Apotekare Dahl i Delsbo

Dellenportalen har samlat ihop fakta från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv om apotekare Dahl.  Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Om Apoteket i Johannesberg.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

Apotekare Dahl i Delsbo – en av landets mest kända bibliofiler

Apotekare Gustaf Hakon Dahl i Delsbo, föddes i Eksjö den 3 januari 1877, där fadern var läroverksadjunkt. Han avlade apotekarexamen 1905 och tjänstgjorde därefter på apotek i Stockholm, Uppsala, Norrköping och Söderhamn. Sedan 1930 är apotekare Dahl innehavare av apoteket i Johannesberg i Delsbo.

HUDIKSVALLS POSTEN 5 DECEMBER 1936

Saxat ur två långa reportage
Signaturen gjorde i torsdags en visit hos apotekare Dahl, som välvilligt ställde sig till förfogande för en snabbinventering av en och annan dyrgrip i hans bibliotek. När jag efter två timmar lämnade den trevliga apotekarebostaden i Johannesberg, hade vi endast hunnit ta en flyktig titt på något hundratal av de intressantaste verken. Man skulle ha behövt dagar och veckor bara för att stifta en mycket ytlig bekantskap med pärmar, titelblad och tryckorter i denna ovanligt innehållsrika och värdefulla boksamling.
Praktfull Gustaf Wasa-bibel tryckt 1541
För att endast ta några få exempel, börja vi med den första i Sverige utgivna bibeln tryckt 1541, inbunden i praktfullt svinlädersband från 1600-talet och ovanligt välbehållen. Det är ytters sällan man träffar på denna bibelupplaga med varje blad i behåll och fullkomligt felfri. Förre innehavaren, Per Hjerta, på sin tid en av våra största boksamlare, har också i boken skrivit: Detta exemplar är den bästa bundna Gustaf Wasa-bibel jag sett eller känner till. Men den är ombunden en gång.
Första upplagan av Carl Johan Love Almqvists, Törnrosaböcker
I ett bokskåp, vilket endast innehåller vitterhet, lägger man bl. a. märke till en mängd C. J. L. Almqvist-litteratur, som tydligen varit ett av apotekare Dahls speciella intressen. Bl. a. finns där Törnrosaböckerna, inbundna i 14 band. I sista delen hade författaren slopat de tio sista sidorna – att döma av bokens utseende, ha de skurit eller klippt bort.
Av verket finns emellertid ett exemplar, som även innehåller dessa sidor, och denna dyrgrip befinner sig å kungliga biblioteket i Stockholm. Apotekare Dahl har låtit skriva av dessa sidor och binda in dem i samma band – det refuserade befanns endast utgöra en icke fullbordad novell, Liljekonvaljerna. Tydligen utgavs denna del strax innan Almqvist rymde till Amerika.

Strindbergsbok, som tillhört författaren
och i vilken Strindberg själv gjort en mängd korrigeringar.
Av Strindberg har hr Dahl – utan att särskilt såsom samlare ha specialiserat sig därpå – åtskilliga förstaupplagor i original, såsom Tjensteqvinnans son, Giftas m. fl. En Strindbergs-bok, Fagervik och Skamsund, är verkligen unikt. Exemplaret har nämligen tillhört Strindberg själv, och författaren har i detta skrivit: Reviderat exemplar för omtryck av verserna sedan de omarbetats. Strykningar, tillägg och ändringar av verserna ha gjorts på en mångfald sidor med Strindbergs karakteristiska piktur, oftast med bläck, ibland med blyerts eller rödkrita; tydligen har ändringarna gjorts efter hand och med det skrivtyg, som för tillfället var lättast åtkomligt.

Bland Bellmansböckerna hittar man bl. a. i hr Dahl bibliotek ett litet häfte, 36 hittills otryckta dikter av C. M. Bellman, tryckt i Söderhamn 1853. En del av de häri upptagna dikterna återfinns icke i andra tryckta Bellmansverk.

Samlingen av Hälsingiana utomordentligt rik.
Innan apotekare Dahl kom till Delsbo, tjänstgjorde han som bekant i Söderhamn, och under de nära 24 år, han vistats i Hälsingland, har han hunnit lägga sig till med en samling Hälsingiana, som är den mest omfattande vi någonsin sett eller hört talas om. Där finns t. ex. samtliga doktorsdisputationer i Uppsala, som under åren 1735 – 1825 berört Hälsingland eller någon av dess socknar.
Det var tydligen mycket vanligt på den tiden att såsom doktorsavhandling utge sin hemsockens eller sin hemstads historia på latin. Även åtskilliga doktorsavhandlingar i samma ämne på senare datum ingå i samlingen. Av för övrigt i tryck utkomna sockenbeskrivningar har hr Dahl en samling, som säkerligen torde vara ganska komplett, den äldsta behandlande Järvsö och tryckt 1757.
Hälsingelagen finns i tryck från 1665 i form av ett extrakt av den stora lagedition, som då utkom. Det kan vara av intresse att bl. a. konstatera, att det bekanta uttrycket ”Hwa som agha lös lefver ok lagh han herrelös döör” härstammar just från hälsingelagen.

Delsboa Illustrata, Vidmarks hälsingebeskrivning och många andra utkomna hälsingeverk har apotekare Dahl naturligtvis i original, beträffande den förstnämnda även de stridsskrifter, som utkommo i Svenska Magasinet 1776, och vari ena parten gick skarpt tillrätta med prosten Lennæus och hans verk.
Som ett exempel på, hur omtryck av gamla verk icke bör göras, visar apotekare Dahl fram ett sådant av Delsboa Illustrata. Pappret är dåligt, och sista delen, där det talas om olyckor, som övergått församlingen, bl. a. när Delsbo kyrka härjades av vådeld, är helt utelämnad. Vad som under årens lopp trycktes, om Erik Jansonismen i Hälsingland, finns här, bl. a. en liten skrift, Angående Erik Janssiska villfarelsen, författad av en bonde i norra hälsingland, tryckt av P. A. Hultberg i Hudiksvall 1846.
Författaren lär vara en Rudolphi från Delsbo. Även om den frireligiösa rörelsen i allmänhet i Hälsingland har hr Dahl hopbragt ett rikt material. Som ett apropå till Hudiksvalls läroverks nyligen firande jubileum kan nämnas år 1850 av läroverkets dåvarande rektor utgivna program och minnesskrift med anledning av läroverkets 200-årsjubileum, en tidigare kortfattad doktorsavhandling om Hudiksvalls läroverk m. m.

Apotekare Dahls speciella gebit är emellertid Carl Wilhelm Scheele; litteratur av och om honom torde vara den fullständigaste som finns i något bibliotek i hela världen
Apotekare Dahl har ju också förvärvat sig rykte som en av de förnämsta kännarna av den stora kemisten och apotekaren och har bl. a. i Svensk Farmaceutisk Tidskrift skrivit en hel del Scheeleiana, vilket betraktas som utomordentligt källmaterial för andra Scheeleforskare. Till denna avdelning, liksom till samlingen gamla örtaböcker, surbrunnsbeskrivningar, gamla handskrifter m. m. Återkommer vi i följande artikel.

HUDIKSVALLSPOSTEN 22 DECEMBER 1936
Apotekare Dahls bibliotek
Sveriges första provinsflora, Linnés alla resor i originalupplaga m. m.
Ur apotekare Gustaf Dahls utomordentligt intressanta bibliotek voro mycket att tillägga, här må nämnas ytterligare några få av de mest unika böckerna.
Inom botanikens område finner man bl. a. ”Chloris Gothica” av Bromælius , en förteckning över växter kring Göteborg, tryckt 1694. Den är Sveriges första provinsflora, synnerligen rar och eftersökt. Detsamma gälle om J. Palmbergs ”Svenske Örtekarntz” Strängnäs 1684.
Bläddrar i man den finner man i de allvarliga avhandlingarna inom olika växter under rubriken Betula, att denna är ett osvikligt medel att göra sturska och olydiga barn välartade och snälla. Riset har tydligen gamla anor här i landet! Av Arvid Månssons örtabok finns fem upplagor, 1637, 1642, 1644, 1650 och 1654, numera så gott som omöjliga att uppbringa.
Av Linnéana märks först och främst alla hans resor i vårt land i originalupplaga, även på tyska och holländska, vidare alla lärjungars resor utomlands, Linnés floror m. m. En botanisk avhandling av sedermera professorn i Uppsala Johan Frankenius, tryckt 1618, torde apotekare Dahl vara tämligen ensam om; en 1619 tryckt upplaga av samma verk finns i ett exemplar i Uppsala, 1618 års tryck däremot ej någonstädes i landet mer än i hr Dahls bokhylla.
Originalupplagan av Palmstruchs berömda ”Svensk botanik” har hr Dahl komplett i elva band. Elfte delen existerar blott i ett fåtal exemplar; det mesta förstördes genom brand, och denna del representerar ur bibliofilens synpunkt lika stort värde som alla de övriga tillsammans.

Vadstenaläkarens svenska farmakopé brändes upp av medicinalstyrelsen.
Övergår man till farmacin, alltså skrifter tillhörande apoteksyrket, är man åter inne på ett av apotekare Dahls verkliga specialområden. I apotekaregården i Johannesberg i Delsbo finns nämligen med några få undantag allt, som blivit tryckt här i landet i denna bransch.
Särskilt kan framhållas alla farmakopéer från 1686 till nu, även med de omtryck och översättningar, som gjorts utomlands. Farmakopéerna är ju på latin, men av andra editionen lät provinsialläkaren i Vadstena verkställa en översättning till svenska, vilken dock blev avbruten, då tre fjärdedelar av verket var färdigt. Den ansågs vara insinuant mot medicinalstyrelsen och för övrigt felaktig.
De tryckta exemplaren inlöstes samt brändes i Stockholm, varvid dock några exemplar undansmugglats. Av dessa finns fem exemplar i Apotekaresocietetens bibliotek samt i privata samlingar två eller tre, varav apotekare Dahl förfogar det ena.

Bland medicinska alster kan nämnas den första i vårt land tryckta läkarboken 1578. Nära nog alla sedan dess tryckta läkarböcker återfinns i apotekare Dahl bibliotek, däribland ett av de ytterst sällsynta Wisingsborgstrycken, en av Brahes husläkare utgiven läkarbok. Vidare har hr Dahl lyckats förvärva större delen av Urban Hjärnes skrifter, alla mycket svåråtkomliga. Av tryck om våra hälsobrunnar finns större delen, några av dem numera omöjliga att anskaffa, bl.a. första trycket om Ramlösa, av vilket blott 3 eller 4 exemplar äro kända. Provinsialläkare Sjöbergs beskrivning om Jönköpings hälsobrunn, tryckt i Jönköping 1710, är unik. En i Stockholm år 1672 tryckt Hauss – Artzney – Buchlein är märklig såtillvida, att de fyra sista bladen, innehållande receptkompositioner, veterligen icke finns i något annat exemplar än det, som befinner sig i apotekare Dahls ägo.

Handskrivna böcker från 1600-talet, brev av Lars Landgren m. fl.
Att munkar och präster i gamla tider kunde pränta, texta och skriva på ett sätt, som i vår rastlösa tid förefaller nästan ofattbar, är ju bekant. Ett markant belägg härpå får man i apotekare Dahls samling av gamla handskrifter, framförallt en sådan från medio av 1600-talet, antagligen utförd av någon präst och utgörande avskrifter av medicinska auktoriteter bl. a. Valerius Cordus. Bokstäverna äro i allmänhet 1-1½ m.m. höga, var och en ett under av precision och elegans.
Handskriftsamlingen innefattar för övrigt bl. a. originalmanuskript av den store botanisten Fries, kemisten professor J. J. Berzelius, skådespelerskan Emelie Högqvist, brev av Lars Landgren med flera.
Många böcker är försedda med berömda mäns namnteckningar eller dedikationer. Ett genomgående drag i apotekare Dahls bibliotek är också, att han tycks ha lagt särskilt an på att erhålla förstklassiga och väl bibehållna exemplar, även banden äro i allmänhet små mästerverk. Ett stort antal böcker äro inbundna i praktfulla Hedbergsband från den gamla goda tiden.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

 Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 comments

  1. Hej.
    Jag önskar läsa om en medicin som fanns på apoteket i Delsbo.
    Det hette Rapp Antes eller Anders medicin?

    Vänligen Lisa

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *