Storbröllop i Delsbo

För hundra år sedan och mer, var ett bröllop en stor händelse som skulle förevigas med ett fotografi. Det är med hjälp av dessa bröllopsfoton som Dellenportalen nu försöker identifiera vilka det var som var med på bröllopet.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


BRÖLLOPS SEDER
Några ord om seder och bruk, tankar och regler som gällde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Fram till 1908 var man tvungen att gifta sig i kyrkan.
Bruket att kvinnor tar männens efternamn vid giftermål växer fram under 1800-talet.
Officiellt föreskrevs namngemenskap för makar först 1915 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning. Enligt 1963 års namnlag kunde kvinnan vid giftermål genom en anmälan behålla sitt efternamn.
Fram till 1973 var det lag på lysning i kyrkan tre söndagar i rad, med det blivande brudparet närvarande. Meningen var att församlingen skulle kunna lägga in en protest mot det stundande bröllopet. Efteråt brukade det vara lysningsmottagning och det var då man lämnade sina bröllopspresenter.


Storbröllop i Södra Sannäs 1896

Om ett nyligen firadt sex dagars storbröllop i Delsbo, Helsingland, innehåller Söderhamns Tidning en målande skildring, ur hvilken vi återgifva följande:

Den 19 november sammanvigdes i Sör-Sannäs, Delsbo socken, hemmansegaren Vilhelm W. v. Walter och bondedottern Sigrid Olsdotter från Lia by i Bjuråkers socken. Bröllopet firades i enlighet med urgammal häfdvunnen Delsbosed.

Dagen före den s.k. stordagen samlades bröllopsgästerna i den gård där bröllopet firades. Bröllopsspelmannen stod då på bron (trappan) och spelade en marsch, brud och brudgum samt tärnor och svenner stodo bredvid och undfägnade de ankommande gästerna.

Sedan den siste af gästerna anländt och alla fått sig grundlig traktering, börjades dansen, som räckte till kl. 7 följande morgon. Denna dans var särskildt för alla som hade skjutsat till bröllopsgården.

Hela natten var trakteringen riklig, och bruden gick då med en stor silfverskål, fylld med vin, och bjöd gästerna, som togo för sig med en i skålen liggande slef. Bruden skildes nu från de öfvriga genom brudbältet, som är af silfver och ungefär 6 centimeter bredt. Brudgummen bar omkring en liknande skål, men med starkare vinslag uti.

På morgonen till stordagen blef bruden osynlig, ty hon hade då begifvit sig af till en i närheten liggande bondgård för att klädas till vigseln. Då klockan slog 10 på f.m., satte sig brudgummen upp i en trilla jemte spelmannen och två tärnor samt åkte emot bruden. Hela skaran gäster tågade efter under graflik tystnad, och samtliga gjorde halt på gårdsplanen till den gård där bruden kläddes.

Länge behöfvde man ej vänta, förrän bruden kom ut, ledsagad af tärnorna, och nu hoppade brudgummen ur åkdonet och lyfte bruden upp i densamma. Hela tiden hade tonerna af en bröllopsmarsch ljudit. Nu bar det åter iväg till bröllopsgården, där brudgummen vid dess «bro» lyfter sin blifvande äkta hälft ur åkdonet.

Det första nu bruden gjorde var att mata den häst, som dragit henne till gården, och pläga husdjuren, innan någon af gästerna undfägnades. Kl. 2 e.m. kom prosten Fredborg för att förrätta vigseln och «lysa brudgåfvorna». Sedan vigseln förrättats, höll prosten till de nyvigda ett varmt och uppmuntrande tal, därefter kom stordagens middag.

Denna varade ett par timmar, och det led mot kvällen innan dansen åter började. Nu dansades först en stund på det vanliga viset, sedan dansades kronan af bruden, så kom gubbdansen och gumdansen, då till slut bruden fördes ut under jubel af de segrande gummorna. Bruden dansade, enligt seden, två polskor med hvarje af gästerna, såväl manliga som kvinnliga. Männen började. Det åtgick tre hela timmar, innan kronan var dansad af bruden, och nära fyra timmar innan gumdansen var slut. Man kan tänka sig, hvilket oerhördt kraftprof af ett fruntimmer detta är, då man tager i betraktande den åtsittande bruddräkten m.m.

Då delsbon bjuder upp till dans, slår han endast armen om lifvet på den han tänker dansa med, och så bär det iväg. Flickorna fångas af en framsträckt muskulös arm, och nej kan gärna icke komma i fråga. Märkvärdigt är att se delsbor dansa polska, huru de, hvarf på hvarf, hvirfla omkring, outtröttliga och med osviklig takt, utan att stöta hvarandra. Här funnos de som dansade öfver tvåhundra polskor i kör. Och gammelvalsen sedan! Flickor och gossar glida fram mjukt våglikt. Det är poesi, styrka och estetik i dessa danser, så mycket olikt den nya valsen med dess korta, hetsiga takt och dess allt förstörande framfart. Och schottisen sedan! Flickan svänger sig omkring ledigt framför kavaljeren, i det hon håller upp högra handen och räcker honom sitt pekfinger, som han kvarhåller och dansar efter henne, som hela tiden svänger rundt, utan att någon af dem faller ur takten! Så armen om lifvet på tösen igen, så in i den vanliga turen, så äro de dansande hvar för sig, då flickan mjuk och spänstig som en stålfjäder dansar fri och ledig framför, och pojken dansar efter liksom för att fånga henne; till sist slår han armen om hennes lif, och sida vid sida ta de nu en sorts mazurkasteg.

En balettmästare skulle komma till korta i täflan med denna ungdom, som har muskler af järn och knäveck af stål. Det dansas i sex dygn både dag och natt, och hvarje låt dansas till slut. Ej mindre tröttande är spelmannens uppgift.

De få stunder som användes till hvila lågo samtliga ungdomarna på så kallad bröllopsbädd, och snart hade såväl pojkar som flickor krupit under de långhåriga skinnfällarna, som vid denna årstid kommo bra till pass för en upphettad ungdom.

Lång blef ej hvilan, ty snart hörde man fiolens toner, då tärnor och svenner i brudparets sällskap kommo med frukost på säng. Så var det att upp och kläda sig, så åstad att dansa och roa sig igen.

Tredje dagens bröllopsmorgon drogs det fram en lodkärra på gården, för denna spändes icke en häst utan den starkaste af delsbopojkarna, utstyrd med skallra och bjällror. I kärran åkte spelmannen och en delsbopojke, utklädd till delsboska samt hållande en ofantlig stor kaffepanna i den ena handen och en stor brödkorg i den andra. Nu bar det i väg till alla ställen i byn där det fanns bröllopsgäster. Solen stod dock högt på himmelen, innan sista gården var besökt och de unga åter samlades i bröllopsgården, ty de gamla gummorna äro med blott stordagen.

Tredje bröllopsdagen på kvällen hölls en så kallad maskerad, då en mängd flickor voro klädda i delsbokarlnationaldräkter och pojkar i kvinnodräkter. Detta tog sig rätt lustigt ut, ty hur än de till pojkar klädda flickorna sträckte på sig, hade de till delsbostintor klädda pojkarna hufvudet högre, och få kunde nu hålla skrattmusklerna.

Om stordagskvällen kommo en mängd «knutare», d.v.s. en mängd maskerade personer, till bröllopsgården för att se bruden. Bruden fick då stå en god stund på «bron» och visa sig under det tärnorna lyste med ljus.

I dansstugan uttogos alla fönstren för att «knutarna» skulle kunna se in och det var en egen syn att se de många hemgjorda maskerna, af hvilka åtskilliga rent af voro hemska. Sedan «knutarne» fått plägning, försvunno de, och nu insattes fönstren ånyo, hvarpå dansen åter började. Alla måste nu vara med. Det blef ett hojtande och skrattande, när pojkarne drogo in gamla gummor och flickorna gamla gubbar, men alla gjorde sitt bästa.

De båda sista kvällarna gjordes några lekar, och på sjette dagen spelades uppbrott, då hvar och en fick sin duktiga bröllopsmatsäck och drog hvar till sitt. Man hade emellertid haft roligt, och sent glömmer man ett bröllop i Delsbo, ty det är en tafla af lif och friskhet.

Västmanlands Läns Tidning 3/12 1896
Avskrift: Viveca Sundberg

43M12 Henrik Wilhelm Winblad von Walter, * 14/8 1866, s. t. serg. G. F. O. Winblad von Walter i S. Sannäs 2, Delsbo. . Korp. vid Häls. reg. o. bonde i S. Sannäs ss 2. † 4/12 1941.
G. 19/11 1896 med (X4)4E14 Sigrid Olsdotter, * 30/8 1871, d. t. torp. O. Andersson i Brännås, Bjuråker. † 22/9 1925.
Carl Olof Eugen * 5/11 1897                               18
Gustaf Fredrik Oskar * 25/12 1901                      19
Bror Verner Mauritz * 2/2 1909, † 19/2 1909


Harry Persson skriver följande i sin bok, ”I KYRKBYN OCH TÅ”:
I det gamla bondesamhället hade man stor koll på släkt och grannar. Föräldrarna utsåg tidigt eventuella giftas kandidater till sina barn. Ända in på 1900-talet var det för det mesta föräldrarna, som bestämde, vem som dottern (eller sonen) skulle gifta sig med. Det skulle helst vara nån inom samma rang och status. Bonddöttrar fick inte gifta sig med en dräng till exempel. Däremot gick det bra med ett giftermål uppåt så att säga, om nu motparten var med på det. Bröllop var en ståtlig tillställning. Med många inbjudna. Då gällde det verkligen att hålla koll på släkten. Kusiner och tremänningar räknades som nära släktingar. Och alla yngre och medelålders i byn bjöds in och kom, om nu inte småbarn hindrade. Ett bondbröllop här i bygden hade för det mesta över hundra gäster. Och det räckte i dagarna tre med mycket mat och dryck.
Fram till 1910-talet bar bruden en svart klänning med brodyr på med vit slöja och en vit snibb fastknuten i midjan. Och en stor krona som lånades från kyrkan. Brudgummen bar en bonjour eller senare frack. Både brud och brudgum hade vita handskar. Slöjan var från början liten och ersatte de från 1800-talet vanliga pappersblommorna i granna färger, som prydde dåtidens bruddräkt. På 1910-talet blev det mer och mer vitt i dräkten för att sen helt övergå i vit brudklänning. Den sista svarta brudklänning i Bjuråker användes, vad vi vet, år 1922. Gästerna var högtidsklädda, frack och långklänning hörde till.
Bröllopet hölls för det mesta i det hem, där paret skulle bosätta sig. För att klara mathållning för hundra gäster i tre dar behövdes mycket förberedelser och en erfaren kokerska. Spelmän hörde till, fiolspelande och dragspel.
Marskalkar, tärnor och brudnäbbar var regel liksom gudfar och gudmor.
Före bröllopet var det lysning i kyrkan. Tre söndagar lästes lysningen upp. Reducerades senare till en gång.
En speciell sed var ”knutningen”. Ungdomar som kände brudparet, men inte blivit bjudna, besökte bröllopsgården på kvällen första dagen. Utklädda och uppspelta kom de till bröllopet, kikade in genom fönster och dörrar, fick sig en matbit eller ett glas, dansade en sväng och lyckönskade brudparet. Helst skulle man förbli oigenkänd och ju roligare utklädsel desto bättre. Knutarna var ett välkommet och roligt inslag i bröllopsbilden.
Slut citat.

Bröllopsfoton
Till bröllopsceremonin hörde också att brudparet och alla gästerna i vederbörlig ordning ställde upp sig för fotografering. Det var en omständlig och tidsödande procedur att arrangera alla till fotografens belåtenhet. Intill bruden satt eller stod hennes släkt och på samma sätt placerades brudgummens föräldrar och syskon nära honom. Brukligt var att bjuda handlaren och andra på orten betydelsefulla personer.
Sedan brudpar, släkt, övriga gäster och barn intagit sina anvisade platser och hattar skjutits upp i pannan för att inte skugga ansiktet, var det så dags för det viktiga bröllopsfotot. Det är inte att undra på om brudpar och gäster tycks något stelnande i sina poser.
Bilder på stora bröllop från början av 1900-talet har sällan eller aldrig blivit fullständigt publicerade. Bilder med namn på brudparet och gården förekommer, men man får aldrig veta vilka gästerna är. Inte ens i lokala byaböcker förekommer utförliga presentationer. Därför kommer troligen dessa bildskatter – som är en del av vårt kulturarv att med tiden bli förpassade till glömskans mörker om ingen gör något för att försöka lyfta fram deras stora värde som kulturbärare och backspegelar till en tid som varit.
Av den anledning vill vi försöka rädda så många bilder som möjligt i vårt närområde. Sedan vi fastställt vilka brudparet är och var någonstans bröllopsbilden är tagen vill vi identifierad så många av brudparets släktingar och gäster som det bara går. I förta hand förlitar vi oss på vårt egna och andras bildarkiv och slutligen på den stora allmänheten som nu kan se bilden på nätet. Alltid är det någon som känner igen någon släkting, nära anhörig eller bekant.

Här kan du få en djupare inblick i hur vi levde förr , under rubriken övrigt

En uppmaning – Vi vill ha bilder från stora bröllop från början av 1900-talet eller tidigare, gärna från det här området.
Har du ett sådant bröllopsfotografi hjälper vi gärna till med identifiering av bröllopsgäster.


Släktboken
Siffror inom parentes hänvisar till ”Bjuråker, Delsbo, Norrbo släktregister”.

 

brde-023-1959 
Bild ur HT den 25 april 1959

Delsbomakar gifter bort halva barnaskaran
I den övre raden, ljusfabriksarbetaren Gösta Thorèn och Astrid Persson, båda från Fredriksfors samt affärsbiträdet Barbro Thorèn, Norrberg och trafikbiträdet John Larsson från Järvsö.
I den nedre raden motorman Åke Bodell, Iggesund och sjukvårdsbiträdet Elsa Thorén samt tandsköterskan Anna-Lisa Thorén, Edsbyn och kontoristen Lennart Lindström, Näsviken.


Århundradets bröllop i Delsbo

2 000 personer i kyrkan – 500 bilar

brde-022-1959 
Bild ur Hudiksvalls Tidning den 1 juni 1959. Hjälp oss byta ut den här bilden mot det riktiga fotot. Foto: Ateljè Logård. Text B. J:son

Efter bestyren hos brudkläderskan Wivi Wahlström kom turen till fotografen. Än så länge hade man inte varit till kyrkan och prästen, än kunde brudarna kallas vid sina flicknamn.
Paren är fr. v. (36N22 Delsbo släktbok) Barbro Thorèn-John Larsson, Elsa Thorèn – Åke Bodell, Astrid Persson-Gösta Thoèn, Anna-Lisa Thorèn – Lennart Lindström.

TV var med under bröllopet
Alla TV-tittare fick se  brudparen under förberedelserna för vigseln och dessutom även brudfotot. När sändningen gavs på kvällen satt brudparen och deras 250 gäster som bäst och supérade på Folkets hus och där hade man även  låtit inmontera  en TV-apparat. Där fick således brudparet och deras gäster se den första  bröllopsbilden genom TV, medan de ännu satt bänkade vid bröllopsborden. Det är en unik tilldragelse

 

brde-020-arranderat-
Denna bild är från ett vykort ur egen samling. Bilden visar ett arrangerat bröllop, så som ett bröllop kunde se ut i Delsbo i början av 1900-talet. Bilden togs omkring 1901-1902.
Brudparet är syskonen Erik- och Margta Ehn (20O4 Delsbo släktbok). Båda emigrerade sedan till Amerika.

 

 
Brudparet på den här bilden är Carl Johan Lind f. 27/12 1876 ( 7K7 Delsbo släktbok) och Katharina Eriksson f. 25/11 1890 (3K14 Delsbo släktbok). Paret var uppklädda för att visas upp för besökarna på Hälsingestämman i Delsbo 1908.  Kalle emigrerade till USA  år 1910.

Bilden är från boken, Bilder från Långede, sid. 41.

Ava


Bröllop i Ava den 30/5 1909 mellan:
56J6 Per Fredrik Forsman från Stömne och 8D6 Hulda Holm från Berge 5.

Bakre raden på bron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Andra raden:
1, 2, 3, 4. Fanjunkare Anders Erik Andersson-Backman, Västansjö 5, 6, 7, 8, 9. troligen fiolspelman Per-Johan Sundberg, Västansjö(den här bilden är efter honom) 10, 11, 12.

Tredje raden:
1, 2, 3, brudgummens far Jonas Olof Sten 4,  Brudgummens mor Margta Sofia Johansdotter 5, 6, Brudgummns syster troligen Amanda Maria 7.Brudgum, Per Fredrik Forsman 8. Brud, Hulda Holm 9, brudens syster Edla Kristina 10, bakom henne okänd 11, brudens bror Per Johan 12 , brudens Far Hans Erik Holm, 13, brudens syster Frida 14, brudens mor Eva Amalia Burgman 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Karin Olsdotter- Backman 22

Barn i främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Johan Albert Backman 11, 12. Valfrid Backman med amputerat ben 13.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

 

Tomta


Leeks i Tomta 149, Delsbo

brde-002-placering-1910
Bröllop i Tomta 149, den 2/5 1910 mellan (11R12) Anders Persson Lek och Karin Jonsdotter, dotter till nämndeman J. Frank i Tomta
Fotograf: Okänd
Fotot utlånat av Therese Eriksson Friggesund, vars far sitter längst ut till vänster i främre raden.

 

54J4 Anders Persson-Leek, * 20/3 1880, s. t. bonden P. Pehrsson i Fjärdsätter ss 5. G. 2/5 1910. Bonde i Tomta 42, Delsbo.  † 29/1 1962.
11R12 Karin Jonsdotter, * 2/2 1888, d. t. nämndeman J. Frank i Tomta 2. † 1/7 1943.

1. Albert Jonsson Tomta Delsbo
2.
3.
4.
5.
6. Spôrsk – Jonas, en kusin till brudens mor
7.
8. Pipar-Jonke, Jonas Persson, spelman från Norrbobyn
9.
10.
11.
12. Pålsk-mor
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rad två

19. Lill-Jons-Olle. Olle Andersson mjölnare Åbo, Delsbo
20. 
21. Fredriks Albert
22.
23. Anders Olsson mjölnare Venås
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Rad tre i 
sicksack
31.
32. Anna Lindqvist Delsbo
33. Ev. Herbert f. 1904 sittande i knä på sin far Jonas Lek
34. Jonas Lek, skräddare, kusin till brudgummen 
35. Kyrkoherde Lars Fredborg
36. Carin Forsvik Bjuråker (brudframma).
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47. Per Blank Delsbo

48. Anna Blank gift Löfstrand Delsbo
49.
50. Pehr Lek, kusin med brudgummen bosatt i USA sedan 1894
51. Barn
52. Hammarens Brita med Signe på armen 3 år
53. Signe 3 år
Främre raden
54. Jonas Olsson 12 år. Morfar till Håkan Eriksson ICA Friggesund

55.
56.
57.
58. Troligen Anna Olsdotter Frank, mor till bruden
59. Troligen Jonas Persson-Frank, far till bruden
60. Brud Karin Jonsdotter
61. Brudgum Anders Persson- Leek
62.
63.
64.
65.
66.
67. Pålske Anders 12 år

brde-003-brudpar-karin-ande
Brudparet Karin och Anders Leek

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan, så för vi sedan in det i listan

 

 

brde-004-brollop-skytts-ede
Bröllop hos Skytts i Ede den 12/5 1915 mellan (2P29) skomakare Jonas Olsson-Skytt och Anna Maria Hedberg.

Inger Skytt Karlsson skriver att det är fel namn på brudparet och kanske även fel gård. Hjälp oss om du känner igen brudparet

brde-005-placering-1915

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Kyrkoherde Erik A. Fredholm
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
Mellan raden
18.
19.
20.
21.
22.
23. Brudframman
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Jonas Olsson-Skytt
33.
34.
35.
Främre raden
36.
37.
38.
39.
40.
41. Brudgum
42. Brud
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

 

1887 byggdes huset i Flottbo för att järnvägsarbetare skulle få bo där då järnvägen mellan Hudiksvall -Ljusdal byggdes. (start våren 1886). Under denna tid sprängde Jonas Petter Strömberg, bort ett öga (bodde då i Flottbo) vid sprängning genom ”Petter-Jönsa-Berget” mellan Flottbo och S. Sannäs. Uppgift:  Kjell Grönberg)

Bröllop i Flottbo 14/6 1930 mellan (101Å4 Forsa släktregister) Martin Strömberg och Märta Lindberg
Foto: Ragnar Forsberg Näsviken. Bild ur egen samling 

brde-007-placering-1930

1. Spelman med fiol
2. Spelman med dragspel
Gäster övre raden
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Sigvard Nilsson
10.
11. Marta Nilsson, f. Strömberg, syster till brudgummen
12. Märta Leek, senare gift From, kusin till brudgummen
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Mellanraden
36.
37.
38.
39. Ida Berglöv, f. Strömberg, syster till brudgummen
40. Emma Fagerström, f. Strömberg, syster till brudgummen
41. Knut Fagerström Näsviken
42. Karin Strömberg, f. Sjöblom, brudgummens mor
43. Troligen brudparets son Erik f. 18/10 1929
44. Jonas Petter Strömberg brudgummens far
45. Troligen brudparets son Evert f. 15/3 1928
46. Brudgum Martin Strömberg
47.
Brud Märta Lindberg (Hon avled 28/11 1935)
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Främre raden
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

brde-008-brudpar-martin-mar
Brudparet Martin och Märta Strömberg

Uppgifter ur Forsa släktregister:

—101 Å 4—

17Ö1 OLOF MARTIN STRÖMBERG, * 22/7 1906, s. t. bonden J. P. Strömberg, Överby ss4. Jordbr.arb. Fl. t. Delsbo (Flottbo) 1929.
2 MÄRTA MARIA LINDBERG, * 11/1 1911, d. t. Karl Lindberg i Långby. Fl. t. Delsbo 1929.
KARL EVERT, * 15/3 1928. Fl. t. Delsbo.
ERIK JONAS, * 18/9 1929. Fl. t. Delsbo.

 

brde-010-placering-1902
Bröllop i Västra Berge 5/6 1902 mellan Kerstin Pehrsdotter och 12K30 Erik Ersson

(X4)12B13 Erik Ersson, * 19/3 1874, s. t. bonden E. Pehrsson i Loka 5. G. 5/6 1902. Måg o. bonde i V. Berge 32, Delsbo. † 2/5 1939.
12K30 Kerstin Pehrsdotter, * 16/2 1875, d. t. bonden P. Hansson i V. Berge 3.
Kristina * 14/8 1903
Ingrid * 22/11 1907                                          16M28

Bakre raden i sicksack
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Erik Persson Loka (far t. brudg.)
9.
10.
11.
12.
13. Kerstin Pehrsson/Lillberg (mor t. brudg.)
14.
15. Spelman Bergsman fr. Strömbacka
16.
17. Johan Hagström Kyrkbyn
Främre raden
18.
19.
20.
21.
22. Anders Ersson Loka/änga (bror t. brudg.)
23.
24. Pehr Ersson Loka (bror t. brudg.)
25.
26. Lars Ersson Loka (bror t. brudg.)
27. Brudgum Erik Ersson Loka
28. Brud Kerstin Pehrsdotter V. Berge
29. Kyrkoherde Lars Fredborg
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. Katrina (Karin) Ersson Änga (g. m. Anders E.)
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Johannesberg

brde-014-j-berg-2016
Johannesberg 331, okt 2016. Samma hus som nedan

brde-012-placering-1917

Johannesberg /Duvnäs 5:3, den 21/6 1917. Bröllop mellan (32S16) Erik Jonsson från Änga i Bjuråker och dottern i huset (32S11) Anna Rudolphi Johannesberg, Delsbo
Foto: Okänd
Bild ur egen samling

Gäster i övre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Erik Olsson (Hessan) Västansjö
11. Kerste Olsson Västansjö (Hessans maka)
12.
13.
14. Erik Lie Näppänge
15.
16.
17.
18.
19.
20. Anna Sundberg Västansjö
21.
22.
23.
24. Anna Olsson
25. Erik Hansson
26.
27.
Rad två
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. Ev. Erik Persson ”Knagg-Erske. Näsbyn. Gift med Elin Forsström 79
40. Eivor Rudolphi, Vij Delsbo. Kusin med bruden
41. Brita Rudolphi
42. Jonas ”Joni” Rudolphi, Sunnansjö
43.
44.
45.
46. Hjalmar Anjou. Lärare och kantor i Delsbo
47.
48.
49. Magda Anjou
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58. Kyrkoherde E. A. Fredholm Delsbo
59.
60.
61.
62. Folke Rudolphi Vij
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Främre raden
71. Margit Persson Änga (Haltollas)
72.
73. Erik Andersson Änga (14 år)
74.
75. Per Jonsson (11 år) Mickels i Änga (kusin t. brudg.)
76. Jonas Jonsson Änga (Mickels)
77.
78.
79. Elin Persson. Kusin med bruden. Gift med ”Knagg-Erske”, Erik Persson Näsbyn.
80. Erik Axel Rudolphi Duvnäs (far t. bruden)
81. Jonas Jonsson. ”Nonas-Lars”. Bror till brudgum och bror till 93
82. Katarina Svensk, g. Rudolphi Duvnäs (mor t. bruden)
83.
84. Isak Forsström, Spångmyra. Kusin med bruden o tvillingbror med Elin Forsström 79
85. Brud Anna Rudolphi
86. Brudgum Erik Jonsson
87.
88.
89. Anna Rudolphi gift Grundahl Vij, Delsbo
90. Jonas Hansson Änga (far t. brudg.)
91. Anna Hansson Änga (mor t. brudg.)
92. Ev. Handlare Hilmer Ivarsson Västansjö
93. Lars Jonsson Änga (bror t. brudg. 11 år)
94. Ev. Signe Ivarsson Västansjö
95.
96. Kyrkoherde O. Ringqvist Bjuråker
97.
98.
99.
100.
101.
102. Barn
103. Barn
104. Gunnar Eriksson  8 år Änga (Haltollas )


Detta är brudens mor, Katharina Svensk, gift Rudolphi
Foto från Bror Hillgrens bok FRÅN DELSBO, NY SAMLING, sid. 54

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi sedan in namnen i listan

brde-017-hammarsvall
Hammarsvall 101. Från vänster, troligen Jonas Larsson (12J25) f. 1889,  Erik Eriksson (3K15 Mårtens Erske f. 1899), okänd flicka, Karin f. 1895, Karins mor (12J24) Margta Larsdotter, Margtas dotter Sigrid f. 1875, och liten okänd flicka.

brde-015-1912brde-016-plac-1912

Bröllop i Hammarsvall 101, den 14/6 1912.
Mellan brudparet 12J25 Jonas Larsson och 16S6 Johanna Rosenholm. 

12J25 Jonas Larsson, * 22/1 1889, s. t. bonden L. Ersson i Hammarsvall 9. G. 14/6 1912. Stenarb. i Hammarsvall, sen. i Sjömyra, Delsbo. Utfl. t. Sth. 1938.
16S6 Johanna Margareta Rosenholm, * 23/4 1891, d. t. mål. F. Rosenholm i Hagen, Delsbo.
Lars Edvin * 1/4 1913, † 4/10 1916
Per Fredrik * 21/4 1914. Utfl. t. Hudiksvall 1929
Bror Jonas * 6/7 1916. Utfl. t. Sth. 1930
Rut Valborg * 1/5 1920. Utfl. t. Hudiksvall 1929
Maj-Britt Viktoria * 6/2 1930. Utfl. t. Hudiksvall 1930

Bakre raden i sicksack
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.A. E. Fredholm, präst
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rad två
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Rad tre
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. Karin Jonsson, dotter till Margta och Jonas Jonsson (12J24)
39.
40.
41.
42.
Främre raden
43.
44. Margta (Margareta) Larsdotter, brudgummens syster (12J24)
45. Jonas Jonsson, gift med Margta. (12J24)
46. Sigrid Jonsson dotter till Margta och Jonas Jonsson (12J24)
47.
48. Jonas Larsson, Brudgum. Brudparet flyttade till Sthlm 1938
49. Johanna Rosenholm, Brud
50.
51.
52. Brita Jonsdotter, brudens mor (16S6)
53.
54.
55.
56.

brde-018--jonke-hanna

Jonas och Johanna (Hanna) på äldre dar. Samtliga bilder utlånade av Viran Mattsson.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi sedan in namnen i listan

 

brde-019-1936
Bröllop i Krusänga, Delsbo den 20/9 1936, mellan Ingrid Hallström och Per Eriksson.

Sittande i främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6,Elin Larsson g. Brink 7, 8,Anna Larsson, Brännås g. Rålund 9. 10, 11,Ingrid Hallström Brud och Per Eriksson Brudgum,13, Märtha Hallström, 14, 15, 16, 17, 18 + barnet, 19, 20, 21 och 22 + barnet
Bruden Ingrid Hallström f. 13/9 1916 dotter till Märtha Hallström f. Johansson från Sandvik, Ljusdal.
Brudgummen återfinns under släktboksnr. 22Y18 Per Eriksson f. 15/1 1910 i Delsbo.

Bilden utlånad av Jenny Brink Karlow, Delsbo

 

Ett bondbröllop hos Olbröms i Ede 1910
Text och bild ur HT fredagen den 5 maj 1978


Bröllop mellan Karl Svensson och Anna Bodin den 10 juni 1910
Med hjälp av ett par pojkar från närmaste granngårdar, Engelbrekts Olle och Mårtens Erik, har de flesta deltagarna blivit identifierade. Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden med originalfotot

Översta raden från vänster:
1)Herman Alcén, Norrväna (dräng hos Olbröms), 2)Hans Jonsson, Sörväna, (Stocks.Hans), 3)brudens bror Alfred Bodin, Källbergsbo, 4) Johan Gren, Källbergsbo, 5) spelmanen Arvid Öhlander, Långsbo med fiolen synlig (när han inte spelade på bröllop var han stationskarl i Långbacka. Deltog i hälsingestämmorna 1908 och 1909. 6) ”En Linders pojk” från Bobygden. 7) Olmånsas Måns Månsson, Ede, 8) Mickels Olof Olsson, Ede, 9) Bröms-Jonke Jonsson Hammarsvall, 10) Per Bodin, Källbergsbo, bror till bruden. 11) kokerskan, matgumman, namnet obekant, 12) Tjeckar-Anna Jonsson, Pårs, Stömne. 13) Brita Storm, piga hos Olbröms, och snett ovanför henne med mustascher 14) *Pårs-Olof Jonsson, Stömne. Mellan och nedanför honom och Brita Storm står 15) lärarinnan Kerstin Elfner, Källbergsbo. Nedanför Brita Storm syns 16) Brita Bodin, Sörväna och till höger om henne i vit fyrkantig krage 17) Järnvall-Anna. Snett bakom henne i vit blus 18) Kerstin Persson (Utegårds-Kerste), Edsäng och till höger om henne 19) Margit Engelbrekts, Ede.
För att sedan återgå till personerna på trappan närmast väggen, så är kvinnan till höger om *Pårs Olle, 20) Ingeborg Gren, Källbergsbo, sedan 21) Jon Jonsson-Qvist, Sörväna, 22) kvinnan närmast honom är obekant, i mustascher 23) hovslagare  Anders Nordgren, Ede. 24) Anna Jonsson-Qvist, Sörväna. 25) fru Brita Nordgren, 26) kvinnan t.h. om stolpen har inte identifierats.

Andra raden:
1) Brudgummens bror Olbröms Per Svensson, Stockholm, i stilig uniform. 2) Emfrid Bodin, Ovanåker. 3) Lars Ljus, Källbergsbo, 4) Brodde Pettersson, en kohandlare från Hackås i Jämtland som varje sommar kom till Delsbo med fjällkor. Han gick till fots med sina kor den långa vägen från Jämtland flera gånger varje sommar. – Han är här med derft, sa man, när han kom efter landsvägen med sina kor. 5) Olof Månsson (Olmånsas-Olle), Ede. 6) Sigrid Persson, Långede. 7) Ingrid Dufa, Stömne. 8) brudgummens  bror Jonas Svensson, Sjömyra. 9) vigselförrättaren Erik August Fredholm, 10) brudens bror Edvin Bodin, Sörväna. 11) Jonas Bodin, Sörväna 12) Tjecksar-Anna, Hagen. 13) Utegårds Ingre eller Ingrid Persson, Edsäng. 14) brudkläderskan, Hedvig (Hedda) Berglund, Ede. 15)  Olof Olsson (Gaddar-Olle), Stömne och 16) Olof Månsson d.ä., Ede.

Främre raden:
1) Okänd 2) Johan Bodin, Ovanåker, 3) Johannes Bodin (far till den förre och bror till bruden), 4) brudens far, Johannes Bodin, Källbersbo, 5) brudgummens far Sven Jonsson, 6) brudgummen Karl Svensson, 7) bruden Anna Bolin, 8) brudens mor Brita Bolin, Källbergsbo, 9) brudgummens mor Anna Svensson, 10) Ester Nordgren, Ede, 11) Helge Nordgren Ede och 12) Karin Månsson Ede (Olmånsas mor).

Uppgifter ut släktboken

7K11 Karl Svensson, * 23/12 1883, s. t. bonden S. Jonsson i Ede 7, Delsbo. G. 10/6 1910. Bonde i Ede 6. † 20/3 1926. Död i lungsot.
31N18 Anna Maria Bodin, * 4/2 1888, d. t. bonden J. Bodin i Källbergsbo 3, Delsbo.
Johan Alfred * 3/4 1911                                     15
Anna Linnea * 21/4 1912                                   57L2
Signe Maria * 18/3 1914                                    16
Ester Elisabet * 8/2 1918. Utfl. t. Nedre Ullerud 1940
Brita Elvira * 14/3 1920                                     38P48
Karl Edvin * 2/10 1922. Vulkanisör i Delsbo


Bilden är ur boken, Bilder från Långede, och visar ett bröllop den 26 maj 1907, mellan Pehr Tapper från Långede och Kerstin Nordlöf från Källbergsbo.

Den utomordentligt välgjorda placeringsbeskrivningen berättar följande:
1) Pehr Tapper f.1883, 2) Kerstin Nordlöf f. 1888, 3) okänd, 4) Brita Nordlöf f. 1903, 5) okänd, 6) Marta Nordlöf f. 1901, 7) okänd, 8) okänd, 9) Per Åslund, Fröllens, 10) okänd, 11) okänd, 12) okänd, 13) okänd, 14) Margta Persdotter f. 1866, Per-Ors, 15) Olof Olsson f.1860, Per-Ors, 16) okänd, 17) okänd, 18) okänd, 19) Margta Olsdotter f. 1889, Pårsarns, 20) okänd, 21) Cherstin Jonsdotter f. 1854, Tappers, 22) okänd, 23) okänd, 24) okänd, 25) Olof Olofsson f. 1854, Pårsarns, 26) okänd, 27) okänd, 28) Margta Persdotter f. 1878, Lill-Pållas, 29) okänd, 30) okänd, 31) okänd, 32) okänd, 33) okänd, 34) okänd, 35) okänd, 36) okänd, 37) okänd, 38) Anna Pehrsdotter, f. 1854, Pårsarns, 39) okänd, 40) okänd, 41) okänd, 42) okänd, 43) okänd, 44) Marta West, lärarinna från Stömne, 45) okänd, 46) okänd, 47) okänd, 48) okänd, 49) okänd, 50) Olof Persson f. 1881, Lill-Pållas/Nygårns, 51) okänd, 52) Erik Ljung f. 1851, Långbacka, 53) Per Nordlöf f. 1884, 54) okänd, 55) Jonas Svensk, 56) okänd, 57) Pehr Olsson f. 1884, Pårsarns, 58) okänd, 59) okänd.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ned på sidan så för vi sedan in namnen. Tack för din medverkan!

Brudparet:

44P51 Pehr Tapper, * 31/1 1883, s. t. bonden P. Tapper i Långede s 9, Delsbo. G. 26/5 1907. Smed. Bos. i Långede s 9. Utfl. t. Barnarp 1932.
7T55 Kerstin Nordlöf, * 27/1 1888, d. t. bonden E. Nordlöf i Källbergsbo 3, Delsbo. † 2/10 1947.
Per Erik * 8/9 1908. Utfl. t. Sth. 1928
Jonas Alfred * 25/12 1910. Utfl. t. Barnarp 1932
Olof Edvin * 27/1 1913. Utfl. t. Barnarp 1932

 


Bilden är ur boken, Bilder från Långede, och visar ett bröllop vid Pårsarns den 1 maj 1909.
Brudparet är ”PårsMargta Olsdotter och ”Nygårns” Olle Persson.


1, Olof Persson, 2, Margta Olsdotter, 9, Anna Pehrsdotter f. 1854, Pårsarns, 13, Lars Persson f. 1867, Lill-Pållas, 18, Sigrid Persdotter f. 1880, Nybyes, 26, Anna Persdotter f. 1885, Hjälmarns, 35, Brita Krig f. 1872, Smens, 38, Pehr Olsson, Pårsarns, 40, Olof Olsson f. 1860, Per-Ors, 41, Erik Ljung, spelman Långbacka, 55, komminister Erik August Fredholm, 57, Olof Olofsson f. 1854, Pårsarns, 63, Hans Olsson f. 1862, Pållas.

De flesta av personerna på fotot är okända, därför behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ned på sidan så för vi sedan in namnen. Tack för din medverkan! 


Brudparet:
14M33 Olof Persson, * 20/10 1881, s. t. bonden P. Larsson i Långede 7, Delsbo. G. 13/5 1909. Bonde i Långede s 7. † 24/3 1946.
18M7 Margta Olsdotter, * 16/3 1889, d. t. bonden O. Olofsson i Långede 6. † 8/3 1945.
Per Teodor * 9/8 1909                                       48
Anna Margreta * 22/9 1910                                25K3

 

 


Bilden är ur boken, Bilder från Långede, och visar ett bröllop vid Pårsarns den 10 maj 1910.
Brudparet är Pehr Olsson från Pårsarns och Karin Andersdotter från Överälve.
1, Pehr Olsson, 2, Karin Adersdotter, 11, ”Nygårns” Olle Persson, 13, Anna Andersdotter f. 1886 g. Olsson, 15, Lars Persson, Lill Pållas, 23, Kerstin Tapper f. 1888, 24, ”Pårs” Margta Olsdotter, 26, Olof Olofsson, Pårsarns, 27, Anna Pehrsdotter, Pårsarns, 31, Pehr Tapper f. 1883, 33, Erik Eriksson  f. 1892, Pållas, 38, Brita Krig, Smens, 50, komminister Erik August Fredholm, 52, Erik Ljung spelman, Långbacka, 55, Hans Olsson, Pållas.

Många av personerna på fotot är okända, därför behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ned på sidan så för vi sedan in namnen. Tack för din medverkan! 


Brudparet:

18M8 Pehr Olsson, * 29/11 1884, Pårsar-Pelle, s. t. bonden O. Olofsson i Långede 6, Delsbo. G. 10/5 1910. Bonde i Långede (6) 101.
12J19 Karin Andersdotter, * 4/7 1884, d. t. bonden A. Pehrsson i Överälve 6, Delsbo.
Erik Arvid Rudolf * 27/3 1907. Emigr. t. Kanada 1927
Olov Helmer * 28/11 1910                                  9
Per Edvin * 31/12 1912                                      10
Ernst Georg, tv., * 22/2 1915                              11
Emil Valdemar, tv., * 22/2 1915                          12
Bror Andreas * 24/6 1919                                  13
Annie Maria * 19/8 1921
John Valfrid * 8/11 1926

 

 


Bilden är ur boken, Bilder från Långede, och visar ett bröllop den 12 augusti 1910, mellan Anna Persdotter från Hjälmarns och Erik Gran från Långbo.


1, Erik Gran, brudgum, 2, Anna Persdotter, brud, 7, kyrkoherde Lars Fredborg, 9, Margta Larsdotter f. 1838, Österbacks, 14, Jonas Jonsson, f. 1883, Hjälmarns, 15, Karin Persdotter f. 1883, Hjälmarns, 23, Anna Ljung f. 1886, Långbacka, 28, Erik Persson f. 1870, Nybyes, 30, Sigrid Persdotter f. 1880, Nybyes, 38, Erik Ljung spelman, Långbacka.

Många av personerna på fotot är okända, därför behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ned på sidan så för vi sedan in namnen. Tack för din medverkan! 


Brudparet:
19M17 Erik Gran, * 10/10 1889, s. t. sold. O. Gran i Långbo, Delsbo. G. 12/8 1910. Bonde i Långbo 1.
17M22 Anna Persdotter, * 5/7 1885, d. t. bonden P. Hammar i Långede 8, Delsbo. Hemmansäg. i Långede.
Karin Linnea * 15/1 1910                                   19
Per Alfred * 3/11 1911. Banarb. i Delsbo
Olof Einar * 5/9 1914. Sågv.-arb. Delsbo
Erik Herman * 20/11 1915. Sågv.-arb. i Delsbo
Karl Albert * 30/3 1917. Sågv.-arb. i Delsbo
Anna Erika * 15/5 1920                                     13N34
Gustaf Helmer * 14/7 1923. Sågv.-arb. i Långede 77

 

 


Bilden är ur boken, Bilder från Långede, och visar ett bröllop i Edsäng den 12 augusti 1921.
Brudparet är Anna Holmberg från Kvaras i Långede och ”Ståhls” Axel Eriksson i Edsäng 1.

1, Anna Holmberg, brud, 2, Axel Eriksson, brudgum, 12, Pehr Holmberg f. 1868, Kvaras, 13, Kerstin Holmberg f. 1869, Kvaras, 16, ”Hansas” Anna, Venås, 17, Carl Holmberg f. 1892, Kvaras, 18, Brita Olsdotter, f. 1856, Edsäng, 19, Erik Ersson f. 1856, Edsäng, 20, liknar Greta Sundell (gift med Ståls-Erik i Isbo). 21, kan vara Karin gift med Lax-Pelle (syster till brudgummen). 26, ”Ståhls” Margta Eriksson f. 1883, lärarinna i Långede, 28, Erik Eriksson f. 1892, Pållas, 29, Jonas Larsson f. 1905, Lill-Pållas, 30, Karl Olsson f.1907, Pipers,36 är ”Hansas” Marta, Venås. 37, ev. Anna Svensdotter (mor till Hansas -Anna och Marta). 38, Anna Larsson f. 1897, Lill-Pållas, 40, Sigrid Larsson f. 1901, Lill-Pållas, 41, Marta Jonsson f. 1904, Hjälmarns, 47, Jonas Paulsson f. 1905, Backen, 48, ”Lax” Pelle Larsson, Baggälve och 49 är troligen sonen Lars-Erik, och nr 8 dottern Ingeborg. 50, Jonas Jonsson f. 1883, Hjälmarns, 52, Kerstin Tapper f. 1888, 53, Pehr Tapper f. 1883. 56, ev. Hans Hansson, kusin med brudgummen.

Många av personerna på fotot är okända, därför behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ned på sidan så för vi sedan in namnen. Tack för din medverkan! 

Brudparet:
8M26 Olof Axel Ersson, * 6/2 1892, s. t. bonden E. Ersson i Edsäng 5, Delsbo. G. 12/8 1921. Bonde i Edsäng 51.
(X4)48E8 Anna Karolina Holmberg, * 22/4 1896, d. t. mjöln. P. O. Holmberg i Långede, Delsbo.
Brita Kristina * 31/5 1922
Per Erik * 6/9 1925
Sven Olof * 15/1 1930
Nils Valfrid * 11/4 1933

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

18 kommentarer

 1. På bilden ”Bröllop i Tomta” anges Lill-Jons Olle som ev. nr 20. detta stämmer ej (som jag förstår de inritade siffrorna).
  Då Lill-Jons Olle var min morfar = Mjölnare Olof Andersson, Åbo Delsbo är jag helt säker på att det istället är personen med nr 19 som är Lill Jons Olle.

  Med vänlig hälsning/
  Marie Bergsman

  1. Hej Marie.
   Tack för att vi fick din morfar bekräftad och på rätt plats dessutom.

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. På kortet från Duvnäs 21/6 1917 är nr 46 Hjalmar Anjou, lärare och kantor i Delsbo. 49 hans hustru Magda.
  Hälsningar Gösta

  1. Hej Gösta!
   Tack för hjälpen, nu är namnen införda.

   Hälsningar Åke

 3. Hej!
  Jonas Olsson Skytt och Maria Hedberg var mina morföräldrar och det som påstås vara en bild från deras bröllop är någon annans bröllop. Jonas är med på bilden men som nummer 32, en ganska perifer plats, någon annan känner jag inte igen, Jonas föräldrar finns inte med och inte heller några av hans bröder eller systrar, så det är inte heller någon annan i Skytt-familjen som är brudpar på bilden.
  Hälsningar
  Inger Karlsson

  1. Hej Inger!
   Tack för att du hörde av dig. Om jag förstår dig rätt är det mesta fel med den här bilden. Den är alltså inte ens från Skytts i Delsbo?
   I så fall blir den förpassad till okända bröllopsfoton.
   Vänligen
   Åke Nätterö

   1. Jag har ingen bild från Skyttgården i Ava, men den finns kvar så det går ju att kontrollera. Men eftersom huvudpersonerna på bilden definitivt inte är Skyttfolk är det med stor säkerhet en helt annan plats.
    Hälsningar
    Inger

 4. Jag känner igen flera personer på bröllosfotot ifrån Duvnäs 5:3 / Johannesberg. Jag är född på gården dit min far Per Eriksson kom som femåring till makarna Anna Rudolphi och Erik Jonssondå de blev barnlösa.
  Anna Rudolphi och min farmor Elin Person som var gift med Knagg-Erske i Närbyn, var kusiner.
  Jag har ett annat orginalfoto ifrån bröllopstillfället men med mindre antal personer. Om jag fick möjlighet att se orginalet som finns på hemsidan kan jag identifierna/ namnge ytterligare personer, bl a kusiner till vår ”tant Anna” som drev handelsboden efter sin far Erik Axel Rudolphi. Jag har därutöver flera mycket gamla foton från mitt hem på Johannesberg som jag gärna lånar ut.
  Mats Rudolphis Dellenäng

 5. Hejsan Dellenvänner!
  På bröllopsfotot från Duvnäs, Johannesberg känner jag igen min mormor, morfar och åtminstone två av morfars systrar. 41 är Brita Rudolphi och 42 är Jonas ”Joni” Rudolphi, Sunnansjö, Delsbo. Eivor Rudolphi, Vij, Delsbo är inte 61 utan 40. Anna Rudolphi (gift Grundahl) Vij, Delsbo är 89.
  Jag får återkomma när jag tittat lite mer i mammas gamla fotoalbum. Min mamma Karin Rudolphi föddes det kalla nyåret 6 månader efter detta bröllop.
  Hälsningar från Anna Åström Strömner sommarboende på Råbergsvallen, Delsbo häre Fältskärs.

  1. Hej Anna!

   Vad glada vi blir när du kommer med så många nya uppgifter. Nu är allt ändrat efter dina önskemål
   Tack Anna, och välkommen igen när du känner för det. Trevligt också att du är på Råbergsvallen på somrarna.

   Hälsningar
   Åke Nätterö

   1. Hej Åke!
    Jag känner också igen mammas farbror, Folke Rudolphi i Vij, som nr 62 på bröllopsfotot från Duvnäs, Johannesberg.
    Hälsar Anna ÅS

    1. Hej Anna!

     Vad roligt att du kunde identifiera Folke. Nu har han fått sitt namn inskrivet.
     Tack Anna för den här gången, hör gärna av dig igen om det är något du vill lägga till
     Hälsningar Åke Nätterö

 6. Till Åke Nätterö
  Känner du till något om Jonas Paulssons (ägaren av fiskeredskapsfabriken) och Sigrid Jonsdotters bröllop i Delsbo kyrka den 29/5 1877?

  1. Hej Kjell-Olof!

   Tyvärr känner jag inte till något om detta bröllop. Någon som bör veta är de som bor på Hammaren nu:
   Ingrid Olsson tel. 070-534 73 51 eller hennes man Jonas Olsson 076-833 73 73.
   Hälsningar Åke

 7. Gällande kortet ”Bröllop i Edsäng 1921-08-21”
  48. ”Lax” Pelle Larsson, Baggälve och nr 49 är troligen sonen Lars-Erik och nr 8 dottern Ingeborg, nr 21 kan ev. vara Karin gift med Lax-Pelle (syster till brudgummen). Osäker på henne.
  Nr 36 är ”Hansas” Marta, Venås och nr 16 hennes syster ”Hansas” Anna. Nummer 37 tror jag är Anna Svensdotter. Mor till Anna och Marta. Nr 56 kan ev. vara fadern Hans Hansson. Hans är kusin med brudgummen.
  Nr 20 liknar Greta Sundell gift med ”Ståls” Erik i Isbo.
  Mvh Mona

   1. En liten miss. Du har skrivit Såls Erik ist för Ståls Erik (han som var gift med nr. 20 (Greta)
    Mvh Mona

Lämna ett svar till Åke Nätterö Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *