869. Nämndeman o. handl. i Ö. Norrbobyn 4. † 1/4 1921.
27Å4 Brita Olsdotter, *1/2 1845, d. t. sold. O. Nordqvist i V. Norrbobyn. † 5/10 1925.
Helena, *13/1 1870, † 25/10 1893 (lungsot)
Anna, *3/6 1877                                             28


—11 Y 5—

5Å3 Pehr Ersson, *10/9 1803, s. t. bonden E. Pehrsson i Ö. Norrbobyn 5.
G. 7/2 1832. Måg, nämndeman o. bonde i V. Hålsjö s16, Norrbo. † 24/12 1886 (ålder)
3 Brita Pehrsdotter, *17/5 1810, d. t. bonden P. Larsson i V. Hålsjö s16.
† 18/2 1894 (ålder)
Pehr, *4/5 1832                                              8
Kjerstin, *12/10 1834                                      5V10


—11 Y 9—

(X23) Erik Eriksson Höglund, *25/8 1846 i Ilsbo sn, Gävleb. G. 10/11 1875. Måg, nämndeman o. bonde i V. Hålsjö 16, Norrbo. † 9/7 1924.
6 Carin Larsdotter, *31/10 1851, d. t. bonden L. Jonsson i V. Hålsjö 16. † 7/3 1917.
Lars, *9/5 1877                                              13
Erik, *22/2 1880                                             1U15


—12 Y 2—

1 Jonas Ersson, *1724 i Edsta by, Högs sn. Infl. 1744. Upptagen som fosters. hos bonden O. Jonsson i Hålsjö 16 (17), Norrbo. G. 8/11 1852. Nämndeman o. bonde i »Glugg», Hålsjö. † 23/5 1778 (kallbrand i fotled).
10Y1 Brita Andersdotter, *25/6 1722, d. t. sockenskriv. A. Jonsson i Hålsjö 14. † 23/6 1800 (ålder)
Eric, *13/11 1756                                            3


—12 Y 4—

3 Michael Ersson, *19/9 1781, s. t. bonden E. Jonsson i V. Hålsjö 17, Norrbo. G. 17/11 1811. Kyrkvärd, nämndeman, häradsdom. o. bonde i V. Hålsjö 17 »Glugg». † 3/1 1855 (ålder o. gikt)
2V1 Margtha Pehrsdotter, *13/4 1786, d. t. bonden P. Olofsson i Gammelsträng 1, Norrbo. † 8/12 1865 (ålder)
Brita, *30/10 1813                                          4V9
Eric, *23/1 1817                                             7


—2 Å 7—

3 Olof Olsson, *27/12 1782, s. t. bonden O. Jacobsson i Norrbobyn 2, Norrbo. G. 1818. Nämndeman o. bonde i Ö. Norrbobyn 2. † 15/11 1842 (kräfta i halsen)
(X4)26G7 Brita Olsdotter, *28/4 1793, d. t. gästgiv. O. Thornberg i Ö. Norrbobyn 4. † 21/8 1873 (ålder)
Olof, *27/10 1819. Bonde i Ö. Norrbobyn 2. † 10/5 1910.
Jonas, *5/5 1822                                              13


—7 Å IV—

Eric Ersson, *167.. Härst. okänd. Måg, nämndeman, kyrkvärd o. bonde i Ö. Norrbobyn 7, Norrbo.
III Gertrud Grelsdotter, *167.., trol. d. t. bonden G. Olufsson i Norrbobyn 7.
Olof, *3/5 1694                                                V
Jonas, *19/3 1697                                            6VI
Eric, *23/2 1703                                               1


—V—

IV Olof Ericsson, *3/5 1694, s. t. nämndeman E. Ersson i Ö. Norrbobyn 7.G. 1717. Nämndeman, kyrkvärd o. bonde i Hålsjö 11, Norrbo.
† 10/10 1773 (ålder)
3Y2 Brita Olofsdotter, *29/10 1697, d. t. sold. O. Larsson i Hålsjö 4.
† 23/3 1777 (ålder)
Gertrud, *26/9 1718                                          2Y4
Olof, *8/3 1721                                                2
Eric, *12/11 1722                                             9P3
Lars, *4/2 1725. Okänd vistelseort.
Anna, *28/9 1727                                             (X4)5B3
Gossebarn, (odöpt) *7/3 1731, † 7/3 1731
Jonas, *18/1 1734                                            4
Pehr, *27/3 1739                                              5


—7 Å 29—

21 Michael Larsson, *8/9 1849, s. t. kyrkvärd L. Olsson i Ö. Norrbobyn s7, Norrbo. Nämndeman o. bonde i Norrbobyn 7, »Staffas». † 4/2 1923.
4Y14 Anna Brita Jonsdotter, *19/11 1852, d. t. gästgiv. J. Jonsson i Ö. Norrbobyn 4. † 25/2 1915.
Lars, *5/4 1875. Sjömaskinist. Utfl. t. Sth. 1912.
Anna, *23/3 1881                                             11Y13
Jonas, *20/9 1886                                            39


—7 Å 39—

29 Jonas Mickelsson, *20/9 1886, s. t. nämndeman M. Larsson i Norrbobyn 7, Norrbo. G. 6/11 1910. Nämndeman o. bonde i Norrbobyn 7,»Staffas»
(X4)24A22 Margreta Charlotta Stadin, *2/10 1885, d. t. timmerman P. E. Stadin i V. Norrbobyn.


—8 Å 1—

III Carl Pehrsson, *./11 1682, trol. s. t. bonden P. Andersson i Norrbobyn 8, Norrbo. G. 1710. Nämndeman o. bonde i Norrbobyn 8. † 18/5 1733
Margta Johansdotter, *./11 1686. Härst. okänd. † 11/6 1757 (ålder)
Pehr, *28/12 1712                                            2
Johan, *2/11 1714                                            3V1
Carin, *6/8 1719                                               40Å5
Margtha, *12/10 1722                                       7Å2


—9 Å 5—

1 Sven Andersson, *23/6 1748, s. t. bonden A. Danielsson i Ö. Norrbobyn 10, Norrbo. (Läst vid Hudiksvalls trivialskola.) G. 29/4 1778. Nämndeman, häradsdom. o. bonde i Ö. Norrbobyn 9. † 2/10 1811 (håll o. stygn).
5V2 Sigrid Jonsdotter, *8/9 1757, d. t. bonden J. Jonsson i Gammelsträng 3, Norrbo. † 26/12 1818 (håll o. stygn).
Anders, *11/6 1778                                           14
Jonas, *24/3 1781                                            14Å14
Daniel, *23/6 1782                                            6Y6
Gertrud, *23/8 1785                                          2Å6
Carin, *30/8 1793, † 9/3 1794 (koppor)


—11 Å 5—

4 Anders Jonsson, *28/1 1805, s. t. bonden J. Pehrsson i V. Norrbobyn 11, Norrbo. G. 27/10 1833. Bonde o. nämndeman i V. Norrbobyn s11, »Normans». † 7/1 1889 (ålder)
7Å18 Carin Olsdotter, *10/12 1813, d. t. bonden O. Olsson i V. Hålsjö 13, Norrbo. † 16/10 1891 (förkylning)
Margtha, *12/12 1834                                       (X4)5D41
Jonas, *15/4 1836, † 10/5 1836 (slag)
Jonas, *23/1 1838, † 17/4 1838 (bröstfeber)
Carin, *4/4 1840                                               12Å20
Jonas, *10/9 1842                                            6
Olof, *6/4 1845                                                7
Sigrid, *28/11 1849                                          21U15
Juliana, *1/1 1852, † 30/6 1852 (stelkramp)


—12 Å 3—

1 Lars Jacobsson, *26/7 1724, s. t. bonden J. Larsson i Norrbobyn 12, Norrbo. G. 10/11 1745. Nämndeman, gästgiv. o. bonde i Norrbobyn 12. † 16/10 1803 (slag)
(X8) Chjerstin Jonsdotter, *9/12 1720. Infl. fr. Forsa sn, Hälsingland. † 26/8 1789 (ålder)
Jonas, *11/8 1748                                            5
Carin, *21/7 1751, † 21/7 1752 (koppor)
Jacob, *1/1 1761                                              6


—13 Å 2—

V Pehr Olofsson, *4/2 1703, s. t. bonden O. Jonsson i Norrbobyn 13, Norrbo. G. 26/11 1727. Änkl. o. omg. 13/12 1772. Nämndeman o. bonde i Norrbobyn 13. † 21/2 1786 (ålder)
(X8) Margta Henrichsdotter, *1703 i Stavåker, Forsa sn, Hälsingland. Infl. 1719. † 14/7 1771 (böldsjukdom)
1U1 Malin Danielsdotter, *19/6 1730, d. t. sold. D. Östberg i Bästdal, Norrbo. † 8/2 1811 (håll o. stygn)
Gertrud, *23/2 1731                                          7Y9
Kjerstin, *27/5 1734                                          9V2
Pehr, *11/1 1738                                              4
Margta, *7/2 1745                                            22Y3


—13 Å 6—

4 Olof Pehrsson, *28/9 1769, s. t. bonden P. Pehrsson i Norrbobyn 13, Norrbo. G. 12/1 1794. Nämndeman o. bonde i V. Norrbobyn 13, »Ol-Jons». † 4/6 1852 (ålder)
9Å4 Carin Pehrsdotter, *30/3 1771, d. t. bonden P. Andersson i Norrbobyn 9. † 14/7 1855 (ålder)
Anna, *25/12 1794                                           1Z9
Pehr, *12/12 1797                                            11
Olof, *12/7 1801                                               12Å10
Jonas, *20/11 1803                                           12
Eric, *6/8 1810                                                 5V5


—16 Å 6—

4 Jonas Jonsson, *23/2 1819, s. t. bonden J. Jonsson i V. Hålsjö 12, Norrbo. Fosters. t. farbrodern M. Jonsson i V. Norrbobyn 10. G. 27/4 1845. Nämndeman, kyrkvärd o. bonde i V. Norrbobyn 10. (Övertog gården 1832.) † 23/12 1870 (lunginflammation)
7V3 Gertrud Olsdotter, *4/3 1818, d. t. torp. O. Jonsson i Gammelsträng, Norrbo. † 7/7 1879
Ella, *10/2 1847, † 16/1 1849 (slag)
Michael, *7/11 1849                                          7
Jonas, *25/7 1852, † 4/7 1874
Olof, *20/2 1856                                               8


—18 Å 2—

22U6 Eric Ersson, *17/11 1796, s. t. torp. E. Andersson i Fönebo, Norrbo. G. 5/11 1824. Måg, nämndeman, kyrkvärd o. bonde i V. Norrbobyn 16, Norrbo. † 10/2 1884 (ålder)
1 Catharina Sjulsdotter, *9/5 1805, d. t. bonden S. Månsson i Norrbobyn. † 2/10 1887 (ålder)
Anna, *23/10 1828, † 24/10 1828
Anna, *10/4 1830                                             7Å24
Eric, *18/2 1834, † 18/2 1834 (allm. svaghet)
Margtha, *21/3 1835                                         7Å28
Eric, *25/6 1838                                               3
Catharina, *31/10 1844, † 31/10 1844 (allm. svaghet)
Magnus, *12/6 1848                                          4


12G9 Joseph Andreas Nordlinger 19/3 1813 son till bruksinspektor P. Nordlinger i Strömbacka. Anställd som soldat nr 10 (Korpral) vid Delsbo kompani Hälsinge regemente. Nämns som nämndeman, häradsdomare, landstingsman och bonde i Lia 16 (8), “Norr-Nirs” Bjuråker. Död 16/4 1900.
Gift 18/10 1846 med 12G7 Kjerstin Pehrsdotter 2/4 1817 dotter till bonden P. Olofsson i Lia 16, Bjuråker. Död 22/8 1893 (ålder)
Ett barn:
Brita 15/12 1848, gift med 7G10 Jonas Olofsson, måg och bonde i Lia 8, senare nämnd som gårdsägare i Västansjö, Bjuråker


14E8 Pehr Andersson 20/2 1778 son till bonden A. Andersson i Svedjebo. Måg, bonde och nämndeman i Lia 15, “Norrskrämars”, Bjuråker. Död 19/6 1853
Gift 1803 med 14E4 Brita Olofsdotter 27/12 1780 dotter till bonden O. Jonsson i Lia 15. Död 10/10 1852
Två barn:
Anders 20/10 1808 – 12/11 1808
Carin 27/6 1811


13E8 Jonas Olofsson 20/9 1771 son till nämndeman O. Jonsson i Lia 7, Bjuråker. Nämndeman och bonde i Lia 7 (10) “Olas” Död 1/7 1841 (gastrisk feber)
Gift 30/4 1797 med 13H2 Margta Pehrsdotter 7/3 1771 dotter till bonden P. Hansson i Änga 3, Bjuråker. Död 26/6 1855 (ålder)
Sex barn:
Olof 8/11 1799 – 12/12 1835 (bröstfeber)
Pehr 29/6 1802, bonde i Söderdala 4 “Olas”, Bjuråker
Jonas 24/4 1806 – 3/4 1807 (håll o stygn = lunginflammation)
Jonas 22/4 1808 – 9/10 1809 (rödsot = dysenteri)
Margta 24/4 1812 – 15/3 1819 (bröstfeber = lunginflammation)
Sigrid 29/3 1815, boende på Lia 7 (10)


16EVll Erik Pehrsson 10/8 1718 son till bonden P. Pehrsson i Lia 10, Bjuråker. Bonde och nämndeman i Lia 10. Död 8/10 1800 (ålder)
Gift 1739 med 20GlV Sigrid Jonsdotter 4/4 1716 dotter till bonden J. Erichsson i Svedjebo 1, Bjuråker. Död 2/5 1790 (håll och stygn = lunginflammation)
Två barn:
Karin 21/12 1741 – 23/12 1741
Pehr 10/12 1743


13E8 Jonas Olofsson 20/9 1771 son till nämndeman O. Jonsson i Lia 7, Bjuråker. Nämndeman och bonde i Lia 7 (10) “Olas” Död 1/7 1841 (gastrisk feber)
Gift 30/4 1797 med 13H2 Margta Pehrsdotter 7/3 1771 dotter till bonden P. Hansson i Änga 3, Bjuråker. Död 26/6 1855 (ålder)
Sex barn:
Olof 8/11 1799 – 12/12 1835 (bröstfeber)
Pehr 29/6 1802, bonde i Söderdala 4 “Olas”, Bjuråker
Jonas 24/4 1806 – 3/4 1807 (håll o stygn = lunginflammation)
Jonas 22/4 1808 – 9/10 1809 (rödsot = dysenteri)
Margta 24/4 1812 – 15/3 1819 (bröstfeber = lunginflammation)
Sigrid 29/3 1815, boende på Lia 7 (10)


12E1 Pehr Pehrsson “Törjes” 1669, son till bonden P. Andersson i Lia 6, Bjuråker. Nämndeman och bonde i Lia 6 “Törjes” Död 1752
Hustru Anna Pehrsdotter 168.. Härst. okänd
Sex barn:
Anders 1710, kvarboende på gården
Gölin 1713
Lars 1/6 1716, soldat o bosatt i Västansjö
Jonas 1/1 1720, bonde i Västansjö (Gärde), Bjuråker
Olof tv. 23/10 1724
Gossebarn (odöpt) tv. 23/10 1724 – 23/10 1724


12E7 Anders Larsson 1/1 1818 son till bonden L. Pehrsson i Lia 14, Bjuråker. Måg, kyrkvärd, nämndeman o bonde i Lia 2 (3) “Erik-Pers” (hem. sk. t. 5 öresl.) Död 19/10 1885 (lunginflammation)
Gift 1839 med 8E3 Kjerstin Larsdotter 21/5 1813 dotter till bonden L. Jonsson i Lia 2. Död 13/8 1889 (kräfta)
Sex barn:
Brita 28/9 1840 Gift med 6F29 Pehr Eriksson Lif, soldat o bosatt i Lia
Lars 26/4 1843 Gift 1872 Måg o bonde i Lia 9 12E13 samt handlare i Svedjebo o Lia 6
Jonas 2/4 1845 Emigrerat till N. Amerika 1868
Carin 26/4 1846 Gift 3/10 1872 med 25C29 Anders Påhlsson-Nord, bonde i Lia 11
Pehr 16/4 1851 – 30/8 1852
Kjerstin 17/6 1856 Gift 20/10 1886 med Anders Eriksson, måg o bonde i Lia 3 “Erik-Pehrs”


17E4 Pehr Larsson 26/5 1792 son till bonden L. Eriksson i Lia 2, Bjuråker. Nämndeman o bonde i Lia 2 “Gästgivars“. Död 13/10 1876 (ålder)
Gift 1819 med 14H3 Carin Pehrsdotter 20/4 1796, dotter till bonden P. Olofsson i Änga 4, Bjuråker. Död 11/4 1865 (maginflammation)
Ett barn:
Kjerstin 24/11 1820 Gift med 17E5 Jonas Larsson, måg o bonde i Lia 2 “Gästgivars” Bjuråker


– 19 G 10 –
7 Pehr Mathias Pehrsson-Ågren * 6/1 1877, s. t. bonden P.M. Johansson-Kniv i Björka 1. G. 14/2 1902. Sold. nr 88 vid Häls. reg. Bos. i Bredåker, sen fjärdingsman i Ede, Delsbo (Tingshusvaktmästare). † 15/3 1969.
(X) 6 44P68 Ingrid Frid, * 21/3 1881, d.t. sold. E. Frid i Långbo, Delsbo † 11/5 1964
Johan 15/8 1901. Lantbrevbärare i Delsbo
Erik, tv. 7/8 1904. Utfl. t. Mo 1934
Kristina, tv. 7/8 1904. Utfl. t. Hudiksvall 1923
Ester 21/1 1910. Utfl. t. Sundsvall 1929
Sven 16/3 1914 – 12

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *